29.01.2013 Views

86. Infoblad sept 2012 - Welkom op de site van de gemeente Erpe ...

86. Infoblad sept 2012 - Welkom op de site van de gemeente Erpe ...

86. Infoblad sept 2012 - Welkom op de site van de gemeente Erpe ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GEMEENTELIJK<br />

INFOBLAD<br />

ERPE-MERE<br />

Dit infoblad wordt u maan<strong>de</strong>lijks<br />

met uitzon<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong> maan<strong>de</strong>n<br />

juli en augustus toegestuurd. Het is<br />

een uitgave <strong>van</strong> het <strong>gemeente</strong>bestuur<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid <strong>van</strong><br />

het college <strong>van</strong> burgemeester en<br />

schepenen.<br />

Het blad wordt u bezorgd <strong>op</strong> het<br />

ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> elke maand.<br />

Samenstelling:<br />

Informatiedienst o.l.v.<br />

Hugo De Waele, burgemeester<br />

Coördinatie:<br />

Informatiedienst.<br />

Niets uit dit infoblad mag geheel of<br />

ge<strong>de</strong>eltelijk gereproduceerd wor<strong>de</strong>n<br />

zon<strong>de</strong>r schriftelijke toestemming<br />

<strong>van</strong> het college <strong>van</strong> burgemeester en<br />

schepenen.<br />

BELANGRIJK:<br />

De verenigingen die hun activiteiten<br />

willen aankondigen dienen hun<br />

teksten voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>rtigste <strong>van</strong> ie<strong>de</strong>re<br />

maand in te geven via<br />

www.uitdatabank.be voor publicatie<br />

in het infoblad twee maan<strong>de</strong>n later.<br />

U kunt hiervoor terecht in het<br />

Administratief Centrum “Steenberg”,<br />

Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg 458,<br />

9420 <strong>Erpe</strong>-Mere.<br />

Tel. 053/60.34.00<br />

e-mail: infoblad@erpe-mere.be<br />

Verantwoor<strong>de</strong>lijke uitgever:<br />

college <strong>van</strong> burgemeester en<br />

schepenen.<br />

September <strong>2012</strong>


3<br />

VOORWOORD<br />

Se<strong>de</strong>rt enige weken proberen <strong>de</strong> reclamefol<strong>de</strong>rs ons te verlei<strong>de</strong>n tot <strong>de</strong><br />

aanko<strong>op</strong> <strong>van</strong> het meest fl itsen<strong>de</strong> school materiaal. Dit betekent dat een<br />

nieuw schooljaar voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur staat.<br />

De meeste kin<strong>de</strong>ren gaan terug naar hun vertrouw<strong>de</strong> school. An<strong>de</strong>ren zetten<br />

<strong>de</strong> stap naar een an<strong>de</strong>re school, naar een ver<strong>de</strong>r <strong>op</strong>leiding. Naast <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong>rs, zijn leerkrachten <strong>de</strong> belangrijkste mensen in <strong>de</strong> <strong>op</strong>voeding <strong>van</strong><br />

kin<strong>de</strong>ren. Leerkrachten bepalen in grote mate wat er gebeurt met <strong>de</strong> ‘enige<br />

grondstof’ die dit landje rijk is: het menselijke potentieel.<br />

De invloed <strong>van</strong> leerkrachten heeft verstrekken<strong>de</strong> gevolgen. Zij slijpen <strong>de</strong><br />

ruwe diamanten die kin<strong>de</strong>ren zijn en helpen hen <strong>op</strong> jonge leeftijd keuzes<br />

te maken. In <strong>de</strong> eerste plaats brengen leerkrachten kennis over. De huidige<br />

technologische evolutie heeft ervoor gezorgd dat vele an<strong>de</strong>re mid<strong>de</strong>len<br />

zijn om kennis te verwerven. Opvoe<strong>de</strong>n wordt steeds meer een taak <strong>van</strong><br />

leerlingenbegeleiding dan <strong>van</strong> leerstof aanbrengen.<br />

Feiten wor<strong>de</strong>n pas kennis en wijsheid wanneer we er zelfstandig en kritisch<br />

kunnen mee omgaan. Leerkrachten moeten <strong>de</strong> jongeren leren creatief en<br />

kritisch om te gaan met kennis.<br />

On<strong>de</strong>rwijs gaat echter over dan kennis alleen. De school is een plaats waar<br />

jongeren een belangrijk stuk culturele bagage meekrijgen, waar <strong>de</strong> normen<br />

en waar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> onze samenleving overgedragen wor<strong>de</strong>n. Daarnaast<br />

begelei<strong>de</strong>n leerkrachten leerlingen in het waarmaken <strong>van</strong> hun dromen.<br />

Daarom is het <strong>van</strong> het grootste belang dat elk kind zo snel mogelijk kennismaakt<br />

met <strong>de</strong> schoolomgeving. Sommige ou<strong>de</strong>rs kiezen ervoor om hun<br />

lieveling nog wat thuis te koesteren en zolang ze niet leerplichtig zijn, niet<br />

in te schrijven in <strong>de</strong> kleuterschool.<br />

Ik kan er enig begrip voor <strong>op</strong>brengen maar ik wil toch heel dui<strong>de</strong>lijk stellen<br />

dat alle pedagogen het er over eens zijn dat een kind best zo snel mogelijk<br />

naar school gaat om allerlei en voor sociale vaardige<strong>de</strong>n <strong>op</strong> te doen.<br />

In <strong>Erpe</strong>-Mere beschikken wij over een zeer uitgebreid en divers on<strong>de</strong>rwijsnet<br />

met stuk voor stuk gedreven leerkrachten. Het is dus best mogelijk en<br />

zeker aan te ra<strong>de</strong>n voor onze jonge kin<strong>de</strong>ren om in hun vertrouw<strong>de</strong> omgeving<br />

school te l<strong>op</strong>en. Ik wil ook mijn appreciatie uitdrukken voor alle<br />

leerkracht en me<strong>de</strong>werkers in het on<strong>de</strong>rwijslandschap. Ik ho<strong>op</strong> dat hun<br />

engagement en enthousiasme onze kin<strong>de</strong>ren stimuleren tot goe<strong>de</strong> prestaties<br />

zowel binnen als buiten <strong>de</strong> school en dat zij <strong>op</strong>gevoed wor<strong>de</strong>n tot fi jne<br />

mensen voor <strong>de</strong> maatschappij <strong>van</strong> morgen.<br />

Ik wens aan ie<strong>de</strong>reen een fi jne start <strong>van</strong> het schooljaar<br />

Johan Van Vaerenbergh<br />

Schepen <strong>van</strong> On<strong>de</strong>rwijs.


Huwelijken<br />

Schouppe P. – Huylebroeck S. 04/05/<strong>2012</strong><br />

Sarr M. – Van Nieuwenberg K. 04/05/<strong>2012</strong><br />

Jacobs S. – Bury M. 12/05/<strong>2012</strong><br />

Van Den Eeckhaut P. – De Neef K. 12/05/<strong>2012</strong><br />

Valcke T. – Vanhoele A. 12/05/<strong>2012</strong><br />

Ulin K. – De Pauw S. 12/05/<strong>2012</strong><br />

Vermeulen D. – Huygh K. 05/04/<strong>2012</strong><br />

Prové S; - Cooman S. 18/05/<strong>2012</strong><br />

D’Haes W. – De Grauwe M. 23/05/<strong>2012</strong><br />

Postiaux J-M – Galle A. 26/05/<strong>2012</strong><br />

De Brucker D. – Van <strong>de</strong>n Broeck M. 02/06/<strong>2012</strong><br />

Van <strong>de</strong>r Stuyft P. – Van Elsuwé K. 15/06/<strong>2012</strong><br />

De Doncker D. – Mahieu S. 15/06/<strong>2012</strong><br />

Kempkes D. – Fant C. 16/06/<strong>2012</strong><br />

Van <strong>de</strong>r Staak M. – De Smet G. 22/06/<strong>2012</strong><br />

Ottoy S. – Raes S. 23/06/<strong>2012</strong><br />

Waffl ard G. – Migliorato M. 23/06/<strong>2012</strong><br />

De Schuiteneer G. – De Winne S; 29/06/<strong>2012</strong><br />

D’Hondt P. – Temmerman N. 30/06/<strong>2012</strong><br />

Baekelmans T. – Cannaerts E. 30/06/<strong>2012</strong><br />

Tytgat B. – Van <strong>de</strong>n Steen W. 30/06/<strong>2012</strong><br />

Eeckeman K. – Dierickx E. 06/07/<strong>2012</strong><br />

Eylenbosch P. – De Graeve J. 06/07/<strong>2012</strong><br />

Cornelis C. – Bauwens V. 06/07/<strong>2012</strong><br />

De Backer W. – Van <strong>de</strong>r Hoeven L. 06/07/<strong>2012</strong><br />

De Vuyst R. – De Ryck A. 07/07/<strong>2012</strong><br />

Spitaels P.- De Smet K. 13/07/<strong>2012</strong><br />

Vermeulen P. – De Mey T. 13/07/<strong>2012</strong><br />

Siegers J. – Ponnet S. 14/07/<strong>2012</strong><br />

De Waele B. – Cock E. 14/07/<strong>2012</strong><br />

Troch P. – Stratgaki V. 20/07/<strong>2012</strong><br />

De Nys A. – Van Nuff el A. 21/07/<strong>2012</strong><br />

Lievens L. – Wellekens M. 21/07/<strong>2012</strong><br />

Leus R. – Meeussen E. 27/07/<strong>2012</strong><br />

Van <strong>de</strong> Gucht D. – Van Landuyt A. 28/07/<strong>2012</strong><br />

Geboorten<br />

Rayanne Kasongo (Mere) 26/02/<strong>2012</strong><br />

Lucas Lowies (Mere) 07/04/<strong>2012</strong><br />

Elena D’hoker (Bambrugge) 18/04/<strong>2012</strong><br />

Amir Selimov (<strong>Erpe</strong>) 20/04/<strong>2012</strong><br />

Alix Fortain (Aaigem) 25/04/<strong>2012</strong><br />

Lan<strong>de</strong>r Calcoen (<strong>Erpe</strong>) 25/04/<strong>2012</strong><br />

Oona Mievis (Burst) 25/04/<strong>2012</strong><br />

Romie Mievis (Burst) 25/04/<strong>2012</strong><br />

Fien Coessens (Mere) 26/04/<strong>2012</strong><br />

Amber Penne (<strong>Erpe</strong>) 28/04/<strong>2012</strong><br />

Leuion Van <strong>de</strong>n Steen (Eron<strong>de</strong>gem) 28/04/<strong>2012</strong><br />

Romi De Brul (Eron<strong>de</strong>gem) 28/04/<strong>2012</strong><br />

Fabian De Brul (Eron<strong>de</strong>gem) 28/04/<strong>2012</strong><br />

Thorben Van De Keer (Bambrugge) 30/04/<strong>2012</strong><br />

Paulien Van Den Abbeele (Mere) 03/04/<strong>2012</strong><br />

Lies Houbracken (Bambrugge) 04/05/<strong>2012</strong><br />

Quinn Rombouts (Bambrugge) 05/05/<strong>2012</strong><br />

Ewan Van <strong>de</strong>n Bran<strong>de</strong> (Bambrugge) 09/05/<strong>2012</strong><br />

Louise Janssens (Bambrugge) 09/05/<strong>2012</strong><br />

Nick Mannaert (<strong>Erpe</strong>) 14/05/<strong>2012</strong><br />

Mette Bogaert (Bambrugge) 15/05/<strong>2012</strong><br />

Simon De Mossenau (<strong>Erpe</strong>) 18/05/<strong>2012</strong><br />

Elmar Sanakulov (Mere) 19/05/<strong>2012</strong><br />

Mathis Lombaerts (Mere) 19/05/<strong>2012</strong><br />

Joshua Ikama (Bambrugge) 20/05/<strong>2012</strong><br />

Scout Fiems (Aaigem) 24/05/<strong>2012</strong><br />

Matthem Sey<strong>de</strong>l (Bambrugge) 25/05/<strong>2012</strong><br />

Xan<strong>de</strong>r Timmermans (Eron<strong>de</strong>gem) 25/05/<strong>2012</strong><br />

Briek Verbanck (<strong>Erpe</strong>) 25/05/<strong>2012</strong><br />

Mauris Verbanck (<strong>Erpe</strong>) 25/05/<strong>2012</strong><br />

Rune Oosterlinck (Eron<strong>de</strong>gem) 01/06/<strong>2012</strong><br />

Leona Goessens (Bambrugge) 02/06/<strong>2012</strong><br />

4<br />

BEVOLKING<br />

Leon Knockaert (Bambrugge) 04/06/<strong>2012</strong><br />

Flore Vangansbeke (Eron<strong>de</strong>gem) 15/06/<strong>2012</strong><br />

Ibe Verstockt (Burst) 16/06/<strong>2012</strong><br />

Finn De Meyer (Mere) 19/06/<strong>2012</strong><br />

Tias Delabelle (Mere) 21/06/<strong>2012</strong><br />

Kobe Van<strong>de</strong>casteele (Mere) 23/06/<strong>2012</strong><br />

Josephine Borloo (Bambrugge) 27/06/<strong>2012</strong><br />

Rosalie Borloo (Bambrugge) 27/06/<strong>2012</strong><br />

Emilie Van Kut (Mere) 28/06/<strong>2012</strong><br />

Felix De Leu (<strong>Erpe</strong>) 02/07/<strong>2012</strong><br />

Sanne Maes (Eron<strong>de</strong>gem) 02/07/<strong>2012</strong><br />

Elise Heyse (Aaigem) 04/07/<strong>2012</strong><br />

Mona Schockaert (<strong>Erpe</strong>) 06/07/<strong>2012</strong><br />

Yngve Van Laethem (Aaigem) 11/07/<strong>2012</strong><br />

Overlij<strong>de</strong>ns<br />

Roger Van Lier<strong>de</strong> (Mere) °11/02/1928<br />

Julie De Koker (Burst) °07/11/1919<br />

Remi Uyttendaele (Eron<strong>de</strong>gem) °11/02/1931<br />

Gabriëla Van Boxstael (Burst) °29/03/1916<br />

Emiel De Smedt (Mere) °15/09/1933<br />

Willy Van Boxstael (Aaigem) °17/12/1925<br />

Sylvie De Cock (Aaigem) °18/10/1923<br />

Gilbert Van Geyt (Bambrugge) °07/08/1949<br />

Benoni Andries (Aaigem) °28/01/1927<br />

Victorine Van Lier<strong>de</strong> (Mere) °07/10/1920<br />

Le<strong>op</strong>oldina Moerenhout (Mere) °27/12/1926<br />

Jaqueline Van <strong>de</strong>n Berghe (Burst) °14/03/1936<br />

Germana Dierickx (Aaigem) °07/08/1923<br />

Maria Hespeels(<strong>Erpe</strong>) °06/12/1928<br />

Cyriel Remory (Burst) °25/12/1934<br />

Suzanne Durieux (<strong>Erpe</strong>) °12/08/1926<br />

Roger De Troyer (<strong>Erpe</strong>) °05/05/1935<br />

Elise De Wolf (<strong>Erpe</strong>) °14/12/1932<br />

Maria Verbeken (Eron<strong>de</strong>gem) °16/07/1927<br />

Camilla Matthys (<strong>Erpe</strong>) °20/07/1931<br />

Roger Rydant (Ottergem) °04/08/1937<br />

Gabriel De Brueker (Bambrugge) °23/01/1937<br />

Willy Van <strong>de</strong>r Stockt (<strong>Erpe</strong>) °12/07/1930<br />

Herman De Nul (Burst) °03/07/1949<br />

Charles <strong>van</strong><strong>de</strong>n Bogaert ((<strong>Erpe</strong>) °03/04/1943<br />

Daniel Solemé (Aaigem) °02/02/1953<br />

Erna De Vul<strong>de</strong>r (Mere) °03/08/1946<br />

Victorinus Van Laethem (Mere) °05/06/1917<br />

Joseph De Smet (Burst) (Mere) °27/04/1915<br />

Maria Walgraef (Mere) °10/02/1923<br />

Mathil<strong>de</strong> De Neef (Mere) °16/06/1923<br />

Frans De Vriendt (Aaigem) °09/04/1926<br />

Franciscus Schockaert (Eron<strong>de</strong>gem) °23/03/1931<br />

Rosa Durieux (<strong>Erpe</strong>) °09/05/1929<br />

Jean Volkaert (Eron<strong>de</strong>gem) °03/05/1932<br />

Louise Rottiers (Bambrugge) °28/12/1926<br />

Jaenne De Noyette (Mere) °09/07/1913<br />

Adolf De Backer (Burst) °16/05/1932<br />

Etienne De Meyer (Burst) °24/05/1948<br />

Gilberte De Geyter(Mere) °14/12/1923<br />

Antoine Sienaert (Mere) °23/12/1936<br />

Maria Van Bossuyt (Aaigem) °30/06/1930<br />

Ivette Brackman (Aaigem) °04/06/1939<br />

Marie De Meerleer (Eron<strong>de</strong>gem) °21/08/1929<br />

Gabriella Van Keymeulen (Aaigem) °05/06/1921<br />

Alfons Mabil<strong>de</strong> (Eron<strong>de</strong>gem) °24/11/1953<br />

Etienne Coessens (Mere) °22/10/1958<br />

Mauritius Renneboog (Mere) °04/04/1926<br />

Margaretha De Brouwer (Mere) °20/12/1922<br />

Irena Hanssens (Eron<strong>de</strong>gem) °06/11/1926<br />

Maria De Lobel (<strong>Erpe</strong>) °22/02/1918<br />

Willy Van Ne<strong>de</strong>rvel<strong>de</strong> (Mere) °16/08/1932<br />

René Fouquaet (<strong>Erpe</strong>) °27/02/1939<br />

Alphonsine Van De Meersche (Mere) °26/04/1943


Burgemeester Hugo DE WAELE<br />

Bevoegdhe<strong>de</strong>n : algemene leiding, politiezaken, veiligheid en verkeer, informatie, OCMW, kerkfabrieken.<br />

Maandagvoormiddag : <strong>van</strong> 09.00 u. tot 12.00 u.<br />

Dinsdagvoormiddag : <strong>van</strong> 09.00 u. tot 12.00 u.<br />

Don<strong>de</strong>rdagvoormiddag : <strong>van</strong> 09.00 u. tot 11.30 u. en don<strong>de</strong>rdagavond <strong>van</strong>af 18.30 u. tot 20.00 u.<br />

An<strong>de</strong>re dagen : na afspraak.<br />

e-mail: hugo.<strong>de</strong>waele@erpe-mere.be, GSM 0477/33.70.62<br />

Schepen Marc DE LAT<br />

Bevoegdhe<strong>de</strong>n : ruimtelijke or<strong>de</strong>ning, leefmilieu, begraafplaatsen, welzijn, juridische aangelegenhe<strong>de</strong>n,<br />

lokale economie, landbouw.<br />

Don<strong>de</strong>rdagavond : <strong>van</strong> 18.30 u. tot 20.00 u.<br />

An<strong>de</strong>re dagen : na afspraak.<br />

e-mail: marc.<strong>de</strong>lat@erpe-mere.be<br />

Schepen Marleen LAMBRECHT<br />

Bevoegdhe<strong>de</strong>n : <strong>op</strong>enbare werken, technische dienst, patrimonium en ICT.<br />

Maandagvoormiddag <strong>van</strong> 09.00 u. tot 10.00 u.<br />

Don<strong>de</strong>rdagavond : <strong>van</strong> 18.30 u. tot 20.00 u.<br />

Dinsdag- en vrijdagvoormiddag : na afspraak.<br />

e-mail: marleen.lambrecht@erpe-mere.be<br />

Schepen Antoine SLAGMULDER<br />

Bevoegdhe<strong>de</strong>n : sport, cultuur, senioren, jeugd, bibliotheek, <strong>gemeente</strong>archief, internationale samenwerking<br />

en ontwikkelingshulp.<br />

Dinsdag : <strong>van</strong> 09.00 u. tot 11.00 u.<br />

Don<strong>de</strong>rdagavond : <strong>van</strong> 18.30 u. tot 20.00 u.<br />

An<strong>de</strong>re dagen : na afspraak.<br />

e-mail: antoine.slagmul<strong>de</strong>r@erpe-mere.be<br />

Schepen Etienne BEERENS<br />

Bevoegdhe<strong>de</strong>n : bevolking, verkiezingen, militie, personeel, intercommunales en burgerlijke stand.<br />

Dinsdag : <strong>van</strong> 14.30 u. tot 15.30 u.<br />

Don<strong>de</strong>rdagavond : <strong>van</strong> 19.00 u. tot 20.00 u.<br />

An<strong>de</strong>re dagen : na afspraak.<br />

e-mail: etienne.beerens@erpe-mere.be<br />

Schepen Johan VAN VAERENBERGH<br />

Bevoegdhe<strong>de</strong>n : fi nanciën, feesten en plechtighe<strong>de</strong>n, on<strong>de</strong>rwijs.<br />

Dinsdagvoormiddag : <strong>van</strong> 10.00 u. tot 12.00 u.<br />

Don<strong>de</strong>rdagavond : <strong>van</strong> 18.30 u. tot 20.00 u.<br />

An<strong>de</strong>re dagen : na afspraak.<br />

e-mail: johan.<strong>van</strong>vaerenbergh@erpe-mere.be<br />

SCHEPENCOLLEGE<br />

Schepen Dirk DE ROUCK - voorzitter <strong>van</strong> het OCMW<br />

Bevoegdhe<strong>de</strong>n : sociale zaken en voorzitter <strong>van</strong> het OCMW<br />

Dinsdagvoormiddag : <strong>van</strong> 09.30 u. tot 11.00 u.<br />

Don<strong>de</strong>rdagavond : <strong>van</strong> 18.30 u. tot 20.00 u.<br />

An<strong>de</strong>re dagen : na afspraak.<br />

e-mail: dirk.<strong>de</strong>rouck@sociaalhuis.erpe-mere.be<br />

5


1 - 2 <strong>sept</strong>ember <strong>2012</strong><br />

13<strong>de</strong> Nazomertreffen<br />

MTC Sunri<strong>de</strong>rs<br />

Prachtige bepijl<strong>de</strong> rondrit <strong>van</strong> 150km met als thema dit jaar wind- en watermolens.<br />

Opbrengst <strong>van</strong> <strong>de</strong> inschrijvingen wordt geschonken aan Buitengewoon On<strong>de</strong>rwijs ‘De Brug’ in <strong>Erpe</strong>.<br />

Elk jaar mogen wij een 1.000-tal tevre<strong>de</strong>n motorrij<strong>de</strong>rs verwelkomen.<br />

Er is gratis camping, gratis douches en gratis ontbijt voor <strong>de</strong> overnachters voorzien. Op zaterdagavond gezellig<br />

samenzijn met live-music. Dranken aan heel <strong>de</strong>mocratische prijzen<br />

Za 01/09/12 <strong>van</strong> 08:00. Zo 02/09/12 <strong>van</strong> 08:00 tot 18:00<br />

plaats: St. Janshof, Keerstraat 222, 9420 <strong>Erpe</strong>-Mere<br />

info: e-mail: sun.ri<strong>de</strong>rs@skynet.be, christof.verdoodt@skynet.be, tel.: 0478/23 57 06, www.sunri<strong>de</strong>rs.be<br />

2 <strong>sept</strong>ember <strong>2012</strong><br />

Kermisconcert<br />

Kon. Harmonie Sint-Cecilia <strong>Erpe</strong><br />

Naar aanleiding <strong>van</strong> Kermis <strong>Erpe</strong> speelt <strong>de</strong> Kon. Harmonie Sint-Cecilia <strong>op</strong> zondag<br />

2 <strong>sept</strong>ember een gratis kermisconcert in <strong>de</strong> voortuin <strong>van</strong> <strong>de</strong> pastorie <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>.<br />

zo 02/09/12 om 15:00<br />

prijs: Dit concert is gratis - plaats: Pastorie <strong>Erpe</strong>, Rooselveltlaan -, 9420 <strong>Erpe</strong><br />

Voeg uw activiteiten toe via www.uitdatabank.be<br />

Twee<strong>de</strong>handsbeurs voor kin<strong>de</strong>rkledij en toebehoren<br />

Gezinsbond Eron<strong>de</strong>gem/Ottergem/Vlekkem<br />

Wegens toenemend succes organiseren we <strong>op</strong>nieuw een verko<strong>op</strong> <strong>van</strong> twee<strong>de</strong>hands kin<strong>de</strong>r- en babykledij,<br />

speelgoed en baby toebehoren tegen <strong>de</strong>mocratische prijzen. KAPSTOKVERKOOP: Kledij en toebehoren<br />

wordt zelf uitgestald in <strong>de</strong> zaal tussen 12u - 12u45 en terug <strong>op</strong>gehaald <strong>van</strong>af 17u. Afrekening<br />

bij afhaling. Bijdrage <strong>van</strong> 10% voor <strong>de</strong> Gezinsbond.<br />

zo 02/09/12 <strong>van</strong> 13:00 tot 16:30<br />

prijs: Deelnamekost per tafel: € 3,00 - plaats: Parochiezaal Eron<strong>de</strong>gem, Kapelhofstraat 3, 9420 Eron<strong>de</strong>gem<br />

- info: http://nele.c<strong>op</strong>pens@telenet.be<br />

6 <strong>sept</strong>ember en 13 <strong>sept</strong>ember <strong>2012</strong><br />

Aan <strong>de</strong> slag met <strong>de</strong> Ipad<br />

Vormingplus<br />

Misschien ben je <strong>van</strong> plan een Ipad of tablet-pc aan te schaffen. Of misschien heb je er pas een gekocht?<br />

Maar hoe werkt alles nu precies? Kan je er ook een printer <strong>op</strong> aansluiten? Wat zijn ‘apps’ en<br />

hoe krijg je ze <strong>op</strong> je toestel? In <strong>de</strong>ze korte cursus ga je zelf aan <strong>de</strong> slag met een Ipad en kan je zelf<br />

ervaren of het iets voor jou is. De bibliotheek stelt voor ie<strong>de</strong>re <strong>de</strong>elnemer een Ipad ter beschikking.<br />

Je hoeft er zelf nog geen te hebben<br />

do 06/09/12, do 13/09/12 <strong>van</strong> 19:30 tot 22:00<br />

prijs: € 14 (3 - Aangepast tarief) - plaats: Bibliotheek <strong>Erpe</strong>-Mere, Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg 458,<br />

9420 <strong>Erpe</strong>-Mere - info: vlad@vormingplus.be, tel.: 054/41.48.02, http://www.vormingplus-vlad.be<br />

8 -9 <strong>sept</strong>ember <strong>2012</strong><br />

Patronaat Mere 1925-<strong>2012</strong><br />

Heemkundige kring <strong>Erpe</strong>-Mere vzw<br />

Sinds zijn ontstaan in 1925 heeft het Patronaat een lange geschie<strong>de</strong>nis meegemaakt <strong>van</strong> bouwen en<br />

verbouwen, <strong>van</strong> uitbrei<strong>de</strong>n en inbrei<strong>de</strong>n, <strong>van</strong> voortdurend aanpassen aan nieuwe no<strong>de</strong>n en verzuchtingen.<br />

De tentoonstelling biedt een overzicht <strong>van</strong> <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> fasen in <strong>de</strong> bouwgeschie<strong>de</strong>nis, met<br />

plannen en foto’s. De talrijke verenigingen, <strong>de</strong> <strong>op</strong>eenvolgen<strong>de</strong> lokaalhou<strong>de</strong>rs en beheer<strong>de</strong>rs komen ook<br />

in beeld. za 08/09/12 <strong>van</strong> 14:00 tot 18:00, zo 09/09/12 <strong>van</strong> 10:00 tot 18:00<br />

prijs: gratis - plaats: Patronaat, Patronaatstraat 9, 9420 Mere<br />

info: http://www.heemkun<strong>de</strong>-erpe-mere.be<br />

6


Voeg uw activiteiten toe via www.uitdatabank.be<br />

S-plus nazomerfeest<br />

S-plus <strong>Erpe</strong>-Mere<br />

Gezellig avondfeest met lekker diner muzikale omlijsting dj Harry Tiger, reservatie noodzakelijk Marc Van Impe 053/83.20.89<br />

za 08/09/12 <strong>van</strong> 17:00 tot 22:00<br />

prijs: € 14<br />

plaats: <strong>gemeente</strong>lijk ontmoetingscentrum, Nieuwstraat 13, 9420 Mere<br />

info: 053/83.20.89<br />

21, 22 en 23 <strong>sept</strong>ember<br />

Feestweekend chiro jargill<br />

chiro jargill <strong>Erpe</strong><br />

Onze Chiro bestaat 40 jaar en dat zal ie<strong>de</strong>reen geweten hebben!<br />

Vrijdagavond 21/09: kaas- en wijnavond <strong>van</strong>af 19u + dansfeest (enkel voor oud-leiding)<br />

Hoe kan je inschrijven? U stort €15 per persoon vóór 11 <strong>sept</strong>ember <strong>2012</strong> <strong>op</strong> ons rekeningnummer<br />

(BE09 0013 2805 2157), met vermelding <strong>van</strong> je naam + kaas- en wijnavond.<br />

Je betaling is tevens ook een bevestiging dat je bent ingeschreven...<br />

Zaterdagnamiddag 22/09: Vlaamse kermis voor jong en oud met eet- en drankstandjes<br />

<strong>van</strong>af 16u en ’s avonds kampvuur met <strong>op</strong>tre<strong>de</strong>ns<br />

Zondag 23/09: om 10u misviering in <strong>de</strong> tuin, om 11u receptie + tentoonstelling 40 jarig<br />

bestaan.<br />

vrij 21/09/12 om 19:00 , za 22/09/12, zo 23/09/12<br />

plaats: Chiro Jargill <strong>Erpe</strong>, Dorpsstraat 146A, 9420 <strong>Erpe</strong>-Mere<br />

info: http://www.freewebs.com/chirojargill/<br />

15 <strong>sept</strong>ember <strong>2012</strong><br />

Vrien<strong>de</strong>nfeest VNJ Mere<br />

VNJ Mere<br />

Dit jaar is het Vrien<strong>de</strong>nfeest <strong>van</strong> VNJ Mere al aan zijn achtste editie toe. Naar goe<strong>de</strong><br />

gewoonte serveren we stoofvlees met frietjes <strong>van</strong> 18:00 tot 20:00.<br />

Nadien gaat <strong>de</strong> volksdansvloer <strong>op</strong>en!<br />

za 15/09/12 om 18:00<br />

prijs: € 10 (Kin<strong>de</strong>ren: € 6)<br />

plaats: Sint-Annazaal, Bambruggedorp 44, 9420 Bambrugge<br />

info: schaar.mere@vnj.org<br />

23 <strong>sept</strong>ember <strong>2012</strong><br />

Viering 40 jaar markant <strong>Erpe</strong>-Mere in GAC Steenberg<br />

Markant <strong>Erpe</strong>-Mere<br />

Met woord- en muziekkunst zal <strong>de</strong> groep Sol Meunière ons verrassen <strong>op</strong> dit aperitiefconcert ter gelegenheid<br />

<strong>van</strong> het 40-jarig bestaan <strong>van</strong> markant <strong>Erpe</strong>-Mere. Een gezellige babbel tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> receptie<br />

achteraf bij een drankje en een hapje geeft jullie <strong>de</strong> kans kennis te maken met onze vereniging.<br />

Daarom is ie<strong>de</strong>reen <strong>van</strong> harte welkom!<br />

zo 23/09/12 <strong>van</strong> 11:00 tot 14:00<br />

prijs: € 7<br />

plaats: GAC ‘Steenberg’, Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg 458, 9420 <strong>Erpe</strong>-Mere<br />

info: marieken@marcenmarieken.be<br />

7


Twee<strong>de</strong>handsbeurs<br />

Gezinsbond <strong>Erpe</strong><br />

Deelname aan <strong>de</strong> beurs tegen betaling en enkel telefonisch inschrijven<br />

<strong>op</strong> zaterdag 8 <strong>sept</strong>ember <strong>2012</strong> <strong>van</strong> 10u tot 12u bij Christel De Buysscher<br />

<strong>op</strong> 0495/62.69.06.. zo 23/09/12 <strong>van</strong> 14:00 tot 16:30<br />

prijs: inkom gratis - plaats: Sint-Martinusschool, Botermelkstraat 74,<br />

9420 <strong>Erpe</strong>-Mere - info: tel.: 053/84.13.50<br />

Voeg uw activiteiten toe via www.uitdatabank.be<br />

Fietstocht met BBQ<br />

Gezinsbond Eron<strong>de</strong>gem/Ottergem/Vlekkem<br />

Wie zin heeft in een sportieve, ontspannen gezinsdag kan kiezen tussen<br />

twee fi etsroutes <strong>van</strong> ongeveer 15 en 30 km. Op onze tocht zoeken<br />

we naar <strong>de</strong> co<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> schatkist. Wie ze kan <strong>op</strong>enen, mag er iets leuks<br />

uit kiezen. Aansluitend (<strong>van</strong>af 12u) een lekkere BBQ aan <strong>de</strong> parochiezaal.<br />

zo 23/09/12 <strong>van</strong> 10:00 tot 14:00<br />

prijs: volwassenen (3 stukken vlees): € 13,00 - prijs kin<strong>de</strong>ren (2 stukken<br />

vlees): € 9,00<br />

plaats: Parochiezaal Eron<strong>de</strong>gem, Kapelhofstraat 3, 9420 Eron<strong>de</strong>gem<br />

info: nele.c<strong>op</strong>pens@telenet.be<br />

27 <strong>sept</strong>ember <strong>2012</strong><br />

Pak je energietekorten aan<br />

WZC Sint-Vincentius<br />

Dr. Peter Aelbrecht, energiespecialist en hoofd <strong>van</strong> <strong>de</strong> Energiekliniek te Aalst, neemt u in <strong>de</strong>ze lezing<br />

mee in zijn zoektocht naar <strong>de</strong> oorzaken en het waarom <strong>van</strong> energieverlies en aandoeningen<br />

die hiermee gepaard gaan (burn-out, chronisch moe zijn, winterdip, <strong>de</strong>pressie, ...). Hij vertrekt<br />

voor zijn behan<strong>de</strong>lingen <strong>van</strong>uit een holistische visie, omdat hij er<strong>van</strong> overtuigd is dat lichaam en<br />

geest onlosmakelijk met elkaar verbon<strong>de</strong>n zijn.<br />

do 27/09/12 om 20:00<br />

prijs: € 5 (gratis voor CM-le<strong>de</strong>n)<br />

plaats: WZC Sint-Vincentius, Aaigemdorp 68, 9420 Aaigem<br />

info: gezondheidspromotie.mvl@cm.be ,tel.: 09/267.57.35<br />

Wie snel kan <strong>op</strong>tre<strong>de</strong>n na een ongeval, kan vaak erger<br />

voorkomen.<br />

Een situatie leer je bena<strong>de</strong>ren in 4 stappen. En met kleine<br />

eenvoudige han<strong>de</strong>lingen kan je al veel doen.<br />

Het Ro<strong>de</strong> Kruis wil je het graag leren. Zo is er altijd iemand<br />

in <strong>de</strong> buurt die hulp kan bie<strong>de</strong>n als er iets gebeurt.<br />

Elke cursus kan je afsluiten met een examen en zo een brevet<br />

behalen dat 5 jaar geldig is.<br />

Eerste Hulp (basiscursus) Start 13/09/<strong>2012</strong><br />

Helper (vervolgcursus) Start 25/10/<strong>2012</strong><br />

4 <strong>op</strong> een rij …<br />

kan je leren<br />

8<br />

Telkens 6 don<strong>de</strong>rdagen <strong>van</strong> 20u tot 22u.<br />

Ro<strong>de</strong> Kruislokaal, Nieuwstraat 13, Mere (achter servicefl<br />

ats)<br />

Bei<strong>de</strong> cursussen zijn gratis, wel vooraf inschrijven, plaatsen<br />

zijn beperkt!<br />

Inschrijvingen: 0476 64 77 43<br />

of vorming@erpe-mere.ro<strong>de</strong>kruis.be<br />

Info: www.erpe-mere.ro<strong>de</strong>kruis.be<br />

Initiaties voor kids<br />

Meer info: jeugd@erpe-mere.ro<strong>de</strong>kruis.be


1. Goedkeuren <strong>van</strong> het verslag <strong>van</strong> <strong>de</strong> vorige verga<strong>de</strong>ring.<br />

De raadsle<strong>de</strong>n formuleren geen <strong>op</strong>merkingen bij <strong>de</strong> redactie<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> notulen <strong>van</strong> <strong>de</strong> vorige verga<strong>de</strong>ring en keuren <strong>de</strong> notulen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> 24 april <strong>2012</strong> goed.<br />

2. Adviseren <strong>van</strong> <strong>de</strong> rekening 2011 <strong>van</strong> <strong>de</strong> protestantse kerk<br />

<strong>van</strong> Aalst.<br />

De raad verleent gunstig advies bij <strong>de</strong> rekening 2011 <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

protestantse kerk <strong>van</strong> Aalst.<br />

3. Vaststellen <strong>van</strong> het reglement hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rsteuning<br />

<strong>van</strong> initiatieven die kin<strong>de</strong>r<strong>op</strong><strong>van</strong>g verzorgen.<br />

De raad besluit, overeenkomstig het advies <strong>van</strong> het Lokaal<br />

Overleg Kin<strong>de</strong>r<strong>op</strong><strong>van</strong>g, een subsidie te verlenen voor het<br />

volgen <strong>van</strong> een <strong>op</strong>leiding in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> georganiseer<strong>de</strong><br />

kin<strong>de</strong>r<strong>op</strong><strong>van</strong>g. On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het reglement wordt<br />

een tussenkomst <strong>van</strong> 75% <strong>van</strong> <strong>de</strong> kostprijs voorzien, met een<br />

maximum <strong>van</strong> € 40,00 per <strong>de</strong>elnemer en per jaar.<br />

4. Aanvullen<strong>de</strong> werken bij het natuurtechnisch inrichten <strong>van</strong><br />

trage wegen.<br />

De raad besluit <strong>de</strong> <strong>op</strong>dracht “Natuurtechnisch inrichten <strong>van</strong><br />

trage wegen”, zoals vastgesteld bij <strong>gemeente</strong>raadsbeslissing<br />

<strong>van</strong> 25 oktober 2011, uit te brei<strong>de</strong>n met het aanbrengen <strong>van</strong><br />

enkele structurele maatregelen om sluipverkeer te weren. De<br />

aanvullen<strong>de</strong> werken wor<strong>de</strong>n geraamd <strong>op</strong> € 10.000,00 en zullen<br />

via on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>lingsprocedure wor<strong>de</strong>n gegund.<br />

5. Organiseren <strong>van</strong> een bebloemingswedstrijd tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

maand juli <strong>2012</strong>.<br />

De raad besluit tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> maand juli een bebloemingsactie te<br />

organiseren in <strong>Erpe</strong>-Mere. Drie categorieën wor<strong>de</strong>n voorzien,<br />

nl. bebloeming <strong>van</strong> <strong>de</strong> gevel, bebloeming <strong>van</strong> <strong>de</strong> voortuin en<br />

bebloeming <strong>van</strong> gevel en voortuin. Een jury <strong>van</strong> <strong>de</strong>skundigen<br />

zal <strong>de</strong> inzendingen beoor<strong>de</strong>len en quoteren.<br />

6. Vaststellen <strong>van</strong> <strong>de</strong> algemene verko<strong>op</strong>svoorwaar<strong>de</strong>n voor<br />

<strong>de</strong> gron<strong>de</strong>n gelegen in <strong>de</strong> verkaveling binnen <strong>de</strong> KMOzone,<br />

Evenbroekveld.<br />

In <strong>de</strong> verko<strong>op</strong>svoorwaar<strong>de</strong>n vastgesteld bij raadbeslissing <strong>van</strong><br />

28 juni 2011 wer<strong>de</strong>n ook ste<strong>de</strong>nbouwkundige voorschriften<br />

<strong>op</strong>genomen. Deze stemmen niet volledig overeen met<br />

<strong>de</strong> bepalingen die in dit verband wer<strong>de</strong>n gevoegd bij <strong>de</strong><br />

verkavelingsaanvraag. Om misverstan<strong>de</strong>n te vermij<strong>de</strong>n besluit<br />

<strong>de</strong> raad <strong>de</strong> verko<strong>op</strong>svoorwaar<strong>de</strong>n <strong>op</strong>nieuw vast te stellen met<br />

schrapping <strong>van</strong> <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>nbouwkundige bepalingen die erin<br />

voorkwamen.<br />

7. Toekennen <strong>van</strong> een subsidie aan Bambrugge Sportief<br />

voor <strong>de</strong> organisatie <strong>van</strong> Oost-Vlaamse kampioenschappen<br />

wielrennen <strong>op</strong> zondag 3 juni <strong>2012</strong> voor dames jeugd en <strong>op</strong><br />

vrijdag 27 juli <strong>2012</strong> voor dames elite.<br />

De raad besluit aan WC Bambrugge Sportief, met zetel te <strong>Erpe</strong>-<br />

Mere, een subsidie <strong>van</strong> 2 x €125 te verlenen voor <strong>de</strong> organisatie<br />

<strong>van</strong> 2 aparte kampioenschappen wielrennen nl. dames jeugd<br />

<strong>op</strong> 03/06 en dames elite <strong>op</strong> 27/07. Deze kampioenschappen<br />

vin<strong>de</strong>n bei<strong>de</strong> plaats te Bambrugge. Het nodige krediet is<br />

voorzien on<strong>de</strong>r artikel 764/332-02 <strong>van</strong> het budget <strong>2012</strong>. De<br />

sportraad verleen<strong>de</strong> gunstig advies bij <strong>de</strong>ze vraag.<br />

8. Aanpassen <strong>van</strong> <strong>de</strong> personeelsformatie en het<br />

personeelsorganogram.<br />

De raad besluit een halftijdse betrekking <strong>van</strong> administratief<br />

assistent voor <strong>de</strong> dienst <strong>op</strong>enbare werken om te zetten in een<br />

voltijdse betrekking <strong>van</strong> administratief me<strong>de</strong>werker en het<br />

personeelsorganogram vast te stellen rekening hou<strong>de</strong>nd met<br />

<strong>de</strong> wijzigingen in <strong>de</strong> betrekkingen in gesubsidieerd contractueel<br />

verband.<br />

9<br />

GEMEENTERAAD<br />

dd. 29 mei <strong>2012</strong><br />

9. Aanpassen <strong>van</strong> het <strong>gemeente</strong>raadsbesluit <strong>van</strong> 30 <strong>de</strong>cember<br />

2008 hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> vaststellen <strong>van</strong> <strong>de</strong> betrekkingen die in<br />

gesubsidieerd contractueel dienstverband ingesteld<br />

wor<strong>de</strong>n ter uitvoering <strong>van</strong> werkgelegenheidsmaatregelen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> hogere overhe<strong>de</strong>n.<br />

De raad besluit een aantal betrekkingen <strong>van</strong> administratief<br />

assistent in gesubsidieerd contractueel verband om te zetten in<br />

betrekkingen <strong>van</strong> administratief me<strong>de</strong>werker.<br />

10. Aanpassen <strong>van</strong> het <strong>gemeente</strong>raadsbesluit <strong>van</strong> 24 november<br />

2009 hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> vaststellen <strong>van</strong> <strong>de</strong> rechtspositieregeling<br />

<strong>van</strong> het <strong>gemeente</strong>personeel.<br />

De raad besluit <strong>de</strong> eerste fase <strong>van</strong> <strong>de</strong> evaluatieperio<strong>de</strong> zoals<br />

voorzien in <strong>de</strong> rechtspositieregeling te verlengen tot drie<br />

maan<strong>de</strong>n. Daarnaast wordt wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> diplomavereisten voor<br />

<strong>de</strong> betrekking <strong>van</strong> <strong>de</strong>skundige ste<strong>de</strong>nbouw geschrapt omdat<br />

geen enkele on<strong>de</strong>rwijsinstelling een <strong>op</strong>leiding <strong>op</strong> dat niveau<br />

organiseert.<br />

11. Goedkeuren <strong>van</strong> <strong>de</strong> agenda <strong>van</strong> <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring<br />

<strong>van</strong> 28 juni <strong>2012</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> inter<strong>gemeente</strong>lijke vereniging<br />

Fingem en bepalen <strong>van</strong> het stemgedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

vertegenwoordigers.<br />

De raad keurt <strong>de</strong> agenda <strong>van</strong> <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> 28<br />

juni <strong>2012</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> inter<strong>gemeente</strong>lijke vereniging Fingem goed<br />

en bepaalt het stemgedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong> vertegenwoordigers.<br />

12. Aandui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> een vertegenwoordiger en een<br />

plaatsver<strong>van</strong>gend vertegenwoordiger <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong><br />

voor <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> 28 juni <strong>2012</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

inter<strong>gemeente</strong>lijke vereniging Fingem.<br />

De raad duidt <strong>de</strong> vertegenwoordigers aan voor <strong>de</strong> algemene<br />

verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> 28 juni <strong>2012</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> inter<strong>gemeente</strong>lijke<br />

vereniging Fingem.<br />

13. Goedkeuren <strong>van</strong> <strong>de</strong> agenda <strong>van</strong> <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring<br />

<strong>van</strong> 28 juni <strong>2012</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>op</strong>drachthou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> vereniging<br />

Intergem en <strong>de</strong> voorgestel<strong>de</strong> statutenwijziging en bepalen<br />

<strong>van</strong> het stemgedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong> vertegenwoordigers.<br />

De raad keurt <strong>de</strong> agenda goed <strong>van</strong> <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring<br />

<strong>van</strong> 28 juni <strong>2012</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>op</strong>drachthou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> vereniging<br />

Intergem, met inbegrip <strong>van</strong> <strong>de</strong> statutenwijziging en bepaalt het<br />

stemgedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong> vertegenwoordigers.<br />

14. Aandui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> een vertegenwoordiger en een<br />

plaatsver<strong>van</strong>gend vertegenwoordiger <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong><br />

voor <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> 28 juni <strong>2012</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>op</strong>drachthou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> vereniging Intergem.<br />

De raad duidt <strong>de</strong> vertegenwoordigers aan voor <strong>de</strong> algemene<br />

verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> 28 juni <strong>2012</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>op</strong>drachthou<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

vereniging Intergem.<br />

15. Goedkeuren <strong>van</strong> <strong>de</strong> agenda <strong>van</strong> <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring<br />

<strong>van</strong> 25 juni <strong>2012</strong> <strong>van</strong> ILvA en bepalen <strong>van</strong> het stemgedrag<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> vertegenwoordigers.<br />

De raad keurt <strong>de</strong> agenda goed <strong>van</strong> <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring<br />

<strong>van</strong> 25 juni <strong>2012</strong> <strong>van</strong> ILvA en bepaalt het stemgedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

vertegenwoordigers.<br />

16. Aandui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> vertegenwoordigers <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong><br />

voor <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> ILvA <strong>op</strong> 25 juni <strong>2012</strong>.<br />

De raad duidt <strong>de</strong> vertegenwoordigers aan voor <strong>de</strong> algemene<br />

verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> ILvA <strong>op</strong> 25 juni <strong>2012</strong>.<br />

17. Goedkeuren <strong>van</strong> <strong>de</strong> agenda <strong>van</strong> <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring<br />

<strong>van</strong> 25 juni <strong>2012</strong> <strong>van</strong> SOLvA en bepalen <strong>van</strong> het stemgedrag<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> vertegenwoordigers.<br />

De raad keurt <strong>de</strong> agenda goed <strong>van</strong> <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring<br />

<strong>van</strong> 25 juni <strong>2012</strong> <strong>van</strong> SOLvA en bepaalt het stemgedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

vertegenwoordigers.


18. Aandui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> vertegenwoordigers <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong><br />

voor <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> SOLvA <strong>op</strong> 25 juni <strong>2012</strong>.<br />

De raad duidt <strong>de</strong> vertegenwoordigers aan voor <strong>de</strong> algemene<br />

verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> SOLvA <strong>op</strong> 25 juni <strong>2012</strong>.<br />

19. Aanpassen <strong>van</strong> <strong>de</strong> retributie <strong>op</strong> <strong>de</strong> afgifte <strong>van</strong> documenten<br />

beschouwd als administratieve prestaties, <strong>op</strong> aangevraag<strong>de</strong><br />

<strong>gemeente</strong>lijke informatie, <strong>op</strong>zoeking en samenstelling <strong>van</strong><br />

een administratief dossier voor afschaffi ng of verplaatsing<br />

<strong>van</strong> een voetweg en voor ste<strong>de</strong>nbouwkundige en ruimtelijke<br />

inlichtingen, voor <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2007-<strong>2012</strong>.<br />

De raad voegt aan het welkomstpakket <strong>van</strong> <strong>de</strong> UiTPAS met<br />

ingang <strong>van</strong> 01/06/<strong>2012</strong> een bon toe, goed voor één gratis<br />

fi etskaart “Molenroute”.<br />

20. Vaststellen <strong>van</strong> <strong>de</strong> begrotingsrekening, balans en<br />

resultatenrekening 2011 <strong>van</strong> het <strong>gemeente</strong>bestuur.<br />

De raad stelt <strong>de</strong> begrotingsrekening, <strong>de</strong> balans en <strong>de</strong><br />

resultatenrekening 2011 <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> vast.<br />

21. Goedkeuren ad<strong>de</strong>ndum bij het beleidscontract tussen<br />

het <strong>gemeente</strong>bestuur <strong>Erpe</strong>-Mere en het centrum voor<br />

leerlingenbegeleiding CLB GO! Den<strong>de</strong>r.<br />

Op 31 augustus <strong>2012</strong> l<strong>op</strong>en <strong>de</strong> beleidscontracten tussen<br />

<strong>de</strong> plaatselijke <strong>gemeente</strong>school en het centrum voor<br />

leerlingenbegeleiding CLB GO! Den<strong>de</strong>r, die voor drie jaar<br />

wer<strong>de</strong>n afgesloten, ten ein<strong>de</strong>. Door <strong>de</strong> <strong>de</strong>cretale wijziging<br />

aan <strong>de</strong> lo<strong>op</strong>tijd <strong>van</strong> het contract en gezien <strong>de</strong> regelgeving <strong>op</strong><br />

bepaal<strong>de</strong> vlakken gewijzigd is, wordt een beperkte actualisering<br />

<strong>van</strong> het contract goedgekeurd.<br />

10<br />

GEMEENTERAAD<br />

dd. 29 mei <strong>2012</strong><br />

22. Leveren <strong>van</strong> warme maaltij<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke<br />

basisschool voor <strong>de</strong> schooljaren <strong>2012</strong>-2013 en 2013-2014.<br />

Goedkeuren lastvoorwaar<strong>de</strong>n en gunningswijze.<br />

Ein<strong>de</strong> juni <strong>2012</strong> eindigt <strong>de</strong> overeenkomst aangaan<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

levering <strong>van</strong> warme schoolmaaltij<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke<br />

basisschool. De raad stelt het bestek nr. 16/<strong>2012</strong> vast met het<br />

oog <strong>op</strong> het organiseren <strong>van</strong> een on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>lingsprocedure<br />

zon<strong>de</strong>r bekendmaking voor <strong>de</strong> levering <strong>van</strong> schoolmaaltij<strong>de</strong>n<br />

voor <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> 2 schooljaren (<strong>2012</strong>-2013 en 2013-2014).<br />

23. Ter kennisgeving : doorlichtingsverslag <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>gemeente</strong>lijke basisschool <strong>Erpe</strong>-Mere.<br />

Het Vlaams Ministerie <strong>van</strong> On<strong>de</strong>rwijs en Vorming – af<strong>de</strong>ling<br />

on<strong>de</strong>rwijsinspectie – organiseer<strong>de</strong> tussen 23 en 26 april <strong>2012</strong><br />

een doorlichting <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke basisschool.<br />

De raad wordt verzocht kennis te nemen <strong>van</strong> het<br />

doorlichtingsverslag dat over <strong>de</strong> ganse lijn een “gunstig” als<br />

beoor<strong>de</strong>ling <strong>op</strong>lever<strong>de</strong>.<br />

24. Mon<strong>de</strong>linge vragen bij toepassing <strong>van</strong> artikel 13 <strong>van</strong> het<br />

huishou<strong>de</strong>lijk reglement.<br />

Bij toepassing <strong>van</strong> artikel 13 <strong>van</strong> het huishou<strong>de</strong>lijk reglement<br />

werd aan <strong>de</strong> raadsle<strong>de</strong>n <strong>de</strong> gelegenheid gebo<strong>de</strong>n mon<strong>de</strong>linge<br />

vragen te stellen aan <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het college <strong>van</strong> burgemeester<br />

en schepenen.<br />

De integrale tekst <strong>van</strong> <strong>de</strong> notulen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>op</strong>enbare verga<strong>de</strong>ringen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>raad kan geraadpleegd wor<strong>de</strong>n <strong>op</strong> www.erpe-mere.be<br />

De <strong>gemeente</strong>raad stel<strong>de</strong> <strong>op</strong> 26 juni <strong>2012</strong> <strong>de</strong> ontwerpen <strong>van</strong><br />

het RUP zonevreem<strong>de</strong> recreatie en het RUP zonevreem<strong>de</strong><br />

bedrijven – fase I voorl<strong>op</strong>ig vast.<br />

Het RUP zonevreem<strong>de</strong> recreatie biedt een <strong>op</strong>lossing aan enkele<br />

sportterreinen die niet of niet volledig in recreatiegebied zijn<br />

gelegen <strong>op</strong> het gewestplan :<br />

• Voetbalterreinen ErpEron<strong>de</strong>gem langs <strong>de</strong> Gentsesteenweg<br />

te <strong>Erpe</strong><br />

• Voetbalterreinen Olympic Burst langs <strong>de</strong> Ou<strong>de</strong>ndijk te Burst<br />

• Voetbalterreinen RC Bambrugge in <strong>de</strong> Lin<strong>de</strong>kouter te<br />

Bambrugge<br />

• Oefenterrein voor ruiterclub Leva<strong>de</strong> en voetbalterreinen te<br />

Edixvel<strong>de</strong> in <strong>Erpe</strong><br />

• Voetbalterreinen Eendracht Burst aan <strong>de</strong> Langeveldstraat te<br />

Burst<br />

• Tennisterreinen Sportina langs <strong>de</strong> Rooseveltlaan te <strong>Erpe</strong><br />

• Sportterreinen jeugdhuis Dido, ter hoogte <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg en jeugdhuis Dido te <strong>Erpe</strong><br />

• Voetbalterreinen SK Aaigem langs <strong>de</strong> Langemunt in Aaigem<br />

• Terreinen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Meerse Lijnvissers in <strong>de</strong> Biezeputstraat te<br />

Mere<br />

GEMEENTE ERPE-MERE<br />

BEKENDMAKING VAN OPENBAAR ONDERZOEK<br />

RUP zonevreem<strong>de</strong> bedrijven – fase I<br />

RUP zonevreem<strong>de</strong> recreatie<br />

Het RUP zonevreem<strong>de</strong> bedrijven behan<strong>de</strong>lt in <strong>de</strong>ze eerste fase die<br />

bedrijven die <strong>op</strong> dit moment kampen met een dringen<strong>de</strong> problematiek<br />

<strong>van</strong> verbouwingen of uitbreidingen en hiervoor reeds zelf het initiatief<br />

namen om een planologisch attest aan te vragen.<br />

De ontwerpplannen liggen ter inzage <strong>van</strong> het publiek bij <strong>de</strong> dienst<br />

Ste<strong>de</strong>nbouw <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> <strong>van</strong> 20 augustus<br />

<strong>2012</strong> tot en met 18 oktober <strong>2012</strong>.<br />

Opmerkingen en bezwaren wor<strong>de</strong>n uiterlijk <strong>de</strong> laatste dag <strong>van</strong> het<br />

<strong>op</strong>enbaar on<strong>de</strong>rzoek toegezon<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke commissie voor<br />

ruimtelijke or<strong>de</strong>ning (GECORO), per aangeteken<strong>de</strong> brief of afgegeven<br />

tegen ont<strong>van</strong>gstbewijs, <strong>op</strong> het adres Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg 458, 9420<br />

<strong>Erpe</strong>-Mere.<br />

Voor meer informatie kan u contact <strong>op</strong> nemen met :<br />

Berlin<strong>de</strong> De Winter, Ste<strong>de</strong>nbouwkundig ambtenaar<br />

tel : 053/60.34.00, mail : ste<strong>de</strong>nbouw@erpe-mere.be<br />

Marc De Lat, schepen Ruimtelijke Or<strong>de</strong>ning<br />

tel : 053/60.34.42, mail : Marc.DeLat@erpe-mere.be


1. Goedkeuren <strong>van</strong> het verslag <strong>van</strong> <strong>de</strong> vorige verga<strong>de</strong>ring.<br />

De raadsle<strong>de</strong>n keuren het verslag goed <strong>van</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong><br />

29 mei <strong>2012</strong>.<br />

2. Adviseren <strong>van</strong> <strong>de</strong> rekeningen 2011 <strong>van</strong> <strong>de</strong> diverse<br />

kerkfabrieken.<br />

De raad verleent advies bij <strong>de</strong> rekeningen 2011 <strong>van</strong> <strong>de</strong> diverse<br />

kerkfabrieken.<br />

3. Goedkeuren <strong>van</strong> <strong>de</strong> budgetwijziging nr. 1, dienstjaar <strong>2012</strong>,<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> kerkfabriek Sint-Martinus Bambrugge.<br />

De raad keurt <strong>de</strong> budgetwijziging nr. 1, dienstjaar <strong>2012</strong>, <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

kerkfabriek Sint-Martinus Bambrugge goed.<br />

4. Voorl<strong>op</strong>ig vaststellen <strong>van</strong> het ontwerp RUP zonevreem<strong>de</strong><br />

recreatie.<br />

De raad stelt het <strong>gemeente</strong>lijk ruimtelijk uitvoeringsplan met<br />

betrekking tot <strong>de</strong> zonevreem<strong>de</strong> recreatie voorl<strong>op</strong>ig vast.<br />

5. Voorl<strong>op</strong>ig vaststellen <strong>van</strong> het ontwerp RUP zonevreem<strong>de</strong><br />

bedrijven - fase I.<br />

De raad stelt het <strong>gemeente</strong>lijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor <strong>de</strong><br />

zonevreem<strong>de</strong> bedrijven – Fase I voorl<strong>op</strong>ig vast.<br />

6. Verwij<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> een <strong>op</strong>hangarm met muurijzer en armatuur<br />

en plaatsen <strong>van</strong> een nieuwe lichtmast met armatuur in <strong>de</strong><br />

Botermelkstraat ter hoogte <strong>van</strong> nr. 5 in <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> <strong>Erpe</strong>.<br />

De raad besluit een <strong>op</strong>hangarm met muurijzer en armatuur <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>op</strong>enbare verlichting te verwij<strong>de</strong>ren wegens het afbreken <strong>van</strong><br />

het gebouw waar<strong>op</strong> <strong>de</strong>ze is bevestigd en tot het plaatsen <strong>van</strong><br />

een nieuwe lichtmast met armatuur in <strong>de</strong> Botermelkstraat ter<br />

hoogte <strong>van</strong> nr. 5 in <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> <strong>Erpe</strong>.<br />

7. Verplaatsen <strong>van</strong> een paal <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>op</strong>enbare verlichting met<br />

armatuur in <strong>de</strong> Aaigembergstraat, <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> Aaigem,<br />

ter hoogte <strong>van</strong> huisnr. 23.<br />

De raad besluit een paal <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>op</strong>enbare verlichting met<br />

armatuur te verplaatsen in <strong>de</strong> Aaigembergstraat, <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong><br />

Aaigem, ter hoogte <strong>van</strong> nr. 23.<br />

8. Wegnemen <strong>van</strong> een paal <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>op</strong>enbare verlichting met<br />

armatuur t.h.v. <strong>de</strong> Delestraat, 7 in <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> Aaigem.<br />

De raad besluit een paal <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>op</strong>enbare verlichting met<br />

armatuur weg te nemen ter hoogte <strong>van</strong> <strong>de</strong> Delestraat, 7 in <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> Aaigem.<br />

9. Aquafi nproject nr. 20.144 “Dikkelin<strong>de</strong>straat - Langemunt en<br />

Kwakkel”. Goedkeuren <strong>van</strong> het bedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong> uitbetaal<strong>de</strong><br />

cultuurscha<strong>de</strong> aangericht aan <strong>de</strong> eigendommen <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

aanpalen<strong>de</strong> eigenaars.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> uitvoering <strong>van</strong> rioleringswerken ten laste <strong>van</strong> het<br />

<strong>gemeente</strong>bestuur, in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> het Aquafi nproject nr.<br />

20.144 “Dikkelin<strong>de</strong>straat – Langemunt en Kwakkel”, werd <strong>de</strong><br />

cultuurscha<strong>de</strong> die aangericht werd <strong>op</strong> percelen <strong>van</strong> aanpalen<strong>de</strong><br />

eigenaars door <strong>de</strong> nv Aquafi n betaald. Dit bedrag is ten laste <strong>van</strong><br />

het <strong>gemeente</strong>bestuur en wordt thans voor <strong>de</strong> som <strong>van</strong> 1.656,47<br />

EUR door Aquafi n aangerekend. De raad keurt het bedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

uitbetaal<strong>de</strong> cultuurscha<strong>de</strong> goed.<br />

10. Goedkeuren <strong>van</strong> <strong>de</strong> grondverwerving in <strong>de</strong>r minne in <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> <strong>Erpe</strong>, Hersinkstraat, sectie B nr. 99b en<br />

goedkeuren <strong>van</strong> <strong>de</strong> akten <strong>van</strong> gratis grondafstand in <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> <strong>Erpe</strong>, Hersinkstraat, sectie B nrs. 83a, 80a, 79,<br />

44a en 44b.<br />

Tot realisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> rooilijn is in <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> <strong>Erpe</strong>,<br />

Hersinkstraat, sectie B nr. 99b met <strong>de</strong> eigenaars een overeenkomst<br />

bereikt over grondafstand in <strong>de</strong>r minne en met <strong>de</strong> eigenaars<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> percelen sectie B nrs. 83a, 80a, 79, 44a en 44b werd een<br />

overeenkomst bereikt over gratis grondafstand. De raad verleent<br />

goedkeuring aan <strong>de</strong>ze grondverwervingen.<br />

11. Goedkeuren <strong>van</strong> <strong>de</strong> akte <strong>van</strong> gratis grondafstand in <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> Mere, Bosstraat - sectie A nr. 455e met een<br />

totale <strong>op</strong>pervlakte <strong>van</strong> 19,69 m².<br />

11<br />

GEMEENTERAAD<br />

dd. 26 juni <strong>2012</strong><br />

Tot realisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> rooilijn werd in <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> Mere,<br />

Bosstraat, sectie A nr. 455e met <strong>de</strong> eigenaars om re<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />

<strong>op</strong>enbaar nut een gratis grondafstand overeengekomen. De raad<br />

verleent goedkeuring aan <strong>de</strong>ze grondverwerving.<br />

12. Uitvoeren <strong>van</strong> grote on<strong>de</strong>rhoudswerken aan kleine wegen<br />

en het beperkt aanleggen <strong>van</strong> trottoirs <strong>op</strong> het grondgebied<br />

<strong>Erpe</strong>-Mere.<br />

Nominatief aandui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> uit te voeren werken.<br />

De raad besluit in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> grote on<strong>de</strong>rhoudswerken aan<br />

kleine wegen en het beperkt aanleggen <strong>van</strong> trottoirs, fi etspa<strong>de</strong>n<br />

aan te leggen langs <strong>de</strong> Molenbeek <strong>van</strong>af <strong>de</strong> Zevekootstraat tot<br />

<strong>de</strong> Koebrugstraat in <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> <strong>Erpe</strong> voor <strong>de</strong> geraam<strong>de</strong><br />

som <strong>van</strong> 119.956,38 EUR (BTW inbegrepen). De werken wor<strong>de</strong>n<br />

gegund in uitvoering <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>raadsbeslissing <strong>van</strong><br />

28/02/<strong>2012</strong>.<br />

13. Toekennen <strong>van</strong> een huursubsidie aan <strong>de</strong> koninklijke<br />

Harmonie St. Cecilia <strong>Erpe</strong>.<br />

De Koninklijke Harmonie St. Cecilia <strong>Erpe</strong> maakt voor <strong>de</strong> repetities<br />

gebruik <strong>van</strong> <strong>de</strong> zaal PAX te <strong>Erpe</strong>. Deze zaal wordt geslo<strong>op</strong>t en<br />

<strong>de</strong> vereniging heeft met ingang <strong>van</strong>af 30 juni <strong>2012</strong> een nieuw<br />

on<strong>de</strong>rkomen nodig. De raad verleent een huursubsidie aan <strong>de</strong><br />

Koninklijke Harmonie Sint Cecilia <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>.<br />

14. Vaststellen <strong>van</strong> <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n voor het huren <strong>van</strong> lokalen<br />

voor het kunstatelier Klad<strong>de</strong>r.<br />

Voor <strong>de</strong> huisvesting <strong>van</strong> het crea/kunstatelier Klad<strong>de</strong>r zal een<br />

pand gehuurd wor<strong>de</strong>n gelegen Gentsesteenweg 336 te <strong>Erpe</strong>-<br />

Mere. Het huurcontract wordt aangegaan voor een termijn <strong>van</strong> 3<br />

jaar. De raad stelt <strong>de</strong> huurvoorwaar<strong>de</strong>n vast te stellen.<br />

15. Goedkeuren <strong>van</strong> <strong>de</strong> jaarrekening en het jaarverslag 2011 <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> interlokale vereniging BibArt.<br />

In het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> reglementering betreff en<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

inter<strong>gemeente</strong>lijke samenwerking en overeenkomstig <strong>de</strong><br />

statuten verleent <strong>de</strong> raad goedkeuring aan het jaarverslag en <strong>de</strong><br />

jaarrekening 2011 <strong>van</strong> <strong>de</strong> interlokale vereniging BibArt.<br />

16. Goedkeuren <strong>van</strong> <strong>de</strong> jaarrekening en het jaarverslag 2011<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> interlokale vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-<br />

Vlaan<strong>de</strong>ren.<br />

In het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> reglementering betreff en<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

inter<strong>gemeente</strong>lijke samenwerking en overeenkomstig <strong>de</strong><br />

statuten verleent <strong>de</strong> raad goedkeuring aan het jaarverslag en <strong>de</strong><br />

jaarrekening 2011 <strong>van</strong> <strong>de</strong> interlokale vereniging Regiosportdienst<br />

Zuid-Oost-Vlaan<strong>de</strong>ren.<br />

17. Goedkeuren <strong>van</strong> het arbeidsreglement <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke<br />

basisschool <strong>Erpe</strong>-Mere.<br />

De raad besluit het bestaan<strong>de</strong> arbeidsreglement voor <strong>de</strong> personen<br />

die on<strong>de</strong>r gezag arbeid verrichten in <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke basisschool<br />

<strong>Erpe</strong>-Mere <strong>op</strong> te heff en en het herwerkte arbeidsreglement goed<br />

te keuren.<br />

18. Goedkeuren <strong>van</strong> het schoolreglement <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke<br />

basisschool <strong>Erpe</strong>-Mere.<br />

De raad besluit het bestaan<strong>de</strong> “schoolreglement gewoon<br />

basison<strong>de</strong>rwijs” met inbegrip <strong>van</strong> <strong>de</strong> afsprakennota <strong>op</strong> te heff en<br />

en het aangepaste schoolreglement goed te keuren.<br />

19. Capaciteitsbepaling en vastleggen inschrijvingsperio<strong>de</strong>s<br />

voor <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke basisschool <strong>Erpe</strong>-Mere.<br />

Overeenkomstig <strong>de</strong> regelgeving stelt <strong>de</strong> raad voor <strong>de</strong><br />

<strong>gemeente</strong>lijke basisschool <strong>Erpe</strong>-Mere een capaciteitsbepaling<br />

vast en bepaalt <strong>de</strong> inschrijvingsperio<strong>de</strong>s.<br />

20. Mon<strong>de</strong>linge vragen bij toepassing <strong>van</strong> artikel 13 <strong>van</strong> het<br />

huishou<strong>de</strong>lijk reglement.<br />

Bij toepassing <strong>van</strong> artikel 13 <strong>van</strong> het huishou<strong>de</strong>lijk reglement<br />

stellen <strong>de</strong> raadsle<strong>de</strong>n mon<strong>de</strong>linge vragen aan <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het<br />

college <strong>van</strong> burgemeester en schepenen.<br />

De integrale tekst <strong>van</strong> <strong>de</strong> notulen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>op</strong>enbare verga<strong>de</strong>ringen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>raad kan geraadpleegd wor<strong>de</strong>n <strong>op</strong> www.erpe-mere.be


Vrijdag 14/09:<br />

Jogging voor + 14-jarigen<br />

(Joggingclub Fun Runners i.s.m. het <strong>gemeente</strong>bestuur,<br />

<strong>de</strong> sportdienst en <strong>de</strong><br />

sportraad)<br />

www.funrunners.be<br />

Omlo<strong>op</strong> <strong>op</strong> het uitgestippel<strong>de</strong> parcours<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> cyclo-cross.<br />

Inschrijvingen <strong>van</strong>af 18.30 uur. Start om 19.00 uur<br />

Kostprijs: € 2<br />

Zondag 16/09:<br />

Programma Sportieve week<br />

Domein Steenberg – Sporthal Steenberg<br />

<strong>van</strong> vrijdag 14/09/<strong>2012</strong><br />

Steenbergcross - Openingscross<br />

(WC <strong>Erpe</strong> Sportief i.s.m. het <strong>gemeente</strong>bestuur, <strong>de</strong><br />

sportdienst en <strong>de</strong> sportraad)<br />

www.erpe-sportief.be<br />

PROGRAMMA<br />

12u30 wedstrijd voor nieuwelingen<br />

13u30 wedstrijd voor junioren<br />

14u30 <strong>op</strong>tre<strong>de</strong>n Luc Steeno in <strong>de</strong> publiekstent<br />

15u30 wedstrijd voor cat A<br />

16u45 huldiging - ceremonie<br />

17u00 <strong>op</strong>tre<strong>de</strong>n Sam Gooris in <strong>de</strong> publiekstent<br />

Maandag 17/09:<br />

Sportieve – en ontspanningsnamiddag “SPORTELEN” voor<br />

alle senioren <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-Mere.<br />

(Seniorenraad i.s.m. <strong>gemeente</strong>bestuur, <strong>de</strong> sportdienst en <strong>de</strong> sportraad)<br />

13.30 uur – 15.00 uur : wan<strong>de</strong>len, fi etsen, nordic-walking, volksspelen<br />

15.30 uur - 16.30 uur: line Dance in <strong>de</strong> tent o.l.v. Sienaert Oliva<br />

16.30 uur - 17.00 uur: boterhammen en koffi e voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers<br />

18.00 uur – 20.00 uur: <strong>op</strong>tre<strong>de</strong>n <strong>van</strong> William<br />

Scheerlinck<br />

Inschrijven noodzakelijk en dit tegen uiterlijk 10<br />

<strong>sept</strong>ember. Inschrijven bij <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke seniorenraad.<br />

Deze namiddag wordt gratis aangebo<strong>de</strong>n.<br />

tot zondag 23/9/<strong>2012</strong><br />

12<br />

Maandag 17/09:<br />

SPORT<br />

Zaalvoetbaltornooi kerncompetitie –<br />

<strong>gemeente</strong>lijke sportzaal Steenberg<br />

(<strong>gemeente</strong>bestuur i.s.m. <strong>de</strong>.sportraad)<br />

Deelnemen<strong>de</strong> ploegen: Herzele, Le<strong>de</strong> en <strong>de</strong> “Al<br />

Stars” = 2 samengestel<strong>de</strong> ploegen bestaan<strong>de</strong><br />

uit <strong>de</strong>elnemers <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerncompetitie uit <strong>Erpe</strong>-Mere.<br />

(1 à 2 spelers uit elke ploeg <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-Mere)<br />

Dinsdag 18/09:<br />

Gratis proefl es seniorengym<br />

(<strong>gemeente</strong>bestuur i.s.m.<strong>de</strong> sportdienst )<br />

Sporthal Steenberg <strong>van</strong> 14.00 uur - 15.00 uur<br />

Dinsdag 18/09:<br />

“Duivensport anno <strong>2012</strong>!”<br />

(<strong>gemeente</strong>bestuur i.s.m. <strong>de</strong> duivenclubs, sportdienst<br />

en sportraad)<br />

Gespreksavond rond het thema duivencompetitie.<br />

Gastspreker: Freddy Van Den Hee<strong>de</strong><br />

Raadzaal administratief centrum Steenberg om 20.00 uur<br />

Huldiging <strong>van</strong> <strong>de</strong> kampioenen <strong>van</strong> het afgel<strong>op</strong>en jaar in <strong>Erpe</strong>-<br />

Mere<br />

Woensdag 19/09:<br />

Gymclub Klim Op en Danceplanet<br />

i.s.m. het <strong>gemeente</strong>bestuur, <strong>de</strong> sportdienst en <strong>de</strong> sportraad.<br />

www.gymclubklim<strong>op</strong>.be – www.danceplanet.be<br />

Gratis proefl es, <strong>op</strong> verschillen<strong>de</strong> niveaus.<br />

Gymclub Klim Op<br />

kleuters 3-4 j 14.00 uur - 15.00 uur<br />

kleuters 5 j 15.00 uur - 16.00 uur<br />

gymnastiek 6-10 j 14.00 uur - 15.30 uur<br />

gymnastiek +11 j 15.30 uur - 17.30 uur<br />

Danceplanet<br />

Kleuters 5 j: 14.00 uur - 14.45 uur<br />

Kleuters 3-4 j: 14.45 uur – 15.30 uur<br />

1e-2e lj. (6-7 jaar) 15.30 uur - 16.30 uur<br />

3e-4e lj. (8-9 jaar) 16.30 uur - 17.30 uur<br />

5e-6e lj. (10-12 jaar) 17.30 uur - 18.30 uur<br />

12-15 jaar 18.30 uur – 19.30 uur


Om te bewaren<br />

Bestrijding <strong>van</strong> <strong>de</strong> muskusratten<br />

De bestrijding <strong>van</strong> <strong>de</strong> muskusratten wordt uitgevoerd door <strong>de</strong><br />

dienst Leefmilieu.<br />

Tel. : 053/60.34.50<br />

Meldpunt voor milieuklachten<br />

Het meldpunt voor milieuklachten is <strong>de</strong> dienst Leefmilieu.<br />

Het is te bereiken:<br />

Telefonisch <strong>op</strong> het nummer 053 60 34 50:<br />

- maandag, dinsdag en woensdag <strong>van</strong> 8.00 uur tot 12 uur en<br />

<strong>van</strong> 13uur tot 17 uur<br />

- don<strong>de</strong>rdag <strong>van</strong> 8.00 uur tot 12 uur en <strong>van</strong> 17.30 uur tot 20.30 uur<br />

- vrijdag <strong>van</strong> 8.00 uur tot 12 uur<br />

(buiten <strong>de</strong>ze uren kan je terecht bij <strong>de</strong> lokale politie <strong>van</strong><br />

<strong>Erpe</strong>-Mere <strong>op</strong> het nummer 053 60 64 64).<br />

Per mail: milieu@erpe-mere.be<br />

Via het E-loket (www.erpe-mere.be )<br />

Briefwisseling<br />

Alle briefwisseling met het <strong>gemeente</strong>bestuur moet gericht<br />

wor<strong>de</strong>n aan het college <strong>van</strong> burgemeester en schepenen, Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg<br />

458, 9420 <strong>Erpe</strong>-Mere.<br />

e-mail : <strong>gemeente</strong>bestuur@erpe-mere.be<br />

web<strong>site</strong> : www.erpe-mere.be<br />

Openingsuren <strong>gemeente</strong>huis<br />

(053/60.34.00)<br />

Maandag : 08.00 - 11.45 uur<br />

Dinsdag : 08.00 - 11.45 uur<br />

Woensdag : 08.00 - 11.45 uur en <strong>van</strong> 13.00 - 16.45 uur<br />

Don<strong>de</strong>rdag : 08.00 - 11.45 uur en <strong>van</strong> 17.30 - 20.00 uur<br />

Vrijdag : 08.00 - 11.45 uur<br />

Openingsuren OCMW<br />

(053/60.34.90)<br />

Maandag : 08.15 u.- 11.45 u.<br />

Dinsdag : 08.15 u.- 11.45 u.<br />

Woensdag : 08.15 u.- 11.45 u. en <strong>van</strong> 13.00 u. – 16.30 u.<br />

Don<strong>de</strong>rdag : 08.15 u.- 11.45 u. en <strong>van</strong> 17.30 u.- 20.00 u.<br />

Vrijdag : 08.15 u.- 11.45 u.<br />

DE ILvA IS NU OOK BEREIKBAAR VIA E-<br />

MAIL:<br />

ILvA (enkel <strong>op</strong>haling grofvuil) : 053/85.85.45 of<br />

<strong>op</strong>haling.grofhuisvuil.erpe-mere@ilva.be<br />

* voor <strong>de</strong> <strong>op</strong>haling <strong>van</strong> grof huisvuil of grof snoeihout moet u ten<br />

laatste 2 dagen <strong>op</strong> voorhand bellen naar bovenstaand nummer.<br />

ILvA (klachten) : 053/83.88.48 of klachten.erpe-mere@ilva.be<br />

Gratis infolijn GFT : 0800/94 140<br />

Gratis infolijn FOST Plus (wat hoort bij het PMD-afval ?)<br />

0800/12 690<br />

13<br />

De Kringlo<strong>op</strong>winkel (herbruikbare goe<strong>de</strong>ren)<br />

053/78.61.73<br />

AANDACHT!<br />

Voor alle huis-aan-huisinzamelingen is het aangewezen <strong>de</strong><br />

afvalfracties buiten te zetten <strong>de</strong> dag voor <strong>de</strong> voorziene <strong>op</strong>haaldag<br />

<strong>van</strong>af 20.00 u.<br />

De <strong>op</strong>haaldienst <strong>van</strong> <strong>de</strong> ILvA start haar inzamelingen ’s<br />

morgens <strong>van</strong>af 06.00 u. Materialen die te laat buiten staan<br />

wor<strong>de</strong>n niet meer <strong>op</strong>gehaald.<br />

Openingsuren bibliotheek<br />

(053/60.34.70)<br />

Maandag : 16.00 u.- 19.00 u.<br />

Dinsdag : 17.00 u.- 20.00 u.<br />

Woensdag : 10.00 u.- 12.00 u.<br />

13.00 u.- 17.00 u.<br />

Don<strong>de</strong>rdag : 17.00 u.- 20.00 u.<br />

Vrijdag : 10.00 u.- 12.00 u.<br />

Zaterdag : 09.00 u.- 12.00 u.<br />

Gelieve zich aan te mel<strong>de</strong>n ten laatste 15 minuten voor sluitingstijd.<br />

Openingsuren Sporthal “Steenberg”<br />

(053/60.34.80)<br />

De administratie <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke sporthal “Steenberg”<br />

is ge<strong>op</strong>end <strong>van</strong> 08.30 u. tot 11.30 u. en <strong>van</strong> 13.00 u. tot 16.30<br />

u.<br />

Op don<strong>de</strong>rdag is <strong>de</strong> dienst <strong>op</strong>en <strong>van</strong> 08.30 u. tot 11.30 u. en<br />

<strong>van</strong> 13.00 u. tot 15.45 u. alsook <strong>van</strong> 18.00 u. tot 20.00 u.<br />

Op vrijdag in <strong>de</strong> voormiddag <strong>van</strong> 8.30 u. tot 11.30 u.<br />

Gemeentemagazijn<br />

Seskenskouter 2<br />

9420 <strong>Erpe</strong>-Mere<br />

053/81.08.63<br />

PWA <strong>Erpe</strong>-Mere<br />

Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg 458, 9420 <strong>Erpe</strong>-Mere<br />

Tel: 053/60.34.30<br />

Fax: 053/60.34.01<br />

e-mail: pwa@erpe-mere.be<br />

Openingsuren :<br />

Maandag: 08.30 u. – 11.30 u.<br />

Dinsdag: 08.30 u. – 11.30 u.<br />

Woensdag: 08.30 u. – 11.30 u.<br />

Don<strong>de</strong>rdag: 08.30 u. – 11.30 u.<br />

18.00 u. – 20.00 u.<br />

Vrijdag: 08.30 u. – 11.30 u.


LOKALE WERKWINKEL ERPE-MERE<br />

Inschrijven als werkzoeken<strong>de</strong> bij <strong>de</strong><br />

VDAB, versprei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> je CV naar<br />

werkgevers, aanvragen <strong>van</strong> een <strong>op</strong>leiding,<br />

surfen naar een job, … je kan het<br />

allemaal in <strong>de</strong> Lokale Werkwinkel <strong>van</strong><br />

je <strong>gemeente</strong>.<br />

Openingsuren: elke voormiddag <strong>van</strong> 08.15 u. tot 11.45 u.<br />

woensdagnamiddag <strong>van</strong> 13.15 u. tot 16.45 u.<br />

don<strong>de</strong>rdagavond <strong>van</strong> 17.30 u. tot 20.00 u.<br />

Gemeentebestuur <strong>Erpe</strong>-Mere, rechtover <strong>de</strong> dienst Sociale Zaken.<br />

Informatie kan je bekomen <strong>op</strong> <strong>de</strong> dienst Sociale Zaken<br />

053/60.34.18 of 053/60.34.19.<br />

Consultatiebureau Kind en Gezin <strong>Erpe</strong>-Mere<br />

Dorpsstraat 146, 9420 <strong>Erpe</strong>-Mere<br />

053/80.61.38<br />

Zittingen:<br />

Dinsdag <strong>van</strong> 17.50 tot 20.10<br />

Don<strong>de</strong>rdag <strong>van</strong> 12.50 tot 15.10<br />

Kabeltelevisie<br />

Enig nummer<br />

015/66.66.66<br />

Intercommunale vereniging voor<br />

energieleveringen in Mid<strong>de</strong>n-Vlaan<strong>de</strong>ren<br />

Nuttige adressen en telefoonnummers Intergem:<br />

Algemeen nummer : 078/35 35 34<br />

Werkdagen <strong>van</strong> 8 u. tot 20 u.<br />

Op dit nummer kunt u terecht voor :<br />

vragen over nieuwe aansluitingen<br />

- verzwaren <strong>van</strong> aansluitingen, verplaatsen en ver<strong>van</strong>gen <strong>van</strong><br />

meters<br />

- vragen over rationeel energiegebruik (REG)<br />

- vragen over sociale leveranciers en budgetmeters<br />

- overige vragen.<br />

Gasreuk : 0800/65 0 65<br />

24 u. t<strong>op</strong> 24, 7 dagen <strong>op</strong> 7<br />

Storingen en <strong>de</strong>fecten : 078/35 35 00<br />

24 u. <strong>op</strong> 24, 7 dagen <strong>op</strong> 7<br />

Meter<strong>op</strong>neming : 078/78.97.89<br />

Werkdagen <strong>van</strong> 08.00 u. tot 20.00 u., zaterdag <strong>van</strong> 09.00 u.<br />

tot 13.00 u.<br />

Web<strong>site</strong> www.Intergem.be<br />

Klantenkantoren Intergem<br />

Aalst - Den<strong>de</strong>rmondsesteenweg 75a<br />

Sint-Niklaas - Heistraat 88<br />

Let wel, alles wat te maken heef met bijvoorbeeld <strong>de</strong> verko<strong>op</strong><br />

en <strong>de</strong> facturatie <strong>van</strong> elektriciteit en/of aardgas, is geen<br />

<strong>op</strong>dracht meer <strong>van</strong> uw distributienetbeheer<strong>de</strong>r, maar werd in<br />

<strong>de</strong> vrije energiemarkt toevertrouwd aan erken<strong>de</strong> leveranciers.<br />

Een lijst <strong>van</strong> erken<strong>de</strong> leveranciers vindt u terug <strong>op</strong> <strong>de</strong> web<strong>site</strong><br />

www.vreg.be<br />

14<br />

MELDEN VAN DEFECTE LAMPEN<br />

De regelmatige on<strong>de</strong>rhoudsbeurten die vroeger uitgevoerd<br />

wer<strong>de</strong>n door Electrabel om <strong>de</strong>fecte lampen <strong>op</strong> te sporen gebeuren<br />

voortaan niet meer <strong>op</strong> die wijze.<br />

Vanaf nu verzoekt het <strong>gemeente</strong>bestuur <strong>de</strong> bewoners vrien<strong>de</strong>lijk,<br />

om zelf <strong>de</strong> niet bran<strong>de</strong>n<strong>de</strong> lampen door te geven <strong>op</strong><br />

navolgen<strong>de</strong> manier :<br />

Straat en huisnummer (in <strong>de</strong> buurt <strong>van</strong> <strong>de</strong> lamp) <strong>op</strong>geven<br />

<strong>op</strong> het tel. nr. 053/60.34.37<br />

of fax nr. 053/60.34.01<br />

of e-mail : straatverlichting@erpe-mere.be<br />

bij uitval <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>op</strong>enbare verlichting in een ganse straat of<br />

buurt telefoneren naar het nr. 0800/635 35<br />

of surfen naar www.straatlampen.be, indien <strong>de</strong> melding buiten<br />

<strong>de</strong> diensturen <strong>van</strong> het <strong>gemeente</strong>personeel moet gebeuren.<br />

Pimboli<br />

Initiatief buitenschoolse <strong>op</strong><strong>van</strong>g<br />

Gentsesteenweg 334<br />

9420 <strong>Erpe</strong>-Mere<br />

<strong>op</strong>eningsuren:<br />

<strong>op</strong> schooldagen:<br />

<strong>van</strong> 07.00 u. tot het begin <strong>van</strong> <strong>de</strong> lessen<br />

<strong>van</strong>af het ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> lessen tot 19.00 u.<br />

woensdagnamiddag <strong>van</strong>af het ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> lessen tot 19.00 u.<br />

<strong>op</strong> schoolvrije dagen, pedagogische studiedagen, en tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

schoolvakanties:<br />

doorl<strong>op</strong>end <strong>van</strong> 07.00 u. tot 19.00 u.<br />

inschrijvingen en inlichtingen bij <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijke:<br />

mevr. Griet De Vuyst<br />

tel.: 053/62 55 18<br />

gsm: 0473/56 59 64<br />

Uw contacten bij FLUXYS<br />

* noodnummers bij ongeval met of in <strong>de</strong> buurt <strong>van</strong><br />

Fluxys-infrastuctuur voor aardgasvervoer<br />

Tel. : 0800/90 102 of 02/282.70.02<br />

(24 u. per dag – 7 dagen per week)<br />

* vragen over <strong>de</strong> aanwezigheid <strong>van</strong> Fluxys-infractructuur<br />

voor aardgasvervoer : Fluxys Call Center :<br />

Tel. : 02/282.72.53 (alle werkdagen <strong>van</strong> 08.30 u. tot 16.30 u.)<br />

Fax : 02/282.75.54<br />

E-mail : infoworks@fluxys.net<br />

Gevon<strong>de</strong>n of verloren gel<strong>op</strong>en hon<strong>de</strong>n.<br />

Contacteer <strong>de</strong> lokale politie via het nummer 053/60.64.64 of<br />

bel naar het <strong>gemeente</strong>lijk schuthok te <strong>Erpe</strong><br />

0477/98.35.59.<br />

Telenet<br />

Departement Netaanleg<br />

Sluispark<br />

Verlorenbroodstraat 122 bus 3<br />

9820 Merelbeke<br />

Technische problemen : 015/66.66.66<br />

(keuze ‘technische storingen’)


Erediensten<br />

1. Sint Niklaasparochie Aaigem<br />

zaterdag : 18.30 u.<br />

vooravond <strong>van</strong> een hoogdag : 19.00 u.<br />

hoogdagen : 09.30 u.<br />

dinsdag en eventueel don<strong>de</strong>rdag : 18.30 u.<br />

E.H. Fons Vinck<br />

Kerkstraat, 4<br />

Tel: 053/62.37.71 of 053/41.45.71 of GSM 0474/69.29.16<br />

2. Sint Martinusparochie Bambrugge<br />

zondag: 09.00 u.<br />

3. Sint Martinusparochie Burst<br />

zondag: 10.00 u.<br />

hoogdag: 10.45 u. en 18.00 u.<br />

maandag, woensdag en vrijdag: 19.00 u.<br />

be<strong>de</strong>vaart <strong>van</strong> <strong>de</strong> H. Johannes Neuman : elke eerste maandag<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> maand: 19.00 u.<br />

E.H. Fons Vinck<br />

Kerkstraat, 4<br />

Tel: 053/62.37.71 of 053/41.45.71 of GSM 0474/69.29.16<br />

4. Sint Pietersban<strong>de</strong>nparochie Eron<strong>de</strong>gem<br />

zaterdag: 18.30 u.<br />

E.H. Patrick Bourgoignie<br />

Kapelhofstraat, 21<br />

Tel: 053/39.52.05 of GSM 0499/76.14.62<br />

5. Sint Martinusparochie <strong>Erpe</strong><br />

Zaterdag: 17.30 u.<br />

elke 1ste vrijdag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand: 19.00 u. nadienst voor <strong>de</strong><br />

overle<strong>de</strong>n<br />

zondag: 10.00 u. in <strong>de</strong> kapel <strong>van</strong> Avondzon<br />

elke weekdag: 09.00 u. in <strong>de</strong> kapel <strong>van</strong> Avondzon<br />

GRATIS JURIDISCH ADVIES BIJ OCMW<br />

ERPE-MERE<br />

Ie<strong>de</strong>re eerste en <strong>de</strong>r<strong>de</strong> don<strong>de</strong>rdag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand kan men<br />

bij het OCMW <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-Mere terecht voor gratis juridisch<br />

advies.<br />

Van 18.00 uur tot 20.00 uur is een advocaat aanwezig die u<br />

een eerste oriënterend advies zal geven.<br />

Om gebruik te maken <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze gratis service is het<br />

noodzakelijk vooraf een afspraak te maken via <strong>de</strong> sociale<br />

dienst <strong>van</strong> het OCMW. (tel. 053/60.34.90).<br />

Onnodig u aan te bie<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r afspraak.<br />

E.H. Jan C<strong>op</strong>pens<br />

Meredorp, 5<br />

Tel: 053/83.31.83<br />

6. Sint Bav<strong>op</strong>arochie Mere<br />

zondag: 10.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u.<br />

2<strong>de</strong> vrijdag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand: 19.00 u.<br />

laatste vrijdag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand: 19.00 u. nadienst voor <strong>de</strong> overle<strong>de</strong>nen.<br />

Don<strong>de</strong>rdag: 19.00 u. in <strong>de</strong> kapel <strong>van</strong> het klooster<br />

E.H. Jan C<strong>op</strong>pens<br />

Meredorp, 5<br />

Tel: 053/83.31.83<br />

7. Sint Paulus’ bekeringparochie Ottergem<br />

zondag: 09.00 u.<br />

elke 3<strong>de</strong> vrijdag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand: 19.00 u.<br />

elke 1ste vrijdag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand: gebedsdienst<br />

E.H. Jan C<strong>op</strong>pens<br />

Meredorp, 5<br />

Tel: 053/83.31.83<br />

8.. Sint Lambertusparochie Vlekkem<br />

zaterdag: 17.00 u.<br />

don<strong>de</strong>rdag: 18.30 u.<br />

E.H. Fons Vinck<br />

Kerkstraat, 4<br />

Tel: 053/62.37.71 of 053/41.45.71 of GSM 0474/69.29.16<br />

9. Protestantse eredienst<br />

Opstandingskerk.<br />

Dr.André Goffaerstraat, 2 (nabij het rondpunt “<strong>de</strong> Haring”)<br />

9300 Aalst<br />

Elke zondag: 10.00 u.<br />

Contact: dhr. Karel Jed<strong>de</strong>ns - Tel: 053/82.87.15<br />

15<br />

Ie<strong>de</strong>reen heeft recht <strong>op</strong> <strong>de</strong>rgelijk gratis advies. Het helpt<br />

vaak om problemen te voorkomen.<br />

Let wel, het betreft een eerste-lijnshulp.<br />

Dat wil zeggen dat <strong>de</strong> advocaat uw probleem niet zelf ver<strong>de</strong>r<br />

zal behartigen. Volstaat een eerste mon<strong>de</strong>ling advies niet,<br />

bent u gedagvaard of is het noodzakelijk een procedure <strong>op</strong><br />

te starten, dan kan je nog steeds terecht bij een advocaat<br />

<strong>van</strong> je eigen keuze. Hebt u daarvoor onvoldoen<strong>de</strong> financiële<br />

mid<strong>de</strong>len dan kan er zelfs een kosteloze advocaat wor<strong>de</strong>n<br />

aangeduid door het Bureau voor Juridische Bijstand (het<br />

vroegere pro <strong>de</strong>o bureau). Hiervoor kan u zich wen<strong>de</strong>n tot<br />

het Gerechtsgebouw aan <strong>de</strong> Graanmarkt 3 te Aalst.


Lokale Politie<br />

ALGEMEEN TELEFOONNUMMER CENTRALE<br />

053/60.64.64<br />

Lokale Politiepost <strong>Erpe</strong>-Mere<br />

FIETSENGRAVERING<br />

Zonale hoofdpost <strong>van</strong> <strong>de</strong> lokale politie<br />

Administratief Centrum 1 bus 1 - 9340 Le<strong>de</strong><br />

Tel. 053/60.64.64 - Fax 053/60.64.69<br />

Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg 402<br />

9420 <strong>Erpe</strong>-Mere<br />

Tel. 053/85.84.33 - Fax 053/84.19.31<br />

Openingsuren:<br />

Weekdagen <strong>van</strong> 08.00 u. – 12.00 u. en 13.30 u. – 17.30 u.<br />

Don<strong>de</strong>rdag <strong>van</strong> 08.00 u. – 12.00 u. en 13.00 u. – 20.00 u.<br />

Diensten:<br />

Zonechef<br />

Zonale verkeersdienst<br />

Lokale wijkdienst<br />

Lokaal onthaal<br />

Inwoners <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-Mere en Le<strong>de</strong> kunnen hier terecht<br />

voor alle aangiften<br />

U kan uw fiets laten registreren door één of meer<strong>de</strong>re<br />

stickers <strong>op</strong> <strong>de</strong> fiets aan te brengen. Het gebruik <strong>van</strong> een<br />

<strong>de</strong>gelijk slot blijft wel in alle omstandighe<strong>de</strong>n <strong>de</strong> meest<br />

aangewezen beveiliging. Het grote voor<strong>de</strong>el <strong>van</strong> het<br />

markeren <strong>van</strong> uw fiets is dat men <strong>de</strong> fiets kan k<strong>op</strong>pelen aan<br />

<strong>de</strong> eigenaar wanneer een politiedienst hem een<strong>de</strong>r waar in<br />

België zou terugvin<strong>de</strong>n.<br />

Het volstaat om even, in één <strong>van</strong> onze kantoren, langs<br />

te komen om uw fiets te laten registreren. U vult het<br />

registratieformulier in en wij bezorgen u <strong>de</strong> stickers.<br />

U hoeft dus niet met uw fiets zelf langs te komen.<br />

Alle weekdagen telefonisch te bereiken <strong>van</strong><br />

<strong>van</strong> 08.00 u. – 12.00 u. en 13.00 u. – 17.00 u.<br />

Diensten :<br />

Zonechef : 053/60.64.40<br />

Administratieve diensten : 053/60.64.45<br />

16<br />

Lokale Politiepost Le<strong>de</strong><br />

Administratief Centrum 2<br />

9340 Le<strong>de</strong><br />

Tel. 053/60.64.64 - Fax 053/60.64.69<br />

Openingsuren:<br />

Weekdagen <strong>van</strong> 07.30 u. – 19.30 u.<br />

zaterdag <strong>van</strong> 09.00 u. – 12.00 u.<br />

Diensten:<br />

Permanente interventie<br />

Lokale wijkdienst<br />

Dienst slachtofferbejegening<br />

Zonaal onthaal<br />

Inwoners <strong>van</strong> Le<strong>de</strong> en <strong>Erpe</strong>-Mere kunnen hier terecht<br />

voor alle aangiften<br />

OPGELET ! BIJ AANGIFTE BIJ DE POLITIE VAN VERLIES OF DIEFSTAL IDENTITEITSKAART,<br />

STEEDS PASFOTO MEEBRENGEN<br />

VERLOREN OF GEVONDEN<br />

FIETSEN, BROMFIETSEN EN<br />

ANDERE VOORWERPEN<br />

Alle verrichtingen m.b.t. verloren of gevon<strong>de</strong>n fietsen of<br />

bromfietsen (en an<strong>de</strong>re gevon<strong>de</strong>n of verloren voorwerpen)<br />

wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> diensten <strong>van</strong> <strong>de</strong> politiezone <strong>Erpe</strong>-Mere / Le<strong>de</strong><br />

afgehan<strong>de</strong>ld.<br />

Voor alle inlichtingen richt u zich tot het secretariaat <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> lokale politie <strong>op</strong> het telefoonnummer 053/60.64.64<br />

(Inspecteur Peter Van Impe).<br />

Openingsuren : elke werkdag <strong>van</strong> 08.00 u. tot 12.00 u.<br />

en <strong>van</strong> 13.00 u. tot 17.00 u.


Woensdag 19/09:<br />

Gratis proefl es aerobic/BBB<br />

(<strong>gemeente</strong>bestuur i.s.m.<strong>de</strong> sportdienst )<br />

Sporthal Steenberg <strong>van</strong> 19.00 uur - 20.00 uur of <strong>van</strong> 20.00 uur<br />

- 21.00 uur<br />

Don<strong>de</strong>rdag 20/09:<br />

Gratis proefl es curve-bowl<br />

(<strong>gemeente</strong>bestuur i.s.m.<strong>de</strong> sportdienst )<br />

Sporthal Steenberg <strong>van</strong> 14.00 uur - 15.00 uur of <strong>van</strong> 15.00 uur<br />

- 16.00 uur<br />

Zondag 23/09 :<br />

Gratis “ belevingsparcours” <strong>van</strong> 14.00 uur – 18.00 uur – sportzaal<br />

Steenberg<br />

Gemeentebestuur i.s.m. sportdienst, sportraad en verschillen<strong>de</strong><br />

clubs.<br />

Attracties: Klimvuurtoren, levend tafelvoetbalspel, trampoline<br />

met veiligheidsnet, voetbal<strong>van</strong>gspel, reuzenbasketbal, circusattributen,<br />

curve-bowl<br />

Volgen<strong>de</strong> clubs bie<strong>de</strong>n gratis initiatie aan in <strong>de</strong> sporthal:<br />

Musashi Ryu, Sta Aikido, Badmintonclub Nilston, Tafeltennisclub<br />

<strong>Erpe</strong>-Mere.<br />

Voor <strong>de</strong> allerkleinsten:<br />

springkasteel met obstakels, springkussen met veilige muren en<br />

veiligheid in- en uitstap<br />

17<br />

SPORT<br />

Volgen<strong>de</strong> clubs bie<strong>de</strong>n een gratis proefl es<br />

voetbal aan <strong>op</strong> het domein Steenberg<br />

(1e terrein): FC Mere, Racing Bambrugge<br />

en S.K. Aaigem <strong>van</strong> 14.00 uur - 15.00 uur<br />

LEEFTIJD CLUB TERREIN<br />

U7-U8 SK Aaigem 1/3 A<br />

U9-U10 FC Mere 1/3 B<br />

U11-U13 KRC Bambrugge 1/3 C<br />

Aanwezigheid <strong>van</strong> pony’s voor tochtje -12jarigen<br />

ruiterclub LEVADE zal <strong>op</strong><br />

het domein Steenberg aanwezig<br />

zijn <strong>van</strong> 14.00 uur -<br />

18.00 uur<br />

Demonstratie/<strong>op</strong>tre<strong>de</strong>n <strong>van</strong> verschillen<strong>de</strong> clubs:<br />

Musashi Ryu: 14.30 uur<br />

STA Aikido: 15.00 uur<br />

Dance Planet: 15.30 uur<br />

Turnclub Klim Op: 16.00 uur<br />

Badmintonclub Nilston: 16.30 uur<br />

Tafeltennisclub <strong>Erpe</strong>-Mere: 17.00 uur<br />

Informatiestand:<br />

Infostand sportverenigingen :<br />

Infostand sportdienst<br />

Voorstelling brochure 35 jaar sportlaureaten in <strong>Erpe</strong>-Mere


A<br />

BBBBBBBBB<br />

C<br />

Kin<strong>de</strong>r- en Jeugdjury<br />

1<br />

Leesclubje voor <strong>de</strong> Kleuters<br />

18<br />

BIBLIOTHEEK<br />

We zetten <strong>de</strong> traditie voort: <strong>van</strong>af oktober doen we <strong>op</strong>nieuw mee met <strong>de</strong> Kin<strong>de</strong>r- en Jeugdjury<br />

Vlaan<strong>de</strong>ren! Kin<strong>de</strong>r- en Jeugdjury Vlaan<strong>de</strong>ren is een jury <strong>van</strong> kin<strong>de</strong>ren en jongeren die<br />

jeugdboeken beoor<strong>de</strong>len.<br />

E<br />

We hebben één leesclubje voor kleuters en één voor beginnen<strong>de</strong> lezers. Vanaf dit jaar zullen<br />

Glenn De Sae<strong>de</strong>leer en Jolien Callebaut <strong>de</strong> groepjes begelei<strong>de</strong>n. We komen zo’n negen keer<br />

samen <strong>op</strong> zaterdagochtend geduren<strong>de</strong> het schooljaar en <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs krijgen in tussentijd een<br />

k<strong>op</strong>je koffi e aangebo<strong>de</strong>n. We gaan <strong>van</strong> start <strong>op</strong> 13 oktober <strong>2012</strong>.<br />

Speciaal voor onze jongste lezertjes, tussen 4 en 6 jaar: wie graag naar verhaaltjes<br />

luistert, wordt zeker en vast met <strong>op</strong>en armen verwacht!!<br />

Onze kleuterjury komt telkens <strong>op</strong> een zaterdag samen, <strong>van</strong> 10u00 tot 10u45.<br />

We zitten knus in ons lees - en vertelhoekje en luisteren naar een leuk verhaaltje.<br />

Na ie<strong>de</strong>r verhaaltje gaan we creatief aan <strong>de</strong> slag met het boek.<br />

Leesclubje voor <strong>de</strong> beginnen<strong>de</strong> lezertjes<br />

Een leesclubje speciaal voor <strong>de</strong> beginnen<strong>de</strong> lezertjes <strong>van</strong> het eerste leerjaar:<br />

ein<strong>de</strong>lijk zelf boekjes lezen!<br />

Natuurlijk zullen we elkaar helpen om <strong>de</strong> eerste moeilijke woordjes te lezen, om<br />

<strong>de</strong> tekst te begrijpen. De klemtoon ligt <strong>op</strong> het leesplezier en er wordt hon<strong>de</strong>rduit<br />

verteld over <strong>de</strong> leukste, grappigste en spannendste fragmenten.<br />

Onze jury <strong>van</strong> beginnen<strong>de</strong> lezertjes komt telkens <strong>op</strong> een zaterdag samen, <strong>van</strong><br />

11u00 tot 11u45.<br />

Vanaf NU kunnen alle lezertjes ingeschreven wor<strong>de</strong>n. Dit kan in <strong>de</strong> bib, maar zeker<br />

ook telefonisch (053/60.34.70) of via e-mail bibliotheek@erpe-mere.be.<br />

Na <strong>de</strong> inschrijving sturen wij een kalen<strong>de</strong>r met <strong>de</strong> data en an<strong>de</strong>re praktische informatie.<br />

Wacht niet te lang, het aantal plaatsen is beperkt.<br />

222222222<br />

DD<br />

Buddywerking Vlaan<strong>de</strong>ren - Regio Zuid Oost-Vlaan<strong>de</strong>ren<br />

organiseert vriendschappelijke contacten tussen<br />

vrijwilligers (<strong>de</strong> buddy) en mensen met psychische<br />

problemen (<strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemer) die zelfstandig wonen<br />

maar zich dikwijls eenzaam voelen.<br />

Zin in boeiend vrijwilligerswerking je eigen streek?<br />

Zin in een nieuwe ervaring?<br />

Ga je graag met mensen om, wil je een <strong>de</strong>ugddoend contact aanbie<strong>de</strong>n, samen <strong>op</strong> stap gaan, een tweetal uur per veertien<br />

dagen, dan maken wij graag kennis met je!<br />

Ga naar www.buddywerking.be of zuidoostvlaan<strong>de</strong>ren@buddywerking.be of 0479/678 488


Huisbeschermer tegen wateroverlast<br />

Ook in <strong>Erpe</strong>-Mere kregen in het verle<strong>de</strong>n reeds tal <strong>van</strong> huizen<br />

met wateroverlast te maken. Als <strong>gemeente</strong>overheid<br />

doen we ons best om in samenwerking met <strong>de</strong> bevoeg<strong>de</strong><br />

Vlaamse Overheid <strong>de</strong> waterhuishouding ook in extreme omstandighe<strong>de</strong>n<br />

on<strong>de</strong>r controle te krijgen, via o.m. <strong>de</strong> aanleg<br />

<strong>van</strong> wachtbekkens en buff erzones.<br />

Maar ook <strong>de</strong> private markt biedt soms interessante hulpstukken<br />

voor het geval <strong>de</strong> nood het hoogst is. En <strong>op</strong> verzoek <strong>van</strong><br />

diverse belanghebben<strong>de</strong>n willen we dit bepaald product<br />

toch on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> aandacht <strong>van</strong> onze inwoners brengen.<br />

De “huisbeschermer” voorkomt dat water via poorten, ramen<br />

en/of <strong>de</strong>uren uw woning binnendringt.<br />

Het ver<strong>van</strong>gt <strong>op</strong> dat moment <strong>de</strong> geken<strong>de</strong> zandzakjes.<br />

Het systeem bestaat uit een pvc-plaat, gegal<strong>van</strong>iseer<strong>de</strong><br />

klemstangen, speciale rubbers en enkele profi elen.<br />

Op maximum 10 minuten wordt <strong>de</strong> <strong>op</strong> maat gemaakte huisbeschermer<br />

geplaatst zon<strong>de</strong>r te boren, te schroeven of te<br />

breken.<br />

Het kan even snel ge<strong>de</strong>monteerd wor<strong>de</strong>n en compact wor<strong>de</strong>n<br />

<strong>op</strong>geborgen.<br />

De huisbeschermer, met een breedte <strong>van</strong> 3 meter en een<br />

hoogte <strong>van</strong> 90 cm, werd door het Wetenschappelijk Technisch<br />

Centrum voor <strong>de</strong> Bouw (WTCB) on<strong>de</strong>r hoge druk getest<br />

<strong>op</strong> waterdoorlatendheid.<br />

Het resultaat <strong>van</strong> <strong>de</strong> WTCB test garan<strong>de</strong>er<strong>de</strong> een bescherming<br />

<strong>van</strong> 98% tegen binnendringend water.<br />

De beschermer is in België gepatenteerd. De producent heeft<br />

ook <strong>de</strong> procedure voor een wereldwijd patent <strong>op</strong>gestart.<br />

De huisbeschermer kan voor een levenslange bescherming<br />

tegen wateroverlast zorgen.<br />

Meer info en <strong>de</strong> werking er<strong>van</strong> kan je bekijken <strong>op</strong> www.combat-water.be<br />

Verko<strong>op</strong> <strong>van</strong> gevon<strong>de</strong>n en/of afgeschreven goe<strong>de</strong>ren<br />

Het <strong>gemeente</strong>bestuur zal <strong>op</strong> don<strong>de</strong>rdag 20 <strong>sept</strong>ember <strong>2012</strong><br />

overgaan tot <strong>de</strong> <strong>op</strong>enbare verko<strong>op</strong> <strong>van</strong> volgen<strong>de</strong> gevon<strong>de</strong>n<br />

en/of afgeschreven goe<strong>de</strong>ren:<br />

45 fi etsen<br />

2 allesmaaiers (<strong>de</strong>fect)<br />

3 sproeiers met motor<br />

1 partij glasdallen (ongeveer 300 stuks)<br />

3 bromfi etsen<br />

De goe<strong>de</strong>ren zijn te bezichtigen in het <strong>gemeente</strong>magazijn, Seskenskouter<br />

2, 9420 <strong>Erpe</strong>-Mere <strong>op</strong> don<strong>de</strong>rdag 20 <strong>sept</strong>ember <strong>van</strong><br />

17 u 30 tot 18 u.<br />

Verko<strong>op</strong> <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> dag <strong>van</strong>af 18 uur.<br />

Opmerking: De goe<strong>de</strong>ren dienen contant in han<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het<br />

diensthoofd fi nanciën betaald te wor<strong>de</strong>n.<br />

Daarnaast wor<strong>de</strong>n ook een aantal afgeschreven goe<strong>de</strong>ren bij<br />

schriftelijk bod verkocht aan <strong>de</strong> hoogste bie<strong>de</strong>r. Daarbij wordt<br />

telkens een minimum bod <strong>op</strong>gelegd:<br />

1 vrachtwagen Mitsubishi Canter – bouwjaar 1990: minimum<br />

650 euro<br />

1 veger Hofmans – bouwjaar 1999: minimum 900 euro<br />

1 maaier Kubota – bouwjaar 1998: minimum 150 euro<br />

Geïnteresseer<strong>de</strong>n kunnen <strong>de</strong>elnemen door hun bod te plaatsen<br />

uiterlijk 21 <strong>sept</strong>ember <strong>2012</strong> bij wijze <strong>van</strong> aangetekend<br />

19<br />

www.apotheek.be<br />

wachtdienst<br />

apotheker<br />

De Algemene Pharmaceutische Bond (beroepsvereniging<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> offi cine-apothekers) maakt bij <strong>de</strong>ze bekend<br />

dat er een nieuwe GRATIS dienst ter beschikking staat<br />

voor <strong>de</strong> Belgische bevolking : <strong>de</strong> personen die <strong>op</strong> een<br />

eenvoudige manier wensen te weten welke apotheker in<br />

<strong>de</strong> buurt <strong>van</strong> dienst is, kunnen <strong>van</strong>af nu een Internet-<strong>site</strong><br />

raadplegen :<br />

www.apotheek.be<br />

Het volstaat om het postnummer in te voeren <strong>van</strong> <strong>de</strong> betreff<br />

en<strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> om da<strong>de</strong>lijk en <strong>op</strong> eenvoudige wijze<br />

een lijst met gegevens te bekomen <strong>van</strong> <strong>de</strong> apothekers<br />

die <strong>de</strong> wachtdienst <strong>op</strong> dat moment verzekeren.<br />

Men wenst tevens <strong>op</strong> te merken dat <strong>de</strong>ze Internet-<strong>site</strong><br />

niet het telefoonnummer (0900/10500), dat reeds sinds<br />

enkele jaren bestaat, ver<strong>van</strong>gt. Dit nummer blijft ter<br />

beschikking voor <strong>de</strong> personen die het Net niet kunnen<br />

raadplegen.<br />

Huisartsen<br />

Voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong>n Bambrugge, Eron<strong>de</strong>gem,<br />

<strong>Erpe</strong>, Mere, Ottergem en Vlekkem.<br />

centraal wachtnummer :<br />

053/82.05.05<br />

Voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong>n Aaigem, en Burst<br />

centraal wachtnummer :<br />

053/62.40.43<br />

Tandartsen<br />

Centraal wachtnummer :<br />

053/70.90.95<br />

Apothekers<br />

Algemeen wachtdienstinfo<br />

telefoonnummer 0900/10.500<br />

Algemeen nummer <strong>gemeente</strong>huis:<br />

053/60 34 00<br />

Voormiddag Namiddag Avond<br />

Ma 08.00 u. - 11.45 u. gesloten gesloten<br />

Di 08.00 u. - 11.45 u. gesloten gesloten<br />

Wo 08.00 u. - 11.45 u. 13.00 u. - 16.45 u. gesloten<br />

Do 08.00 u. - 11.45 u. gesloten 17.30 u. - 20.00 u<br />

Vr 08.00 u. - 11.45 u. gesloten gesloten<br />

Algemeen nummer politie<br />

053/60 64 64<br />

Elke werkdag <strong>van</strong> 08.00 u. tot 12.00 u.<br />

en <strong>van</strong> 13.30 u. tot 17.30u. Op don<strong>de</strong>rdag tot 20.00 u.<br />

schrijven of tegen ont<strong>van</strong>gstbewijs. Daartoe dienen <strong>de</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong><br />

web<strong>site</strong> en bij <strong>de</strong> dienst fi nanciën beschikbare formulieren gebruikt<br />

te wor<strong>de</strong>n. Het bod dient in een dubbele omslag gesloten<br />

te zijn, waarbij <strong>de</strong> binnenste omslag vermeldt: “Schriftelijk bod<br />

afgeschreven goe<strong>de</strong>ren <strong>2012</strong>” en gericht te zijn aan het College<br />

<strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen, Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg 458,<br />

9420 <strong>Erpe</strong>-Mere.<br />

Deze goe<strong>de</strong>ren zijn na afspraak te bezichtigen: 053/60.34.00


Grote bio-afbreekbare zakken die in GFT-container wor<strong>de</strong>n gehangen zijn NIET toegelaten.<br />

20<br />

MILIEU<br />

De afgel<strong>op</strong>en maan<strong>de</strong>n merkt ILvA dat steeds meer mensen een grote bio-afbreekbare zak <strong>van</strong> 140 liter<br />

in hun GFT-container hangen. Vermoe<strong>de</strong>lijk doet men dat om te vermij<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> binnenkant <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

GFT-container vuil wordt.<br />

Deze grote biozakken bemoeilijken echter het composteringsproces door hun om<strong>van</strong>g. Ze blokkeren <strong>de</strong><br />

draaien<strong>de</strong> <strong>de</strong>len <strong>van</strong> <strong>de</strong> voorbewerkingsmachines en zorgen dus voor productieproblemen.<br />

Daarom verbiedt ILvA <strong>van</strong>af he<strong>de</strong>n het gebruik <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze zakken en zullen GFT-containers waar <strong>de</strong>rgelijke<br />

biozakken in hangen niet langer wor<strong>de</strong>n geledigd.<br />

De kleine biozakjes <strong>van</strong> 8 liter, die wor<strong>de</strong>n gebruikt in een biobakje in <strong>de</strong> keuken, kunnen uiteraard wel<br />

nog in <strong>de</strong> GFT-containers wor<strong>de</strong>n gegooid.<br />

Be<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> waar<strong>de</strong>bonnen voor sterilisatie/castratie <strong>van</strong> huiskatten<br />

<strong>van</strong>af 3 <strong>sept</strong>ember <strong>2012</strong>.<br />

Een (huis)kat trekt graag <strong>op</strong> verkenning en ontmoet dan soortgenoten met “ongewenste” problemen als gevolg. Vele zwerfkatten<br />

zijn nakomelingen <strong>van</strong> huiskatten. Bij katten is 1 + 1 = 6. Dit wil zeggen één kattenpaar kan het leven schenken aan 6 kittens per jaar,<br />

die <strong>op</strong> hun beurt na 6 maan<strong>de</strong>n ook al vruchtbaar zijn. Wie kan rekenen begrijpt dat er aldus snel een te grote p<strong>op</strong>ulatie kan ontstaan.<br />

De katten beginnen te zwerven <strong>op</strong> zoek naar eten en zijn door ontbering extra vatbaar voor allerlei ziektes. Ook dierenasiel<br />

en kunnen <strong>de</strong> continue toestroom <strong>van</strong> katten niet verwerken. Noodgedwongen laten ze 1 <strong>op</strong> 2 - meestal jonge en kerngezon<strong>de</strong><br />

- katten inslapen. Een simpele sterilisatie kan dus veel problemen voorkomen.<br />

In het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> haar duurzaam kattenbeheersingsbeleid moedigt het <strong>gemeente</strong>bestuur <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-Mere haar burgers aan om <strong>de</strong><br />

huiskat te laten steriliseren/castreren. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> maand januari kan er per gezin een waar<strong>de</strong>bon ter waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> € 25 afgehaald<br />

wor<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong> dienst Leefmilieu, en dit zolang <strong>de</strong> voorraad strekt. In totaal zijn 125 bonnen voorzien die geldig blijven tot eind<br />

<strong>de</strong>cember <strong>2012</strong>. De bedoeling is dat <strong>de</strong> dierenarts een onmid<strong>de</strong>llijke korting <strong>van</strong> € 25 toestaat. In principe wordt <strong>de</strong> actie ie<strong>de</strong>r<br />

voor- en najaar herhaald. Als u <strong>de</strong> bon afhaalt, voorzie dan ook spoedig een afspraak met <strong>de</strong> dierenarts gezien <strong>de</strong> beperkte geldigheidsduur<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> bon.<br />

De weg <strong>van</strong> vuil naar pr<strong>op</strong>er water<br />

Na het eerste halfuur <strong>van</strong> <strong>de</strong> dag is <strong>de</strong> kans groot dat je een verfrissen<strong>de</strong> douche hebt genomen, je<br />

tan<strong>de</strong>n gepoetst, het toilet doorgespoeld, …Alledaagse han<strong>de</strong>lingen waar je niet meer bij stilstaat.<br />

Maar wat gebeurt er met het vervuil<strong>de</strong> water? Waar lo<strong>op</strong>t het naartoe?<br />

Het Vlaams rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafi n bouw<strong>de</strong> in het Ouddorp te Hel<strong>de</strong>rgem een nieuwe waterzuiveringsinstallatie<br />

waar het afvalwater via een on<strong>de</strong>rgronds leidingennetwerk toekomt en gezuiverd wordt. Momenteel is het<br />

afvalwater <strong>van</strong> <strong>de</strong> inwoners langs Oud Dorp, Hel<strong>de</strong>rgemstraat, Hollestraat, Dikkelin<strong>de</strong>nstraat, Langemunte, Ratmolenstraat<br />

en Frankrot reeds aangesloten. Na volledige uitbouw <strong>van</strong> het rioleringsstelsel zal <strong>de</strong>ze installatie het afvalwater<br />

<strong>van</strong> 3000 inwoners zuiveren. Dan zal <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong> Hel<strong>de</strong>rgem <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> Haaltert en <strong>de</strong> <strong>de</strong>el<strong>gemeente</strong><br />

Aaigem <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> <strong>Erpe</strong>-Mere aangesloten zijn <strong>op</strong> het zuiveringsstation te Hel<strong>de</strong>rgem.<br />

Benieuwd hoe vuil water weer pr<strong>op</strong>er wordt? Ga dan <strong>op</strong> 13 <strong>sept</strong>ember een kijkje nemen <strong>op</strong> <strong>de</strong> zuiveringsinstallatie in<br />

het Ouddorp. Er zijn rondleidingen voorzien om 17.00 uur, 17.30 uur, 18.00 uur, 18.30 uur, 19.00 uur en 19.30 uur. Nadien<br />

krijg je een drankje aangebo<strong>de</strong>n. Burgemeester <strong>van</strong> Haaltert, Roger C<strong>op</strong>pens, Burgemeester <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-Mere, Hugo De<br />

Waele en Nico De Schepper, Accountmanager <strong>van</strong> Aquafi n NV geven om 17.30 uur een korte verwelkoming.<br />

Graag inschrijven ten laatste <strong>op</strong> 11 <strong>sept</strong>ember (met vermelding <strong>van</strong> uur <strong>van</strong> voorkeur) via contact@aquafi n.be of <strong>op</strong><br />

het nummer 03 450 45 45.


21<br />

SENIOREN<br />

CULTURELE DAGUITSTAP GEMEENTELIJKE SENIORENRAAD ERPE-MERE<br />

Boottocht <strong>van</strong> Aalst naar Den<strong>de</strong>rmon<strong>de</strong> <strong>op</strong> woensdag 26 <strong>sept</strong>ember <strong>2012</strong><br />

De <strong>gemeente</strong>lijke seniorenraad <strong>Erpe</strong>-Mere organiseert <strong>op</strong> woensdag 26 <strong>sept</strong>ember<br />

<strong>2012</strong> een culturele daguitstap (met <strong>de</strong> boot) naar Den<strong>de</strong>rmon<strong>de</strong>.<br />

We vertrekken <strong>van</strong>uit Aalst (Sint-Annabrug) om 10u30 met <strong>de</strong> boot “De Kastaar”<br />

voor een tochtje <strong>op</strong> <strong>de</strong> Den<strong>de</strong>r naar Den<strong>de</strong>rmon<strong>de</strong>.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> vaart krijg je 3 glaasjes aperitief (cava) met hapjes, en daarna genieten<br />

we <strong>op</strong> <strong>de</strong> boot <strong>van</strong> een heerlijke barbecue à volonté, met uitgebrei<strong>de</strong> sala<strong>de</strong>buff et.<br />

Boven<strong>op</strong> krijg je 2 drankjes aangebo<strong>de</strong>n.<br />

Rond 12u30 komen we aan in Den<strong>de</strong>rmon<strong>de</strong>, waar je <strong>de</strong> mogelijkheid hebt om <strong>de</strong><br />

stad Den<strong>de</strong>rmon<strong>de</strong> te bezoeken.<br />

We spreken af voor <strong>de</strong> terugvaart met <strong>de</strong> boot naar Aalst, zodat we rond 17u30 ten<br />

laatste terug in Aalst zijn.<br />

Er kunnen 30 tot 60 personen <strong>de</strong>el nemen aan <strong>de</strong>ze uitstap.<br />

Kostprijs voor boottocht, 3 aperitieven, hapjes, BBQ à volonté, en twee drankjes: 50,00 euro<br />

Mensen die geen eigen vervoer naar Aalst hebben, kunnen met <strong>de</strong> bus vervoerd wor<strong>de</strong>n naar Aalst (max 30 personen – vertrek om<br />

9u45 stipt aan het <strong>gemeente</strong>huis) – mee te <strong>de</strong>len bij <strong>de</strong> inschrijving.<br />

Inschrijven kan tot don<strong>de</strong>rdag 20 <strong>sept</strong>ember <strong>2012</strong> (on<strong>de</strong>r voorbehoud <strong>van</strong> het aantal plaatsen) <strong>op</strong> <strong>de</strong> dienst sociale zaken <strong>van</strong> het<br />

Sociaal Huis, Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg 458, 9420 <strong>Erpe</strong>-Mere.<br />

Tel 053 60 34 86 of per mail socialezaken@erpe-mere.be<br />

Lessenreeks najaar <strong>2012</strong> : SENIORENGYM<br />

Dinsdag: 14u00 tot 15u00<br />

€18 voor 12 lessen<br />

SPORT<br />

25/09, 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 06/11,<br />

13/11, 20/11, 27/11, 04/12, 11/12, 18/12<br />

SPORTDIENST<br />

Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg 458<br />

9420 <strong>Erpe</strong>-Mere<br />

053/603480<br />

sportinfo@erpe-mere.be<br />

Telefonisch reserveren niet mogelijk. Inschrijven <strong>op</strong> <strong>de</strong> sportdienst. Inschrijvingen enkel aanvaard na ont<strong>van</strong>gst inschrijvingsgeld.<br />

Wees snel! Plaatsen beperkt tot 25 per reeks.


AEROBIC / BBB<br />

Telefonisch reserveren niet mogelijk. Inschrijven <strong>op</strong> <strong>de</strong> sportdienst.<br />

Inschrijvingen enkel aanvaard na ont<strong>van</strong>gst<br />

inschrijvingsgeld. Wees snel! Plaatsen beperkt tot 25 per reeks.<br />

22<br />

Woensdag: 19u30 - 20u30 en 20u30 - 21u30<br />

€24 voor 12 lessen<br />

Gratis proefl es <strong>op</strong> 19/09<br />

SPORT<br />

26/09, 03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 07/11,<br />

14/11, 21/11, 28/11, 05/12, 12/12, 19/12<br />

Actie <strong>2012</strong><br />

Kleurrijke en smaakvolle actie borstkanker<strong>op</strong>sporing<br />

In oktober, <strong>de</strong> internationale borstkankermaand, creëren onze<br />

<strong>Erpe</strong>-Meerse bakkers borstgebakjes, organiseren onze vrouwenverenigingen<br />

verrassen<strong>de</strong> worksh<strong>op</strong>s en zet onze <strong>gemeente</strong> het<br />

Vlaams bevolkingson<strong>de</strong>rzoek naar borstkanker <strong>op</strong> een kleurrijke<br />

manier in <strong>de</strong> kijker.<br />

Gezon<strong>de</strong> vrouwen, creatieve vrouwen, elegante vrouwen, sportieve<br />

vrouwen, vrouwen met pit, gezellige vrouwen en nog zoveel<br />

meer ... Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> maand oktober <strong>2012</strong>, <strong>de</strong> internationale<br />

borstkankermaand, beste<strong>de</strong>n ste<strong>de</strong>n en <strong>gemeente</strong>n in Oost- en<br />

West-Vlaan<strong>de</strong>ren speciale aandacht aan borstkanker.<br />

Ook onze <strong>gemeente</strong> neemt <strong>de</strong>el aan ‘Actie <strong>2012</strong> – Kleurrijke<br />

en smaakvolle actie borstkanker<strong>op</strong>sporing’. Deze actie wil het<br />

Vlaams bevolkingson<strong>de</strong>rzoek naar borstkanker <strong>op</strong> een kleurrijke<br />

manier on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> aandacht brengen. Het bevolkingson<strong>de</strong>rzoek<br />

heeft tot doel borstkanker vroegtijdig <strong>op</strong> te sporen en zo<br />

<strong>de</strong> kans <strong>op</strong> herstel te verhogen. Vrouwen tussen 50 en 69 jaar<br />

kunnen daarom om <strong>de</strong> twee jaar gratis hun borsten laten on<strong>de</strong>rzoeken.<br />

In oktober <strong>2012</strong> wor<strong>de</strong>n in Oost- en West-Vlaan<strong>de</strong>ren in het ka<strong>de</strong>r<br />

<strong>van</strong> ‘Actie <strong>2012</strong>’ tal <strong>van</strong> lokale acties <strong>op</strong> touw gezet. Deel-<br />

SPORTDIENST<br />

Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg 458<br />

9420 <strong>Erpe</strong>-Mere<br />

053/603480<br />

sportinfo@erpe-mere.be<br />

nemen<strong>de</strong> bakkers bie<strong>de</strong>n een uniek taartje aan, verschillen<strong>de</strong><br />

<strong>gemeente</strong>n zorgen voor een kleurrijk accent in het straatbeeld<br />

en vrouwenverenigingen organiseren verrassen<strong>de</strong> worksh<strong>op</strong>s.<br />

Ook in onze <strong>gemeente</strong> is er een waaier aan activiteiten.<br />

Bezoek aan <strong>de</strong> Borstkliniek O.L.V. Aalst, <strong>op</strong> woensdag 24<br />

oktober <strong>2012</strong> om 14u. Vertrek aan<br />

<strong>gemeente</strong>huis om 13u30. Inschrijven <strong>op</strong> <strong>de</strong> dienst sociale<br />

zaken <strong>van</strong> het <strong>gemeente</strong>huis <strong>op</strong> nr 053 60 34 86 of mail:<br />

socialezaken@erpe-mere.be<br />

Actie <strong>2012</strong> is een initiatief <strong>van</strong> <strong>de</strong> 7 Oost- en West-Vlaamse<br />

Logo’s (Lokaal gezondheidsoverleg) en <strong>de</strong> 3 CBO (Centra voor<br />

Borstkanker<strong>op</strong>sporing).<br />

Meer info: Eddy Van Der Eecken – Cindy Beerens, sociaal huis<br />

<strong>Erpe</strong>-mere, Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg 458, 9420 <strong>Erpe</strong>-Mere. tel.:<br />

053 60 34 <strong>86.</strong> Mail: socialezaken@erpe-Mere.be<br />

Logo Den<strong>de</strong>r vzw – Kareelstraat 100 bus 1 – 9300 Aalst<br />

053/41 75 58 (tel) – logo@logo<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r.be (e-mail).


OPEN MONUMENTENDAG <strong>2012</strong><br />

KRUISKOUTERMOLEN<br />

Adres: Schoolstraat te Mere<br />

Openingsuren: 14.00 uur tot 18.00 uur<br />

WATERMOLEN TEN BROECK – MERE<br />

Adres: Wilgendries 4 – 9420 <strong>Erpe</strong>-Mere<br />

Openingsuren: <strong>van</strong> 13.30 uur tot 18.30 uur<br />

23<br />

CULTUUR<br />

TENTOONSTELLING ZAAL PATRONAAT - MERE<br />

Adres: Patronaatstraat – 9420 <strong>Erpe</strong>-Mere<br />

De oudste kern <strong>van</strong> het Patronaat is gebouwd in 1924-’25: het café met<br />

daarboven een verga<strong>de</strong>rzaaltje en het woonhuis. De voorgevel er<strong>van</strong><br />

vertoont een late neogotische bouwstijl. Eén jaar later werd <strong>de</strong> grote<br />

zaal gebouwd: een grote ruimte met een podium vooraan en een balkon<br />

achteraan. Op <strong>de</strong> plaats waar zich thans <strong>de</strong> keuken bevindt werd in<br />

1934 een bolspel <strong>op</strong>getrokken. De aanko<strong>op</strong> <strong>van</strong> het aanpalend huis in<br />

1953 bood nieuwe mogelijkhe<strong>de</strong>n: <strong>de</strong> inrichting <strong>van</strong> een secretariaat<br />

voor CM en ACV. Het bolspel werd omgebouwd tot een keuken. Circa<br />

1970 wer<strong>de</strong>n café en zaal grondig vernieuwd en in 1983 wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong> burelen verbouwd tot een nieuwe kleine zaal. Sindsdien hebben<br />

talloze kleine verbouwingen het parochiaal centrum steeds comfortabeler<br />

en he<strong>de</strong>ndaagser gemaakt.<br />

Het beheer is <strong>van</strong>af het begin in han<strong>de</strong>n geweest <strong>van</strong> een vzw “Parochiale<br />

werken”, waarin <strong>de</strong> pastoor en enkele vrijwillige leken zetelen. De<br />

uitbating <strong>van</strong> het café werd altijd verpacht.<br />

Het Patronaat is sinds zijn ontstaan steeds <strong>de</strong>cor geweest voor allerlei<br />

culturele en sociale activiteiten: toneel, fi lm, concerten, lezingen en<br />

vertoningen, verga<strong>de</strong>ringen, lessenreeksen, feesten, recepties enz…<br />

Lut Bavay<br />

Oproep nieuw bestuur<br />

Elke zes jaar - samen met <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>raadsverkiezingen - dient ook<br />

een nieuw bestuur voor <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke Cultuurraad samengesteld<br />

te wor<strong>de</strong>n.<br />

Voelt u zich geroepen om <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> zes jaar mee tvorm te geven<br />

aan het cultuurbeleid in <strong>Erpe</strong>-Mere?<br />

Wilt u uw steentje bijdragen om <strong>de</strong> mensen aan te zetten tot cultuurbeleving?<br />

Wilt u een nieuwe wind laten waaien <strong>op</strong> gebied <strong>van</strong><br />

cultuur? Heb je leuke, toff e, interessante en haalbare i<strong>de</strong>eën?<br />

Wacht dan niet om je kandidatuur te stellen.<br />

Wij zijn <strong>op</strong> vele manieren te bereiken:<br />

Gemeentelijke cultuurdienst, Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg 458 te 9420<br />

<strong>Erpe</strong>-Mere.<br />

Via mail : cultuur@erpe-mere.be - fax : 053/60.34.01<br />

telefonisch : 053/60.34.00<br />

Aftre<strong>de</strong>nd bestuur (vlnr) : Nicole De<br />

Pue (voorzitster) - Paul Premereur -<br />

Anmie Geeraerts - Emile Van <strong>de</strong> Voor<strong>de</strong><br />

. Afwezige bestuursle<strong>de</strong>n : Peter<br />

Iliano - Van Den Eeckhout Raymond<br />

(penningmeester)


Gezon<strong>de</strong> scholen<br />

scoren bij<br />

Logo Den<strong>de</strong>r!<br />

Op 4 mei <strong>2012</strong> dompel<strong>de</strong>n klassen uit verschillen<strong>de</strong> basis- en<br />

secundaire scholen zich on<strong>de</strong>r in <strong>de</strong> wereld <strong>van</strong> muziek en dans.<br />

Het Lokaal gezondheidsoverleg (Logo) Den<strong>de</strong>r trakteer<strong>de</strong> die<br />

dag namelijk enkele klassen <strong>op</strong> een picknick, een worksh<strong>op</strong><br />

trashbeatz en een worksh<strong>op</strong> folkdance.<br />

Gezon<strong>de</strong> voeding, voldoen<strong>de</strong> beweging, een gezond binnenmilieu,<br />

… scholen maken er werk <strong>van</strong> en dus verdienen zij een<br />

beloning! Klassen uit <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> en <strong>de</strong>r<strong>de</strong> graad <strong>van</strong> het basison<strong>de</strong>rwijs,<br />

alsook klassen uit <strong>de</strong> eerste graad <strong>van</strong> het secundair<br />

on<strong>de</strong>rwijs die dit schooljaar <strong>de</strong>elnamen aan minstens twee<br />

projecten <strong>van</strong> Logo Den<strong>de</strong>r maakten kans om er <strong>op</strong> 4 mei bij<br />

te zijn.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> voormiddag waren <strong>de</strong> winnen<strong>de</strong> klassen uit het basison<strong>de</strong>rwijs<br />

koning. Na een hartelijk onthaal gingen zij tij<strong>de</strong>ns<br />

JE DROOMT ER VAN NIET MEER IN DE FILE TE MOE-<br />

TEN STAAN<br />

JE WERKT GRAAG ALLEEN, JE EIGEN BAAS<br />

JE HOUDT VAN AFWISSELING EN UITDAGINGEN<br />

JE VINDT HET ZALIG OM MET KINDEREN BEZIG TE<br />

ZIJN<br />

Dan ben JIJ <strong>de</strong> persoon die we zoeken !<br />

De Dienst Op<strong>van</strong>ggezinnen <strong>van</strong> <strong>de</strong> VZW Lan<strong>de</strong>lijke Kin<strong>de</strong>r<strong>op</strong><strong>van</strong>g<br />

is reeds 22 jaar actief in <strong>Erpe</strong>-Mere<br />

en telt momenteel een 20-tal onthaalou<strong>de</strong>rs in onze regio. Zij<br />

staan in voor <strong>de</strong> dag<strong>op</strong><strong>van</strong>g <strong>van</strong> zo’n 150 kindjes!<br />

We verwelkomen graag nog enkele nieuwe mannen of vrouwen.<br />

Wat bij bie<strong>de</strong>n :<br />

- startvergoeding<br />

- belastingsvrije vergoeding<br />

- ziekte- en invaliditeitsverzekering<br />

- verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten<br />

- kin<strong>de</strong>rbijslag<br />

- pensioen<br />

24<br />

WELZIJN<br />

<strong>de</strong> worksh<strong>op</strong> ‘Trashbeatz’ creatief aan <strong>de</strong> slag met afval. Gewapend<br />

met stokken, lepels, potten, pannen, blikjes, … werkten zij<br />

rond ritme en dynamiek met als resultaat een samenspel. Parallel<br />

liep een worksh<strong>op</strong> ‘folkdance’ waarbij alle jongens en meisjes<br />

<strong>de</strong> benen losgooi<strong>de</strong>n. Om <strong>de</strong> honger te stillen werd <strong>de</strong> voormiddag<br />

afgesloten met een picknick voor <strong>de</strong> klassen uit het basis én<br />

secundair on<strong>de</strong>rwijs. Dat was meteen ook het startschot voor <strong>de</strong><br />

winnen<strong>de</strong> secundaire klassen. Ook zij bewezen in <strong>de</strong> namiddag<br />

dat er in afval én in hun benen muziek zit.<br />

Kortom, het werd een gezellige en ontspannen<strong>de</strong> dag me<strong>de</strong><br />

dankzij <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werking <strong>van</strong> school ‘De Voorstad’, hotelschool<br />

‘<strong>de</strong> Le<strong>de</strong>baan’, supermarkt Tacos en fruithan<strong>de</strong>l De Meerleer’.<br />

Logo Den<strong>de</strong>r vzw: Marianne Van Den Steen<br />

- vergoeding voor kin<strong>de</strong>ren die afwezig zijn buiten <strong>de</strong> wil <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> onthaalou<strong>de</strong>r<br />

- individuele begeleiding door <strong>de</strong> dienst<br />

- vorming<br />

- administratieve en fi nanciële on<strong>de</strong>rsteuning<br />

Wat wij vragen :<br />

- veel zin om met kin<strong>de</strong>ren om te gaan<br />

- pedagogisch inzicht<br />

- tuin of terras<br />

- kindvrien<strong>de</strong>lijke woning<br />

- huisdieren- en rookvrije ruimte<br />

- verantwoor<strong>de</strong>lijkheidszin<br />

- goe<strong>de</strong> gezondheid<br />

- bewijs <strong>van</strong> goed gedrag en ze<strong>de</strong>n <strong>van</strong> alle gezinsle<strong>de</strong>n<br />

- bereid zijn om <strong>de</strong>el te nemen aan basiscursus en permanente<br />

vorming<br />

WIL JE MEER INFO ?<br />

Neem dan vrijblijvend telefonisch contact <strong>op</strong> :<br />

- help<strong>de</strong>sc : 070/24 60 41<br />

- via mail : LKO<strong>Erpe</strong>@lan<strong>de</strong>lijkekin<strong>de</strong>r<strong>op</strong><strong>van</strong>g.be t.a.v. Griet Suys<br />

of Annelies Vijverman<br />

Fax : 053/84 05 80<br />

www.lan<strong>de</strong>lijkekin<strong>de</strong>r<strong>op</strong><strong>van</strong>g.be


ZITDAG STUDIETOELAGEN<br />

Zoals vorige jaren wordt ook dit jaar een zitdag georganiseerd<br />

voor het aanvragen <strong>van</strong> een studietoelage en dit<br />

<strong>op</strong> woensdag 12 <strong>sept</strong>ember <strong>2012</strong> <strong>van</strong> 13u30 tot 16u30<br />

in het Sociaal Huis, Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg 458.<br />

Ambtenaren <strong>van</strong> <strong>de</strong> dienst Studietoelagen zullen die namiddag<br />

beschikbaar zijn om uw aanvraag te registreren.<br />

U dient enkel in het bezit te zijn <strong>van</strong> uw elektronische<br />

i<strong>de</strong>ntiteitskaart (en uw pinco<strong>de</strong>) en eventueel <strong>van</strong> gegevens<br />

m.b.t. ont<strong>van</strong>gen of betaal<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhoudsgel<strong>de</strong>n.<br />

Deze dienstverlening is gratis maar het is wel verplicht<br />

om vooraf een afspraak te maken ( tel 053/60.34.90).<br />

Speelpleinwerking <strong>2012</strong>.<br />

De vakantie is helaas verle<strong>de</strong>n<br />

tijd, zo ook onze <strong>gemeente</strong>lijke<br />

speelpleinwerking.<br />

Hiermee willen we laten weten<br />

dat <strong>de</strong> niet gebruikte speelplein-<br />

en zwembeurt kaarten<br />

kunnen ingeruild wor<strong>de</strong>n tot<br />

ein<strong>de</strong> <strong>sept</strong>ember <strong>2012</strong>.<br />

Misschien dat u ook intussen<br />

ont<strong>de</strong>kt hebt dat uw zoon/<br />

dochter een jas, trui, brooddoos,<br />

… heeft kwijtgespeeld.<br />

Geen nood!<br />

U kan <strong>de</strong> verloren voorwerpen komen inkijken <strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke<br />

Jeugddienst, Ou<strong>de</strong>naardsesteenweg 458,<br />

9420 <strong>Erpe</strong>-Mere eveneens tot ein<strong>de</strong> <strong>sept</strong>ember <strong>2012</strong>.<br />

Info: 053/60.34.26<br />

Ervaringsgerichte school De Wei<strong>de</strong> zwaait schooljaar uit<br />

Ervaringsgerichte school De Wei<strong>de</strong> uit <strong>Erpe</strong>-Mere heeft <strong>op</strong> een fantastische manier afscheid<br />

genomen <strong>van</strong> het schooljaar.<br />

De dag werd <strong>op</strong> gang getrapt met een einduitstap richting <strong>de</strong> Gentse Blaarmeersen.<br />

Terug <strong>op</strong> school werd om 17u <strong>van</strong> start gegaan met <strong>de</strong> letterlijke overdracht <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

oudste kleuters richting lagere school, daarna kwam het<br />

zes<strong>de</strong>jaar aan <strong>de</strong> beurt met hun voorstelling <strong>van</strong> hun eindproject waarbij ie<strong>de</strong>reen werd<br />

vergast <strong>op</strong> een spektakel <strong>van</strong> fi lm en toneel.<br />

Het Wei<strong>de</strong>buff et, gemaakt door <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs, en het free-podium, vorm<strong>de</strong>n <strong>de</strong> perfecte<br />

aanzet om <strong>op</strong> een sfeervollen manier het schooljaar uit te zwaaien.<br />

25<br />

JEUGD<br />

Vrijwilligerswerk bij Awel, iets voor jou?<br />

Awel is er voor alle kin<strong>de</strong>ren en jongeren met een verhaal,<br />

een vraag, een probleem: ze kunnen ons anoniem contacteren<br />

over alles wat hen bezighoudt. We zijn er voor hen door<br />

te luisteren, mee te voelen en mee te <strong>de</strong>nken. Elk contact via<br />

e-mail, chat, forum en telefoon is gratis en anoniem.<br />

Dé drijven<strong>de</strong> kracht <strong>van</strong> Awel zijn <strong>de</strong> vrijwilligers. Zij beantwoor<strong>de</strong>n<br />

anoniem, verspreid over af<strong>de</strong>lingen in heel Vlaan<strong>de</strong>ren,<br />

<strong>op</strong>roepen <strong>van</strong> kin<strong>de</strong>ren en jongeren.<br />

En toch blijven er nog heel wat kin<strong>de</strong>ren en jongeren met<br />

hun verhaal zitten.<br />

Awel gaat dan ook vol enthousiasme <strong>op</strong> zoek naar nieuwe<br />

geëngageer<strong>de</strong> vrijwilligers om nog meer kin<strong>de</strong>ren en jongeren<br />

een luisterend oor te bie<strong>de</strong>n.<br />

Ben jij geïnteresseerd?<br />

Schrijf je dan snel in voor een infoavond<br />

in jouw buurt via www.<br />

awel.be/word-vrijwilliger!<br />

Wil je meer info over vrijwilligerswerk<br />

bij Awel of heb je nog<br />

vragen?<br />

Contacteer ons dan vrijblijvend<br />

via info@awel.be of<br />

02/534.37.43.<br />

Graag tot binnenkort!


Bael Louis – Van <strong>de</strong>n Steen Philomena<br />

Moorsel 22/06/1962 – <strong>Erpe</strong>-Mere 22/06/<strong>2012</strong><br />

De Troyer Maurice – Huylebroeck Emilienne<br />

<strong>Erpe</strong> 04/05/1962 – <strong>Erpe</strong>-Mere 04/05/<strong>2012</strong><br />

Dierickx Marcel – Duym Julia<br />

Kerksken 09/05/1952 – <strong>Erpe</strong>-Mere 09/05/<strong>2012</strong><br />

27<br />

IN DE KIJKER<br />

JUBILEA<br />

Ottoy Paul – Schelfhout Anna<br />

Nieuwerkerken 23/05/1952<br />

<strong>Erpe</strong>-Mere 23/05/<strong>2012</strong><br />

Scheerlinck Julien – De Schrijver Agnes<br />

Haaltert 27/06/1952<br />

<strong>Erpe</strong>-Mere 27/06/<strong>2012</strong><br />

Sterck Gilbert – D’Her<strong>de</strong> Josepha<br />

Mere 21/06/1962 – <strong>Erpe</strong>-Mere 21/06/<strong>2012</strong>


Troch Jan – D’her<strong>de</strong> Odile<br />

<strong>Erpe</strong> 20/06/1952 – <strong>Erpe</strong>-Mere 20/06/<strong>2012</strong><br />

Van <strong>de</strong>n Bossche André – Van <strong>de</strong>n Steen Agnes<br />

Aaigem 11/05/1962 - <strong>Erpe</strong>-Mere 11/05/<strong>2012</strong><br />

Van Impe Herman – Van Cauwenbergh Marie<br />

Haaltert 27/06/1962 – <strong>Erpe</strong>-Mere 27/06/<strong>2012</strong><br />

28<br />

IN DE KIJKER<br />

JUBILEA<br />

Van Melkebeke Frans – Renneboog Magdalena<br />

Hel<strong>de</strong>rgem 23/05/1962<br />

<strong>Erpe</strong>-Mere 23/05/<strong>2012</strong><br />

Wyns Lucien – Van Den Bremt Jeanine<br />

Aalst 30/06/1962 – <strong>Erpe</strong>-Mere 30/06/<strong>2012</strong><br />

Nieuwe OCMW-secretaris<br />

M.i.v. 1 augustus <strong>2012</strong> is dhr. Bruno Van Mal<strong>de</strong>gem secretaris<br />

<strong>van</strong> het OCMW <strong>van</strong> <strong>Erpe</strong>-Mere in <strong>op</strong>volging <strong>van</strong> dhr. Louis De<br />

Langhe die met pensioen is.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!