29.01.2013 Views

GEMEENTELIJK - Welkom op de site van de gemeente Erpe-Mere

GEMEENTELIJK - Welkom op de site van de gemeente Erpe-Mere

GEMEENTELIJK - Welkom op de site van de gemeente Erpe-Mere

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>GEMEENTELIJK</strong><br />

INFOBLAD<br />

ERPE-MERE<br />

Dit infoblad wordt u maan<strong>de</strong>lijks<br />

met uitzon<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong> maan<strong>de</strong>n<br />

juli en augustus toegestuurd. Het is<br />

een uitgave <strong>van</strong> het <strong>gemeente</strong>bestuur<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid <strong>van</strong><br />

het college <strong>van</strong> burgemeester en<br />

schepenen.<br />

Het blad wordt u bezorgd in het<br />

begin <strong>van</strong> elke maand.<br />

Samenstelling:<br />

Informatiedienst o.l.v.<br />

Hugo De Waele, burgemeester<br />

Coördinatie:<br />

Informatiedienst.<br />

Niets uit dit infoblad mag geheel of<br />

ge<strong>de</strong>eltelijk gereproduceerd wor<strong>de</strong>n<br />

zon<strong>de</strong>r schriftelijke toestemming<br />

<strong>van</strong> het college <strong>van</strong> burgemeester en<br />

schepenen.<br />

BELANGRIJK:<br />

De verenigingen die hun activiteiten<br />

willen aankondigen dienen hun<br />

teksten voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>rtigste <strong>van</strong> ie<strong>de</strong>re<br />

maand binnen te brengen voor<br />

publicatie in het infoblad twee<br />

maan<strong>de</strong>n later.<br />

U kunt hiervoor terecht in het<br />

Administratief Centrum “Steenberg”,<br />

Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg 458,<br />

9420 <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong>.<br />

Tel. 053/60.34.00<br />

e-mail: infoblad@erpe-mere.be<br />

Verantwoor<strong>de</strong>lijke uitgever:<br />

college <strong>van</strong> burgemeester en<br />

schepenen.<br />

zie snel p. 2<br />

Mei 2011


2<br />

IN DE KIJKER<br />

Open<strong>de</strong>urdag Bibliotheek en Gemeentelijk Archief<br />

Zondag 22 mei<br />

De bib en het <strong>gemeente</strong>lijk archief wonen sinds vijf jaar in een nieuw gebouw en dat wordt gevierd. Op<br />

zondag 22 mei staan <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren <strong>van</strong> 14u tot 18u wagenwijd <strong>op</strong>en voor ie<strong>de</strong>reen. Dat <strong>de</strong> bib meer doet<br />

dan boeken uitlenen en het archief veel meer kan dan documenten bewaren, mag blijken uit dit feestelijke<br />

programma :<br />

Boekenverko<strong>op</strong><br />

Een massa afgevoer<strong>de</strong> boeken wordt te ko<strong>op</strong> aangebo<strong>de</strong>n<br />

(0.50 euro/boek, 0.20 euro/strip). Laat<br />

u maar eens goed gaan, want <strong>de</strong> <strong>op</strong>brengst gaat<br />

integraal naar 11.11.11.<br />

Animatie<br />

Er is amusement voor ie<strong>de</strong>reen met on<strong>de</strong>rmeer<br />

een springkasteel, ballonplooien met Dippy en<br />

D<strong>op</strong>py, en echte volksspelen uit <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> doos.<br />

Aan <strong>de</strong> stand <strong>van</strong> Oxfam Wereldwinkel kan u <strong>de</strong><br />

lekkerste drankjes bekomen, terwijl Welzijnsschakels<br />

zorgt voor heerlijke versnaperingen. Voor<br />

jong en oud komt <strong>de</strong> ijskar langs.<br />

Tentoonstelling in het archief<br />

Het archief stelt <strong>de</strong> mooiste stukken uit elke <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong><br />

tentoon. Daarnaast lo<strong>op</strong>t er ook een<br />

ludieke wedstrijd rond <strong>de</strong> meest voorkomen<strong>de</strong><br />

familienamen in <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong>n.<br />

BibQuiz<br />

U hoeft geen alweter te zijn om te kunnen <strong>de</strong>elnemen<br />

aan <strong>de</strong> spannen<strong>de</strong> BibQuiz. Nog spannen<strong>de</strong>r<br />

wordt het wellicht als u <strong>de</strong> ballonvaart voor 2<br />

personen wint.<br />

Ban<strong>de</strong>nspanningsactie<br />

Nog meer spanning : laat gratis uw wagen controleren<br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong> correcte ban<strong>de</strong>nspanning. U verbruikt<br />

min<strong>de</strong>r brandstof, het is goed voor uw portemonnee<br />

en voor het milieu. Zeker doen!


Voorwoord<br />

3<br />

VOORWOORD<br />

Vorige maand hebben zowel <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>raad als <strong>de</strong> Raad <strong>van</strong> het OCMW <strong>de</strong> tussentijdse evaluatie <strong>van</strong> het lokaal<br />

sociaal beleidsplan 2008-2014 goedgekeurd.<br />

Ik meen te kunnen stellen dat er geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> voorbije drie jaar reeds heel wat voor<strong>op</strong>gestel<strong>de</strong> doelstellingen uit<br />

dit beleidsplan wer<strong>de</strong>n gerealiseerd.<br />

Er was <strong>de</strong> invoering <strong>van</strong> <strong>de</strong> kansenpas, welke inmid<strong>de</strong>ls reeds is geëvolueerd <strong>van</strong> scholenkansenpas naar regionale<br />

kansenpas.<br />

Er werd een inter<strong>gemeente</strong>lijke klusjesdienst <strong>op</strong>gericht en uitgebouwd i.s.m. het OCMW <strong>van</strong> Haaltert en Den<strong>de</strong>rleeuw.<br />

Aangezien een <strong>de</strong>rgelijke klusjesdienst in <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong> nog niet bestond, is dit voor <strong>de</strong> senioren <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-<br />

<strong>Mere</strong> een bijkomen<strong>de</strong> dienstverlening;<br />

Een nieuwe vorm <strong>van</strong> dienstverlening zijn ook <strong>de</strong> seniorenrestaurants in <strong>de</strong> 3 rusthuizen en <strong>de</strong> <strong>op</strong>haaldienst voor<br />

<strong>de</strong> min<strong>de</strong>rmobiele senioren.<br />

De <strong>op</strong>richting <strong>van</strong> een dienstenon<strong>de</strong>rneming door zowel PWA als OCMW zorg<strong>de</strong> niet alleen voor bijkomen<strong>de</strong><br />

dienstverlening maar ook voor nieuwe tewerkstelling voor 20 huishoudhulpen.<br />

De <strong>op</strong>richting <strong>van</strong> <strong>de</strong> 2e antenne <strong>van</strong> Pimboli <strong>op</strong> Steenberg biedt enerzijds een <strong>op</strong>lossing voor <strong>de</strong> problemen <strong>op</strong><br />

<strong>de</strong> vestiging te Eron<strong>de</strong>gem maar verhoogt tevens <strong>de</strong> bereikbaarheid door <strong>de</strong> centrale ligging en het comfort voor<br />

<strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren.<br />

Het concept “Sociaal Huis” dat in <strong>de</strong> eerste fase reeds een invulling geeft aan <strong>de</strong> belangrijkste doelstelling, met<br />

name <strong>de</strong> éénloketfunctie met <strong>de</strong> integratie <strong>van</strong> het OCMW en <strong>de</strong> dienst Sociale Zaken <strong>van</strong> het <strong>gemeente</strong>bestuur.<br />

Er staan uiteraard nog een aantal uitdagingen voor <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> drie jaar :<br />

Er is <strong>de</strong> pas erken<strong>de</strong> Inter<strong>gemeente</strong>lijke Woonwijzer waarbij er met 3 an<strong>de</strong>re <strong>gemeente</strong>n een gemeenschappelijk<br />

woonbeleid zal wor<strong>de</strong>n uitgestippeld met aandacht voor <strong>de</strong> plaatselijke accenten.<br />

Daarnaast is er het pas <strong>op</strong>gerichte INDRA, een inter<strong>gemeente</strong>lijk samenwerkingsverband rond <strong>de</strong> aanpak <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

drugs- en verslavingsproblematiek.<br />

De mogelijke uitbouw <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vlaamse vrijetijdspas waarbij <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong> zou <strong>de</strong>el uitmaken <strong>van</strong> een heus proefproject,<br />

samen met Aalst, Haaltert en Le<strong>de</strong> biedt nieuwe mogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>op</strong> vlak <strong>van</strong> cultuurbeleving en vrijetijdsbesteding<br />

voor ie<strong>de</strong>reen.<br />

De realisatie <strong>van</strong> het nieuwe Woonzorg<strong>de</strong>creet met o.m. <strong>de</strong> schaalvergroting voor <strong>de</strong> diensten gezinszorg en <strong>de</strong><br />

omvorming <strong>van</strong> <strong>de</strong> service� ats naar assistentiewoningen welke het OCMW n<strong>op</strong>en tot samenwerking met externe<br />

partners.<br />

De ver<strong>de</strong>re uitbouw <strong>van</strong> <strong>de</strong> werking <strong>van</strong> het Sociaal Huis en het <strong>op</strong>timaal gebruik maken <strong>van</strong> <strong>de</strong> vernieuw<strong>de</strong> locatie<br />

voor het realiseren <strong>van</strong> <strong>de</strong> belangrijke functies: informatiefunctie, éénloketfunctie en doorverwijsfunctie.<br />

Het is dui<strong>de</strong>lijk dat er nog heel wat <strong>op</strong>drachten zijn voor <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> 3 jaar.<br />

Deze <strong>op</strong>drachten kunnen enkel slagen mits een goe<strong>de</strong> samenwerking tussen <strong>gemeente</strong>bestuur, OCMW, lokale<br />

actoren en <strong>de</strong> gewone burger aan wie uitein<strong>de</strong>lijk al <strong>de</strong>ze maatregelen ten goe<strong>de</strong> komen.<br />

Dhr. Dirk De Rouck<br />

Schepen <strong>van</strong> Sociale Zaken<br />

Voorzitter OCMW


Geboorten<br />

Fee De Bom (Burst) 02/02/2011<br />

Domien Bauwens (Bambrugge) 14/02/2011<br />

Maarten Meert (Bambrugge) 14/02/2011<br />

Roos Verstichel (<strong>Mere</strong>) 18/02/2011<br />

Amber Prové (<strong>Mere</strong>) 20/02/2011<br />

Tika Quintyn (Burst) 23/02/2011<br />

Charlotte <strong>de</strong> Vries (<strong>Erpe</strong>) 26/02/2011<br />

Amina Eeckman (Burst) 26/02/2011<br />

Siska Cousaert (<strong>Erpe</strong>) 01/03/2011<br />

Lars De Moerloose (<strong>Erpe</strong>) 02/03/2011<br />

Maram Bardid (Bambrugge) 04/03/2011<br />

Brady De Ville (<strong>Erpe</strong>) 06/03/2011<br />

Casey De Ville (<strong>Erpe</strong>) 06/04/2011<br />

Amy Roeland (Aaigem) 08/03/2011<br />

Stan Van <strong>de</strong>n Eeckhout (Burst) 09/03/2011<br />

Lotte Fleurinck (Aaigem) 10/03/2011<br />

<strong>Mere</strong>l Van Kerckhove (Eron<strong>de</strong>gem) 12/03/2011<br />

Lore Van Herck (<strong>Mere</strong>) 13/03/2011<br />

Emile Meert (<strong>Erpe</strong>) 15/03/2011<br />

Mathis Temmerman (<strong>Erpe</strong>) 18/03/2011<br />

Florian Pauwels (Vlekkem) 19/03/2011<br />

Mano Delabelle (<strong>Mere</strong>) 27/03/2011<br />

Overlij<strong>de</strong>ns<br />

Cecile De Ryck (<strong>Mere</strong>) °09/08/1931<br />

Lucien Van <strong>de</strong>n Steen (<strong>Mere</strong>) °11/08/1936<br />

Hortensia De Troyer (<strong>Mere</strong>) °13/11/1925<br />

Georges Rouckhout (Burst) °10/03/1939<br />

Rachel Stalpaert (<strong>Erpe</strong>) °14/08/1928<br />

Marie-Louise Elaut (<strong>Mere</strong>) °05/04/1931<br />

Omer Schollaert (<strong>Erpe</strong>) °31/07/1924<br />

Christiana De Vos (<strong>Erpe</strong>) °26/03/1917<br />

Gilbert Den Her<strong>de</strong>r (<strong>Erpe</strong>) °25/08/1925<br />

Freddy Pardaens (Eron<strong>de</strong>gem) °04/07/1940<br />

Marcel Hen<strong>de</strong>rickx (Eron<strong>de</strong>gem) °05/09/1925<br />

Anna Van Wesemael (Eron<strong>de</strong>gem) °19/08/1928<br />

Luc Dumont (Burst) °03/02/1949<br />

Albertina Stalpaert (<strong>Mere</strong>) °09/04/1917<br />

Yvonna Van Schuylenbergh (<strong>Erpe</strong>) °30/09/1922<br />

Sylvain Lammens (Aaigem) °25/01/1926<br />

Simonna Bocqué (<strong>Erpe</strong>) °25/10/1912<br />

Liliane Parmentier (<strong>Erpe</strong>) °08/02/1933<br />

Valerie Paque (Aaigem) °08/09/1986<br />

Alfons Lorie (Bambrugge) °07/04/1931<br />

4<br />

www.apotheek.be<br />

wachtdienst<br />

apotheker<br />

BEVOLKING<br />

De Algemene Pharmaceutische Bond (beroepsvereniging<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> offi cine-apothekers) maakt bij <strong>de</strong>ze bekend<br />

dat er een nieuwe GRATIS dienst ter beschikking staat<br />

voor <strong>de</strong> Belgische bevolking : <strong>de</strong> personen die <strong>op</strong> een<br />

eenvoudige manier wensen te weten welke apotheker in<br />

<strong>de</strong> buurt <strong>van</strong> dienst is, kunnen <strong>van</strong>af nu een Internet-<strong>site</strong><br />

raadplegen :<br />

www.apotheek.be<br />

Het volstaat om het postnummer in te voeren <strong>van</strong> <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong><br />

<strong>gemeente</strong> om da<strong>de</strong>lijk en <strong>op</strong> eenvoudige wijze<br />

een lijst met gegevens te bekomen <strong>van</strong> <strong>de</strong> apothekers<br />

die <strong>de</strong> wachtdienst <strong>op</strong> dat moment verzekeren.<br />

Men wenst tevens <strong>op</strong> te merken dat <strong>de</strong>ze Internet-<strong>site</strong><br />

niet het telefoonnummer (0900/10500), dat reeds sinds<br />

enkele jaren bestaat, ver<strong>van</strong>gt. Dit nummer blijft ter<br />

beschikking voor <strong>de</strong> personen die het Net niet kunnen<br />

raadplegen.<br />

Huisartsen<br />

Voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong>n Bambrugge, Eron<strong>de</strong>gem,<br />

<strong>Erpe</strong>, <strong>Mere</strong>, Ottergem en Vlekkem.<br />

centraal wachtnummer :<br />

053/82.05.05<br />

Voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong>n Aaigem, en Burst<br />

centraal wachtnummer :<br />

053/62.40.43<br />

Tandartsen<br />

Centraal wachtnummer :<br />

053/70.90.95<br />

Apothekers<br />

Algemeen wachtdienstinfo<br />

telefoonnummer 0900/10.500<br />

Algemeen nummer <strong>gemeente</strong>huis:<br />

053/60 34 00<br />

Voormiddag Namiddag Avond<br />

Ma 08.00 u. - 11.45 u. gesloten gesloten<br />

Di 08.00 u. - 11.45 u. gesloten gesloten<br />

Wo 08.00 u. - 11.45 u. 13.00 u. - 16.45 u. gesloten<br />

Do 08.00 u. - 11.45 u. gesloten 17.30 u. - 20.00 u<br />

Vr 08.00 u. - 11.45 u. gesloten gesloten<br />

Algemeen nummer politie<br />

053/60 64 64<br />

Elke werkdag <strong>van</strong> 08.00 u. tot 12.00 u.<br />

en <strong>van</strong> 13.30 u. tot 17.30u. Op don<strong>de</strong>rdag tot 20.00 u.


Burgemeester Hugo DE WAELE<br />

Bevoegdhe<strong>de</strong>n : algemene leiding, politiezaken, veiligheid en verkeer, informatie, OCMW, kerkfabrieken.<br />

Maandagvoormiddag : <strong>van</strong> 09.00 u. tot 12.00 u.<br />

Dinsdagvoormiddag : <strong>van</strong> 09.00 u. tot 12.00 u.<br />

Don<strong>de</strong>rdagvoormiddag : <strong>van</strong> 09.00 u. tot 11.30 u. en don<strong>de</strong>rdagavond <strong>van</strong>af 18.30 u. tot 20.00 u.<br />

An<strong>de</strong>re dagen : na afspraak.<br />

e-mail: hugo.<strong>de</strong>waele@erpe-mere.be, GSM 0477/33.70.62<br />

Schepen Marc DE LAT<br />

Bevoegdhe<strong>de</strong>n : ruimtelijke or<strong>de</strong>ning, leefmilieu, begraafplaatsen, welzijn, juridische aangelegenhe<strong>de</strong>n,<br />

lokale economie, landbouw.<br />

Don<strong>de</strong>rdagavond : <strong>van</strong> 18.30 u. tot 20.00 u.<br />

An<strong>de</strong>re dagen : na afspraak.<br />

e-mail: marc.<strong>de</strong>lat@erpe-mere.be<br />

Schepen Marleen LAMBRECHT<br />

Bevoegdhe<strong>de</strong>n : <strong>op</strong>enbare werken, technische dienst, patrimonium en ICT.<br />

Maandagvoormiddag <strong>van</strong> 09.00 u. tot 10.00 u.<br />

Don<strong>de</strong>rdagavond : <strong>van</strong> 18.30 u. tot 20.00 u.<br />

Dinsdag- en vrijdagvoormiddag : na afspraak.<br />

e-mail: marleen.lambrecht@erpe-mere.be<br />

Schepen Antoine SLAGMULDER<br />

Bevoegdhe<strong>de</strong>n : sport, cultuur, senioren, jeugd, bibliotheek, <strong>gemeente</strong>archief, internationale samenwerking<br />

en ontwikkelingshulp.<br />

Dinsdag : <strong>van</strong> 09.00 u. tot 11.00 u.<br />

Don<strong>de</strong>rdagavond : <strong>van</strong> 18.30 u. tot 20.00 u.<br />

An<strong>de</strong>re dagen : na afspraak.<br />

e-mail: antoine.slagmul<strong>de</strong>r@erpe-mere.be<br />

Schepen Etienne BEERENS<br />

Bevoegdhe<strong>de</strong>n : bevolking, verkiezingen, militie, personeel, intercommunales en burgerlijke stand.<br />

Dinsdag : <strong>van</strong> 14.30 u. tot 15.30 u.<br />

Don<strong>de</strong>rdagavond : <strong>van</strong> 19.00 u. tot 20.00 u.<br />

An<strong>de</strong>re dagen : na afspraak.<br />

e-mail: etienne.beerens@erpe-mere.be<br />

Schepen Johan VAN VAERENBERGH<br />

Bevoegdhe<strong>de</strong>n : fi nanciën, feesten en plechtighe<strong>de</strong>n, on<strong>de</strong>rwijs.<br />

Dinsdagvoormiddag : <strong>van</strong> 10.00 u. tot 12.00 u.<br />

Don<strong>de</strong>rdagavond : <strong>van</strong> 18.30 u. tot 20.00 u.<br />

An<strong>de</strong>re dagen : na afspraak.<br />

e-mail: johan.<strong>van</strong>vaerenbergh@erpe-mere.be<br />

SCHEPENCOLLEGE<br />

Schepen Dirk DE ROUCK - voorzitter <strong>van</strong> het OCMW<br />

Bevoegdhe<strong>de</strong>n : sociale zaken en voorzitter <strong>van</strong> het OCMW<br />

Dinsdagvoormiddag : <strong>van</strong> 09.30 u. tot 11.00 u.<br />

Don<strong>de</strong>rdagavond : <strong>van</strong> 18.30 u. tot 20.00 u.<br />

An<strong>de</strong>re dagen : na afspraak.<br />

e-mail: dirk.<strong>de</strong>rouck@sociaalhuis.erpe-mere.be<br />

5


Erediensten<br />

1. Sint Niklaasparochie Aaigem<br />

zaterdag : 18.30 u.<br />

vooravond <strong>van</strong> een hoogdag : 19.00 u.<br />

hoogdagen : 09.30 u.<br />

dinsdag en eventueel don<strong>de</strong>rdag : 18.30 u.<br />

E.H. Fons Vinck<br />

Kerkstraat, 4<br />

Tel: 053/62.37.71 of 053/41.45.71 of GSM 0474/69.29.16<br />

2. Sint Martinusparochie Bambrugge<br />

zondag: 09.00 u.<br />

hoogdagen: 09.00 u.<br />

don<strong>de</strong>rdag: 08.00 u.<br />

maandag en vrijdag - <strong>op</strong> aanvraag: 19.00 u.<br />

kerstavond: 17.45 u.<br />

paaszaterdag: 18.00 u.<br />

E.H. Hubert De Baere<br />

Sint Annastraat, 2<br />

Tel: 053/62.31.83<br />

3. Sint Martinusparochie Burst<br />

zondag: 10.00 u.<br />

vooravond <strong>van</strong> een hoogdag: 18.00 u.<br />

hoogdag: 10.45 u. en 18.00 u.<br />

maandag, woensdag en vrijdag: 19.00 u.<br />

be<strong>de</strong>vaart <strong>van</strong> <strong>de</strong> H. Johannes Neuman : elke eerste maandag<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> maand: 19.00 u.<br />

E.H. Fons Vinck<br />

Kerkstraat, 4<br />

Tel: 053/62.37.71 of 053/41.45.71 of GSM 0474/69.29.16<br />

4. Sint Pietersban<strong>de</strong>nparochie Eron<strong>de</strong>gem<br />

zaterdag: 18.30 u.<br />

E.H. Patrick Bourgoignie<br />

Kapelhofstraat, 21<br />

Tel: 053/39.52.05 of GSM 0499/76.14.62<br />

5. Sint Martinusparochie <strong>Erpe</strong><br />

Zaterdag: 17.30 u.<br />

elke 1ste vrijdag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand: 19.00 u. nadienst voor <strong>de</strong> overle<strong>de</strong>n<br />

BEVOLKING<br />

zondag: 10.00 u. in <strong>de</strong> kapel <strong>van</strong> Avondzon<br />

elke weekdag: 09.00 u. in <strong>de</strong> kapel <strong>van</strong> Avondzon<br />

E.H. Jan C<strong>op</strong>pens<br />

<strong>Mere</strong>dorp, 5<br />

Tel: 053/83.31.83<br />

6. Sint Bav<strong>op</strong>arochie <strong>Mere</strong><br />

zondag: 10.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u.<br />

2<strong>de</strong> vrijdag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand: 19.00 u.<br />

laatste vrijdag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand: 19.00 u. nadienst voor <strong>de</strong> overle<strong>de</strong>nen.<br />

Don<strong>de</strong>rdag: 19.00 u. in <strong>de</strong> kapel <strong>van</strong> het klooster<br />

E.H. Jan C<strong>op</strong>pens<br />

<strong>Mere</strong>dorp, 5<br />

Tel: 053/83.31.83<br />

7. Sint Paulus’ bekeringparochie Ottergem<br />

zondag: 09.00 u.<br />

elke 3<strong>de</strong> vrijdag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand: 19.00 u.<br />

elke 1ste vrijdag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand: gebedsdienst<br />

E.H. Jan C<strong>op</strong>pens<br />

<strong>Mere</strong>dorp, 5<br />

Tel: 053/83.31.83<br />

8. Sint Lambertusparochie Vlekkem<br />

zaterdag: 17.00 u.<br />

don<strong>de</strong>rdag: 18.30 u.<br />

E.H. Fons Vinck<br />

Kerkstraat, 4<br />

Tel: 053/62.37.71 of 053/41.45.71 of GSM 0474/69.29.16<br />

9. Protestantse eredienst<br />

Opstandingskerk.<br />

Dr.André Goffaerstraat, 2 (nabij het rondpunt “<strong>de</strong> Haring”)<br />

9300 Aalst<br />

Elke zondag: 10.00 u.<br />

Contact: dhr. Karel Jed<strong>de</strong>ns - Tel: 053/82.87.15


Zondag 1 mei 2011<br />

* Chiro Jargill<br />

Eetfestijn <strong>van</strong> 12.00 u. zaal Pax <strong>Erpe</strong>.<br />

Info: j<strong>op</strong>eej@hotmail.com.<br />

* Jeugdkoor <strong>Erpe</strong><br />

Hoogmis om 11 uur in <strong>de</strong> Sint-Antoniuskerk<br />

te Aalst. Info: 053/80.66.56 of via<br />

<strong>de</strong> web<strong>site</strong> www.Jeugdkoor<strong>Erpe</strong>.be.<br />

Dinsdag 3 mei 2011<br />

* KVLV Bambrugge<br />

Be<strong>de</strong>vaart naar Oostakker.<br />

Info: 053/62.12.25.<br />

* KVLV Aaigem<br />

Be<strong>de</strong>vaart naar Oostakker.<br />

Info: 053/62.40.15.<br />

Woensdag 4 mei 2011<br />

* KVLV Eron<strong>de</strong>gem-Ottergem-Vlekkem<br />

Be<strong>de</strong>vaart naar Oostakker.<br />

Info: 053/80.61.80.<br />

Don<strong>de</strong>rdag 5 mei 2011<br />

* KVLV Aaigem<br />

Om 19.00 u. hobbyles: zomerse halsketting<br />

in het OC te Aaigem.<br />

Info: 053/62.40.<br />

Maandag 9 mei 2011<br />

* Okra Aaigem<br />

Gewestbe<strong>de</strong>vaart naar ‘De Panne’.<br />

Info 053/62.34.70.<br />

* KAV <strong>Erpe</strong><br />

Aperitieven met hapjes in <strong>de</strong> keuken<br />

<strong>van</strong> zaal Pax te <strong>Erpe</strong> om 19.30 u.<br />

Info: <strong>van</strong>au<strong>de</strong>nhove@hotmail.com.<br />

Dinsdag 10 mei 2011<br />

* KVLV Bambrugge<br />

Kookles ‘Belgische ham soorten: gewoon<br />

meesterlijke’. Info: 053/62.12.25.<br />

Zondag 15 mei 2011<br />

* KVLV Burst<br />

Gezinsnamiddag in Buggenhoutbos.<br />

Wan<strong>de</strong>ling gevolgd oor avondsnack in<br />

Hof te Brucken. Info: 0476/29.39.88.<br />

* Pasar Aaigem – Wan<strong>de</strong>lclub “De<br />

Voskes”.<br />

Wan<strong>de</strong>ling te Onkerzele. Vertrek om<br />

14.00 u. aan <strong>de</strong> kerk ter plaatse. Carpooling<br />

mogelijk. Info: 053/62.49.05.<br />

* Markant <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong><br />

Wan<strong>de</strong>ling in <strong>de</strong> Zwalmstreek. Vertrek<br />

om 13.00 u. met eigen wagens <strong>op</strong> het<br />

dorp in <strong>Mere</strong>. Info: Marieken Eeckhout<br />

053/83.63.74 of marieken@marcenmarieken.be.<br />

* KWB Burst<br />

Jaarlijks eetfestijn, parochiezaal Burst<br />

<strong>van</strong> 11.30 u. tot 14.30 u.<br />

Info: kwbburst@telenet.be.<br />

Vrijdag 20 mei 2011<br />

* Aquarium- en Terrariumvereniging<br />

Wagtail Aalst<br />

Om 20.00 u. <strong>de</strong> passie voor een guppy<br />

met spreker R onny Vannerom, Brandweermuseum,<br />

Hekkestraat 24, Hofsta<strong>de</strong>.<br />

Info: J. Vin<strong>de</strong>voghel 053/41.52.28 of<br />

joannes.vin<strong>de</strong>voghel@telenet.be.<br />

Zaterdag 21 mei 2011<br />

* KVLV Bambrugge + Aaigem + Burst<br />

KVLV-event in Leuven – Feest.<br />

Info: 053/62.12.25.<br />

Zondag 22 mei 2011<br />

* Jeugdkoor <strong>Erpe</strong><br />

Vormselviering om 09.00 u. in <strong>de</strong> kerk<br />

te <strong>Erpe</strong>. Info: 053/80.66.56 of via <strong>de</strong><br />

web<strong>site</strong> www.Jeugdkoor<strong>Erpe</strong>.be.<br />

Dinsdag 24 mei 2011<br />

* Markant <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong><br />

Jaarlijkse daguitstap. Wij verkennen <strong>de</strong><br />

min<strong>de</strong>r beken<strong>de</strong> maar zeer mooie streek<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Condroz. Info: Daniëlle Deghels<br />

053/053/70.33.83 – 0474/43.00.79.<br />

Zaterdag 28 mei 2011<br />

* vtbKultuur Burst-Aaigem-<br />

Bambrugge<br />

Bezoek Herzele. Geleid bezoek aan <strong>de</strong><br />

Burcht, <strong>de</strong> gerenoveer<strong>de</strong> molen en<br />

Brouwerij De Ryck. Vertrek Stationsplein<br />

2, Burst om 14.00 u. Info: 053/62.32.70.<br />

Zondag 29 mei 2011<br />

* ACW – Pasar – C.M. <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong><br />

Jaarlijkse Rerum-Novarum� etstocht.<br />

Inschrijven Patronaat <strong>Mere</strong>, vertrek om<br />

14.30 u., afstand 23 km.<br />

Info: 053/80.27.96.<br />

Maandag 30 mei 2011<br />

* KAV <strong>Erpe</strong><br />

Een halsketting zelf maken. Om 19.30<br />

u. zaal Pax te <strong>Erpe</strong>. Info: 0472/51.09.96<br />

7<br />

CULTUUR<br />

activiteiten<br />

of <strong>de</strong>.meerleer.viviane@skynet.be.<br />

Maandag 6 juni 2011<br />

* KVLV Burst<br />

Be<strong>de</strong>vaart naar Scherpenheuvel.<br />

Info: 0476/29.39.88.<br />

Zaterdag 11 juni 2011<br />

* Singhet Fro <strong>Mere</strong><br />

Optre<strong>de</strong>n Hil<strong>de</strong> Frateur en Peter Van<br />

Eyck, Patronaat <strong>Mere</strong>.<br />

Info: voorzitter@singhetfromere.be.<br />

Zaterdag 21 mei 2011<br />

* Curieus <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong><br />

brouwerij Gruut Gent om 16.00 u. Vooraf<br />

inschrijven anja.<strong>van</strong>robaeys@skynet.<br />

be.<br />

Dinsdag 24 mei 2011<br />

* KAOS<br />

Infoavond voor toekomstige pleegou<strong>de</strong>rs,<br />

raadzaal <strong>gemeente</strong>huis Merchtem,<br />

Nieuwstraat 1 om 20.00 u.<br />

Info: 053/77.30.30.<br />

Maandag 13 juni 2011<br />

* Gezinsbond <strong>Mere</strong><br />

Fietstocht <strong>van</strong> +- 30 km on<strong>de</strong>r begeleiding<br />

- vertrek <strong>Mere</strong>dorp om 13.30 u.<br />

Info: ria� obert@skynet.be.<br />

Woensdag 15 juni 2011<br />

* Okra Aaigem<br />

Regio petanquetornooi terreinen<br />

Groendal om 14.00 u.<br />

Info: 053/62.34.70.<br />

Vrijdag 17 juni 2011<br />

* Aquarium- en Terrariumvereniging<br />

Wagtail Aalst<br />

Om 19.00 u. wan<strong>de</strong>ling, zie web<strong>site</strong><br />

http://users.telenet.be/wagtail/. Info: J.<br />

Vin<strong>de</strong>voghel 053/41.52.28 of joannes.<br />

vin<strong>de</strong>voghel@telenet.be.<br />

* Markant <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong><br />

Slotactiviteit met wereldmuziek <strong>van</strong><br />

Arto Mundo + etentje in zaal Artichoke,<br />

Dorp <strong>Erpe</strong> om 19.00 u.<br />

Info en inschrijven: Dorothea Verhoest,<br />

tel. 053/80.43.77 of dorotheaverhoest@<br />

telenet.be.<br />

Zondag 19 juni 2011<br />

* KVLV Eron<strong>de</strong>gem-Ottergem<br />

Familiewan<strong>de</strong>ling met gezellig samen-


zijn, parochiezaal Eron<strong>de</strong>gem om 14.00<br />

u. Info: 053/80.61.80.<br />

* Pasar Aaigem – Wan<strong>de</strong>lclub “De<br />

Voskes”<br />

Wan<strong>de</strong>ling te Den<strong>de</strong>rmon<strong>de</strong>. Vertrek<br />

om 14.00 u. aan <strong>de</strong> kerk ter plaatse. Carpooling<br />

mogelijk. Info: 053/62.49.05.<br />

Week <strong>van</strong> <strong>de</strong> dialecten<br />

<strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong><br />

Bent u ook zo trots <strong>op</strong> uw <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong> met zijn schitteren<strong>de</strong><br />

dialecten?<br />

Van maandag 26 september tot vrijdag 30 september<br />

organiseert <strong>de</strong> bibliotheek i.s.m. <strong>de</strong> Heemkundige Kring<br />

<strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong> <strong>de</strong> Week <strong>van</strong> <strong>de</strong> dialecten <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong>.<br />

Tij<strong>de</strong>ns die week wor<strong>de</strong>n er voorwerpen en documenten<br />

tentoongesteld rond <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> dialecten. Hebt u<br />

thuis nog ou<strong>de</strong> documenten, teksten, boeken, fol<strong>de</strong>rtjes,..<br />

die geschreven zijn in één <strong>van</strong> onze plaatselijke dialecten,<br />

dan mag u die aan <strong>de</strong> bibliotheek bezorgen. U krijgt<br />

natuurlijk alles ongeschon<strong>de</strong>n terug. Ook beeld- of<br />

geluidsmateriaal is meer dan welkom.<br />

Spreekt u nog uw onvervalst dialect en bent u bereid<br />

tot een sappig interview? Neem dan gerust contact <strong>op</strong>:<br />

053/60.34.70 of bibliotheek@erpe-mere.be.<br />

Programma<br />

• Maandag 26 september – zaterdag 1 oktober 2011 :<br />

tentoonstelling<br />

• Maandag 26 september 2011, 20u. : lezing Prof.<br />

Tael<strong>de</strong>man over <strong>de</strong> dialecten <strong>van</strong> Oost-Vlaan<strong>de</strong>ren<br />

en <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong>, met als <strong>op</strong>warmertje <strong>van</strong>af 19.30 u. een<br />

leuke dialectenquiz.<br />

Zaterdag 25 juni 2011<br />

* Jeugdkoor <strong>Erpe</strong><br />

Avondmis om 17.30 u. in <strong>de</strong> kerk te<br />

<strong>Erpe</strong>. Info: 053/80.66.56 of via <strong>de</strong> web<strong>site</strong><br />

www.Jeugdkoor<strong>Erpe</strong>.be.<br />

* KVLV Aaigem<br />

Jaarlijkse dagreis naar Brussel en het<br />

Parlement. Info: 053/62.40.15.<br />

8<br />

CULTUUR<br />

activiteiten<br />

* vtbKultuur Burst-Aaigem-Bambrugge<br />

Daguitstap naar <strong>de</strong> Deltawerken te Ne<strong>de</strong>rland.<br />

Vertrek om 08.00 u. Stationsplein<br />

Burst. Info: 053/62.32.70<br />

Zondag 26 juni 2011<br />

* KVLV Bambrugge<br />

Feestverga<strong>de</strong>ring om 14.30 u. in zaal St.<br />

Anna te Bambrugge. Info: 62.12.25.<br />

GRATIS JURIDISCH ADVIES BIJ<br />

OCMW ERPE-MERE<br />

Ie<strong>de</strong>re eerste en <strong>de</strong>r<strong>de</strong> don<strong>de</strong>rdag <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

maand kan men bij het OCMW <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-<br />

<strong>Mere</strong> terecht voor gratis juridisch advies.<br />

Van 18.00 uur tot 20.00 uur is een advocaat<br />

aanwezig die u een eerste oriënterend advies<br />

zal geven.<br />

Om gebruik te maken <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze gratis service<br />

is het noodzakelijk vooraf een afspraak te<br />

maken via <strong>de</strong> sociale dienst <strong>van</strong> het OCMW.<br />

(tel. 053/60.34.90).<br />

Onnodig u aan te bie<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r afspraak.<br />

Ie<strong>de</strong>reen heeft recht <strong>op</strong> <strong>de</strong>rgelijk gratis<br />

advies. Het helpt vaak om problemen te<br />

voorkomen.<br />

Let wel, het betreft een eerste-lijnshulp.<br />

Dat wil zeggen dat <strong>de</strong> advocaat uw<br />

probleem niet zelf ver<strong>de</strong>r zal behartigen.<br />

Volstaat een eerste mon<strong>de</strong>ling advies niet,<br />

bent u gedagvaard of is het noodzakelijk<br />

een procedure <strong>op</strong> te starten, dan kan je<br />

nog steeds terecht bij een advocaat <strong>van</strong> je<br />

eigen keuze. Hebt u daarvoor onvoldoen<strong>de</strong><br />

fi nanciële mid<strong>de</strong>len dan kan er zelfs een<br />

kosteloze advocaat wor<strong>de</strong>n aangeduid door<br />

het Bureau voor Juridische Bijstand (het<br />

vroegere pro <strong>de</strong>o bureau). Hiervoor kan u<br />

zich wen<strong>de</strong>n tot het Gerechtsgebouw aan <strong>de</strong><br />

Graanmarkt 3 te Aalst.


* Seniorengym ie<strong>de</strong>re dinsdag <strong>van</strong> 14.00<br />

u. tot 15.00 u. sporthal Steenberg.<br />

Info: 053/60.34.80.<br />

* Aerobic + BBB training elke woensdag 1)<br />

<strong>van</strong> 19.30 u. tot 20.30 u. en 2) <strong>van</strong> 20.30<br />

u. tot 21.30 u. sporthal Steenberg.<br />

Info: 053/60.34.80.<br />

* Gymnastiek elke woensdag Sporthal<br />

Steenberg <strong>van</strong> 19.30 u. tot 20.30 u. gezinsbond<br />

Burst (niet tij<strong>de</strong>ns schoolvakanties).<br />

Info: 053/62.44.66<br />

* Kaarting 1ste en 3<strong>de</strong> woensdag om<br />

14.00 u. buurthuis “Meierskouter” te<br />

Burst ingericht door OKRA Burst.<br />

Info: 053/62.62.34.<br />

* Kaarting “<strong>Mere</strong>dal” <strong>de</strong> 1ste en 3<strong>de</strong> dinsdag<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> maand. Info: 053/83.35.31.<br />

* Kaarting zaal Torengalm om 14.00 u. <strong>de</strong><br />

2<strong>de</strong> en 4<strong>de</strong> woensdag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand ingericht<br />

door OKRA Aaigem.<br />

Info: 053/62.22.59.<br />

* Hobbyclub (RVT) elke 1ste woensdag<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> maand ingericht door OKRA Aaigem.<br />

* Petanque om 14.00 u. OC Aaigem elke<br />

1ste en 3<strong>de</strong> maandag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand ingericht<br />

door OKRA Aaigem.<br />

* KAV <strong>Mere</strong> organiseert lessenreeks Yoga<br />

elke dinsdag <strong>van</strong> 20.00 u. tot 21.00 u. OC<br />

<strong>Mere</strong>. Info: 053/84.02.99.<br />

* Radioamateurclub LARA heeft haar wekelijkse<br />

bijeenkomst in zaal Pax (jeugdruimte)<br />

te <strong>Erpe</strong> <strong>van</strong>af 21.00 u. Clubfrequentie<br />

145.350 en 430.175 MHz.<br />

Info: 0495/55.93.05.<br />

* Jeugdkoor <strong>Erpe</strong> repeteert elke woensdag<br />

(behalve schoolvakanties) <strong>van</strong> 18.30<br />

u. tot 19.45 u. in zaal Pax te <strong>Erpe</strong>.<br />

Info: 053/80.66.56 of via <strong>de</strong> web<strong>site</strong><br />

www.jeugdkoorerpe.be.<br />

* Chiro Jargill komt elke zondag samen<br />

<strong>van</strong> 14.00 u. tot 17.00 u. in <strong>de</strong> Dorpsstraat<br />

te <strong>Erpe</strong>. Alle meisjes <strong>van</strong> 6 tot 17<br />

jaar zijn welkom.<br />

* Gezinsbond Aaigem organiseert wan<strong>de</strong>len/�<br />

etsen voor senioren, elke dinsdag,<br />

Kerkplein Aaigem <strong>van</strong> 14.00 u. tot<br />

15.00 u. Info: 053/62.32.80. (niet tij<strong>de</strong>ns<br />

schoolvakanties).<br />

* Gezinsbond Aaigem organiseert elke<br />

dinsdag <strong>van</strong> 19.30 u. tot 21.00 u. Yoga<br />

in het ontmoetingscentrum te Aaigem.<br />

Info: 053/62.32.80. (niet tij<strong>de</strong>ns school-<br />

vakanties).<br />

* Gezinsbond Aaigem organiseert elke<br />

woensdag <strong>van</strong> 20.00 u. tot 21.00 u. Turnen<br />

voor volwassenen in het ontmoetingscentrum<br />

te Aaigem. Info: 053/62.32.80.<br />

(niet tij<strong>de</strong>ns schoolvakanties).<br />

* Okra <strong>Mere</strong> organiseert elke maandag-<br />

en vrijdagvoormiddag om 09.00 u. Nordic<br />

Walking <strong>op</strong> Steenberg.<br />

Info: 053/83.44.44.<br />

* Okra <strong>Mere</strong> organiseert ie<strong>de</strong>re 1ste maandag<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> maand ontspanningsclub<br />

om 14.00 u. zaal Patronaat <strong>Mere</strong>.<br />

Info: 053/83.44.44.<br />

* Okra <strong>Mere</strong> organiseert ie<strong>de</strong>re 1ste don<strong>de</strong>rdag<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> maand (niet juli) hobbyclub<br />

in zaal Patronaat te <strong>Mere</strong> om 14.00 u.<br />

Info: 053/83.44.44.<br />

* Okra <strong>Mere</strong> organiseert elke 2<strong>de</strong> en 4<strong>de</strong><br />

maandag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand repetitie <strong>van</strong><br />

het koor om 17.00 u. zaal Patronaat.<br />

Info: 053/83.44.44.<br />

* Okra <strong>Mere</strong> organiseert elke 2<strong>de</strong> en 4<strong>de</strong><br />

woensdag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand kaarting in<br />

zaal Patronaat om 14.30 u.<br />

Info: 053/83.44.44.<br />

* Okra <strong>Mere</strong> organiseert elke don<strong>de</strong>rdag<br />

� etsen. Vertrek om 14.00 u. kerk <strong>Mere</strong>dorp.<br />

Okra Burst sluit zich elke don<strong>de</strong>rdag<br />

<strong>van</strong> 10 maart tot 6 oktober aan bij<br />

<strong>de</strong> � etstochten <strong>van</strong> Okra <strong>Mere</strong>. Vertrek<br />

om 13.30 u. aan <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>school te<br />

Burst, Molenveld 11. Info: 053/83.44.44<br />

* Okra <strong>Mere</strong> organiseert elke 1ste woensdag<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> maand voetverzorging in<br />

zaal Patronaat. Info: 053/83.44.44<br />

* Koninklijke Harmonie St. Cecilia <strong>Erpe</strong> repeteert<br />

wekelijkse elke vrijdag <strong>van</strong> 19.45 u.<br />

in zaal Pax te <strong>Erpe</strong>.<br />

* Petanqueclub St. Anna speelt elke don<strong>de</strong>rdag<br />

om 14.00 u. <strong>op</strong> <strong>de</strong> terreinen <strong>van</strong><br />

Centrum St. Anna, Bambruggedorp.<br />

Info: 053/62.37.78.<br />

* Okra <strong>Erpe</strong> � ets ie<strong>de</strong>re dinsdagnamiddag<br />

langs goed uitgelezen � etspa<strong>de</strong>n.<br />

* Okra <strong>Erpe</strong> organiseert om <strong>de</strong> 14 dagen<br />

een hobbynamiddag.<br />

* Okra <strong>Erpe</strong> heeft ie<strong>de</strong>re don<strong>de</strong>rdagnamiddag<br />

petanque en kaartnamiddag.<br />

* Okra <strong>Erpe</strong> organiseert ie<strong>de</strong>re laatste<br />

maandagnamiddag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand<br />

bloemschikking.<br />

* Okra <strong>Erpe</strong> organiseert ie<strong>de</strong>re dinsdag<br />

9<br />

CULTUUR<br />

cursussen<br />

een dansavond.<br />

* KAV <strong>Mere</strong> organiseert tij<strong>de</strong>ns het schooljaar<br />

naailessen kleding in het OC te <strong>Mere</strong>.<br />

Info: 053/84.02.99.<br />

* Okra Eron<strong>de</strong>gem-Ottergem-Vlekkem<br />

organiseert elke woensdag (niet tij<strong>de</strong>ns<br />

schoolvakanties) om 18.30 u. avondanimatie.<br />

* Petanqueclub Groendal speelt elke dinsdag<br />

en vrijdag om 14.00 u. <strong>op</strong> <strong>de</strong> terreinen<br />

in Groendal. Info: 053/83.14.68.<br />

* KVLV Bambrugge organiseert in <strong>de</strong><br />

maand mei telkens <strong>op</strong> don<strong>de</strong>rdag om<br />

20.00 u. � etsen. Info: 053/62.12.25.<br />

* KVLV Bambrugge organiseert in <strong>de</strong><br />

maand juni telkens <strong>op</strong> don<strong>de</strong>rdag om<br />

20.00 u. wan<strong>de</strong>len. Info: 053/62.12.25.<br />

* Markant <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong> organiseert elke<br />

dinsdag wan<strong>de</strong>len <strong>van</strong> 13.30 u. tot 16.30<br />

u. Vertrekplaats ‘Oud-<strong>gemeente</strong>huis’ te<br />

<strong>Erpe</strong>. Info: dorotheaverhoest@telenet.be.<br />

* Jeugdzorg Ottergem VZW organiseert<br />

een prijskaarting <strong>op</strong> dinsdag om 14.00 u.<br />

in het buurthuis te Ottergem.<br />

* Okra Burst danst ie<strong>de</strong>re don<strong>de</strong>rdag in<br />

zaal Patronaat te Burst <strong>van</strong> 14.00 u. tot<br />

17.00 u. Info: 053/62.35.63.<br />

* Okra Burst wan<strong>de</strong>lt elke 2<strong>de</strong> maandag <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> maand februari tot en met <strong>de</strong>cember.<br />

Vertrek aan het buurthuis Meierskouter<br />

te Burst om 14.00 u. Info: 053/62.19.73.<br />

* Okra Aaigem organiseert elke 1ste en<br />

3<strong>de</strong> woensdag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand hobbyles<br />

in rusthuis Vijverage. Info: 053/62.34.70.<br />

* Okra Aaigem organiseert elke 2<strong>de</strong> en<br />

4<strong>de</strong> woensdag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand een kaarting<br />

in zaal Torengalm te Aaigem.<br />

Info: 053/62.34.70.<br />

* Okra Aaigem organiseert <strong>van</strong> april tot<br />

september ie<strong>de</strong>re 1ste en 4<strong>de</strong> maandag<br />

om 14.00 u. petanquekampioenschap<br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong> pleinen <strong>van</strong> het ontmoetingscentrum<br />

te Aaigem. Info: 053/62.34.70.<br />

* Okra Aaigem organiseert ie<strong>de</strong>re maandag<br />

<strong>van</strong>af oktober om 14.00 u. een ontspanningsnamiddag<br />

in het ontmoetingscentrum<br />

<strong>van</strong> Aaigem. Info: 053/62.34.70.<br />

* KVLV Burst organiseert in <strong>de</strong> maand mei<br />

en juni telkens <strong>op</strong> woensdag om 20.00 u.<br />

� etsen. Info: 0476/29.39.88.<br />

* KVLV Burst organiseert in <strong>de</strong> maand augustus<br />

telkens <strong>op</strong> woensdag om 20.00 u.<br />

wan<strong>de</strong>len. Info: 0476/29.39.88.


1. Goedkeuren <strong>van</strong> het verslag <strong>van</strong> <strong>de</strong> vorige<br />

verga<strong>de</strong>ring.<br />

De raadsle<strong>de</strong>n keuren <strong>de</strong> notulen goed <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> 22 februari 2011.<br />

2. Gemeentelijke straatnamencommissie :<br />

Samenstelling <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>raadscommissie<br />

en aanwijzen <strong>van</strong> <strong>de</strong> voorzitter.<br />

Gezien een voorstel tot naamgeving voor een<br />

straat in een nieuwe verkaveling dient te wor<strong>de</strong>n<br />

on<strong>de</strong>rzocht wordt een <strong>gemeente</strong>raadscommissie<br />

Straatnamen samengesteld.<br />

3. Goedkeuren milieujaarprogramma 2011.<br />

De raad keurt het milieujaarprogramma 2011 <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>gemeente</strong> <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong> goed dat is <strong>op</strong>gemaakt in het<br />

ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> Samenwerkingsovereenkomst tussen<br />

het Vlaamse gewest en het <strong>gemeente</strong>bestuur. Vóór<br />

1 april dient bovendien jaarlijks gerapporteerd<br />

te wor<strong>de</strong>n over <strong>de</strong> acties <strong>van</strong> het voorbije<br />

jaar. Het milieujaarprogramma vormt daarbij<br />

ook het centrale <strong>op</strong>volgingsdocument <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Samenwerkingsovereenkomst.<br />

4. Aank<strong>op</strong>en <strong>van</strong> een hakselaar voor hout<br />

tot diameter 18 cm - motoraangedreven.<br />

Goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong> lastvoorwaar<strong>de</strong>n en <strong>de</strong><br />

gunningswijze.<br />

De raad besluit via on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>lingsprocedure<br />

zon<strong>de</strong>r bekendmaking over te gaan tot het<br />

aank<strong>op</strong>en <strong>van</strong> een hakselaar voor hout tot diameter<br />

18 cm - motoraangedreven en tot het vaststellen<br />

<strong>van</strong> het bestek 08/2011. De uitgave wordt geraamd<br />

<strong>op</strong> 40.000,00 EUR, BTW inbegrepen en is voorzien<br />

on<strong>de</strong>r artikel 879/743-98 <strong>van</strong> <strong>de</strong> buitengewone<br />

dienst <strong>van</strong> het budget 2011.<br />

5. Verplaatsen <strong>van</strong> een <strong>op</strong>enbare verlichtingspaal<br />

met armatuur in <strong>de</strong> Bosstraat, ter hoogte <strong>van</strong><br />

huisnummer 159, in <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> <strong>Mere</strong>.<br />

De raad besluit een <strong>op</strong>enbare verlichtingspaal<br />

met armatuur te verplaatsen in <strong>de</strong> Bosstraat, in <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> <strong>Mere</strong>, ter hoogte <strong>van</strong> huisnummer<br />

159. De uitgave wordt geraamd <strong>op</strong> 549,80 EUR<br />

(inclusief BTW) en is voorzien on<strong>de</strong>r artikel 426/732-<br />

54 <strong>van</strong> het budget 2011.<br />

6. Wegnemen <strong>van</strong> een <strong>op</strong>enbare verlichtingspaal<br />

met armatuur t.h.v. Vlekkemdorp, 34 in <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> Vlekkem.<br />

De raad besluit voor het bouwen <strong>van</strong> een<br />

pompstation, een <strong>op</strong>enbare verlichtingspaal<br />

met armatuur weg te nemen in Vlekkemdorp 34,<br />

<strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> Vlekkem. De uitgave wordt geraamd<br />

<strong>op</strong> 215,90 EUR (inclusief BTW) en is voorzien on<strong>de</strong>r<br />

artikel 426/732-54 <strong>van</strong> het budget 2011.<br />

7. Terugplaatsen <strong>van</strong> een <strong>op</strong>enbare verlichtingspaal<br />

met armatuur t.h.v. Vlekkemdorp, 34 in <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> Vlekkem.<br />

De raad besluit <strong>de</strong> <strong>op</strong>enbare verlichtingspaal<br />

met armatuur, die werd weggenomen voor het<br />

10<br />

GEMEENTERAAD<br />

<strong>van</strong> 29 maart 2011<br />

bouwen <strong>van</strong> een pompstation, terug te plaatsen in<br />

Vlekkemdorp 34, <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> Vlekkem. De uitgave<br />

wordt geraamd <strong>op</strong> 415,56 EUR (inclusief BTW) en is<br />

voorzien on<strong>de</strong>r artikel 426/732-54 <strong>van</strong> het budget<br />

2011.<br />

8. Aanpassen <strong>van</strong> <strong>de</strong> lagedruk gasleiding in <strong>de</strong><br />

Zevekootstraat ter hoogte <strong>van</strong> huisnr. 40 in <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> <strong>Erpe</strong>.<br />

De raad besluit, ten gevolge <strong>van</strong> <strong>de</strong> in uitvoering<br />

zijn<strong>de</strong> wegenwerken, <strong>de</strong> lagedruk gasleiding aan te<br />

passen in <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> <strong>Erpe</strong> in <strong>de</strong> Zevekootstraat<br />

ter hoogte <strong>van</strong> huisnummer 40. De uitgave wordt<br />

geraamd <strong>op</strong> 2.303,96 EUR (inclusief BTW) en is<br />

voorzien on<strong>de</strong>r artikel 426/732-54 <strong>van</strong> het budget<br />

2011.<br />

9. Goedkeuren <strong>van</strong> acht akten <strong>van</strong> grondafstand<br />

in <strong>de</strong>r minne voor <strong>de</strong> realisatie <strong>van</strong> het<br />

� etspa<strong>de</strong>nproject langs <strong>de</strong> Groeneweg en<br />

Groendal in <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> <strong>Mere</strong>.<br />

Voor <strong>de</strong> realisatie <strong>van</strong> het � etspa<strong>de</strong>nproject langs <strong>de</strong><br />

Groeneweg en Groendal in <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> <strong>Mere</strong><br />

keurt <strong>de</strong> raad grondverwervingen in <strong>de</strong>r minne goed<br />

om re<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>op</strong>enbaar nut.<br />

10. Goedkeuren <strong>van</strong> <strong>de</strong> gratis grondafstand in <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> Aaigem, Dikkelin<strong>de</strong>straat, sectie<br />

B-nr. 88n - 1,62 m2.<br />

De raad keurt een gratis grondafstand goed in <strong>de</strong><br />

Dikkelin<strong>de</strong>straat.<br />

11. Goedkeuren <strong>van</strong> vijf akten <strong>van</strong> grondafstand<br />

in <strong>de</strong>r minne ingevolge verbeteringswerken<br />

aan <strong>de</strong> Aaigembergstraat, Ratmolenstraat,<br />

Delestraat, Eekhout, D’Hoeve en Driepikkel in <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> Aaigem.<br />

Met het oog <strong>op</strong> <strong>de</strong> uitvoering <strong>van</strong> verbeteringswerken<br />

aan <strong>de</strong> Aaigembergstraat, Ratmolenstraat, Delestraat,<br />

Eekhout, D’Hoeve en Driepikkel in <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong><br />

Aaigem keurt <strong>de</strong> raad grondverwervingen in <strong>de</strong>r<br />

minne goed om re<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>op</strong>enbaar nut.<br />

12. Goedkeuren <strong>van</strong> <strong>de</strong> overeenkomsten inzake<br />

erfdienstbaarhe<strong>de</strong>n en tij<strong>de</strong>lijke werkzones in<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> Aaigem, Aaigembergstraat,<br />

Ratmolenstraat, Delestraat, Eekhout, D’Hoeve<br />

en Driepikkel.<br />

In <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> Aaigem wer<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong><br />

verbeteringswerken aan Aaigembergstraat,<br />

Ratmolenstraat, Delestraat, Eekhout, D’Hoeve en<br />

Driepikkel diverse overeenkomsten bereikt met <strong>de</strong><br />

eigenaars <strong>van</strong> percelen met het oog <strong>op</strong> <strong>de</strong> vestiging<br />

<strong>van</strong> een erfdienstbaarheid of het gebruik <strong>van</strong><br />

werkzones. De raad keurt <strong>de</strong>ze overeenkomsten<br />

goed.


13. Wegen- en rioleringswerken in Nieuwstraat<br />

en Kerkveldstraat in <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> <strong>Mere</strong>.<br />

Goedkeuren <strong>van</strong> het bijzon<strong>de</strong>r bestek, <strong>de</strong> raming<br />

<strong>van</strong> het <strong>gemeente</strong>lijk aan<strong>de</strong>el en <strong>de</strong> wijze <strong>van</strong><br />

gunnen.<br />

De raad beluit via <strong>op</strong>enbare aanbesteding<br />

over te gaan tot het uitvoeren <strong>van</strong> wegen-<br />

en rioleringswerken in <strong>de</strong> Nieuwstraat en <strong>de</strong><br />

Kerkveldstraat in <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> <strong>Mere</strong>. Het bestek<br />

nr. 9153494 wordt goedgekeurd. De werken zijn<br />

geraamd <strong>op</strong> 585.680,41 EUR (inclusief BTW) waar<strong>van</strong><br />

432.073,15 EUR (inclusief BTW) ten laste <strong>van</strong> TMVW-<br />

Aquario en 153.607,26 EUR (inclusief BTW) ten laste<br />

<strong>van</strong> het <strong>gemeente</strong>bestuur.<br />

Een bedrag <strong>van</strong> 200.000 EUR is voorzien on<strong>de</strong>r<br />

artikel 421/731-60 <strong>van</strong> <strong>de</strong> buitengewone dienst <strong>van</strong><br />

het budget 2011.<br />

14. Goedkeuren <strong>van</strong> <strong>de</strong> samenwerkingsovereenkomst<br />

tussen het provinciebestuur <strong>van</strong> Oost-<br />

Vlaan<strong>de</strong>ren en het <strong>gemeente</strong>bestuur <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-<br />

<strong>Mere</strong> voor <strong>de</strong> aanleg <strong>van</strong> een � etspad over lange<br />

afstand langs <strong>de</strong> spoorlijn L82 <strong>van</strong>af het station<br />

Burst tot <strong>de</strong> Bosstraat in <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> <strong>Mere</strong>.<br />

Door het provinciebestuur wordt <strong>de</strong> aanleg <strong>van</strong><br />

een � etspad over lange afstand gepland <strong>op</strong> het<br />

grondgebied <strong>van</strong> onze <strong>gemeente</strong>, meer bepaald zal<br />

een � etspad aangelegd wor<strong>de</strong>n langs <strong>de</strong> spoorlijn<br />

L82 <strong>van</strong>af het station Burst tot <strong>de</strong> Bosstraat in <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> <strong>Mere</strong>.<br />

Vooraleer dit project <strong>van</strong> start kan gaan is het<br />

nodig een samenwerkingsovereenkomst af te<br />

sluiten tussen <strong>de</strong> provincie en ons bestuur. De raad<br />

keurt <strong>de</strong>ze samenwerkingsovereenkomst met het<br />

provinciebestuur Oost-Vlaan<strong>de</strong>ren goed.<br />

15. Goedkeuren <strong>van</strong> <strong>de</strong> samenwerkingsovereenkomst<br />

tussen het Vlaamse Gewest, het<br />

<strong>gemeente</strong>bestuur <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong> en <strong>de</strong> T.M.V.W.-<br />

Aquario betre� en<strong>de</strong> <strong>de</strong> studie en <strong>de</strong> uitvoering<br />

<strong>van</strong> werken <strong>op</strong> <strong>de</strong> gewestweg N46 te Burst.<br />

Door het Vlaamse Gewest wordt een<br />

samenwerkingsovereenkomst voorgelegd voor<br />

<strong>de</strong> studie en <strong>de</strong> uitvoering <strong>van</strong> werken <strong>op</strong> <strong>de</strong><br />

gewestweg N46 in <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> Burst.<br />

Vooraleer dit project <strong>van</strong> start kan gaan is het<br />

nodig dat in <strong>de</strong>ze samenwerkingsovereenkomst<br />

<strong>de</strong> afspraken wor<strong>de</strong>n vastgelegd tussen <strong>de</strong><br />

Vlaamse Overheid, het <strong>gemeente</strong>bestuur <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-<br />

<strong>Mere</strong> en <strong>de</strong> T.M.V.W.-Aquario. De raad keurt <strong>de</strong>ze<br />

samenwerkingsovereenkomst goed.<br />

16. Administratief Centrum “Steenberg” - Herinrichten<br />

<strong>van</strong> sanitair en burelen OCMW. Goedkeuren<br />

<strong>van</strong> het bijzon<strong>de</strong>r bestek en <strong>van</strong> <strong>de</strong> wijze <strong>van</strong><br />

gunnen.<br />

De raad besluit via <strong>op</strong>enbare aanbesteding over te<br />

11<br />

GEMEENTERAAD<br />

<strong>van</strong> 29 maart 2011<br />

gaan tot het herinrichten <strong>van</strong> sanitair en burelen <strong>van</strong><br />

het OCMW bij <strong>de</strong> uitbreiding <strong>van</strong> het administratief<br />

centrum “Steenberg”. Het bestek nr. 931 wordt ter<br />

goedkeuring voorgelegd. De uitgave, geraamd <strong>op</strong><br />

103.498,41 EUR (inclusief BTW), is voorzien on<strong>de</strong>r<br />

artikel 832/722-60 <strong>van</strong> <strong>de</strong> buitengewone dienst <strong>van</strong><br />

het budget 2011.<br />

17. Leveren <strong>van</strong> een lichte vrachtwagen met kipper.<br />

Vaststellen <strong>van</strong> het bijzon<strong>de</strong>r bestek en <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

wijze <strong>van</strong> gunnen.<br />

De raad besluit, via on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>lingsprocedure<br />

zon<strong>de</strong>r bekendmaking, te voorzien in <strong>de</strong> levering<br />

<strong>van</strong> een lichte vrachtwagen met kipper. Het bestek<br />

nr. 09/2011 wordt ter goedkeuring voorgelegd.<br />

De uitgave, geraamd <strong>op</strong> 50.000,00 EUR (inclusief<br />

BTW), is voorzien on<strong>de</strong>r artikel 421/743-53 <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

buitengewone dienst <strong>van</strong> het budget 2011.<br />

18. Vaststellen <strong>van</strong> <strong>de</strong> huurvoorwaar<strong>de</strong>n voor het<br />

voetbalterrein <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>.<br />

De <strong>gemeente</strong>raad stelt <strong>de</strong> huurvoorwaar<strong>de</strong>n vast<br />

voor het ver<strong>de</strong>r huren <strong>van</strong> het voetbalterrein gezien<br />

het contract <strong>op</strong> vervaldatum was gekomen.<br />

19. Gezamenlijke aanko<strong>op</strong> door <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>,<br />

het OCMW, <strong>de</strong> politiezone en <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong><br />

kerkfabrieken <strong>van</strong> elektrische energie voor hun<br />

installaties en gebouwen en voor <strong>de</strong> <strong>op</strong>enbare<br />

verlichting.<br />

De raad besluit het mandaat te aanvaar<strong>de</strong>n<br />

gegeven door het OCMW, <strong>de</strong> politiezone en<br />

bepaal<strong>de</strong> kerkfabrieken, een gunningsprocedure<br />

te organiseren voor een samengevoeg<strong>de</strong> <strong>op</strong>dracht<br />

voor <strong>de</strong> levering <strong>van</strong> elektrische energie voor een<br />

perio<strong>de</strong> <strong>van</strong>af <strong>de</strong> eerste dag aansluitend <strong>op</strong> het<br />

huidig leveringscontract tot 31/12/2014.<br />

De raad besluit in te stemmen met een <strong>op</strong>enbare<br />

aanbesteding en het bestek dienaangaan<strong>de</strong> goed<br />

te keuren, waarbij <strong>de</strong> materiële organisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

procedure wordt <strong>op</strong>gedragen aan Eandis.<br />

20. Gezamenlijke aanko<strong>op</strong> door <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>,<br />

het OCMW, <strong>de</strong> politiezone en <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong><br />

kerkfabrieken <strong>van</strong> aardgas voor hun installaties<br />

en gebouwen.<br />

De raad besluit het mandaat te aanvaar<strong>de</strong>n<br />

gegeven door het OCMW, <strong>de</strong> politiezone en<br />

bepaal<strong>de</strong> kerkfabrieken, een gunningsprocedure<br />

te organiseren voor een samengevoeg<strong>de</strong> <strong>op</strong>dracht<br />

voor <strong>de</strong> levering <strong>van</strong> aardgas voor een perio<strong>de</strong><br />

<strong>van</strong>af <strong>de</strong> eerste dag aansluitend <strong>op</strong> het huidig<br />

leveringscontract tot 31/12/2014.<br />

De raad besluit in te stemmen met een <strong>op</strong>enbare<br />

aanbesteding en het bestek dienaangaan<strong>de</strong> goed<br />

te keuren, waarbij <strong>de</strong> materiële organisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

procedure wordt <strong>op</strong>gedragen aan Eandis.


21. Verko<strong>op</strong> <strong>van</strong> afgevoer<strong>de</strong> boeken en strips <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>op</strong>enbare bibliotheek ten voor<strong>de</strong>le <strong>van</strong> 11.11.11<br />

- Vaststellen <strong>van</strong> <strong>de</strong> verko<strong>op</strong>prijs.<br />

Sinds <strong>de</strong> laatste boekenverko<strong>op</strong> in 2008 wer<strong>de</strong>n<br />

door <strong>de</strong> bibliotheek ongeveer 2.000 boeken en<br />

strips afgevoerd. De raad besluit over te gaan tot<br />

<strong>de</strong> verko<strong>op</strong> <strong>van</strong> afgevoer<strong>de</strong> boeken en strips en <strong>de</strong><br />

verko<strong>op</strong>prijs er<strong>van</strong> vast te stellen <strong>op</strong> 50 eurocent per<br />

boek en 20 eurocent per strip. De <strong>op</strong>brengst <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

verko<strong>op</strong> is ten voor<strong>de</strong>le <strong>van</strong> <strong>de</strong> lokale werking <strong>van</strong><br />

11.11.11.<br />

22. Aandui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> een vertegenwoordiger<br />

voor <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong> vzw<br />

Zorginnovatiecluster Zuid-Oost-Vlaan<strong>de</strong>ren.<br />

In zitting <strong>van</strong> 22 februari 2011 werd door <strong>de</strong> raad<br />

beslist toe te tre<strong>de</strong>n tot <strong>de</strong> vzw Zorginnovatiecluster<br />

Zuid-Oost-Vlaan<strong>de</strong>ren. De statuten bepalen<br />

dat elk lid-rechtspersoon recht heeft om een<br />

vertegenwoordiger aan te dui<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> Algemene<br />

Verga<strong>de</strong>ring. De raad duidt <strong>de</strong> vertegenwoordiger<br />

en een plaatsver<strong>van</strong>gend vertegenwoordiger aan.<br />

23. Ophe� en <strong>van</strong> het <strong>gemeente</strong>raadsbesluit d.d. 28<br />

november 2006 hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> retributie voor het<br />

gebruik <strong>van</strong> elektriciteit door marktkramers en<br />

plaatsrecht naar aanleiding <strong>van</strong> <strong>de</strong> wekelijkse<br />

markt te <strong>Mere</strong>, voor <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2007-2012.<br />

In 2010 kwamen maar 2 vaste marktkramers naar<br />

12<br />

GEMEENTERAAD<br />

<strong>van</strong> 29 maart 2011<br />

<strong>de</strong> markt in <strong>Mere</strong>. De beperkte inkomsten die als<br />

plaatsrecht wor<strong>de</strong>n geïnd staan niet in verhouding<br />

met <strong>de</strong> kosten die <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> maakt voor het<br />

toezicht en het innen <strong>van</strong> dit plaatsrecht. De raad<br />

besluit het retributiereglement <strong>op</strong> te he� en.<br />

24. Vaststellen <strong>van</strong> <strong>de</strong> retributie voor het gebruik <strong>van</strong><br />

elektriciteit door marktkramers naar aanleiding<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> wekelijkse markt te <strong>Mere</strong>, voor <strong>de</strong> perio<strong>de</strong><br />

2011-2012.<br />

De marktkramers <strong>van</strong> <strong>de</strong> wekelijkse markt in<br />

<strong>Mere</strong> kunnen gebruik maken <strong>van</strong> het <strong>op</strong>enbaar<br />

elektriciteitsnet.<br />

Het is wenselijk dat dit verbruik door het<br />

<strong>gemeente</strong>bestuur wordt aangerekend on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

vorm <strong>van</strong> een retributie. De raad besluit <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

tarieven aan te hou<strong>de</strong>n als vermeld in het raadsbesluit<br />

<strong>van</strong> 28/11/2006, waar<strong>van</strong> naar aanleiding <strong>van</strong> het<br />

voorstel tot afscha� ng <strong>van</strong> het plaatsrecht in zitting<br />

<strong>van</strong> he<strong>de</strong>n tot <strong>de</strong> <strong>op</strong>he� ng werd beslist.<br />

25. Kennisname <strong>van</strong> <strong>de</strong> wijziging nr. 1 <strong>van</strong> het<br />

budget 2011 <strong>van</strong> het OCMW - aanpassen schema<br />

7: liquiditeitenplanning, cash� ow en berekening<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke bijdrage.<br />

De raad neemt kennis <strong>van</strong> <strong>de</strong> begrotingswijziging<br />

nr. 1 <strong>van</strong> het budget 2011 <strong>van</strong> het OCMW.<br />

26. Mon<strong>de</strong>linge vragen bij toepassing <strong>van</strong> artikel 13<br />

<strong>van</strong> het huishou<strong>de</strong>lijk reglement.<br />

De integrale tekst <strong>van</strong> <strong>de</strong> notulen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>op</strong>enbare verga<strong>de</strong>ringen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>raad kan geraadpleegd wor<strong>de</strong>n <strong>op</strong> www.erpe-mere.be


13<br />

BIBLIOTHEEK


14<br />

BIBLIOTHEEK


INTERESSANTE WORKSHOPS IN DE BIB!<br />

Dinsdag 17 mei, 19u30 :<br />

Groot wor<strong>de</strong>n doen ze <strong>van</strong>zelf, luisteren niet altijd<br />

Structuur en grenzen stellen<br />

15<br />

BIBLIOTHEEK<br />

Deze vormingssessie richt zich tot ou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> kin<strong>de</strong>ren tot 10 jaar. Als kin<strong>de</strong>ren klein zijn, kunnen we hen nog gemakkelijk <strong>de</strong> baas.<br />

Maar al snel groeien ze ons boven het hoofd. Als we beter begrijpen hoe kin<strong>de</strong>ren <strong>de</strong>nken en leren, kunnen we hen ook gemakkelijker<br />

helpen een mooie toekomst <strong>op</strong> te bouwen. We bekijken hoe we kin<strong>de</strong>ren zich goed kunnen laten voelen, zon<strong>de</strong>r dat dit<br />

betekent dat we altijd moeten toegeven. Positief <strong>op</strong>voe<strong>de</strong>n om klaar te zijn voor <strong>de</strong> puberteit.<br />

Wanneer: dinsdag 17 mei 2011 <strong>van</strong> 19u30 tot 22u<br />

Deelnemen: €7 - €1,5 (aangepast tarief)<br />

Begeleiding: Mich Daix<br />

Co<strong>de</strong> 11037EM<br />

Dinsdag 31 mei, 19u30:<br />

Een tikkeltje an<strong>de</strong>rs - Creatief <strong>de</strong>nken in <strong>op</strong>voeding<br />

Elke mens heeft creativiteit in zich, wist je dat? Hoe kan je creatief zijn in het <strong>op</strong>voe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> je kind? Hoe kan je dagelijkse beslommeringen:<br />

boodschappen doen, poetsen, afwas, afspraken maken,... speels aanpakken? In het ont<strong>de</strong>kken <strong>van</strong> je eigen creativiteit<br />

en door creatief te han<strong>de</strong>len wordt <strong>de</strong> uitwisseling met je kind een boeiend en uniek gebeuren. Het is <strong>de</strong> moeite waard om dit<br />

creatief <strong>de</strong>nken mee te nemen in je rol als <strong>op</strong>voe<strong>de</strong>r!<br />

Wanneer: dinsdag 31 mei 2011 <strong>van</strong> 19u30 tot 22u<br />

Deelnemen: €7 - €1,5 (aangepast tarief)<br />

Begeleiding: Mich Daix<br />

Co<strong>de</strong> 11032EM<br />

Maandag 30 mei en 6, 20 en 27 juni 2011, 19u30 :<br />

Kweken en gebruiken <strong>van</strong> krui<strong>de</strong>n<br />

In het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> Bioweek verdienen krui<strong>de</strong>n onze speciale aandacht. Na een korte inleiding over het gebruik <strong>van</strong> krui<strong>de</strong>n en<br />

geneeskrachtige planten doorheen <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis leer je meer over <strong>de</strong> soorten, het gebruik er<strong>van</strong> en hun medicinale waar<strong>de</strong>. We<br />

maken tijd voor een bezoek aan een tuin of voor een wan<strong>de</strong>ling om <strong>de</strong> plaatselijke � ora te bestu<strong>de</strong>ren. We beste<strong>de</strong>n ook aandacht<br />

aan hoe je <strong>de</strong>ze planten kunt kweken. We maken zelf een aantal bereidingen, bijvoorbeeld <strong>van</strong> thee, zalf, siro<strong>op</strong>, olie of azijn...<br />

Kortom, theorie en praktijk vullen elkaar mooi aan en je bereidingen kan je na a� o<strong>op</strong> meenemen.<br />

Wanneer: maandag 30 mei en 6, 20 en 27 juni 2011 <strong>van</strong> 19u30 tot 22u<br />

Begeleiding: Jules Clerbout en Carine De Groote<br />

Deelnemen: €28 - €5,5 (aangepast tarief<br />

Co<strong>de</strong> 11071EM<br />

INFO EN INSCHRIJVINGEN<br />

De worksh<strong>op</strong>s wor<strong>de</strong>n georganiseerd i.s.m. Vormingplus en vin<strong>de</strong>n plaats in<br />

<strong>de</strong> bibliotheek <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong> (polyvalente zaal), Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg 458,<br />

9420 <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong>.<br />

Inschrijven bij Vormingplus : Tel. 054 41 48 02, e-mail: vlad@vormingplus.be,<br />

www.vormingplus-vlad.be<br />

Vermeld bij je inschrijving het co<strong>de</strong>nummer <strong>van</strong> <strong>de</strong> cursus.


Met Belgerinkel<br />

naar <strong>de</strong> Winkel.<br />

<strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong> fi etst mee in 2011!<br />

Van 7 mei tot 11 juni sporen we ie<strong>de</strong>reen in onze <strong>gemeente</strong><br />

een maand lang aan om zijn boodschappen zoveel mogelijk<br />

met <strong>de</strong> � ets te halen. Dat is niet alleen goed voor het milieu,<br />

maar ook voor je gezondheid en je portemonnee. Je inspanningen<br />

wor<strong>de</strong>n bovendien ook nog eens beloond met prachtige<br />

prijzen in <strong>de</strong> tombola en een originele picknickponcho<br />

waarvoor je kan sparen.<br />

Met Belgerinkel naar <strong>de</strong> Winkel, een initiatief <strong>van</strong> Bond Beter<br />

Leefmilieu, Unizo en CM, is <strong>de</strong> grootste � etspromotiecampagne<br />

in Vlaan<strong>de</strong>ren. Vorig jaar � etsten ruim 100.000 <strong>de</strong>elnemers<br />

naar <strong>de</strong> winkels in <strong>de</strong> buurt.<br />

Doe je ook mee?<br />

Wie <strong>van</strong> 7 mei tot 11 juni 2011 boodschappen doet met <strong>de</strong><br />

� ets, krijgt in elke <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> winkel een stempel <strong>op</strong> <strong>de</strong><br />

spaarkaart. De han<strong>de</strong>laars die <strong>de</strong>elnemen, kan je herkennen<br />

aan <strong>de</strong> a� che in <strong>de</strong> etalage of <strong>op</strong>zoeken <strong>op</strong> www.belgerinkel.<br />

be/<strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong><br />

Wie � etst wint!<br />

Een volle spaarkaart is goed voor een originele Belgerinkelpicknickponcho<br />

(mits een kleine <strong>op</strong>lage). Waterdicht <strong>van</strong> buiten<br />

om te schuilen als het regent, zacht <strong>van</strong> binnen om gezellig<br />

te pauzeren tij<strong>de</strong>ns een � etstocht. En ook dit jaar gaan<br />

we voor een uniek en stijlvol ontwerp <strong>van</strong> beken<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>ontwerpster<br />

en kunstenares Kaat Tilley!<br />

Daarboven<strong>op</strong> valt er in <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong> bovendien een originele<br />

Belgerinkel� ets en vele an<strong>de</strong>re mooie prijzen te winnen met<br />

<strong>de</strong> tombola.<br />

En om je extra te motiveren, gaan we nog een stap ver<strong>de</strong>r.<br />

Want wie meedoet, maakt ook kans <strong>op</strong> een romantisch � etsweekend<br />

in <strong>de</strong> hoofdstad <strong>van</strong> <strong>de</strong> lief<strong>de</strong>: Parijs.<br />

Deponeer je volle spaarkaart in <strong>de</strong> spaardoos bij één <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> han<strong>de</strong>laars. Na <strong>de</strong> campagne wordt uit alle<br />

spaarkaarten een gelukkige winnaar getrokken die met een<br />

Belgerinkel� ets naar huis rijdt. Hoe meer volle spaarkaarten,<br />

hoe groter je winstkansen!<br />

Meer info: www.belgerinkel.be<br />

16<br />

MILIEU<br />

Offi ciële <strong>op</strong>ening <strong>van</strong> het vernieuw<strong>de</strong><br />

wan<strong>de</strong>lpad langsheen het natuurgebied<br />

Honegem<br />

In het grensgebied met Aalst en Le<strong>de</strong>, ligt het mooie natuurgebied<br />

Honegem in onze <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> <strong>Erpe</strong>. Om wan<strong>de</strong>laars<br />

nog beter te laten genieten <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze prachtige brok<br />

natuur werd er een nieuwe wan<strong>de</strong>llus aangelegd.<br />

Honegem is een divers natuurreservaat waar natte valleigron<strong>de</strong>n<br />

wor<strong>de</strong>n afgewisseld met drogere stukken. Typische<br />

voor het gebied zijn <strong>de</strong> vele hagen, knotwilgen en bomenrijen<br />

die zorgen voor een prachtig landschap. Ver<strong>de</strong>r zorgt<br />

<strong>de</strong> aanwezigheid <strong>van</strong> water er voor heel wat leven. De ou<strong>de</strong><br />

turfputten zijn nu poelen voor een groot aantal am� bieën,<br />

waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> zeldzame kamsalaman<strong>de</strong>r. De Molenbeek<br />

stroomt door het hart <strong>van</strong> Honegem. Hij zorgt met zijn talrijke<br />

mean<strong>de</strong>rs en restanten <strong>van</strong> ou<strong>de</strong> watermolens voor<br />

een geschikte thuisbasis voor o.a. <strong>de</strong> ijsvogel en <strong>de</strong> grote<br />

gele kwikstaart. Natuurpunt zorgt voor het behoud <strong>van</strong> dit<br />

unieke traditionele landschap en neemt het natuurbeheer<br />

<strong>van</strong> enkele tientallen hectaren <strong>van</strong> het gebied voor zijn rekening.<br />

De <strong>gemeente</strong> <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong> in samenwerking met <strong>de</strong> vzw Natuurpunt,<br />

<strong>de</strong> stad Aalst en <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> Le<strong>de</strong> zorg<strong>de</strong> ervoor<br />

dat nieuwe bewegwijzer<strong>de</strong> wan<strong>de</strong>lingen wer<strong>de</strong>n aangelegd.<br />

Deze lei<strong>de</strong>n je door <strong>de</strong> mooiste <strong>de</strong>len <strong>van</strong> het gebied.<br />

Op zondag 8 mei 2011 wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> nieuwe wan<strong>de</strong>lroutes of-<br />

� cieel ingewan<strong>de</strong>ld. De wan<strong>de</strong>ling start om 14 uur aan het<br />

kasteel Ter Lin<strong>de</strong>n (Square Jacques Geerinckx 2, 9300 Aalst).<br />

On<strong>de</strong>rweg krijg je hier en daar een woordje uitleg <strong>van</strong> <strong>de</strong>skundige<br />

natuurgidsen. Na <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>ling wordt een verfrissend<br />

streekbiertje aangebo<strong>de</strong>n.<br />

Er werd ook een nieuwe fol<strong>de</strong>r <strong>op</strong>gemaakt voor wie achteraf<br />

<strong>de</strong> wan<strong>de</strong>ling nog eens <strong>op</strong>nieuw wil doen. Langsheen<br />

<strong>de</strong> wan<strong>de</strong>lroutes wer<strong>de</strong>n nieuwe infobor<strong>de</strong>n geplaatst die<br />

meer informatie geven over het gebied. Die is in primeur te<br />

verkrijgen tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>ling en nadien <strong>op</strong> bij <strong>de</strong> dienst<br />

Leefmilieu of Toerisme in het <strong>gemeente</strong>huis.


Ban<strong>de</strong>nspanningsactie<br />

zondag 22 mei<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> <strong>op</strong>en<strong>de</strong>urdag <strong>van</strong> <strong>de</strong> bibliotheek en het <strong>gemeente</strong>lijk<br />

archief <strong>op</strong> zondag 22 mei <strong>van</strong> 14u tot 18u kan u gratis<br />

uw ban<strong>de</strong>nspanning laten controleren <strong>op</strong> het domein<br />

Steenberg. De energiesnoeiers <strong>van</strong> Telesh<strong>op</strong> uit Aalst testen<br />

uw ban<strong>de</strong>n en zorgen voor een correcte ban<strong>de</strong>nspanning.<br />

De Kringwinkel Telesh<strong>op</strong><br />

De meer dan 100 Kringwinkels in Vlaan<strong>de</strong>ren zijn meer dan zomaar een<br />

twee<strong>de</strong>handswinkel: milieu en sociale tewerkstelling staan centraal.<br />

Door herbruikbare goe<strong>de</strong>ren in te zamelen en te verk<strong>op</strong>en, verkleinen De<br />

Kringwinkels <strong>de</strong> afvalberg. Herbruikbaar wil zeggen: iemand an<strong>de</strong>rs moet<br />

ze nog willen gebruiken; ze mogen niet erg beschadigd of totaal versleten<br />

zijn. Uitzon<strong>de</strong>ring zijn elektrische apparaten en � etsen. Deze mag je<br />

altijd afgeven, ook als ze stuk zijn.<br />

Maar De Kringwinkels doen meer dan dat. De inkomsten <strong>van</strong> verko<strong>op</strong><br />

wor<strong>de</strong>n gebruikt voor het behoud en <strong>de</strong> creatie <strong>van</strong> arbeidsplaatsen voor<br />

mensen die weinig kansen hebben <strong>op</strong> <strong>de</strong> arbeidsmarkt. Zo krijgen meer<br />

dan 3 000 mensen in Vlaan<strong>de</strong>ren een job, <strong>op</strong>leiding en begeleiding.<br />

Heb je nog spullen in goe<strong>de</strong> staat, die je zelf niet meer nodig hebt ? Bel<br />

dan De Kringwinkel Telesh<strong>op</strong> <strong>op</strong> 053 78 61 73 en maak een afspraak voor<br />

gratis <strong>op</strong>haling. Je kunt natuurlijk tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> <strong>op</strong>eningsuren ook zelf je<br />

spullen brengen. Buiten <strong>de</strong> <strong>op</strong>eningsuren iets afzetten is sluikstorten en<br />

kan je een � kse boete <strong>op</strong>leveren. Kleding kan je ook altijd kwijt in <strong>de</strong> kledingcontainers.<br />

Je herkent ze aan De Kringwinkel-kleuren: oranje en wit..<br />

Voortaan kan je ook beroep doen <strong>op</strong> <strong>de</strong> inboe<strong>de</strong>lservice. Verschillen<strong>de</strong><br />

formules zijn mogelijk. Alleen <strong>de</strong>monteren en <strong>op</strong>halen <strong>op</strong> verdieping<br />

kan, maar ook <strong>de</strong> volledige ontruiming <strong>van</strong> een woning is mogelijk. De<br />

woning wordt bezemschoon <strong>op</strong>geleverd, klaar voor verko<strong>op</strong>, verhuur of<br />

renovatie.<br />

Meer info <strong>op</strong> www.telesh<strong>op</strong>-aalst.be of bel 053 78 61 73.<br />

Demodag composteren <strong>op</strong> zaterdag 7 mei 2010<br />

Zaterdagvoormiddag 7 mei <strong>van</strong> 10u00 tot 12u00 kan u terecht bij <strong>de</strong> compostmeesters<br />

<strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong>. Zij ont<strong>van</strong>gen u graag <strong>op</strong> hun <strong>de</strong>m<strong>op</strong>laats gelegen naast het vroegere<br />

containerpark te Steenberg. Zowel <strong>de</strong> beginnen<strong>de</strong> als <strong>de</strong> meer ervaren composteer<strong>de</strong>r<br />

of tuinier steekt wat <strong>op</strong> <strong>van</strong> een gezellige babbel met hen.<br />

Er is een ruime keuze uit een reeks praktische brochures<br />

“Wat met grasmaaisel?”, “Composteren in vaten en bakken”, “De ecologische tuin”,<br />

“Tips <strong>van</strong> <strong>de</strong> compostmeester”, …<br />

17<br />

MILIEU<br />

Een juiste ban<strong>de</strong>nspanning heeft namelijk 4 grote voor<strong>de</strong>len:<br />

- min<strong>de</strong>r brandstofverbruik, dus zuiniger rij<strong>de</strong>n<br />

- betere grip <strong>op</strong> <strong>de</strong> weg, dus veiliger<br />

- min<strong>de</strong>r brandstofverbruik is ook min<strong>de</strong>r CO2-uitstoot,<br />

dus beter voor het milieu<br />

- ban<strong>de</strong>n gaan langer mee, dus min<strong>de</strong>r slijtage<br />

De Kringwinkel Telesh<strong>op</strong><br />

meubelen en huisraad<br />

Alfred Nichelsstraat 14 9300 Aalst,<br />

tel. 053 78 61 73<br />

Open <strong>van</strong> maandag t.e.m. zaterdag<br />

<strong>van</strong> 10 tot 17.30 uur<br />

De Kringwinkel Telesh<strong>op</strong><br />

kleding<br />

Vrijheidstraat 27 9300 Aalst<br />

Open <strong>van</strong> maandag t.e.m. zaterdag<br />

<strong>van</strong> 10 tot 17.30 uur<br />

De Kringwinkel Telesh<strong>op</strong><br />

kleding<br />

Hoogstraat 7 9340 Le<strong>de</strong><br />

Open <strong>van</strong> dinsdag t.e.m. zaterdag <strong>van</strong> 10 tot<br />

17.30 uur. Gesloten <strong>op</strong> maandag.


18<br />

MILIEU<br />

Kies voor goedk<strong>op</strong>ere groene energie via groepsaanko<strong>op</strong><br />

Wil jij besparen <strong>op</strong> je energiefactuur? En wil je daarbij ook je<br />

steentje bijdragen tot een beter milieu?<br />

Doe dan mee met <strong>de</strong> groepsaanko<strong>op</strong> <strong>van</strong> 100% groene stroom<br />

<strong>van</strong> het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Samen met 62 an<strong>de</strong>re<br />

<strong>gemeente</strong>n on<strong>de</strong>rsteunt <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong> dit initiatief.<br />

Vanaf 26 april kan je vrijblijvend en zon<strong>de</strong>r enige aanko<strong>op</strong>verplichting<br />

inschrijven.<br />

Maan<strong>de</strong>lijks betaal je een energiefactuur. Heb je er al eens bij<br />

stilgestaan dat je <strong>op</strong> <strong>de</strong>ze uitgave mogelijks kan besparen? Uiteraard<br />

door min<strong>de</strong>r energie te verbruiken maar ook door bewust<br />

je energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. Het<br />

Oost-Vlaamse provinciebestuur biedt aan al haar inwoners <strong>de</strong><br />

mogelijkheid aan om in te stappen in een groepsaanko<strong>op</strong> <strong>van</strong><br />

100% groene stroom. Jij hoeft je alleen maar in te schrijven<br />

voor 31 mei Zo bied jij je samen met heel veel an<strong>de</strong>re inwoners<br />

aan als één aantrekkelijke klant <strong>op</strong> <strong>de</strong> energiemarkt. Energieleveranciers<br />

kunnen <strong>op</strong> <strong>de</strong> online veiling <strong>op</strong> 1 juni hun beste<br />

bod geven. Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na<br />

<strong>de</strong> veiling krijg je een persoonlijk aanbod <strong>van</strong> <strong>de</strong> goedko<strong>op</strong>ste<br />

energieleverancier <strong>van</strong> <strong>de</strong> veiling. Pas dan beslis je of je <strong>van</strong><br />

energieleverancier veran<strong>de</strong>rt.<br />

Stap voor stap begeleiding<br />

De provincie stel<strong>de</strong> <strong>de</strong> � rma iChoosr aan om <strong>de</strong> groepsaanko<strong>op</strong><br />

te organiseren en je stap voor stap te begelei<strong>de</strong>n. iChoosr<br />

verzamelt <strong>de</strong> inschrijvingen via www.samengaanwegroener.<br />

be. Je vindt er ook een antwoord <strong>op</strong> <strong>de</strong> veelgestel<strong>de</strong> vragen.<br />

Heb je nog meer speci� eke vragen, dan kan je ie<strong>de</strong>re werkdag<br />

<strong>van</strong> 9.00 uur tot 17.00 uur en ook dinsdag tot 21.00u terecht<br />

bij iChoosr via het gratis infonummer 0800 95 052. Na <strong>de</strong> veiling<br />

<strong>op</strong> 1 juni krijg jij <strong>van</strong> hen een gepersonaliseerd aanbod.<br />

Dit vergelijkt meteen <strong>de</strong> veilingresultaten met je huidige contract.<br />

Pas dan beslis je of je <strong>op</strong> het nieuwe aanbod ingaat. Ook<br />

bij je overstap kan je rekenen <strong>op</strong> een helpen<strong>de</strong> hand. Zo geeft<br />

iChoosr vooraf aan of je eventueel een verbrekingsvergoeding<br />

moet betalen aan je huidige leverancier en kunnen zij zorgen<br />

voor <strong>de</strong> aanpassing <strong>van</strong> je domiciliëring.<br />

Wat is groene stroom?<br />

Groene energie komt voort uit energiebronnen die hernieuwbaar<br />

zijn, dus die niet uitgeput kunnen geraken. Denk bijvoorbeeld<br />

aan zonne-energie, win<strong>de</strong>nergie of energie door<br />

biomassa: door het vergisten <strong>van</strong> groenten -, fruit -en tuinafval.<br />

Nog een pluspunt is dat <strong>de</strong>ze energiebronnen min<strong>de</strong>r tot<br />

geen vervuilen<strong>de</strong> gassen zoals CO2 of an<strong>de</strong>re broeikasgassen<br />

in <strong>de</strong> lucht sturen.<br />

Groene stroom niet langer duur<strong>de</strong>r<br />

Zowel het provinciebestuur als onze <strong>gemeente</strong> willen met dit<br />

initiatief <strong>de</strong> overstap naar milieuvrien<strong>de</strong>lijke energie eenvoudiger<br />

en aantrekkelijker maken. Groene stroom heeft vaak een<br />

duur imago. De VREG (<strong>de</strong> Vlaamse reguleringsintantie voor <strong>de</strong><br />

elektriciteit- en gasmarkt) verklaar<strong>de</strong> nochtans dat <strong>de</strong> trend<br />

gekeerd is en groene stroom niet langer duur<strong>de</strong>r is dan gewone,<br />

‘grijze’ stroom. Daarnaast zal <strong>de</strong> korting <strong>van</strong> energieleveranciers<br />

mogelijks groter zijn naarmate er meer mensen inschrijven<br />

voor <strong>de</strong> groepsaanko<strong>op</strong>. Schrijf je dus <strong>van</strong>daag nog<br />

in!<br />

Inschrijven<br />

Neem je laatste eindafrekening (12 maan<strong>de</strong>n) <strong>van</strong> elektriciteit<br />

en aardgas bij <strong>de</strong> hand en schrijf je online in <strong>op</strong> www.samengaanwegroener.be<br />

(doorklikken <strong>op</strong> provincie Oost-Vlaan<strong>de</strong>ren).<br />

Inschrijven kan tot 31 mei 2011.<br />

Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong><br />

je graag ver<strong>de</strong>r. Ie<strong>de</strong>re weekdag <strong>van</strong> 9 tot 12 uur en <strong>op</strong> don<strong>de</strong>rdagavond<br />

ook <strong>van</strong> 18u30 tot 20u00 kan je terecht <strong>op</strong> <strong>de</strong><br />

dienst Leefmilieu, Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg 458 te <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong>.<br />

Maak hiervoor liefst vooraf een afspraak zodat je zeker bent<br />

dat er iemand beschikbaar is om je te helpen (tel. 053 60 34 51,<br />

e-mail: duurzaam@<strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong>.be. Breng je laatste jaarafrekening<br />

<strong>van</strong> elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens<br />

meteen bij <strong>de</strong> hand hebben.


Debietmeters<br />

Verplichte plaatsing verzegel<strong>de</strong> <strong>de</strong>bietmeter<br />

Vanaf 1 januari 2010 moet elke grondwaterwinning beschikken<br />

over een verzegel<strong>de</strong> <strong>de</strong>bietmeter.<br />

Enkel on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> grondwaterwinningen vallen niet<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ze verplichting:<br />

• grondwaterwinningen uitgerust met een handpomp;<br />

• grondwaterwinningen voor huishou<strong>de</strong>lijke doelein<strong>de</strong>n<br />

tot maximaal 500 m3 per jaar;<br />

• draineringen die noodzakelijk zijn om het gebruik en/<br />

of <strong>de</strong> exploitatie <strong>van</strong> bouw- en weilan<strong>de</strong>n mogelijk te<br />

maken of te hou<strong>de</strong>n.<br />

Voor <strong>de</strong> meeste grondwaterwinningen is <strong>de</strong>ze verplichting<br />

al sinds 1 juli 1997 <strong>van</strong> kracht.<br />

Voor mobiele pompen voor <strong>de</strong> irrigatie in <strong>op</strong>en lucht<br />

voor land- en tuinbouw voert VMM echter nog een<br />

gedoogbeleid tot en met 30 juni 2011. De VMM werkt<br />

momenteel aan een sluitend systeem dat werkbaar is<br />

voor <strong>de</strong> land- en tuinbouwsector en voldoen<strong>de</strong> garanties<br />

biedt voor een correcte he� ngsberekening en voor<br />

toezicht in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> milieuhandhaving.<br />

Vast staat reeds dat elke mobiele pomp over een <strong>de</strong>bietmeter<br />

zal moeten beschikken. Daarnaast zal een<br />

logboek moeten wor<strong>de</strong>n bijgehou<strong>de</strong>n. Deze verplichting<br />

zal niet gel<strong>de</strong>n voor mobiele pompen waarmee enkel<br />

grondwater wordt <strong>op</strong>gepompt uit een en <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

watervoeren<strong>de</strong> laag binnen een en <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> vergunning.<br />

Tegen eind juni zal <strong>de</strong> <strong>de</strong>� nitieve regeling bekend<br />

gemaakt wor<strong>de</strong>n.<br />

Boete voor het ontbreken <strong>van</strong> een <strong>de</strong>bietmeter<br />

Bij het ontbreken <strong>van</strong> een <strong>de</strong>bietmeter zal VMM <strong>van</strong>af<br />

he� ngsjaar 2011 starten met het <strong>op</strong>leggen <strong>van</strong> boetes.<br />

De boetes zijn bedoeld als een signaal om zich in or<strong>de</strong><br />

te stellen met <strong>de</strong> wetgeving. Om die re<strong>de</strong>n wordt voor<br />

he� ngsjaar 2011 bij meervoudige overtredingen enkel<br />

voor <strong>de</strong> zwaarste overtreding een boete <strong>op</strong>gelegd.<br />

Vanaf he� ngsjaar 2012 zullen boetes wor<strong>de</strong>n <strong>op</strong>gelegd<br />

per overtreding, d.w.z. dat als <strong>de</strong> he� ngsplichtige<br />

vergund is voor 4 putten en er slechts 1 put wordt bemeten,<br />

er driemaal een boete kan wor<strong>de</strong>n <strong>op</strong>gelegd.<br />

Grondwaterwinningen waarbij een <strong>de</strong>bietmeter verplicht<br />

is sinds 1 januari 2010, zullen voor he� ngsjaar<br />

2011 geen boete ont<strong>van</strong>gen. Zij krijgen een verwittiging<br />

om zich in or<strong>de</strong> te stellen. Het gaat om <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

grondwaterwinningen:<br />

• grondwaterwinningen vergund voor min<strong>de</strong>r dan 500<br />

m3 per jaar<br />

• grondwaterwinningen gebruikt voor <strong>de</strong> irrigatie in<br />

<strong>op</strong>en lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit<br />

19<br />

MILIEU<br />

Vanaf he� ngsjaar 2012 zal VMM ook voor <strong>de</strong>ze winningen een boete<br />

<strong>op</strong>leggen.<br />

De boetes variëren naargelang <strong>de</strong> vergun<strong>de</strong> hoeveelhe<strong>de</strong>n grondwater.<br />

Boete<br />

(euro) Vergund <strong>de</strong>biet<br />

m3/jaar Pompvermogen<br />

m3/u<br />

150 ≤ 2.500 ≤ 1,25<br />

300 2.500 < x ≤ 5.000 1,25 < x ≤ 2,5<br />

600 5.000 5<br />

Indien <strong>de</strong> he� ngsplichtige in een volgend he� ngsjaar, ondanks een<br />

boete het jaar voordien, nog geen <strong>de</strong>bietmeter plaatst, wordt <strong>de</strong> boete<br />

<strong>van</strong> een categorie hoger gevestigd.<br />

Verzegeling <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>bietmeter<br />

Meetsystemen die in gebruik wer<strong>de</strong>n genomen <strong>van</strong>af 1 januari 2004,<br />

moe(s)ten bij <strong>de</strong> ingebruikneming verzegeld wor<strong>de</strong>n. Deze meetsystemen<br />

wor<strong>de</strong>n dus niet door <strong>de</strong> VMM verzegeld. De verantwoor<strong>de</strong>lijkheid<br />

ligt hier bij <strong>de</strong> bedrijven zelf. Bedrijven moeten voor <strong>de</strong> verzegeling <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> meetsystemen een beroep doen <strong>op</strong> <strong>de</strong> leverancier, <strong>de</strong> installateur of<br />

een erken<strong>de</strong> <strong>de</strong>skundige.<br />

Voor meetsystemen <strong>van</strong> voor 1 januari 2004 is <strong>de</strong> VMM vol<strong>op</strong> bezig om<br />

bij bedrijven <strong>de</strong> verzegeling uit te voeren. De bedrijven moeten hiervoor<br />

geen aanvraag indienen bij <strong>de</strong> VMM. De verzegelaars komen spontaan<br />

langs.<br />

Boete voor het verbreken <strong>van</strong> een verzegeling zon<strong>de</strong>r melding of<br />

het weigeren <strong>van</strong> een verzegeling<br />

De installatie en <strong>de</strong> werking <strong>van</strong> <strong>de</strong>bietmeters wor<strong>de</strong>n gecontroleerd<br />

door <strong>de</strong> VMM-verzegelaars. Bij controle zal <strong>de</strong> installatie verzegeld wor<strong>de</strong>n<br />

indien ze aan <strong>de</strong> nodige vereisten voldoet.<br />

Bij verbreking <strong>van</strong> <strong>de</strong> verzegeling moet u dit onmid<strong>de</strong>llijk schriftelijk<br />

mel<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> VMM-buitendienst waar uw dossier wordt behan<strong>de</strong>ld.<br />

Hierbij moet volgen<strong>de</strong> informatie wor<strong>de</strong>n vermeld:<br />

• dossiernummer <strong>van</strong> VMM<br />

• naam en voornaam<br />

• adres <strong>van</strong> <strong>de</strong> winning<br />

• merk en serienummer <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>bietmeter<br />

• tellerstand <strong>op</strong> het moment <strong>van</strong> <strong>de</strong> verbreking<br />

• re<strong>de</strong>n <strong>van</strong> verbreking<br />

• voorstel datum nieuwe afspraak verzegeling<br />

Als <strong>de</strong> he� ngsplichtige <strong>de</strong> verzegeling verbreekt zon<strong>de</strong>r dit te mel<strong>de</strong>n<br />

aan <strong>de</strong> VMM, zal een boete <strong>van</strong> 150 euro wor<strong>de</strong>n aangerekend.<br />

Wanneer <strong>de</strong> verzegelaar <strong>de</strong> toegang wordt ontzegd tot <strong>de</strong> bedrijfsgebouwen<br />

zodat <strong>de</strong> controle niet kan wor<strong>de</strong>n uitgevoerd, zal VMM een<br />

boete <strong>op</strong>leggen <strong>van</strong> 500 euro.


<strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong> - Duurzame <strong>gemeente</strong><br />

« Gezamenlijke prijsvraag zonnepanelen »<br />

Vanaf 2011 voorziet het <strong>gemeente</strong>bestuur niet meer in een premie<br />

voor het plaatsen <strong>van</strong> fotovoltaïsche zonnepanelen. De <strong>gemeente</strong>lijke<br />

milieuraad wenst <strong>de</strong>ze vorm <strong>van</strong> alternatieve energie<br />

ver<strong>de</strong>r te promoten.<br />

Daartoe werd binnen <strong>de</strong> milieuraad een werkgroep “duurzame<br />

energie” <strong>op</strong>gericht die een voorstel <strong>van</strong> gezamenlijke prijsvraag<br />

zonnepanelen voorbereid<strong>de</strong>.<br />

Met <strong>de</strong> nog reeds bestaan<strong>de</strong> subsidies (groene stroomcerti� caten<br />

en belastingsvermin<strong>de</strong>ring) en <strong>de</strong> sterk gedaal<strong>de</strong> aanko<strong>op</strong>prijzen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> fotovoltaïsche zonnepanelen kan een investering<br />

binnen enkele jaren wor<strong>de</strong>n terugverdiend. Door een gezamenlijke<br />

prijsvraag te doen met verschei<strong>de</strong>ne gezinnen h<strong>op</strong>en we<br />

<strong>de</strong> kosten nog eens � ink te kunnen drukken. Het is <strong>de</strong> bedoeling<br />

dat we zoveel mogelijk gezinnen kunnen overtuigen om over te<br />

gaan tot het produceren <strong>van</strong> duurzame energie.<br />

Bent u geïnteresseerd of heeft u reeds plannen om zelf elektriciteit<br />

te produceren via zonlicht en dit bovendien tegen een zo<br />

gunstig mogelijk tarief?<br />

Overweeg dan om vrijblijvend in te schrijven in het project georganiseerd<br />

door <strong>de</strong> milieuraad, <strong>de</strong> werkgroep “duurzame energie”.<br />

Het <strong>op</strong>zet:<br />

We laten alle geïnteresseer<strong>de</strong>n vrijblijvend <strong>de</strong> kans om in te<br />

schrijven. Na 31 mei stappen we met alle inschrijvingen naar<br />

verschillen<strong>de</strong> leveranciers. Aan <strong>de</strong> leveranciers <strong>van</strong> zonneinstallaties<br />

zal gevraagd wor<strong>de</strong>n om een o� erte <strong>op</strong> te maken<br />

voor een gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> installatie. De werkgroep zal alle binnengekomen<br />

o� ertes beoor<strong>de</strong>len, waarna <strong>de</strong> “beste” (prijs/kwaliteit)<br />

leveranciers zullen wor<strong>de</strong>n geselecteerd. Deze leveranciers<br />

zullen <strong>op</strong> hun beurt een voorstelling komen geven tij<strong>de</strong>ns een<br />

infomoment (nog na<strong>de</strong>r te bepalen). Hierna kunnen <strong>de</strong> geïnteresseer<strong>de</strong>n<br />

contacten leggen met <strong>de</strong> geselecteer<strong>de</strong> leveranciers<br />

om een persoonlijk dossier samen te stellen.<br />

Tot wanneer kan u inschrijven?<br />

Tot 31 mei<br />

20<br />

MILIEU<br />

Het <strong>gemeente</strong>bestuur treedt in dit hele project <strong>op</strong> als procesbegelei<strong>de</strong>r,<br />

<strong>de</strong> keuze <strong>van</strong> <strong>de</strong> leveranciers wordt gemaakt door <strong>de</strong><br />

“werkgroep duurzame energie” die zich hiervoor engageert.<br />

Het <strong>de</strong>elnameformulier kan u terugvin<strong>de</strong>n <strong>op</strong><br />

http://www.erpe-mere.be/Nieuws/<strong>de</strong>fault.aspx<br />

of bij <strong>de</strong> dienst Leefmilieu. Het formulier dient u te<br />

bezorgen aan <strong>de</strong> dienst Leefmilieu.<br />

Heeft u nog vragen, neem contact <strong>op</strong> met <strong>de</strong> milieudienst<br />

053/60.34.00 of duurzaam@erpe-mere.be<br />

Denk eraan dat alle gezinnen die overgaan tot het produceren<br />

<strong>van</strong> duurzame energie helpen om <strong>de</strong> CO2-uitstoot te vermin<strong>de</strong>ren<br />

en meewerken aan <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> een groenere wereld.<br />

Milieuraad <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong>


Speelpleinwerking 2011<br />

Onze <strong>gemeente</strong>lijke speelpleinwerking vindt, zoals gewoonlijk,<br />

plaats in <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke basisschool <strong>van</strong> Burst, Molenveld 11.<br />

We starten <strong>op</strong> woensdag 6 juli en eindigen <strong>op</strong> vrijdag 19 augustus 2011<br />

(er is geen werking <strong>op</strong> maandag 11, don<strong>de</strong>rdag 21 en vrijdag 22 juli<br />

en maandag 15 augustus)<br />

Vooraf inschrijven is niet noodzakelijk.<br />

De dagelijkse werking begint om 09u00 en eindigt om 16u00.<br />

Er is voor<strong>op</strong><strong>van</strong>g <strong>van</strong>af 07u00 en om 18u00 sluiten we het speelplein.<br />

De betaling gebeurt aan <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> beurtenkaarten. Deze kaarten kan je<br />

<strong>van</strong>af maandag 20 juni 2011 aank<strong>op</strong>en <strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke Jeugddienst.<br />

Ver<strong>de</strong>re info vind je <strong>op</strong> onze <strong>gemeente</strong>lijke web<strong>site</strong> wwww.erpe-mere.<br />

be terug. Voor meer inlichtingen kan je ook terecht <strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke<br />

Jeugddienst (via 053/60.34.26 of via mail jeugd@erpe-mere.be).<br />

21<br />

JEUGD<br />

GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT<br />

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:<br />

een bakoventje om kleine cakejes, pizzaatjes,<br />

…te bakken tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> speelpleinwerking.<br />

GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT<br />

Aanwervingformulier speelpleinanimator 2011<br />

Ben jij een leuke, gemotiveer<strong>de</strong>, enthousiaste schat <strong>van</strong> een animator?<br />

Zo ja, dan mag je nu ver<strong>de</strong>r gaan ;)<br />

Naam + voornaam : ………………………………………………………………………………………………………………..<br />

Adres: ……………………………….…………………………………………………………………………………………………..<br />

Geboortedatum: ………………………………. Geboorteplaats: …………………………………………………..<br />

Tel.: ……………………………………………………………..……Tel.gsm: ……………………………………………………<br />

Rekeningnummer: …………………………………………………………………………………………………………………<br />

e-mail adres: …………………………………………………………………………………………………………………………<br />

Wanneer wens je te werken<br />

O startdag moni’s <strong>op</strong> dinsdag 05 juli 2011<br />

O klaarzetten school <strong>op</strong> vrijdag 01 juli 2011<br />

O klaarzetten school <strong>op</strong> zaterdag 02 juli 2011<br />

O klaarzetten school <strong>op</strong> zondag 03 juli 2011<br />

O klaarzetten school <strong>op</strong> maandag 04 juli 2011<br />

O <strong>van</strong> woensdag 06 tot en met vrijdag 08 juli 2011<br />

O <strong>van</strong> dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 juli 2011 (*)<br />

O <strong>van</strong> maandag 18 tot en met woensdag 20 juli 2011 (*)<br />

O <strong>van</strong> maandag 25 tot en met vrijdag 29 juli 2011<br />

O <strong>van</strong> maandag 01 tot en met vrijdag 05 augustus 2011<br />

O <strong>van</strong> maandag 08 tot en met vrijdag 12 augustus 2011<br />

O <strong>van</strong> dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 augustus 2011<br />

O <strong>op</strong>kuis speelplein maandag 22 augustus 20101<br />

(*) niet <strong>op</strong> maandag 11, don<strong>de</strong>rdag 21 juli en vrijdag 21 juli en maandag 15 augustus 2011<br />

Maat T-shirt: S M L XL XXL (omcirkel wat <strong>van</strong> toepassing is)


VERGOEDING<br />

STAGELOPERS<br />

O Ik ben 16 jaar (geboren in 1995) en ik heb een animatorcursus gevolgd<br />

en wens mijn stage te doen. Ik ont<strong>van</strong>g hiervoor een vergoeding <strong>van</strong> 15 euro per dag als vrijwilliger.<br />

ANIMATOR ZONDER BREVET<br />

O Ik ben 17 of 18 jaar en stel mij voor het eerst kandidaat als animator <strong>op</strong> het speelplein te Burst. Ik ont<strong>van</strong>g hiervoor een vergoeding<br />

<strong>van</strong> 15 euro per dag als vrijwilliger.<br />

O Ik heb 1 jaar ervaring <strong>op</strong> het speelplein te Burst en stel mij kandidaat als speelpleinanimator. Ik ont<strong>van</strong>g hiervoor een vergoeding<br />

<strong>van</strong> 20 euro per dag. Indien ik voor- of na<strong>op</strong><strong>van</strong>g doe, ont<strong>van</strong>g in 25 euro per dag als vrijwilliger.<br />

O Ik heb minstens 2 jaar ervaring <strong>op</strong> het speelplein te Burst en stel mij kandidaat als speelpleinanimator. Ik ont<strong>van</strong>g hiervoor een<br />

vergoeding <strong>van</strong> 25 euro per dag. Indien ik voor- of na<strong>op</strong><strong>van</strong>g doe, ont<strong>van</strong>g ik een vergoeding <strong>van</strong> 30 euro per dag als vrijwilliger.<br />

ANIMATOR MET BREVET (*)<br />

O Ik ben 17 of 18 jaar en stel mij voor het eerst kandidaat als animator <strong>op</strong> het speelplein te Burst. Ik ont<strong>van</strong>g hiervoor een vergoeding<br />

<strong>van</strong> 20 euro per dag Indien ik voor- of na<strong>op</strong><strong>van</strong>g doe, ont<strong>van</strong>g in 25 euro per dag als vrijwilliger.<br />

O Ik ben 17 of 18 jaar, heb minstens 1 jaar ervaring <strong>op</strong> het speelplein te Burst en stel mij kandidaat als speelpleinanimator. Ik ont<strong>van</strong>g<br />

hiervoor een vergoeding <strong>van</strong> 25 euro per dag. Indien ik voor- of na<strong>op</strong><strong>van</strong>g doe, ont<strong>van</strong>g in 30 euro per dag als vrijwilliger.<br />

O Ik word dit jaar minstens 19 jaar en stel mij kandidaat als speelpleinanimator. Ik ont<strong>van</strong>g hiervoor een vergoeding <strong>van</strong> 56,17<br />

euro per dag. Indien ik voor- of na<strong>op</strong><strong>van</strong>g doe, ont<strong>van</strong>g ik een vergoeding <strong>van</strong> 66,41 euro per dag met een stu<strong>de</strong>ntencontract.<br />

O Ik word dit jaar minstens 19 jaar, heb een vorming als hoofdanimator gevolgd en wens mijn stage te doen als hoofdanimator <strong>op</strong><br />

het speelplein te Burst. Ik ont<strong>van</strong>g hiervoor een vergoeding <strong>van</strong> 66,41 euro per dag met een stu<strong>de</strong>ntencontract.<br />

O Ik ben minstens 19 jaar, heb ervaring als hoofdanimator, maar beschik niet over een brevet hoofdanimator en stel mij kandidaat<br />

als hoofdanimator <strong>op</strong> het speelplein te Burst. Ik ont<strong>van</strong>g hiervoor een vergoeding <strong>van</strong> 66,41 euro per dag met een stu<strong>de</strong>ntencontract.<br />

HOOFDANIMATOR MET BREVET (*)<br />

O Ik stel mij kandidaat als hoofdanimator <strong>op</strong> het speelplein te Burst. Ik ont<strong>van</strong>g hiervoor een vergoeding <strong>van</strong> 78,34 euro per dag<br />

met een stu<strong>de</strong>ntencontract.<br />

(*) bewijs <strong>van</strong> brevet bijvoegen<br />

Bij <strong>de</strong>ze verbind ik me om aanwezig te zijn <strong>op</strong> <strong>de</strong> startdag voor moni’s <strong>op</strong> dinsdag 05 juli 2011.<br />

<strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong>,…………………………..(datum) Handtekening, ……………………………………<br />

(correct ingevuld terugbezorgen <strong>op</strong> <strong>gemeente</strong>lijke Jeugddienst tot 20 mei 2011, Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg 458 te 9420 <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong>)<br />

VORMINGSSUBSIDIE<br />

Heb jij tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> paasvakantie vorming gevolgd of ben je zinnens<br />

om dit tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> zomervakantie te doen…<br />

Laat <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemersprijs dan zeker geen struikelblok zijn.<br />

22<br />

JEUGD<br />

Je kan namelijk je <strong>de</strong>elnemersbewijs binnenbrengen <strong>op</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>gemeente</strong>lijke Jeugddienst en dan krijg je (meestal binnen <strong>de</strong><br />

maand, hangt af <strong>van</strong> het aantal binnengebrachte formulieren)<br />

het volledige <strong>de</strong>elnemersbedrag terugbetaald.<br />

Raadpleeg het subsidiereglement <strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke web<strong>site</strong>:<br />

www.erpe-mere.be


Worksh<strong>op</strong>s juni 2011<br />

Druktechnieken<br />

(10-12 jarigen – 1999-2001)<br />

WOENSDAG 01 JUNI 2011 – Graffi tit jeugddienst vzw<br />

Alle bedrijven en organisaties hebben een logo. Een logo is herkenbaar en vertelt je iets over wat ze doen en waar ze voor staan.<br />

In <strong>de</strong>ze worksh<strong>op</strong> ontwerp je je eigen logo en leer je die drukken. Niet met een echte drukpers natuurlijk, maar <strong>op</strong> allerlei an<strong>de</strong>re<br />

manieren. Zo maak je gepersonaliseerd briefpapier, een eigen stempel en nog veel meer!<br />

PS draag vooral kledij die mag vuil wor<strong>de</strong>n!!!<br />

Plaats: <strong>gemeente</strong>lijke ontmoetingscentrum Aaigem, Ratmolenstraat 13<br />

Begin: 13u30 – Ein<strong>de</strong>: 16u30<br />

Bedrag: 3 euro (drankje inbegrepen)<br />

Ontwerp je merk<br />

(13-16 jaar – geboren 1995-1998)<br />

WOENSDAG 08 JUNI 2011 - Graffi tit jeugddienst vzw<br />

Stel dat jij een mo<strong>de</strong>ontwerper bent, hoe zou je mo<strong>de</strong>merk dan heten?<br />

Hoe zou<strong>de</strong>n je kleren er uit zien?<br />

Poshy chique en duur of juist trendy en voor ie<strong>de</strong>rs portemonnee?<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze worksh<strong>op</strong> <strong>de</strong>nk je na over <strong>de</strong> zin en onzin <strong>van</strong> merkkledij en ontwerp je een eigen mo<strong>de</strong>merknaam, logo en slogan.<br />

Tenslotte zeefdruk en schil<strong>de</strong>r je alles <strong>op</strong> je eigen T-shirt.<br />

Plaats: <strong>gemeente</strong>lijk ontmoetingscentrum Aaigem, Ratmolenstraat 13<br />

Begin: 13u30 – Ein<strong>de</strong>: 16u30<br />

Bedrag: 2,5 euro (drankje inbegrepen)<br />

Max. aantal <strong>de</strong>elnemers: 10<br />

Olievatenpercussie<br />

(6-9 jarigen – 1999-2002)<br />

WOENSDAG 15 JUNI 2011 – MOOSS vzw<br />

We gebruiken metselkuipen als percussie-instrument en gaan hiermee aan <strong>de</strong> slag om <strong>de</strong> meest waanzinnige ritmes in elkaar te<br />

steken…<br />

Plaats: <strong>gemeente</strong>lijk ontmoetingscentrum Aaigem, Ratmolenstraat 13<br />

Begin: 13u30 – Ein<strong>de</strong>: 16u30<br />

Bedrag: 2 euro (drankje inbegrepen)<br />

Max aantal <strong>de</strong>elnemers: 15<br />

inschrijven:<br />

Gemeentelijke Jeugddienst - info: 053/60.34.26<br />

23<br />

JEUGD


Invullen belastingaangiften voor het aanslagjaar 2011<br />

24<br />

Sociaal Huis<br />

Ambtenaren <strong>van</strong> <strong>de</strong> controle <strong>de</strong>r belastingen zullen navolgen<strong>de</strong> dagen en uren in <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong> ter beschikking staan voor<br />

het invullen <strong>van</strong> uw belastingaangifte.<br />

Opgelet: belastingplichtigen met een zelfstandige beroepswerkzaamheid kunnen geen gebruik maken <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze<br />

dienstverlening.<br />

Woensdag 08/06/2011 <strong>van</strong> 13.00 - 16.00u WZC St- Vincentius Aaigem)<br />

Don<strong>de</strong>rdag 09/06/2011 <strong>van</strong> 09.00 - 12.00 en <strong>van</strong> 13.00 - 16.00u RVT <strong>Mere</strong>dal <strong>Mere</strong>)<br />

Dinsdag 14/06/2011 <strong>van</strong> 09.00 - 12.00 en <strong>van</strong> 13.00 - 16.00u RVT Avondzon <strong>Erpe</strong><br />

Woensdag 15/06/2011 <strong>van</strong> 09.00 - 12.00 en <strong>van</strong> 13.00 - 16.00u RVT Avondzon <strong>Erpe</strong><br />

Maandag 20/06/2011 <strong>van</strong> 13.00 - 16.00u Adm. Centrum Steenberg<br />

Dinsdag 21/06/2011 <strong>van</strong> 13.00 - 16.00u Adm. Centrum Steenberg<br />

DAGCENTRUM VOOR PERSONEN MET BEGINNENDE DEMENTIE.<br />

Hoe heb je <strong>de</strong> beslissing genomen om<br />

naar het dagcentrum te gaan?<br />

“Ik heb een huisbezoek gekregen <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

verantwoor<strong>de</strong>lijke <strong>van</strong> <strong>de</strong> dag<strong>op</strong><strong>van</strong>g.<br />

Deze mevrouw is me komen uitleggen<br />

wat er zoal gebeurt tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> dag, hoe<br />

ik er kan geraken, wat het kost… Ik heb<br />

dan -samen met mijn zoon- <strong>de</strong> beslissing<br />

genomen om het toch eens te proberen.<br />

Men had mij aangera<strong>de</strong>n om te starten<br />

met 2 dagen per week en nadien zou ik<br />

nog altijd kunnen kiezen om ofwel meer,<br />

of min<strong>de</strong>r, of niet te komen. Ik heb dat<br />

dan ook zo gedaan. De chau� eur komt<br />

me ‘s morgens <strong>op</strong>halen en brengt me ’s<br />

avonds terug naar huis. Na een tijdje was<br />

ik dat daar zo goed gewoon dat ik zelf gevraagd<br />

heb om alle dagen te komen”<br />

Ben je nu tevre<strong>de</strong>n dat je <strong>de</strong>ze beslissing<br />

genomen hebt?<br />

“Heel tevre<strong>de</strong>n, ik heb alleen spijt –en dat<br />

zeg ik ook dikwijls- dat ik in het weekend<br />

niet naar <strong>de</strong> dag<strong>op</strong><strong>van</strong>g kan gaan. Ik ben<br />

steeds blij als het terug maandag is. Mijn<br />

moto is: mijn eenzaamheid verdwijnt als<br />

<strong>de</strong> chau� eur verschijnt”<br />

Zijn <strong>de</strong> dagen in <strong>de</strong> dag<strong>op</strong><strong>van</strong>g dan zo<br />

goed gevuld?<br />

“We hebben steeds afwisselen<strong>de</strong> bezighe<strong>de</strong>n.<br />

Elke morgen krijgen we bij aankomst<br />

onze tas ko� e met een koek. Dit brengt<br />

gezelligheid in huis. Afhankelijk <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

dag staan er bewegingstherapie, kooktherapie<br />

of geheugenoefeningen…<strong>op</strong> <strong>de</strong><br />

agenda. In <strong>de</strong> namiddag hebben we ook<br />

heel wat activiteiten. Soms krijgen we<br />

een verwennamiddag zoals voetba<strong>de</strong>n,<br />

als er iemand verjaart is het feest, er wor<strong>de</strong>n<br />

ook voor ontspanningsactiviteiten<br />

gezorgd. Af en toe komt er een zanger. Er<br />

wordt voor heel wat afwisseling gezorgd”<br />

Had je thuis hulp <strong>van</strong> mantelzorgers?<br />

“Zeker, maar voor <strong>de</strong>ze personen is het<br />

ook een <strong>op</strong>luchting dat ik overdag een<br />

<strong>op</strong><strong>van</strong>g heb. Alleen thuis was heel moeilijk.<br />

Mijn zoon moet ook overdag gaan<br />

werken en heeft ook een huisgezin; het<br />

is dus niet mogelijk om dagelijks rondom<br />

mij te zijn. De dag<strong>op</strong><strong>van</strong>g helpt zo ook <strong>de</strong><br />

mantelzorgers. Zo kunnen we langer in<br />

ons eigen huisje blijven”<br />

Wie kan gebruik maken <strong>van</strong> <strong>de</strong> dag<strong>op</strong><strong>van</strong>g?<br />

- bejaar<strong>de</strong>n ou<strong>de</strong>r dan 60 jaar<br />

- bejaar<strong>de</strong>n met beginnen<strong>de</strong> <strong>de</strong>mentie<br />

- bejaar<strong>de</strong>n die in een straal <strong>van</strong> 15 km<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> dag<strong>op</strong><strong>van</strong>g wonen<br />

Wat zijn <strong>de</strong> <strong>op</strong>eningsuren?<br />

- elke dag <strong>van</strong> 8u30 tot 16u30<br />

Wat is <strong>de</strong> doelstelling <strong>van</strong> <strong>de</strong> dag<strong>op</strong><strong>van</strong>g?<br />

De centrale doelstelling <strong>van</strong> het project<br />

is personen met beginnen<strong>de</strong> <strong>de</strong>mentie<br />

langer thuis te laten verzorgen. Dit wordt<br />

<strong>op</strong> verschillen<strong>de</strong> manieren gerealiseerd.<br />

Aan personen met beginnen<strong>de</strong> <strong>de</strong>mentie<br />

en hun mantelzorgers wordt een aanbod<br />

gedaan <strong>van</strong> dagverzorging <strong>op</strong> maat.<br />

Dit aanbod wordt bovendien geka<strong>de</strong>rd<br />

in <strong>de</strong> globale en permanente <strong>op</strong>timalisering<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> thuiszorg. Dit betekent<br />

dat er overleg gepleegd wordt met alle<br />

in <strong>de</strong> thuissituatie betrokken zorgverleners<br />

met <strong>de</strong> bedoeling <strong>op</strong> regelmatige<br />

tijdstippen te evalueren. Met het aanbod<br />

<strong>van</strong> respijtzorg en <strong>de</strong> <strong>op</strong>timalisering <strong>van</strong><br />

het aanbod aan professionele thuiszorg<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>op</strong> <strong>de</strong>ze manier ook <strong>de</strong> draagkracht<br />

en weerbaarheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> mantelzorger<br />

vergroot. Dit alles zal lei<strong>de</strong>n tot<br />

een grotere levenskwaliteit.<br />

Voor alle ver<strong>de</strong>re inlichtingen:<br />

Woon- en zorgcentrum St-Vincentius<br />

Dienst: dag<strong>op</strong><strong>van</strong>g<br />

Aaigemdorp 68<br />

9420 Aaigem<br />

Karlien Fonck: tel: 053/60.12.11<br />

David Larmuseau: tel: 053/60.12.10


25<br />

WELZIJN<br />

‘Rokers verdienen een beloning... als ze 24 uur niet roken’<br />

Rook 24 uur niet en maak kans <strong>op</strong> een fi ets<br />

Op 31 mei 2011 rookt heel Vlaan<strong>de</strong>ren een dag lang niet. Dat is<br />

tenminste <strong>de</strong> ambitie <strong>van</strong> <strong>de</strong> campagne ‘Rokers verdienen een<br />

beloning... als ze 24 uur niet roken’. Het Vlaams Instituut voor<br />

Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en <strong>de</strong> Logo’s<br />

(Lokaal Gezondheidsoverleg) over heel Vlaan<strong>de</strong>ren zetten hun<br />

schou<strong>de</strong>rs on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ze actie. Ook Logo Den<strong>de</strong>r vzw draagt zijn<br />

steentje bij.<br />

‘Rokers verdienen een beloning... als ze 24 uur niet roken’ is niet<br />

zomaar een actie, want als je meedoet, krijg je gratis <strong>de</strong> weekendkrant<br />

<strong>van</strong> Het Nieuwsblad in <strong>de</strong> bus. Bovendien maak je<br />

kans <strong>op</strong> een � ets. Als dat niet mooi is. Rook je? Schrijf je dan nu<br />

meteen in!<br />

Je kan het!<br />

24 uur <strong>van</strong> <strong>de</strong> sigaret blijven: dat is het doel <strong>van</strong> <strong>de</strong> campagne<br />

‘rokers verdienen een beloning… als ze 24 uur niet roken.’ Je kan<br />

je telefonisch of <strong>op</strong> het internet inschrijven. Geef jouw rookervaringen<br />

via een vragenlijst door en krijg via sms berichten advies<br />

<strong>op</strong> maat. Daarboven<strong>op</strong> ont<strong>van</strong>g je gratis <strong>de</strong> weekendkrant <strong>van</strong><br />

Het Nieuwsblad, of je nu volhardt of niet. Het is hier immers <strong>de</strong><br />

intentie die telt. Daarom duurt <strong>de</strong> actie maar 24 uur en is het<br />

beslist niet <strong>de</strong> bedoeling om meteen <strong>de</strong>� nitief te st<strong>op</strong>pen met<br />

roken. Jou het gevoel geven dat een dag lang zon<strong>de</strong>r sigaret je<br />

best wel lukt, dat is wat <strong>de</strong> actiedag wil bereiken. Zo ben je meer<br />

geneigd om langer, of zelfs voorgoed te st<strong>op</strong>pen.<br />

Succes bewezen<br />

Het concept <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze actie werd overgenomen <strong>van</strong> Stivoro, het<br />

expertisecentrum voor tabakspreventie in Ne<strong>de</strong>rland waar <strong>de</strong><br />

gelijknamige campagne meer<strong>de</strong>re successen ken<strong>de</strong>.<br />

In 2009 werd <strong>de</strong> campagne voor het eerst gelanceerd in Vlaan<strong>de</strong>ren,<br />

meer bepaald als pilootproject in <strong>de</strong> stad Antwerpen en<br />

<strong>de</strong> provincie Limburg. Daaruit bleek dat een aanzienlijk aantal<br />

<strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> rokers <strong>de</strong>� nitief wil st<strong>op</strong>pen met roken. Ook <strong>de</strong><br />

persoonlijke aanpak (advies <strong>op</strong> maat via sms) bleek erg in <strong>de</strong><br />

smaak te vallen. Na 24 uur niet roken merk je ongetwijfeld hoe<br />

het is om een frisse a<strong>de</strong>m te hebben, je sigarettengeld voor iets<br />

an<strong>de</strong>rs te kunnen gebruiken en voel je je alvast veel beter in<br />

jouw vel.<br />

Schrijf je dus nu in <strong>op</strong> <strong>de</strong> web<strong>site</strong><br />

www.verdieneenbeloning.be<br />

of telefonisch via Tabakst<strong>op</strong><br />

(0800/111 00 gratis).<br />

Blijf <strong>op</strong> <strong>de</strong> hoogte <strong>van</strong> omleidingen <strong>op</strong> jouw bus-of tramlijn,<br />

schrijf je gratis in <strong>op</strong> www.<strong>de</strong>lijn.be/omleidingen<br />

De Lijn wil je gratis, snel en <strong>op</strong> maar informeren over omleidingen. Laat hen weten welke bus of tram<br />

je neemt en je wordt via e-mail <strong>op</strong> <strong>de</strong> hoogte gebracht bij een voorziene omleiding of storing.<br />

Hoe werkt het?<br />

• Het hele systeem verlo<strong>op</strong>t geautomatiseerd zodat je maximaal 1 e-mail per dag krijgt.<br />

Telkens rond 11 uur.<br />

• Je ont<strong>van</strong>gt enkel informatie over jouw bus-of tramlijn.<br />

Je zult geen overbodige berichten in je mailbox binnenkrijgen, maar alleen wat jou interesseert.<br />

U wil zich registreren? Heel eenvoudig en snel:<br />

1. Surf naar www.<strong>de</strong>lijn.be/omleidingen<br />

2. Duidt aan voor welke lijnen je omleidingsinformatie wil ont<strong>van</strong>gen.<br />

3. Bevestig je registratie en je ont<strong>van</strong>gt voortaan alle voorziene omleidingen <strong>op</strong> jouw lijn(en).


26<br />

WELZIJN<br />

Meldpunt Voedselagentschap FAVV<br />

Het meldpunt voor <strong>de</strong> consument <strong>van</strong> het Voedselagentschap<br />

werd begin 2002 <strong>op</strong>gericht. Het is <strong>de</strong> “toegangspoort” naar het<br />

Agentschap voor <strong>de</strong> burger om makkelijk aan informatie te komen<br />

over <strong>de</strong> veiligheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> voedselketen. U kan er terecht<br />

met vragen en klachten.<br />

Het meldpunt is ongetwijfeld uitgegroeid tot een uiterst laagdrempelige<br />

toegang voor alle consumenten.<br />

De voortduren<strong>de</strong> stijging <strong>van</strong> het aantal klachten is geenszins te<br />

wijten aan een dalen<strong>de</strong> voedselveiligheid bij onze <strong>op</strong>eratoren.<br />

Integen<strong>de</strong>el, ons voedsel is nog nooit zo veilig geweest.<br />

Het Voedselagentschap (FAVV) vraagt niet liever dat ie<strong>de</strong>reen<br />

die een vraag of een klacht heeft over voedselveiligheid contact<br />

<strong>op</strong>neemt met het meldpunt. Uw vragen en klachten kunnen<br />

belangrijk zijn voor het ont<strong>de</strong>kken <strong>van</strong> bepaal<strong>de</strong> problemen en<br />

een indicatie om onze controles naar een bepaal<strong>de</strong> richting bij<br />

te sturen!<br />

Alle klachten wor<strong>de</strong>n geregistreerd en on<strong>de</strong>rzocht. De anonimiteit<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> klager wordt steeds gewaarborgd. Uw vraag kan een<br />

klacht wor<strong>de</strong>n en omgekeerd.<br />

Het meldpunt beschikt over een gratis telefoonnummer:<br />

0800.13.550 waar <strong>de</strong> consumenten elke werkdag <strong>van</strong> 9 tot 17<br />

uur terecht kunnen met hun vragen en klachten. Buiten <strong>de</strong><br />

werkuren kan u uw boodschap inspreken <strong>op</strong> band en een me<strong>de</strong>werker<br />

zal contact met u <strong>op</strong>nemen.<br />

De <strong>gemeente</strong>lijke seniorenraad <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong><br />

organiseert computerlessen voor beginners<br />

Vanaf woensdag 14 september 2011<br />

De <strong>gemeente</strong>lijke seniorenraad <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong> organiseert computerlessen voor beginners<br />

en dit <strong>van</strong>af woensdag 14 september 2011 <strong>van</strong>af 14 uur tot 16 uur in <strong>de</strong> lokalen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>school,<br />

Molenveld, <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong> (Burst).<br />

Kostprijs voor <strong>de</strong> reeks <strong>van</strong> 10 lessen bedraagt 15,00 euro.<br />

Het aantal <strong>de</strong>elnemers is beperkt tot tien.<br />

Personen die wensen <strong>de</strong>el te nemen aan <strong>de</strong>ze lessen, kunnen zich inschrijven bij:<br />

Liliane Slagmul<strong>de</strong>r , tel. 053/83 44 44, voorzitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke seniorenraad -<br />

of <strong>op</strong> het sociaal huis <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-<strong>Mere</strong>, Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg 458:<br />

Eddy Van Der Eecken - 053/60 34 86 – via e-mail : socialezaken@erpe-mere.be


27<br />

IN DE KIJKER


viergeslacht<br />

Marie-Louise De Sae<strong>de</strong>leer<br />

Rita De Sutter<br />

Cindy Lauwereys<br />

<strong>Mere</strong>l Van Kerckhove<br />

Optre<strong>de</strong>n<br />

Ingeborg<br />

25 maart 2011,<br />

Zaal St. Anna Bambrugge<br />

28<br />

IN DE KIJKER<br />

50 jarigen<br />

Viering 50-jarigen <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> <strong>Mere</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!