18.01.2013 Views

hotelschool den haag voorzitter college van bestuur

hotelschool den haag voorzitter college van bestuur

hotelschool den haag voorzitter college van bestuur

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HOTELSCHOOL DEN HAAG

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

januari 2012

TdH/es/11.097

hugo.vanlier@maeslunau.com

Tel.: 020 - 5356268


DE ONDERNEMING

Hotelschool Den Haag

Hotelschool Den Haag is één van de laatste onafhankelijke

beroepsopleidingen in Nederland, die speciaal gericht is op één

enkele sector. Het instituut heeft binnen de onderwijswereld een

unieke positie verworven, evenals binnen de internationale

hospitalityindustrie.

Hotelschool Den Haag is één van de toonaangevende en

meest innovatieve internationale hogescholen ter wereld, met een

specialisatie in de hospitality-industrie, voor (potentiële) studenten, de

staf en de internationale industrie.

De Hotelschool streeft ernaar de unieke positie die zij de afgelopen

jaren heeft opgebouwd, te behouden en uit te breiden. De autonome

positie van de school is een belangrijk beginsel dat voor de toekomst

moet worden gewaarborgd. De Hotelschool is a nichespeler die zich

concentreert op het bieden van kwaliteit op zijn voornaamste

deskundigheidsgebied, te weten het ontwikkelen en beschikbaar en

toepasbaar maken van kennis, leerstof en vaardigheden die van

belang zijn voor het beheer van (inter-)nationale hospitality-bedrijven.

Hotelschool Den Haag is in 1929 opgericht door HORECAF, de

werkgeversorganisatie van de horeca-industrie. Vanaf haar ontstaan

is de Hotelschool uitgegroeid tot een internationale school die

gespecialiseerd is in hotelmanagement en die een fulltime,

internationaal erkend bachelorprogramma biedt. De opleiding is nu

ook beschikbaar als International Fast Track-programma. Sinds

oktober 2001 biedt de Hotelschool, in samenwerking met de

Rotterdam School of Management (RSM) Erasmus University, een

éénjarig masterprogramma in hospitality-management. Het

partnerschap met de Erasmus Universiteit loopt in 2012 af.

Hotelschool Den Haag zoekt op dit moment naar een nieuwe partner

om samen haar masterprogramma mee aan te bieden.

In juli 2002 was Hotelschool Den Haag medeoprichter, en werd zij

ook één van de leden, van de organisatie The Leading Hotel Schools

of The World . In september van datzelfde jaar opende zij een tweede

campus in Amsterdam. In augustus 2012 zal Hotelschool Den Haag

haar tijdelijke locatie inruilen voor een permanente locatie nabij het

Rembrandtpark in Amsterdam. Na de verhuizing zal de Amsterdamse

campus even groot zijn als de vestiging in Den Haag, en zal deze

dezelfde hoge standaarden voor diensten en faciliteiten bieden als

waarvoor de locatie in Den Haag alom bekend staat.

De Hotelschool is een klein instituut met ongeveer 1.950 studenten en

190 stafleden. De begroting bedroeg in 2010 ongeveer 20 miljoen

euro, en de financiële situatie van de Hotelschool is positief.

Pagina 2

Hotelschool Den Haag

Voorzitter College van Bestuur


Het lesgeven aan en opleiden van de studenten wordt verzorgd door

een team van ongeveer honderd docenten. 40% van deze studenten

komt uit het buitenland. Afgestudeerden van de Hotelschool volgen

een loopbaan bij hospitality-ondernemingen wereldwijd. Hotelschool

Den Haag heeft sterke banden met haar studenten en alumni,

evenals met werkgevers en de industrie.

Op grond van haar Strategische Visie 2012-2018 zal Hotelschool Den

Haag zich op de volgende vijf kernzaken richten:

• intensivering van het onderwijs

• een sterke relatie met de industrie

• internationalisering

• uitmuntendheid

• professionalisering.

Openheid, verantwoordelijkheid en professionele deskundigheid zijn

de kernwoorden om het bovenstaande te realiseren.

Het College van Bestuur

De Hotelschool wordt bestuurd door het College van Bestuur, die

bestaat uit de volgende bestuursleden: de heer Clemens Berendsen

(Lid) en de heer Harm Noordhof (waarnemend Voorzitter). De

besluitvorming binnen het College van Bestuur vindt plaats

overeenkomstig de beginselen van collegiaal bestuur, al zijn er wel

afspraken gemaakt over verdeling van de portefeuilles.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert het College van Bestuur op basis

van de HBO-branchecode governance, en voorziet deze van advies,

zowel gevraagd als ongevraagd. Het toezicht en de advisering zijn

met name gericht op hoe het College van Bestuur zijn zaken

afhandelt. De Raad van Toezicht komt vier keer per jaar met het

College van Bestuur bijeen. De agenda omvat doorgaans zaken als

de begroting, de kwartaalcijfers, de jaarstukken en de

bestuursverslagen, alsmede de strategie en de ontwikkelingen binnen

de organisatie van het onderwijs. Daarnaast worden lopende zaken

besproken, die bijdragen aan het bepalen van het beleid en de

continuïteit van de Hotelschool.

De Adviesraad

De leden van de Adviesraad vertegenwoordigen de

hospitalityindustrie

en adviseren het College van Bestuur ten aanzien van

ontwikkelingen in de industrie en de inhoud van de lesstof. De

Adviesraad komt twee maal per jaar met het College van Bestuur

bijeen, en heeft als doel te zorgen voor een optimale koppeling tussen

het onderwijs en de (internationale) praktijk.

Pagina 3

Hotelschool Den Haag

Voorzitter College van Bestuur


De Medezeggenschapsraad heeft een gelijke vertegenwoordiging

van 7 stafleden en 7 studenten en heeft een adviserende (en in

sommige gevallen goedkeurende) rol ten opzichte van het College

van Bestuur.

Onderwijs

Hotelschool Den Haag onderscheidt zich van de concurrentie door

middel van haar relatief kleine schaal en het feit dat de school slechts

één gespecialiseerde hogere beroepsopleiding aanbiedt. De

onderwijsmethode van de school wordt ook wel ondernemend leren

genoemd: studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces

en moeten informatie opdoen/verzamelen uit diverse bronnen.

Studenten werken afwisselend op individuele basis en in kleine

teams. Het studieprogramma is opgebouwd uit theoretische en

praktische onderdelen (waarbij gewerkt wordt in de eigen vestigingen

van de school: hotel, restaurant, etc.) en bevat tevens stages van elk

zes maanden (twee in het fulltime programma en één in het versnelde

(Fast-Track) programma). Theorie en casestudy s/opdrachten worden

gekoppeld aan situaties uit het echte leven.

De bacheloropleiding is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse

Accreditatie Organisatie NVAO. Op basis van een onderzoek uit 2006

is besloten het lesprogramma van Hotelschool Den Haag opnieuw te

ontwerpen en te ontwikkelen. Tot eind 2010 hebben tal van

commissies en teams hard gewerkt aan de verwezenlijking van de

doelstellingen. Gezamenlijk hebben zij er zo voor gezorgd dat eind

2010 de Fasen 1, 2 en 3 volledig zijn ontwikkeld en doorgevoerd. De

voorlopige resultaten van de recente accreditatie van het nieuwe

lesprogramma zijn meer dan uitstekend. Op elf van de zestien

standaarden van de accreditatie kreeg de Hotelschool de hoogst

mogelijke kwalificatie van uitmuntend verleend.

Eén van de unieke kenmerken van alle gebouwen van Hotelschool

Den Haag is dat de bezoekers er worden verwelkomd door de

studenten van de Hotelschool. In Den Haag beschikt de hogeschool

over drie verschillende restaurants. In Amsterdam zijn er ook nog

eens twee. Al deze restaurants worden beheerd door studenten,

onder supervisie van instructeurs.

Het Skotel Den Haag beschikt over 21 hotelkamers, en in het Skotel

Amsterdam kunnen elke nacht 10 hotelkamers worden geboekt. De

receptie en de huishouding (Skotel en school) worden eveneens

beheerd door studenten, die ook hier onder toezicht staan van

instructeurs.

Pagina 4

Hotelschool Den Haag

Voorzitter College van Bestuur


POSITIEBESCHRIJVING

Onderzoekscentrum

In 2010 heeft Hotelschool Den Haag een onderzoekscentrum voor de

gehele hogeschool opgericht. Dit centrum draagt bij aan

interdisciplinair onderzoek, waarbij de aandacht sterk uitgaat naar de

praktijk en naar (inter-)nationale samenwerkingsdimensies. De

bedoeling is dat het centrum uitgroeit tot de belangrijkste factor achter

de integratie van geprogrammeerd onderzoek, innovaties in de

praktijk van de bedrijfstak, en het onderwijsprogramma. Het centrum

ontwikkelt een sterke onderzoekscapaciteit op vier vlakken:

• persoonlijkheid, houding en gedrag van beroepsbeoefenaars in de

• hositality-sector

• leiderschap en organisatorische ontwikkeling

• besluitvorming inzake prijsstelling en opbrengstbeheer

• gastenervaringen, stedelijke hospitality en stedelijke marketing.

Hotelschool Den Haag Performance Management BV

Hotelschool Den Haag Performance Management BV (HPM) is een

dochteronderneming van Hotelschool Den Haag. HPM richt zich op

advisering van en onderwijs en ontwikkeling voor organisaties met en

zonder winstoogmerk. HPM deelt haar professionele deskundigheid

met organisaties uit de hospitality-sector, maar ook met overige

dienstverlenende organisaties.

In 2012 zal het College van Bestuur zich wijden aan de aanpassing

van de organisatorische structuur. De aandacht zal uitdrukkelijk

uitgaan naar het gericht en ondubbelzinnig geven van sturing en

begeleiding.

Functietitel : Voorzitter van het College van Bestuur

Rapporteert aan : Raad van Toezicht

Locatie : Den Haag en Amsterdam

De functie

De Voorzitter maakt collegiaal deel uit van het College van Bestuur. In

de periode dat de voormalige Voorzitter en Clemens Berendsen het

College van Bestuur vormden, was de Voorzitter verantwoordelijk

voor:

• Externe relaties

• Operations (Food & Beverage, Skotel, Facility- and Maintenance

Services)

Pagina 5

Hotelschool Den Haag

Voorzitter College van Bestuur


• Marketing & Communicatie

• Human Resources

• Finance & Control

• IT Management & Services

• Corporate Secretary

Sinds het vertrek van de voormalige Voorzitter van het College van

Bestuur, die hier 12 jaar gewerkt heeft, is Harm Noordhof in

september 2011 door de Raad van Toezicht als waarnemend

Voorzitter van het College van Bestuur aangesteld, tot de komst van

een nieuwe Voorzitter. In overleg zal de portefeuilleverdeling definitief

worden vastgesteld waarbij de verdeling, waarbij de Voorzitter

verantwoordelijk is voor het operationele bedrijf en het Lid

verantwoordelijk is voor onderwijs, gehandhaafd blijft.

Van de nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur wordt verwacht

dat hij/zij Hotelschool Den Haag de komende jaren in haar verdere

ontwikkeling en ambities (om tot de top drie van internationale

hotelscholen te blijven behoren) leidt, waarbij vertrouwen winnen en

het versterken van de relatie met medewerkers, studenten en de

industrie belangrijke voorwaarden zijn voor succes.

De Voorzitter van het College van Bestuur is een natuurlijk bindende

factor. De Voorzitter geeft sturing aan de transitie naar een nieuwe

eenvoudigere organisatiestructuur binnen Hotelschool Den Haag, met

een helder besluitvormingsproces dat past bij de schaalgrootte van de

organisatie. In dit veranderingsproces zijn transparantie,

verantwoordelijkheid en professionaliteit de sleutelwoorden.

De Voorzitter van het College van Bestuur maakt de verbinding

tussen ontwikkelingen in de externe omgeving, de strategie van

Hotelschool Den Haag en de geformuleerde beleidsdoelen. Hij/zij

zorgt ervoor dat de Board gezamenlijk met het management de

opgave waar Hotelschool Den Haag voor staat, kan realiseren. De

Voorzitter van het College van Bestuur creëert draagvlak voor de

gekozen koers en implementeert deze, slaat de brug van strategie

naar operatie, zet de beleidslijnen uit, maakt heldere keuzes.

De Voorzitter van het College van Bestuur zorgt voor samenwerking

tussen de onderliggende delen van Hotelschool Den Haag, op basis

van afgesproken, duidelijke kaders, stimuleert onderlinge

samenwerking en geeft daar leiding aan.

De Voorzitter van het College van Bestuur onderhoudt effectief

bestaande netwerken met voor Hotelschool Den Haag belangrijke

strategische stakeholders in de internationale hospitality-industry,

Leading Hotelschools of the World en andere gerenommeerde

hotelscholen als Lausanne, Cornell University en HAAGA-HELIA.

Pagina 6

Hotelschool Den Haag

Voorzitter College van Bestuur


KANDIDAATPROFIEL

De Voorzitter vertegenwoordigt Hotelschool Den Haag in de HBOraad

en speelt een belangrijke rol in andere overheids- en

onderwijsnetwerken.

De Voorzitter van het College van Bestuur draagt samen met het Lid

van het College van Bestuur zorg voor een transparante

communicatie en wisselwerking met de Raad van Toezicht en ziet

erop toe dat de Raad van Toezicht tijdig en volledig geïnformeerd

wordt.

De Voorzitter van het College van Bestuur is het eerste

aanspreekpunt van de Medezeggenschapsraad en maakt gebruik van

zijn/haar rol in het te voeren beleid.

De Voorzitter is eindverantwoordelijk en geeft direct leiding aan de

Manager van The Hague Leadership Development, dat naast

Hotelschool Den Haag Performance Management BV, Hotelschool

Den Haag Masters BV en Hotelschool Den Haag Curriculum

Consultancy BV omvat.

De Voorzitter van het College van Bestuur:

• heeft een internationale scope en uitgebreide werkervaring in het

• buitenland opgedaan;

• heeft een passie voor de hospitality industrie in al haar facetten en

• hanteert hoge professionele normen voor dienstverlening, heeft

• ervaring of een sterke affiniteit met de hospitality-industrie;

• heeft aantoonbare affiniteit met hoger onderwijs;

• is dankzij zijn/haar achtergrond in staat snel een visie te

• ontwikkelen op het hotelonderwijs van de toekomst en de rol die

• Hotelschool Den Haag hierin kan spelen;

• is in staat om snel een relevant netwerk op te bouwen met de

• belangrijkste externe stakeholders die relevant zijn voor

• Hotelschool Den Haag;

• is mens- en resultaatgericht, toont inspirerend leiderschap en

• beschikt over ruime ervaring als leidinggevende van professionals;

• is dankzij zijn/haar ervaring in staat binnen Hotelschool Den Haag

• verbinding te maken tussen het operationele bedrijf en de

• onderwijsorganisatie;

• heeft aantoonbare ervaring met het aansturen van een organisatie

• in verandering;

• heeft een brede maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid;

• heeft een visie over de ontwikkelingen op het terrein van

• duurzaamheid en technologie voor het beleid van de Hotelschool;

Pagina 7

Hotelschool Den Haag

Voorzitter College van Bestuur


• beschikt over een afgeronde academische opleiding;

• spreekt vloeiend Engels.

Persoonlijk profiel

• Is een verbindend leider die ruimte geeft, draagvlak creëert en op

• basis van gezag en persoonlijkheid medewerkers inspireert;

• Heeft het vermogen om vertrouwen te creëren in een organisatie;

• Is zich bewust van zijn voorbeeldrol binnen en buiten de organisatie

• en draagt deze uit;

• Is een teamspeler, een leider die is gericht op samenwerking en

• consensus, met een groot empatisch vermogen, maar ook

• besluitvaardig is en knopen kan doorhakken ;

• Is een netwerker op strategisch niveau in het grote en veelzijdige

• nationale en internationale netwerk van Hotelschool Den Haag;

• Is ambitieus, legt de lat voor zichzelf en anderen hoog in het

• streven naar excellentie;

• Heeft een goed gevoel voor verhoudingen;

• Beschikt over een extraverte persoonlijkheid, is communicatief en

• representatief.

Competenties

Groepsgericht leiderschap

Richting en sturing geven aan Hotelschool Den Haag en

samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven om een

beoogd doel te bereiken. De Voorzitter van het College van Bestuur

deelt verantwoordelijkheden met teamleden en creëert synergie en

organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage

kan/moet leveren en er een goed draagvlak ontstaat.

Ondernemerschap

U bent in staat om kansen in de markt voor Hotelschool Den Haag,

zowel voor bestaande als nieuwe diensten te signaleren, zakelijk af te

wegen en daarop in te spelen. U bouwt en onderhoudt effectief een

divers netwerk in de hospitality industry, met onderwijsinstellingen en

overheidsorganisaties op strategisch niveau.

Resultaatgerichtheid

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde

acties, tijd en middelen aangeven om de bepaalde doelen te kunnen

bereiken. De Voorzitter komt met een plan van aanpak om een

gesteld doel te bereiken met duidelijke inschattingen ten aanzien van

benodigde tijd, capaciteit en middelen en werkt gestructureerd naar

het doel toe.

Pagina 8

Hotelschool Den Haag

Voorzitter College van Bestuur


SOLLICITATIEPROCEDURE

Overtuigingskracht

Gedrag dat erop is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald

standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of

producten. De Voorzitter van het College van Bestuur weet met

enthousiasme plannen te presenteren op verschillende niveaus en

draagvlak te creëren.

Ambitie

Het tonen van gedrag dat erop gericht is om steeds beter te worden

of hogerop te komen; investeren in de eigen ontwikkeling om dit te

bereiken. Legt de professionele lat voor zichzelf en anderen hoog.

Visie

De Voorzitter kan afstand nemen van de dagelijkse praktijk en kan

zich concentreren op de hoofdlijnen en het langetermijnbeleid. Ziet

kansen en mogelijkheden en de weg die hiertoe kan leiden. Heeft een

duidelijke langer termijndoel en een scenario om hiertoe te komen. De

Voorzitter heeft het vermogen de visie uit te dragen op een

aansprekende wijze, naar alle lagen van de organisatie.

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt de Raad van Toezicht

tijdens de selectieprocedure voor de nieuwe Voorzitter van het

College van Bestuur.

Als u geïnteresseerd bent in deze positie, stuurt u dan uiterlijk voor

15 februari a.s. uw curriculum vitae en begeleidende brief naar

hugo.vanlier@maeslunau.com. Voor eventuele vragen over de functie

kunt u contact opnemen met Hugo van Lier op telefoonnummer 020 -

5356268.

Pagina 9

Hotelschool Den Haag

Voorzitter College van Bestuur

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!