31.01.2013 Views

jAARVERSLAg - Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in ...

jAARVERSLAg - Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in ...

jAARVERSLAg - Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

passie voor spoor<br />

<strong>Nederlandse</strong> <strong>Verenig<strong>in</strong>g</strong> <strong>van</strong> <strong>Belangstellenden</strong> <strong>in</strong> het<br />

Spoor- en tramwegwezen NVBS<br />

Postbus 1384<br />

3800 BJ AMERSFOORT<br />

jaarverslag<br />

2011<br />

www.nvbs.com


Aan de leden <strong>van</strong> de NVBS<br />

Het jaar 2011 stond bij NVBS vrijwel geheel <strong>in</strong> het kader <strong>van</strong> het 80 jarig bestaan <strong>van</strong> de verenig<strong>in</strong>g. In het eraan voorafgaande<br />

jaar verschenen de jubileumpostzegel en de kalender 2011. Beg<strong>in</strong> januari hield de verenig<strong>in</strong>g <strong>in</strong> NVBS Centraal <strong>in</strong><br />

Amersfoort een goedbezochte nieuwjaarsbijeenkomst waar veel leden elkaar ontmoetten .<br />

Tijdens de afdel<strong>in</strong>gsbijeenkomst op 28 februari 2011 <strong>in</strong> Den Haag heb ik als voorzitter gememoreerd dat juist daar en op<br />

die datum <strong>in</strong> 1931 de verenig<strong>in</strong>g is <strong>in</strong>geschreven bij de Kamer <strong>van</strong> Koophandel.<br />

In het jubileumjaar verscheen – dankzij de <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g <strong>van</strong> velen, waaronder NVBS-leden - zelfs een locomotief, de 1254<br />

<strong>van</strong> EETC voorzien <strong>van</strong> de logo’s <strong>van</strong> de NVBS en <strong>van</strong> ‘Op de Rails’, voor velen langs het spoor herkenbaar.<br />

De <strong>in</strong> april gehouden Algemene Ledenvergader<strong>in</strong>g, ditmaal <strong>in</strong> Zwolle, werd voorafgegaan door een excursie over de z.g.<br />

Baronnenlijn en welhaast <strong>van</strong>zelfsprekend was bij de vergaderruimte een presentatie <strong>in</strong>gericht over de geschiedenis en de<br />

toekomst <strong>van</strong> het spoor <strong>in</strong> Zwolle en omgev<strong>in</strong>g.<br />

De Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag rit per dieseltre<strong>in</strong> bood gelegenheid om op een aantal raccordementen <strong>in</strong> Noord-Brabant en Zuid-<br />

Holland te rijden.<br />

Daarnaast organiseerden de diverse onderdelen <strong>van</strong> de verenig<strong>in</strong>g veel activiteiten.<br />

De NVBS W<strong>in</strong>kel organiseerde een aantal boekpresentaties <strong>in</strong> NVBS Centraal. In de loop <strong>van</strong> het jaar vonden bestuurswissel<strong>in</strong>gen<br />

plaats bij SNR.<br />

In september startte het evenement ’Retourtje Leiden’ met historisch trammaterieel <strong>in</strong> Den Haag dat dankzij het succes kon<br />

worden verlengd tot november. Ook de zusterorganisatie LRTA hield haar ‘Annual meet<strong>in</strong>g’’ <strong>in</strong> Den Haag; de NVBS was ook<br />

daar vertegenwoordigd.<br />

In samenwerk<strong>in</strong>g met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ontv<strong>in</strong>gen we tweemaal een delegatie uit Indonesië. We konden<br />

<strong>in</strong>formatie wisselen over de spoorweggeschiedenis aldaar en spraken over de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g <strong>van</strong> een spoorwegmuseum.<br />

Via de NVBS website is voor duizend deelnemers een uitvoerige enquête gehouden waar<strong>van</strong> de resultaten <strong>in</strong> 2012 bekend<br />

zullen worden en die, naar ik verwacht, veel elementen voor toekomstig beleid.<br />

Op 12 november was een drukbezochte excursie met alle nog <strong>in</strong> Nederland aanwezige 1200 locomotieven, met een presentaties<br />

<strong>in</strong> Amersfoort en Apeldoorn, een hoogtepunt <strong>van</strong> de vier<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het jubileum.<br />

Naast de reguliere afdel<strong>in</strong>gsbijeenkomsten <strong>in</strong> het land en deelname aan beurzen en manifestaties kwam de verenig<strong>in</strong>g<br />

dankzij de activiteiten P&R onder de aandacht <strong>van</strong> velen. In dit kader zijn er ook evenementen <strong>van</strong> ger<strong>in</strong>gere om<strong>van</strong>g<br />

gehouden zoals smalspoor, openluchtmuseum , ZLSM en Connexxion.<br />

Als gebruikelijk sloten we het verenig<strong>in</strong>gsjaar af met de oliebollenrit <strong>in</strong> december, ditmaal <strong>in</strong> Rotterdam, waar met historisch<br />

trammaterieel de nieuwe RET remise met een bezoek werden vereerd.<br />

De verenig<strong>in</strong>g kan terugzien op een bijzonder succesvol jubileumsjaar.<br />

Het hoofdbestuur is de leden bij de afdel<strong>in</strong>gen en diensten, dankzij wie de verenig<strong>in</strong>g leeft, dankbaar voor de vele door hen<br />

verrichte werkzaamheden. Het geeft aan dat een verenig<strong>in</strong>g als NVBS nog steeds volop bestaansrecht heeft.<br />

Hans Brouwer, voorzitter<br />

Amersfoort, maart 2012<br />

<strong>Nederlandse</strong> <strong>Verenig<strong>in</strong>g</strong> <strong>van</strong> <strong>Belangstellenden</strong> <strong>in</strong> het Spoor- en tram wegwezen<br />

(opgericht 28 februari 1931)<br />

www.nvbs.com<br />

<strong>Verenig<strong>in</strong>g</strong>sadres:<br />

NVBS, Postbus 1384<br />

3800 BJ Amersfoort<br />

secretariaat@nvbs.com<br />

Bestuur:<br />

Hans Brouwer, voorzitter<br />

Willem Jan Wiebosch, secretaris<br />

Wilfred Klaassen, penn<strong>in</strong>gmeester<br />

Commissarissen:<br />

Henk <strong>van</strong> den Bl<strong>in</strong>k, diensten<br />

Rob Daale, afdel<strong>in</strong>gen<br />

Jan Noorlander, ICT<br />

Maikel Rörik, communicatie<br />

2 NVBS j A A R V E R S L A g 2 0 1 1<br />

Leden <strong>van</strong> het<br />

hoofdbestuur, v.l.n.r.:<br />

Jan Noorlander, Hans<br />

Brouwer, Henk <strong>van</strong> den<br />

Bl<strong>in</strong>k, Rob Daale,<br />

Maikel Rörik, Wilfred<br />

Klaassen, Willem Jan<br />

Wiebosch.


1. Verslag <strong>van</strong> de algemene ledenvergader<strong>in</strong>g, d.d. 9 april 2011, gehouden te Zwolle<br />

2. Verslag <strong>van</strong> de secretaris over het verenig<strong>in</strong>gsjaar 2011<br />

3. Reken<strong>in</strong>g en verantwoord<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de penn<strong>in</strong>gmeester over het verenig<strong>in</strong>gsjaar 2011 (de f<strong>in</strong>anciële gegevens<br />

worden <strong>in</strong> bijlage 2 vermeld).<br />

4. jaarverslagen 2011 <strong>van</strong> de afdel<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> de NVBS<br />

5. jaarverslagen 2011 <strong>van</strong> diensten en commissies <strong>van</strong> de NVBS<br />

6. Verslag over het boekjaar 2011 <strong>van</strong> de kascommissie, bedoeld <strong>in</strong> art. 52 <strong>van</strong> de statuten<br />

7. Verslag 2011 <strong>van</strong> de Sticht<strong>in</strong>g NVBS Railverzamel<strong>in</strong>gen (SNR)<br />

8. Verslag 2011 <strong>van</strong> de Sticht<strong>in</strong>g NVBS Excursies (SNE)<br />

9. Verslag 2011 <strong>van</strong> de Sticht<strong>in</strong>g NVBS Manifestaties (SNM)<br />

Bijlagen:<br />

1. Agenda Algemene Ledenvergader<strong>in</strong>g 14 april 2012 te Haarlem<br />

2. F<strong>in</strong>anciële overzichten over het boekjaar 2011<br />

3. NVBS Beleidsplan 2012 - 2014 (versie 2012)<br />

1. Verslag <strong>van</strong> de ledenvergader<strong>in</strong>g 2011<br />

blz. 6<br />

blz. 6-8<br />

blz. 8-9<br />

blz. 9-18<br />

blz. 18-20<br />

blz. 21-22<br />

blz. 22-26<br />

blz. 26-28<br />

blz. 28-29<br />

Agendapunten:<br />

1. Open<strong>in</strong>g<br />

2. Mededel<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> het hoofdbestuur<br />

3. Notulen <strong>van</strong> de ALV d.d. 17 april 2010<br />

4. Ingekomen stukken<br />

5. Verslag <strong>van</strong> de secretaris over het verenig<strong>in</strong>gsjaar 2010<br />

6. Reken<strong>in</strong>g en verantwoord<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de penn<strong>in</strong>gmeester over het verenig<strong>in</strong>gsjaar 2010<br />

7. Verslag <strong>van</strong> de commissaris <strong>van</strong> het hoofdbestuur, belast met het contact met de afdel<strong>in</strong>gen<br />

8. Verslagen <strong>van</strong> de <strong>in</strong> hoofdstuk VII <strong>van</strong> de statuten bedoelde diensten, <strong>van</strong> de redactie <strong>van</strong> ‘Op de Rails’, de Boeken- en<br />

filmcom missie, de kalendercommissie, de geschillencommissie, gebouwbeheercommissie, regiegroep communicatie en de stuurgroep<br />

ICT<br />

9. Verslag <strong>van</strong> de kascommissie, bedoeld <strong>in</strong> art. 52 <strong>van</strong> de statuten over het boekjaar 2010<br />

10. Verlenen of onthouden <strong>van</strong> décharge aan het hoofdbestuur naar aanleid<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het <strong>in</strong> het verenig<strong>in</strong>gsjaar 2010 gevoerde totale beleid,<br />

<strong>in</strong>cl. de f<strong>in</strong>anciën<br />

11. Verslag <strong>van</strong> de Sticht<strong>in</strong>g NVBS Railverzamel<strong>in</strong>gen (NSR)<br />

12. Verslag <strong>van</strong> de Sticht<strong>in</strong>g NVBS Excursies (SNE)<br />

13. Verslag <strong>van</strong> de Sticht<strong>in</strong>g NVBS Manifestaties (SNM)<br />

14. Verkiez<strong>in</strong>g <strong>van</strong> een lid <strong>van</strong> het hoofdbestuur<br />

15. Aanwijz<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de voorzitter <strong>van</strong> het hoofdbestuur<br />

16. Beleidsplan NVBS 2011-2014<br />

17. Stand <strong>van</strong> zaken Stuurgroep ‘Behoud en Werv<strong>in</strong>g’<br />

18. Voorstel tot wijzig<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het huishoudelijk reglement<br />

19. Begrot<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het lopende verenig<strong>in</strong>gsjaar en het komende verenig<strong>in</strong>gsjaar 2012<br />

20. (Her)benoem<strong>in</strong>g leden en reserveleden <strong>van</strong> de kascommissie<br />

21. (Her)benoem<strong>in</strong>g reservelid <strong>van</strong> de geschillencommissie<br />

22. Plannen ten aanzien <strong>van</strong> ‘Op de Rails’<br />

23. Plannen <strong>van</strong> de SNR<br />

24. Activiteiten ter gelegenheid <strong>van</strong> het 80-jarig jubileum <strong>van</strong> de NVBS <strong>in</strong> 2011 en de plannen <strong>van</strong> de SNM<br />

25. Besprek<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het excursieplan <strong>van</strong> SNE voor het lopende verenig<strong>in</strong>gsjaar<br />

26. Voorstellen die <strong>in</strong>gevolge art. 21 <strong>van</strong> het huishoudelijk reglement zijn <strong>in</strong>gediend<br />

27. Rondvraag<br />

Verslag<br />

De gewone Algemene Ledenvergader<strong>in</strong>g 2011 vond plaats <strong>in</strong> het<br />

Regardz Event Center/Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle. Volgens de<br />

presentielijst waren er, <strong>in</strong>clusief de leden <strong>van</strong> het Hoofdbestuur,<br />

133 leden aanwezig.<br />

1. Open<strong>in</strong>g<br />

Omdat de deelnemers aan de SNE-excursie naar de Baronnenlijn<br />

een kle<strong>in</strong>e vertrag<strong>in</strong>g hebben opgelopen, opent de voorzitter, Hans<br />

Brouwer, de gewone Algemene Leden-vergader<strong>in</strong>g (ALV) om 14.10<br />

uur, en heet alle aanwezigen <strong>van</strong> harte welkom. Hij <strong>in</strong>troduceert de<br />

PowerPo<strong>in</strong>t presentatie, en stelt vervolgens de leden <strong>van</strong> het zittende<br />

Hoofdbestuur voor. Hij verzoekt alle vragenstellers gebruik te<br />

maken <strong>van</strong> de aanwezige microfoons en vóór het stellen <strong>van</strong> hun<br />

vraag even hun naam te noemen.<br />

De voorzitter leest vervolgens de namen voor <strong>van</strong> de 74 leden die<br />

Inhoud<br />

zijn overleden <strong>in</strong> de periode 1 april 2010 – 31 maart 2011. De vergader<strong>in</strong>g<br />

neemt vervolgens een m<strong>in</strong>uut stilte <strong>in</strong> acht ter nagedachtenis<br />

<strong>van</strong> de overledenen.<br />

2. Mededel<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> het Hoofdbestuur<br />

De voorzitter deelt mee dat hij <strong>in</strong> het eerste kwartaal <strong>van</strong> dit jaar,<br />

2011, 53 nieuwe leden een welkomstbrief heeft gezonden.<br />

Hij wijst de aanwezigen erop dat, zoals op de website reeds eerder<br />

is meegedeeld, de verzend<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de lidmaatschapskaarten voor<br />

2011 pas met het aprilnummer <strong>van</strong> Op de Rails zal plaatsv<strong>in</strong>den en<br />

dat, om die reden, bij uitzonder<strong>in</strong>g, leden toegang tot deze ALV is<br />

verleend op vertoon <strong>van</strong> hun lidmaatschapskaart voor 2010.<br />

De secretaris, Frans de Klerk, vermeldt dat de ereleden Hans de<br />

Herder, j.W. Sluiter en Bert Ste<strong>in</strong>kamp, en de leden B. Boomsma,<br />

Mart<strong>in</strong> Bos, Theo gramser, Ernst <strong>van</strong> gulden, Marius Hekker, jos<br />

jekel, Rob Kapte<strong>in</strong>, Raymond Naber, Carel Nijenhuizen, gerton<br />

Pr<strong>in</strong>sze, guus Veenendaal, Dirk Vlaar, Erw<strong>in</strong> Voorhaar en jan<br />

N V B S j A A R V E R S L A g 2 0 1 1 3


Wijtenburg, hem hebben laten weten verh<strong>in</strong>derd te zijn deze ALV<br />

bij te wonen.<br />

De secretaris verontschuldigt zich voor het feit dat er <strong>in</strong> de aankondig<strong>in</strong>g<br />

<strong>van</strong> deze ALV op de website en <strong>in</strong> het februar<strong>in</strong>ummer <strong>van</strong><br />

Op de Rails enkele foutjes zijn geslopen die gelukkig alleen maar<br />

storend zijn, maar verder geen ernstige consequenties hebben: <strong>in</strong><br />

agendapunt 8 dienen de verslagen <strong>van</strong> de Regiegroep<br />

Communicatie en de Stuurgroep ICT te worden toegevoegd, terwijl<br />

<strong>in</strong> agendapunt 19 en de toelicht<strong>in</strong>g op het voorstel tot wijzig<strong>in</strong>g<br />

<strong>van</strong> het huishoudelijk reglement <strong>van</strong>zelfsprekend niet naar agendapunt<br />

19 maar naar agendapunt 18 moet worden verwezen. In het<br />

jaarverslag is dit overigens wél gecorrigeerd! Helaas zijn <strong>in</strong> de tabel<br />

<strong>van</strong> het ledenbestand (blz. 23 <strong>van</strong> het jaarverslag) enkele foutjes<br />

geslopen: het totaal aantal leden aan het e<strong>in</strong>de <strong>van</strong> 2009 (en dus<br />

ook beg<strong>in</strong> 2010) was 4828 i.p.v. 4825, en het totaal aantal leden<br />

aan het e<strong>in</strong>de was 4809, zodat de mutatie per saldo zowel <strong>in</strong> het<br />

jaar 2009 als <strong>in</strong> 2010 -19 bedraagt.<br />

Verder deelt de secretaris mee dat na de ALV de lijst <strong>van</strong> contactpersonen<br />

door Rob Daale zal worden bijgewerkt en naar de stafleden<br />

zal worden verstuurd. Hij verzoekt al degenen die nog wijzig<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> hun adres, telefoonnummer of e-mail adres hebben dit z.s.m.<br />

aan de commissaris afdel<strong>in</strong>gen, Rob Daale, door te geven<br />

De voorzitter, Hans Brouwer, deelt vervolgens mee dat hij, vóórdat<br />

agendapunt 3 besproken wordt, graag een extra mededel<strong>in</strong>g wil<br />

doen.<br />

In de beg<strong>in</strong>jaren <strong>van</strong> zijn lidmaatschap <strong>van</strong> de NVBS, heeft de voorzitter<br />

enige tijd als vrijwilliger <strong>in</strong> de W<strong>in</strong>kel gewerkt en kwam hij<br />

daar <strong>in</strong> contact met jan Peerdeman. Het is dan ook voor hem een<br />

bijzonder genoegen de considerans uit te spreken zoals die is opgesteld<br />

door het dagelijks bestuur <strong>van</strong> de W<strong>in</strong>kel, en behoort bij de<br />

voordracht <strong>van</strong> het Hoofdbestuur aan de Algemene<br />

Ledenvergader<strong>in</strong>g om jan Peerdeman te benoemen als erelid <strong>van</strong><br />

onze verenig<strong>in</strong>g.<br />

Inmiddels 21 jaar geleden, aanvaardde hij de functie <strong>van</strong> adm<strong>in</strong>istrateur<br />

<strong>van</strong> de NVBS W<strong>in</strong>kel, destijds nog Documentatiebureau<br />

NVBS geheten. Later werd daar de functie <strong>van</strong> penn<strong>in</strong>gmeester aan<br />

toegevoegd. Hij vervulde deze functies tot e<strong>in</strong>de zomer 2010.<br />

Hij heeft zoveel jaren lang <strong>in</strong> een zeer strak wekelijks ritme accuraat<br />

en gewetensvol de adm<strong>in</strong>istratie <strong>van</strong> alle ledenservice via de w<strong>in</strong>kel<br />

gevoerd. Daarbij heeft hij een compleet en gedetailleerd adm<strong>in</strong>istratief<br />

systeem voor deze adm<strong>in</strong>istratie zelf ontwikkeld.<br />

Hij is voortdurend <strong>in</strong>novatief en servicegericht bezig geweest.<br />

Hij is In f<strong>in</strong>ancieel opzicht steeds <strong>in</strong> staat geweest met beperkte<br />

<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gen, een optimaal resultaat te bereiken. goed voor de<br />

leden en zu<strong>in</strong>ig voor de NVBS!<br />

Als geen ander had hij aandacht voor het vastleggen <strong>van</strong> procedures<br />

en het maken <strong>van</strong> handleid<strong>in</strong>gen om het werken <strong>in</strong> de W<strong>in</strong>kel te<br />

stroomlijnen en het collega’s mogelijk te maken met de toch vaak<br />

complexe materie overweg te kunnen.<br />

Hij heeft zelf altijd maximaal <strong>van</strong> het ‘W<strong>in</strong>kel-team’ deel uitgemaakt<br />

en zich ervoor <strong>in</strong>gezet door heel veel diensten <strong>in</strong> de W<strong>in</strong>kel<br />

te bemannen en altijd bereid te zijn alle hand- en spandiensten<br />

voor de verkopen bij evenementen te verzorgen. Dat heeft hem<br />

gedurende vele jaren tot een prom<strong>in</strong>ent gezicht <strong>van</strong> deze NVBSdienst<br />

gemaakt.<br />

jan Peerdeman is 21 jaar de spil <strong>van</strong> de NVBS W<strong>in</strong>kel geweest.<br />

Vrijwel alles draaide om en door hem. Daarbij schuwde hij niet 30<br />

of meer uur per week te <strong>in</strong>vesteren <strong>in</strong> de verenig<strong>in</strong>g. Ook nu is zijn<br />

rol nog lang niet uitgespeeld, omdat hij blijft functioneren <strong>in</strong> het<br />

actuele beheer <strong>van</strong> de webw<strong>in</strong>kel en het adm<strong>in</strong>istreren <strong>van</strong> het<br />

assortiment.<br />

Uit waarder<strong>in</strong>g voor deze jarenlange, tomeloze, gewetensvolle, en<br />

collegiale <strong>in</strong>zet, en op aanbevel<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de het dagelijks bestuur <strong>van</strong><br />

de W<strong>in</strong>kel, draagt het Hoofdbestuur aan de Algemene<br />

Ledenvergader<strong>in</strong>g voor jan Peerdeman te benoemen tot erelid <strong>van</strong><br />

onze verenig<strong>in</strong>g.<br />

De aanwezigen stemmen met een daverend applaus <strong>in</strong> met deze<br />

voordracht. Hans Brouwer feliciteert jan Peerdeman met zijn<br />

benoem<strong>in</strong>g en overhandigt hem een boeket bloemen voor zijn<br />

vrouw Ina. Een totaal verraste jan Peerdeman zegt <strong>in</strong> een kort dankwoord<br />

dat hij nu de verklar<strong>in</strong>g heeft gevonden voor het onverwachte<br />

aanbod <strong>van</strong> zijn vrouw hem <strong>van</strong>daag <strong>in</strong> de W<strong>in</strong>kel te helpen en<br />

4 NVBS j A A R V E R S L A g 2 0 1 1<br />

een deel <strong>van</strong> de ALV bij te wonen omdat ze nooit eerder Zwolle<br />

had bezocht!<br />

3. Notulen <strong>van</strong> de ALV <strong>van</strong> 17 april 2010 te Den Haag<br />

De notulen worden zonder wijzig<strong>in</strong>gen of aanvull<strong>in</strong>gen goedgekeurd.<br />

Daar de secretaris vergeten is de officiële notulen mee te<br />

nemen gaat de ALV akkoord met onderteken<strong>in</strong>g <strong>van</strong> deze notulen<br />

door de voorzitter en de secretaris op de eerstkomende vergader<strong>in</strong>g<br />

<strong>van</strong> het Hoofdbestuur te NVBS Centraal op 13 april 2011.<br />

4. Ingekomen stukken<br />

De secretaris, Frans de Klerk, deelt mee dat hij, behalve de onder<br />

agendapunt 2 vermelde berichten <strong>van</strong> verh<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g, géén <strong>in</strong>gekomen<br />

stukken voor deze ALV heeft ont<strong>van</strong>gen.<br />

5. Verslag <strong>van</strong> de secretaris over het verenig<strong>in</strong>gsjaar 2010<br />

N.a.v. het door de secretaris opgestelde verslag op blz. 19 t/m 22<br />

<strong>van</strong> het jaarverslag over 2010, vraagt jan Haasdijk hoe het mogelijk<br />

is dat voor de postbezorg<strong>in</strong>g twee verschillende BTW-tarieven kunnen<br />

worden gehanteerd (blz. 22). De penn<strong>in</strong>gmeester, Wilfred<br />

Klaassen, antwoordt dat voor postbezorg<strong>in</strong>g standaard een tarief<br />

<strong>van</strong> 19 % BTW wordt toegepast maar dat het lagere tarief <strong>van</strong> 6%<br />

wordt gehanteerd als de postbezorg<strong>in</strong>g <strong>in</strong>tegraal deel uitmaakt <strong>van</strong><br />

het ‘servicepakket’ dat door de drukker wordt aangeboden.<br />

geert de Weger merkt op dat de VSM staat voor Veluwse<br />

Stoomtre<strong>in</strong> Maatschappij i.p.v. Veluwse Stoomtram Maatschappij.<br />

6. Reken<strong>in</strong>g en verantwoord<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de penn<strong>in</strong>gmeester over het<br />

verenig<strong>in</strong>gsjaar 2009<br />

Behalve de door de secretaris, Frans de Klerk, onder agendapunt 2<br />

vermelde correcties <strong>in</strong> de tabel <strong>van</strong> het ledenbestand zijn er geen<br />

opmerk<strong>in</strong>gen uit de vergader<strong>in</strong>g.<br />

7. Verslag <strong>van</strong> de commissaris <strong>van</strong> het Hoofdbestuur belast met<br />

het contact met de afdel<strong>in</strong>gen<br />

Evert <strong>van</strong> Laar vestigt de aandacht <strong>van</strong> het Hoofdbestuur op de relatief<br />

ger<strong>in</strong>ge bezoekersaantallen aan de twee afdel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de twee<br />

grootste steden <strong>van</strong> ons land, Amsterdam en Rotterdam. Bij de<br />

afdel<strong>in</strong>g Amsterdam worden hartverwarmende presentaties gehouden,<br />

maar je moet daarbij wel je jas aanhouden, zo koud is het er!<br />

De bijeenkomsten bij de afdel<strong>in</strong>g Rotterdam trekken alleen veel<br />

bezoekers <strong>in</strong>dien de RTM het vervoer op de eilanden op het programma<br />

staat! De voorzitter <strong>van</strong> de afdel<strong>in</strong>g Amsterdam, Mart<strong>in</strong><br />

Engelsma, antwoordt dat de verwarm<strong>in</strong>gsketel <strong>in</strong>middels is ver<strong>van</strong>gen.<br />

gert jan B<strong>in</strong>khorst vraagt zich af waarover Aad de Meij op 9 december<br />

2010 heeft gesproken bij de afdel<strong>in</strong>g Eemland: er is geen onderwerp<br />

vermeld! De presentatie op 19 oktober 2010 bij de afdel<strong>in</strong>g<br />

Noord-Holland Noord werd verzorgd door Huib (en niet Huub)<br />

B<strong>in</strong>khorst (Opmerk<strong>in</strong>g secretaris: de presentatie op 17 september<br />

2010 bij de afdel<strong>in</strong>g Oost-Brabant werd verzorgd door jan (en niet<br />

Han) Duijve).<br />

De secretaris <strong>van</strong> de afdel<strong>in</strong>g ’t gooi, Adela Burger, deelt mee dat<br />

deze afdel<strong>in</strong>g m.i.v. september 2011 niet meer, zoals <strong>in</strong> het<br />

jaarverslag vermeld, zal bijeenkomen <strong>in</strong> Buurthuis De geus, maar<br />

<strong>in</strong> het veel aantrekkelijker, schu<strong>in</strong> tegenover het station Hilversum<br />

gelegen, gios Café.<br />

8. Verslagen <strong>van</strong> de <strong>in</strong> hoofdstuk VII <strong>van</strong> de statuten bedoelde<br />

diensten, <strong>van</strong> de redactie <strong>van</strong> ‘Op de Rails’, de Boeken- en filmcommissie,<br />

de Kalendercommissie, de Geschillencommissie, de<br />

Gebouwbeheercommissie, de Regiegroep Communicatie, en de<br />

Stuurgroep ICT<br />

Over deze verslagen worden geen vragen gesteld of opmerk<strong>in</strong>gen<br />

gemaakt door de ALV.<br />

9. Verslag <strong>van</strong> de Kascommissie, bedoeld <strong>in</strong> artikel 52 <strong>van</strong> de<br />

statuten, over het verenig<strong>in</strong>gsjaar 2010<br />

De voorzitter <strong>van</strong> de Kascommissie, Rob Kouffeld, geeft een samenvatt<strong>in</strong>g<br />

<strong>van</strong> de opmerk<strong>in</strong>gen die de Kascommissie heeft gemaakt.<br />

Hij complimenteert de penn<strong>in</strong>gmeester <strong>van</strong> de SNE met de zeer<br />

overzichtelijke balans en staat <strong>van</strong> baten en lasten. De f<strong>in</strong>anciële


verslaggev<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de SNR met haar vele deelcollecties is, naar de<br />

men<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de Kascommissie, tamelijk summier. De Kascommissie<br />

beveelt een uitgebreidere f<strong>in</strong>anciële verslaggev<strong>in</strong>g aan, met als voorbeeld<br />

die <strong>van</strong> de collectie spoorwegvervoerbewijzen. Als reactie antwoordt<br />

de voorzitter <strong>van</strong> de SNR, Peter <strong>van</strong> der Vlist, dat de deelcollectie<br />

spoorwegvervoerbewijzen als enige collectie een kas voert;<br />

andere deelcollecties voeren geen kas!<br />

De Kascommissie adviseert het Hoofdbestuur uit te spreken hoever<br />

de verantwoordelijkheid <strong>van</strong> de penn<strong>in</strong>gmeester jegens de sticht<strong>in</strong>gen<br />

reikt.<br />

Tenslotte meldt de Kascommissie het ontbreken <strong>van</strong> een toelicht<strong>in</strong>g<br />

op de balans <strong>van</strong> de W<strong>in</strong>kel, en het ontbreken <strong>van</strong> rentebaten<br />

bij een groot aantal afdel<strong>in</strong>gen.<br />

De penn<strong>in</strong>gmeester, Wilfred Klaassen, antwoordt dat het Hoofd -<br />

bestuur kennis heeft genomen <strong>van</strong> al deze aanbevel<strong>in</strong>gen, maar dat<br />

hij de reactie hierop eerst wil bespreken met alle leden <strong>van</strong> het<br />

Hoofdbestuur, alvorens hierop te reageren. Rob Heus stelt dat de<br />

leden een terugrapportage over deze punten zeer op prijs zullen<br />

stellen, en wel op zodanige wijze dat de leden er iets mee kunnen<br />

doen. Dit wordt door gert jan B<strong>in</strong>khorst nogmaals benadrukt, en<br />

Wilfred Klaassen reageert hierop door te stellen dat de Kascom -<br />

missie twee taken heeft: te controleren of alles klopt én met aanbevel<strong>in</strong>gen<br />

voor verbeter<strong>in</strong>g te komen, die het Hoofdbestuur, met<br />

redenen omkleed, al dan niet implementeert.<br />

10. Verlenen of onthouden <strong>van</strong> decharge aan het Hoofdbestuur<br />

naar aanleid<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het <strong>in</strong> het verenig<strong>in</strong>gsjaar 2010 gevoerde<br />

beleid, <strong>in</strong>clusief de f<strong>in</strong>anciën<br />

De aanwezigen verlenen met applaus het Hoofdbestuur decharge<br />

<strong>van</strong> het <strong>in</strong> 2010 gevoerde totale en f<strong>in</strong>anciële beleid.<br />

11. Verslag <strong>van</strong> de Sticht<strong>in</strong>g NVBS-Railverzamel<strong>in</strong>gen (SNR)<br />

Evert <strong>van</strong> Laar verzoekt het Hoofdbestuur de regel<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de verwarm<strong>in</strong>g<br />

en vochtigheidsgraad <strong>in</strong> de depotruimte <strong>van</strong> NVBS<br />

Centraal op orde te brengen; de huidige regel<strong>in</strong>g waarborgt geen<br />

optimale bewaarcondities voor de collecties. Peter Nolmans merkt<br />

op dat dit alleen mogelijk is <strong>in</strong>dien de regel<strong>in</strong>g <strong>van</strong> NVBS Centraal<br />

niet gekoppeld is aan een centrale regel<strong>in</strong>g voor het gehele stationsgebouw<br />

<strong>in</strong> Amersfoort. Hans Brouwer antwoordt dat er geen aparte<br />

bemeter<strong>in</strong>g voor NVBS is aangebracht, maar dat de regel<strong>in</strong>g<br />

opnieuw door de gebouwbeheercommissie met de beheerder, NS<br />

Poort, zal worden besproken.<br />

In aanvull<strong>in</strong>g op de mutaties <strong>in</strong> het bestuur <strong>van</strong> de SNR zoals vermeld<br />

<strong>in</strong> het jaarverslag, deelt de voorzitter <strong>van</strong> de SNR, Peter <strong>van</strong><br />

der Vlist, mee dat Victor Lans<strong>in</strong>k als conservator is opgevolgd door<br />

Erw<strong>in</strong> Voorhaar.<br />

12. Verslag <strong>van</strong> de Sticht<strong>in</strong>g NVBS-Excursies (SNE)<br />

Behalve een kle<strong>in</strong>e aanvull<strong>in</strong>g <strong>van</strong> Cees Wolff op het verslag <strong>van</strong> de<br />

NZH-excursie worden over dit verslag geen vragen door de ALV<br />

gesteld.<br />

13. Verslag <strong>van</strong> de Sticht<strong>in</strong>g NVBS-Manifestaties (SNM)<br />

Over dit verslag worden door de ALV geen vragen gesteld.<br />

14. Verkiez<strong>in</strong>g <strong>van</strong> nieuwe leden <strong>van</strong> het Hoofdbestuur<br />

De voorzitter deelt mee dat de huidige secretaris <strong>van</strong> het<br />

Hoofdbestuur, Frans de Klerk, na twee perioden <strong>van</strong> 4 jaar aftredend<br />

en statutair niet herkiesbaar is. Het Hoofdbestuur heeft<br />

natuurlijk niet stilgezeten en heeft Willem jan Wiebosch bereid<br />

gevonden zich kandidaat te stellen als zijn opvolger. Een korte<br />

levensbeschrijv<strong>in</strong>g <strong>van</strong> Willem jan Wiebosch is gepubliceerd op de<br />

website en <strong>in</strong> het februar<strong>in</strong>ummer <strong>van</strong> Op de Rails. Willem jan<br />

Wiebosch heeft reeds enkele maanden meegedraaid <strong>in</strong> het<br />

Hoofdbestuur tot volle tevredenheid <strong>van</strong> alle betrokkenen. De<br />

leden hebben géén andere kandidaten voorgedragen voor deze<br />

vacature. Het Hoofdbestuur stelt de ALV dan ook voor Willem jan<br />

Wiebosch te benoemen als lid <strong>van</strong> het Hoofdbestuur. Hij zal met<br />

onmiddellijke <strong>in</strong>gang de secretariaatstaken <strong>van</strong> zijn voorganger<br />

overnemen. De voorzitter vraagt, namens het huidige<br />

Hoofdbestuur, de ALV akkoord te gaan met de benoem<strong>in</strong>g <strong>van</strong><br />

Willem jan Wiebosch tot nieuw lid <strong>van</strong> het Hoofdbestuur. De ALV<br />

stemt met applaus <strong>in</strong> met deze benoem<strong>in</strong>g.<br />

De voorzitter bedankt Frans de Klerk voor de vele werkzaamheden<br />

die hij heeft verricht <strong>in</strong> de afgelopen acht jaar; en deelt mee –niet<br />

zonder enige ironie- dat hij, volgens het draaiboek door de aftredende<br />

secretaris voor deze ALV opgesteld, nu de scheidende secretaris<br />

een presentje namens de ALV zal overhandigen. Hij overhandigt<br />

Frans de Klerk een atlas <strong>van</strong> de Poolse spoorwegen, en namens<br />

een aantal dankbare stafleden een karakteristieke foto <strong>van</strong> de secretaris<br />

<strong>in</strong> actie bij het filmen <strong>van</strong> een stoomloc <strong>in</strong> Osoblaha (<strong>in</strong> het<br />

Duits Hotzenplotz genoemd) <strong>in</strong> Tsjechië tijdens de SNE-w<strong>in</strong>terreis<br />

<strong>in</strong> 2011. Frans de Klerk neemt met zichtbaar genoegen deze<br />

geschenken <strong>in</strong> ont<strong>van</strong>gst en bedankt de ALV en de stafleden voor<br />

het <strong>in</strong> hem gestelde vertrouwen en wenst de verenig<strong>in</strong>g een goede<br />

toekomst toe met een groei <strong>van</strong> het aantal leden. Vervolgens verlaat<br />

hij de bestuurstafel en neemt Willem jan Wiebosch plaats achter de<br />

bestuurstafel, deze notuleert het verdere verloop <strong>van</strong> de ALV.<br />

Vervolgens neemt de penn<strong>in</strong>gmeester, Wilfred Klaassen, het woord.<br />

Hij benut dit moment <strong>van</strong> afscheid nemen om nog iemand te<br />

bedanken, die weliswaar geen lid <strong>van</strong> het Hoofdbestuur is, maar<br />

wel een zeer essentieel verlengstuk daar<strong>van</strong> n.l. de ledenadm<strong>in</strong>istrateur.<br />

Rob Roelofsen heeft op 31 december 2010 zijn taak als ledenadm<strong>in</strong>istrateur<br />

overgedragen aan Cees Wolff. Rob heeft deze taak 8<br />

jaar lang, zeer nauwkeurig en betrouwbaar vervuld. WK overhandigt<br />

Rob namens de ALV een cadeaubon.<br />

15. Aanwijz<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de voorzitter <strong>van</strong> het Hoofdbestuur<br />

De voorzitter deelt mee dat het Hoofdbestuur <strong>in</strong> de nieuwe samenstell<strong>in</strong>g<br />

de ALV voorstelt de huidige voorzitter Hans Brouwer weer<br />

aan te wijzen als voorzitter. De ALV gaat hiermee akkoord.<br />

De taakverdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het Hoofdbestuur <strong>in</strong> de nieuwe samenstell<strong>in</strong>g<br />

wordt als volgt:<br />

• Hans Brouwer, voorzitter, representatie, vertegenwoordigt HB<br />

<strong>in</strong> bestuur SNR en gebouwbeheercie<br />

• Willem jan Wiebosch, secretaris, contacten met kalendercie,<br />

geschillencie, boeken- en filmcie, fotobureau en fotorondzend<strong>in</strong>gen<br />

• Wilfred Klaassen, penn<strong>in</strong>gmeester, contacten met redactie OdR<br />

en ledenadm<strong>in</strong>istratie<br />

• Henk <strong>van</strong> den Bl<strong>in</strong>k, commissaris diensten (contacten met<br />

SNE, SNM, W<strong>in</strong>kel en Bibliotheek), vice-penn<strong>in</strong>gmeester<br />

• Maikel Rörik, commissaris communicatie (Regiegroep<br />

Communicatie, cie open dagen en contacten met P&R), vicesecretaris<br />

• Rob Daale, commissaris afdel<strong>in</strong>gen (contacten met afdel<strong>in</strong>gen,<br />

uitgave en distributie <strong>van</strong> de Nieuwsbrief en lijst met contact<br />

personen, beameruitleen), vice-voorzitter<br />

• jan Noorlander, commissaris ICT (contacten met SNR en andere<br />

geled<strong>in</strong>gen op dit terre<strong>in</strong>, en de Internetdienst)<br />

Pauze (15.00 uur tot 15.40 uur)<br />

16. Beleidsplan NVBS 2011-2014<br />

gert jan B<strong>in</strong>khorst ziet een tegenspraak tussen de missie waar<strong>in</strong> als<br />

doel <strong>van</strong> de verenig<strong>in</strong>g het bevorderen <strong>van</strong> het railvervoer wordt<br />

genoemd en het even later <strong>in</strong> het stuk gesignaleerde naar b<strong>in</strong>nen<br />

gekeerde karakter <strong>van</strong> de verenig<strong>in</strong>g. De voorzitter stelt dat missie<br />

en visie toekomstgericht zijn bedoeld. Hij erkent de problematiek<br />

rond het huidige karakter <strong>van</strong> de verenig<strong>in</strong>g, maar hij verwacht dat<br />

nieuwe digitale mogelijkheden de collectie beter kunnen ontsluiten.<br />

Erik Swierstra meent dat het HB technisch reageert, de bevorder<strong>in</strong>g<br />

<strong>van</strong> de belangstell<strong>in</strong>g voor het railvervoer is geen kwestie<br />

<strong>van</strong> documentatie; hij mist <strong>in</strong> de visie het sociale aspect <strong>van</strong> het<br />

gemeenschappelijk beleven <strong>van</strong> een hobby. De voorzitter stelt dat<br />

de NVBS geen reizigersorganisatie is. Het accent ligt bij ons op de<br />

<strong>in</strong> het railvervoer geïnteresseerde belangstellenden. Het sociale<br />

krijgt zeker aandacht, zoals bijvoorbeeld bij de laagdrempelige activiteiten<br />

voor jongeren.<br />

gert jan B<strong>in</strong>khorst is niet tevreden met deze reactie, wat er nu staat<br />

is tegenstrijdig. Hij verwacht een steviger plan. De voorzitter zegt<br />

toe dat op dit punt het beleidsplan volgend jaar aangescherpt zal<br />

worden.<br />

N V B S j A A R V E R S L A g 2 0 1 1 5


17. Stand <strong>van</strong> zaken <strong>van</strong> de Stuurgroep ‘Behoud en Werv<strong>in</strong>g<br />

Leden’<br />

Ad Kuijper geeft een toelicht<strong>in</strong>g. Op 16 maart 2011 zijn het HB en<br />

de Stuurgroep Behoud en Werv<strong>in</strong>g Leden bij elkaar geweest om na<br />

te denken over de stroomlijn<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de NVBS-organisatie. Het<br />

resultaat <strong>van</strong> deze bijeenkomst zal het HB de komende maanden<br />

bespreken tijdens 4 te organiseren regionale bijeenkomsten met de<br />

afdel<strong>in</strong>gen en met de verschillende diensten. Het resultaat daar<strong>van</strong><br />

zal <strong>in</strong> het najaar worden voorgelegd aan de stafvergader<strong>in</strong>g, waarna<br />

het HB def<strong>in</strong>itieve voorstellen zal voorleggen aan de volgende ALV<br />

<strong>in</strong> 2012. Deze zullen betrekk<strong>in</strong>g hebben op de doelgroepen, prioriteiten<br />

en een aanpass<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de organisatie die zal doorlopen tot<br />

2015. Verder wordt door de Stuurgroep Behoud en Werv<strong>in</strong>g Leden,<br />

met het oog op de toekomstige ledenwerv<strong>in</strong>g, een enquête voorbereid<br />

die <strong>in</strong> de loop <strong>van</strong> mei zal worden uitgezet op onze website en<br />

diverse andere websites. Doel <strong>van</strong> de enquête is ondermeer om na<br />

te gaan wat de behoefte is <strong>van</strong> de verschillende doelgroepen die<br />

belangrijk zijn voor de verenig<strong>in</strong>g. In Op de Rails <strong>van</strong> mei zal over<br />

deze enquête een mededel<strong>in</strong>g worden gedaan.<br />

Erik Swierstra vraagt <strong>in</strong> het kader <strong>van</strong> het ledenbehoud of wordt<br />

nagegaan waarom mensen opzeggen. Cees Wolff meldt dat dit<br />

gebeurt. Redenen voor opzegg<strong>in</strong>g zijn meestal de gevorderde leeftijd<br />

of f<strong>in</strong>anciële overweg<strong>in</strong>gen.<br />

18. Voorstel tot wijzig<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het huishoudelijk reglement<br />

Wilfred Klaassen licht het voorstel toe om artikel 19d <strong>van</strong> het huishoudelijk<br />

reglement aan te passen: het Hoofdbestuur stelt voor <strong>in</strong><br />

de toekomst niet de begrot<strong>in</strong>g voor het lopende verenig<strong>in</strong>gsjaar<br />

maar de begrot<strong>in</strong>g voor het volgende verenig<strong>in</strong>gsjaar te behandelen.<br />

Als overgang zullen <strong>in</strong> 2011 zowel de begrot<strong>in</strong>g voor 2011 als<br />

voor 2012 worden behandeld.<br />

De ALV gaat unaniem akkoord gaat met deze wijzig<strong>in</strong>g.<br />

19. Begrot<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> het lopende verenig<strong>in</strong>gsjaar 2011 en het<br />

komende verenig<strong>in</strong>gsjaar 2012 /vaststell<strong>in</strong>g contributie voor het<br />

verenig<strong>in</strong>gsjaar 2012<br />

Sander Ruys meent dat de lopende verplicht<strong>in</strong>gen uit de contributie<br />

moeten worden gedekt en dat het vermogen alleen voor structurele<br />

zaken aangewend zou mogen worden. Is het bevriezen <strong>van</strong> de<br />

contributie <strong>in</strong> dat opzicht wel verstandig? En zou het niet beter zijn<br />

de contributie geleidelijk te verhogen <strong>in</strong> plaats <strong>van</strong> een forse verhog<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> 2013 die mogelijk een negatief effect op het ledenaantal<br />

kan krijgen?<br />

Wilfred Klaassen deelt mee dat dit jaar een studie naar het f<strong>in</strong>ancieel<br />

beleid op langere termijn zal plaatsv<strong>in</strong>den en het HB daarom<br />

voorstelt de contributie gelijk te houden. In de ALV <strong>van</strong> 2012 kan<br />

dan het beleid worden besproken. Sander Ruys meent echter dat<br />

het HB aan de ALV een machtig<strong>in</strong>g zou moeten vragen om eventueel<br />

tot een hogere contributie te besluiten. Erik Swierstra ondersteunt<br />

dit en acht het heel normaal dat organisaties hun contributie<br />

aan de <strong>in</strong>flatie aanpassen. De ALV kan het HB bijvoorbeeld machtigen<br />

om alsnog te besluiten de contributie voor 2012 met maximaal<br />

2 euro per jaar te verhogen.<br />

Vanuit de ALV worden ook kritische opmerk<strong>in</strong>gen gemaakt over de<br />

kosten <strong>van</strong> de kalender die met 7000 euro zijn gestegen terwijl de<br />

afdel<strong>in</strong>gen maar we<strong>in</strong>ig f<strong>in</strong>anciële ruimte krijgen. De voorzitter<br />

merkt op dat besloten is <strong>in</strong> het jubileumjaar een bijzondere kalender<br />

te presenteren; de vele positieve reacties zijn aanleid<strong>in</strong>g om te<br />

verkennen of op f<strong>in</strong>ancieel verantwoorde manier toch op de <strong>in</strong>geslagen<br />

weg kan worden doorgegaan.<br />

gert jan B<strong>in</strong>khorst vult aan dat het plan was geweest met de jubileumkalender<br />

de commerciële markt op te gaan, maar dat is niet<br />

gelukt. De kalender 2012 zal weer een 14-daagse zijn, maar met<br />

een kle<strong>in</strong>ere oplage waardoor de kosten ook lager kunnen zijn. Het<br />

concept <strong>van</strong> de kalender is overigens al zo goed als klaar.<br />

Wilfred Klaassen zegt toe de gemaakte opmerk<strong>in</strong>gen mee te zullen<br />

nemen <strong>in</strong> het f<strong>in</strong>ancieel plan en verzoekt de ALV het HB te machtigen<br />

zonodig de contributie 2012 met maximaal 2 euro te mogen<br />

verhogen. De ALV stemt <strong>in</strong> met dit voorstel en gaat vervolgens<br />

akkoord met de voorgestelde begrot<strong>in</strong>gen.<br />

20. (Her)benoem<strong>in</strong>g leden en reserveleden <strong>van</strong> de Kascommissie<br />

6 NVBS j A A R V E R S L A g 2 0 1 1<br />

Rob Kouffeld deelt mee dat de huidige leden Rob Kouffeld en Dan<br />

<strong>van</strong> Nood, en de reserveleden Leen <strong>van</strong> den Berg en Michiel Krans,<br />

zich voor het jaar 2011 herkiesbaar stellen. De Commissie draagt<br />

jan Haasdijk voor om de plaats <strong>van</strong> Renato Roël als lid <strong>van</strong> de<br />

Kascommissie <strong>in</strong> te nemen. De ALV gaat akkoord gaat met deze<br />

voordrachten.<br />

21. (Her)benoem<strong>in</strong>g reservelid <strong>van</strong> de Geschillencommissie<br />

Reservelid Leo den Hollander is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar.<br />

De ALV gaat akkoord met de herbenoem<strong>in</strong>g <strong>van</strong> Leo den<br />

Hollander als reservelid <strong>van</strong> de geschillencommissie voor een<br />

nieuwe periode <strong>van</strong> 4 jaar.<br />

22. Plannen <strong>van</strong> ‘Op de Rails’<br />

Huub <strong>van</strong> Keulen verwijst naar het verslag <strong>van</strong> Op de Rails dat <strong>in</strong><br />

het jaarverslag is opgenomen. Er wordt gedacht over een dit jaar te<br />

verschijnen themanummer over “Parijs”.<br />

23. Plannen <strong>van</strong> de SNR<br />

De voorzitter deelt mee dat er <strong>in</strong> de samenstell<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het SNRbestuur<br />

een wissel<strong>in</strong>g zal optreden. Kees <strong>van</strong> de Meene zal het<br />

bestuur verlaten en wordt <strong>in</strong> de loop <strong>van</strong> dit jaar opgevolgd door<br />

René jongerius <strong>in</strong> het SNR-bestuur. Wat het collectiebeheer betreft<br />

is er een plan <strong>in</strong> voorbereid<strong>in</strong>g om tot een verdere digitaliser<strong>in</strong>g te<br />

komen. Hierover zal <strong>in</strong> de loop <strong>van</strong> dit jaar besluitvorm<strong>in</strong>g plaatsv<strong>in</strong>den.<br />

24. Activiteiten ter gelegenheid <strong>van</strong> het 80-jarig jubileum <strong>van</strong> de<br />

NVBS <strong>in</strong> 2011 en plannen <strong>van</strong> de SNM<br />

Patrick Berger maakt meld<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de dit jaar al uitgevoerde activiteiten<br />

(jubileumpostzegel, bezoek NSM Valkenburgse Meer,<br />

Openlucht Museum Arnhem, presentatie loc 1254). Op 28 mei zal<br />

een fotorit met de ZLSM plaatsv<strong>in</strong>den.<br />

De voorzitter deelt namens Raymond Naber mee dat onder de titel<br />

Retourtje Leiden <strong>in</strong> de maanden september en oktober 2011, gerelateerd<br />

aan de open<strong>in</strong>gszondagen <strong>van</strong> het Haags Openbaar Vervoer<br />

Museum, een tramfeest zal worden georganiseerd <strong>in</strong> het kader <strong>van</strong><br />

de 80-jarige NVBS. Het is dan 50 jaar geleden dat de <strong>in</strong>terlokale<br />

tramlijnen tussen Den Haag en Leiden werden opgeheven.<br />

In het HOVM komt een nieuwe tentoonstell<strong>in</strong>g over de gele en<br />

Blauwe tram met daarbij de kop <strong>van</strong> de Fluitketel HTM 1 en mockup<br />

<strong>van</strong> Boedapester B412.<br />

Er zullen zo veel als mogelijk <strong>in</strong>terlokale trams <strong>van</strong> de NZH en<br />

HTM aanwezig zijn en daar wordt ook mee gereden. Officiële open<strong>in</strong>g<br />

is voorzien op 3 september en <strong>van</strong>af 4 september is iedereen<br />

welkom.<br />

Het feest is een samenwerk<strong>in</strong>g onder de Sticht<strong>in</strong>g NVBS<br />

Manifestaties <strong>van</strong>: de NVBS, de Tramweg-Sticht<strong>in</strong>g, het Haags<br />

Openbaar Vervoer Museum, het Haags Bus Museum, de Sticht<strong>in</strong>g<br />

Historisch genootschap de Blauwe Tram en het NZH<br />

Vervoermuseum te Haarlem. Hoogtepunt zal op 1 oktober zijn<br />

wanneer al het rijvaardige materieel op tramlijn 10 zal worden<br />

<strong>in</strong>gezet als <strong>in</strong> de gewone dienst.<br />

In dit kader wordt gedacht aan: NZH A106, A327, B303, B412,<br />

C106 en HTM 57, 58, 90, 118, 780 en 1210. Ook de grijze<br />

Bolramenbus NZH 4842 <strong>van</strong> het HBM hoort bij dit feest. Alleen de<br />

B412 is uit deze rij nog niet <strong>in</strong> Den Haag.<br />

Er zijn <strong>in</strong> totaal dus 8 zondagen waar<strong>in</strong> het feest zich afspeelt.<br />

Daarnaast nog de excursies voor NVBS, LRTA en het<br />

Feldbahntreffen.<br />

Het rijdend personeel moet HTM-bevoegd zijn en wordt samengesteld<br />

uit medewerkers <strong>van</strong> de Tramweg-Sticht<strong>in</strong>g en het Haags<br />

Openbaar Vervoermuseum. Wel is er behoefte aan kaartverkopers<br />

en suppoosten <strong>in</strong> het museum en natuurlijk voor de bemens<strong>in</strong>g<br />

<strong>van</strong> de stands. Dit zal bij de zondagen beperkt het geval zijn maar<br />

vooral op de dag waarop lijn 10 zal worden geëxploiteerd met historisch<br />

materieel is er behoefte aan hulp. Ron Couvée neemt de<br />

organisatie <strong>van</strong> de NVBS vrijwilligers op zich en men kan zich bij<br />

hem aanmelden.<br />

25. Besprek<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het excursieplan <strong>van</strong> SNE voor het lopende<br />

verenig<strong>in</strong>gsjaar


geert gorissen geeft een vooruitblik op het excursieprogramma<br />

2011. Tot 1 mei kan men nog <strong>in</strong>schrijven voor het Schönes<br />

Wochenende. In augustus worden <strong>in</strong> Zwitserland de voetsporen<br />

<strong>van</strong> Thomas Cook gevolgd. De najaarsreis gaat naar Roemenië. De<br />

verre reis gaat wegens gebrek aan belangstell<strong>in</strong>g dit jaar niet door.<br />

De sticht<strong>in</strong>g wil het beleid rond de verre reizen gaan heroverwegen.<br />

In Nederland volgen dit jaar nog verschillende dagexcursies, ondermeer<br />

naar de mijnspoorwegen <strong>in</strong> Limburg, en een Oliebollenrit.<br />

Actuele <strong>in</strong>formatie <strong>van</strong> de SNE staat altijd op de website.<br />

26. Voorstellen die <strong>in</strong>gevolge artikel 21 <strong>van</strong> het Huishoudelijk<br />

Reglement zijn <strong>in</strong>gediend<br />

Er zijn geen voorstellen ex. art. 21 <strong>in</strong>gediend.<br />

27. Rondvraag<br />

Erik Swierstra meent bij de open<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de vergader<strong>in</strong>g de namen<br />

<strong>van</strong> 2 Amsterdamse overledenen te hebben gemist. Na ampele discussie<br />

blijkt dat de ene persoon al <strong>in</strong> de vorige ALV was genoemd<br />

en de andere geen lid meer was toen hij overleed.<br />

john Krijgsman verzoekt de kalendercommissie reken<strong>in</strong>g te houden<br />

met de oudere leden door een beter leesbaar kalendarium te<br />

gebruiken. Voorts meldt hij al 40 jaar lid te zijn en nog steeds positieve<br />

en warme gevoelens over de verenigng te hebben.<br />

28. Sluit<strong>in</strong>g<br />

De voorzitter sluit de vergader<strong>in</strong>g om ca 17.30 uur met dank aan<br />

alle aanwezigen voor hun komst en <strong>in</strong>breng, en nodigt allen uit<br />

voor een hapje en een drankje..<br />

Hard<strong>in</strong>xveld-giessendam, 29 april 2011<br />

Willem jan Wiebosch, secretaris<br />

2. Verslag <strong>van</strong> de secretaris over het verenig<strong>in</strong>gsjaar 2011<br />

Algemeen<br />

gedurende het jaar 2011 bestond het Hoofdbestuur uit:<br />

Hans Brouwer, voorzitter<br />

Frans de Klerk, secretaris (tot de Algemene Ledenvergader<strong>in</strong>g op 9 april)<br />

Willem jan Wiebosch, secretaris (<strong>van</strong>af 9 april )<br />

Wilfred Klaassen, penn<strong>in</strong>gmeester<br />

Rob Daale, commissaris afdel<strong>in</strong>gen (en 2e voorzitter)<br />

Maikel Rörik, commissaris communicatie (en 2e secretaris)<br />

Henk <strong>van</strong> den Bl<strong>in</strong>k, commissaris diensten<br />

jan Noorlander, commissaris ICT.<br />

Frans de Klerk was op de ALV 2011 statutair aftredend en na twee perioden <strong>van</strong> 4 jaar als secretaris deel te hebben uitgemaakt <strong>van</strong> het<br />

Hoofdbestuur, niet herkiesbaar. Willem jan Wiebosch werd door de ALV met algemene stemmen tot zijn opvolger benoemd.<br />

Het Hoofdbestuur vergaderde <strong>in</strong> 2011 <strong>in</strong> totaal 11 maal, waar<strong>van</strong> 3 keer vóór en 8 keer ná de ALV op 9 april 2011. Alle vergader<strong>in</strong>gen vonden<br />

plaats <strong>in</strong> NVBS Centraal <strong>in</strong> Amersfoort.Naast deze reguliere vergader<strong>in</strong>gen is er <strong>in</strong> oktober extra bijeenkomst gehouden waar over het<br />

<strong>in</strong>tern functioneren <strong>van</strong> het bestuur is gesproken.<br />

In 2011 was het contact tussen het Hoofdbestuur en het bestuur <strong>van</strong> de SNR verzekerd, enerzijds door de vertegenwoordig<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de voorzitter<br />

<strong>van</strong> het Hoofdbestuur, Hans Brouwer, <strong>in</strong> het bestuur <strong>van</strong> de SNR. Hans Brouwer vertegenwoordigde ook het Hoofdbestuur <strong>in</strong> de<br />

gebouwbeheercommissie <strong>van</strong> NVBS Centraal. De commissaris communicatie, Maikel Rörik, vertegenwoordigde het Hoofdbestuur <strong>in</strong> de<br />

Regiegroep Communicatie en de P&R groep, en de Stuurgroep ICT. jan Noorlander onderhield het contact met de Internetdienst en andere<br />

ICT activiteiten, terwijl Henk <strong>van</strong> den Bl<strong>in</strong>k de contacten onderhield met diensten zoals de W<strong>in</strong>kel, de SNE en de Bibliotheek.<br />

In het verenig<strong>in</strong>gsjaar hebben de voorzitter, Hans Brouwer, en enkele andere bestuursleden regelmatig afdel<strong>in</strong>gsbijeenkomsten bezocht en<br />

hier<strong>van</strong> verslag gedaan aan het Hoofdbestuur. Om de communicatie tussen afdel<strong>in</strong>gen en het Hoofdbestuur te verbeteren is het <strong>in</strong>itiatief<br />

genomen om met <strong>in</strong>gang <strong>van</strong> 2011 jaarlijks een overleg te houden met geografische clusters <strong>van</strong> afdel<strong>in</strong>gen. Hiertoe is de volgende cluster<br />

<strong>in</strong>del<strong>in</strong>g gemaakt:<br />

1 Clusterbijeenkomst Amsterdam, ’t Gooi, Noord Holland Noord en Rijnland<br />

2) Clusterbijeenkomst Den Haag, Rotterdam, Drechtsteden, Utrecht ’t Gooi, Eemland, Modelbouw<br />

3) Clusterbijeenkomst Zeeland, West Brabant, Hart <strong>van</strong> Brabant, Oost Brabant en Zuid Limburg<br />

4) Clusterbijeenkomst Oost, Apeldoorn, Twente, Zwolle, Noord en afd. Jongeren.<br />

De betreffende afdel<strong>in</strong>gen zorgen zelf voor een vergaderdatum en een locatie. Hoofdbestuursleden vormen bij toerbeurt een delegatie die<br />

aan het overleg deelneemt. In 2011 konden twee clusterbijeenkomsten plaatsv<strong>in</strong>den. Door alle deelnemers werden deze overleggen als erg<br />

nuttig ervaren en ook <strong>in</strong> 2012 zullen deze weer gehouden worden. In 2011 zijn twee clusterbijeenkomsten georganiseerd; door de afdel<strong>in</strong>g<br />

Den Haag en door de afdel<strong>in</strong>gen Zwolle en Twente.<br />

Helaas hebben de organiserende afdel<strong>in</strong>gen Kennemerland en Hart <strong>van</strong> Brabant geen kans gezien <strong>in</strong> 2011 een clusteroverleg te organiseren<br />

Vanaf december 2010 is er ook maandelijks volgens een <strong>van</strong>tevoren vastgesteld jaarrooster een overleg tussen een delegatie <strong>van</strong> het HB en<br />

een delegatie <strong>van</strong> een de diensten b<strong>in</strong>nen de NVBS. Het doel hier<strong>van</strong> is wederzijds beter op de hoogte te zijn <strong>van</strong> de gang <strong>van</strong> zaken bij het<br />

betreffende organisatieonderdeel en een afstemm<strong>in</strong>g te hebben over de wederzijdse beleidsvoornemens voor de komende periode De<br />

besprek<strong>in</strong>gen richten zich vooral op vaststell<strong>in</strong>g <strong>van</strong> kernactiviteit(en) en doelstell<strong>in</strong>gen, <strong>in</strong> hoeverre zijn deze doelstell<strong>in</strong>gen bereikt, wat<br />

staat het bereiken <strong>van</strong> deze doelstell<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de weg, en hoe kunnen deze barrières worden weggenomen? De leid<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het gesprek berust<br />

bij het HB lid <strong>in</strong> wiens portefeuille de geled<strong>in</strong>g hoort, zo nodig vergezeld door één of meerdere HB leden.<br />

De communicatie met het actieve kader <strong>in</strong> de verenig<strong>in</strong>g liep ook <strong>in</strong> 2011 via de Nieuwsbrief, onder de redactie <strong>van</strong> Rob Daale, die na elke<br />

bestuursvergader<strong>in</strong>g werd gepubliceerd. Daarnaast worden de leden <strong>in</strong> toenemende mate geïnformeerd via bestuursberichten op de website,<br />

die geleidelijk het verenig<strong>in</strong>gsnieuws dat <strong>in</strong> Op de Rails wordt gepubliceerd moeten gaan ver<strong>van</strong>gen.<br />

Hoofdpunten <strong>van</strong> het beleid<br />

Het jaar 2011 stond vooral <strong>in</strong> het teken <strong>van</strong> het 80-jarig bestaan <strong>van</strong> de NVBS. In het voorwoord <strong>van</strong> de voorzitter <strong>in</strong> dit jaarverslag, en <strong>in</strong><br />

het verslag <strong>van</strong> de SNM staan de diverse jubileumactiveiten al beschreven, en dat zal ik hier dus niet herhalen. Een positief neveneffect was<br />

dat een aantal nieuwe leden kon worden genoteerd, waardoor het ledenaantal <strong>van</strong> de verenig<strong>in</strong>g dit jaar vrijwel stabiel bleef.<br />

N V B S j A A R V E R S L A g 2 0 1 1 7


Naar aanleid<strong>in</strong>g <strong>van</strong> een eerste rapport <strong>van</strong> de Stuurgroep ‘Behoud en Werv<strong>in</strong>g Leden’ heeft een discussie plaatsgevonden over de activiteiten<br />

en de structuur <strong>van</strong> de verenig<strong>in</strong>g. Om <strong>in</strong>zicht te krijgen <strong>in</strong> wat er onder de leden leeft heeft de Stuurgroep vervolgens een enquête<br />

gehouden waar<strong>van</strong> de resultaten beg<strong>in</strong> 2012 beschikbaar komen. De Stuurgroep zal de enqueteresultaten ook vertalen <strong>in</strong> een aantal aanbevel<strong>in</strong>g<br />

voor het toekomstige beleid.<br />

Het Hoofdbestuur heeft <strong>in</strong> november besloten de druk- en verzendorder voor ‘Op de Rails’ met <strong>in</strong>gang <strong>van</strong> april 2012 onder te brengen bij<br />

de Alblasserdamse drukkerij Verloop, omdat deze aanzienlijk goedkoper zal zijn met behoud <strong>van</strong> bestaande kwaliteit <strong>van</strong> de uitvoer<strong>in</strong>g <strong>van</strong><br />

ons blad.<br />

Veel tijd en aandacht is besteed aan het bevorderen <strong>van</strong> een betere samenwerk<strong>in</strong>g tussen de onderdelen <strong>van</strong> de NVBS, en <strong>in</strong> het bijzonder<br />

tussen de gebruikers <strong>van</strong> ons pand NVBS Centraal. Langzamerhand beg<strong>in</strong>t dit zijn vruchten af te werpen zodat <strong>in</strong> de loop <strong>van</strong> het jaar een<br />

aantal goedbezochte bijeenkomsten kon plaatsv<strong>in</strong>den, waaronder de <strong>in</strong>middels tot traditie verheven Nieuwjaarsbijeenkomst.<br />

Na het succes <strong>van</strong> de jubileumkalender 2011 heeft het Hoofdbestuur aan de Kalendercommissie een budget ter beschikk<strong>in</strong>g gesteld waardoor<br />

alle NVBS-leden ook <strong>in</strong> 2012 weer <strong>van</strong> een fraaie en <strong>in</strong>formatieve NVBS kalender kunnen genieten.<br />

Ook <strong>in</strong> 2011 heeft weer de uitreik<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de NVBS-speld aan leden die 60 jaar of langer onafgebroken lid zijn <strong>van</strong> onze verenig<strong>in</strong>g plaatsgevonden.<br />

De meeste speldjes worden door de voorzitters <strong>van</strong> de afdel<strong>in</strong>gen waar de gehuldigde woonachtig zijn. Tijdens de Algemene<br />

Ledenvergader<strong>in</strong>g werd jan Peerdeman <strong>van</strong>wege zijn grote verdiensten voor de verenig<strong>in</strong>g en voor de NVBS w<strong>in</strong>kel tot ere-lid benoemd.<br />

De stafvergader<strong>in</strong>g<br />

De stafvergader<strong>in</strong>g werd op zaterdag 26 november voor het eerst op een nieuwe locatie, Restaurant Houtrust <strong>in</strong> Hooglanderveen gehouden.<br />

Het aantal deelnemers lag rond de 60, waardoor de zaal tot de laatste stoel gevuld was.<br />

De aanwezigen konden kennis nemen <strong>van</strong> een pre-view <strong>van</strong> het nieuwe ontwerp <strong>van</strong> de NVBS-website.<br />

Vervolgens werden <strong>in</strong> drie discussiegroepjes besproken: de resultaten <strong>van</strong> de enquete <strong>van</strong> de stuurgroep BWL; de evaluatie Beleidsplan<br />

NVBS 2011-2014); en PR: hoe kan de NVBS beter naar buiten treden? via oude en nieuwe media, via regionale media en via <strong>in</strong>ternet. De<br />

discussies leverden nuttige suggesties op en boden tevens een prima gelegenheid aan de aanwezigen om elkaar beter te leren kennen.<br />

Verder bevordert het de gedachtewissel<strong>in</strong>g tussen het Hoofdbestuur en de bestuurders <strong>van</strong> de diensten en afdel<strong>in</strong>gen.<br />

Besloten werd de volgende stafvergader<strong>in</strong>g <strong>in</strong> november 2012 weer op de zelfde locatie te h houden.<br />

Hard<strong>in</strong>xveld-giessendam, maart 2012<br />

Willem jan Wiebosch, secretaris<br />

3. Reken<strong>in</strong>g en verantwoord<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de penn<strong>in</strong>gmeester over het verenig<strong>in</strong>gsjaar 2011<br />

a. Ledenbestand<br />

Totaal beg<strong>in</strong> jaar 4806 4825 4847 4881 4920 4992<br />

Nieuw 209 168 177 141 129 152<br />

Opgezegd -126 -102 -121 -100 -97 -128<br />

Overleden -70 -65 -51 -56 -53 -53<br />

Vertrokken of retour OdR<br />

zonder opgaaf reden -4 -10 -3 -2 -8<br />

Contributie lopend<br />

jaar niet betaald -10 -16 -17 -16 -16 -35<br />

Totaal e<strong>in</strong>de jaar 4809 4806 4825 4847 4881 4920<br />

Mutaties per saldo 3 -19 -22 -34 -39 -72<br />

Samenstell<strong>in</strong>g ledenbestand naar categorieën:<br />

Leden Nederland 25 jaar of ouder 4449 4446 4484 4508 4552 4587<br />

Leden Nederlandjonger dan 25 jaar 133 128 123 116 97 98<br />

Leden Europa 159 148 141 140 144 146<br />

Leden buiten Europa 24 20 19 21 24 24<br />

Ereleden 5 6 4 6 6 6<br />

Totaal aantal e<strong>in</strong>de jaar 4770 4748 4771 4791 4823 4861<br />

Representatie abonnementen 38 58 54 56 58 59<br />

Proefabonnementen 1 0 0 0 0 0<br />

Totaal<br />

opgesteld 15 februari 2012<br />

4809 4806 4825 4847 4881 4920<br />

b. Verslag <strong>van</strong> de penn<strong>in</strong>gmeester<br />

Geconsolideerde jaarreken<strong>in</strong>g<br />

Over 2011 is een geconsolideerde jaarreken<strong>in</strong>g opgesteld, waar<strong>in</strong> gecomprimeerd alle cijfers zijn samengevat <strong>van</strong> de onderdelen die samen<br />

de NVBS vormen. Deze onderdelen zijn:<br />

- De centrale kas - De w<strong>in</strong>kel<br />

- De diensten - De afdel<strong>in</strong>gen<br />

Per onderdeel zijn aparte verslagen gemaakt, waarbij de diensten en de afdel<strong>in</strong>gen ieder voor zich <strong>in</strong> een samenvattend overzicht worden<br />

weergegeven. Over 2010 (en voorgaande jaren) was geen geconsolideerde jaarreken<strong>in</strong>g gemaakt, zodat er geen vergelijkende geconsolideerde<br />

cijfers zijn vermeld. De vergelijkende cijfers zijn wel vermeld bij de onderdelen <strong>van</strong> de NVBS zoals de centrale kas en de w<strong>in</strong>kel. In de<br />

cijfers <strong>van</strong> de onderdelen wordt ook een meer gedetailleerde <strong>in</strong>formatie verstrekt.<br />

De balans en de resultatenreken<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de w<strong>in</strong>kel zijn opgenomen op blz. en die <strong>van</strong> de diensten en afdel<strong>in</strong>gen op blz. . De cijfers <strong>in</strong> de<br />

centrale kas en die bij de diensten en afdel<strong>in</strong>gen zijn niet altijd op elkaar aan te sluiten <strong>van</strong>wege uitgaven uit de centrale kas ten behoeve<br />

<strong>van</strong> diensten en afdel<strong>in</strong>gen die rechtstreeks <strong>van</strong>uit de centrale kas zijn gedaan, dus niet via de adm<strong>in</strong>istratie <strong>van</strong> de diensten en afdel<strong>in</strong>gen.<br />

Balans Centrale kas<br />

De boeken en tijdschriften <strong>van</strong> de bibliotheek worden p.m. gewaardeerd. Er v<strong>in</strong>dt geen activer<strong>in</strong>g plaats <strong>van</strong> <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het gehuurde<br />

8 NVBS j A A R V E R S L A g 2 0 1 1<br />

2011 2010 2009 2008 2007 2006


pand <strong>in</strong> Amersfoort en <strong>in</strong> <strong>in</strong>ventaris etc.<br />

De effecten worden opgenomen tegen de verkrijg<strong>in</strong>gsprijs. Dit geschiedt door de marktwaarde te corrigeren voor nog niet gerealiseerde<br />

waardestijg<strong>in</strong>gen. De marktwaarde <strong>van</strong> de effecten op de balansdatum is ultimo 2011 € 14.023 hoger dan het jaar ervoor. Daardoor<br />

bedraagt de ongerealiseerde w<strong>in</strong>st op de balansdatum € 75.953.<br />

Spaarreken<strong>in</strong>gen<br />

gezien de lage rentestand zijn de geldmiddelen ook <strong>in</strong> 2011 ondergebracht op direct opvraagbare <strong>in</strong>ternetspaarreken<strong>in</strong>gen. Afhankelijk<br />

<strong>van</strong> de ontwikkel<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de rente en de f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>gsbehoefte zal weer voor een langere uitzett<strong>in</strong>g worden gekozen.<br />

Debiteuren<br />

Het betreft hier de bijdragen <strong>van</strong> SNE over 2010 en 2011.<br />

Meerjarige verplicht<strong>in</strong>gen<br />

Per 1 maart 2009 is met NS Poort een huurovereenkomst gesloten voor tien jaar, met daarna opties voor vijf jaar. De geïndexeerde huur<br />

bedraagt € 40.000 per jaar. Daarnaast zijn er servicekosten verschuldigd.<br />

Resultaten centrale kas<br />

Het operationele resultaat over 2010 bedroeg € 2.474 tegenover een begroot resultaat <strong>van</strong> € 360. De verschillen per onderdeel blijken uit<br />

de cijferopstell<strong>in</strong>g. Hieronder ga ik <strong>in</strong> op enkele bijzonderheden.<br />

Vergader<strong>in</strong>gen<br />

Deze kosten zijn hoger dan begroot <strong>van</strong>wege een dure locatie voor de ALV 2011 en de kosten <strong>van</strong> cater<strong>in</strong>g voor evenementen <strong>in</strong> NVBS<br />

Centraal.<br />

Folder railmusea<br />

Deze kosten zijn niet meer apart vermeld, maar zijn begrepen <strong>in</strong> de post voor Publiciteit en Reclame.<br />

Overige uitgaven<br />

De belangrijkste uitgave <strong>in</strong> deze categorie bestaat uit een subsidie voor een herdruk <strong>van</strong> een boek uit de NVBS-boekenreeks ad € 3.200.<br />

jubileum<br />

Deze uitgaven betreffen voornamelijk uitgaven aan SNM voor het organiseren <strong>van</strong> manifestaties.<br />

Totaal resultaat<br />

Het positieve operationele resultaat <strong>van</strong> € 2.474 en het negatieve saldo “jubileum” <strong>van</strong> € 24.589 leiden tot een negatief totaalresultaat <strong>van</strong><br />

de centrale kas <strong>van</strong> € 22.115 ten opzichte <strong>van</strong> een begroot negatief resultaat <strong>van</strong> € 24.586.<br />

De cijfers <strong>van</strong> de centrale kas zijn afgerond op hele euro’s.<br />

4. JAARVERSLAGEN 2011 VAN DE AFDELINGEN VAN DE NVBS<br />

Het was voor mij als verzamelaar <strong>van</strong> de afdel<strong>in</strong>gsverslagen een genot om ze door te lezen. Bijna overal is er sprake <strong>van</strong> een toename <strong>van</strong><br />

het aantal bezoekers - we denken nu eenmaal veelal <strong>in</strong> getallen - waarbij sommige voorstell<strong>in</strong>gen plotsel<strong>in</strong>g enorm veel bezoekers tellen<br />

(gooi en Oost Brabant). Wat er <strong>in</strong> Twente plaatsv<strong>in</strong>dt is wel heel bijzonder. Ik zeg er maar niets over. Lees het vooral zelf.<br />

Ik heb de moeite genomen die gemiddelden per afdel<strong>in</strong>g hieronder neer te zetten.<br />

In de lijn met het aantal leden <strong>van</strong> de NVBS zelf kan ik stellen dat er soort nieuw elan is ontstaan bij de afdel<strong>in</strong>gen. En dat straalt eigenlijk<br />

<strong>van</strong> elk verslag af!<br />

Voor het HB zelf een stimulans om te blijven werken aan het contact houden met de afdel<strong>in</strong>gen en het organiseren <strong>van</strong> bijeenkomsten met<br />

een aantal afdel<strong>in</strong>gen, de zogeheten clusterbijeenkomsten. We hebben er <strong>in</strong> 2011 twee <strong>van</strong> gehad. 2 hadden er nog moeten volgen, maar<br />

dat is niet gelukt. Voor het belang daar<strong>van</strong> en wat het oproept verwijs ik graag naar het verslag <strong>van</strong> 't gooi.<br />

Buurmalsen, 7 maart 2012<br />

Rob Daale<br />

verloop bezoekersaantallen 2011<br />

Amsterdam <strong>van</strong> 21 naar 23<br />

Apeldoorn <strong>van</strong> 13 naar 11,5<br />

Den Haag <strong>van</strong> 39,4 naar 40,5<br />

Drechtsteden <strong>van</strong> 13 naar 13,5<br />

Eemland Van 21,4 naar 23,7<br />

't gooi <strong>van</strong> 12 naar 20,1<br />

Hart <strong>van</strong> Brabant bleef constant met 12<br />

Kennemerland bleef naar eigen zeggen met 10,7 op het zelfde<br />

gemiddelde<br />

Modelbouw <strong>van</strong> 10 naar 10,5 (aandeel NVBS' ers)<br />

Noord Holland Noord <strong>van</strong> 28 naar 29,5<br />

Noord <strong>van</strong> 22 naar 20,6<br />

Oost bleef gelijk met 21<br />

Oost Brabant Van 16,7 naar 18,9<br />

Rijnland Van 32 naar 31,2<br />

Rotterdam Van 11,9 naar 12,7<br />

Twente Van 16,4 naar 25,2<br />

Utrecht gemiddelde <strong>in</strong> 2011 15<br />

West Brabant Stabiel op 11<br />

Zeeland Stabiel op 11<br />

Zuid Limburg Stabiel op 11<br />

Zwolle Van 22,7 naar 23,8<br />

AMSTERDAM<br />

Het afgelopen jaar 2011 bestond niet alleen de NVBS landelijk 80<br />

jaar, maar bestond ook de afdel<strong>in</strong>g Amsterdam 40 jaar zelfstandig.<br />

We hebben dat <strong>in</strong> de maand mei gevierd met een tramrit op de<br />

museumtramlijn, ons aangeboden door de RETM/EMA.<strong>in</strong> de<br />

maand mei gevierd met een tramrit op de museumtramlijn, ons<br />

aangeboden door de RETM/EMA. Die avond hebben we geld <strong>in</strong> de<br />

pet <strong>in</strong>gezameld voor de museumtram, hetgeen € 227,25 opleverde.<br />

Uit de kas hebben we dit afgerond tot € 250,00, welk bedrag we<br />

aan de RETM/EMA hebben overgemaakt.Tijdens deze jubileumrit<br />

hebben we drie leden <strong>in</strong> het zonnetje gezet die al meer dan 60 jaar<br />

lid zijn <strong>van</strong> de NVBS.<br />

Naast de door het hoofdbestuur ter beschikk<strong>in</strong>g gestelde lauweren<br />

hebben we als afdel<strong>in</strong>g deze heren een fraaie koffiemok aangeboden<br />

met een afbeeld<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de afdel<strong>in</strong>g Amsterdam erop. Dezelfde<br />

koffiemokken geven we tegenwoordig aan de sprekers <strong>in</strong> plaats <strong>van</strong><br />

een fles wijn. Het is iets duurder, (€ 7,50 ipv € 5,00) maar we krijgen<br />

er zeer positieve reacties op.<br />

Het bezoekersaantal bleef met 205 bezoekers helaas erg laag,<br />

gemiddeld zo’n 23 personen per avond. Het is een kle<strong>in</strong>e vaste<br />

kern die telkens komt. Slechts af en toe komen er enkele nieuwel<strong>in</strong>gen,<br />

vaak slechts voor een specifiek onderwerp.<br />

Volgens de reglementen moeten er komend seizoen bestuursverkiez<strong>in</strong>gen<br />

plaatsv<strong>in</strong>den, waartoe we de leden hebben geïnformeerd.<br />

datum aantal bezoekers onderwerp presentatie<br />

17 januari 24 NVBS w<strong>in</strong>terexcursies jan <strong>van</strong> der Putten<br />

21 februari 22 65 jaar Indonesische spoorwegen<br />

N V B S j A A R V E R S L A g 2 0 1 1 9


datum aantal bezoekers onderwerp presentatie<br />

het beg<strong>in</strong> <strong>van</strong> een<br />

nieuw tijdperk De heer Widiyoko<br />

21 maart 25 Op smalspoor bij de<br />

RTM en <strong>in</strong> Tirol Nico <strong>van</strong> der Laan<br />

18 april 19 Sporen zonder draad Tom Tand<br />

16 mei 44 Rit op de museumtramlijn<br />

aangeboden door het<br />

EMA/RETM bestuur. Bestuur afd.<br />

Amsterdam<br />

19 september 16 100 jaar Bern<strong>in</strong>a Bahn en<br />

Rhaetische Krokodillen René Platjouw<br />

17 oktober 20 Mijnspoorwegen gerard de graaf<br />

21 november 20 40 jaar NVBS afdel<strong>in</strong>g<br />

Amsterdam – 40 jaar<br />

spoorwegen <strong>in</strong> NL. Tom Tand<br />

19 december 14 Van suikerstoom naar<br />

moderne stroom<br />

Spoorontwikkel<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> Indonesië Frits <strong>van</strong> der gragt<br />

Totaal 204<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Boudewijn Deurvorst<br />

APELDOORN<br />

In het jaar 2011 werden door de afdel<strong>in</strong>g Apeldoorn 8 bijeenkomsten<br />

alsmede 2 huiskamer bijeenkomsten georganiseerd. In totaal<br />

zijn de 8 reguliere bijeenkomsten bezocht door <strong>in</strong> totaal 93 bezoekers.<br />

Dit is ruim 11,5 bezoeker per avond. gemeten naar de NVBSleden<br />

<strong>in</strong> de regio Apeldoorn is dat ongeveer 10 % <strong>van</strong> de leden.<br />

gesplitst naar avond konden wij de volgende aantallen bezoekers<br />

verwelkomen.<br />

Daarnaast is door de leden <strong>van</strong> de afdel<strong>in</strong>g op 07.05.2011 een<br />

gezamelijke reis naar Duitsland ondernomen. Het e<strong>in</strong>ddoel <strong>van</strong> de<br />

reis was dit jaar Bonn, waarbij onder andere de Vorgebirgsbahn en<br />

de lijn naar Euskirchen werden bereden. Aan deze reis hebben 10<br />

afdel<strong>in</strong>gsleden deelgenomen.<br />

datum aantal bezoekers onderwerp presentatie<br />

20 januari 14 Tussen Poolse grens<br />

en Ch<strong>in</strong>ese Zee Cor de Vos<br />

17 februari 9 guilty Tickets Marco Moerland<br />

f17 maart 16 gevarieerd<br />

filmprogramma Carol Hessels<br />

14 april 10 Trams <strong>in</strong> japan en Caïro Frits <strong>van</strong> de gragt<br />

28 mei 8 Onbekend Noord-Korea<br />

of ge<strong>van</strong>gen op vakantie Karel Hoorn<br />

10 oktober 13 130 jaar Ijzeren Rijn Coen Thevissen<br />

17 november 14 Een korte geschiedenis<br />

<strong>van</strong> de Engelse<br />

spoorwegen Leo de jong<br />

8 december 9 Een nalatenschap <strong>van</strong><br />

stoombeelden uit<br />

de jaren '70 ger Haasw<strong>in</strong>ders<br />

Totaal 93<br />

jos Straathof<br />

voorzitter<br />

DEN HAAG<br />

In het afgelopen jaar werden door onze afdel<strong>in</strong>g 20 afdel<strong>in</strong>gsavonden<br />

verzorgd, die gemiddeld door 40,5 betalende bezoekers werden<br />

bezocht. Dit goede resultaat is te danken aan onze – ook nieuwe<br />

- regelmatige bezoekers, die steeds weer zorgen voor een volle<br />

zaal met een gezellige en ontspannen sfeer.<br />

Deze jaarlijks terugkerende goede bezoekersaantallen zijn voor presentatoren<br />

weer zeer aantrekkelijk om hun programma’s bij onze<br />

afdel<strong>in</strong>g te komen presenteren. En uw afdel<strong>in</strong>gsbestuur krijgt hierdoor<br />

een extra stimulans te zorgen voor nog meer verscheidenheid<br />

aan goede programma’s op railgebied.<br />

10 NVBS j A A R V E R S L A g 2 0 1 1<br />

Dit betekent niet, dat wij er zijn. Het liefst ziet uw afdel<strong>in</strong>gsbestuur,<br />

dat nog meer mensen, die geïnteresseerd zijn <strong>in</strong> de ontwikkel<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

het openbaar vervoer, zowel <strong>in</strong> het heden als <strong>in</strong> het verleden, de<br />

weg naar onze afdel<strong>in</strong>g en dus onze verenig<strong>in</strong>g v<strong>in</strong>den. Wij doen<br />

dan ook een beroep op alle leden om reclame voor onze hobby en<br />

onze afdel<strong>in</strong>g te maken!<br />

Het afgelopen jaar stond <strong>in</strong> het teken <strong>van</strong> 80 jaar NVBS. Deze keer<br />

geen grote landelijke manifestatie, maar wel werden er door de<br />

diverse afdel<strong>in</strong>gen op regionaal niveau en op bescheiden wijze<br />

hieraan aandacht besteed.<br />

In samenwerk<strong>in</strong>g met afdel<strong>in</strong>g Rotterdam resulteerde dit voor onze<br />

afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> drie zogenoemde "doe-het-zelf excursies" bij de HTM<br />

en/of de RET, waar<strong>van</strong> het programma via de NVBS-website kon<br />

worden gedownload. Hierdoor is niet bekend of velen <strong>van</strong> de op<br />

deze wijze aangeboden rit mogelijkheden gebruik hebben gemaakt.<br />

Dat de digitale fotografie en de daarbij behorende toepass<strong>in</strong>gen<br />

ook bij onze afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> zeer korte tijd een vaste plaats hebben veroverd<br />

bij de presentatie <strong>van</strong> programma’s is duidelijk merkbaar.<br />

Maar gelukkig komen diegenen, die (nog) een voorkeur hebben<br />

voor dia’s ook nog steeds aan hun trekken.<br />

De huidige twee diaprojectoren zijn na meer dan tw<strong>in</strong>tig jaar<br />

gebruik duidelijk toe aan ver<strong>van</strong>g<strong>in</strong>g en het afdel<strong>in</strong>gsbestuur hoopt<br />

aan het beg<strong>in</strong> <strong>van</strong> het nieuwe seizoen met één nieuwe projector<br />

deze wijze <strong>van</strong> presenteren te cont<strong>in</strong>ueren.<br />

Al met al kunnen wij als afdel<strong>in</strong>g terugkijken op een goed jaar. Als<br />

afdel<strong>in</strong>g wordt het jaar 2012 dan ook <strong>in</strong>gegaan met een dosis vol<br />

vertrouwen.<br />

datum aantal bezoekers onderwerp presentatie<br />

10 januari 55 jaaroverzicht 2009 Theo de la Vieter en<br />

geert Wessels<br />

24 januari 41 Tre<strong>in</strong>veerdiensten<br />

<strong>in</strong> Europa john Krijgsman<br />

31 januari 38 Trams <strong>in</strong> Zuid-Europa Karel Hoorn<br />

14 februari 42 In de grouwe bond Huib B<strong>in</strong>khorst<br />

28 februari 40 Tram- en Stoomfilms<br />

<strong>van</strong> Stockholm, St.<br />

Petersburg en<br />

Zuid-Zweden Hans Bos<br />

14 maart 48 Reis<strong>in</strong>drukken<br />

<strong>in</strong> Oost-Europa Paul Muré<br />

28 maart 26 Stoomtre<strong>in</strong> Valkenburgse<br />

Meer Pieter <strong>van</strong> der Ham<br />

11 april 45 RET versus gVB,<br />

twee verschillende<br />

metrobedrijven René Platjouw<br />

9 mei 34 Dieselen langs<br />

de Oostgrens Dirk Elkhuizen<br />

23 mei 36 De RTM: een toekomstgericht<br />

trambedrijf Cor <strong>van</strong> der Klaauw<br />

30 mei 30 Sporen <strong>in</strong> Frankrijk<br />

en Museale sporen<br />

<strong>in</strong> Europa Fred Hofman en ger<br />

Haasw<strong>in</strong>ders<br />

12 september 38 Het onderhoud <strong>van</strong><br />

het NS materieel bij<br />

NedTra<strong>in</strong> Albert Koch<br />

26 september 26 Een korte historie <strong>van</strong><br />

de Engelse spoorwegen<br />

Leo de jong<br />

10 oktober 45 Tram etc. Den Haag<br />

<strong>in</strong> de periode 1960 –<br />

1990 Eric den Hamer<br />

24 oktober 31 Elektriciteit bedwongen René Platjouw<br />

31 oktober 42 De bijzondere foto Karel Hoorn<br />

14 november 47 Het Haagse Spuikwartier<br />

en Forumgebied,<br />

vroeger en nu Han Vader<br />

28 november 41 Het Openbaar vervoer<br />

<strong>in</strong> zoveel mogelijke<br />

varianten Karel Hoorn<br />

12 december 69 geschiedenis over de Westlandsche


Stoomtramweg-<br />

Maatschappij Hans <strong>van</strong> Lith<br />

27 december 36 Varia op spoor- en<br />

tramgebied div. leden afd.<br />

Totaal 810<br />

Den Haag, 15 januari 2012<br />

ger Haasw<strong>in</strong>ders, voorzitter<br />

DRECHTSTEDEN<br />

We kijken voor de afdel<strong>in</strong>g met tevredenheid terug op het jaar<br />

2011, ondanks de lichte terugval <strong>in</strong> het aantal bezoekers. Er zijn 8<br />

bijeenkomsten gehouden met een totaal aantal betalende bezoekers<br />

<strong>van</strong> 107 leden. De eerste avond <strong>in</strong> het nieuwe jaar zijn we<br />

gestart met het jaaroverzicht 2010. De opkomst was dermate groot<br />

dat moest worden uitgeweken naar de kerkzaal.<br />

Ook het afgelopen jaar zijn we door de koster <strong>van</strong> de Andreaskerk<br />

hartelijk ont<strong>van</strong>gen.<br />

Het jaar 2011 laat een f<strong>in</strong>ancieel verlies zien <strong>van</strong> € 125,92.<br />

Ook dit jaar organiseren we met plezier de afdel<strong>in</strong>gsavonden.<br />

Dordrecht, maart 2012<br />

Wim Reedijk: voorzitter, Pieter <strong>van</strong> Vaalen, plv. voorzitter,<br />

Hans Bos, secretaris<br />

datum aantal bezoekers onderwerp presentatie<br />

18 januari 22 jaaroverzicht 2010 Thijs de la Vieter en<br />

geert Wessels<br />

15 februari 19 De Veluwsche Stoomtre<strong>in</strong><br />

Maatschappij<br />

door de jaren heen Edw<strong>in</strong> <strong>van</strong> Meel<br />

15 maart 14 De grote stoomtre<strong>in</strong>reis<br />

Bert <strong>van</strong> de Kruk<br />

19 april 13 RET versus gVB,<br />

twee verschillende<br />

metrobedrijven René Platjouw<br />

17 mei 10 Sporen door de<br />

‘neue Bundesländer’ Peter Doove<br />

18 oktober 10 PCC Cars veraf<br />

en dichtbij Leendert <strong>van</strong> den<br />

Berg en Han<br />

Rotteveel<br />

15 november 2011 9 Spoorimpressies tussen<br />

Den Haag en Keulen<br />

rond 1970 Kees Bijl<br />

20 december 2011 10 Spoorwegen <strong>in</strong><br />

Schotland Hans Krijnen<br />

Totaal 107<br />

EEMLAND<br />

Als altijd werden de bijeenkomsten gehouden <strong>in</strong> Railzicht, ter<br />

hoogte <strong>van</strong> de plek waar de oprichters <strong>van</strong> onze verenig<strong>in</strong>g <strong>van</strong>af<br />

de nog altijd bestaande betonnen bankjes het spoorbedrijf bekeken.<br />

We zijn de beheerders <strong>van</strong> Railzicht veel dank verschuldigd<br />

voor hun immer soepele medewerk<strong>in</strong>g!<br />

De laatste paar jaar merkten we dat de laatste avond voorafgaand<br />

aan de zomerstop steeds slechter scoorde, reden <strong>in</strong> 2011 deze<br />

avond te laten vervallen. Op negen avonden hadden we 214 bezoekers<br />

(gemiddeld 23,7), <strong>in</strong> 2010 bezochten 221 belangstellenden<br />

(gemiddeld 22.1) tien avonden, waarmee bewezen werd dat de verander<strong>in</strong>g<br />

geen verslechter<strong>in</strong>g was.<br />

Hoewel de meeste sprekers al lang <strong>van</strong> te voren <strong>in</strong> een plezierige<br />

koortsachtige stemm<strong>in</strong>g verkeren wanneer zij <strong>in</strong> Amersfoort hun<br />

opwacht<strong>in</strong>g gaan maken, al was het alleen al <strong>van</strong>wege het <strong>in</strong><br />

Amersfoort gebrouwen en overheerlijke ‘Drie r<strong>in</strong>genbier’ dat hen<br />

als geschenk wacht, één spreker bleek ons vergeten! Met de flexibiliteit<br />

die de afdel<strong>in</strong>g Eemland zo kenmerkt toverde een bezoeker<br />

een memorystick uit z’n broekzak en redde met een totaal andere<br />

voordracht de avond.<br />

Team Eemland, namens hen, gerard de graaf<br />

datum aantal bezoekers onderwerp presentatie<br />

januari 24 tram <strong>van</strong> Dam tot Rode<br />

Ple<strong>in</strong> Rob de Haan<br />

10 februari 26 65 jaar Indonesische<br />

spoorwegewen Ir. WidoYako<br />

10 maart 30 historie Engelse<br />

spoorwegen Leo de jong<br />

14 april 23 rondreis west Polen Peter Veldhoen<br />

12 mei 20 guilty Tickets Marco Moerland<br />

8 september 15 onderhoud <strong>van</strong> tre<strong>in</strong>enAlbert Koch<br />

13 oktober 28 waterlandse tram g. groenveld<br />

10 november 25 Canada Rob <strong>van</strong> der Flier<br />

8 december 23 Productie smalspoor<br />

<strong>in</strong> NL g de graaf<br />

Totaal 214<br />

't GOOI<br />

De eerste helft <strong>van</strong> het jaar 2011 zaten we nog op onze oude locatie<br />

op de zolder <strong>van</strong> de Modelbouw <strong>Verenig<strong>in</strong>g</strong> Hilversum <strong>in</strong><br />

Buurthuis ‘De geus’. In mei gaf onze penn<strong>in</strong>gmeester Ron<br />

Mikkenie een bijzondere afscheidspresentatie over Circus Roncalli,<br />

het énige tentcircus, dat nog per tre<strong>in</strong> reist. Prachtige beelden en<br />

een goede opbouw <strong>van</strong> zijn verhaal. Daarmee viel letterlijk het<br />

doek. Wij hadden <strong>in</strong>tussen al een nieuwe locatie gevonden, maar<br />

helaas kregen we een dag vóór onze eerste afdel<strong>in</strong>gsavond <strong>in</strong> september<br />

te horen, dat we er niet meer ont<strong>van</strong>gen konden worden<br />

wegens faillissement. Deze avond werd dus noodgedwongen afgelast.<br />

Hierdoor merkten we tevens het belang <strong>van</strong> het bezit <strong>van</strong> de emailadressen<br />

<strong>van</strong> onze leden.<br />

gelukkig vonden we b<strong>in</strong>nen relatief korte tijd een nieuwe locatie <strong>in</strong><br />

Wijkcentrum Nova Zembla, Peter Planciusple<strong>in</strong> 10 te Hilversum.<br />

Het ligt op loopafstand <strong>van</strong> station Hilversum Sportpark, is goed te<br />

bereiken met ander openbaar vervoer en er is gratis parkeergelegenheid<br />

<strong>in</strong> de buurt. De zaal is zelfs toegankelijk voor rolstoelgebruikers.<br />

Zo werd <strong>in</strong> oktober onze nieuwe zaal met plezier uitgerookt<br />

door Ton Pruissen met een, voor onze afdel<strong>in</strong>g, record aantal<br />

bezoekers.<br />

datum aantal bezoekers onderwerp presentatie<br />

11 januari 17 Op rails 2010,<br />

jaaroverzicht Railtheater<br />

Amsterdam<br />

08 februari 11 Alles is Railatief. René Platjouw<br />

08 maart 19 Wagons-Lits,<br />

restauratie. Theo Molenaar<br />

12 april 20 Stoomlocomotieven<br />

<strong>in</strong> Zuid-Afrika,<br />

DDR en de Erzbergbahn<br />

<strong>in</strong> Oostenrijk. Familie Dijkman<br />

10 mei 11 Circus Roncalli,<br />

het énige circus<br />

ter wereld, dat nog<br />

per tre<strong>in</strong> reist Ron Mikkenie<br />

18 oktober 45 Stoom onder<br />

de Rode Ster. Ton Pruissen<br />

15 november 27 NS door de jaren heen,<br />

Stoom <strong>in</strong> Engeland. Familie Dijkman<br />

13 december 19 Reis<strong>in</strong>drukken uit<br />

Oost-Europa Paul Muré<br />

Het afgelopen jaar heb ik met <strong>in</strong>teresse deelgenomen aan de clusterbijeenkomst<br />

<strong>in</strong> Den Haag. Ik v<strong>in</strong>d dit een goed <strong>in</strong>itiatief om <strong>in</strong><br />

kle<strong>in</strong>e groepjes, samen met het HB <strong>van</strong> gedachten te wisselen. je<br />

leert wat tips en trucs <strong>van</strong> elkaar en hoort hoe het er bij andere<br />

afdel<strong>in</strong>gen aan toe gaat.<br />

Wij zijn dit jaar ook begonnen met (gratis) adverteren <strong>in</strong> plaatselijke<br />

bladen en op de site <strong>van</strong> Nico Spilt, die zelf een verslag met foto<br />

<strong>van</strong> de avond met Ton Pruissen op zijn website heeft gezet. Ronald<br />

Boers had een kleurrijke banner gemaakt <strong>van</strong> de programma’s <strong>van</strong><br />

de meeste afdel<strong>in</strong>gsavonden en deze draaide mee op kosten <strong>van</strong><br />

N V B S j A A R V E R S L A g 2 0 1 1 11


P.& R. op Somda en gratis bij Nico Spilt. Verder stuur ik een paar<br />

dagen vóór onze afdel<strong>in</strong>gsavond ter her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g een e-mail naar<br />

onze leden <strong>van</strong> het gooi. Tezamen met de belofte <strong>van</strong> een warm<br />

zaaltje, bereikbaar zonder steile trap, denk ik meer mensen te<br />

enthousiasmeren voor de mooie en <strong>in</strong>teressante presentaties, die<br />

belangeloos worden gegeven. Daarvoor natuurlijk weer onze hartelijke<br />

dank aan alle presentatoren.<br />

Hilversum, januari 2012, Adela Burger, secretaris afdel<strong>in</strong>g ’t gooi.<br />

HART VAN BRABANT<br />

In 2011 heeft de afdel<strong>in</strong>g Hart <strong>van</strong> Brabant tien boeiende bijeenkomsten<br />

gehouden, met een gemiddeld bezoekersaantal <strong>van</strong> 12.<br />

Dit aantal is stabiel gebleven ten opzichte <strong>van</strong> vorig jaar.<br />

Als afdel<strong>in</strong>gsleider heb ik e<strong>in</strong>d 2011 het stokje overgedragen aan<br />

gerrit <strong>van</strong> Arendonk, die ook afdel<strong>in</strong>gsleider is <strong>van</strong> de afdel<strong>in</strong>g<br />

West Brabant. Ik blijf wel actief als secretaris en penn<strong>in</strong>gmeester.<br />

Het voornemen voor 2012 is om een delegatie <strong>van</strong> de jongerenafdel<strong>in</strong>g<br />

<strong>van</strong> de NVBS uit te nodigen.<br />

Vriendelijke groet, Serge Hagoort<br />

datum aantal bezoekers onderwerp presentatie<br />

25 januari 14 Stoom 2009 en 2010<br />

De laatste commerciële<br />

stoomlocomotieven <strong>in</strong><br />

de wereld, Bram Stell<strong>in</strong>g<br />

15 februari 13 Per tram door het land<br />

op oude ansichten, deel 2, Pim <strong>van</strong> der Kuijlen<br />

Karel <strong>van</strong> Hilten<br />

22 maart 13 Rondom het spoor <strong>van</strong><br />

Denemarken, Zweden<br />

en F<strong>in</strong>land, deel 2 jan de jongh<br />

26 april 8 Tre<strong>in</strong>reis door V.S. <strong>van</strong><br />

Wash<strong>in</strong>gton D.C. via Seatle<br />

naar Los Angeles Serge Hagoort<br />

17 mei 8 Trams en tre<strong>in</strong>en door<br />

de jaren heen uit Charleroi,<br />

gent, Brussel en Antwerpen gerrit <strong>van</strong> Arendonk<br />

21 juni 16 Trams <strong>in</strong> Australië Bas Schenk<br />

27 september15 Langs <strong>Nederlandse</strong> rails Wim Dautzenberg<br />

18 oktober 11 Rondom het spoor <strong>van</strong><br />

Denemarken, Zweden<br />

en F<strong>in</strong>land, deel 3a jan de jongh<br />

22 november 13 Rondom het spoor <strong>van</strong><br />

Denemarken, Zweden<br />

en F<strong>in</strong>land, deel 3b jan de jongh<br />

20 december 13 Stoomexcursies <strong>in</strong> Tsjechië<br />

en Slowakije Bram Stell<strong>in</strong>g<br />

Totaal 124<br />

KENNEMERLAND<br />

De afdel<strong>in</strong>gsavonden te Haarlem werden het afgelopen jaar door<br />

gemiddeld 10.7 bezoekers bezocht.<br />

Een aantal dat m<strong>in</strong> of meer gelijk is aan het jaar 2010.<br />

Het is echter jammer dat, gezien het aantal leden <strong>van</strong> de afdel<strong>in</strong>g<br />

Kennemerland, er maar we<strong>in</strong>ig mensen de avonden bezoeken, een<br />

vaste kern is over het algemeen wel aanwezig.<br />

We zullen dan ook enerzijds proberen te achterhalen waarom men<br />

niet komt en anderzijds met meer publiciteit proberen meer bezoekers<br />

te trekken.<br />

E<strong>in</strong>d 2010 heeft de toenmalige secretaris, jan Willem Schaap, aangegeven<br />

te stoppen met het secretariaat. In zijn plaats is ondergetekende<br />

<strong>in</strong> september benoemd tot secretaris <strong>van</strong> de Afdel<strong>in</strong>g<br />

Kennemerland.<br />

Vijfhuizen, 18 januari 2012.<br />

Henk Booman, secretaris<br />

datum aantal bezoekers onderwerp presentatie<br />

12 januari 9 Tre<strong>in</strong>reis naar<br />

Moermansk(1) E. v. gulden<br />

12 NVBS j A A R V E R S L A g 2 0 1 1<br />

9 februari 17 Ned Tra<strong>in</strong> A. Koch<br />

9 maart 11 Postvervoer bij NS g. groeneveld<br />

13 april 8 Tre<strong>in</strong>reis naar<br />

Moermansk(2) E. v. gulden<br />

11 mei 14 In de grouwe Bond H. B<strong>in</strong>khorst<br />

14 september 8 Man, wat mooi<br />

op het eiland Man R. Platjouw<br />

12 oktober 6 Harz en Schotland g.j. B<strong>in</strong>khorst<br />

9 november 15 De Blauwe Tram<br />

<strong>in</strong> Haarlem A. Zonneveld<br />

14 december 9 Budapest A. Baanders<br />

Totaal 97<br />

JONGEREN<br />

In 2011 was er niet alleen 80 jaar NVBS, maar ook het vijfde volle<br />

dige jaar dat de NVBS afdel<strong>in</strong>g jongeren actief was.<br />

B<strong>in</strong>nen de verenig<strong>in</strong>g praten en werken leden <strong>van</strong> de afdel<strong>in</strong>g mee<br />

bij onder andere Op de Rails, Regiegroep Communicatie, SNE en<br />

Internetdienst. Ook zijn we actief op sociale media als Facebook en<br />

fora zoals Somda om onze (en ook overige) verenig<strong>in</strong>gsactiviteiten<br />

onder de aandacht te brengen. Hierbij speuren we ook naar <strong>in</strong>teressante<br />

afdel<strong>in</strong>gsavonden bij de collega-afdel<strong>in</strong>gen.<br />

Activiteiten <strong>in</strong> 2011<br />

De speciale jubileumactiviteiten <strong>in</strong> het NVBS-jubileumjaar werden<br />

afgetrapt door de afdel<strong>in</strong>g jongeren. Op 19 maart werden we welkom<br />

geheten bij de Stoomtre<strong>in</strong> Valkenburgse Meer voor een gezellige<br />

dag. Van het opstoken <strong>van</strong> de locs tot rangeren en <strong>van</strong> de<br />

geschiedenis <strong>van</strong> de SVM tot diverse fotostops kwam <strong>van</strong> alles aan<br />

bod. Dankzij de enthousiaste medewerk<strong>in</strong>g <strong>van</strong> vele vrijwilligers<br />

kon de hele dag voor relatief bescheiden kosten uitgevoerd worden.<br />

30 Leden en niet-leden kwamen op 11 augustus samen <strong>in</strong> NVBS<br />

Centraal. Na een bezoek aan w<strong>in</strong>kel en bibliotheek vertrokken we<br />

samen naar Crailoo voor een rondleid<strong>in</strong>g bij RailPro. Ook hier een<br />

korte <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g over het bedrijf. Daarna een uitgebreid verhaal met<br />

een paar demonstraties.<br />

In november werd de ProRail verkeersleid<strong>in</strong>gspost Amersfoort<br />

bezocht. Ook hier weer veel belangstell<strong>in</strong>g en openstell<strong>in</strong>g w<strong>in</strong>kel<br />

en bibliotheek. En net als de andere twee uitstapjes geheel zonder<br />

kosten voor de deelnemers! Het blijkt dat er nog steeds vraag is<br />

naar uitstapjes naar plekken waar je als 'eenl<strong>in</strong>g' niet eenvoudig<br />

b<strong>in</strong>nen kan komen.<br />

Hoewel direct effect <strong>van</strong> onze activiteiten niet goed meetbaar is,<br />

constateren we wel dat het aantal jonge leden procentueel de afgelopen<br />

5 jaar is verdubbeld. Ook laten we met onze activiteiten zien<br />

dat excursies niet altijd ver weg of duur moeten zijn. Door het comb<strong>in</strong>eren<br />

met andere onderdelen <strong>van</strong> de NVBS proberen we deelnemers<br />

ook met andere activiteiten en diensten <strong>van</strong> de verenig<strong>in</strong>g<br />

kennis te laten maken.<br />

Een blik naar 2012<br />

We begonnen het nieuwe jaar met een presentatie <strong>in</strong> NVBS<br />

Centraal. Verder denken we aan een tienerdag om het gat <strong>in</strong> het<br />

NVBS-aanbod tussen de kleurplaat en een excursie te dichten. Ook<br />

willen we met enkele collega-afdel<strong>in</strong>gen en de SNE kijken of we tot<br />

een handleid<strong>in</strong>g voor afdel<strong>in</strong>gsuitjes kunnen komen. Daarmee<br />

kunnen de lokale afdel<strong>in</strong>gen zelf op pad -zonder de pr<strong>in</strong>cipiële verantwoordelijkheid<br />

<strong>van</strong> de SNE aan te tasten- zodat er wellicht meer<br />

te beleven is voor onze leden!<br />

Natuurlijk zijn wij altijd bereid mee te denken of te helpen met<br />

andere NVBS-activiteiten. Mail ons gerust: jongeren@nvbs.com<br />

Personele bezett<strong>in</strong>g<br />

In de loop <strong>van</strong> 2011 is Wubbo Boiten wat meer naar de achtergrond<br />

getreden en e<strong>in</strong>d 2011 is Maikel Rörik met functioneel leeftijdsontslag<br />

gegaan.Hiermee bestaat de afdel<strong>in</strong>gen jongeren beg<strong>in</strong><br />

2012 uit: Teus Baars, Tim goorman, Theo gramser, Thijs Houdijk,<br />

Ivo Laeven en Bastiaan Luytjes. We blijven op zoek naar versterk<strong>in</strong>g.<br />

Ben je zelf nog een paar jaar verwijderd <strong>van</strong> de leeftijd <strong>van</strong> 30<br />

jaar, of ken je iemand die dat is, stuur vooral een reactie om eens<br />

nader kennis te maken!<br />

Maikel Rörik, Enschede, 13 januari 2012<br />

MODELBOUW<br />

Het jaar 2011 begon voor de afdel<strong>in</strong>g Modelbouw op 3 januari


2011 met een nieuwjaarsreceptie. Het bestuur had voor een hapje<br />

en een drankje gezorgd voor de bezoekers. Er werden <strong>in</strong> 2011, <strong>in</strong><br />

totaal 35 avonden gehouden.Deze zijn onderverdeeld <strong>in</strong> 12 Rij &<br />

Praat- en 23 Themaavonden.<br />

Het aantal bezoekers is 722 geweest. Ook dit kan onderverdeeld<br />

worden <strong>in</strong> 371 NVBS leden en 351 andere.Ook zijn <strong>in</strong> de ruimte<br />

een nieuwe verwarm<strong>in</strong>gsketel en een boiler geplaatst.<br />

De oude apparatuur had m<strong>in</strong>stens 16 jaar dienst gedaan.<br />

Ook <strong>van</strong>uit de afdel<strong>in</strong>g Modelbouw is op diverse manifestaties een<br />

helpende hand geboden. Met een rangeerbaantje en het daarbij<br />

behorende rangeerdiploma voor de k<strong>in</strong>deren hebben de mensen<br />

<strong>van</strong> de afdel<strong>in</strong>g Modelbouw de NVBS stand versterkt.<br />

Den Haag, 9 februari 2012.<br />

De secretaris/plaatsver<strong>van</strong>gend voozitter,<br />

Fons Veeren<br />

NOORD HOLLAND NOORD<br />

De NVBS afdel<strong>in</strong>g Noord-Holland Noord beslaat een uitgestrekt<br />

gebied <strong>in</strong> de prov<strong>in</strong>cie Noord-Holland, alles ten noorden <strong>van</strong> de<br />

plaatsen Heemskerk en Zaandam, waar iets meer dan 200 NVBS<br />

leden wonen.<br />

Ook <strong>in</strong> het jaar 2011, het vijfendertigste jaar voor de afdel<strong>in</strong>g<br />

Noord-Holland Noord bezochten onze trouwe leden de zestien<br />

avonden, met een gemiddelde opkomst <strong>van</strong> bijna 30, wederom een<br />

lichte stijg<strong>in</strong>g, met als nieuw record; 52 bezoekers voor de nostalgische<br />

filmbeelden over de stoomtram Hoorn – Medemblik gepresenteerd<br />

door Frits v/d gragt, waar veel stoomtram medewerkers en<br />

hun echtgenotes op af kwamen.<br />

Een groot succes was de 5 jaarlijkse jubileumexcursie met een HTM<br />

museumtram en naar het Katwijkse smalspoor.<br />

Afgelopen jaar hebben wij ons als NVBS afdel<strong>in</strong>g wederom gepresenteerd<br />

op lokale modelbouwruilbeurzen <strong>in</strong> Alkmaar en Hoorn<br />

en tevens op de grote spoorwegmodelbouw tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> een<br />

school te Purmerend, dit om de NVBS en onze afdel<strong>in</strong>g wat meer<br />

naamsbekendheid te geven.<br />

Aan het e<strong>in</strong>d <strong>van</strong> het jaar 2011 heeft onze penn<strong>in</strong>gmeester en<br />

trouwste bezoeker Fred Slagman na zo’n 15 jaar, het penn<strong>in</strong>gmeesterschap<br />

overgedragen aan jan de jong, stationchef <strong>van</strong> Twisk.<br />

Zijn connecties met de Stoomtram komen mogelijk de komende<br />

datum aantal bezoekers onderwerp presentatie<br />

jaren nog eens <strong>van</strong> pas voor onze goed lopende en gezellige afdel<strong>in</strong>g.<br />

11-januari 30 De tram en Rene Rene Platjouw<br />

1-februari 44 jaaroverzicht 2010 jan Noorlander<br />

22-feb 30 De grote Stoomreis Bert <strong>van</strong> der Kruk<br />

15-maart 23 Modelbouwavond Purmerend<br />

5-april 31 Diesel Dagar <strong>in</strong> Zweden Mark Langerhorst<br />

26-april 25 jaarvergader<strong>in</strong>g<br />

17-mei 25 Stoom <strong>in</strong> Oostenrijk Wim en Paul<br />

Dijkman<br />

7-juni 23 De Amsterdamse Tram<br />

<strong>in</strong> drieluik Karel Hoorn<br />

5-juli 31 Spoorimpressie Den Haag<br />

– Keulen +/- 1990 Kees Bijl<br />

2-augustus 30 Onderhoud NS bij<br />

NedTra<strong>in</strong> Albert Koch<br />

30-augustust 22 Dia/digi meebrengavond<br />

20-september 28 W<strong>in</strong>ter <strong>in</strong> Lapland Ruud Kohlen en<br />

Henk Dam<br />

11-oktober 27 65 jaar Indonesische<br />

Spoorwegen Dhr. Widoyoko<br />

1-november 27 NVBS W<strong>in</strong>terexcursies jan <strong>van</strong> der Putten<br />

22-november 52 Stoomnostalgie <strong>in</strong><br />

West Friesland Frits <strong>van</strong> der gragt<br />

13-december 30 35 jaar Nostalgie Noord-<br />

Holland Noord Peter Collet<br />

Totaal 478<br />

NOORD<br />

De Afdel<strong>in</strong>g Noord <strong>van</strong> de NVBS omvat de prov<strong>in</strong>cies gron<strong>in</strong>gen;<br />

Friesland; Drenthe en het gedeelte <strong>van</strong> Overijssel ten noorden <strong>van</strong><br />

de (voormalige) Dedemsvaart. Om de reistijden en de kosten voor<br />

de wijd verspreid wonende leden <strong>in</strong> het gebied zo laag mogelijk te<br />

houden, v<strong>in</strong>den de bijeenkomsten op verschillende locaties plaats.<br />

datum aantal bezoekers onderwerp presentatie<br />

8 januari Meppel 25 Smalspoor 3 con<br />

t<strong>in</strong>enten<br />

12 februari gron<strong>in</strong>gen 23 Limburg en buur<br />

landen<br />

12 maart Leeuwarden 31 Rondje Nederland<br />

Z/W<br />

24 maart Coevorden 23 Stoom langs de<br />

grens<br />

9 april Meppel 11 België deel II<br />

14 mei gron<strong>in</strong>gen22 Duitsland<br />

18 juni Leeuwarden 12 Australië<br />

24 september gron<strong>in</strong>gen 15 ALV<br />

8 oktober Meppel18 Industrie / smal<br />

spoor<br />

13 oktober Coevorden 18 Stoomtrams<br />

12 november Leeuwarden 23 RET<br />

17 december gron<strong>in</strong>gen 24 Spoorzoeken<br />

totaal 245<br />

Een totaal gemiddelde <strong>van</strong> 20,6 bezoekers per bijeenkomst. Net als<br />

<strong>in</strong> de voorafgaande jaren kan de afdel<strong>in</strong>g bogen op een trouwe kern<br />

<strong>van</strong> leden die de bijeenkomsten bezoeken, ondanks de vaak niet<br />

ger<strong>in</strong>ge afstanden. Dit jaar was het voor laatst dat wij bijeenkomsten<br />

<strong>in</strong> gron<strong>in</strong>gen stad hadden. Vanaf 2012 gaan wij naar<br />

Buitenpost, waar wij gebruik maken <strong>van</strong> een cultureel centrum.<br />

Tijdens de ALV is Pieter Wemelsfelder aangesteld als de nieuwe<br />

penn<strong>in</strong>gmeester.<br />

Zijn voorganger was helaas plotsel<strong>in</strong>g overleden. De bestuurssamenstell<strong>in</strong>g<br />

is nu:<br />

Leo Onderwater Voorzitter<br />

Nico Kunnekes Secretaris<br />

Pieter Wemelsfelder Penn<strong>in</strong>gmeester<br />

jaap Veen Algemeen lid<br />

Pieter Bosch Algemeen lid<br />

De bijeenkomsten werden als gebruikelijk <strong>in</strong> de plaatselijke en<br />

regionale media en via de bekende e-mailadressen <strong>van</strong> de leden<br />

bekend gemaakt.<br />

Ook <strong>in</strong> 2011 heeft Afdel<strong>in</strong>g Noord zich laten zien bij manifestaties<br />

en activiteiten. Zo stonden wij met een stand tijdens het<br />

Hemelvaartsweekend op de Internationale Stoomdagen op “<br />

‘Familiepark Nienoord’ te Leek. Dit keer samen met P&R.<br />

Het ledenaantal is <strong>in</strong> 2011 nagenoeg hetzelfde gebleven. Daar er<br />

leden door overlijden of opzegg<strong>in</strong>g afvallen en er aan de andere<br />

zijde nieuwe leden bijkomen telt Afdel<strong>in</strong>g Noord nu rond de 389<br />

leden.<br />

Aan deze leden is het jaarprogramma voor 2012 toegezonden.<br />

Meppel, januari 2012<br />

Nico Kunnekes/Secretaris Afdel<strong>in</strong>g Noord.<br />

OOST<br />

In 2011 presenteerde de afdel<strong>in</strong>g Oost een programma dat op acht<br />

avonden <strong>in</strong> totaal 170 bezoekers trok. Het gemiddelde kwam uit<br />

op eenentw<strong>in</strong>tig bezoekers. Qua avonden waren de uitschieters die<br />

met een Nederlands en buitenlands onderwerp zoals “125 jaar<br />

Oostelijke Betuwelijn” en “Met Dampf over de Furka”. Maar doorgaans<br />

blijkt dat avonden met een nationaal karakter meer geïnteresseerden<br />

trekken.<br />

In het verslag over 2010 schreven we dat we de cijfers zouden<br />

trachten te stabiliseren en dat is gelukt. Voor de toekomst geldt dat<br />

we door het bieden <strong>van</strong> een aantrekkelijk programma zullen probe<br />

ren de bezoekersaantallen te laten groeien. Daartoe is het jaarprogramma<br />

<strong>van</strong> 2012 <strong>in</strong>middels aan de <strong>in</strong>ternetdienst <strong>van</strong> de NVBS,<br />

de site <strong>van</strong> Nico Spilt en aan Somda aangeboden. Door de beheerders<br />

daar<strong>van</strong> is ons jaarprogramma op de respectievelijke sites<br />

geplaatst. Hopelijk leiden deze en andere digitale aankondig<strong>in</strong>gen<br />

N V B S j A A R V E R S L A g 2 0 1 1 13


<strong>van</strong> de NVBS tot werv<strong>in</strong>g <strong>van</strong> leden maar ook tot groei <strong>van</strong> het aantal<br />

bezoekers bij ons.<br />

datum aantal bezoekers onderwerp<br />

5 januari 15 Tussen Konstanz en Säntis<br />

6 februari 29 125 jaar Betuwelijn<br />

2 maart 21 RET versus gVB<br />

6 april 22 NVBS/SNE-excursies<br />

7 september 20 De gOLS<br />

5 oktober 21 Een rondje NL met super 8<br />

2 november 31 Dampf over de Furka<br />

7 december 11 De tram <strong>in</strong> München<br />

170<br />

In het najaar <strong>van</strong> 2011 werd <strong>in</strong> de vacature voorzitter voorzien. Het<br />

bestuur bestaat dus weer uit drie personen.<br />

Nog altijd kan gebruik worden gemaakt <strong>van</strong> het gebouw ‘de<br />

Uithoek’ op het Arnhemse emplacement Berg. We zijn de beheerder<br />

dankbaar voor de gastvrije ont<strong>van</strong>gst en hopen nog vele jaren<br />

hier<strong>van</strong> gebruik te mogen maken.<br />

Secretaris Afd. Oost,<br />

Otto Dijkstra<br />

OOST BRABANT<br />

Het jaar 2011 was voor onze afdel<strong>in</strong>g een ‘rustig’ jaar, zodat er we<strong>in</strong>ig<br />

opmerkelijke zaken zijn te melden. Er werd door de leden uiteraard<br />

gesproken over en deelgenomen aan evenementen i.v.m. het<br />

80-jarig bestaan <strong>van</strong> de NVBS.<br />

Zoals gebruikelijk werden er weer tien bijeenkomsten gehouden,<br />

met zes maal een diaprogramma en vier maal een beamerpresentatie.<br />

Op zes <strong>van</strong> de tien avonden werd het programma verzorgd<br />

door een afdel<strong>in</strong>gslid. In mei kon de geplande gastspreker wegens<br />

ziekte helaas niet komen, maar gelukkig vonden we op zeer korte<br />

termijn een geschikte ver<strong>van</strong>ger (gvA), die wij daarvoor zeer erkentelijk<br />

waren. Het door de jaren heen gemiddelde aantal bezoekers<br />

<strong>van</strong> 16 à 17 per avond, geeft dit jaar <strong>in</strong> positieve z<strong>in</strong> een “vertekend”<br />

beeld door het onverwacht grote aantal bezoekers bij de<br />

filmvoorstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> oktober. Hierdoor komt het gemiddelde voor<br />

2011 op 18,9.<br />

<strong>van</strong> de NVBS tot werv<strong>in</strong>g <strong>van</strong> leden maar ook tot groei <strong>van</strong> het aantal<br />

bezoekers bij ons.<br />

datum aantal bezoekers onderwerp presentatie<br />

21 januari 17 NVBS-excursies<br />

<strong>van</strong>af 1986 Ronald Bokhove<br />

18 februari 16 Rondreis<br />

door Nederland Ciril <strong>van</strong> Hattum<br />

18 maart 17 Tre<strong>in</strong>varia Nederland<br />

en Duitsland 2010 Rob Quaedvlieg<br />

15 april 15 Onderhoud <strong>van</strong><br />

tre<strong>in</strong>en Albert Koch<br />

20 mei 16 Tre<strong>in</strong> en tram <strong>in</strong><br />

Belgische steden gerrit <strong>van</strong> Arendonk<br />

17 juni 19 De laatste commerciële<br />

stoomlocomotieven Bram Stell<strong>in</strong>g<br />

23 september 15 Spoorwegen Tsjechië<br />

en Slowakije Bram Stell<strong>in</strong>g<br />

21 oktober 41 Spoorw<strong>in</strong>ter <strong>in</strong><br />

Lapland Ruud Kohlen<br />

18 november 18 Nederland <strong>in</strong> zwart/<br />

wit 1965-1985 Peter <strong>van</strong> der Vlist<br />

16 december 15 Dia-meebrengavond Diverse leden<br />

189<br />

Ondanks het gunstige bezoekersgemiddelde over dit verslagjaar,<br />

blijft het afdel<strong>in</strong>gsbestuur het jammer v<strong>in</strong>den dat m<strong>in</strong>der dan 10%<br />

<strong>van</strong> de leden <strong>in</strong> het afdel<strong>in</strong>gsgebied tot de regelmatige bezoekers<br />

behoort. We blijven niettem<strong>in</strong> ook <strong>in</strong> 2012 met vertrouwen een<br />

gevarieerd programma bieden op de maandelijkse bijeenkomsten.<br />

Bert <strong>van</strong> Diepen, secretaris afdel<strong>in</strong>g Oost-Brabant<br />

14 NVBS j A A R V E R S L A g 2 0 1 1<br />

19 januari 23 (5) Filmavond: met stoom door Oostenrijk.<br />

16 februari 92 (51) Blauwe Tram <strong>in</strong> beeld<br />

16 maart 26 (3) jaaroverzicht 2010 door Railtheater Ams.<br />

20 april 19 (2) Alles is “railatief<br />

18 mei 30 (5) Spoorzone Delft<br />

15 juni 26 (3) Rondje Oostzee deel 2<br />

21 september 20 (1) “guilty tickets/ Schuldige kaartjes”<br />

19 oktober 21 (3) Brussel <strong>van</strong> Heizel tot Tervuren<br />

16 november 32 98) Spoorwegen <strong>in</strong> de USA<br />

21 december 23 (1) Utrecht, weer trams <strong>in</strong> de stad<br />

312<br />

(tussen haakjes: het aantal <strong>in</strong>troducees)<br />

RIJNLAND<br />

Onze bijeenkomsten hebben nu een heel jaar <strong>in</strong> de Alettahof <strong>in</strong><br />

Voorschoten plaatsgevonden. Wellicht door de grotere afstand <strong>van</strong><br />

het station is de <strong>in</strong> het vorige verslag verwachte dal<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het<br />

bezoek <strong>in</strong>derdaad uitgekomen. gelukkig is die dal<strong>in</strong>g zeer beperkt<br />

gebleven tot 2,5% wat overeenkomt met 8 bezoekers m<strong>in</strong>der. Dat<br />

verschil kan ook <strong>in</strong> de geboden programma’s zitten hoewel we<br />

geregeld bezoekers <strong>van</strong> buiten het afdel<strong>in</strong>gsgebied mogen begroeten.<br />

Het gemiddelde bezoekersaantal lag dit jaar op 31,2 per avond<br />

(<strong>in</strong> 2010 was dat 32) Natuurlijk is ook de programmer<strong>in</strong>g <strong>van</strong><br />

<strong>in</strong>vloed op het bezoek, maar wij blijven streven naar een zo gevarieerd<br />

mogelijk aanbod met een zo hoog mogelijke kwaliteit.<br />

De zaal zelf voldoet uitstekend, een m<strong>in</strong>puntje was dat het beheer<br />

nu een geheel nieuwe audio-visuele <strong>in</strong>stallatie heeft laten aanleggen<br />

waardoor de gebruikers nu ook voor het projectiescherm moeten<br />

betalen. Omdat wij <strong>in</strong> eerste <strong>in</strong>stantie bereid waren voor een<br />

groot scherm iets bij te betalen is dit <strong>in</strong> overleg afgekocht.<br />

De bestuurssamenstell<strong>in</strong>g en de taakverdel<strong>in</strong>g zijn hetzelfde gebleven<br />

en de leden doen dit nog steeds met plezier. De samenwerk<strong>in</strong>g<br />

met de dichtbij gelegen afdel<strong>in</strong>g Den Haag is ook goed.<br />

De toegangsprijzen zijn hetzelfde gebleven t.w. € 2,50 voor leden<br />

en € 3,50 voor <strong>in</strong>troducés. Vooralsnog is besloten de geste uit het<br />

jubileumjaar (1 maal gratis koffie of thee bij b<strong>in</strong>nenkomst) nog<br />

enige tijd te verlengen, ook al levert dit een kle<strong>in</strong> nadelig saldo op.<br />

geregelde aankondig<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de buurtbladen <strong>van</strong> Katwijk, Leiden en<br />

Voorschoten werd voortgezet. Dit zorgt voor een wisselend aantal<br />

<strong>in</strong>troducés, die bijdragen <strong>in</strong> de kosten en de gezelligheid.<br />

Het aantal <strong>van</strong> 10 bijeenkomsten is <strong>in</strong>middels als een vast gegeven<br />

te beschouwen. Het gebruik <strong>van</strong> banners ter aankondig<strong>in</strong>g op<br />

diverse sites juichen wij <strong>van</strong> harte toe.<br />

Op onderstaand overzicht zijn de aantallen bezoekers per avond<br />

c.q. onderwerp opgenomen. Aan de <strong>in</strong>troducés werd de werv<strong>in</strong>gsfolder<br />

uitgereikt. Deze mensen blijken vooral onderwerpgericht te<br />

komen en de folder lijdt vrijwel nooit tot nieuw lidmaatschap. Wel<br />

is duidelijk dat het de bekendheid <strong>van</strong> onze verenig<strong>in</strong>g vergroot en<br />

dat willen we graag zo houden ter promotie.<br />

Karel Hoorn, januari 2012.<br />

ROTTERDAM<br />

In 2011 heeft de afdel<strong>in</strong>g Rotterdam tien verenig<strong>in</strong>gsavonden<br />

gehouden. Naast negen bijeenkomsten <strong>in</strong> de Pr<strong>in</strong>sekerk is er <strong>in</strong><br />

juni ten huize <strong>van</strong> een der leden een bijeenkomst gehouden. De<br />

volgende sprekers en onderwerpen stonden op het programma:<br />

datum aantal bezoekers onderwerp presentatie<br />

13 januari 19 Toen en Thans M. Moerland<br />

10 februari 11 RTV-jaaroverzicht<br />

2000 A. de Meij<br />

10 maart 13 <strong>Nederlandse</strong><br />

Mijnspoorwegen g. de graaf<br />

14 april 18 Strassen- und<br />

Stadtbahnen H. Casteleijn<br />

12 mei 9 Smalspoor Tic<strong>in</strong>o j. Schmitz<br />

9 juni 8 Stoombeelden jaren '70<br />

8 september 12 Huiskamerbijeen<br />

komst g. Haasw<strong>in</strong>ders<br />

13 oktober 9 Dieselen aan


de Oostgrens D. Elkhuizen<br />

10 november 12 Her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen aan<br />

Düwagtrams g. <strong>van</strong> Arendonk<br />

8 december 11 Trams <strong>in</strong> japan 2 B. Schenk<br />

122<br />

De genoemde aantallen zijn betalende bezoekers, daarnaast bezoeken<br />

gemiddeld 3 bestuursleden de verenig<strong>in</strong>gsavonden. Het bezoekersaantal<br />

is <strong>in</strong> 2011 licht gestegen ten opzichte <strong>van</strong> 2010 en de<br />

stijgende trend zet zich dus door. De huiskamerbijeenkomst trok<br />

door een OV-stak<strong>in</strong>g iets m<strong>in</strong>der bezoekers, maar toch voldoende<br />

om hier ook <strong>in</strong> 2012 mee door te gaan.<br />

De f<strong>in</strong>anciële situatie <strong>in</strong> 2011 was nog steeds zodanig dat ondersteun<strong>in</strong>g<br />

door het Hoofdbestuur noodzakelijk was. Een bedrag à<br />

€360,- werd aan de afdel<strong>in</strong>g toegekend ter lenig<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de kosten<br />

voor het organiseren <strong>van</strong> de verenig<strong>in</strong>gsavonden.<br />

De afdel<strong>in</strong>g blijft trachten het bezoekersaantallen te vergroten. De<br />

afdel<strong>in</strong>g probeert nog steeds een breed scala aan onderwerpen te<br />

programmeren waar<strong>in</strong> alle aspecten <strong>van</strong> de railhobby aan de orde<br />

komen, maar zal toch meer de nadruk leggen op programma's<br />

waar<strong>van</strong> bekend is dat deze op een grotere belangstell<strong>in</strong>g kunnen<br />

rekenen.<br />

Op de verenig<strong>in</strong>gsavonden proberen wij bovendien meer aandacht<br />

te besteden aan het sociale aspect <strong>van</strong> deze avonden. De mogelijkheden<br />

om onderl<strong>in</strong>g een praatje te maken werden o.a. verbeterd<br />

door een andere <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g en de uitdrukkelijk uitnodig<strong>in</strong>g te<br />

avond eerder te bezoeken. We onderzoeken of nog andere maatregelen<br />

nodig c.q. mogelijk zijn.<br />

We maken gebruik <strong>van</strong> een lijst e-mail adressen om de leden te<br />

<strong>in</strong>formeren over wijzig<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het programma en over andere<br />

actuele zaken. Wij maken daarbij <strong>in</strong>dien mogelijk gebruik <strong>van</strong> de email<br />

adressen zoals deze nu worden verzameld door de ledenadm<strong>in</strong>istratie.<br />

Hopelijk wordt het probleem <strong>van</strong> de snelle verouder<strong>in</strong>g<br />

<strong>van</strong> de e-mail adressen hierdoor verm<strong>in</strong>derd.<br />

Als een onderwerp zich hiervoor leent sturen wij een persbericht<br />

naar de lokale bladen om de aandacht op de presentatie te vestigen<br />

en mogelijk nieuwe leden te w<strong>in</strong>nen.<br />

De afdel<strong>in</strong>g heeft een aan<strong>van</strong>g gemaakt met de verwerv<strong>in</strong>g <strong>van</strong> een<br />

eigen beamer. Na de afrond<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het onderzoek naar de functionele<br />

en technisch eisen die aan de beamer moeten worden gesteld,<br />

zullen wij het Hoofdbestuur benaderen voor de benodigde gelden.<br />

TWENTE<br />

In 2011zijn er weer 9 bijeenkomsten geweest <strong>in</strong> het vertrouwde<br />

Parochiecentrum St.joseph, aan de Nieuwe Schoolweg <strong>in</strong> Enschede,<br />

dichtbij het NS-station.<br />

Het afdel<strong>in</strong>gsbestuur kan terugkijken op een zeer succesvol jaar<br />

voor de afdel<strong>in</strong>g Twente. Om de opkomst op de afdel<strong>in</strong>gsbijeenkomsten<br />

te verhogen is een verbeterplan uitgewerkt waarbij als<br />

basis natuurlijk een gevarieerd programma met <strong>in</strong>teressante onderwerpen<br />

en goede presentatoren noodzakelijk is.<br />

Omdat daarbij <strong>in</strong> toenemende mate digitale presentaties voorkomen,<br />

is dit jaar na gedegen onderzoekeen hoogwaardige Full-HD<br />

beamer met subsidie <strong>van</strong> het Hoofdbestuur aangeschaft (waarvoor<br />

hartelijk dank!), waarmee een prachtige weergave <strong>van</strong> presentaties<br />

met digitale fotografie en Blue-ray/DVD-video mogelijk is geworden.<br />

Voor het seizoen 2011-2012 is het programmaboekje gemoderniseerd,<br />

aantrekkelijker vormgegeven en <strong>in</strong> kleurendruk uitgevoerd,<br />

met een vergrote oplage, waarna het wijd verspreid is onder spoorweg-geïnteresseerden,<br />

<strong>in</strong>clusief het folderrek <strong>in</strong> NVBS-Centraal, een<br />

regionale modelspoorw<strong>in</strong>kel, een modelbouwverenig<strong>in</strong>gen de<br />

naburige afdel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> Noordoost Nederland. En natuurlijk is het<br />

programmaboekje als .pdf document ook beschikbaar op de NVBS<br />

website om te downloaden.<br />

Er is een NVBS afdel<strong>in</strong>g Twente mail<strong>in</strong>glist ge<strong>in</strong>troduceerd, waarmee<br />

door de secretaris aan vele Twentse spoorweg-ge<strong>in</strong>teresseerden<br />

maandelijks een uitnodig<strong>in</strong>g per email wordt gestuurd om de bijeenkomsten<br />

bij te wonen. Op de presentielijst worden de email<br />

adressen <strong>van</strong> de bezoekers verzameld.<br />

Behalve meer mond tot mond reclame (bijv. tijdens spoorse evenementen)<br />

is ook de samenwerk<strong>in</strong>g met een andere groep Twentse<br />

spoorweg-ge<strong>in</strong>teresseerden verbeterd en worden wederzijds uitno-<br />

dig<strong>in</strong>gen verstuurd en promotie gedaan.<br />

De secretaris heeft <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met de HB-commissaris<br />

P&R/Communicatie het <strong>in</strong>itiatief genomen om een reclamebanner<br />

met allerlei NVBS-activiteiten, die <strong>in</strong> het hele land <strong>in</strong> de maand<br />

november 2011 plaatsvonden, te ontwerpen en gedurende de hele<br />

maand november te plaatsen op de populaire websites<br />

www.somda.nl en www.langsderails.nl (<strong>van</strong> NVBS-lid Nico Spilt).<br />

Op diezelfde websites worden ook maandelijks de Twentse bijeenkomsten<br />

aangekondigd.<br />

Tijdens de afdel<strong>in</strong>gsbijeenkomsten wordt tijdens het ‘voorprogramma’<br />

een korte Powerpo<strong>in</strong>t-presentatie gegeven met spoorse/regionale<br />

actualiteit, en een “meeneemtafel” met diverse folders en brochures<br />

<strong>in</strong>gericht.<br />

genoemde verbeter<strong>in</strong>gen zijn <strong>in</strong>gevoerd <strong>van</strong>af september, dus aan<br />

het beg<strong>in</strong> <strong>van</strong> seizoen 2011-2012, en het aantal bezoekers is hierdoor<br />

gestegen <strong>van</strong> 148 <strong>in</strong> 2010 naar 227 <strong>in</strong> 2011, dat is een geweldige<br />

stijg<strong>in</strong>g <strong>van</strong> maar liefst 53,4% !In de afgelopen jaren was de<br />

gemiddelde opkomst rond 16 personen. Konden we vorig jaar een<br />

zeer lichte stijg<strong>in</strong>g waarnemen, <strong>in</strong> 2011 is het gemiddelde gestegen<br />

<strong>van</strong> 16,4 naar 25,2 per avond! En de avonden zijn daardoor nog<br />

gezelliger geworden!<br />

Voor het komende jaar gaan we proberen de stijgende <strong>in</strong>teresse te<br />

consolideren en verder uit te bouwen.<br />

datum aantal bezoekers onderwerp presentatie<br />

19 januari 19 Bijzonder Birma:<br />

Tre<strong>in</strong>en en pagodes<br />

<strong>in</strong> de Irrawaddydelta<br />

(dia) Cor de Vos<br />

16 februari 19 De spoorwegen<br />

<strong>in</strong> F<strong>in</strong>land (dia) gunther Kuschy<br />

16 maart 21 De Emslandstrecke<br />

(beamer) Evert Heus<strong>in</strong>kveld<br />

20 april 23 De Nederlands –<br />

Duitse grensstreek<br />

(dia) Pieter Bosch<br />

18 mei 21 Zwaar vervoer en<br />

Bolle Neuzen <strong>in</strong><br />

Noord Europa (dia) Maarten <strong>van</strong> der<br />

Velden<br />

21 september 29 Een tre<strong>in</strong>reis door<br />

N V B S j A A R V E R S L A g 2 0 1 1 15


Nederland <strong>in</strong> zwart-wit<br />

1965-1985 (beamer) Peter <strong>van</strong> der Vlist<br />

19 oktober 28 Op reis met de<br />

NVBS (dia) Ronald Bokhove<br />

16 november 33 45 jaar spoor- en<br />

tram-fotografie (beamer) Aad de Meij<br />

14 december 34 Spoorwegen <strong>in</strong> het zuiden<br />

<strong>van</strong> Zwitserland<br />

(films op DVD+beamer) Frits <strong>van</strong> der<br />

gragt<br />

Totaal 227<br />

Afgelopen jaar zijn ons helaas 2 trouwe bezoekers ontvallen: Sjoerd<br />

Tijsma, <strong>in</strong> het verleden enkele jaren sectieleider geweest <strong>in</strong> Twente<br />

en Han Overwater, die meer dan 70 jaar lid <strong>van</strong> de NVBS was, en<br />

bekend is <strong>van</strong> de vele foto’s die menig spoor- en tramboek sieren.<br />

De NVBS-Railquiz 2011 is gewonnen door team ‘Twongeren’<br />

(Twente & jongeren), een gelegenheidsteam <strong>van</strong> 2 jongeren en 1<br />

Twent (Theo gramser, Thijs Houdijk en Ronald Boers), zodat <strong>in</strong><br />

2012 de organisatie <strong>van</strong> de Railquiz door de afdel<strong>in</strong>gen Twente en<br />

jongeren gedaan zal worden.<br />

We willen graag alle presentatoren bedanken voor de genomen<br />

moeite om de soms verre reis naar Enschede te maken, en we<br />

hopen dat (mede door de verhoogde opkomst) we ook <strong>in</strong> het<br />

komende seizoen weer diverse boeiende presentatoren <strong>in</strong> Enschede<br />

kunnen verwelkomen!<br />

Hengelo/Rijssen, 15 januari 2012<br />

Ronald Boers,secretaris<br />

Henk <strong>van</strong> Losser, voorzitter<br />

UTRECHT<br />

Het jaar 2011 was voor de NVBS afdel<strong>in</strong>g Utrecht een mooi jaar<br />

om op terug te kijken. Er werden wederom 10 afdel<strong>in</strong>gsavonden<br />

georganiseerd, die door een wisselend aantal bezoekers bezocht<br />

werden. Per avond waren er gemiddeld 15 bezoekers. Ook dit jaar<br />

viel weer op dat programma’s over tre<strong>in</strong>en en dan <strong>in</strong> het bijzonder<br />

over onderwerpen dicht bij huis (Nederland, Duitsland, Zwitser -<br />

land) het best bezocht worden.<br />

Door de (vaste) bezoekers <strong>van</strong> de afdel<strong>in</strong>g Utrecht is <strong>in</strong> de jaarvergader<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> januari 2011 aangegeven dat men graag een <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g<br />

zou willen zien met een 11e avond <strong>in</strong> het jaar omdat de periode<br />

<strong>van</strong> beg<strong>in</strong> mei tot beg<strong>in</strong> september wel heel lang is om elkaar niet<br />

te ontmoeten.<br />

Ook bestond de NVBS, zoals bekend, <strong>in</strong> 2011 80-jaar.<br />

Beide punten samen zijn voor het bestuur <strong>van</strong> de afdel<strong>in</strong>g Utrecht<br />

aanleid<strong>in</strong>g geweest om een speciale excursie te organiseren. Dit is<br />

gedaan naar de werkplaats <strong>van</strong> de Sneltram Utrecht – Nieuwege<strong>in</strong> –<br />

Ijsselste<strong>in</strong> <strong>in</strong> Nieuwege<strong>in</strong>. Deze excursie is <strong>van</strong>wege de grote<br />

belangstell<strong>in</strong>g uite<strong>in</strong>delijk 2 maal georganiseerd, een keer op zaterdag<br />

9 juli en een keer op zaterdag 22 oktober 2011. Beide keren is<br />

er een enthousiaste groep met deze excursie mee geweest. De eerste<br />

keer was het maximale aantal deelnemers <strong>van</strong> 30 bereikt, de tweede<br />

keer waren er ca. 20 deelnemers.<br />

De excursie bestond uit een <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het Bestuur Regio Utrecht<br />

(BRU) als eigenaar <strong>van</strong> de sneltram over de actuele stand <strong>van</strong><br />

zaken, een rondleid<strong>in</strong>g over het terre<strong>in</strong> <strong>van</strong> de remise en tot slot<br />

een rit met het Weense trammaterieel naar het e<strong>in</strong>dpunt<br />

Nieuwege<strong>in</strong> Zuid.<br />

Voor 2012 staan ook weer 10 afdel<strong>in</strong>gsavonden <strong>in</strong> Bilthoven<br />

gepland. Zoals het er nu naar uit ziet, zal 2012 het laatste jaar zijn<br />

waar we <strong>van</strong> de huidige ruimte <strong>in</strong> een kerk <strong>in</strong> Bilthoven gebruik<br />

kunnen maken omdat deze locatie medio 2013 gesloopt gaat worden.<br />

We zullen dan dus op zoek moeten naar een nieuwe geschikte<br />

locatie.<br />

geert Hoeksema<br />

Secretaris NVBS Afdel<strong>in</strong>g Utrecht.<br />

WEST BRABANT<br />

De afdel<strong>in</strong>g:Wst Brabant heeft <strong>in</strong> 2011 10 bijeenkomsten gehouden<br />

met gemiddeld 11 bezoekers.<br />

S<strong>in</strong>ds kort ben ik ook voorzitter <strong>van</strong> de afdel<strong>in</strong>g:hart <strong>van</strong><br />

Brabant.Dit biedt volgens mij enkele voordelen. De afstand tussen<br />

16 NVBS j A A R V E R S L A g 2 0 1 1<br />

Breda en Tilburg is niet groot.De leden <strong>in</strong> Tilburg leren mij nu ook<br />

kennen.Dat heeft er o.a. toe geleid dat <strong>in</strong> 2012 enkele sprekers worden<br />

uitgewisseld.Ik heb ook de programma's over en weer uitgedeeld,dus<br />

ik hoop dat ook dtverse leden avonden bij de buren gaan<br />

bezoeken.<br />

Wel wil ik er voor zorgen dat beide afdel<strong>in</strong>gen hun eigen identiteit<br />

behouden.<br />

In 2012 is er <strong>in</strong> Breda weer een hobby-tentoonstell<strong>in</strong>g.Ik zal mijn<br />

best doen om mensen warm te krijgen voor onze hobby en daardoor<br />

ook nieuwe mensen op onze avonden te kunnen begroeten.<br />

Vriendelijke groeten<br />

gerrit.<br />

ZEELAND<br />

Het gemiddeld aantal bezoekers <strong>van</strong> de negen bijeenkomsten <strong>in</strong><br />

2011 bedroeg 11 per avond, wat gelijk is aan het aantal bezoekers<br />

<strong>van</strong> 2010.<br />

In 2011 hebben we de datum <strong>van</strong> onze jaarlijkse dia-/beamer<br />

avond <strong>van</strong> september naar januari verplaatst, wat geresulteerd<br />

heeft <strong>in</strong> een hoger aantal bezoekers.<br />

In de maanden november en december waren onze sprekers helaas<br />

door ziekte verh<strong>in</strong>derd, zodat we tijdens deze avonden een spontane<br />

<strong>in</strong>stuif hebben georganiseerd. De sprekers zullen voor 2012<br />

opnieuw worden uitgenodigd.<br />

Op 19 en 20 februari 2011 was de NVBS, namens de afdel<strong>in</strong>g<br />

Zeeland, weer vertegenwoordigd op de Modelbouwshow <strong>in</strong> de<br />

Zeelandhallen te goes. Vele bezoekers konden (hernieuwd) kennismaken<br />

met de NVBS en met de mogelijkheden die er b<strong>in</strong>nen de<br />

verenig<strong>in</strong>g aanwezig zijn. Tijdens de Modelbouwshow is ook het<br />

programma <strong>van</strong> de afdel<strong>in</strong>g Zeeland onder de aandacht gebracht.<br />

datum aantal bezoekers onderwerp presentatie<br />

14 januari 10 Dia beamer meebrengavond<br />

Diversen<br />

11 februari 13 Oud en modern, tram<br />

en tre<strong>in</strong> <strong>in</strong> Portugal Me<strong>in</strong>dert Mulder<br />

11 maart 10 Zwaarvervoer en Bolle<br />

Neuzen <strong>in</strong> Noord Maarten <strong>van</strong> der<br />

Europa Velden<br />

8 april 11 Spoorwegnostalgie<br />

met dia's <strong>van</strong> Herman<br />

Hessel<strong>in</strong>k Hans <strong>van</strong> Poll<br />

13 mei 11 De spoorwegen <strong>van</strong><br />

Tsjechie en Slowakije Bram Stell<strong>in</strong>g<br />

16 september 10 De Oostenrijkse smalspoorwegen<br />

<strong>in</strong> de jaren<br />

‘70 en ‘80 Pierre de greeuw<br />

14 oktober 9 Raccordementen en<br />

verdwenen goederenlijnen<br />

<strong>in</strong> Nederland Steven Hopman<br />

11 november 14 Spoor en tram en<br />

b<strong>in</strong>nen- en buitenland Diversen<br />

9 december 12 Diverse spoor<br />

onderwerpen Diversen<br />

Totaal 100<br />

Wilhelm<strong>in</strong>adorp, 7 februari 2012. Dènis Baarends, afdel<strong>in</strong>gsvoorzitter.<br />

ZUID LIMBURG<br />

NVBS ‘80’<br />

In het teken <strong>van</strong> NVBS ‘80’ heeft de afdel<strong>in</strong>g een bijzondere<br />

geslaagde bijdrage a.g. de festiviteiten mogen leveren. Op Zaterdag<br />

28 mei werd er een unieke fotorit <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met SNM en de<br />

Zuid Limburgse Stoomtre<strong>in</strong> Maatschappij georganiseerd. De tracties<br />

die hierbij aan bod kwam waren Stoomlocomotief E-1040 met<br />

een goederen stam. De Railbus VT 98 werd <strong>in</strong>gezet voor het vervoer<br />

<strong>van</strong> de deelnemers, <strong>van</strong> en naar de geselecteerde fotopunten. o.a.<br />

werd er ook een l<strong>in</strong>e-up <strong>van</strong> beide tracties op dubbelspoor tussen<br />

Sch<strong>in</strong> op geul en Wijlre gepresenteerd wat eigenlijk zelden voor<br />

komt. Dat dit gepaard gaat met een fl<strong>in</strong>ke voorbereid<strong>in</strong>g,spreekt<br />

<strong>van</strong> zelf. Het aantal aanmeld<strong>in</strong>gen voor deze unieke fotorit viel<br />

tegen maar met een respectabel aantal <strong>van</strong> 45 deelnemers mogen<br />

we vaststellen dat dit evenement als zeer geslaagd beschouwd mag


worden en de fotografen en filmers meer ruimte hadden op de aangegeven<br />

fotopunten. Een dergelijke excursie is op een andere locatie<br />

bij een museumlijn <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g <strong>van</strong> Zuid Limburg aan te<br />

bevelen en voor herhal<strong>in</strong>g vatbaar te noemen.<br />

Het afgelopen jaar<br />

Algemeen mag worden vastgesteld dat het aantal bezoekers opvallend<br />

gelijk blijft <strong>van</strong> de bijeenkomsten <strong>van</strong> de afdel<strong>in</strong>g Zuid-<br />

Limburg. Met een gemiddelde <strong>van</strong> 11 personen per bijeenkomst<br />

moet worden vastgesteld dat hier eigenlijk ook over de harde kern<br />

b<strong>in</strong>nen de afdel<strong>in</strong>g gesproken wordt. Mede ook op uitnodig<strong>in</strong>g<br />

weten enkele <strong>in</strong>troducé,s de weg naar Sch<strong>in</strong> op geul te v<strong>in</strong>den. Het<br />

afgelopen jaar spreken wij dan over 6 belangstellenden die het <strong>in</strong>teressant<br />

vonden een afdel<strong>in</strong>gbijeenkomst bij te wonen. Zij betalen<br />

normaal ook na één maal uitgenodigd te zijn bij een tweede<br />

bezoek. de bijdrage <strong>in</strong> de kosten <strong>van</strong> de avond. Praktisch komt het<br />

er op neer dat 2 belangstellenden opnieuw naar de afdel<strong>in</strong>gbijeenkomsten<br />

kwamen. Eén daar <strong>van</strong> is <strong>in</strong>gaande 1 mei j.l opnieuw lid<br />

geworden <strong>van</strong> NVBS. Het beleid <strong>van</strong> het afdel<strong>in</strong>gsbestuur is er op<br />

gericht deze belangstellenden blijvend te stimuleren om de afdel<strong>in</strong>gsbijeenkomsten<br />

te bezoeken. Een punt ter overweg<strong>in</strong>g blijft<br />

algemeen nog steeds hoe het bezoekersaantal nog beter gestimuleerd<br />

moet worden. Dit thema was <strong>in</strong> de stafvergader<strong>in</strong>g <strong>van</strong><br />

november dit jaar aan de orde en ook hoe NVBS zich beter naar<br />

buiten toe kan presenteren. gezien de toch krappe f<strong>in</strong>anciën <strong>van</strong> de<br />

afdel<strong>in</strong>g zien wij ons genoodzaakt meer presentatoren uit de eigen<br />

regio te benaderen.Te veel verzakel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de gevraagde onkostenvergoed<strong>in</strong>gen<br />

<strong>van</strong> presentatoren <strong>van</strong> buitenaf vraagt <strong>in</strong> de toekomst<br />

aan deze om coulant te zijn anders kan de afdel<strong>in</strong>g het eigenlijk<br />

f<strong>in</strong>ancieel <strong>in</strong> de toekomst niet redden! Een eerste aanzet mede ook<br />

op advies <strong>van</strong> de kascontrole- commissie i.o. om een hogere jaarlijkse<br />

bijdrage te vragen, heeft plaats gevonden om zo doende<br />

goede presentatoren <strong>van</strong> verder weg voor de afdel<strong>in</strong>gbijeenkomst te<br />

kunnen uitnodigen, beter presentaties te kunnen aanbieden en dit<br />

f<strong>in</strong>ancieel haalbaar moet zijn. Een goede presentatie levert veel<br />

meer bezoekers op leert de ervar<strong>in</strong>g.<br />

Positief is wel dat we ook kunnen rekenen op vaste presentatoren<br />

die dat zeker <strong>in</strong>zien en de afdel<strong>in</strong>g mede door vriendschappelijke<br />

betrekk<strong>in</strong>gen een warm hart toe dragen!<br />

Behalve de maanden juli en augustus waarbij geen afdel<strong>in</strong>gsbijeenkomsten<br />

georganiseerd worden, hebben er <strong>in</strong> het afgelopen jaar 10<br />

plaats gevonden. In pr<strong>in</strong>cipe v<strong>in</strong>d de afdel<strong>in</strong>gsbijeenkomst plaats<br />

op de tweede vrijdagavond <strong>van</strong> de maand. Soms kan hier een enkele<br />

keer onder bepaalde omstandigheden <strong>van</strong> af worden geweken.<br />

Ten opzichte <strong>van</strong> de eigen gesorteerde ledenlijst welke het gebied<br />

tussen Maastricht en Roermond aangeeft met ruim 130 leden moet<br />

worden vastgesteld worden dat dit amper 10% is wat werkelijk de<br />

afdel<strong>in</strong>gsbijeenkomsten bezoekt. Algemeen is bekend dat de oorzaak<br />

gezocht moet worden door vergrijz<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de leden en de verzadig<strong>in</strong>g<br />

<strong>van</strong> het aanbod door de media, <strong>in</strong>ternet en ook door favoriete<br />

tv- uitzend<strong>in</strong>gen zowel <strong>in</strong> b<strong>in</strong>nen- en buitenland. Onze afdel<strong>in</strong>g<br />

gaat de komende tijd niet actieve leden persoonlijk benaderen<br />

om opnieuw de weg naar Sch<strong>in</strong> op geul te v<strong>in</strong>den.<br />

De afdel<strong>in</strong>g Zuid Limburg beschikt over een sfeervolle spoorse<br />

locatie: Het NS station Sch<strong>in</strong> op geul<br />

welke <strong>in</strong> beheer is <strong>van</strong> de voorzitter zelf.<br />

www.stationsch<strong>in</strong>opgeul.nl<br />

De afdel<strong>in</strong>gsleid<strong>in</strong>g beschikt over de meest gea<strong>van</strong>ceerde apparatuur<br />

<strong>in</strong>clusief videoscherm om ter plaatse prima digitale videopresentaties<br />

aan te bieden. De afgelopen periode leert ons ook dat<br />

bewegende beelden veel meer op het voorstell<strong>in</strong>gsvermogen <strong>van</strong> de<br />

bezoekers <strong>in</strong>druk maken.<br />

Hierbij wel <strong>in</strong> overweg<strong>in</strong>g nemende dat andere keurige en goed<br />

voorbereide presentaties opvallend meer bezoekers trok. Het gevoel<br />

<strong>van</strong> "ouds een echte NVBS-avond" komt dan weer terug!<br />

Behalve het eigen verenig<strong>in</strong>gsblad ‘Op de Rails’ en NVBS.com waar<br />

de aankondig<strong>in</strong>gen worden geplaatst <strong>in</strong>formeert de secretaris via<br />

een eigen <strong>in</strong>formatierubriek ‘Rail Kroniek’ spoorweggeïnteresseerde,<br />

welke geen lid zijn <strong>van</strong> NVBS en mede langs deze weg via een<br />

mail<strong>in</strong>g op de hoogte gesteld worden <strong>van</strong> de afdel<strong>in</strong>gsbijeenkomsten.<br />

Voorzitter en C<strong>in</strong>east Sef Rameckers tevens exploitant <strong>van</strong> het<br />

station Sch<strong>in</strong> op geul doet er steeds <strong>in</strong> december op eigen <strong>in</strong>itiatief<br />

en uitnodig<strong>in</strong>g een t<strong>in</strong>tje boven op met een hapje en een drank-<br />

je. De bijeenkomsten <strong>van</strong> het afgelopen jaar worden daar mee feestelijk<br />

afgesloten!<br />

Algemeen, een verenig<strong>in</strong>gsjaar waar<strong>in</strong> kan worden vastgesteld dat<br />

de belangstell<strong>in</strong>g voor NVBS als <strong>van</strong> ouds hopelijk de komende tijd<br />

een stijgende lijn <strong>van</strong> bezoekers mag verwachten door nog meer<br />

naar buiten te treden en je kenbaar te maken.<br />

datum aantal bezoekers onderwerp presentatie<br />

14 januari 16 NS <strong>in</strong> de jaren<br />

‘80 en 90 Theo geuskens<br />

11 februari 16 Plandampf en<br />

andere stoomritten Bart <strong>van</strong> ‘t<br />

BRD, 2006-2010 grunewold<br />

18 maart 11 Een Spoorse Ronde<br />

<strong>in</strong> de Euregio Börge Driessen<br />

8 april 10 Zwaar Vervoer en<br />

Bolle Neuzen <strong>in</strong> Maarten <strong>van</strong> der<br />

Noord Europa Velden<br />

13 mei 11 Verrass<strong>in</strong>gsavond Diversen<br />

17 juni 9 De laatste jumbo<br />

<strong>in</strong> het Limburgse<br />

Landschap Niek Bessems<br />

16 september 14 De Spoorwegen <strong>van</strong><br />

Tsjechië en Slowakije Bram Stell<strong>in</strong>g<br />

14 oktober 8 Plandampf <strong>in</strong><br />

Thür<strong>in</strong>gen Sef Rameckers<br />

11 november 14 Daar begon mijn<br />

Spoorwegfotografie<br />

(1965) Pierre Keulen<br />

9 december 14 Bijzonder Spoorvervoer<br />

<strong>in</strong> 1993 Sef Rameckers<br />

Totaal 123<br />

Henk Dam, secretaris.<br />

ZWOLLE<br />

In 2011 vierde onze verenig<strong>in</strong>g haar 80-jarig bestaan met als hoogtepunt<br />

de reünie <strong>van</strong> de serie 1200. Voor de afdel<strong>in</strong>g Zwolle vormde<br />

de Railquiz 2011 het hoogtepunt. Als groepsw<strong>in</strong>naar <strong>in</strong> 2010<br />

had het bestuur de eer en de plicht een <strong>in</strong>teressante en verstrooiende<br />

quiz samen te stellen. De w<strong>in</strong>naar werd een gelegenheidsteam<br />

<strong>van</strong> Twente en jongeren onder de naam Twongeren.<br />

Daarnaast hebben de afdel<strong>in</strong>gen Zwolle en Twente een clusterbijeenkomst<br />

georganiseerd met deelname <strong>van</strong> delegaties <strong>van</strong> het<br />

Hoofdbestuur en de afdel<strong>in</strong>gen Apeldoorn, Noord, Twente en<br />

Zwolle. Hierbij is <strong>van</strong> gedachten gewisseld over onder meer bredere<br />

samenwerk<strong>in</strong>g, het uitdragen <strong>van</strong> elkaars programma's en het deelnemen<br />

aan elkaars excursies. Met betrekk<strong>in</strong>g tot dit laatste punt<br />

heeft het Hoofdbestuur nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de<br />

verantwoordelijkheid <strong>van</strong> de verenig<strong>in</strong>g, via de afdel<strong>in</strong>gen.<br />

Inmiddels is hierover overleg geweest met een bijdrage <strong>van</strong> de SNE.<br />

Dankzij goede contacten was het mogelijk directeur Toon Habers<br />

een presentatie te laten verzorgen over Locon-Benelux. De deelnemers<br />

aan de clusterbijeenkomst werden ruim geïnformeerd over<br />

het ontstaan en de doelen <strong>van</strong> deze jonge spoorwegondernem<strong>in</strong>g,<br />

waarbij volop gelegenheid voor discussie was.<br />

Het programma <strong>van</strong> de afdel<strong>in</strong>g Zwolle was gevarieerd en kende<br />

tien bijeenkomsten met <strong>in</strong> totaal 238 bezoekers. Hiermee was de<br />

vergaderruimte <strong>in</strong> gebouw Westerhaven goed gevuld. Ook dit jaar<br />

heeft het bestuur met spoorse presentjes zijn erkentelijkheid aan<br />

NS Reizigers voor deze gastvrijheid getoond. Tot slot heeft de afdel<strong>in</strong>g<br />

een nieuw bezoekersbestand <strong>in</strong>clusief e-mailadressen <strong>in</strong><br />

gebruik genomen. Deze fungeert ook als presentielijst.<br />

datum aantal bezoekers onderwerp presentatie<br />

12-januari 25 Raccordementen en<br />

verdwenen goederenlijnen<br />

<strong>in</strong> Nederland Steven Hopman<br />

9-februari 26 Meeneem avond Diverse<br />

9-maart 26 gevarieerde filmavond Carol Hessels<br />

13-april 25 Spoorwegen <strong>in</strong><br />

N V B S j A A R V E R S L A g 2 0 1 1 17


datum aantal bezoekers onderwerp presentatie<br />

Schotland Hans Krijnen<br />

11-mei 25 Sporen langs onze oostgrens<br />

<strong>in</strong> de zeventiger<br />

jaren Henk Stoltenberg<br />

8-juni 13 België, hoe anders!<br />

5. Verslagen <strong>van</strong> Diensten en Commissies <strong>van</strong> de NVBS<br />

Verslag NVBS W<strong>in</strong>kel over het jaar 2011<br />

Het jubileumjaar 2011 is ook voor de w<strong>in</strong>kel een goed jaar geweest. De <strong>in</strong> het f<strong>in</strong>ancieel jaaroverzicht geproduceerde cijfers spreken voor<br />

zich. De topdag <strong>van</strong> het afgelopen jaar was ongetwijfeld 12 november, de dag <strong>van</strong> de 1200en, die niet alleen een stormloop veroorzaakte<br />

op de perrons <strong>van</strong> Amersfoort, maar ook een ongekende drukte <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>kel met zich bracht. Als even voorbijgezien wordt aan de grote<br />

uitverkoop <strong>in</strong> Voorschoten ter gelegenheid <strong>van</strong> de verhuiz<strong>in</strong>g naar Amersfoort, alweer enkele jaren geleden, werd die dag het verkooprecord<br />

stevig verbeterd. Als goede tweede e<strong>in</strong>digde de nieuwjaarsreceptie op 8 januari, door het Hoofdbestuur geïnitieerd en georganiseerd. groot<br />

was ook het resultaat op 20 augustus, toen Ab <strong>van</strong> Donselaar <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>kel zijn nieuwe boek hoogstpersoonlijk (met co-auteur) kwam signeren.<br />

gebeurtenissen als deze geven goed de ontwikkel<strong>in</strong>g weer die de w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> Amersfoort ondergaat. Het bestuur streeft naar het jaarlijks organiseren<br />

<strong>van</strong> enkele hoogtepunten die veel NVBS-ers naar Amersfoort lokken. goed voor de w<strong>in</strong>kel, vooral goed voor de NVBS en de met de<br />

centraliser<strong>in</strong>g <strong>van</strong> veel activiteiten nagestreefde synergie <strong>in</strong> Amersfoort Centraal.<br />

goed was ook de belangstell<strong>in</strong>g <strong>van</strong> leden om te komen helpen <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>kel. We mochten maar liefst 8 (<strong>in</strong>derdaad: acht) nieuwe medewerkers<br />

begroeten, waardoor we nu een dertigtal NVBS-ers <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>kel actief zien. Dat heeft onze zorgen over de vergrijz<strong>in</strong>g wat naar de<br />

achtergrond gedrongen en wat meer mogelijkheden gecreëerd de eerder genoemde nieuwe activiteiten te ontplooien en ook buiten de w<strong>in</strong>kel<br />

bij manifestaties <strong>in</strong> den lande, bijvoorbeeld, aanwezig te zijn.<br />

We hebben ook <strong>van</strong> enkele medewerkers afscheid moeten nemen. gerrit Nieuwenhuis heeft zijn werk <strong>in</strong> het dagelijks bestuur en ook als<br />

actief medewerker <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>kel moeten opgeven om gezondheidsredenen. De daardoor ontstane vacature <strong>in</strong> het DB was aan het e<strong>in</strong>de <strong>van</strong><br />

het jaar nog niet <strong>in</strong>gevuld. Een bezett<strong>in</strong>g <strong>van</strong> 3 personen blijkt dan toch wel erg krap. Zeker als dan ook nog door allerlei omstandigheden<br />

de secretaris een aantal maanden buiten functie is….<br />

Er is ook een tekort aan verkoopleiders ontstaan. Dat probleem wordt nog om<strong>van</strong>grijker door de aanstaande emigratie naar griekenland<br />

<strong>van</strong> een tweetal medewerkers, dat al lange jaren steunpilaren <strong>in</strong> en voor de w<strong>in</strong>kel is geweest. Het aanstellen <strong>van</strong> anderen blijkt heel wat<br />

lastiger te zijn dan je op het oog zou veronderstellen. Dat zit voor een groot gedeelte <strong>in</strong> de complexiteit <strong>van</strong> de adm<strong>in</strong>istratieve afwikkel<strong>in</strong>g<br />

<strong>van</strong> het w<strong>in</strong>kelgebeuren. Daar is het afgelopen jaar aan gewerkt door een <strong>in</strong>structiesysteem op te zetten dat, naar blijkt, nog wel wat verbeter<strong>in</strong>g<br />

behoeft en dus ook krijgt, en door een reorganisatie <strong>van</strong> het adm<strong>in</strong>istratieve gebeuren. Daarvoor zijn al de nodige activiteiten ontplooid,<br />

die ongetwijfeld komend jaar al hun vruchten zullen afwerpen.<br />

Hoe dan ook: de w<strong>in</strong>kel <strong>van</strong> de NVBS stelt het heel goed, en doet er alles aan dat ook <strong>in</strong> de komende jaren te laten voortduren.<br />

Castricum, 23 maart 2012.<br />

Frans Duffhues, beheerder.<br />

Verslag Bibliotheek over het jaar 2011<br />

Het Bibliotheekteam bestaat <strong>in</strong>middels uit 15 personen (2 v en 13 m). In 2011 hebben we weer veel werk verzet. Hartelijk dank allemaal!<br />

Voor het eerst zijn we behalve op de bestaande tijden nu ook elke donderdagmiddag open <strong>van</strong> 12.00 tot 16.00 uur.<br />

De bibliotheekcollecties blijven groeien. E<strong>in</strong>d 2011 bevat de catalogus ruim 15.000 boeken. Behalve uit aankoop bestaat de aanwas uit<br />

enkele nalatenschappen en schenk<strong>in</strong>gen.<br />

Daarnaast zijn er zo’n 3.400 tijdschriftbanden uitleenbaar.<br />

NVBS Centraal betekent voor de bibliotheek een veilig, gezellig en comfortabel huis. Dat merken we niet alleen aan het stijgend aantal<br />

leners en belangstellenden. Ook de samenwerk<strong>in</strong>g met beheerders <strong>van</strong> de Railverzamel<strong>in</strong>gen, de W<strong>in</strong>kel en andere delen <strong>van</strong> de NVBS verloopt<br />

soepel.<br />

De uitleenadm<strong>in</strong>istratie verloopt volledig via een computer, eenvoudig en efficient. Het is nu, zoals sommigen gemerkt zullen hebben,<br />

mogelijk schriftelijk te rapelleren bij overschrijd<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de leentermijn.<br />

In de catalogus zijn niet alleen boeken, maar ook <strong>in</strong>gebonden jaargangen tijdschriften opgenomen. S<strong>in</strong>ds e<strong>in</strong>d 2010 is deze catalogus voor<br />

iedereen op de NVBS Website te raadplegen. Foto's en tekst over de Bibliotheek zijn geactualiseerd. Onl<strong>in</strong>e zoeken is gebruiksvriendelijk en<br />

snel. Een bezoek aan de Bibliotheek beg<strong>in</strong>t thuis!<br />

johan Kon<strong>in</strong>g ter Heege<br />

Amersfoort, januari 2012<br />

Verslag Fotorondzend<strong>in</strong>gen over het jaar 2011<br />

De laatste jaren doen er m<strong>in</strong>der mensen mee, vooral omdat veel ouderen moeten afhaken. gelukkig komen er <strong>in</strong>cidenteel ook nieuwe<br />

deelnemers bij. De teller stond <strong>in</strong> 2011 op 36.<br />

Deze deelnemers hebben negenmaal kunnen genieten <strong>van</strong> elke keer circa 160 zeer verschillende foto’s. De bijdrage <strong>in</strong> de kosten bleef<br />

onveranderd € 4,75.<br />

Uit de vele foto’s die NVBS-leden ter beschikk<strong>in</strong>g stellen zijn acht nieuwe zend<strong>in</strong>gen samengesteld, 561 tot en met 568. Een woord <strong>van</strong><br />

dank aan deze <strong>in</strong>zenders is hier zeker op zijn plaats. Hun foto’s maken ook de NVBS-collecties waardevoller, omdat alle plaatjes na circulatie<br />

aan de beheerders <strong>van</strong> de verschillende verzamel<strong>in</strong>gen worden aangeboden.<br />

Met veel foto’s ter beschikk<strong>in</strong>g kunnen ook meer speciale onderwerpen aan de orde komen, zoals dit jaar bijvoorbeeld “honderd jaar elektrische<br />

tre<strong>in</strong>stellen bij NS”, “materieeleenl<strong>in</strong>gen bij spoor en tram”, “alle stations ooit <strong>in</strong> Den Haag”, “bovenleid<strong>in</strong>gconstructies” en “alle<br />

huidige Europese hoofdsteden met een trambedrijf”. Zoals Op de Rails artikelen publiceert verlucht met foto’s, zo ontstaan hier fotoreportages<br />

verlucht met tekst.<br />

Omdat nog steeds sommigen de zend<strong>in</strong>gen te lang onder zich houden is het soms nodig te traceren bij wie een bepaalde zend<strong>in</strong>g zich<br />

18 NVBS j A A R V E R S L A g 2 0 1 1<br />

Deel 2 Do Rens<strong>in</strong>g<br />

14-september 25 De <strong>Nederlandse</strong><br />

mijnspoorwegen gerard de graaf<br />

12-oktober 23 Vakantie-varia-avond Diverse<br />

9-november 27 Onbekend Noord-<br />

Korea Karel Hoorn14december<br />

23 De aanloop naar Bentheim Sjoerd Bekhof<br />

Totaal 238


ev<strong>in</strong>dt. Doordat een aantal deelnemers de voortgang per e-mail doorgeven, is dit gemakkelijker geworden. Er zijn <strong>in</strong> 2011 geen dozen verloren<br />

gegaan.<br />

gezien de enthousiaste reacties <strong>van</strong> deelnemers en de voldoende voorraad mooie en vaak bijzondere foto’s op elk gebied, gaan we het jaar<br />

2012 met vertrouwen tegemoet.<br />

Nuenen, januari 2012<br />

Ciril <strong>van</strong> Hattum, beheerder<br />

Verslag P&R over het jaar 2011<br />

De P&R-stand is <strong>in</strong> 2011 weer op vele evenementen <strong>in</strong> het land aanwezig geweest en gelukkig zijn daar ook vele nieuwe leden <strong>in</strong>geschreven.<br />

Ontelbare kleurplaten zijn uitgedeeld aan kle<strong>in</strong>e spoorliefhebbers <strong>in</strong> spé, misschien worden ze later ook wel NVBS-er! NVBS-ers die de<br />

evenementen bezochten, kwamen steevast langs bij de stand voor een praatje.<br />

P&R was <strong>in</strong> 2011 present bij Rail Houten, Stoomdagen Nienoord, Stoomweekend ZLSM, Terug naar Toen VSM, Monumentendag<br />

Amersfoort, Modelbeurs Helmond, Kerstmarkt Amersfoort en de Modelspoordagen <strong>in</strong> Rijswijk. Ook bij de diverse NVBS-jubileumactiviteiten<br />

is P&R <strong>in</strong> actie geweest: de 1254-presentatie, Valkenburgse Meer, Openluchtmuseum Arnhem, Fotostoomrit ZLSM, Retourtje Leiden en<br />

het 1200-evenement. Mede dankzij vrijwilligers <strong>van</strong> diverse afdel<strong>in</strong>gen en drie nieuwe P&R-medewerkers kon dit allemaal uitgevoerd worden.<br />

Op 20 augustus was er nog de geslaagde nieuwe ledendag <strong>in</strong> NVBS-Centraal waar alle NVBS-geled<strong>in</strong>gen zich hebben gepresenteerd<br />

aan een grote groep nieuwe leden. In 2012 zal dit gebeuren dan ook herhaald gaan worden.<br />

In NVBS-Centraal zijn er <strong>in</strong> 2011 een aantal exposities geweest waar leden hun eigen spoorse verzamel<strong>in</strong>g hebben gepresenteerd. Deze<br />

afwisselende exposities zullen ook <strong>in</strong> 2012 plaatsv<strong>in</strong>den. Diverse acties waren er verder nog bij Railz M<strong>in</strong>iworld (kort<strong>in</strong>g), Ontraxs! (vrijkaarten)<br />

en Märkl<strong>in</strong>world (kort<strong>in</strong>g).<br />

Op werv<strong>in</strong>gsgebied zijn er advertenties geplaatst <strong>in</strong> De Reiziger (ROVER) en het Plusmagaz<strong>in</strong>e en is de flyer meegestuurd met De<br />

Koppelstang, het VSM-blad. Ook worden banners op diverse websites geleidelijk meer <strong>in</strong>gezet voor promotie ondermeer voor de afdel<strong>in</strong>gsavonden.<br />

Deze vormen <strong>van</strong> promotie zullen de komende tijd worden voortgezet.<br />

P&R is <strong>in</strong> 2011 op een andere wijze gaan vergaderen, enerzijds met alle medewerkers gericht op de uitvoer<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de stands bij de evenementen<br />

en anderzijds <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>er verband gericht op de beleidsmatige zaken. Hierdoor is er ten opzichte <strong>van</strong> de oude werkwijze meer gelegenheid<br />

om de onderwerpen beter uit te diepen. P&R is ook vertegenwoordigd <strong>in</strong> de Regiegroep Communicatie, SNM en de<br />

Activiteitencommissie NVBS Centraal.<br />

In de Nieuwsbrief v<strong>in</strong>d je regelmatig iets terug <strong>van</strong> en over P&R, jullie bijdragen <strong>van</strong> aktiviteiten en vergader<strong>in</strong>gen zijn óók welkom voor<br />

plaats<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Nieuwsbrief.<br />

Berkel en Rodenrijs, 13 februari 2012<br />

john <strong>van</strong> der Wal<br />

Verslag ‘Op de Rails’ over het jaar 2011<br />

In 2011 is Op de Rails twaalf maal verschenen, conform het schema. In totaal heeft de jaargang een om<strong>van</strong>g <strong>van</strong> 620 pag<strong>in</strong>a’s.<br />

De redactie heeft getracht een zo gevarieerd mogelijk blad te produceren, waarbij de aandacht zich naast de nieuwsrubrieken richt op<br />

spoor- en tramwegen <strong>in</strong> b<strong>in</strong>nen- en buitenland. Dankzij bijdragen <strong>van</strong> zowel redactieleden en auteurs is dit geslaagd. Veel aandacht is<br />

besteed aan de manifestatie 1200’en <strong>in</strong> relatie tot het 80-jarig bestaan <strong>van</strong> de verenig<strong>in</strong>g. Her en der zijn <strong>van</strong>uit de redactie hand- en spandiensten<br />

verleend aan de vele werkzaamheden om dit onderdeel <strong>van</strong> het 80-jarig bestaan <strong>van</strong> de NVBS tot een succes te laten uitgroeien.<br />

In de samenstell<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de redactie zijn enkele wijzig<strong>in</strong>gen geweest. Allereerst moesten we afscheid nemen <strong>van</strong> Bert Ste<strong>in</strong>kamp. Na ernstige<br />

ziekte is hij e<strong>in</strong>d <strong>van</strong> het jaar overleden.<br />

De redactie heeft drie nieuwe medewerkers kunnen aantrekken. Zij hebben specifieke kennis op het gebied <strong>van</strong> tramwegen (Arthur Staal)<br />

en spoorwegen (Bastiaan Luytjes en Kars Clever<strong>in</strong>ga). In het komende jaar is dankzij deze uitbreid<strong>in</strong>g een herverdel<strong>in</strong>g <strong>van</strong> taken mogelijk.<br />

Paul Wiggenraad heeft zijn functie als e<strong>in</strong>dredacteur per 31 december neergelegd. Hij blijft als algemeen medewerker lid <strong>van</strong> de redactie.<br />

E<strong>in</strong>d <strong>van</strong> het jaar heeft het HB, <strong>in</strong> overleg met de redactie, besloten per april 2012 het drukwerk <strong>van</strong> Op de Rails’ op te dragen aan het<br />

bedrijf Verloop te Alblasserdam. Zij is tot dit besluit gekomen na vergelijk<strong>in</strong>g <strong>van</strong> offertes, waaraan de huidige drukker Damengrafia ook<br />

heeft deelgenomen.<br />

Verslag Boeken- en filmcommissie<br />

geen verslag ont<strong>van</strong>gen.<br />

Verslag NVBS-Kalendercommissie over het jaar 2011<br />

In 2010 hebben wij als Kalendercommissie naar aanleid<strong>in</strong>g <strong>van</strong> een verzoek <strong>van</strong> het HB <strong>van</strong> de NVBS de NVBS-Kalender vernieuwd en er<br />

voor 2011 een jubileum-Kalender <strong>van</strong> gemaakt. ge-geven de toen lovende reacties leidde dit bij ons tot de conclusie dat we het concept<br />

<strong>van</strong> de ka-lender (14-daags met een spiraal en ook kle<strong>in</strong>e foto’s) handhaven. Voorbehoud was dat, als we de afspraken met de drukker<br />

gaan maken, het HB nog een keer goed kan kijken naar de f<strong>in</strong>an-ciële gevolgen.<br />

Kort samen gevat hebben we dat <strong>in</strong> 2011 gedaan. We wisten vooraf dat het maar de vraag was of we weer zo’n mooie kalender konden<br />

maken. Er zou ook geen rode draad zijn zoals bij het 80-jarig jubileum.<br />

Het resultaat hebt U <strong>in</strong>middels ont<strong>van</strong>gen: de Kalender 2012. Niet alleen dat wij er zelf tevreden over zijn, maar we hebben nog meer positieve<br />

reacties ont<strong>van</strong>gen. Ook is het aantal bestell<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> “externen” licht toegenomen. Een punt <strong>van</strong> aandacht blijft de communicatie<br />

met de W<strong>in</strong>kel.<br />

Wat ook toenam is het aantal foto-<strong>in</strong>zenders; weer meer fotografen dan voor de kalender 2011.<br />

E<strong>in</strong>d 2011 zijn we begonnen met de Kalender 2013.<br />

Mart<strong>in</strong> Bos, Coörd<strong>in</strong>ator NVBS-Kalendercommissie<br />

Houten, december 2011<br />

Verslag Geschillencommissie NVBS over het jaar 2011<br />

Net als voorgaande jaren prijst de geschillencommissie zich ook dit jaar weer gelukkig met het feit dat zij s<strong>in</strong>ds 2003 niet meer bij elkaar<br />

heeft hoeven komen. Normaal gesproken is een dergelijke <strong>in</strong>activiteit geen reden tot vreugde, maar voor onze commissie wel, want dit<br />

betekent dat de geled<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> de NVBS – al jaren – geen beroep op ons hebben hoeven doen. Ook <strong>in</strong> 2011 is dus geen geschil aan ons<br />

voorgelegd. De secretaris bereikte slechts één verzoek om <strong>in</strong>formatie, maar kennelijk is het daar onderliggende conflict <strong>in</strong> der m<strong>in</strong>ne opgelost.<br />

Wij hebben dan ook – net als voorgaande jaren – <strong>in</strong> 2011 niet samen hoeven te komen.<br />

N V B S j A A R V E R S L A g 2 0 1 1 19


Al s<strong>in</strong>ds 2007 is de samenstell<strong>in</strong>g <strong>van</strong> onze commissie niet gewijzigd.<br />

De geschillencommissie <strong>in</strong> bij de statutenwijzig<strong>in</strong>g <strong>van</strong> 1996 <strong>in</strong> het leven geroepen. Zij is belast met de behandel<strong>in</strong>g <strong>van</strong> geschillen tussen<br />

leden <strong>van</strong> de verenig<strong>in</strong>g enerzijds en onderdelen <strong>van</strong> de verenig<strong>in</strong>g (niet de algemene ledenvergader<strong>in</strong>g) anderzijds, dit alles naast de<br />

mogelijkheid om een zaak ook aan de gewone (burgerlijke) rechter voor te leggen. Als er een uitspraak moet komen, dan doet de commissie<br />

dat naar billijkheid en naar het gevoelen <strong>van</strong> de meerderheid. Een uitspraak is voor partijen b<strong>in</strong>dend en bevat ook altijd een motiver<strong>in</strong>g.<br />

De geschillencommissie bestaat uit drie leden en drie plaatsver<strong>van</strong>gende leden. Uiteraard zijn leden en plaatsver<strong>van</strong>gende leden ook allemaal<br />

lid <strong>van</strong> de NVBS.<br />

De geschillencommissie bestaat thans uit Bob Doorewaard Boekhout als voorzitter, ik als secretaris en Sander Ruys als lid. De reserveleden<br />

zijn Olaf Langemeijer, Richard Latten en Leo den Hollander.<br />

Roermond, 9 februari 2012<br />

j.B.Th. <strong>van</strong> ’t grunewold, Secretaris<br />

Verslag Internetdienst over het jaar 2011<br />

Voor de Internetdienst stond <strong>in</strong> 2011 de vernieuw<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de website nvbs.com centraal.<br />

Na de opstartfase e<strong>in</strong>d 2010, waarbij het Plan <strong>van</strong> Aanpak werd besproken,vastgesteld en goedgekeurd g<strong>in</strong>g het Project Redesign Website<br />

officieel <strong>van</strong> start met de eerste vergader<strong>in</strong>g voorafgaand aan de Nieuwsjaarsreceptie. In de projectgroep waren/zijn alle betrokken<br />

geled<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> de verenig<strong>in</strong>g vertegenwoordigd. Tot <strong>in</strong> juni volgden nagenoeg maandelijks voortgangsvergader<strong>in</strong>gen. gezien de raakvlakken<br />

met de ontwikkel<strong>in</strong>gen naar aanleid<strong>in</strong>g <strong>van</strong><br />

de activiteiten <strong>van</strong> de stuurgroep ICT Dienst werd <strong>in</strong> afwacht<strong>in</strong>g <strong>van</strong> een def<strong>in</strong>itieve keuze voor een CMS systeem besloten de nieuwe website<br />

te ontwikkelen conform de aanbevel<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> de Regiegroep Communicatie (RgC). Het eerste onderdeel <strong>van</strong> de vernieuw<strong>in</strong>g, de zogenaamde<br />

“Look and Feel”, bestaat uit dezelfde functionaliteiten als de oude website . Nieuwe functionaliteiten worden dan <strong>in</strong> het vervolgtraject<br />

<strong>van</strong> het Project Redesign Website toegevoegd.<br />

De vernieuw<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de website is geheel door en b<strong>in</strong>nen de Internetdienst uitgevoerd.<br />

Waarschijnlijk zijn hier door de diverse betrokkenen totaal honderden uren mee gemoeid geweest (programmeren, data bases vullen, testen,<br />

voortgang bewaken etc.).<br />

E<strong>in</strong>d 2011 was de website gereed en werd vervolgens voor het eerst officieel getoond<br />

tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst <strong>van</strong> 7 januari 2012.<br />

Vermeldenswaard is verder dat de NVBS site(s) s<strong>in</strong>ds september worden gehost<br />

op een eigen server, waardoor met name het e-mail verkeer beter beheerst en gecontroleerd<br />

kan worden. Ook toekomstige ontwikkel<strong>in</strong>gen t.a.v. onder andere capaciteit hebben hier<strong>in</strong> een rol gespeeld.<br />

Haarlem & Roermond, februari 2012,<br />

Ernst <strong>van</strong> gulden, voorzitter & Marius Hekker, secretaris<br />

Verslag Huisvest<strong>in</strong>gscommissie over het jaar 2011<br />

Achter de schermen is veel voorbereid, dat <strong>in</strong> het laatste kwartaal zichtbaar geworden is. Er is geïnvesteerd <strong>in</strong> computertechniek zoals pr<strong>in</strong>ters<br />

en servers. Letterlijk zichtbaar is een groot beeldscherm, dat veel mogelijkheden voor presentatie biedt. Niet alleen een venster op de<br />

wereld erachter, maar ook DVD's, <strong>in</strong>ternet, en via een laptop zelfs powerpo<strong>in</strong>tbestanden.<br />

NVBS Centraal wordt steeds opener: behalve maandelijks op de eerste en derde zaterdagmiddag en op de derde donderdagavond is er de<br />

wekelijkse donderdagmiddag toegang voor leden. SNR-beheerders benutten vaak de maandagen voor hun werk.<br />

Vergaderaars zijn enthousiaste gebruikers <strong>van</strong> de faciliteiten.<br />

Er is een afsprakensysteem <strong>in</strong> gebruik genomen. Vergaderruimte wordt m<strong>in</strong>stens 2 weken <strong>van</strong> tevoren aangevraagd via email bij het team<br />

gebouwbeheer, zij bevestigen de datum en regelen de toegang.<br />

Het team gebouwbeheer is uitgebreid met een penn<strong>in</strong>gmeester, we gaan organisatorisch als een Dienst <strong>van</strong> de NVBS functioneren. Het<br />

team regelt huisvest<strong>in</strong>gszaken als schoonmaak, cater<strong>in</strong>g, techniek, post. Het ondersteunt <strong>in</strong> facilitaire z<strong>in</strong> alle gebruikers en maakt <strong>in</strong> nauw<br />

overleg met <strong>in</strong>itiatiefnemers evenementen mogelijk. Zo hebben we allemaal genoten <strong>van</strong> onder meer de Nieuwjaarsreceptie, twee<br />

Boekpresentaties, de presentatie <strong>van</strong> de NVBS-1254 en natuurlijk het NVBS-1200-jubileum.<br />

Terugblikkend op een succesvol 2011 wil ik iedereen alle lof toezwaaien voor hun <strong>in</strong>zet en betrokkenheid!<br />

johan Kon<strong>in</strong>g ter Heege<br />

Amersfoort, januari 2012<br />

Verslag Regiegroep Communicatie over het jaar 2011<br />

In 2011 is de Regiegroep Communicatie zeven maal bijeen gekomen om de diverse zaken die spelen b<strong>in</strong>nen een brede verenig<strong>in</strong>g als de<br />

NVBS af te stemmen. Dit is ook het doel <strong>van</strong> deze groep: het bij elkaar brengen <strong>van</strong> de diverse geled<strong>in</strong>gen die op enige wijze de NVBS naar<br />

buiten vertegenwoordigen, bijvoorbeeld door Op de Rails, de website, door flyers, aanwezig zijn op beurzen maar ook openstell<strong>in</strong>g <strong>van</strong><br />

NVBS Centraal. Samen kunnen we meer en meer diverse d<strong>in</strong>gen bieden aan onze leden en andere geïnteresseerden.<br />

In het ideale geval delen de diverse geled<strong>in</strong>gen de hoogtepunten en kernpunten <strong>van</strong> hun activiteiten met de collega’s via de stafnieuwsbrief.<br />

Hoewel hier steeds meer <strong>in</strong> staat, kan dit natuurlijk altijd beter!<br />

Enkele punten die b<strong>in</strong>nen de regiegroep zijn opgepakt <strong>in</strong> 2011:<br />

- Bra<strong>in</strong>storm over hoe een ‘ideale’ afdel<strong>in</strong>gsbijeenkomst er uit ziet. Deze resultaten hier<strong>van</strong> zijn via de clusterbijeenkomsten verspreid.<br />

Clusterbijeenkomsten zijn de (<strong>van</strong>af 2011) jaarlijkse gesprekken die het NVBS Hoofdbestuur heeft met groepen <strong>van</strong> afdel<strong>in</strong>gen. Helaas<br />

zijn er <strong>in</strong> 2011 maar twee <strong>van</strong> dergelijke bijeenkomsten geweest: <strong>in</strong> het westen/midden <strong>van</strong> het land (Den Haag) en <strong>van</strong> onze afdel<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> het noord/oosten (Zwolle). Deze gesprekken werden door de deelnemers als erg nuttig ervaren, hopelijk kunnen <strong>in</strong> 2012 alle vier<br />

deze bijeenkomsten doorgang v<strong>in</strong>den.<br />

- NVBS-promotie: Op beurzen en manifestaties worden mensen getrokken door bewegend beeld. Nu worden voornamelijk dvd’s <strong>van</strong> de<br />

w<strong>in</strong>kel en een promotie-dvd <strong>van</strong> de SNE gedraaid. We onderzoeken de mogelijkheden voor filmpjes over de NVBS, zowel stil voor op<br />

beurzen als met geluid voor bijvoorbeeld youtube.<br />

Tevens zijn nieuwe wegen <strong>van</strong> adverteren gevonden: kle<strong>in</strong>e advertenties <strong>in</strong> Plus magaz<strong>in</strong>e (doelgroep 50+), grotere advertenties <strong>in</strong><br />

modelbouwblad en enkele stukken <strong>in</strong> ‘De Reiziger’ <strong>van</strong> Rover.<br />

- gebruik ledenadm<strong>in</strong>istratie voor beleid: Op welke leeftijd worden mensen lid, hoe komen ze bij de NVBS terecht, waarom zeggen ze<br />

weer op? Door het achterhalen <strong>van</strong> die gegevens kunnen we ons meer richten op een kansrijke doelgroep bij ledenwerfacties. Door<br />

opzeggende leden te bellen kunnen we wellicht achterhalen wat we als verenig<strong>in</strong>g niet goed doen. Uiteraard blijft het zaak altijd de oren<br />

20 NVBS j A A R V E R S L A g 2 0 1 1


open te houden en te horen <strong>van</strong> de huidige leden of de NVBS biedt wat ze willen.<br />

- NVBS Centraal: Activiteiten/themadagen trekken extra bezoekers. In 2011 waren er boekpresentaties en activiteiten rondom 1200-locs.<br />

Nu NVBS w<strong>in</strong>kel, bibliotheek en de verzamel<strong>in</strong>gen bij elkaar <strong>in</strong> één pand zitten, kunnen meer activiteiten samen worden georganiseerd.<br />

Hiertoe is een activiteitencommissie <strong>in</strong>gesteld die 3-5 keer per jaar een themadag zal organiseren.<br />

Voor het jaarverslag dient nog opgemerkt te worden, dat de regiegroep voor de meeste leden een vrij onzichtbaar orgaan <strong>van</strong> de verenig<strong>in</strong>g<br />

is, omdat we ons richten op de onderl<strong>in</strong>ge afstemm<strong>in</strong>g ‘achter de schermen’. In de regiegroep zitten vertegenwoordigers <strong>van</strong>uit P&R,<br />

<strong>in</strong>ternetdienst, Op de Rails, afdel<strong>in</strong>gen, gebouwbeheer en hoofdbestuur.<br />

6. Verslag <strong>van</strong> de Kascommissie, bedoeld <strong>in</strong> art. 52 <strong>van</strong> de statuten, over het boekjaar 2011<br />

De kascommissie <strong>van</strong> de NVBS, zoals benoemd door de ledenvergader<strong>in</strong>g gehouden op 9 april 2011, heeft de geldmiddelen en de f<strong>in</strong>anciële<br />

adm<strong>in</strong>istratie over het jaar 2011 <strong>van</strong> de <strong>Nederlandse</strong> <strong>Verenig<strong>in</strong>g</strong> <strong>van</strong> <strong>Belangstellenden</strong> <strong>in</strong> het Spoor- en tramwegwezen (NVBS) gecontroleerd.<br />

De door de penn<strong>in</strong>gmeester voorgelegde geconsolideerde jaarreken<strong>in</strong>g sluit met een eigen vermogen <strong>van</strong> € 633.608,-- en een voordelig<br />

saldo <strong>van</strong> € 9.638,--. Er werd voor totaal € 23.042,-- direct ten laste <strong>van</strong> het eigen vermogen gebracht. Er is geen volledige vermogensaansluit<strong>in</strong>g<br />

met vorig jaar, hetgeen vooral veroorzaakt wordt door de wisselende kwaliteit <strong>van</strong> de cijfers <strong>van</strong> enkele afdel<strong>in</strong>gen.<br />

Er is, zeker bij de centrale kas, de w<strong>in</strong>kel en de diensten, een voldoende f<strong>in</strong>anciële adm<strong>in</strong>istratie waar<strong>in</strong> de <strong>in</strong>komsten en uitgaven zijn<br />

vastgelegd. Onze controle is gebaseerd op een ruime steekproef uit deze f<strong>in</strong>anciële adm<strong>in</strong>istraties en uit de onderliggende stukken. Ook<br />

hebben wij aandacht gegeven aan de verzeker<strong>in</strong>gen.<br />

Bij de <strong>in</strong>komsten was de steekproef vooral gebaseerd op de juiste vastlegg<strong>in</strong>g en voor zover mogelijk ook op de volledigheid.<br />

Bij de uitgaven was de steekproef vooral gebaseerd op de onderliggende facturen, kwitanties, en bankafschriften. Ook is gekeken naar de<br />

aanwezigheid <strong>van</strong> de opgevoerde banksaldi.<br />

Wij bezochten dit jaar negen afdel<strong>in</strong>gen en vier diensten, waaronder de w<strong>in</strong>kel.<br />

Bij de controle <strong>van</strong> de centrale kas constateerden wij dat de f<strong>in</strong>anciële verantwoord<strong>in</strong>g goed op orde is. In onze steekproef kwamen wij<br />

geen rele<strong>van</strong>te onjuistheden tegen.<br />

Wel adviseren wij om de huisvest<strong>in</strong>gskosten <strong>van</strong> Amersfoort Centraal goed gescheiden te houden <strong>van</strong> die <strong>van</strong> de bibliotheek. Te overwegen<br />

zou eventueel zijn om voor het gebouwbeheer een aparte dienst te maken met een eigen reken<strong>in</strong>g en verantwoord<strong>in</strong>g.<br />

Bij de controle <strong>van</strong> de w<strong>in</strong>kel constateerden wij dat de f<strong>in</strong>anciële verantwoord<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het algemeen goed op orde is. Wel is het eigen adm<strong>in</strong>istratieve<br />

systeem hier zeer uitgebreid en gecompliceerd, waardoor het moeilijk toegankelijk is.<br />

Bij nagenoeg alle gecontroleerde uitgaven zijn onderliggende bewijsstukken aanwezig. Wel zijn er soms <strong>in</strong>koopfacturen <strong>van</strong> gelegenheidsuitgevers,<br />

waarbij het onduidelijk is of dit een particulier of een ondernemer betreft. De reiskostenregel<strong>in</strong>g voor vergoed<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het openbaar<br />

vervoer, zoals die <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>kel wordt toegepast, wijkt op onderdelen af <strong>van</strong> de richtlijnen <strong>van</strong> het hoofdbestuur. Eénvormigheid b<strong>in</strong>nen<br />

de verenig<strong>in</strong>g komt ons gewenst voor.<br />

Opvallend is dat de renteopbrengst bij de w<strong>in</strong>kel relatief lager is dan bij de centrale kas.<br />

Bij de controle <strong>van</strong> negen afdel<strong>in</strong>gen en vier diensten constateerden wij dat de door ons bezochte afdel<strong>in</strong>gen en diensten hun f<strong>in</strong>anciële<br />

verantwoord<strong>in</strong>g grotendeels goed op orde hebben. In enkele gevallen ontbreekt echter een vermogensaansluit<strong>in</strong>g, hetgeen ook gevolgen<br />

heeft voor de geconsolideerde cijfers.<br />

De regel dat niet leden op afdel<strong>in</strong>gsavonden een hogere bijdrage moeten betalen, wordt zeer divers gehanteerd.<br />

Bij één afdel<strong>in</strong>g werd door ons assistentie verleend bij het opstellen <strong>van</strong> de jaarreken<strong>in</strong>g.<br />

Bij een andere afdel<strong>in</strong>g kwamen wij een tweede kas tegen, blijkbaar afkomstig uit een voor de afdel<strong>in</strong>g bestemde gift. Deze werd gefaseerd<br />

aangewend als bijdrage aan afdel<strong>in</strong>gsuitjes. Naar onze men<strong>in</strong>g behoren deze middelen ook <strong>in</strong> de afdel<strong>in</strong>gskas te worden gestort om <strong>van</strong><br />

daaruit overeenkomstig het doel <strong>van</strong> de gever te worden besteed.<br />

Wij constateerden dat de redelijkerwijs benodigde verzeker<strong>in</strong>gen voorhanden zijn. Wij hebben echter nog enkele opmerk<strong>in</strong>gen over de<br />

<strong>in</strong>geziene bescheiden die de dekk<strong>in</strong>g wellicht nog kunnen beïnvloeden. Deze opmerk<strong>in</strong>gen zijn op detailniveau aan de penn<strong>in</strong>gmeester<br />

overhandigd. Het is de kascommissie uit de stukken ondermeer niet duidelijk geworden hoe de dekk<strong>in</strong>g aan de diverse onderdelen wordt<br />

toegerekend.<br />

Over deze specifieke materie geven wij als kascommissie verder geen totaaloordeel.<br />

Ter ondersteun<strong>in</strong>g <strong>van</strong> beleid adviseren wij verder:<br />

-Een landelijke richtlijn vast te stellen met betrekk<strong>in</strong>g tot bijdragen hoofdbestuur aan de afdel<strong>in</strong>gen alsmede voor richtlijnen met betrekk<strong>in</strong>g<br />

tot voor de afdel<strong>in</strong>gsbijeenkomsten te vragen toegangstarieven.<br />

-Een lijst <strong>van</strong> ondermeer bij de afdel<strong>in</strong>gen en diensten aanwezige activa samen te stellen, onder andere om zicht te houden op de aanwezige<br />

apparatuur.<br />

-De vragen en onduidelijkheden met betrekk<strong>in</strong>g tot de verzeker<strong>in</strong>gen op te lossen.<br />

-Wij adviseren om het liquiditeitsbeheer <strong>van</strong> de centrale kas en <strong>van</strong> de w<strong>in</strong>kel, beter met elkaar <strong>in</strong> evenwicht te brengen en daarbij ook<br />

goed te kijken naar de thans voor beide geldende rentecondities.<br />

Omtrent het toezicht <strong>van</strong> het hoofdbestuur op de gelieerde sticht<strong>in</strong>gen bevelen wij aan:<br />

-Om er bij SNE op toe te zien dat de <strong>in</strong> de reisvoorwaarden genoemde garantieregel<strong>in</strong>g daadwerkelijk goed wordt uitgevoerd c.q. <strong>in</strong> overleg<br />

met het SNE-bestuur te onderzoeken <strong>in</strong> hoeverre een wijzig<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de reisvoorwaarden tot de reële mogelijkheden behoort.<br />

-Om er bij SNM op toe te zien dat eventuele grotere activiteiten voortaan strakker worden begeleid.<br />

-Om leden <strong>van</strong> het hoofdbestuur geen andere functies b<strong>in</strong>nen de verenig<strong>in</strong>g en/of de gelieerde sticht<strong>in</strong>gen te laten bekleden om mogelijke<br />

belangentegenstell<strong>in</strong>gen te voorkomen,<br />

waarbij wij ons realiseren dat hiertoe bij SNR een statutenwijzig<strong>in</strong>g noodzakelijk is.<br />

Wij constateren met vreugde dat de aanbevel<strong>in</strong>gen uit het vorige verslag vrijwel geheel zijn uitgevoerd. Deze aanbevel<strong>in</strong>gen hadden betrekk<strong>in</strong>g<br />

op de waarder<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de w<strong>in</strong>kelvoorraad en op het doen <strong>van</strong> een uitspraak over de verantwoordelijkheid <strong>van</strong> het gehele hoofdbestuur<br />

voor het toezicht op de sticht<strong>in</strong>gen. Die verantwoordelijkheid is door het hoofdbestuur als de zijne erkend. De enige nog resterende aanbevel<strong>in</strong>g<br />

betreft een onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een kostenbespar<strong>in</strong>g, op de vele bankreken<strong>in</strong>gen die nu <strong>in</strong> gebruik,<br />

N V B S j A A R V E R S L A g 2 0 1 1 21


zijn respectievelijk om te komen tot een verhog<strong>in</strong>g <strong>van</strong> rentebaten.<br />

Wij stellen aan de ledenvergader<strong>in</strong>g voor om de penn<strong>in</strong>gmeester te dechargeren voor het door hem gevoerde f<strong>in</strong>anciële beheer en het volledige<br />

bestuur voor het door haar gevoerde f<strong>in</strong>anciële beleid.<br />

Tot slot zeggen wij alle betrokkenen dank voor de goede medewerk<strong>in</strong>g die wij als kascommissie hebben ondervonden.<br />

De kascommissie,<br />

10 maart 2012<br />

j..j. Haasdijk R.W.j. Kouffeld D. <strong>van</strong> Nood (voorzitter)<br />

7. Verslag <strong>van</strong> de Sticht<strong>in</strong>g NVBS Railverzamel<strong>in</strong>gen (SNR) over het jaar 2011<br />

In september vernam de SNR-gemeenschap het bericht <strong>van</strong> het overlijden <strong>van</strong> Bert Ste<strong>in</strong>kamp, de man die zeer nadrukkelijk aan de wieg<br />

<strong>van</strong> de Sticht<strong>in</strong>g heeft gestaan, gedurende de eerste twee jaar als vicevoorzitter deel uitmaakte <strong>van</strong> het bestuur en ook nadien een warme<br />

belangstell<strong>in</strong>g voor, en grote betrokkenheid bij de SNR toonde, waarbij hij diverse malen <strong>van</strong> advies diende.<br />

Mutaties <strong>in</strong> samenstell<strong>in</strong>g bestuur<br />

Het bestuur <strong>van</strong> de SNR vergaderde gedurende het jaar 2011 zes maal. René jongerius, <strong>in</strong> 2010 aangetrokken als opvolger <strong>van</strong> Kees <strong>van</strong> de<br />

Meene die per 1 oktober 2011 afscheid nam, woonde al alle vergader<strong>in</strong>gen bij. Ook per 1 oktober nam Adriaan Pothuizen het secretariaat<br />

over <strong>van</strong> Dirk Eveleens Maarse. Zowel Dirk als Kees hadden het statutaire maximum <strong>van</strong> 8 jaar <strong>in</strong> het bestuur bereikt. Conservator Victor<br />

Lans<strong>in</strong>k droeg zijn taken over aan Erw<strong>in</strong> Voorhaar. Al deze mutaties werden <strong>in</strong> november tijdens een sfeervol samenzijn <strong>in</strong> het voormalige<br />

Baarnse buurtstation beklonken.<br />

Omdat Henk Eijssens <strong>in</strong> december te kennen gaf per direct als bestuurslid te willen terugtreden, bestond het bestuur per 31 december<br />

2011 uit 7 personen, t.w. de heren Peter <strong>van</strong> der Vlist, voorzitter (aftredend 2014), guus Veenendaal, vicevoorzitter (2013, laatste termijn),<br />

Ad Venderbos, penn<strong>in</strong>gmeester (2015, laatste termijn), Adriaan Pothuizen, secretaris (2015), en de leden Hans Brouwer (namens het<br />

Hoofdbestuur), Frans Duffhues (2012, laatste termijn) en René jongerius (2015).<br />

Mutaties bij de beheerders<br />

Ook onder de beheerders vonden enkele mutaties plaats. De twee medewerkers die zich bezig hielden met het beheer <strong>van</strong> de verzamel<strong>in</strong>g<br />

Topografische Kaarten, Timo Millitz en Ivo Spanjersberg, vertrokken beide naar het buitenland. Kort voor de jaarwissel<strong>in</strong>g konden als<br />

opvolgers (per 1 januari 2012) benoemd worden Kees Kooij (eerste aanspreekpunt) en Anton Kraus. Als gevolg <strong>van</strong> deze wissel<strong>in</strong>g is dit<br />

jaar geen verslag over deze deelcollectie aanwezig.<br />

Het jaar 2011 (algemeen)<br />

Een pr<strong>in</strong>cipieel verschil <strong>van</strong> <strong>in</strong>zicht tussen de SNR Penn<strong>in</strong>gmeester en de voorzitter <strong>van</strong> de NVBS Kascommissie leidde tot een aantal afspraken.<br />

Het bestuur hoopt dat hierdoor onaangenaamheden zoals <strong>in</strong> 2010 voorkomen kunnen worden.<br />

Een lang slepende zaak die ook <strong>in</strong> 2011 nog niet def<strong>in</strong>itief werd opgelost, betreft de verzeker<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de collecties. Zowel de polis als de<br />

prolongatienota waren wederom aanleid<strong>in</strong>g voor overleg met de tussenpersoon, dat <strong>in</strong> 2012 voortgaat.<br />

Een voorstel <strong>van</strong> het Hoofdbestuur om een jubileumtentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> te richten – hoewel reeds <strong>in</strong> het voorjaar gedaan – bleek, althans <strong>in</strong><br />

een hedendaagse vorm, b<strong>in</strong>nen de gestelde termijn niet realiseerbaar. Wanneer dit <strong>in</strong> de toekomst nog eens aan de orde komt, dan is een<br />

aanlooptijd <strong>van</strong> m<strong>in</strong>imaal een jaar noodzakelijk, evenals een heldere def<strong>in</strong>itie <strong>van</strong> thema en aard plus een “zware” projectleid<strong>in</strong>g. De tijd<br />

<strong>van</strong> een reeks foto’ s, plaatsbewijzen, knipsels en andere zaken, getoond <strong>in</strong> een serie vitr<strong>in</strong>es, is def<strong>in</strong>itief voorbij. Om een hedendaags<br />

publiek te boeien is veel meer nodig, waarbij vooral gedacht moet worden aan audio-visuele en <strong>in</strong>teractieve middelen en tot de verbeeld<strong>in</strong>g<br />

sprekende voorwerpen.<br />

De SNR werkte mee aan de Nieuwjaarsreceptie 2011 en de Nieuwe Ledendag <strong>in</strong> NVBS Centraal, door het openstellen <strong>van</strong> de archiefruimte<br />

<strong>in</strong> de vorm <strong>van</strong> bewaakte rondleid<strong>in</strong>gen. Aan enkele andere soortgelijke activiteiten kon, helaas, geen medewerk<strong>in</strong>g worden verleend. Dit<br />

leidde zowel b<strong>in</strong>nen als buiten de SNR tot een discussie over de wijze waarop de SNR omgaat met dergelijke “open huis” activiteiten <strong>in</strong><br />

NVBS Centraal. De positie <strong>van</strong> een archief is een andere dan die <strong>van</strong> een w<strong>in</strong>kel of bibliotheek. Niettem<strong>in</strong> behoort het SNR-archief geen<br />

ommuurde veste zijn. Het bestuur neemt zich voor hierover <strong>in</strong> de loop <strong>van</strong> 2012, na besprek<strong>in</strong>g met de beheerders, tot een beleid te<br />

komen waar<strong>in</strong> aan alle belangen recht gedaan wordt, en dit b<strong>in</strong>nen de NVBS te publiceren.<br />

Voor de belangrijkste schenk<strong>in</strong>gen en legaten <strong>van</strong> het verslagjaar en voor vele andere wetenswaardige feiten wordt, zoals altijd, verwezen<br />

naar de hieronder volgende verslagen <strong>van</strong> conservator en beheerders. Het bestuur bedankt <strong>van</strong>af deze plaats, mede namens de beheerders,<br />

al of niet postuum, een ieder die de collectie verrijkte door een schenk<strong>in</strong>g of legaat.<br />

Project digitaliser<strong>in</strong>g<br />

Met de komst <strong>van</strong> René jongerius <strong>in</strong> het bestuur is gestart met het ontwikkelen <strong>van</strong> een aanpak voor het digitaliseren <strong>van</strong> de beeldcollecties<br />

met als e<strong>in</strong>ddoel een NVBS-Beeldbank op het <strong>in</strong>ternet. De SNR beschikt over honderdduizenden negatieven, dia’s en foto’s; zelfs als daar<br />

maar een gedeelte <strong>van</strong> wordt gedigitaliseerd, stelt dat stevige eisen aan de opzet <strong>van</strong> de beeldbank. Afhankelijk <strong>van</strong> de oploss<strong>in</strong>g die wordt<br />

gekozen, brengt zo’n beeldbank ook aanmerkelijke jaarlijkse kosten met zich mee. Daarom is gestart met het <strong>in</strong> kaart brengen <strong>van</strong> de verschillende<br />

stappen <strong>in</strong> het werkproces. Aan het e<strong>in</strong>d <strong>van</strong> het verslagjaar zijn de eisen die aan het scanproces en scans moeten worden gesteld<br />

<strong>in</strong> kaart gebracht. Ook is vastgelegd volgens welke standaard de scans <strong>in</strong> de beeldbank moeten worden beschreven (het zgn. ‘metadateren’).<br />

Een goede beschrijv<strong>in</strong>g is <strong>van</strong> groot belang, willen gebruikers <strong>in</strong> de beeldbank gemakkelijk afbeeld<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> hun gad<strong>in</strong>g kunnen v<strong>in</strong>den.<br />

Ook is (voorzichtig, met een kritisch oog voor hoe de realiteit zich ontwikkelt) geconcludeerd dat begonnen kan worden om met de<br />

greenstone-software (zoals al <strong>in</strong> gebruik bij de bibliotheek) een beeldbank <strong>in</strong> te richten die aan onze eisen voldoet.<br />

Voor 2012 is het doel om vrijwilligers te werven die ons bij dit gigantische project vooruit helpen. Dit betreft alle onderdelen <strong>van</strong> het proces:<br />

scannen, metadateren en <strong>in</strong>richten/onderhouden <strong>van</strong> de beeldbank.<br />

Bij het digitaliseren zal prioriteit worden gegeven aan de diacollectie en de negatievencollectie. Door een groep vrijwilligers is al een deel<br />

<strong>van</strong> de fotocollectie Tramwegen Nederland gescand. Voor deze scans is de uitdag<strong>in</strong>g om deze <strong>van</strong> metadata te voorzien, zodat ze daadwerkelijk<br />

bruikbaar zijn <strong>in</strong> de beeldbank. Helaas heeft een subsidieaanvraag voor het uitbesteden <strong>van</strong> het scannen <strong>van</strong> de glasplaten en grootbeeldnegatieven<br />

niet “de hoofdprijs” opgeleverd, maar -óók prettig- wel een aanmoedig<strong>in</strong>gs-premie <strong>van</strong> € 1000. In 2012 zullen nieuwe<br />

pog<strong>in</strong>gen voor het verwerven <strong>van</strong> externe subsidies worden gedaan. gelukkig heeft het NVBS-Hoofdbestuur middelen beschikbaar gesteld<br />

22 NVBS j A A R V E R S L A g 2 0 1 1


voor de aanschaf <strong>van</strong> apparatuur zodat toch de nodige voortgang kan worden geboekt (mits uiteraard voldoende vrijwilligers worden<br />

gevonden).<br />

Met het digitaliseren <strong>van</strong> ‘klassiek materiaal’ zijn we er niet. NVBS-leden fotograferen tegenwoordig immers grotendeels digitaal. En ook<br />

een fl<strong>in</strong>k deel <strong>van</strong> de documentatie waar<strong>in</strong> wij geïnteresseerd zijn, is tegenwoordig digitaal. In 2011 zijn de eerste digitale collecties verworven:<br />

een set basisbeheerkaarten <strong>van</strong> Prorail en een set digitale foto’s <strong>van</strong> ons overleden lid Ad Boer. Ook voor het ordenen en ontsluiten<br />

<strong>van</strong> dit type digitale collecties zullen vrijwilligers nodig zijn.<br />

Website NVBS (SNR-gedeelte)<br />

In 2011 is ook gewerkt aan een betere presentatie <strong>van</strong> de activiteiten <strong>van</strong> de SNR op de website <strong>van</strong> de NVBS. De nieuwe website – en daarmee<br />

de nieuwe presentatie <strong>van</strong> de SNR – werd ‘onthuld’ tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2012. In 2012 zal aan de website verder worden<br />

gewerkt. Beoogd wordt gaandeweg steeds meer voor leden en andere belangstellenden <strong>in</strong>teressant materiaal toe te voegen.<br />

Toekomstvisie bestuur SNR<br />

Naarmate het jaar vorderde groeide b<strong>in</strong>nen het bestuur de behoefte om een aantal zaken b<strong>in</strong>nen de SNR gestructureerder op te zetten.<br />

Hierbij gaat het om het uniform vastleggen <strong>van</strong> legaten en schenk<strong>in</strong>gen, het bijeengaren en ontsluiten <strong>van</strong> reeds aanwezige <strong>in</strong>ventarislijsten,<br />

het zoveel mogelijk <strong>in</strong>ventariseren en registreren <strong>van</strong> (deel)collecties, het formaliseren <strong>van</strong> de aanstell<strong>in</strong>g <strong>van</strong> beheerders en assistentbeheerders,<br />

het beheer <strong>van</strong> de uitgegeven en niet-uitgegeven vrije kastruimte, en met name het aanpassen <strong>van</strong> de structuur <strong>van</strong> de SNR aan<br />

de s<strong>in</strong>ds de opricht<strong>in</strong>g gewijzigde omstandigheden.<br />

Het bestuur stelt zich hierbij ten doel de structuur en werkwijzen <strong>van</strong> de SNR en alle erbij betrokkenen verder te professionaliseren, reken<strong>in</strong>g<br />

houdend met de personen die het betreft. Het uite<strong>in</strong>delijke doel is een organisatie waar<strong>in</strong> ieder zijn hobby kan beleven op een prettige<br />

manier, maar volgens uniforme richtlijnen. In 2012 wil het bestuur overeenstemm<strong>in</strong>g bereiken over een opzet hiervoor.<br />

Vooruitkijkend kan niet voorbijgegaan worden aan de conclusie dat b<strong>in</strong>nen een aantal jaren de huidige archiefruimte ”vol” zal zijn, terwijl<br />

uitbreid<strong>in</strong>g vooralsnog niet aan de orde kan zijn. Enkele belangrijke en om<strong>van</strong>grijke archieven zijn ons toegezegd, naast de -- alleen al<br />

door de leeftijd <strong>van</strong> het NVBS ledenbestand – gestaag groeiende aanwas als gevolg <strong>van</strong> grote en kle<strong>in</strong>e schenk<strong>in</strong>gen en legaten.<br />

Er zal niet aan te ontkomen zijn dat de SNR zichzelf beperk<strong>in</strong>gen oplegt en, zo mogelijk <strong>in</strong> overleg met zusterorganisaties, tot een def<strong>in</strong>itie<br />

<strong>van</strong> de “grenzen aan de groei” komt. Kritisch zal moeten worden bezien wat wellicht dubbel aanwezig is, of er taken tussen verschillende<br />

organisaties kunnen worden verdeeld en of er mogelijk – op een verantwoorde wijze – zaken zullen moeten worden afgestoten.<br />

Duidelijk is dat kwaliteit voor kwantiteit zal moeten gaan. Hier ligt voor bestuur en beheerders de grootste uitdag<strong>in</strong>g voor de komende<br />

jaren.<br />

Beheerdersverslagen<br />

Verslag 2011 Filmarchief (Ton Pruissen)<br />

In 2011 heeft de heer R. <strong>van</strong> der Leest zijn gehele filmcollectie aan de SNR geschonken. Deze films zijn bijzonder mooi, hier was een echte<br />

c<strong>in</strong>east aan het werk. Enkele titels: geen plaats voor Blauwe Trams, De Blauwe Tram <strong>in</strong> Waterland, HTM buitenlijnen 1961 – 1963,<br />

Amsterdam 1961 – 1962, RTM motortramdiensten.<br />

In september is een plm. 5 m<strong>in</strong>uten durend filmpje op YouTube gezet met als titel: “Uit de Schatkamer <strong>van</strong> de SNR”. Tot februari 2012 was<br />

dit filmpje 5800 keer bekeken.<br />

Verslag 2011 Diatheek (Mar de Klerk)<br />

In 2011 werd de collectie dia's uitgebreid met een vijftal aanw<strong>in</strong>sten uit de nalatenschap <strong>van</strong> de heer <strong>van</strong> der Kam, <strong>in</strong>genieur bij NS Weg en<br />

Werken. Het betreft <strong>in</strong>structiedia's voor medewerkers baanonderhoud. Voorts kwamen we <strong>in</strong> het bezit <strong>van</strong> de om<strong>van</strong>grijke collecties <strong>van</strong> de<br />

overleden leden gerard Stoer en Ad Boer; met de <strong>in</strong>ventarisatie hier<strong>van</strong> is een beg<strong>in</strong> gemaakt.<br />

Bij het <strong>in</strong>ventariseren <strong>van</strong> de collectie <strong>in</strong> 2010 bleek een deel niet te voldoen aan ons kwaliteitscriterium. In 2011 is daarom begonnen met<br />

het verwijderen <strong>van</strong> deze dia's uit de collectie. Hierbij wordt een uitzonder<strong>in</strong>g gemaakt voor onderwerpen die verder niet <strong>in</strong> de diacollectie<br />

voorkomen.<br />

Verslag 2011 Negatieven <strong>in</strong> beheer bij SNR (Gerard de Graaf)<br />

Het voornaamste wapenfeit uit 2011 is de <strong>in</strong>gebruikname <strong>van</strong> de donkere kamer <strong>in</strong> de laatste maand <strong>van</strong> het jaar. Voorafgaand aan de<br />

<strong>in</strong>gebruikname moesten er veel technische problemen worden opgelost, los <strong>van</strong> het feit dat de beheerder s<strong>in</strong>ds enkele jaren een beduidend<br />

drukkere baan heeft zonder de doka-faciliteiten die zijn vorige werkgever bood. Intussen is een beg<strong>in</strong> gemaakt met het <strong>in</strong>halen <strong>van</strong> de achterstand.<br />

De collectie werd <strong>in</strong> 2011uitgebreid met de negatieven (tussen haakjes de toegekende negatiefeigenarennummers) <strong>van</strong> g.W. Stoer (1589),<br />

P.S.Postma (1590), P.L.Polak (1591), F.Korpel (1592) en Hoogkamer (1593) die ons rechtstreeks of via de erfgenamen bereikten.<br />

Verslag 2011 Materieelteken<strong>in</strong>gen (Ton Dijkers)<br />

In het verslagjaar werd een fl<strong>in</strong>k deel <strong>van</strong> de opgerolde teken<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de verkregen ladenkasten opgeborgen en vervolgens per bedrijf gesorteerd<br />

<strong>in</strong> omslagen. Hierdoor worden per bedrijf één of meer hanteerbare pakketten verkregen, waarb<strong>in</strong>nen de teken<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> een logische<br />

volgorde kunnen worden gelegd en <strong>van</strong> een registratienummer voorzien. Laatstgenoemde bezigheid is nu aan de gang. Wanneer hierbij <strong>in</strong><br />

de beschikbare ladenkasten een enkele lade vrijkomt, kan een kle<strong>in</strong> deel <strong>van</strong> de nog niet geregistreerde teken<strong>in</strong>gen uit enkele resterende rollen<br />

en uit 18 archiefdozen en een aantal verhuisdozen met opgevouwen teken<strong>in</strong>gen worden <strong>in</strong>gevoegd. Tenslotte zullen de vroeger wel<br />

geregistreerde teken<strong>in</strong>gen die opgevouwen <strong>in</strong> 31 archiefdozen zitten, worden toegevoegd. De laatstbedoelde groep is via de oude registratienummers<br />

wel toegankelijk, maar moet nieuwe registratienummers krijgen. Het zal mogelijk zijn een voorlopige catalogus samen te stellen<br />

voordat die groep <strong>in</strong> de laden is <strong>in</strong>gevoegd.<br />

In de aanwezige ladenkasten is niet veel ruimte meer beschikbaar. Daarom werd <strong>in</strong> de loop <strong>van</strong> het verslagjaar via onze conservator om<br />

aanvullende ladenkasten gevraagd. Er wordt naar gezocht.<br />

Hoewel de verzamel<strong>in</strong>g nog niet toegankelijk kon worden verklaard, kwam <strong>in</strong> het verslagjaar af en toe toch een vraag naar de ene of andere<br />

teken<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>nen. getracht wordt de aanvragers te helpen. Op basis <strong>van</strong> de gemaakte <strong>in</strong>ventarisatie <strong>van</strong> het teken<strong>in</strong>genbezit moest hun<br />

soms bericht worden dat wij de gezochte teken<strong>in</strong>g niet bezitten, doch konden enkele aanvragers worden geholpen.<br />

Verslag 2011 Topografische kaarten: zie verslag secretaris<br />

Verslag 2011 documentatie Spoor NL en voormalige koloniën (aangeleverd door Evert <strong>van</strong> Laar)<br />

De belangrijkste aanw<strong>in</strong>sten <strong>van</strong> 2011 waren:<br />

N V B S j A A R V E R S L A g 2 0 1 1 23


1. 3 januari, NS, documentatie over de dienstuitvoer<strong>in</strong>g, 1979 – 1994, 0,1m.<br />

2. 3 januari, NS, documentatie over het materieel, ca. 1960 – 2005, 0,5m.<br />

3. 8 januari, NS, documentatie over het materieel, ca. 1960 – 2005, 0,7m. Hierbij bevond zich het archief <strong>van</strong> N.M.L. Roeloffs coörd<strong>in</strong>ator <strong>van</strong> de Werkgroep<br />

NS 3737 en De Arend.<br />

4. 8 januari, NS, staten <strong>van</strong> mutaties <strong>van</strong> het reizigersmaterieel (tre<strong>in</strong>stellen, rijtuigen en locomotieven), 1991 – 2005, 0,1m.<br />

5. 15 januari, NS, elektronische spoorboekjes, 1999 – 2005, 13 omslagen.<br />

6. 21 januari, NS, Bedien<strong>in</strong>gsvoorschriften en aanschrijv<strong>in</strong>gen over de beveilig<strong>in</strong>g, ca. 1950 – 2000, <strong>van</strong> R. Ankersmit, 4,2m,<br />

7. 21 januari, NS, o.a. Formulieren, modellen en plakkers voor reizigers- en goederenvervoer, <strong>van</strong> H. de Herder, 1 map en 1 pak. N.B. De meeste stukken zijn<br />

uit de jaren 1940 tot en met 1944.<br />

8. 4 februari en latere data, <strong>van</strong> D. Eveleens Maarse, archiefstukken <strong>van</strong> NS en voorlopers, 1859 – 1991, 47 stukken; <strong>van</strong> Nederlandsch-Indië en Indonesische<br />

spoorwegmaatschappijen, 1939 – 1950, 16 stukken.<br />

9. 21 februari, NS, Bedien<strong>in</strong>gsvoorschriften, ca. 1950 – 1985, <strong>van</strong> B.H. Ste<strong>in</strong>kamp, 0,7m.<br />

10. 24 februari, NRS, 15 oktober 1880 en SS, 1 juni 1883, dienstregel<strong>in</strong>gsgrafieken, stukken over de dienstuitvoer<strong>in</strong>g, 2 banden.<br />

11. 2 mei, NS, elektronische spoorboekjes, 1990 – 2004, <strong>van</strong> T. Stevenhagen, 24 omslagen.<br />

12. 7 mei, SS, 1 juni 1891, dienstregel<strong>in</strong>gsgrafieken, stukken over de dienstuitvoer<strong>in</strong>g, 1 band.<br />

13. 5 september en 3 oktober, NS, reglementen en voorschriften, 1934 – 2000, <strong>van</strong> T. Castricum, 0,5m.<br />

14. 19 september, NS, documentatie over het materieel, ca. 1960 – 2010, 2,2m. N.B. Ook documentatie <strong>van</strong> het Spoorwegbedrijf <strong>van</strong> de Hoogovens, Syntus<br />

en Connexxion, Valleilijn Amersfoort – Ede-Wagen<strong>in</strong>gen (2010),<br />

15. 19 november, NS, reglementen en voorschriften, 1934 – 1994, <strong>van</strong> E. Voorhaar, 0,25m.<br />

16. 26 november, Rapport over de tre<strong>in</strong>ramp bij Harmelen op 8 januari 1962 met bijlagen, <strong>van</strong> R. Kapte<strong>in</strong>, 1 band en 1 pak.<br />

Verder droeg de bibliotheek documentatie over de <strong>in</strong>frastructuur over.<br />

De nieuwe aanw<strong>in</strong>sten werden beschreven en <strong>in</strong>gevoegd <strong>in</strong> de bestaande rubrieken. Regelmatig werden mondel<strong>in</strong>ge, schriftelijke en telefonische<br />

<strong>in</strong>licht<strong>in</strong>gen gegeven. Het aantal onderzoekers dat gebruik maakt <strong>van</strong> ons <strong>in</strong>teressante materiaal neemt langzaam toe. Het bestuderen<br />

<strong>van</strong> de verzamel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> hun onderl<strong>in</strong>ge samenhang beg<strong>in</strong>t vruchten af te werpen. Zo zijn <strong>in</strong> de december 2011 verschenen publicatie<br />

‘geschiedenis <strong>van</strong> de Landsspoorweg’ (<strong>in</strong> Sur<strong>in</strong>ame) door Eric Wicherts en jan Vellekoop gegevens uit de verzamel<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de SNR opgenomen.<br />

Verslag 2011 Foto’s en prentbriefkaarten spoor NL (Erikjan Sachse)<br />

Ook <strong>in</strong> 2011 is verder gegaan met het reorganiseren en saneren <strong>van</strong> de fotoverzamel<strong>in</strong>g. Het reorganisatiewerk bestond uit: het aanmaken<br />

<strong>van</strong> nieuwe bakken, zodat te volle bakken weer toegankelijk worden; het op de juiste volgorde leggen <strong>van</strong> foto’s en prentbriefkaarten; het<br />

uitnemen <strong>van</strong> slechte en dubbele foto’s en prentbriefkaarten, alsmede het <strong>in</strong>voegen <strong>van</strong> nieuw verkregen foto’s en prentbriefkaarten.<br />

Het gehele jaar is de deelverzamel<strong>in</strong>g steeds 1 à 2 keer per maand geopend geweest voor de NVBS-leden. Daarbij is ondersteun<strong>in</strong>g verkregen<br />

<strong>van</strong> de oude beheerder, R. Statius Muller. Hier<strong>van</strong> is redelijk tot goed gebruik gemaakt, er zijn ongeveer 30 bezoekers geweest. Een deel<br />

hier<strong>van</strong> waren bezoekers <strong>van</strong> bibliotheek en/of w<strong>in</strong>kel; zij konden ook zonder afspraak worden geholpen. Bij een excursie <strong>van</strong> de NVBS<br />

jongeren is er een extra openstell<strong>in</strong>g geweest, waardoor de excursiedeelnemers met het archief kennis konden maken. De kalendercommissie<br />

heeft naar foto’s gezocht voor de kalender 2013. Er zijn enkele foto’s digitaal aangeleverd t.b.v. artikelen <strong>in</strong> Op de Rails en voor de<br />

NVBS-Website. Enkele aanvragen <strong>van</strong> derden hebben geresulteerd <strong>in</strong> nieuwe lidmaatschappen <strong>van</strong> de NVBS.<br />

Nieuwe aanw<strong>in</strong>sten zijn geweest:<br />

• foto’s afkomstig uit de NVBS Fotorondzend<strong>in</strong>gen (ca. 150 stuks)<br />

• een zend<strong>in</strong>g kleurenfoto’s <strong>van</strong> het NVBS-lid Hans Casteleijn (ca. 50 stuks)<br />

• foto’s uit nalatenschappen, o.a. <strong>van</strong> dhr. Van Rooijen (ca. 200 stuks)<br />

• een schenk<strong>in</strong>g <strong>van</strong> dhr. P. Schrier (ca. 6000 stuks)<br />

Hiermee wordt de <strong>in</strong> het verleden wat verwaarloosde periode na 1980 goed opgevuld. De meeste kleurenfoto’s worden <strong>in</strong> de hiervoor<br />

bedoelde aparte sectie ondergebracht.<br />

Een aantal leden heeft toegezegd fotomateriaal aan SNR te gaan leveren. Onderhandel<strong>in</strong>gen hierover verkeren <strong>in</strong> uiteenlopende stadia.<br />

Er zijn <strong>in</strong> 2011 geen noemenswaardige kosten gemaakt. In 2012 zal echter gekeken worden of beperkte hoeveelheden foto’s en kaarten<br />

welke de collectie goed aanvullen aangekocht kunnen worden.<br />

Een hoeveelheid dubbele en m<strong>in</strong>der goede foto’s is door de beheerder afgestoten en daarna <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>kel te koop aangeboden.<br />

Verslag 2011 Knipsels Spoorwegen NL (Henk Borsten)<br />

Dit jaar toegevoegd de door diverse leden toegezonden knipsels.<br />

Verslag 2011 plaatsbewijzen spoorwegen (Gerrit <strong>van</strong> Straaten)<br />

Ook <strong>in</strong> het verslagjaar 2011 is weer gewerkt aan de albumserie NS-MODELLENBOEK. Hoofdstuk 3, Internationale Vervoerbewijzen (acht<br />

albums) is nu geheel gereedgekomen. Voor Hoofdstuk 6, Speciale Vervoerbewijzen (negen albums) geldt hetzelfde. In totaal is er een<br />

recordaantal <strong>van</strong> 12 albums gevuld. Op dit moment zijn nog <strong>in</strong> de albums <strong>van</strong> Hoofdstuk 1, gewone Enkele Reis en Retourkaarten, de secties<br />

betreffende de automaat- en loketmach<strong>in</strong>e-afgiften te doen. Hierna zullen <strong>in</strong> de toekomst de werkzaamheden beperkt kunnen blijven<br />

tot af en toe nieuwe aanw<strong>in</strong>sten <strong>in</strong>voegen. Naast vervoerbewijzen is ook een verzamel<strong>in</strong>g documentatie <strong>in</strong>zake tarieven, kaartsoorten,<br />

dienstvoorschriften op dit gebied, enz. aanwezig. Deze omvat nu 150 kavels en beslaat ruim twee meter planklengte.<br />

In het verslagjaar 2011 werden 29 schenk<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> kaartjes en/of documentatie ont<strong>van</strong>gen. Deze schenk<strong>in</strong>gen (waar<strong>van</strong> 2 postuum),<br />

waren afkomstig <strong>van</strong> 24 personen. Ook is een kle<strong>in</strong> aantal historisch waardevolle vervoerbewijzen aangekocht via het <strong>in</strong>ternet; hierbij was<br />

onder andere een bijzonder fraai algemeen abonnement uit 1920 compleet met ‘photographisch portret’ <strong>van</strong> de houdster.<br />

Er zijn <strong>in</strong> het verslagjaar enkele vragen <strong>van</strong> leden en derden (waaronder Radio TV Utrecht) b<strong>in</strong>nengekomen; voor zover die op vervoerbewijzen<br />

betrekk<strong>in</strong>g hadden konden deze met behulp <strong>van</strong> de aanwezige documentatie, enz. beantwoord worden. Drie keer werd een bezoeker<br />

op afspraak ont<strong>van</strong>gen; daarnaast zijn enkele keren ‘toevallige voorbijgangers’ te woord gestaan en/of is hen het een en ander getoond<br />

uit de Collectie. Diverse verzamelaars <strong>van</strong> vervoerbewijzen hebben de voorraad dubbelen <strong>van</strong> de Collectie bekeken en daaruit aanvull<strong>in</strong>gen<br />

voor hun eigen collecties gekocht.<br />

Deelgenomen is aan de rondleid<strong>in</strong>gen annex tentoonstell<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de SNR-Archiefruimte ter gelegenheid <strong>van</strong> de Nieuwjaarsbijeenkomst op<br />

8 januari (50 deelnemers aan de rondleid<strong>in</strong>gen) en de Nieuwe Ledendag op 20 augustus (27 deelnemers). Dit leverde vele geïnteresseerde<br />

reacties <strong>van</strong> bezoekers op en ook uit<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> verbaz<strong>in</strong>g over de om<strong>van</strong>g en <strong>in</strong>houd <strong>van</strong> de diverse deelcollecties <strong>van</strong> de SNR<br />

Railverzamel<strong>in</strong>gen.<br />

24 NVBS j A A R V E R S L A g 2 0 1 1


Verslag 2011 Foto’s en prentbriefkaarten spoorwegen buitenland, <strong>in</strong>cl. voormalige koloniën (Remmo Statius Muller)<br />

De om<strong>van</strong>grijke deelcollectie Spoorwegen Buitenland bestond tot beg<strong>in</strong> 2011 deels nog uit afzonderlijke verzamel<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> nalatenschappen,<br />

die tot dusver niet waren geïntegreerd <strong>in</strong> de algehele verzamel<strong>in</strong>g. Het <strong>in</strong>tegratieproces <strong>van</strong> deze nalatenschappen is <strong>in</strong> 2011 <strong>in</strong> grote<br />

lijnen afgerond. Een drietal bijzondere deelverzamel<strong>in</strong>gen zal ook <strong>in</strong> de toekomst nog afzonderlijk blijven bewaard.<br />

Het werd bovendien nodig geacht de bestaande collectie verder te saneren omdat er zich hier<strong>in</strong> erg veel doublures bev<strong>in</strong>den, en ook omdat<br />

sommige onderwerpen ruimschoots zijn oververtegenwoordigd waardoor er meer op kwaliteit kan worden geselecteerd. Met de <strong>in</strong>tegratie<br />

en saner<strong>in</strong>g <strong>van</strong> deze verzamel<strong>in</strong>gen is <strong>in</strong> de loop <strong>van</strong> het jaar begonnen. Hiermee wordt de weg vrij gemaakt om <strong>in</strong> de toekomst weer verzamel<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> de collectie te kunnen opnemen. Voorwaarde is wel dat deze foto's <strong>van</strong> historische waarde zijn en ook het kwalitatief waard<br />

zijn te worden opgenomen <strong>in</strong> de collectie. De overcomplete foto’s en briefkaarten worden overgedragen aan de NVBS-w<strong>in</strong>kel. Dit proces is<br />

echter nog niet voltooid: pas <strong>in</strong> de loop <strong>van</strong> 2012 zal deze saner<strong>in</strong>g worden afgerond.<br />

Dit jaar zijn er geen specifieke collecties uit nalatenschappen toegevoegd. Wel zijn enkele giften ont<strong>van</strong>gen. De belangrijkste gift was<br />

afkomstig <strong>van</strong> het NVBS-lid Verberne, die een groot aantal afdrukken <strong>van</strong> groot formaat en <strong>van</strong> hoogwaardige kwaliteit aan de SNR schonk.<br />

Daarnaast liet het NVBS-lid Hans Casteleijn zich weer niet onbetuigd: net als <strong>in</strong> voorgaande jaren heeft hij veel <strong>van</strong> zijn foto’s aan de SNR<br />

geschonken.<br />

Wegens de om<strong>van</strong>grijke reorganisatie en saner<strong>in</strong>g kon de collectie <strong>in</strong> 2011 <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe niet door leden of derden worden geraadpleegd.<br />

Daarop is het afgelopen jaar <strong>in</strong> enkele gevallen een uitzonder<strong>in</strong>g gemaakt. Zo werden verzoeken <strong>in</strong>gewilligd <strong>van</strong> een Belgisch lid, alsook<br />

<strong>van</strong> een groep Indonesiërs die bezig zijn de geschiedenis <strong>van</strong> de spoorwegen <strong>in</strong> Indonesië op papier te zetten. Een ander verzoek werd<br />

eveneens gehonoreerd: een auteur die bezig was een boekje over de geschiedenis <strong>van</strong> de Landsspoorweg <strong>in</strong> Sur<strong>in</strong>ame samen te stellen, heeft<br />

een groot aantal scans gekregen. Het boekje is <strong>in</strong>middels verschenen en is s<strong>in</strong>ds kort <strong>in</strong> de NVBS-bibliotheek beschikbaar. Daarnaast is<br />

enkele keren een beroep gedaan door de redactie <strong>van</strong> het NVBS-blad Op de Rails. De verwacht<strong>in</strong>g is dat de collectie <strong>in</strong> het voorjaar <strong>van</strong><br />

2012 weer door iedereen kan worden geraadpleegd, met uitzonder<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de deelcollectie Zwitserland.<br />

Verslag 2011 documentatie tramwegen NL en voormalige koloniën (Sam de Lange)<br />

De deelverzamel<strong>in</strong>g Documentatie Tramwegen Nederland (DTN) werd <strong>in</strong> 2011 vrij regelmatig geraadpleegd door een aantal leden. De<br />

belangstell<strong>in</strong>g g<strong>in</strong>g daarbij vooral uit naar Amsterdam, Blauwe tram en Maasbuurt.<br />

Nieuwe aanw<strong>in</strong>sten waren er dit jaar we<strong>in</strong>ig. De heer Eveleens Maarse, voormalig secretaris <strong>van</strong> de SNR, zorgde wederom voor een aantal<br />

<strong>in</strong>teressante historische stukken. Uit een aanverwante deelverzamel<strong>in</strong>g kwam een opmerkelijk werkplaatsboek <strong>van</strong> de RET boven water.<br />

Evenals vorig jaar kon de NVBS-w<strong>in</strong>kel worden voorzien <strong>van</strong> een groot aantal documenten die dubbel aanwezig bleken. Het ontdubbelen<br />

<strong>van</strong> de verzamel<strong>in</strong>g is nu vrijwel voltooid. De daarbij vrijgekomen ruimte is weer gevuld door het overhevelen <strong>van</strong> delen <strong>van</strong> mijn eigen<br />

verzamel<strong>in</strong>g naar die <strong>van</strong> de NVBS. Op die manier wordt het voor mijn nabestaanden ook wat overzichtelijker.<br />

De vorig jaar genoemde mogelijkheid om op vrijdag <strong>in</strong> de verzamel<strong>in</strong>g te kijken is vervallen. Alleen op maandag is het vrijwel steeds mogelijk<br />

om onaangekondigd langs te komen. Op andere dagen kan dat alleen na afspraak.<br />

Verslag 2011 foto’s en prentbriefkaarten tramwegen NL en voormalige koloniën (René Janson)<br />

Het jaar 2011 stond <strong>in</strong> het teken <strong>van</strong> digitaliser<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de gehele collectie. In nauw overleg met het bestuur <strong>in</strong> de persoon <strong>van</strong> René<br />

jongerius zijn met Tim Castricum en René janson (en <strong>in</strong> de marge ook Ab <strong>van</strong> Donselaar en Marc <strong>van</strong> Deventer ) afspraken gemaakt over<br />

de procedures, de softwarematige aanpak, de registratie <strong>van</strong> de gegevens, de beschikbaarheid voor de leden en de <strong>in</strong>zet <strong>van</strong> Tim Castricum<br />

als specialist en scanner.<br />

Afgesproken is, dat als proef de tramwegen <strong>van</strong> de stad en prov<strong>in</strong>cie gron<strong>in</strong>gen zullen worden aangepakt en op basis <strong>van</strong> de ervar<strong>in</strong>gen tijdens<br />

de digitale verwerk<strong>in</strong>g ook de overige prov<strong>in</strong>cies zullen volgen volgens het systeem Sluiter. Beschikbaar voor digitale verwerk<strong>in</strong>g zijn<br />

nu behalve gron<strong>in</strong>gen de prov<strong>in</strong>cies Friesland, Drenthe en Overijssel. Het gangpad <strong>van</strong> het archief, beschikbaar voor de collectie, is zodanig<br />

geordend, dat alle (deel-) collecties <strong>van</strong> elke prov<strong>in</strong>cie bij elkaar staan, zodat verwerk<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de (deel-)collecties tot één collectie wordt<br />

vergemakkelijkt. Per prov<strong>in</strong>cie werd een topografische kaart gemaakt, waarbij de maatschappijen en hun trajecten werden genummerd.<br />

Indien nodig werd er <strong>in</strong> het kaarten- en fotobestand onderscheid gemaakt <strong>in</strong> een aantal categorieën:<br />

- tramfoto’s en –kaarten<br />

- foto’s / kaarten <strong>van</strong> de situatie (zonder tram)<br />

- remisefoto’s / -kaarten<br />

- locopnames<br />

- rijtuigen<br />

- goederenwagons<br />

- museumaangelegenheden tot nu toe<br />

- diverse<br />

Voor stadstrambedrijven gold, dat de orden<strong>in</strong>g tegen de wijzers <strong>van</strong> de klok werd toegepast op de ligg<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het stratenplan. Voorbeeld:<br />

voor de stad gron<strong>in</strong>gen betekent het, dat <strong>van</strong>af het Noorderstation via de Kraneweg, de Heereweg en de Oosters<strong>in</strong>gel de klok is rond<br />

gegaan. In m<strong>in</strong>dere mate gold dat voor de steden Enschede en Zwolle.<br />

In het totaal is er veel werk verzet, daar de collectie <strong>van</strong> de NTM zeer om<strong>van</strong>grijk bleek met <strong>in</strong> iets m<strong>in</strong>dere mate die <strong>van</strong> de DSM/EDS. De<br />

andere maatschappijen hebben duidelijk een kle<strong>in</strong>ere om<strong>van</strong>g.<br />

Het was het laatste jaar <strong>van</strong> jos jekel als beheerder <strong>van</strong> de collectie; leeftijd en gezondheid noopten hem tot een stap terug. Op zijn aanbevel<strong>in</strong>g<br />

heeft het bestuur René janson als zijn opvolger benoemd. jos voelt onverm<strong>in</strong>derd een grote band met de collectie, en blijft als assistent<br />

wel betrokken.<br />

Het afgelopen jaar zijn i.s.m. de andere beheerders enige rondleid<strong>in</strong>gen gehouden voor leden en nieuwe leden, ter promotie <strong>van</strong> de SNR.<br />

Bij bovenstaande werkzaamheden is Sam de Lange de grote steun en toeverlaat geweest.<br />

Verslag 2011 knipsels tramwegen NL (Ronald Weber)<br />

In 2011 is de collectie <strong>van</strong> de RET verder bewerkt, en voorlopig afgesloten. Vervolgens is gestart met de collectie <strong>van</strong> het gVBA.<br />

In 2011 heeft de Heer <strong>van</strong> Lith uit Voorburg het verzoek gedaan de collectie <strong>van</strong> de WSM te mogen <strong>in</strong>zien i.v.m. het schrijven <strong>van</strong> een boek<br />

over de WSM. Het verzoek is <strong>in</strong>gewilligd; de <strong>in</strong>druk is dat de knipsels veel “nieuwe” <strong>in</strong>formatie opleverden.<br />

Verslag 2011 vervoerbewijzen tramwegen NL en voormalige koloniën (Marco Moerland)<br />

In het afgelopen jaar is de verzamel<strong>in</strong>g plaatsbewijzen tramwegen aangevuld met enige nieuwe plaatsbewijzen die uit nalatenschappen en<br />

door giften verkregen zijn. Bovendien zijn nieuw verschenen hedendaagse plaatsbewijzen aan de verzamel<strong>in</strong>g toegevoegd. In het verslag-<br />

N V B S j A A R V E R S L A g 2 0 1 1 25


jaar is de verzamel<strong>in</strong>g enige keren geraadpleegd door leden. Per e-mail gestelde vragen zijn beantwoord en <strong>in</strong> sommige gevallen geïllustreerd<br />

met gescande afbeeld<strong>in</strong>gen uit de collectie. Plaatsbewijzen uit de verzamel<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de SNR zijn gepubliceerd <strong>in</strong> een boekje over de<br />

Landsspoorweg <strong>in</strong> Sur<strong>in</strong>ame <strong>van</strong> de auteurs Eric Wicherts en jan Veltkamp. Dit boekje wordt <strong>in</strong> Sur<strong>in</strong>ame onder andere <strong>in</strong> het onderwijs<br />

gebruikt. De beheerder <strong>van</strong> de verzamel<strong>in</strong>g heeft voor diverse NVBS-afdel<strong>in</strong>gen een lez<strong>in</strong>g over plaatsbewijzen <strong>in</strong> oorlogstijd gehouden.<br />

Voor het illustreren <strong>van</strong> deze lez<strong>in</strong>g zijn onder andere plaatsbewijzen uit de SNR-collectie gebruikt.<br />

Verslag 2011 foto’s en prentbriefkaarten tramwegen B, L, F (Maurits <strong>van</strong> Witsen)<br />

In de loop <strong>van</strong> 2011 zijn de fotoverzamel<strong>in</strong>gen beide nog verder gegroeid tot 14, resp 13½ duizend stuks, mede dankzij schenk<strong>in</strong>gen <strong>van</strong><br />

actieve NVBS-fotografen, voorts via <strong>in</strong>formatie op <strong>in</strong>ternet en dankzij contacten met fotoverzamelaars, bij wie enkele <strong>in</strong>teressante historische<br />

documenten konden worden besteld. Illustraties uit de periode 1980 tot heden zijn <strong>in</strong> ruimere mate voorhanden. Foto’s <strong>van</strong> het nieuwe<br />

rollend materieel en <strong>van</strong> recent <strong>in</strong> dienst gestelde nieuwe trajecten blijven uiteraard zeer welkom.<br />

Een uniforme, hoe dan ook meer systematische <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g <strong>van</strong> alle fotoverzamel<strong>in</strong>gen bestaat nog niet. De verzamel<strong>in</strong>gen Belgie, Luxemburg<br />

en Frankrijk zijn volgens een eigen systeem beter toegankelijk gemaakt. Er is <strong>in</strong>middels wel nader overleg gevoerd met de beheerders <strong>van</strong><br />

andere tramverzamel<strong>in</strong>gen, maar mede door slechte gezondheid <strong>van</strong> de partners heeft een en ander geen nadere uitwerk<strong>in</strong>g gekregen.<br />

De NVBS-verzamel<strong>in</strong>gen België, Luxemburg en Frankrijk blijven voorlopig nog geheel <strong>in</strong> Zeist ondergebracht. Het is gunstig dat het NVBSarchief<br />

<strong>in</strong> het naburige Amersfoort is overgebracht.<br />

Het aantal bezoeken aan de verzamel<strong>in</strong>g bedroeg drie. Voorts waren er diverse schriftelijke verzoeken om documentatie met foto's. Het<br />

betreft hier vaak ook Belgische verzamelaars, tevens lid <strong>van</strong> de NVBS. Deze bezoeken en brieven hebben tevens geleid tot om<strong>van</strong>grijke fotobestell<strong>in</strong>gen.<br />

Verslag 2011 foto’s en prentbriefkaarten tramwegen buitenland (excl. B, L, F) (Pim <strong>van</strong> der Kuijlen)<br />

De prentbriefkaartencollectie is <strong>in</strong> zijn geheel ondergebracht <strong>in</strong> Amersfoort. In 2011 lukte het de werkvoorraad <strong>in</strong> zijn geheel <strong>in</strong> te voegen.<br />

De collecties zit <strong>in</strong> 25 ladenkastjes; beoogd wordt <strong>in</strong> 2012 een def<strong>in</strong>itieve <strong>in</strong>houdsopgave te maken. Een toegangssleutel (=<strong>in</strong>houdsopgave)<br />

is bij Sam de Lange aanwezig.<br />

De fotocollectie met foto’s tot 10x15 is medio 2011 overgebracht <strong>van</strong> Tilburg naar Amersfoort. Hij omvatte e<strong>in</strong>d 2011 14.750 stuks. In<br />

2012 zal meer aandacht gericht worden op kle<strong>in</strong>ere, voor ons (voorlopig) nog onbekende trambedrijven, waarvoor de beheerder graag <strong>in</strong><br />

kontakt komt met tramfotografen die plaatjes als hier bedoeld <strong>in</strong> hun bezit hebben. Voor de collectie zijn <strong>in</strong>middels 27 kastjes nodig, terwijl<br />

er een werkvoorraad <strong>van</strong> 15 schoenendozen ligt. Ook voor deze collectie heeft Sam de Lange een toegangssleutel.<br />

De fotocollectie met foto’s <strong>van</strong> 13x18 tot 20x30 bev<strong>in</strong>dt zich <strong>in</strong> Tilburg. Er wordt wekelijks één avond aan besteed, en de voorraad te<br />

bewerken foto’s is voldoende. Er is (nog) geen toegangssleutel.<br />

Er zijn 10 foto’s groter dan 20x30; aan deze collectie is nog niets gedaan.<br />

De beheerder wordt door 5 medewerkers bijgestaan.<br />

Slotwoord <strong>van</strong> de <strong>in</strong> 2011 aangetreden conservator (Erw<strong>in</strong> Voorhaar)<br />

In het afgelopen jaar ben ik aangetreden als nieuwe conservator. Ik werk bij het Nederlands Instituut voor Beeld en geluid <strong>in</strong> Hilversum en<br />

stel graag mijn kennis <strong>in</strong> dienst <strong>van</strong> de NVBS.<br />

In 2011 is veel werk verricht <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met de beheerders en bestuursleden.<br />

Zo werd, samen met René jongerius de basis gelegd voor de nieuwe handleid<strong>in</strong>g metadatabeheer.<br />

Ook werd een opzet gemaakt voor de eerste stappen <strong>van</strong> de beoogde digitaliser<strong>in</strong>g <strong>van</strong> delen <strong>van</strong> het archief. Dit uitte zich ook door het<br />

geven <strong>van</strong> uitleg aan de beheerders en het bepalen <strong>van</strong> een richtlijn. Fysiek werden de nodige <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>gen verricht, zoals het plaatsen <strong>van</strong><br />

materialen <strong>in</strong> kasten en het opruimen en aanpassen <strong>van</strong> de archiefruimte. Vele vragen <strong>van</strong> derden werden beantwoord door deze door te<br />

sturen naar de daarvoor ter zake kundige beheerders. Veel tijd g<strong>in</strong>g zitten <strong>in</strong> het persoonlijk leren kennen <strong>van</strong> de beheerders. Aangezien het<br />

<strong>in</strong> de bedoel<strong>in</strong>g ligt om de conservator een meer zichtbare rol te laten spelen was dit natuurlijk een eerste stap naar een betere en helderder<br />

overlegstructuur. Veel overleg volgde; o.a. met de nieuwe beheerders <strong>van</strong> de topografische collectie, waarvoor ook een beleidspunten-plan<br />

werd geschreven. Vragen <strong>van</strong> beheerders <strong>in</strong>zake meer archieftechnische zaken als het op juiste wijze bewaren <strong>van</strong> materialen werden ook<br />

beantwoord. Er was overleg met het Stoomtram Documentatie Centrum (over een eventuele overname <strong>van</strong> delen <strong>van</strong> hun collectie) en met<br />

Het Utrechts Archief.<br />

Ik ben daarnaast druk doende een oploss<strong>in</strong>g te zoeken voor het langzaam groter wordende ruimte- probleem. Instructie over <strong>in</strong>ventarisatie,<br />

selectie en afstot<strong>in</strong>g naar de beheerders was het gevolg. Ook zullen er <strong>in</strong> de komende periode meer ladenkasten komen waarvoor nog ruimte<br />

moet worden geschapen, hetgeen <strong>in</strong> overleg met verschillende beheerders <strong>in</strong> 2012 plaats zal gaan v<strong>in</strong>den.<br />

Aan het beg<strong>in</strong> <strong>van</strong> 2012 heb ik een tijdelijke tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong>gericht <strong>in</strong> Amersfoort centraal, met als thema "Het design <strong>van</strong> London<br />

Transport". Coörd<strong>in</strong>atie <strong>van</strong> meer tentoonstell<strong>in</strong>gen zal volgen. In 2011 is vooral gepoogd om de mensen b<strong>in</strong>nen SNR meer bij elkaar te<br />

brengen, en meer contact te zoeken met andere afdel<strong>in</strong>gen en diensten, zoals de w<strong>in</strong>kel en bibliotheek met als doel duidelijkheid te brengen<br />

<strong>in</strong> datgene waar we voor staan: het archief <strong>van</strong>, voor en door de NVBS. Openheid is daarbij <strong>van</strong> belang en dat werd al gerealiseerd met<br />

enkele openstell<strong>in</strong>gen voor publiek, zoals tijdens de nieuwjaarsrecepties. Daarbij mocht het archief zich <strong>in</strong> groeiende belangstell<strong>in</strong>g verheugen.<br />

Inmiddels zijn als promotiemiddel een film (op youtube) en een powerpo<strong>in</strong>t-presentatie gemaakt.<br />

Op deze weg wil ik graag <strong>in</strong> 2012 en volgende jaren doorgaan!<br />

8. Verslag <strong>van</strong> de Sticht<strong>in</strong>g NVBS Excursies (SNE) over het jaar 2011<br />

Het was voor de SNE een prima jaar met méér excursies en méér deelnemers. Bij forse overteken<strong>in</strong>g proberen we een excursie te herhalen,<br />

maar soms moeten we belangstellenden teleurstellen. Hoogtepunt <strong>van</strong> 2011 was natuurlijk de rit met de NS 1200-en die <strong>in</strong> het kader <strong>van</strong><br />

het 80-jarig NVBS jubileum werd georganiseerd. Een week na de publicatie <strong>van</strong> deze rit waren er al geen kaartjes meer beschikbaar (!).<br />

De belangstell<strong>in</strong>g voor de verre reis naar Mexico en de Verenigde Staten was daarentegen zo ger<strong>in</strong>g dat deze niet door kon gaan. Het kan<br />

zijn dat de economische crisis hier de oorzaak <strong>van</strong> is. Voorlopig zullen we dan ook terughoudend zijn met het organiseren <strong>van</strong> (dure) verre<br />

reizen.<br />

Nr datum excursie aantal deelnemers<br />

813 16 – 27 februari W<strong>in</strong>terreis: Tussen Moldau en Tatra 47<br />

814 2 april en 9 juli Sporen <strong>in</strong> het Veen 149<br />

26 NVBS j A A R V E R S L A g 2 0 1 1


815 9 april Sporen uit het verleden: Baronnenlijn 57<br />

816 30 april Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag: Van Halve Zool tot groote L<strong>in</strong>dt 141<br />

817 5 – 12 juni Flexreis Sächsische Schweiz 40<br />

818 30 juni – 4 juli Schönes Wochenende Schwarzwald 53<br />

819 3 -13 augustus Zwitserland: Via Cook 31<br />

820 3 september Sporen uit het verleden: Limburgs mijnspoor 59<br />

821 16 september – 2 oktober Najaarsreis Roemenië 34<br />

822 12 november Excursie en reünie 1200’en 260<br />

823 18 – 21 november Le Weekend avec Citadis et Billard 26<br />

824 28 december Oliebollenrit <strong>van</strong> Blijdorp naar Beverwaard 96<br />

Eendaagse excursies<br />

Het aantal belangstellenden voor de veenexcursie naar de firma Werner Koch <strong>in</strong> het Noord-Duitse Niedersachsen overtrof onze stoutste<br />

verwacht<strong>in</strong>gen en werd daarom twee keer uitgevoerd. Met een driedelige Schienenbus <strong>van</strong> de Museumsbahn Ammerland-Saterland werd<br />

<strong>van</strong> Leer naar Sedelsberg gereden, met de nodige fotostops en Kaffee mit Kuchen. In Ramsloh stonden bussen klaar om ons naar de veenspoorlijn<br />

te brengen. Met de veentre<strong>in</strong>, bestaande uit 2 locomotieven en 4 wagens zijn we ongeveer 5 km het veengebied <strong>in</strong>gereden. Op het<br />

e<strong>in</strong>dpunt werd een uitgebreide uitleg over het ontstaan <strong>van</strong> het veen en het gebruik <strong>van</strong> turf gegeven.<br />

Voorgaand aan de Algemene Leden Vergader<strong>in</strong>g werd een spoorzoekersexcursie georganiseerd naar de Baronnenlijn, de voormalige spoorlijn<br />

Apeldoorn – Zwolle. De stationsgebouwen zijn gesloopt, dat <strong>van</strong> Vaassen uitgezonderd. De voorjaarszon scheen uitbundig op de vier<br />

overgebleven wachtposten <strong>in</strong> Apeldoorn en Epe, die er als nieuw bijstaan. Het tracé was bijna overal goed te herkennen, zeker driekwart<br />

<strong>van</strong> de lijn is een tweede leven als fietspad begonnen. Met de bus werd 32 maal de ‘overweg’ gepasseerd, terwijl achtergrond<strong>in</strong>formatie<br />

werd verstrekt door joop Bosch en gert <strong>van</strong> Es.<br />

Met het museumstel DE2 186 <strong>van</strong> de sticht<strong>in</strong>g Historisch Streekvervoer Achterhoek brachten we op Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag 2011 een bezoek aan<br />

diverse goederensporen. Vanuit Lage Zwaluwe g<strong>in</strong>g het over de voormalige Halve-Zolenlijn tot het huidige e<strong>in</strong>dpunt Oosterhout Weststad.<br />

De tweede lijn was die naar de Dordrechtse Zeehaven waar tre<strong>in</strong> en schip gezamenlijk op de foto konden. Het derde doel <strong>van</strong> de dag was<br />

Van Leeuwen Buizen <strong>in</strong> Zwijndrecht. Daar konden we mooie foto's maken <strong>van</strong> de dieseltwee naast de grote fabriekshallen. Dankzij de<br />

<strong>in</strong>zet <strong>van</strong> de Achterhoekers en het hele mooie weer was het een erg gezellige dag.<br />

In de negende editie <strong>van</strong> ‘Sporen uit het Verleden’ stond de spoorgeschiedenis <strong>van</strong> de Limburgse mijnen centraal. De bus koerste eerst westwaarts<br />

naar het julianakanaal, waar we <strong>in</strong> Urmond en Ste<strong>in</strong> een <strong>in</strong>druk kregen <strong>van</strong> de afvoerlijnen voor het zwarte goud. Mijndeskundige<br />

gerard de graaf zorgde voor de nodige <strong>in</strong>teressante feiten. In de Steenkolenmijn Valkenburg kregen we een rondleid<strong>in</strong>g door oud-mijnwerkers<br />

en waren onder de <strong>in</strong>druk <strong>van</strong> de zware arbeidsomstandigheden waaronder de ‘koempels’ hun werkzaamheden verrichtten. Na een<br />

stop bij de Domaniale Mijn Nulland <strong>in</strong> Kerkrade werd via de grensweg Nieuwstraat/Neustraße naar Eygelshoven gereden voor het bekijken<br />

<strong>van</strong> een voormalige locloods. Na de borrel werd over het voormalige mijnspoortracé <strong>in</strong> Hoensbroek gewandeld. Het was een leuke dag en<br />

hoewel men veel moeite heeft gedaan om alle sporen <strong>van</strong> het mijnverleden uit te wissen, is men daar gelukkig toch niet volledig <strong>in</strong><br />

geslaagd.<br />

Wie had dertien jaar geleden bij het ‘afscheid’ <strong>van</strong> de 1200’en gedacht dat deze locserie anno 2011 nog eens het stralende middelpunt zou<br />

zijn <strong>van</strong> een groot spoorwegfeest? Twee locs <strong>van</strong> het vermaarde type trokken een excursietre<strong>in</strong> door West-Nederland en voegden zich tijdens<br />

de ‘middagpauze’ bij hun zes soortgenoten <strong>in</strong> Amersfoort, waar door noest schilderwerk vrijwel alle huisstijlkleuren te zien waren,<br />

<strong>van</strong> het aflever<strong>in</strong>gsturkoois op de 1201 tot de roodgele ‘NVBS-bestickerde’ 1254. Hierbij was de bru<strong>in</strong>e 1218 de absolute smaakmaker. Met<br />

de 1254 plus excursietre<strong>in</strong> werd doorgereden naar Stroe, waar de loctre<strong>in</strong> bestaande uit vier 1200'en passeerde. De dag e<strong>in</strong>digde <strong>in</strong> het laatste<br />

daglicht met een bijzondere l<strong>in</strong>e-up <strong>in</strong> Apeldoorn.<br />

De zeer geslaagde dag werd mogelijk gemaakt door de medewerk<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het Spoorwegmuseum, NS Chartertra<strong>in</strong>s, NS Reizigers,<br />

Werkgroep1501/Sticht<strong>in</strong>g KLOK, Sticht<strong>in</strong>g Historisch Dieselmaterieel, EETC, RRF, Märkl<strong>in</strong> en vele vrijwilligers, waarvoor grote dank. We<br />

hebben er weliswaar geld bij moeten leggen om de deelnemersprijs laag te houden, maar heel veel mensen hebben er wel een erg leuke dag<br />

door kunnen krijgen. Dus wat ons betreft zou zo'n feest nog wel een keer mogen plaatsv<strong>in</strong>den.<br />

Traditiegetrouw voert de Oliebollenrit om het jaar naar een tramstad. De laatste woensdag werd <strong>in</strong> Rotterdam met een vierassige motorwagen<br />

met bijwagen uit 1931 <strong>van</strong> de Sticht<strong>in</strong>g RoMeO een rondrit gemaakt. De route voert, onder genot <strong>van</strong> oliebollen, warme chocolademelk<br />

en glas glühwe<strong>in</strong>, naar Blijdorp, Lombardijen en Beverwaard. De nodige fotostops werden gemaakt en de nieuwe remise <strong>in</strong><br />

Beverwaard werd bezocht.<br />

Meerdaagse reizen<br />

De w<strong>in</strong>terreis voerde naar Tsjechië en Slowakije. Over de lokale spoorlijnen ten zuiden <strong>van</strong> Praag werd met dieselmotorwagen M262.1117<br />

met aanhangrijtuig een mooie excursie gemaakt. Een tramrit met twee museumtramstellen vormde de afsluit<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het bezoek aan Praag.<br />

Na een vrije dag <strong>in</strong> Brno reisden we naar het Tatra-gebergte <strong>in</strong> Slowakije. Er lag we<strong>in</strong>ig sneeuw, maar was er het wel ijzig koud. We maakten<br />

kennis met het moderne Zwitserse materieel <strong>van</strong> de elektrische meterspoorlijnen en maakten een prachtige excursie met de historische<br />

‘Kométa’. Een w<strong>in</strong>terreis zonder stoom is eigenlijk niet denkbaar. Daarom werd <strong>van</strong>uit Olomouc een excursie gemaakt naar de smalspoorlijn<br />

Tremešnáve Slezsku – Osoblaha, tegen de Poolse grens. De terugreis werd onderbroken <strong>in</strong> Chemnitz voor een rondrit door Saksen per<br />

‘Ferkeltaxe‘ waarbij onder andere een fotostop op het markante Markersbachviaduct werd gemaakt.<br />

Het schilderachtige stadje Pirna aan de Elbe was de uitvalsbasis voor de Flexreizigers. Als eerste excursie werd een afwisselende rit met een<br />

LOWA-tramstel (met twee bijwagens) over een groot deel <strong>van</strong> het Dresdense tramnet gemaakt. ’s Middags stond een smalspoorrit met de<br />

Weisseritztalbahn ten zuiden <strong>van</strong> Dresden op het programma. De volgende excursie g<strong>in</strong>g het met een Ferkeltaxe-tre<strong>in</strong>stel <strong>van</strong> de<br />

Ostsächsische Eisenbahnfreunde naar Weisswasser. Het doel was de Waldeisenbahn Muskau, waar een stoomtre<strong>in</strong> de groep tot Bad<br />

Muskau en Kromlau bracht. Tenslotte werd <strong>van</strong>uit Bad<br />

Schandau een tramrit over de Kirnitzschtalbahn gemaakt. De terugreis naar Pirna werd <strong>in</strong> stijl gemaakt met de Raddampfer ‘Leipzig’ uit<br />

1929. Tijdens de vrije dagen werden uiteraard heel diverse bestemm<strong>in</strong>gen bezocht, maar Dresden was toch wel de favoriet.<br />

N V B S j A A R V E R S L A g 2 0 1 1 27


Het Schönes Wochenende begon <strong>in</strong> Maastricht en speelde zich af <strong>in</strong> vier landen. Na een mooie tocht door de Ardennen kwamen we aan <strong>in</strong><br />

de stad Luxemburg. Voor onze groep reed een museumtre<strong>in</strong> <strong>van</strong> Le Tra<strong>in</strong> 1900 naar de M<strong>in</strong>ièresbunn. Een enthousiaste deskundige gids<br />

leidde ons per spoor <strong>in</strong> open rijtuigjes rond <strong>in</strong> de ertsmijn. Via Straatsburg bereikten we de volgende dag Freiburg voor een rondrit met<br />

enkele museumtrams. Vanuit standplaats Kirchzarten waaierde het gezelschap op de vrije dag uit over het Zwarte Woud en omgev<strong>in</strong>g. De<br />

zondag werd een gevarieerde dag met verplaats<strong>in</strong>gen per tre<strong>in</strong> (stoomtre<strong>in</strong> <strong>van</strong>uit Volgelsheim <strong>in</strong> Frankrijk en Rebenbummler <strong>in</strong><br />

Duitsland), per bus en met de benenwagen (door schitterende wijngaarden op de Kaiserstuhl). De terugreis verliep, volgens goed SNEgebruik,<br />

niet rechtstreeks maar via de bijzonder fraaie trajecten <strong>van</strong> de Höllentalbahn, de Schwarzwaldbahn en ook langs de Rijn.<br />

In augustus vertrokken een dertigtal NVBS’ers naar Zwitserland voor een hedendaagse versie <strong>van</strong> de eerste reis naar Zwitserland die door<br />

Thomas Cook <strong>in</strong> 1863 georganiseerd werd. Om te beg<strong>in</strong>nen werd men <strong>in</strong> genève rondgereden door twee museumtrams om vervolgens<br />

met tram, tre<strong>in</strong>, “tre<strong>in</strong>ver<strong>van</strong>gende” SNCF-bus en tre<strong>in</strong> naar Chamonix te reizen. Na een bezoek aan het smalspoor naar het “Mer de glace”<br />

werd met het smalspoor en tandrad tot Martigny en verder per IC naar Visp gespoord. Wandelen was een nieuw <strong>in</strong>itiatief tijdens deze reis.<br />

De eerste wandel<strong>in</strong>g voerde langs de BLS-Südrampe, een zeer <strong>in</strong>drukwekkend traject op de zuidflank <strong>van</strong> de bergen met uitzicht over de<br />

Rhônevallei. Een bezoek aan de nieuwe Lötschbergtunnel mocht natuurlijk niet ontbreken. De tweede wandel<strong>in</strong>g g<strong>in</strong>g over de gemmipas<br />

<strong>van</strong> Leukerbad naar Kandersteg. Na een verplaats<strong>in</strong>g naar Interlaken was er een dag volledig gewijd aan het verkennen <strong>van</strong> Berner<br />

Oberland. Op weg naar Luzern werd ook een bezoek gebracht aan de Brienzer Rothornbahn. De laatste vakantiedag werd benut voor een<br />

boottocht Luzern tot Vitznau en een rit met de Rigibahn.<br />

De najaarsreis naar Roemenië begon met een tramexcursie <strong>in</strong> een zonovergoten Timişoara, <strong>in</strong> een tram uit Karlsruhe. Met een ex-SNCF<br />

"Caravelle" <strong>van</strong> de firma RegioTrans verlieten we Timişoara en reden we door het uitgestrekte vlakke land <strong>in</strong> het zuidelijke deel <strong>van</strong> de<br />

regio Criş<strong>in</strong>a en Banat. Na een lange stop <strong>in</strong> Oraviţa, g<strong>in</strong>g het over een spectaculaire lijn naar An<strong>in</strong>a. In Resiţa wachtte een teleurstell<strong>in</strong>g,<br />

want het trambedrijf reed s<strong>in</strong>ds kort niet meer. gelukkig waren wel extra ritten mogelijk <strong>in</strong> Craiova (Weense, ex-Rotterdammers en een<br />

KT4-tram uit Berlijn), Brăila (ex-Rotterdamse wagen 1613) en galaţi (3 verschillende trams, waaronder ex-RET 837). Vanuit Brăila reisden<br />

we per m<strong>in</strong>ibus naar Tulcea voor een boottochtje door de Donau-delta. Met reguliere tre<strong>in</strong>en bereikten we Constanţa. Hier maakten we<br />

met een motorwagen <strong>van</strong> het type AM700 een fotorit naar Mangalia. In de tre<strong>in</strong> naar Iaşi werd speciaal voor onze groep een extra restauratierijtuig<br />

<strong>in</strong>gezet. Na de extra tramrit en depotbezoek <strong>in</strong> Iaşi verplaatsten we ons naar de Karpaten voor een bezoek aan de bosspoorlijn en<br />

het klooster <strong>van</strong> Moldoviţa. Als laatste excursie stond de <strong>in</strong>dustriële spoorlijn Brad - Criscior op het programma met een extra fotogoederentre<strong>in</strong><br />

met stoom en een depotbezoek.<br />

Drie-en-half (ver)nieuw(d) trambedrijf was het thema <strong>van</strong> een korte reis <strong>in</strong> november. Per TgV werd Reims als eerste bestemm<strong>in</strong>g bereikt.<br />

Door de straten <strong>van</strong> de stad reden hagelnieuwe trams <strong>in</strong> snoeperige kleurstell<strong>in</strong>gen, waarbij de trambestuurder door een enorm champagneglas<br />

naar buiten kijkt. Via Parijs en Le Mans reisden we naar Conneré-Beille waar twee Billard motorwagens uit 1947 gebroederlijk op<br />

ons stonden te wachten. We reden naar Bonnétable en weer terug. Een hobbelig museumbaantje <strong>in</strong> een liefelijk herfstlandschap. In Angers<br />

geldt voor de Citadis: “One color fits all”. Alle trams zijn gelijk, wit met een strip<strong>in</strong>g <strong>van</strong> regenboogkleuren. Op de terugweg naar<br />

Nederland bood de stop <strong>in</strong> Orléans tenslotte de kans om het oudste lid <strong>van</strong> de Citadis-familie <strong>van</strong> dit weeke<strong>in</strong>d te bezoeken. Bij de kathedraal<br />

zagen we nog de werkzaamheden aan de tweede tramlijn <strong>van</strong> de stad. Het was een fijn vol tram en tre<strong>in</strong> weeke<strong>in</strong>de.<br />

Tot slot<br />

Het bestuur <strong>van</strong> de sticht<strong>in</strong>g bestond <strong>in</strong> 2011 uit: Pleun Benard, Ronald Bokhove, Clemens Boomers, Paul Bosman, Han Duijve, Erik <strong>van</strong><br />

Lunteren en geert gorissen. Theo gramser versterkt als medewerker het bestuur en zorgt voor een jonge blik op de reizen.<br />

E<strong>in</strong>d 2011 bestond de SNE 15 jaar. Reden genoeg voor een feestje, maar omdat de NVBS ook al een lustrum vierde zou dat wat te veel <strong>van</strong><br />

het goede zijn geworden. Daarom zal op Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag 2012 een rit met bijzonder materieel naar het nabije buitenland worden gemaakt<br />

om het SNE lustrum te vieren.<br />

De web-enquête heeft aangegeven dat er behoefte is aan meer dagexcursies. In deze vraag zullen we <strong>in</strong> 2012 proberen te voorzien, naast het<br />

vaste programma met de bekende succesnummers.<br />

Tiel, januari 2012 geert gorissen, voorzitter SNE<br />

9. JAARVERSLAG STICHTING NVBS-MANIFESTATIES (SNM) 2011<br />

Hoe is de SNM begonnen?<br />

In 2010 werd de Sticht<strong>in</strong>g NVBS-Manifestaties (kortweg SNM) opgericht. In dat jaar zijn praktische zaken geregeld zoals:de Sticht<strong>in</strong>gsacte,<br />

het bestuur, niet onbelangrijk werkkapitaal, een aansprakelijkheidsverzeker<strong>in</strong>g en (belangrijk) de zogenaamde “Spelregels SNM”.<br />

Verder zijn we als SNM ook bezig geweest met het meehelpen dat er <strong>in</strong> het jubileumjaar 2011, als de NVBS haar 80-jarig jubileum viert,<br />

een aantal leuke activiteiten door de afdel<strong>in</strong>gen en diensten wordt georganiseerd. Dat betekent stimuleren, aanjagen, adviseren en ondersteunen.<br />

En wat is er <strong>in</strong> 2011 gebeurd?<br />

De SNM heeft “geholpen” (soms veel soms we<strong>in</strong>ig) met de jubileumactiviteiten. U hebt het zelf mee kunnen maken.<br />

Een korte beschrijv<strong>in</strong>g [met dank aan Maikel Rörik] staat hieronder.<br />

Liefhebbers <strong>van</strong> oude trams en techniek kregen bij een bezoek aan de werkplaats <strong>van</strong> het Openluchtmuseum te Arnhem alle gelegenheid <strong>in</strong><br />

en onder de trams te kijken. Uiteraard met enthousiaste uitleg. Dit was ook het geval bij de bezoeken aan de Connexxion-werkplaats <strong>van</strong><br />

de Utrechtse sneltram. Bezoekers werden bijgepraat over de Utrechtse tramplannen. Het spreekt voor zich dat een ritje met een ex-Weense<br />

tram niet mocht ontbreken.<br />

Met een aparte jongerenafdel<strong>in</strong>g worden de contacten tussen de jonge NVBS’ers onderl<strong>in</strong>g extra versterkt. Waarmee lukt dat beter dan een<br />

dagje rijden, rondkijken en fotograferen rondom een zonnig Valkenburgse Meer? In <strong>in</strong>formele sfeer kon er mee gekeken worden bij het rijklaar<br />

maken <strong>van</strong> een stoomlocomotief.<br />

Het voordeel <strong>van</strong> de vele regionale NVBS-afdel<strong>in</strong>gen is dat er altijd wel iets dichtbij huis te v<strong>in</strong>den is; ook <strong>in</strong> Zuid-Limburg kwamen stoom-<br />

28 NVBS j A A R V E R S L A g 2 0 1 1


liefhebbers aan hun trekken bij de ZLSM. Deelnemers aan leuke excursies hebben qua foto’s vaak een achterstand op de ‘achtervolgers’,<br />

maar dit was onder<strong>van</strong>gen door met een railbus achter een speciale fotogoederenstoomtre<strong>in</strong> aan gaan.<br />

De afdel<strong>in</strong>gen Den Haag, Rotterdam, Modelbouw en Drechtsteden hebben twee doe-het-zelf-excursies opgesteld. Deze waren/zijn te<br />

downloaden <strong>van</strong>af de NVBS-site zodat een ieder op eigen gelegenheid een tramexcursie kon en kan maken.<br />

Eén <strong>van</strong> de twee grote evenementen voor de NVBS <strong>in</strong> 2011 was Retourtje Leiden. Dit was een manifestatie die werd georganiseerd door<br />

maar liefst 6 organisaties: de Tramweg-Sticht<strong>in</strong>g, het Historisch genootschap De Blauwe Tram, het Haags Openbaar-Vervoermuseum, het<br />

NZH-Vervoermuseum Haarlem, het Haags Bus Museum en de SNM namens de NVBS. Hiervoor werden alle nog bestaande gele en<br />

Blauwe Trams naar Den Haag gehaald waar ze maar liefst drie maanden lang te bezichtigen waren. In de weekends kon ook mee worden<br />

gereden om de sfeer <strong>van</strong> weleer op te snuiven. Het is immers 50 jaar geleden dat de spann<strong>in</strong>g <strong>van</strong> de NZH-bovenleid<strong>in</strong>g werd gehaald.<br />

Hier moet de naam <strong>van</strong> Raymond Naber worden genoemd. Zonder hem had dit feest niet plaats gevonden.<br />

Jubileumactiviteiten waar de SNM niet bij betrokken was?<br />

Ter wille <strong>van</strong> de volledigheid staan hieronder twee jubileumactiviteiten beschreven waar de SNM niet bij betrokken was.<br />

Een eigen NVBS postzegel die gewoon <strong>in</strong> heel Nederland te gebruiken is, vormt op een gezellige Nieuwjaarsborrel het beg<strong>in</strong> <strong>van</strong> ons jubileumjaar.<br />

In 2011 werd het 60-jarig bestaan <strong>van</strong> de locserie 1200 groots gevierd. Zonder iemand tekort te willen doen noem ik hier een aantal organisaties<br />

zonder wie dit niet mogelijk was geweest: NS Chartertra<strong>in</strong>s, NS Reizigers, het Spoorwegmuseum, Euro-Express Tre<strong>in</strong> Charter,<br />

Rotterdam Rail Feed<strong>in</strong>g, Sticht<strong>in</strong>g Historisch Dieselmaterieel, Märkl<strong>in</strong>, Werkgroep 1501-Sticht<strong>in</strong>g Klassieke Locomotieven en de SNE. Alle<br />

acht nog overgebleven mach<strong>in</strong>es kwam <strong>in</strong> Amersfoort bij elkaar <strong>in</strong> de diverse kleurstell<strong>in</strong>gen. Hieronder was ook de <strong>in</strong> maart gedoopte<br />

‘eigen’ NVBS-loc <strong>van</strong> EETC. De belangstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Amersfoort was overweldigend!<br />

F<strong>in</strong>anciën<br />

De f<strong>in</strong>anciële resultaten zijn opgenomen <strong>in</strong> het f<strong>in</strong>ancieel verslag <strong>van</strong> de verenig<strong>in</strong>g over 2011.<br />

Vooruitblik 2012<br />

De Sticht<strong>in</strong>g NVBS Manifestaties verwacht <strong>in</strong> 2012 geen activiteiten.<br />

De reden is dat er geen manifestaties zijn waarbij zij een rol hoort te spelen.<br />

Houten, januari 2012<br />

De Sticht<strong>in</strong>g NVBS Manifestaties,<br />

Patrick Berger (voorzitter)<br />

Mart<strong>in</strong> Bos (secretaris)<br />

Wilfred Klaassen (penn<strong>in</strong>gmeester)<br />

janny Bonkenburg (lid)<br />

geert gorissen (lid)<br />

N V B S j A A R V E R S L A g 2 0 1 1 29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!