De Groene Gids - Stichting Pulse

onsijsselstein.nl

De Groene Gids - Stichting Pulse

A L G E M E E N I N F O R M AT I E B L A D V O O R S E N I O R E N I N I J S S E L S T E I N

De Groene Gids

–1–


–1–

De Groene Gids

JAARGANG 32

SEPTEMBER 2012

De Groene Gids is

een uitgave van Pulse,

sector Samen Leven,

voor 65-plussers.

Redactieadres: Wijkservicecentrum

De Oase,

Benschopperweg 342,

3401 BZ IJsselstein.

Tel. 030 - 68 68 030.

Samenstelling/lay-out/

bezorging: Redactieteam

De Groene Gids.

Oplage: ca. 3.300 ex.

Druk: Van Midden, Benschop.

De redactie van De Groene

Gids kan altijd bezorgers

gebruiken. Hebt u viermaal

per jaar een uurtje tijd voor

een ‘bezorgwandeling’?

Meld u zich dan aan via de

receptie van Pulse, locatie

De Oase. Tel. 030 - 68 68 030.

INLEVEREN KOPIJ VOOR DE GROENE GIDS DECEMBER 2012

Tot uiterlijk VRIJDAG 9 NOVEMBER 2012 kunt u kopij zenden naar de redactie.

Redactie: Hester Veldhuijzen, Cuuck Kiewiet-van de Peppel, Ad Liesker en Jacques Rietvelt

Advertenties: Cuuck Kiewiet-v.d Peppel, tel. 030 - 688 59 15 • e-mail: groenegids@studiorietvelt.nl

Bezorgklachten/aanmelding/

adreswijziging: Marly Brand, tel. 030 - 68 68 030 of e-mail m.brand@stichting-pulse.nl

Verspreiding: Fam. van Tuyl, tel. 030 - 688 46 23

Foto’s omslag: Beeldarchief Stichting Historische Kring IJsselstein, 2005.

Van de redactie

De redactie wil stilstaan bij het overlijden van directeur Harry Manders

op 11 juni j.l.

Drie jaar heeft Harry voor Pulse mogen werken. Vanaf het begin heeft hij zijn betrokkenheid

getoond met De Groene Gids. Wij herinneren ons met name de boeiende

discussies met hem over de toekomst van De Groene Gids. Wij zijn hem

daar zeer erkentelijk voor.

In de zomer heeft Pulse gratis mogen winkelen bij Albert Heijn voor de Aanschuiftafel

in Mfc Sterrenwacht. Via een prijsvraag van AH had een inwoonster van IJsselstein

Pulse uitgekozen als goed doel. Het was een bijzondere ervaring een

winkelwagen helemaal vol te laden met boodschappen en deze gratis mee te

krijgen.

Als u dit leest zijn de verkiezingen achter de rug en weten we welke partijen er

mogelijk gaan regeren en welke nieuwe voorstellen er zullen komen voor welzijn

en zorg. Ondertussen ontwikkelen we de informele zorg verder, kijken we naar

de eigen kracht van mensen en naar de ondersteuning binnen het eigen netwerk.

Door Buren-Hulp in Europa- en Oranjekwartier en IJsselveld voor elkaar in IJsselveld-Oost

en -West hopen we dat veel bewoners iets voor en met elkaar willen

doen. Niet alleen hulp vragen, maar ook iets terug kunnen doen, geen tuinklusje

misschien, maar bijv. wel een verstelwerkje. We hopen dat veel bewoners de

vraag durven en gaan stellen en ook een aanbod kunnen en willen doen. Het

goede is dat er ook hele mooie nieuwe contacten ontstaan. Verder wens ik dat

het seizoen 2012/2013 weer een heel actief jaar mag worden, waarin we veel

activiteiten en diensten kunnen organiseren met de inzet van heel veel vrijwilligers.

We hopen dat veel mensen de weg naar de diverse Pulse-locaties weten te

vinden. En heeft u wensen of ideeën, meldt het ons! Ik wens u namens de redactie

veel leesplezier,

Hester Veldhuijzen, sectormanager Samen Leven

E-mail: groenegids@studiorietvelt.nl

–2–


Pulse

Geachte Lezers,

Voor Pulse waren de afgelopen maanden bruisend en hectisch.

We namen afscheid van Harry Manders, directeur bestuurder, die na een ziekbed van drie maanden overleed.

Het was een mooi en indrukwekkend afscheid.

De verhuizing van de Abbink Spainkstraat naar de Jan van der Heydenweg is goed verlopen. Alle locaties

van Pulse hebben er wel iets van gemerkt omdat we veel inventaris hebben vervangen en de werkplekken

van veel medewerkers zijn veranderd. We hopen dat ook voor u als lezers van De Groene Gids alles weer

overzichtelijk is.

De overbodige inventaris hebben we aangeboden aan IJsselsteinse verenigingen en organisaties die daar

hun voordeel mee konden doen. In samenwerking met de BOKA hebben we elkaar goed kunnen helpen.

Alle activiteiten die in het gebouw van de Abbink Spainkstraat plaats vonden hebben een ander onderkomen

gevonden. Voor een deel zullen er activiteiten naar De Oase gaan. Een groot deel van de activiteiten vindt

op andere locaties in IJsselstein plaats. De desbetreffende verenigingen en organisaties zullen u daar zelf

over inlichten. Uiteindelijk zijn we blij dat het voor iedereen in de gegeven omstandigheden naar tevredenheid

is geregeld. Omdat een aantal activiteiten in het gebouw van De Oase zullen gaan plaats vinden, zal De

Oase ook meer en meer in de avonden gebruikt gaan worden.

De receptie van Pulse is nu gehuisvest in De Oase. De inrichting van de receptie willen we graag aanpassen

zodat meerdere mensen daar kunnen werken en ook de ‘loketfunctie’ goed kan worden uitgevoerd.

Omdat de functie van De Oase verandert, heeft dat ook gevolgen voor vrijwilligers. De afstemming over

taken en functies, de grotere bereikbaarheid en serviceverlening aan IJsselsteiners vraagt een grote mate

van flexibiliteit en souplesse van iedereen die bij Pulse betrokken is.

De huisvesting in het kantoor aan de Jan van der Heydenweg biedt volop kansen op een intensievere samenwerking

met Ewoud in activiteiten voor bewoners en buurtbewoners. De nieuwbouw van Ewoud start

dit najaar. De bedoeling is dat Pulse haar tijdelijke huisvesting dan definitief maakt in een deel van het huidige

gebouw. Ondertussen zullen we ons activiteiten-aanbod voor bewoners van Ewoud en buurtbewoners op

elkaar afstemmen en vergroten.

Ik wens u en ons een fantastische nieuw welzijnseizoen toe.

DRINGENDE OPROEP

–3–

Wim van Miltenburg, directeur a.i.

Wij krijgen steun van velen om er voor te zorgen dat De Groene Gids ieder kwartaal bij u thuis op de deurmat valt.

Uiteraard wordt deze medewerking zeer gewaardeerd. Zo af en toe haken bezorgers vanwege gezondheidsproblemen

of anderszins af. Dat is jammer. Wij hopen dat het hen goed blijft gaan. Voor ons betekent dit dat wij eigenlijk altijd

bezorgers kunnen gebruiken.

Heeft u er al eens aan gedacht om 4 keer per jaar enige uren beschikbaar te stellen om De Groene Gids rond te

brengen? De ervaring heeft ons geleerd dat het meestal goed weer is bij dit werkje! Uiteraard kunnen wij u voor

het weer geen garantie geven. Is dit voor u te bezwaarlijk dan kent u wellicht mensen in de kring om u heen (b.v.

uw (klein-)kind of uw buurvrouw/-man) die zich willen inzetten voor De Groene Gids.

Zou u de redactie willen versterken dan bent u ook van harte welkom.

Aanmelden kan bij de receptie van De Oase, tel. 030 - 68 68 030, of per e-mail: m.brand@stichting-pulse.nl

Hartelijk dank voor uw medewerking. De redactie van De Groene Gids.

Het juiste adres voor

al uw schoen- en tasreparaties.

• Erkend schoenhersteller van

Van Bommel en Van Lier

• Stomerij

• Grote collectie inlegzolen

Tevens vind u bij ons een uitgebreid

assortiment lederwaren, tassen

en onderhoudsproducten.

Kerkstraat 28 • IJsselstein

Tel. 030 - 68 65 111

www.vanwijkadvies.nl

Met een goede adviseur staat u er niet alleen voor

Voor een uitstekend advies over verzekeringen, hypotheken,

pensioenen en sparen bent u bij ons aan het juiste adres.

Loop daarom eens bij ons binnen in de binnenstad.

Hofstraat 2a, IJsselstein - Tel. 030 - 688 3941

Deskundig, betrouwbaar en betrokken.

www.citybedijsselstein.nl

–4–

IJSSELSTEIN

Utrechtsestraat 20

Tel. 030 - 687 03 21

IJsselstein


Platform Samenleving IJsselstein (PSIJ)

In de voorgaande jaren kende IJsselstein nog vier adviesraden die rechtstreeks advies konden uitbrengen aan

het college van burgemeester en wethouders. Dit waren de Wmo-raad, de Seniorenraad, het Plaatselijk

Overleg Gehandicapten (POG) en de cliëntenraad uitkeringsgerechtigden. Onderling werd wel afgestemd

welke adviesraad ergens advies over ging opstellen. Zo hield de Wmo-raad zich vooral bezig met de uitvoering

door de gemeente van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Seniorenraad ging vooral over alles

wat met het ouderenbeleid te maken heeft en het POG hield alles wat met gehandicaptenbeleid te maken

heeft scherp in de gaten.

Door de bezuinigingen en wetswijzigingen komen steeds meer zorgtaken bij de gemeente te liggen. Er moet

veel nieuw beleid ontwikkeld worden en daarom heeft de gemeente de wens geuit om één brede adviesraad

tot stand te brengen, waarin alle beleidsvelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning gevolgd worden,

dus inclusief ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid en werk en bijstand. In goed overleg met de bestaande

adviesraden is het Platform Samenleving IJsselstein vanaf 1 januari van dit jaar van start gegaan. In het PSIJ

zitten de leden van de oude Wmo-raad, aangevuld met een lid van de Seniorenraad en het POG.

Seniorenraad en POG gaan als zelfstandige stichting gewoon verder, maar brengen hun advies zoveel mogelijk

in via het PSIJ. Advies over het beleid voor uitkeringsgerechtigden is in het PSIJ geborgd mede door de

betrokkenheid van een van de leden die zelf uit de doelgroep komt. De eerstvolgende vergadering van het

PSIJ is in het stadhuis op woensdag 14 november. Aanvang 18.15 uur; einde ongeveer 20.30 uur. In deze

openbare vergadering wordt besproken waar het PSIJ zich over gaat buigen. Meestal wordt er voor een

nieuw op te stellen advies een werkgroep van enkele PSIJ-leden gevormd. Zij gaan zoveel mogelijk kennis

verzamelen door het lezen van beleidsstukken, overleg met ambtenaren en het spreken van mensen die ervaring

hebben met het betreffende beleid. Als een werkgroep een advies klaar heeft wordt dat ook in deze

PSIJ-vergadering besproken en vastgesteld, waarna het uitgebracht gaat worden aan het college met een

kopie aan de Gemeenteraad.

De leden van het PSIJ vertegenwoordigen allemaal een groep uit de IJsselsteinse samenleving. Zij proberen

met die groep zoveel mogelijk contact te houden en hopen op die manier signalen te ontvangen over de effecten

van het gemeentelijke beleid.

Maar u kunt ook zelf rechtstreeks signalen doorgeven wanneer u van mening bent dat het gemeentelijke

beleid op het vlak van de Wmo ergens niet goed uitpakt. Neemt u dan gerust contact op met de secretaris,

dhr. Henk van der Wiel via mail hvdwiel@caiway.nl of telefonisch 030 - 604 34 92.

Activerend Huisbezoek zoekt....!

Via het Activerend Huisbezoek van Pulse kunt u oproepen plaatsen. Wanneer iemand op zoek is naar

een maatje of een leuke vriendschap, probeert Pulse iemand te vinden die bij hem of haar past. Op dit

moment zijn we op zoek naar mensen met dezelfde interesse.

Geïnteresseerden in het Tibetaanse Boeddhisme!

Een bewoonster van 68 jaar, wonend in het Oranjekwartier, zou graag samen met andere geïnteresseerden

één per keer maand willen praten over het Tibetaanse Boeddhisme. De onderwerpen die aan

bod komen worden met elkaar bepaald.

Wilt u reageren op bovenstaande oproep, neem dan contact op met José van Vliet van het Activerend

Huisbezoek. Telefoon 030 - 68 68 030 of e-mail: j.v.vliet@stichting-pulse.nl

– 5–

Ton Kwakkel, voorzitter PSIJ

Verenigingsleven Ewoud voor alle senioren in IJsselstein

In woonzorgcentrum Ewoud (één van de locaties van Vecht en IJssel) wordt dit najaar een Verenigingsleven opgestart

waar ook senioren uit IJsselstein van harte welkom zijn. Het aanbod is afgestemd op de wensen en interesses van

de bewoners van Ewoud en biedt volop variatie voor contact met mensen met gelijke interesses en mogelijkheden.

Een aantal verenigingen komt voort uit al bestaande activiteiten bij Ewoud. Daarnaast wordt een aantal nieuwe activiteiten

opgestart. Enkele verenigingen die binnen Ewoud gaan starten zijn een Bowlingclub, Wandelclub, Beweeg U Fit, Filmclub,

Klaverjassen, een Zangvereniging en een Kookclub.

Met het Verenigingsleven wil Vecht en IJssel op haar drie locaties activiteiten op maat bieden aan haar bewoners, met

voldoende variatie, binnen een vaste structuur. Daarnaast wil Vecht en IJssel ook vrienden, familie en andere belangstellenden

de mogelijkheid bieden deel te nemen aan het Verenigingsleven. Dit past bij het streven van de woonzorgorganisatie

om de verbinding en de ontmoeting te zoeken met de wijk en de maatschappij buiten de locaties, zodat bewoners

zoveel mogelijk ‘wonen en leven als vroeger’ en het leven kunnen inrichten met activiteiten en contacten die zij wensen.

Introductiemiddag

Ewoud verzorgt woensdag 26 september van 14.00 tot 16.30 uur een introductiemiddag voor het Verenigingsleven op

de locatie aan de Jan van der Heydenweg 2 in IJsselstein. U kunt dan kennis maken met de diverse verenigingen, uw vragen

stellen en u kunt zich natuurlijk aanmelden als lid van één of meer verenigingen.

Programmaboekje

Het complete aanbod van het Verenigingsleven van Ewoud staat binnenkort op de website Vecht en IJssel: www.vechtenijssel.nl/Verenigingsleven.

Daar vindt u een overzicht van de Verenigingen, wat de kosten zijn en hoe u kunt deelnemen.

Ook kunt u op de website het Programmaboekje Verenigingsleven Ewoud vinden. Wilt u het programmaboekje graag

thuis ontvangen, neem dan contact op met Ewoud, tel. 030 - 68 69 488.

Nieuwe Dierenweide Ewoud fijn voor mens en dier, voor jong en oud

Vanwege de verbouwing en uitbreiding van woonzorgcentrum Ewoud (start september 2012) krijgt de Dierenweide een

nieuwe plek bij de achterzijde van Ewoud. De verplaatsing wordt door Vecht en IJssel aangegrepen om de Dierenweide

op te knappen en uit te breiden. Voor mens en dier wordt de nieuwe Dierenweide nog leuker om te verblijven of om te

bezoeken. Op de nieuwe weide krijgen de dieren een nieuw verblijf en verder wordt er een knuffelhoek ingericht waar

bezoekers echt contact kunnen hebben met een aantal dieren.

Rondom de weide wordt een wandel- en speelpark aangelegd,

met picknickbankjes en verharde paden die geschikt zijn voor

rollators, rolstoelen en kinderwagens. Voor kinderen komt er een

robuust klimrek met glijbaan in het park. Voor ouderen (maar

ook leuk voor de nog-niet-zo-ouderen) wordt een Fit+ Beweegtuin

aangelegd. Met de bewegingsapparaten in deze tuin kunnen

senioren veilig en met plezier hun spieren trainen, lekker in

de buitenlucht.

Sponsors gezocht

Het verplaatsen en inrichten van de dierenweide kost veel geld, evenals de aanleg van het wandel- en speelpark. Daarom

worden sponsors gezocht die het project financieel willen steunen en die het mede mogelijk willen maken dat jong en

oud, mens en dier, optimaal kunnen (blijven) genieten van de Dierenweide.

Wilt u een bijdrage leveren, dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer 28.51.47.021 t.n.v. Vecht en IJssel in

Utrecht, onder vermelding van Nieuwe Dierenweide Ewoud. Vecht en IJssel is een ANBI-instelling, waardoor uw gift

aftrekbaar is voor de belasting. Heeft u een leuk idee voor een sponsoractie of wilt u een bepaald deel van het project

financieel op u nemen, neem dan contact op met PR en Communicatie van Vecht en IJssel via tel. 030 - 264 74 83 of

mail naar bernita.eskes@vechtenijssel.nl.

–6–


Pulse Diensten

Wanneer u regelmatig een uurtje beschikbaar hebt, wel eens iets wilt doen voor een

ander en het leuk vindt om met mensen in contact te zijn, bent u mogelijk de vrijwilliger die ons bij een van

de onderdelen kan komen versterken. Neemt u eens contact op om te informeren naar de mogelijkheden!

Tel. 030 - 68 68 030, Wilma Kleijweg of e-mail w.kleijweg@stichting-pulse.nl

Meldpunt Vrijwillige Thuishulp IJsselstein

Vrijwillige Thuishulp Vrijwilligers kunnen u helpen bij:

Boodschappen doen; bezoek voor de gezelligheid; medicijnen ophalen; samen wandelen;

voorlezen; begeleiding naar arts of ziekenhuis etc. Deze hulp is kosteloos.

Klussencentrale Vrijwilligers van de klussencentrale doen voor u kleine klusjes in en om het huis zoals:

het ophangen van een schilderij of een plank; reparatie van een stopcontact of lamp,

kleine tuinklusjes zoals het knippen van een heg, onkruid wieden, en snoeien. Een

klus mag maximaal twee uur duren. De kosten bedragen € 5,– voor het eerste uur en

€ 3,– voor het tweede uur.

Oppasservice Bent u aan huis gebonden in verband met de zorg voor een ziek of hulpbehoevend

familielid en wilt u wat tijd voor uzelf? Een ochtend of een middag per week kan een

vrijwilliger u komen vervangen. De kosten hiervoor bedragen € 2,20 per keer.

Telefooncirkel

De telefooncirkel bestaat uit een groep mensen die iedere dag

op een vast tijdstip telefonisch contact met elkaar hebben.

De cirkel wordt gestart door de dienstdoende coördinator en

eindigt daar ook. Deelname aan de telefooncirkel is kosteloos.

Stukkie fietsen

Met Stukkie fietsen kun je tegen een kleine vergoeding een

fiets-met-mankracht huren, om lekker samen een stukje te gaan

fietsen. Een klein of een groot stuk. Onderweg

wordt gepauzeerd met een kopje

koffie of thee.

Samen een stukje fietsen kan een waardevolle bijdrage leveren

aan iemands welbevinden, aan het ‘lekker in je vel zitten’. Het

mooie van samen een stuk fietsen in steekwoorden samengevat:

• Plezier en ontspanning • Sociale contacten • Buiten-zijn:

licht, ruimte en variatie • Beweging.

Voor wie?

Voor wie graag buiten is en fietst, maar voor wie dat moeilijk is. Bijvoorbeeld omdat je zelf niet (meer) goed

kunt fietsen. Of omdat je niet zo makkelijk iemand kan vinden om samen mee te fietsen.

Voor een aanvraag of informatie kunt u bellen met een van de coördinatoren van het Meldpunt Vrijwilligershulp.

Zij zijn aanwezig op werkdagen van 09.00-11.00 uur,

Tel. 030 - 68 68 030. Of meldpunt@stichting-pulse.nl. Buiten deze uren kunt u uw vraag aan de receptioniste

doorgeven. U wordt dan teruggebeld.

In de wijken Europakwartier/Oranjekwartier is sinds januari 2012 een Buren-Hulp actief. Woont u in een van deze

wijken, dan kunt u ook bellen naar 06-25 23 54 14. Het motto is voor elkaar, met elkaar, ken elkaar.

www.stichting-pulse.nl - www.buurtlink.nl

– 7–

Dag van de Mantelzorg 2012

Dit jaar is 10 november de jaarlijkse dag van de mantelzorg in IJsselstein. Deze dag is bedoeld als waardering

voor alle mantelzorgers uit IJsselstein. De gemeente IJsselstein maakt dit financieel mogelijk, de afgelopen

jaren was wethouder Marijke van Beukering enthousiast aanwezig.

Wat gebeurt er op de Dag van de Mantelzorg?

In het fulcoTheater kunnen mantelzorgers genieten van een gevarieerd programma.

Met o.a.: een workshop cup-cakes maken (en meenemen), een workshop kleurenanalyse bijwonen, actief

zijn in een workshop gezichtsgymnastiek (u leert uw gezicht een facelift te geven door spieroefeningen te

doen), u kunt creatief aan de slag, u laten verrassen met een cocktail of leren gelijkwaardig te communiceren

(met bijv. hulpverleners). Een vast gegeven bij de Dag van de Mantelzorg is de Wellnessruimte waar de mensen

die altijd voor anderen zorgen, een ontspannende massage kunnen ondergaan, hun nagels kunnen laten

pimpen etc.

Bent u Mantelzorger? Of kent u een Mantelzorger? Neem dan contact op.

Voor wie is het Steunpunt Mantelzorg bedoeld ?

U zorgt voor een familielid of relatie met een lichamelijke of psychische ziekte of handicap. Heeft u vragen

of valt de zorg u zwaar, dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg. Daarnaast organiseert

het Steunpunt Mantelzorg regelmatig een ontspannende activiteit. De diensten en activiteiten zijn vrijwel

altijd kosteloos. Het Steunpunt Mantelzorg verzorgt vier keer per jaar een nieuwsbrief, wanneer u zich aanmeldt

ontvangt u deze kosteloos en bent u op de hoogte van alle activiteiten.

Voor aanmelding en contact: Steunpunt Mantelzorg, Benschopperweg 342, tel. 030 - 68 68 030, e-mail:

mantelzorg@stichting-pulse.nl, contactpersoon Wilma Kleijweg.

Alzheimer Café

Verplaatst van donderdag naar woensdag

Wanneer? Voortaan elke eerste woensdag van de maand behalve in juli en augustus. Een bijeenkomst die

op een feestdag valt wordt verschoven.

Tijdsindeling avond

19.00 - 19.30 uur Inloop met koffie

19.30 - 20.00 uur Thema

20.00 - 20.30 uur Pauze met muziek

20.30 - 21.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

21.00 - 21.30 uur Uitloop, mogelijkheid tot napraten.

De toegang is gratis, voor consumpties wordt een bijdrage gevraagd.

Organisatie Het Alzheimer café wordt georganiseerd door: Axioncontinu, Vitras/cMD, huisartsen medische

maatschap IJsselstein, Vecht en IJssel, locatie Ewoud en Stichting Pulse onder verantwoording van Alzheimer

Nederland.

www.alzheimer-nederland.nl/lekstroom

Waar? In De Oase, het Wijkservicecentrum van Stichting Pulse,

Benschopperweg 342 te IJsselstein. U kunt gehaald worden door de bus van Pulse.

Voor busreservering kunt u bellen: telefoon 030 - 68 68 031.

Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilma Kleijweg, Stichting Pulse,

Benschopperweg 342, 3401 BZ IJsselstein. Telefoon: 030 - 68 68 030

E-mail: mantelzorg@stichting-pulse.nl.

–8–


Pulse Diensten

Alzheimer programma 2012/2013

3 Oktober 2012: “Had ik het maar geweten”

Dit is de titel van het boek dat Ruud Dirkse heeft geschreven.

De auteur is aanwezig en zal vanuit zijn deskundigheid verschillende

perspectieven belichten van de ziekte dementie.

7 November 2012: Wat zijn kenmerken van

dementie?

Een specialist ouderengeneeskunde informeert ons over de

kenmerken die horen bij de verschillende vormen van dementie.

12 December 2012: Omgaan met dementie

Iemand die dementeert is vergeetachtig, maar wat kan er verder

merkbaar zijn?

Hoe kan “ik” de dementerende het beste benaderen? Hoe te

reageren op veranderd gedrag?

2 Januari 2013: De beleving van dementie door

een familielid

Welke zorgen en gevoelens kunnen er spelen bij een naaste

van iemand met dementie? Gesprek met een ervaringsdeskundige.

6 Februari 2013: “Tijd voor een gesprek”

Je kunt op verschillende manieren aankijken tegen ziekte. Een

Pulse Activiteiten

MFC Sterrenwacht

– 9–

geestelijk verzorger van de Stichting ”Tijd voor een ge -

sprek”leidt ons vanavond door dit onderwerp.

6 Maart 2013: Ons leven met dementie

Portret van een echtpaar uit onze regio waarvan de man dementie

heeft. Hoe beleven zij deze ziekte? Waar vinden ze

steun?

3 April 2013: Dementie en rechtsvertegenwoordiging

Wanneer een dementerende niet meer zelf voor zijn rechten

op kan komen, hoe wordt formeel dan geregeld dat een ander

dat voor hem of haar kan doen? Het is goed om praktische

zaken geregeld te hebben. Een deskundige vanuit Alzheimer

Nederland informeert ons.

1 Mei 2013: Als het thuis niet meer gaat

Wanneer en waarom wordt opname in een verpleeghuis wenselijk?

Welke stappen worden er gezet voor een opname

plaats vindt? Een vertegenwoordiger van het CIZ (Centraal Indicatieorgaan

Zorg) en zorgbemiddelaars geven informatie.

5 Juni 2013: Sfeervolle afsluiting van dit seizoen

Zoals elk jaar eindigen we met een invulling die gezellig en

zinvol is.

MFC Sterrenwacht is een wijkcentrum waar verschillende activiteiten plaatsvinden. De activiteiten worden georganiseerd

door bewoners of door vrijwilligers, soms gecoördineerd door een beroepskracht van Pulse.

Zie voor een overzicht van de activiteiten het overzicht achterin deze Groene Gids.

Hebt u ideeën voor activiteiten of wilt u zelf iets organiseren? Neem dan contact op met de coördinator van

MFC Sterrenwacht, Truus Admiraal, tel. 030 - 687 74 36 of de receptie van Pulse, tel. 030 - 688 70 30. Mailen kan

naar: t.admiraal@stichting-pulse.nl

Ouderenadviseur Truus Admiraal

Truus is ook ouderenadviseur in IJsselstein. Hebt u vragen, bijvoorbeeld hoe u in aanmerking kunt komen voor hulp, welke mogelijkheden

er zijn om anderen te ontmoeten, hulp bij de administratie?

De ouderenadviseur kan u helpen bij het zoeken naar oplossingen en kan u adviseren over wonen, welzijn en zorg. Op dinsdag-

en donderdagochtend heeft Truus een inloopspreekuur van 09.30-10.30 uur in MFC Sterrenwacht. U kunt ook bellen om

een afspraak te maken, de ouderenadviseur komt ook bij u thuis.

Nieuw in MFC Sterrenwacht

Maandagavond 19.30 uur: Meezingkoor

Onder het motto: “iedereen, jong of oud, kan zingen” oefent het Meezingkoor elke maandagavond in MFC Sterrenwacht. Inmiddels

bestaat het repertoire uit zo’n 250 (meestal) Nederlandstalige liedjes. Zo af en toe wordt er ook opgetreden in IJsselstein.

Belangstelling? U kunt gewoon komen binnenlopen. Eerst bellen of mailen kan ook: Piet Dekker, tel. 06 - 133 11 369 of mailen

naar bertusvanbockel@caiway.nl

Maandagavond 19.30 uur: Naailes

Zowel voor beginners als gevorderden van alle leeftijden. Je maakt zelf je eigen werkstuk, Coby Heubacher adviseert en kan je

leren hoe bepaalde problemen opgelost kunnen worden. In MFC Sterrenwacht zijn naaimachines en patroonbladen aanwezig.

U neemt zelf de stof, spelden, scharen en dat soort dingen mee. U kunt altijd even binnen komen lopen om te bekijken of dit

iets voor u is. Eerst contact? Dan kunt u bellen naar Coby, tel. 030 - 687 04 05 of mailen coby@heubacher.nl

Nieuw Nordic walking 60+

Nordic Walking is een nieuwe manier van sportief wandelen en is een ideale activiteit voor iedereen die op een leuke en prettige

manier in de buitenlucht aan zijn of haar conditie en welzijn wil werken, ongeacht de leeftijd. Fysiomotive start in de 3e/4e

week van september met een kennismakingscursus. Deze bestaat uit 4 lessen van 60 minuten. De lessen worden gegeven op

dinsdag en donderdag. Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 10. Er wordt gestart vanaf MFC Sterrenwacht. Voor meer

informatie en om u aan te melden, kunt u contact opnemen met Jacco Galesloot. Tel. 030 - 265 82 36 of 06 - 106 22 208 of

mailen naar info@fysiomotive.nl

Buurtkamer Zenderpark

In februari is de Buurtkamer Zenderpark van start gegaan en inmiddels is er een leuke groep ontstaan die op woensdagochtend

binnen komt voor een kopje koffie en een praatje. Er worden ervaringen uitgewisseld en er ontstaan initiatieven om samen activiteiten

te ondernemen zoals samen wandelen en er op uit. Zo is de Buurtkamer begin augustus op pad geweest, samen naar

de Biesbosch. Het was mooi weer, dus iedereen heeft heerlijk kunnen genieten op het dek van de boot.

Er is ook veel belangstelling om kennis te maken met de computer: hoe werkt dat nu eigenlijk? Wat zou ik er aan kunnen hebben?

Er wordt hard aan gewerkt om binnenkort van start te kunnen gaan met zo’n kennismakingscursus in Zenderpark, dit zal

waarschijnlijk in Xpress plaatsvinden, een ruimte van Pulse aan de Merkelbachlaan 2.

Er is ook vraag naar beweegactiviteiten en naar bijvoorbeeld een schildercursus. Wij zijn druk bezig om ook hiermee in Zenderpark

van start te gaan. Kortom: leuke ideeën om elkaar te ontmoeten in Zenderpark en om samen bezig te zijn!

Truus Admiraal van Pulse is betrokken bij de Buurtkamer. Zij is ook ouderenadviseur. Hebt u vragen, hebt u behoefte aan informatie

waarvoor u een afspraak wilt maken? Ook dan kunt u even binnen komen lopen!

Benieuwd geworden? Hebt u zelf ideeën? Hebt u vragen? Elke woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur staat de koffie

klaar. De Buurtkamer Zenderpark maakt gebruik van het Inloophuis Meridiaan van Reinaerde, Tiranastraat 25 (tussen de huisartsen-

en de dierenartspraktijk). Graag tot ziens!

Truus Admiraal t.admiraal@stichting-pulse.nl - telefoon: 030 - 68 68 030.

IJsselveld voor elkaar: actief voor de buren

In IJsselveld wonen mensen met veel verschillende achtergronden, interesses en talenten. In IJsselveld voor elkaar komen mensen

en hun talenten samen om iets te betekenen voor hun buurtgenoten. Komt dit u bekend voor? Er moet een klusje in of om het

huis gedaan worden, u heeft vervoer of een boodschap nodig of u maakt graag eens een wandelingetje of een praatje met een

buurtgenoot? Het lukt u alleen niet om dit zelf te doen of te regelen. Daarom is er IJsselveld voor elkaar. Staat u klaar voor uw

buren wanneer dit nodig is? En zou het handig zijn om af en toe ook zelf ergens mee geholpen te worden? Laat het weten aan

Stichting Pulse bij Jacqueline van Rooijen of Annelies Schutte.

Dit kan via e-mail voorelkaar@stichting-pulse.nl en tel. 030 - 68 68 030. Als u samen met enkele buurtbewoners mee wilt

denken om IJsselveld voor elkaar verder op te zetten, neem dan ook contact op. Zo bent u er voor elkaar!

– 10 –


Pulse Activiteiten

Nieuwe Activiteit voor Senioren

Projectgroep Senioren is in het leven geroepen om senioren

in IJsselstein – ook onze medelanders – gratis themabijeenkomsten

aan te bieden, waarin specifiek aandacht is voor die zaken

die voor hen van belang zijn of waar zij behoefte aan hebben.

De rode draad in de themabijeenkomsten is dat de informatie

zal bijdragen aan de mogelijkheid om zolang mogelijk de regie

van eigen leven in eigen hand te houden. In de maanden september,

oktober en november 2012 worden op de laatste

woensdagmiddag van de maand de themabijeenkomsten gehouden.

Projectgroep Senioren

De Projectgroep is samengesteld uit de volgende vertegenwoordigers:

mevrouw A. Bongers (Pulse),

de heer J. Klomp (KBO),

de heer J. van de Schot (ANBO)

en mevrouw L. Hummelink (SRIJ).

De themamiddagen worden gehouden in:

De Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2, IJsselstein. Inloop vanaf

13.30 uur. Aanvang 14.00 uur tot 15.30 uur. Koffie en thee is

voor eigen rekening. Als u niet zelfstandig naar deze bijeenkomsten

kunt komen, kunt u gebruik maken van het vervoer

van Pulse. Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 08.00 uur

tot 15.00 uur. Telefoon 030 - 68 68 031 of 030 - 68 68 030.

Het is belangrijk dat u een dag van te voren de rit reserveert.

Kosten retour € 3,–.

De eerste themabijeenkomst is op 26 september 2012.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat

mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning

krijgen die ze nodig hebben. De Wmo zorgt ervoor

IJsselstein - Herentals

– 11 –

dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zoveel

mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Met een medewerker

van het Wmo-loket gaan we hierover in gesprek.

De tweede themabijeenkomst is op 31 oktober 2012.

Het is een informatiebijeenkomst over de verbetering van de

veiligheid in en rondom het huis. Bij het ouder worden gaat

de gezondheid geleidelijk achteruit. Daardoor kunnen situaties

in huis gevaarlijk worden, terwijl ze dat eerder niet waren.

Ook de veiligheid op het gebied van inbraak is van groot belang.

Een medewerker van de politie in IJsselstein komt praktische

tips en informatie geven.

De derde themabijeenkomst is op 28 november 2012.

Op deze derde bijeenkomst is het thema ‘Zingeving’. Als je

ouder wordt vervallen op een bepaald moment een aantal

dingen, die voordien heel belangrijk waren, zoals werk en carrière,

de opvoeding en zorg voor de kinderen.

Hiervoor kunnen andere dingen in de plaats komen zoals vrijwilligerswerk

en zorg voor ouders en/of kleinkinderen. Ook

hobbies kunnen daarvoor in de plaats komen. Toch zijn er veel

mensen die worstelen met vragen als: Doe ik er nog wel toe

in deze maatschappij? Wie zit er nog te wachten op mijn inbreng?

Is er nog wel iemand die mij nodig heeft? Over deze

en ook andere vragen waar u mee rondloopt, willen wij tijdens

deze bijeenkomst met elkaar praten.

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met Annie

Bongers, ouderenadviseur bij Pulse, Benschopperweg 342, IJsselstein.

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m dinsdag

08.30 uur tot 17.00 uur en woensdag van 08.30 uur tot

12.30 uur. Tel. 030 - 68 68 030.

Of per e-mail: a.bongers@stichting-pulse.nl

Op vrijdag 11 mei was er een Country-linedance demonstratie voor jonge ouderen (tussen de 55 en 90 jaar) in De Oase en in

Mariënstein. Omstreeks 11.00 uur was de aankomst van de groepen uit Herentals (Belgie) en IJsselstein in De Oase. Na diverse

welkomstwoorden – onder andere ook door onze burgemeester Patrick van de Brink – werd er een lunch aangeboden en

vonden daarna de eerste repetities plaats. Tegen half drie vertrokken we naar Mariënstein om daar demonstraties te geven in

het restaurant; dat viel reuze in de smaak.

Omstreeks 16.00 uur was het einde van het optreden en gingen we terug naar De Oase om wat na te praten onder het genot

van een drankje. Om 16.30 uur volgde voor de deelnemers een heerlijk warm buffet, dat werd besloten met een kopje koffie.

Daarna konden we uiteen gaan na een zeer goed geslaagde dag.

P .v .Herpen

Nieuws van de Vrienden van De Oase

De Vrienden van De Oase is een initiatief van de ouderenbonden ANBO, KBO en Stichting Pulse en bestaat

uit een werkgroep die tijdens het seizoen gezellige en vooral interessante middagen voor de belangstellenden

organiseert. De werkgroep wordt gevormd door: Henk cornelissen, Leo van der Vaart, Toos van der Want

en Otto van der Want. Informatie bij de huidige bezoekers leert ons dat we op de goede weg zijn. Zij zijn

zeer tevreden over de geboden programma’s.

De middagen die wij organiseren zijn voor iedereen toegankelijk.

We hebben geen leden, en er wordt geen contributie geheven. Iedereen is zeer welkom.

Noteer onderstaande data in uw agenda zodat u het niet vergeet. Als u komt, weten we waar we het voor

doen.

Heeft u nog vragen over onderstaande aankondigingen, of heeft u belangstelling voor deelname aan de

werkgroep, bel naar Otto van der Want, 030 - 687 18 92 of e-mail: want@hetnet.nl

Zo kunt u ook naar werken kijken van Rembrandt en Van Gogh

Dinsdagmiddag 25 september 2012 organiseren wij in Wijkservicecentrum De Oase, Benschopperweg 342,

een lezing die gegeven wordt door mevrouw N. Rijneveld-Schep uit Lopik. Zij vertelt hoe bijzonder Rembrandt

en Van Gogh hun onderwerpen in beeld gebracht hebben. Afbeeldingen van hun werken (schilderijen, etsen

en tekeningen) worden geprojecteerd op een groot scherm. Het belooft een leerzame en interessante middag

te worden.

De zaal is open om 13.30 uur en we beginnen om 14.00 uur. Toegangskaarten à € 4,–, zijn verkrijgbaar bij

de receptie van Wijkservicecentrum De Oase, vanaf donderdag 20 september t/m dinsdagmiddag 25 september.

Energie quiz

Dinsdagmiddag 23 oktober 2012 wordt een energiequiz georganiseerd in samenwerking met ANBO en

KBO in Wijkservicecentrum De Oase, Benschopperweg 342. Zaal open om 13.30 uur en we beginnen om

14.00 uur. Deze quiz wordt gepresenteerd in combinatie met voorlichting over het gebruik en omgaan met

energie en water. De energiequiz is een onderdeel van het ANBO project “Van Grijs en Wijs naar Groen en

Doen”.

Op een eenvoudige wijze wordt u bewust gemaakt over hoe met energie om te gaan en tevens niet onbelangrijk,

uw portemonnee te sparen. We verwachten een grote opkomst, mede omdat er geen entreekosten

worden gevraagd en er leuke prijsjes te winnen zijn.

In verband met de te verwachten grote opkomst en de capaciteit van de zaal, is het noodzakelijk dat u zich

vooraf voor deze middag aanmeldt bij de receptie van Wijkservicecentrum De Oase onder vermelding van

uw naam en telefoonnummer. Telefoon 030 - 68 68 030.

Kerstmuziek

Dinsdag 27 november 2012 organiseert De Vrienden van De Oase in Wijkservicecentrum De Oase, Benschopperweg

342, een middag met als onderwerp: Kerstmuziek beluisteren.

Het is fijn om naar Kerstmuziek te luisteren en te zingen. De muziek wordt ingeleid door mevrouw Barbara

fortuin.

De zaal is open om 13.30 uur en we beginnen om 14.00 uur. Het belooft

een schitterende middag te worden. In de pauze is er gratis koffie of thee.

Toegangskaarten à € 4,–, zijn verkrijgbaar bij de receptie van Wijkservicecentrum

De Oase, vanaf donderdag 22 november tot 27 november.

– 12 –


Lieve dames en heren van Eigen Wijs Seniorenkoor (2012: 30-jarig bestaan)

Een terugblik op ons uitje naar Gorssel van 7 juni 2012

Eerlijk is eerlijk, ik kende het verhaal wel, maar dat ik het zelf mee mocht maken, beviel mij wonderwel.

We zwaaiden de achterblijvers uit en daar ging, het vliegtuig van Annie Tersteeg zowaar de hoogte in.

Jan van Elst aan het stuur met Gerda Enkelaar als Co-piloot. In Leersum was onze eerste landing.

Dat was een boffie, want hier stond onze koffie. Hierbij taart in vele smaken en grote maten.

Sommigen van ons wat timide, maar ook wel uitgelaten.

Daarna hebben Herman, Arnold en Wim ons vliegtuig voorgereden.

En een uur later met de hulp van Frank en de vlaggenist, landden we veilig in Gorssel en deden wij, wie er het eerste is.

Het was goed dat er wat stond te eten, om de zenuwen voor ons optreden te vergeten.

Want daarvoor waren we gekomen, om uit te laten komen, waarom we de hele nacht hadden liggen woelen en dromen.

Kit had nog niet iets roods aangedaan, die was echt voor onze veiligheid meegegaan.

Na het inzingen moesten we nog een uurtje wachten. Het Engels en de wijsjes zaten goed in de gedachten.

Toen zij met de armen in de lucht op het podium voor ons ging staan, JAY JAY, had Kit haar vrolijke jurk, met iets roods

aan.

De heren stonden als eerste aan de meet om te beginnen, alle dames vielen op tijd in, een lust om hen te horen zingen.

Door onze dirigente kregen we bij het zingen en swingen vleugels! Het halleluja en houden van, klonk fier over de Gelderse

Heuvels.

Wat ging het goed, wat ging het best, we werden op alle onderdelen getest.

Applaus van alle kanten. De jury vol verbazing, helemaal over zoveel energie en zuiverheid; dat zat in ons zingen en verhaal.

Wij werden beloond voor alle moeite met prachtige cijfers. Vele achten, goed en een paar zeer goed voor onze ijver.

341 punten: een uitdaging voor volgend jaar, een keer uitmuntend?

Toen ons vliegtuig terug was in IJsselsteln leek even iedereen moe maar de lach zat op ieders gezicht, van oor tot oor.

Onze prestatie kregen we via de opname helemaal door. Na het eten bij de 4e Generatie – de speech van Gerda als dessert –

kon Kit rustig naar Amerika, voor vakantie en rust naar moeder.

Daarom dank aan jullie voor deze heerlijke dag. Het volgend seizoen weer met plezier aan de slag.

Het engels kan wel eens moeilijk zijn, maar we gaan door! Gefeliciteerd allemaal, ik las dit graag even aan jullie voor.

30

– 13 –

Joop van Doorn

Seniorenkoor Eigen Wijs zoekt zangers en zangeressen

Eén van de vele koren in IJsselstein is het Seniorenkoor Eigen Wijs. Het Seniorenkoor bestaat dit jaar 30

jaar en heeft 40 koorleden. Onze dirigente is Kit de Bolster en voor de pianobegeleiding zorgen Monique

van Zweden en Ellen Buddeke. Het Seniorenkoor zingt één- tot driestemmig en het repertoire bestaat voor

het grootste deel uit nederlandstalige liedjes.

De leden van het Seniorenkoor zijn trouwe leden. Eénmaal per jaar doen we mee aan een korenfestival in

Gorssel (Overijssel). Woensdagmiddag, vanaf september, repeteren we in De Oase, Benschopperweg 342.

Van 13.30 uur tot 15.30 uur, met een pauze van een halfuur. Heeft u interesse en wilt u meer weten over

het koor neem dan contact op met het secretariaat: Margreet Velo, tel. 030 - 687 20 97.

Schilderscollectief De IJsselkring

zoekt nieuwe leden!

U kunt vrijblijvend komen kijken op dinsdagavond in

’t Fulco, van 19.30 tot 22.00 uur.

Schilderonderwerpen zoeken we zelf en bij problemen

helpen we elkaar, zo leren we van elkaar. Wij bezoeken

ook tentoonstellingen en zo ontwikkelen we ons steeds

verder, ieder op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo.

Er is geen drempel, bij ons voelt iedereen zich thuis.

Informatie: Petra Tetenburg, tel. 030 - 688 60 70 of

Tonny Heesakkers, tel. 030 - 688 49 44.

In IJsselstein bieden wij Zorg Thuis vanuit de locatie Ewoud.

Bel voor meer informatie met T: (030) 686 94 88 of kijk op

www.vechtenijssel.nl.

U kunt ook mailen naar: clientzaken@vechtenijssel.nl.

Zorg Thuis in IJsselstein

Huishoudelijke ondersteuning (WMO)

Persoonlijke verzorging

Verpleging/medische ondersteuning


zelfredzaamheid en activiteiten)

* persoonlijke benadering * snelle inzetbaarheid * vakkundige, betrokken medewerkers *

– 14 –

Kopij voor De Groene Gids

Nummer 4

december 2012

Sluitingsdatum kopij

vrijdag 9 nov. 2012

Verschijning: week 50


Woonplezier, daaraan geven wij overtuigd inhoud. Wij verhuren

betaalbare woningen aan onze doelgroep, nu en straks.

• Wijkvernieuwing draagt bij aan een duurzaam aanbod.

• Wij zijn zuinig op onze bestaande woningen.

• Service en passende dienstverlening zijn vanzelfsprekend.

De woonomgeving geven wij een impuls door de inzet van

onze Wijkbeheerders en de collega’s van het team Wonen

Zorg en Welzijn.

Zo werken wij aan een plezierige woonomgeving. Voor iedereen.

Maak kennis met Provides via www.provides.nl.

Zonnetuin

KOOS KLOP

De Biezen 8 - 3401 GD IJsselstein - Tel. 030-687 00 39

Zie vooral onze rauwkostvitrine

met diverse specialiteiten

Ook uw adres voor fruitmanden en fruitdoosjes;

door heel Nederland bezorgd via ’’telefruit’’

Woonplezier

Provides

Duurzaam woonplezier voor iedereen

– 15 –

Pulse Van de Mahjongclub

De echt mooie zomerdagen kunnen we tellen. De

regen komt soms met bakken uit de lucht en wateroverlast

komt regelmatig voor in ons kikkerlandje.

En als de zon schijnt is het bijna weer te heet.

Prachtig weer om samen mahjong te spelen. Bovendien

moesten we oefenen en de spelregels grondig

doornemen want op 30 juni hebben we ons Lustrum

Toernooi gehouden waaraan diverse leden van

landelijke mahjongclubs meegedaan hebben.

Het was een zonnige warme dag en de 48 deelnemers

hadden allemaal veel zin in een lekkere speeldag

met een hapje en drankje op zijn tijd. Bij

bin nenkomst kreeg ieder zijn speelnummer verpakt

in een set eetstokjes. Het loopbriefje bepaalde met

wie en aan welke tafel je speelde.

Aan onze burgemeester Patrick van den Brink was

de eer om de dag te openen met een flinke slag op

de chinese gong.

We speelden 3 ronden van 7 kwartier. Na de eerste

ronde was er een heerlijke lunch en gelegenheid om

de resultaten ontspannen te bespreken. Aan het

einde van de dag was er een spannende prijsuitreiking.

Bij onze scrabbelaars werd Riet van Klaveren de winnaar

en ze kreeg een chinees doosje.

De mahjong winnaars waren:

3e prijs: een Pat Kwa chinese holle spiegel gewonnen

door Dewi van De Oase;

2e prijs: een tempera beschilderd herinneringsplankje

met het logo van onze club gewonnen door

Gerard van der Bie van de Negen Poorten en de

– 16 –

1e prijs: eveneens eenzelfde

herinneringsplankje

gewonnen door Bianca Rietbergen

van de club uit Almere. Onze spelers hebben

zich goed geweerd want Nettie Dirar werd 4e en

Jack’lien Pilgram 5e.

Bestuur en vrijwilligers kunnen terugkijken op een

zeer geslaagde dag.

In de vakantieperiode van Pulse kon er alleen op

dinsdag gespeeld worden en dan was het lekker

druk tijdens het spelen.

Na een zomerstop melden zich de landelijke toernooien

weer aan. Verschillende leden hebben zich

aangemeld bij het toernooi dat de Negen Poorten

gaat houden op 8 september.

De kers op de taart van ons Lustrumjaar was een

feest op 18 september met optreden van Doňa en

haar muzikale band de Gado’s. Zij

namen ons mee naar Tempo Doeloe,

de vervlogen tijd van het oude Indië.

Na afloop waren er Indische hapjes te

koop om thuis klaar te maken.

Ter gelegenheid van de Nationale

Mahjongdag spelen we op de culturele

markt van de clinckhoeff op zondag

23 september en we nodigen

allen uit te komen kijken. We ge ven

graag uitleg en even meespelen kan

altijd!

We kunnen u nog wel even wijzen

op onze nieuwe website: www.mahjongdeoase.nl.

We hopen daar alle nieuwtjes en foto’s

te laten zien. Breng onze site een bezoekje.

De Mahjongclub zal op 4 oktober op de Beursvloer

aanwezig zijn en als de ruimte het toelaat kunnen

we een demonstratie van het mahjongspel geven.

De Beursvloer viert haar 1e lustrum en we vinden

het belangrijk ons steentje bij te dragen om deze

dag tot een succes te maken.

Kom en speel gezellig met ons mee: Benschopperweg

342, iedere dinsdag- en woensdagmiddag van

13.00 – 16.30 uur.

Voor informatie kunt u ons mailen:

mahjongclub.deoase@online.nl of bel 06 - 229 85 627.


Een eigen huis, een dak onder de zon (28)

Het leven voor mij, uw columnist, is, wanneer ik inspiratie heb, heel eenvoudig.

Met een (half) uurtje kan de klus zo maar geklaard zijn. Anders is het wanneer

er geen inspiratie is. Slapeloze nachten, overdag piekeren, zoeken naar een

onderwerp. Het lukt maar niet. En dan denk ik een onderwerp te hebben,

ga voor mijn pc zitten, begin en na vijf minuten al kom ik tot de conclusie

dat het niets is, weg ermee. Schrijven is maar al te vaak schrappen. Dat is de

toestand waarin ik mij bevind, medio augustus, zo vlak voor het moment waarop

ik mijn kopij moet inleveren en er wellicht een hittegolf op komst is. Ik ben dan wel erg

jaloers op die columnisten die dagelijks een column schrijven en kennelijk moeiteloos onderwerpen vinden.

Eigenlijk is het wel heel merkwaardig dat ik geen inspiratie heb. Want als ik de krant lees, naar de radio

luister of tv kijk, komen mogelijke onderwerpen bijna permanent voorbij.

Om er zomaar wat te noemen:

- de politiek in IJsselstein, Nederland, Europa en daarbuiten;

- het weer natuurlijk, daar valt altijd wat over te schrijven;

- de bezuinigingen, iedereen voelt dat, op wat voor manier dan ook, in zijn of haar portemonnee.

- de €uro;

- het voor ons land zo weinig succesvol afgelopen EK voetbal;

- de toename van het aantal proletarisch winkelende senioren;

- de aankomst van Sinterklaas in Roermond op 17 november a.s. (grote gebeurtenissen werpen hun schaduw

al ver vooruit);

- fraude in de zorg (en elders);

- de toekomst van uw en mijn pensioen;

- de Olympische Spelen (in 2028 in Amsterdam?);

- de bescherming van de privacy van criminelen;

- de overgang van bedrijven, waar Nederland trots op mag zijn, in buitenlandse handen;

- de hoogte van de belastingen in ons land; inzicht in de subsidiestromen in ons land;

Ik realiseer mij ook wel dat niet al deze onderwerpen passen onder de titel van deze column. Ik ben daar in

het verleden, terecht, wel eens op aangesproken door lezers van De Groene Gids. Mocht u zelf suggesties

hiervoor hebben, ik hou mij aanbevolen.

De vermeldde onderwerpen zullen u en mij in ieder geval wel bezig houden.

In mijn column in de juni-uitgave heb ik u een aantal tips gegeven om te voorkomen dat er in uw woning

ingebroken wordt. Kort daarna heb ik van dichtbij meegemaakt wat het betekent als er ingebroken wordt.

Dat gebeurde in de nacht van 1 op 2 juni jl. bij twee woningen in onze straat. Met een koevoet is een raam

aan de voorzijde/wegzijde van de woning opengebroken. Hierdoor kon de woning worden betreden. Zo te

zien ging dat relatief gemakkelijk.

Omdat de bewoners van beide woningen niet thuis waren konden de inbrekers ongestoord hun gang gaan.

De volgende morgen ontdekte een buurman het openstaande raam en kon niet anders concluderen dan

dat er was ingebroken. De politie gebeld. Die was snel ter plaatse, maar wilde zonder toestemming van de

eigenaren de woningen niet betreden. En wat bleek toen. Het viel niet mee om contact te krijgen met de

eigenaren. Bekend was dat het ene gezin op de Veluwe wandelde en het andere gezin op een vakantiepark

in België verbleef. Uiteindelijk, via via, is het gelukt om hen te bereiken. Gelukkig konden zij snel naar huis

komen. Aan mijn eerdere tips kan ik nu de volgende toevoegen:

Zorg dat uw buren, bij uw afwezigheid, weten waar u bent en hoe zij u kunnen bereiken.

Nog eventjes en de herfst staat voor de deur. Ik wens u een rustige en zonnige herfst toe.

– 17 –

Van de redactie, Ad Liesker

Waar laat u al uw spullen?

Waar laat u al uw spullen?

Moet u ook woekeren met de de ruimte?

Wij maken alle soorten kasten op op maat.

Zo benut u elk hoekje.

Graag geven wij u gratis

advies en een vrijblijvende

offerte.

DESIGN

Meubels op maat

Meer informatie?

Bel 06-13689519 06-136 89 519 of of ga ga naar naar www.dnsdesign.nl

Voor persoonsgerichte zorg met persoonlijke aandacht!!

Persoonlijke verzorging, Verpleging, Begeleiding

en Huishoudelijke verzorging

M U L D E R

S C H O E N M O D E

Utrechtsestraat 42 • 3401 CW IJsselstein • 030 6881517 • mulderschoenmode.nl

– 18 –

Als koken

een probleem wordt…

De maaltijdservice van Stichting Pulse bezorgt

heerlijke koelverse maaltijden bij u thuis

• Wekelijkse keuze uit 40 wisselende maaltijden

• Diverse soepen, desserts en salades

• Eenvoudige bereiding in de magnetron

• Maaltijden voldoen aan Richtlijnen Voedingscentrum

• Bezorging met eigen vaste chauffeurs

Heeft u interesse? Bij uw bestelling ontvangt u een

gratis maaltijd.

Bel gerust: 030 - 68 68 030

Of kijk op www.stichting-pulse.nl

Stichting Zorgplatform Geranós

Postbus 257, 3400 AG IJsselstein

Telefoon (030) 687 70 55

AWBZ erkende thuiszorginstelling


Decorette Sneller, Benschopperstraat 36, 3401 DH IJsselstein

Tel. 030 - 6884211 • E-mail: ijsselstein@decorette.nl
NIEUW!

Pasfoto’s

voor al uw officiële

documenten

zoals paspoorten,

ID-kaarten en

rijbewijzen.

Parkeren voor de deur.

IJsselkade 13

3401 RC IJsselstein

Tel. 030 - 688 82 14

www.wimbaarslijstenmakers.nl

Drukkerij

VAN MIDDEN

Dorp 184

3405 BJ Benschop

Tel 0348 - 452244

Fax 0348 - 451545

www.drukkerijvanmidden.nl

mail@drukkerijvanmidden.nl

He’t full-service grafimediabedrijf

van de Lopikerwaard !

ANBO De Bond Voor Senioren

De ANBO IJsselstein-Lopik heeft ruim 1300 leden.

Zij is een afdeling van de landelijke ANBO, een sterke,

speciaal voor ouderen invloedrijke organisatie.

De ANBO zet zich in om de plaatselijke en de individuele belangen van haar leden te behartigen en tevens

de zelfstandigheid en keuzevrijheid van de ouderen te vergroten.

De ANBO werkt landelijk, provinciaal, lokaal (onafhankelijk van politieke kleur en religie), benadert de overheden

en diverse organisaties om haar doelen te realiseren. Een voorbeeld hiervan is dat mensen, die in een

verpleeghuis woonden en opgenomen moesten worden in een ziekenhuis en deze opname langer dan 14

dagen duurde, hun plek kwijtraakten in het verpleeghuis. De ANBO heeft dit probleem aan de kaak gesteld

met als gevolg dat deze maatregel van tafel is.

Waarom lid worden van de ANBO?

1) De ANBO heeft 182.000 leden, ruim 100 jaar ervaring en een groot netwerk waar u van kunt profiteren.

2) ANBO belasting-deskundigen helpen u voor een kleine vergoeding met problemen, zoals het verzorgen

van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting, het aanvragen van zorg- en huurtoeslagen alsmede met

uw pensioen.

3) Rijbewijsverlenging voor 70-jarigen en ouder via de ANBO medische keuring kost € 25,–.

4) Kortingen bij 15 Zorgverzekeringen.

5) Tien maal per jaar ontvangt u het ANBO-Magazine, een kleurrijk tijdschrift met veel tips, nieuwsfeiten en

wetenswaardigheden, aangevuld met de lokale Nieuwsbrief uit uw afdeling.

6) U kunt gratis gebruik maken van de ANBO-servicelijn (030 - 233 00 60).

7) Belangrijke korting bij 22 IJsselsteinse winkeliers.

Plaatselijke activiteiten

De ANBO organiseert lokaal culturele, sportieve en recreatieve activiteiten zoals themamiddagen, bustochten, midweek

vakanties en kaartmiddagen. Hiervoor is er de evenementencommissie.

ANBO-leden kopen natuurlijk bij de IJsselsteinse Middenstand

Op vertoon van uw ledenpas ontvangt u korting bij die winkels waar de ANBO kortingsafspraken mee heeft

gemaakt. Door dit te doen verdient u de jaarlijkse ANBO-contributie zeer snel terug.

Daarna is het kassa. Voor het jaar 2012 zijn we er in geslaagd het aantal winkelbedrijven dat het afgelopen jaar mee

deed met de kortingsactie voor ANBO-leden gelijk te houden. Door sluiting is helaas één zaak afgevallen. Adelaar Sport

die in het afgelopen jaar in andere handen is overgegaan en verhuisd naar de overkant van de Benschopperstraat, doet

ook weer mee. Verder prijzen we ons gelukkig met de nieuwe deelnemers: het Griekse Restaurant Olympus aan de

Utrechtsestraat en het Chinees Restaurant FOE WAH en Hans Bloemen Boetiek in winkelcentrum De Clinckhoeff.

Decotrend in de Benschopperstraat: nu krijgt u op alle aankopen, ook onder de € 10,– een korting van 10%.

Tenslotte de PodoService in de Rigastraat.

We willen er op wijzen toch vooral van de geboden kortingen gebruik te maken.

Alle kleine beetjes helpen in deze toch wel dure tijden. Zie voor de deelnemende middenstanders onze advertentie op

pag. 20.

Het lidmaatschap

Als de ANBO u aanspreekt, kunt u lid worden van de Afdeling IJsselstein/Lopik.

De contributie bedraagt € 35,45 per jaar.

Voor informatie en aanmelden als lid kunt u zich wenden tot:

voor IJsselstein : Loes Jansen Tel. 030 - 688 40 79

Lopik : Joop van Dorp Tel. 0348 - 45 12 53

Benschop : Gerda de Jong Tel. 0348 - 451 652

– 19 – – 20 –


Jon Karelse, Intercoiffure.

Utrechtsestraat 2, Tel.: 030-6881227

3401 CV IJsselstein.

De Wit Computers IJsselstein

Benschopperstraat 18, Tel.: 030-6573841

3401 DH IJsselstein.

De Kralenkoning. Kerkstraat 14, Tel.: 030-6877769

3401 CN IJsselstein.

Telecombinatie IJsselstein

Weidstraat 9 Tel.: 030-6590722

3401 DL IJsselstein.

Verf en Wand, Bijvoet

Swammerdamweg 14, Tel.: 030-6881491

3401 MP IJsselstein.

Schoenmakerij, De Leest Benschopperstraat 26 a

Tel.: 030-6888613 3401 DH IJsselstein.

Slijterij Mitra's Utrechtsestraat 36,

Tel.: 030-6884051 3401 CW IJsselstein.

Reisbureau IJsselstein

Utrechtsestraat 58, Tel.: 030-6882691

3401 CW IJsselstein.

Adelaar Sport

Benschopperstraat 28, Tel.: 030-6882545

3401 DH IJsselstein.

Autobedrijf Lexmond Middenweg 2 - 2a

Tel.: 030-6888907 3401 MB IJsselstein.

De Leeuw, Automaterialen.

Middenweg 26,Tel.: 030-6868899

3401 MB IJsselstein.

Rijwielhandel Lancee, in- en verkoop tweedehands

fietsen. Zomerdijk 11, Tel.; 030-6873306

3402 MJ IJsselstein.

J.C. Schalkwijk & Zn. b.v.

tegelzetters en aannemersbedrijf.

Noord IJsseldijk 16b, Tel.: 030-6874126

3402 PH IJsselstein.

Pinot Clinckhoef, slijterij en wijnhandel.

De Clinckhoeff 19, Tel.: 030-6883838

3402 GA IJsselstein.

Grieks Restaurant Olympus

Utrechtsestraat 13, Tel.: 030-688711

3401 CS IJsselstein

Brokking's Woonhuis Interieurverzorging.

Hofstraat 8, tel.: 030-6882652

3401 DE IJsselstein.

Multimate Service Bouwmarkt.

Zomerdijk 11, Tel.: 030-6888696

3402 MJ IJsselstein.

Decotrend, bloemen en decoraties.

Benschopperstraat 31, Tel.: 030-6887183

3401 DG IJsselstein.

Rolafweg Noord 42, 3411BK Lopik, Tel.: 0348-557800

Compulogic:

06-52696526 (Willem).Alle pc-problemen.

Ook overige huishoudelijke elektr. apparatuur.

Snel en akkuraat.

Chinees-Kantonees Restaurant FOE WAH

Winkelcentrum Clinckhoeff 3 Tel.: 030-6883805

3402 CA IJsselstein

Hans Bloemenboetiek

Winkelcentrum Clinckhoeff 9 Tel.: 030-6885431

3402 GA IJsselstein

PodoService, Prakrijk voor Podopasturale Therapie

Voetondersteuning en Houdingcorrectie. Rigastraat

1,3404 CG,IJsselstein. Tel.: 06-13808330

Kortingswinkels ANBO 2012.

Korting op Dinsdag, Woensdag, Donderdag tot 15 uur:

voor dames 20%, herenknippen 17,50.

Hierbij komen andere kortingen en Profijt-pas te vervallen.

Alleen op vertoon van ledenpas

Korting 5% op alle supplies.

(zie www.dewitcomputers.nl) korting 10% op

uurtarief van reparaties door eigen technische dienst.

Alleen op vertoon van ledenpas

Korting 10% op alle artikelen.

Alleen op vertoon van ledenpas

Korting 10% op alle accessoires(telefoon).

(zie www.telecombinatie-ijsselstein.nl)

Op vertoon van de ledenpas.

Korting 10%,uitgezonderd acties en

aanbiedingen.

Alleen op vertoon van ledenpas

Korting 10%. Alleen op schoenreparatie en sleutels.

Alleen op vertoon van ledenpas

Korting 5%,op wijnen.

Alleen op vertoon van ledenpas

Korting 5% op vlieg-,bus- en bootreizen.

Vakanties met eigen auto:4%.Voor sommige

reizen kan afwijkende korting gegeven worden.

Alleen op vertoon van ledenpas

Korting 10%,bij aankopen vanaf Euro 50.- uit totale assortiment. M.u.v.

acties en reparaties.

Alleen op vertoon van ledenpas

Korting 10% op materialen. Svp. Vooraf ledenpas tonen ivm. opzet nota.

Alleen op vertoon van ledenpas

Korting 15-40%, afhankelijk van artikel.

Alleen op vertoon van ledenpas

Korting 10% op alle tweedehands fietsen,ook bij reparatie en inruil.

Alleen op vertoon van ledenpas

Korting 10% op het materiaal.

Gespecialiseerd in het vernieuwen of aanpassen

van badkamers,keukens en toegangsdeuren.

Al vele jaren partner van de Gemeente IJsselstein.

Alleen op vertoon van ledenpas

Bij aankoop vanaf 35,00, uitgezonderd aanbiedingen of reclame, op vertoon

van de ANBO-ledenpas, een fles wijn t.w.v 5 cadeau.

Alleen op vertoon van ledenpas

Korting 10 % op de Restaurantrekening

Alleen op vertoon van ledenpas

Korting 15 % op karpetten en 10% op overige materialen.

Alleen op vertoon van ledenpas

Korting 10% op het totale assortiment.

Uitgezonderd maatwerk,speciale aanbiedingen.

Alleen op vertoon van ledenpas

Korting 10 % op alle bestedingen.

Alleen op vertoon van ledenpas

Korting 20% op uurtarief. Alleen op vertoon van ledenpas

Korting 10 % op de restaurant en afhaalprijzen.

Aanbiedingen zijn uitgezonderd

Alleen op vertoon van ledenpas.

Korting 10% op alle bestedingen.

Alleen op vertoon van ledenpas

Korting 10% op de hele behandeling.

– 21 –

KBO Nieuws

KBO IJsselstein op internet

De KBO IJsselstein heeft een eigen website: http://ijsselstein.kboprovincieutrecht.nl

U vindt daar de gegevens van onze afdeling, zoals de samenstelling van het bestuur, de contactpersonen

van alle activiteiten, wie u kunt benaderen om advies, wanneer er een rijbewijskeuring plaatsvindt, wie onze

VOA’s zijn en ook de verslagen van de vele activiteiten.

Wat doen we zoal?

Wanneer we dit stukje schrijven is het al augustus en vragen we ons af of we

nog een mooie nazomer krijgen. Mooi weer is leuk meegenomen, maar als het

tegenzit... laten we ons niet van de wijs brengen. Er is wat gefietst, niet alleen

op de tweede donderdag van de maand. We fietsten ook naar het Vauxhallmuseum

in Harmelen en naar het Scheepvaartmuseum in Vreeswijk. Degenen

die het niet zo op fietsen hebben, konden ook mee. Wat telt is dat we het met

elkaar leuk hebben, ook wanneer je niet meer op de pedalen durft! Dan ga je met de auto er achteraan!

We gingen varen over de Linge. De vakantieweek, dit jaar in Hotel Brinkzicht in Vledder in het mooie Drenthe,

zit er weer op. Velen kijken daar naar uit. Met dank aan de goede organisatie van onze Reiscommissie is

succes verzekerd! De extra spellenmiddagen en bingo op zaterdag bleken een schot in de roos te zijn.

Enkele activiteiten doen wij samen met de ANBO en dat loopt al jarenlang via onze gezamenlijke evenementencommissie

‘als een trein’. Dank daarvoor! Dat geldt ook voor ‘De Vrienden van De Oase’, die steeds

weer leuke activiteiten bedenken. Verder spelen wij als KBO IJsselstein in op de verhoging van de leeftijdsgrens

voor de rijbewijskeuring. Voor informatie hierover of afspraak voor een keuring: bel dan op tijd met

Jan van Bemmel (030 - 687 24 85). Wij hebben voor u een gereduceerd tarief. En hebt u zorgen of problemen,

dan staan wij voor u klaar met goed opgeleide Vrijwillige Ouderen Adviseurs. Wij kunnen u een (gratis)

opleiding daarvoor aanbieden, die start in het najaar van 2012. Een VOA kan niet alles oplossen, maar kan

een luisterend oor bieden en bepalen hoe men kan helpen of doorverwijzen. Iets voor u?

Elke derde woensdag van de maand is er om 09.30 uur een eucharistieviering in de Pauluskerk. Na afloop

drinken we een kopje thee of koffie in de foyer en praten we na. U bent van harte welkom!

Rest ons u van harte uit te nodigen voor onze najaarsvergadering op dinsdag 23 oktober 2012. In De Oase,

aanvang 13.30 uur. Zaal open om 13.00 uur. Ook als u nog geen lid bent van onze KBO bent u welkom. Het

is een mooie kans om met ons kennis te maken. Het verplicht u tot niets!

KBO-lid worden en profiteren van alle voordelen?

De contributie bedraagt per 1 januari 2012 € 23,-- per jaar voor het 1e lid en € 19,-- voor de echtgenoot/partner/huisgenoot.

We kunnen nog steeds de contributie relatief laag houden omdat er leden zijn die vrijwillig

wat meer betalen. Leden ontvangen tien maal per jaar het fraaie blad NESTOR, met daarin de nieuwsbrief

van de KBO-afdeling IJsselstein.

U kunt al lid worden vanaf uw 50ste jaar. De K van KBO staat voor Katholiek, maar dat betekent niet dat

mensen worden uitgesloten. Iedereen kan zich bij de KBO aansluiten. Onze KBO is een ontmoetingsplaats

voor jongere en oudere ouderen. Ouderen, die dienend zijn voor andere ouderen.

Secretariaat en ledenadministratie

Jenny de Vries, Akkerwinde 13, 3401 Kc IJsselstein, telefoon 030 - 688 88 57.

E-mailadres: devrieslucia@cs.com

Wilt u graag een NESTOR of onze Nieuwsbrief ontvangen, laat het ons weten!

– 22 –


Rouwbegeleiding : Contact met anderen

In het najaar van 2012 gaat er weer een rouwbegeleidingsgroep van start.

Hier kunnen mensen aan deelnemen die te maken hebben gehad met het

overlijden van een naaste. Uit eerder gehouden rouwgroepen is gebleken

dat het u kan helpen om met andere mensen te praten die ook een verlieservaring

achter de rug hebben. Er is ruimte genoeg voor een ieders verhaal

en vragen. De groep wordt geleid door twee ervaren rouwbegeleiders. In

een van de bijeenkomsten komt het thema “schrijven in rouw” aan bod.

We laten u ervaren dat pen en papier helpend kan zijn in het verwerken van verdriet. Een vrouw met veel

ervaring met deze vorm van rouwbegeleiding wordt uitgenodigd.

Als u zich wilt opgeven voor een lotgenotengroep dan kunt u contact leggen met Arry Knobbe, Kasteel -

drift 72, 3436 TR Nieuwegein, telefoonnummer 030 - 604 40 16, e-mail a.knobbe01@versatel.nl. Wel graag

vóór 25 september a.s. Er wordt dan een aanmeldingsformulier naar u toegestuurd.

Als uw aanmelding binnen is, zal één van de rouwbegeleiders contact met u opnemen om een kennismakingsgesprek

te plannen. Dit gesprek kan bij u thuis plaatsvinden. U krijgt informatie over de groep en er zal

ook aandacht zijn voor uw behoeften en verwachtingen.

De bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. Data: 3, 10, 17 en 31 oktober, 14 en

28 november en 12 december. De laatste bijeenkomst wordt in overleg met de deelnemers gepland.

Afhankelijk van de groepsgrootte zijn er 6 tot 8 bijeenkomsten. Plaats van samenkomst: Emmauskerk, Merelplein

2, 3435 cc Nieuwegein. De laatste bijeenkomst is bij een van de deelnemers thuis. De kosten zijn

in totaal € 50,–. Te voldoen bij de eerste bijeenkomst. Het aanbod is ook bestemd voor mensen uit onze

regiogemeenten. Een kerkelijke betrokkenheid is niet noodzakelijk.

Wilt u, voordat u zich aanmeldt, liever eerst

nog wat informatie, bel dan met een van

de nevenstaande rouwbegeleiders. U kunt

natuurlijk ook andere mensen met een

verlieservaring op ons aanbod wijzen.

Concert van de Chr. Oratoriumverening

Arry Knobbe tel. 030 - 604 40 16

Margreet van Angelen, tel. 030 - 604 13 72

Marian van den Boogaard tel. 030 - 688 48 73

Wim Erwich tel. 030 - 635 31 71

carla Poel tel. 030 - 604 77 01

Concert van de Chr. Oratoriumverening “IJsselstein” op woensdag 10 oktober in de St. Nicolaasbasiliek.

Op deze avond wordt het oratoriumwerk MESSIAH van G.F. Handel uitgevoerd. Het concert begint om

19.45 uur!!!! Kerk open 19.15 uur. Toegangsprijs € 25,– en in de voorverkoop € 22,– incl. tekstboekje.

Medewerking verlenen: Nationaal Symfonisch Kamerorkest

Sopraan: Heleen Koele - Altus: Rob Meijers

Tenor: André Post - Bas: Julian Hartman

Het geheel staat o.l.v. Bas van den Heuvel.

Voorverkoopadressen:

Boer Repair Service, Kerkstraat 28, IJsselstein,

Baars Bloemsierkunst, Muntplein - Nieuwegein,

Boekhandel Manschot, cityplaza - Nieuwegein

en bij de leden.

Voor meer info. Zie: www.cov-ijsselstein.nl

Op donderdag 25 oktober wordt er een open repetitieavond gehouden in het Kruispunt, Touwlaan te IJsselstein.

Aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Het volgende ‘Kerst’concert wordt gegeven

op zaterdag 15 december in de Oude Nicolaaskerk te IJsselstein.

– 23 –

Catering service

”Het Gemak”

is er voor uw Gemak

Richard Straver

Vicarielaan 15 - 3401 AP IJsselstein

Tel. 030 - 276 41 56 / 06-316 933 04

www.cateringhetgemak.nl

cateringhetgemak@kpnmail.nl

Diabetes?

Per jaar groeit het aantal diabetici in ons land. Op de langere termijn

kan diabetes gepaard gaan met een aantal lichamelijke klachten

zoals vermoeidheid, lusteloosheid, vermindering van de tastzin,

verminderd gezichtsvermogen en het slechter helen van wondjes.

Helma van den Berg en Nicole Gras hebben jarenlange

ervaring in het begeleiden van diabetici. “Bewegen zorgt voor een verbetering van conditie

en bloeddruk. De insulinegevoeligheid neemt door bewegen toe. Tevens wordt afvallen

makkelijker. Door goed te bewegen kunnen er veel lange-termijn complicaties verminderd of

zelfs voorkomen worden.”

“5 Jaar geleden ben ik begonnen met een beweegprogramma voor Diabetici bij de

Groene Biezen. Na een jaar was mijn conditie beduidend vooruit gegaan. De diabetes

gaat niet over maar het spuiten is drastisch verminderd.” – An Donk

Bij de Groene Biezen zijn er beweeggroepen voor Diabetici die worden

begeleid door speciaal opgeleide fysiotherapeuten met veel ervaring!

Komt u ook bewegen voor meer balans?

Neemt u voor meer informatie contact op met Helma van den Berg of Nicole Gras. - Telefoon 030 - 688 25 27.

– 24 –


Seniorenraad

Beste lezer,

In april heb ik met wethouder mevr. Van Beukering een dag meegelopen in wat zij noemde ‘een dagje politiek’,

nu eens niet als voorzitter van de Senioren Raad, maar als inwoner van IJsselstein. Aan het begin van

dit jaar had zij in De Zenderstreek een ieder die belangstelling had opgeroepen zich hiervoor via twitter aan

haar op te geven. Door deze oproep werd mijn interesse gewekt, te meer daar ik wel eens van nabij wilde

meemaken wat een werkdag van een wethouder inhoudt.

Kortom, nu eens niet in een overleg met haar zoals wij dat een paar maal per jaar hebben. Zij vertelde mij

dat er aardig wat belangstelling voor zo’n dagje bestond en dat een ieder die zich had opgegeven nog

bericht zou ontvangen over de datum. Dit bericht bestond uit enige aanvullende informatie zodat je wist

wat je kon verwachten en voorts uit een aantal spelregels.

De dag begon met een inleidend gesprekje waarbij werd afgesproken dat wij elkaar zouden

tutoyeren, waarna de agenda van de wethouder werd doorgenomen. De agenda

was flexibel waardoor afspraken op het laatste moment zouden kunnen verschuiven

dan wel dat er een spoedafspraak tussendoor gepland kon worden, waardoor deze

daadwerkelijk af zou kunnen wijken. Hierna werden nog even de spelregels doorgenomen

waarbij de wethouder er de nadruk op legde dat bij interne overleggen met de ambtenaren ik, indien

ik dat wilde, mee kon praten. Ik gaf haar echter aan dat ik mij, gezien mijn SRIJ-achtergrond, liever wat op

de achtergrond wilde houden, wat haar de uitspraak ontlokte “...We zien wel” en ”...daar kom ik bij de

evaluatie nog wel met je op terug”. Ook spraken we af dat, indien er vertrouwelijke momenten of overleggen

c.q. telefoongesprekken waren, waarin over inwoners werd gesproken, ik elders zou plaats nemen.

Zo begon mijn ‘dagje politiek’ en het beloofde een boeiende dag te worden.

Voordat het eerste punt van de agenda werd aangekaart, werd ik eerst voorgesteld aan diverse mensen

waarmee de wethouder werkt en aan haar collega-wethouders, waarvan ik er diverse inmiddels al wel kende.

Daarna werd punt voor punt haar agenda afgewerkt en als er onderwerpen werden besproken waarbij senioren

zijdelings waren betrokken, betrapte ik mij er op dat ik als vanzelf aan het gesprek deelnam. Ik kan

u verzekeren dat zo’n dag behoorlijk enerverend is en dat de wethouder, op de lunch na, weinig rustpunten

kende. Het viel mij op dat zij veel plezier in haar werk had, kortom zij voelde zich als een vis in het water.

Aan het eind van de dag volgde de evaluatie, waarbij de wethouder glimlachend opmerkte dat het haar in

ieder geval gelukt was mij bij diverse onderwerpen te betrekken dan wel uitspraken te ontlokken.

Nadat we de dag de revue hadden laten passeren toog ik huiswaarts met het gevoel dat het een vruchtbare

dag was geweest die ik zeker niet had willen missen.

Wim van Dijk

Het kunst- en wereldfestival 2012

Zondagmiddag 23 september 2012 wordt van 13.00 uur tot 17.00 uur het kunst- en wereldfestival met proeverij gehouden op

de parkeerplaats van de Clinckhoeff te IJsselstein.

Tijdens dit festival wordt het parkeerterrein van de Clinckhoeff omgetoverd in een openlucht atelier waarin allerlei kunstvormen

zijn vertegenwoordigd. Grotendeels wordt dit festival met professionele kunstenaars bezet, er is ook amateurkunst en huis -

nijverheid uit allerlei werelddelen en er worden diverse workshops en demonstraties gegeven. Voor kinderen is er van alles te

doen in de kindertent, daarnaast kunnen ze schilderen in een open atelier, hun doeken worden na het festival tentoongesteld

in IJsselstein. Bent u kunstenaar en wilt u zelf deelnemen aan dit festival of wilt u meer informatie dan kunt u de website

www.ijsselveldfestivals.nl bezoeken. En zoals bij ieder IJsselveld festival is er een podium waar verschillende artiesten komen

optreden en zijn er diverse kramen waar allerlei exotische hapjes en drankjes te koop zijn. Dus kom ook gezellig langs.

– 25 –

zet zich in voor onze lokale samenleving

De IJsselsteinse afdeling van het Rode Kruis kent zo’n

25 actieve vrijwilligers. Op verschillende fronten zijn zij in de afgelopen jaren actief geweest in IJsselstein en

binnen het district Lekstroom. Hieronder geven we u een overzicht:

Hulp bij Evenementen

Ziezo Beurs Houten (Visueel gehandicapten), Truckersdag Houten, IJsselsteinloop, 75e Ommedracht Onze

Lieve Vrouwe van Eiteren, Truckersdag IJsselstein, Jubileum Brandweer, Ontvangst Henri Dunant Vianen.

EHBO-lessen

Op de basisschool De Opstap worden lessen jeugd-EHBO gegeven aan leerlingen van groep 8.

Opvang en Verzorging

Er kan een beroep gedaan worden op het Rode Kruis om te helpen bij de opvang van inwoners, die door

een calamiteit tijdelijk niet naar hun huis kunnen of deze door bijzondere omstandigheden juist moeten verlaten.

In dit kader wordt met de vrijwilligers ook regelmatig aan een rampenoefening deelgenomen.

Zo hebben deze vrijwilligers ook geholpen bij opvang van bewoners van de Geinsche Hof in Nieuwegein,

die door de brand vorig jaar in het Veerhuis werden opgevangen. Maar ook nog bij de verzorging van Geinsche

Hof-bewoners die tijdelijk in Amersfoort werden onder gebracht. Toen deze bewoners een uitje naar

dierentuin Amersfoort werd aangeboden stonden onze vrijwilligers weer voor hen klaar.

Medewerking IJsselstein bij Bloedafnamen Sanquin

Er zijn 10 vrijwilligers ingeroosterd om bij de maandelijkse bloedafname door Sanquin te assisteren. In De

Oase komen maandelijks IJsselsteiners hun bloed geven. Elke avond zijn er drie vrijwilligers van het Rode

Kruis IJsselstein aanwezig. Zij helpen bij:

• een ordelijk verloop van de donorstroom • de donoren aan de hand van formulieren verwijzen, naar bijvoorbeeld

een keuringsarts • assistentie verlenen als mensen onwel worden.

Bijspringen bij de ZenderExpress

Veel senioren kennen de ZenderExpress. De uitstapjes met de speciale bus vinden gretig aftrek. Het komt regelmatig

voor dat er veel meer belangstelling is voor een dagtocht dan het aantal zitplaatsen toelaat. Dan

doet men een beroep op het Rode Kruis IJsselstein en springen twee vrijwilligers (chauffeur en bijrijder) bij

om met de Rode Kruis-bus mee te rijden.

Sociale activiteiten

De opbrengst van de jaarlijkse collecte, die steevast in de derde week van juni plaats vindt en dit jaar ruim

€ 6000,– heeft opgebracht, kan onze afdeling geheel aan IJsselsteinse sociale doelen besteden.

Hier noemen we enkele doelen die we financieel hebben gesteund:

De Aanschuiftafel in Mfc Sterrenwacht • Ontmoetingsdag ouderen • Aanschaf apparatuur voor

personenalarmering Pulse • Bijdrage aan Plaatselijk Overleg Gehandicapten in de kosten van de toegankelijkheidsschouw

binnenstad • De vrijwilligersdag • Dagje uit met bewoners Reinaerde • Diverse voorzieningen

Hospice • Verschillende bijdragen voor de bewoners van verpleeghuis Isselwaerde, zoals het nieuwe

aquarium en tuinmeubilair.

Samenwerking met EHBO-vereniging IJsselstein en Reddingsbrigade IJsselstein

De afdeling IJsselstein van het Nederlandse Rode Kruis heeft een samenwerkings-overeenkomst gesloten

met de EHBO-vereniging en de Reddingsbrigade. Het gebouw aan de Duitslandstraat 7 biedt nu tevens onderdak

aan het Rode Kruis. Wilt u meer weten of heeft u interesse om mee te doen als vrijwilliger? Neemt

u dan gerust contact op met de secretaris, dhr. f.J. van Eys. Tel. 030 - 688 42 53.

– 26 –


Pulse Activiteiten

Dag Tijd Locatie/Zaal Activiteit

Maandag 08.15 - 09.15 uur Oase Yoga

09.20 - 10.20 uur Oase Yoga

10.00 - 11.30 uur Oase Muzikale Notenmix (4e maandag vd maand)

10.30 - 12.30 uur Oase Koersbal

13.00 - 15.00 uur Ewoud Buurtkamer migrantenvrouwen (ontmoetingsmiddag)

13.30 - 15.30 uur Sterrenwacht Computercursus

13.30 - 15.30 uur Sterrenwacht Schilder- en tekenclub

13.30 - 16.30 uur Oase Ouderensoos

13.30 - 16.30 uur Oase Senioren Amusementsgroep

19.30 - 22.30 uur Sterrenwacht Meezingkoor

19.30 - 21.30 uur Sterrenwacht Naailes

Dinsdag 09.00 - 11.00 uur Sterrenwacht Computerwijk

09.30 - 12.15 uur Oase Bridgeclub De Oase

09.30 - 15.30 uur Sterrenwacht De Huiskamer

09.30 - 15.30 uur Sterrenwacht Computercursus

13.00 - 15.30 uur Oase Sjoelclub

13.00 - 16.30 uur Oase Mahjong en scrabble

13.30 - 16.30 uur Oase Activiteiten- en themamiddagen door KBO (1e dinsdag),

ANBO (2e dinsdag), Vrienden van De Oase

Woensdag 09.00 - 11.00 uur Studio 10 Computerwijk

09.30 - 10.30 uur Oase Body Mix Plus

09.30 - 11.30 uur Sterrenwacht Computercursus

09.30 - 12.00 uur Meridiaan (locatie Reinaerde) Buurtkamer Zenderpark

09.45 - 10.45 uur Oase Engelse les (middengroep)

11.00 - 12.00 uur Oase Engelse les (beginners)

11.00 - 13.00 uur Oase Koersbal

11.15 - 12.15 uur Sterrenwacht Bewegen 60+

13.00 - 14.00 uur Sterrenwacht Bewegen voor migrante vrouwen

13.00 - 16.30 uur Oase Mahjong

13.30 - 16.00 uur Oase Creatieve club

13.30 - 15.30 uur Oase Seniorenkoor

18.00 - 20.00 uur Sterrenwacht Aanschuiftafel

Donderdag 09.00 - 12.00 uur Oase Vrijwilligerscentrale

09.00 - 11.00 uur Sterrenwacht Computerwijk

10.30 - 12.30 uur Oase Karaoke (2e donderdag van de maand)

09.45 - 10.30 uur Oase Meer bewegen voor ouderen

10.35 - 11.20 uur Oase Stoelgym

09.30 - 12.00 uur Oase Leeskring (1 x 6 weken)

09.30 - 15.30 uur Sterrenwacht Huiskamer

11.30 - 12.30 uur Oase Body Mix Plus

13.00 - 15.00 uur Studio 10 Computerwijk

13.30 - 16.30 uur Oase Ouderensoos

13.30 - 16.30 uur Oase Seniorenbridge

14.00 - 16.30 uur Oase Schaken

20.00 - 22.00 uur Oase Stijldansen (maandelijks)

– 27 –

Dag Tijd Locatie/Zaal Activiteit

Vrijdag 09.30 - 12.30 uur Oase Fietstourclub

09.30 - 10.30 uur Oase Yoga

10.00 - 12.00 uur Sterrenwacht Computercursus

10.00 - 12.00 uur Xpress Computerwijk

11.15 - 12.30 uur Oase Tai Chi

13.00 - 14.30 uur Oase Country Line dance

13.00 - 15.00 uur Oase Tekenen en schilderen

13.00 - 15.00 uur Studio 10 Computerwijk

14.45 - 16.15 uur Oase Country Line dance

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Stichting Pulse

Benschopperweg 342, 3401 BZ IJsselstein

Tel. 030 - 68 68 030 - Fax 030 - 68 68 039

www.stichting-pulse.nl

Zoals u ziet is er voor de laatste voor -

stelling (2013) nog geen film gepland.

Wij houden deze datum vrij om een actuele

film, waar bijvoorbeeld veel naar

wordt geïnformeerd, te kunnen tonen.

Dus als u een suggestie heeft, horen wij

dat tegen die tijd graag.

Hoe vaker een naam valt, hoe groter de

kans dat we deze film – als het binnen

onze mogelijkheden ligt – draaien.

Filmprogramma 55+ bios • Filmkeuze 2012-2013

Naar aanleiding van de ingevulde enquête-formulieren zijn we tot het

volgende programma gekomen:

- Donderdag 11 oktober 2012 - THE IRON LADY

- Donderdag 15 november 2012 - THE HELP

- Donderdag 17 januari 2013 - THE ARTIST

- Donderdag 14 februari 2013 - SÜSKIND

- Donderdag 21 maart 2013 - THE WAR HORSE

- Donderdag 18 april 2013 - THE DESCENDANTS

- Donderdag 16 mei 2013 - LE GAMIN AU VÉLO

- Donderdag 20 juni 2013 - nog niet bekend

BERICHTEN VAN DE FILMCOMMISSIE

Allemaal hartelijk bedankt voor uw komst in het afgelopen seizoen.

Voor het nieuwe seizoen brengen wij alvast een aantal punten onder uw aandacht.

- De entreeprijs is o 6,50 inclusief een kopje koffie of thee (graag met gepast geld betalen!!!).

- U kunt geen bioscoopbonnen inleveren bij de CinePlus films.

- Wij kunnen geen plaatsen voor u reserveren; voor de vrijwilligers wordt een uitzondering gemaakt.

- Wij verzoeken u dringend in de zaal geen plaatsen vrij te houden voor later binnenkomende vrienden

(door b.v. jassen op vrije stoelen te leggen).

Ook in het nieuwe seizoen zal de kassa open zijn van 13.00 uur tot 13.45 uur, zodat we precies om 14.00 uur

kunnen starten. De toegangsdeuren van de Bioscoop gaan om 14.00 uur dicht, dus wilt u a.u.b. op tijd aanwezig

zijn!

Wij wensen u ook in het nieuwe seizoen veel filmplezier!

– 28 –

De Plaza-bioscoop Nieuwegein & de vrijwilligers


De Cirkel

Uitvaartverzorging

Wil Roeloffs

Uitvaartverzorgster

Kronenburgplantsoen 34

3401 BP IJsselstein

Tel. 030 - 688 73 27

Mobiel 06 - 29583306

Fax 030 - 687 69 42

Email wil.roeloffs@kpnmail.nl

Particuliere uitvaartverzorging

– 29 –

Thuis voor iedereen!

Onze locaties in IJsselstein:

Mariënstein Isselwaerde

Benschopperweg 14 Kronenburgplantsoen 3

3401 BV IJsselstein 3401 BN IJsselstein

Bel of mail ons servicebureau voor informatie

en advies over onze zorg en dienstverlening

Tel. 030 - 282 22 77

servicebureau@axioncontinu.nl

Belangrijke telefoonnummers

Algemeen alarmnummer (ambulance, brandweer, politie) Tel. 112

Voor spoedgevallen: alle artsen bereikbaar onder nummer Tel. 030 - 688 42 42

Voor dringende huisartsenhulp buiten praktijkuren Tel. 0900-420 1 420

Pulse-locaties

Wijkservicecentrum De Oase Benschopperweg 342 Tel. 030 - 68 68 030

Multi Functioneel Centrum Sterrenwacht Marinus Vermeerplein 2 Tel. 030 - 687 74 36

Pulse Jan van der Heydenweg 2c

Studio 10 Televisiebaan 143 Tel. 030 - 688 70 30

Xperience Teenschillerspad 2 Tel. 030 - 261 25 75

Xpress Merckelbachlaan 2 Tel. 030 - 688 99 03

• Activerend Huisbezoek - José van Vliet: maandag t/m donderdag.

• Maaltijdvoorziening/Personenalarmering - Greet Gijsen: dinsdag, woensdag en donderdag.

en Aanschuiftafel in MFC Sterrenwacht.

• Ouderenadviseur - Annie Bongers: maandag en dinsdag hele dag en woensdagochtend.

Inloopspreekuur: maandag 09.30 tot 10.30 uur.

• Ouderenadviseur/coördinator Administratie Thuis, de Huiskamer en activiteiten MFC Sterrenwacht - Truus Admiraal:

maandag t/m donderdag. Spreekuur op dinsdag- en donderdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur in MFC Sterrenwacht.

• Sectormanager: Hester Veldhuijzen.

• Steunpunt Mantelzorg/Meldpunt Vrijwillige Thuishulp - Wilma Kleijweg: alle dagen behalve woensdag.

• Taalontmoetingen en Buurtkamer migranten oudere vrouwen - Ans Tersteeg: maandag, dinsdag en woensdag.

• Vervoerscentrale - Edlyn Lacroes: maandag t/m vrijdag tot 13.30 uur.

• Vrijwilligerscentrale - Annelies Schutte: woensdag en donderdag.

Voor meer informatie over alle activiteiten in De Oase: Pulse, tel. 030 - 68 68 030.

Ouderenorganisaties

ANBO

• Vz. dhr. J. van der Schot Jan Amos Comeniusstraat 1 3401 WE Tel. 030 - 604 79 84

• Secr. mevr. H.A.F.M. Hummelink Merkelbachlaan 15 3404 EX Tel. 030 - 688 62 47

KBO

• Vz. dhr. J. Klomp Jan de Kuijerstraat 9 3404 GH Tel. 06-29 02 04 03

• Secr. mw. J.L. de Vries Akkerwinde 13 3401 KC Tel. 030 - 688 88 57

PCOB

• Vz. dhr. H. Harder Watersnip 14, Nieuwegein 3435 VD Tel. 030 - 606 04 62

• Secr. dhr. G.A. Rijdes Elandweide 8, Nieuwegein 3437 CR Tel. 030 - 603 39 34

Seniorenraad

• Vz. dhr. W. van Dijk vandyky@kabelfoon.nl 3401 ZZ Tel. 030 - 688 25 90

• Secr. dhr. G.F.A. Graber g.graber@telfort.nl 3401 GG Tel. 030 - 688 37 84

Vrienden van De Oase

• Mevr. v.d. Want Goudesteijn 24 3401 SM Tel. 030 - 687 18 92

– 30 –


Gezondheidszorg

ST ANTONIUS ZIEKENHUIS Koekoekslaan 1, Nieuwegein 3435 CM Tel. 030 - 609 91 11

HOSPICE IJSSELSTEIN Benschopperweg 14 3401 BV Tel. 030 - 688 17 14

APOTHEKEN Go - De Biezen 7 3401 GD Tel. 030 - 687 06 73

Lamberts - Benschopperstraat 16 3401 DH Tel. 030 - 688 13 70

IJsselveld - De Clinckhoeff 21 3402 GA Tel. 030 - 688 50 85

Zenderpark - Tiranastraat 1 3404 CJ Tel. 030 - 686 86 66

HUISARTSEN

Huisartsenpraktijk Ametisthof Marinus Vermeerplein 2 3402 HZ Tel. 030 - 688 39 39

• Mw. K. Bomers (MFC Sterrenwacht)

• Mw. R. Petrov

Huisartsenpraktijk Glennhof Marinus Vermeerplein 2 3402 HZ Tel. 030 - 688 24 00

- Mw. H.S. Neerken (MFC Sterrenwacht)

- Mw. A.G. van Zijl

Huisarts dhr. L. Meijer Goudplevier 14 3403 AT Tel. 030 - 688 33 11

Huisartsenpraktijk De Poort Utrechtsestraat 1 3401 CS Tel. 030 - 688 12 06

- Dhr. F.A.W. van Hoogstraten

- Dhr. R.H.M. Roelofs

Huisartsenpraktijk ’t Steijn Eiteren 15 3401 PS Tel. 030 - 688 82 20

- Dhr. H.A. Lammers

- Dhr. P. Salomé

- Mw. M.C. Tijssen

Huisartsenpraktijk De Weegbree Weegbree 1 3401 KA Tel. 030 - 687 43 00

- Mw. M.Y. Beukers

- Mw. M.S.A. Pillen-Wissema

Gezondheidscentrum De Meridiaan Tiranastraat 7 3404 CJ

- Mw. E. Bruens Tel. 030 - 688 12 18

- Mw. F.J.E. Hardam Tel. 030 - 687 62 54

- Dhr. M. Nasseri Tel. 030 - 687 82 73

- Dhr. F.M. Spée Tel. 030 - 687 51 26

TANDARTSEN

Dhr. O. van den Burg Alexandrietpad 9 3402 XX Tel. 030 - 688 64 10

Kies & Co Floridalaan 6 3404 WV Tel. 030 - 688 22 49

Dhr. A. van Loveren J. van Ruijsdaellaan 5 3401 NK Tel. 030 - 688 11 55

Dhr. J.J. de Rie Engelandstraat 29 3402 AT Tel. 030 - 688 12 33

Dhr. E. Röntgen Industrieweg 27 3401 MA Tel. 030 - 687 05 90

Tandzorg Boedapestlaan 81 3404 CC Tel. 030 - 688 86 52

Mw. Y. Wortel Tiranastraat 21 3404 CJ Tel. 030 - 687 55 39

Tandprothetici & -technici

Isseldent Tandtechnisch Lab Industrieweg 25 3401 MA Tel. 030 - 688 44 14

– 31 –

Gemeente

Calamiteiten/storingen, als direct ingrijpen noodzakelijk is buiten kantooruren Tel. 06 - 21215202

Telefonisch contact bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur Tel. 14030

Openingstijden Zonder afspraak Op afspraak

Maandag 09.00 - 13.00 uur 13.30 - 17.00 uur

Dinsdag 09.00 - 13.00 uur

Woensdag 08.00 - 13.00 uur 13.30 - 20.00 uur

Donderdag 09.00 - 13.00 uur

Vrijdag 09.00 - 13.00 uur

Afspraak maken Het is mogelijk om voor vele producten op afspraak langs te komen bij de afdeling Klantcontactcentrum.

Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.ijsselstein.nl of bel 14030.

Bezoekadres: Overtoom 1, 3401 BK IJsselstein

Kerken

PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND

• Protestantse Gemeente IJsselstein

Ontmoetingskerk Andorrastraat 2 3402 BG Tel. 0308 - 688 26 15

- Predikant mw. ds. M.S. Meiring Adenauerlaan 3, Woerden 3446 HS Tel. 0348 - 75 21 37

- Predikant ds. P.M.W. v/der Schans Touwlaan 28 3401 CB Tel. 0308 - 688 16 25

- Kerk.medewerker mw. N. Rijneveld Lopikerweg Oost 73A, Lopik 3411 JD Tel. 0348 - 55 24 68

- Scriba mw. J.A. Bouman Frankrijkstraat 138 3402 BJ Tel. 0308 - 687 40 13

- Scriba mw. J.I. de Geus Dissel 68 3401 EG Tel. 0308 - 688 40 21

• Hervormde Gemeente te IJsselstein

Oude Nicolaaskerk Kronenburgplantsoen 2 3401 BP

- Predikant ds. M.J. Tekelenburg Eiteren 142 3401 PV Tel. 030 - 687 25 09

- Scriba dhr. N.G. Beekman Zuid IJsseldijk 8 3401 PX Tel. 030 - 688 30 47

- Kerkelijk Centrum ’t Kruispunt Touwlaan 36 3401 CB Tel. 030 - 688 15 53

• RK Parochie H. Drie-eenheid te IJsselstein

- Parochiecentrum St. Nicolaasstraat 12 3401 BS Tel. 030 - 688 12 91

- St. Nicolaasbasiliek St. Nicolaasstraat 12 3401 BS

- RK Pauluskerk Duitslandstraat 9 3402 TJ Tel. 030 - 688 51 96

• Nieuw Testamentische Gemeente IJsselstein

- Info: www.ntg-ijsselstein.nl Hitteschild 4 (kerkgebouw) 3402 EA Tel. 030 - 688 01 60

De Groene Gids

ook te lezen op internet.

Wist u dat u De Groene Gids ook kunt lezen

op internet?

Dat kan door het volgende traject te volgen:

– 32 –

Ga naar: http://www.stichting-pulse.nl/

vervolgens naar: Sector Samen Leven

vervolgens naar: Wijkservicepunt De Oase

vervolgens naar: Groene Gids


Nuttige adressen

ALARMNUMMERS

Brandweerkazerne J. van der Heijdenweg 244 3401 RJ Tel. 030 - 688 11 44

Politiebureau IJsselstein J. van der Heijdenweg 246 3401 RJ Tel. 0900 - 88 44

ENERGIE EN WATER

ENECO Klantenservice Tel. 0900 - 0201

ENECO Storingsnummer gas en stroom Tel. 0800 - 9009

ENECO Storingsnummer warmte Tel. 0800 - 0072

VITENS (v/h Hydron) Klantenservice Tel. 0900 - 0650

VITENS (v/h Hydron) Storingsnummer Tel. 0800 - 0359

MEDIA

RTV 9 (88.9 kabel, 95.5 FM) Zomerdijk 11E 3402 MJ Tel. 030 - 688 07 77

Zenderstreeknieuws correspondent Eurovisieplein 51 3402 GE Tel. 030 - 688 62 25

WONEN

Ewoud J. van der Heydenweg 2 3401 RH Tel. 030 - 686 94 88

HVIJ Huurders Vereniging IJsselstein Postbus 116 3400 AC Tel. 030 - 688 05 87

Isselwaerde Verpleeghuis Eiteren 13 3401 PS Tel. 030 - 688 19 14

Mariënstein Zorgcentrum Benschopperweg 14 3401 BV Tel. 030 - 688 17 14

Provides (IJss. Woningbouwvereniging) Zomerdijk 14/Postbus 72 3400 MJ Tel. 030 - 686 05 00

(ma. t/m do. 08.30-16.45 /

vr. 08.30-12.15 uur)

Melden spoedeisende klachten na sluitingstijd: Tel. 030 - 686 05 99

DIVERS

AxionContinu

Beneluxlaan 924 afd. Ergotherapie www.axioncontinu.nl 3526 KJ Utrecht

- Carolien de Voogt E: cdevoogt@axioncontinu.nl M 06-203 02 950 Tel. 030 - 282 24 13

- Betty Roodenburg-Ende E: broodenburg@axioncontinu.nl M 06-106 27 642 Tel. 030 - 686 78 23

Zorg aan Huis AxionContinu

vanuit Mariënstein voor IJsselstein Tel. 06 -129 861 34 of 030 - 282 22 77 Mail: servicebureau@axioncontinu.nl

Rivas Zorggroep Rivas Zorglijn

www.rivas.nl Wiersedreef 14 3433 ZX Nieuwegein 0900-8440

(lokaal tarief)

POG (Plaatselijk Overleg Gehandicapten)

- Vz. mw. T. Lippus Monacoweg 10 3402 BD Tel. 030 - 688 20 21

- Secr. mw. J. de Bruijn Sterneiland 1 3403 ZL Tel. 030 - 688 72 03

Vecht en IJssel, locatie Ewoud Jan v.d. Heydenweg 2, IJsselstein Tel. 030 - 686 94 88

- Zorg Thuis I: www.vechtenijssel.nl

- Dagbesteding ‘de Meikers’ E: clientzaken@vechtenijssel.nl

- Welzijnsondersteuning thuis

- Zorgbemiddeling

Vitras Kasteellaan 1 3401 AE Tel. 0900-82 123 82

PSIJ (Platform Samenleving IJsselstein) Postbus 26 3400 AA Tel. 030 - 686 17 88

Zonnebloem

- Vz. dhr. N.A.G. van Schie Dissel 98 3401 EJ Tel. 030 - 687 31 73

DIERENARTSEN

Praktijk Smole Achtersloot 19 3401 NR Tel. 030 - 688 12 81

Praktijk De Lekstreek Utrechtseweg 34 3402 PL Tel. 030 - 688 87 77

Praktijk Zenderpark Tiranastraat 29-31 3404 CJ Tel. 030 - 687 45 01

– 33 –

– 34 –


Herinneringen blijven.

Samen met u geven wij vorm

aan een uitvaart die bij u en

uw overleden dierbare past.

In het Monuta uitvaartcentrum in IJsselstein kan een afscheidsdienst,

een condoléance en een koetafel gehouden worden.

Monuta Landsman. We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 030-688 13 53.

Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons bezoeken aan de Baden

Powellweg 2 te IJsselstein. Kijk ook op www.monutalandsman.nl.

– 35 –

More magazines by this user
Similar magazines