07.02.2013 Views

Mei 2011 - Het Zeeuws Veilinghuis

Mei 2011 - Het Zeeuws Veilinghuis

Mei 2011 - Het Zeeuws Veilinghuis

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KUNST- EN ANTIEKVEILING<br />

24 - 25 mei <strong>2011</strong>


Foto’s voorzijde:<br />

Locatie en route:<br />

Vanuit <strong>Zeeuws</strong> Vlaanderen:<br />

Neem de Westerscheldetunnel bij Terneuzen. Volg de borden richting Middelburg. Uiteindelijk komt u op de Schroeweg.<br />

Blijf deze weg volgen en neem de brug over het kanaal, daarna linksaf en direct rechtsaf. U komt nu langs de Albert Hein.<br />

Blijf de weg volgen. Na drie verkeerslichten rechtsaf, daarna net voor de brug linksaf. U bent nu op de Herengracht. Halverwege is nr.<br />

74.<br />

Adres:<br />

6038 7502 3580<br />

6511 6510 6507<br />

3575 2080 1015<br />

Herengracht 74, 4331 PX, Middelburg<br />

Tel. +31(0) 118 650 680<br />

Fax. +31(0) 118 650 682<br />

www.zeeuwsveilinghuis.nl<br />

info@zeeuwsveilinghuis.nl<br />

Vanuit Veere / Vrouwenpolder:<br />

N57 richting Middelburg. Bij de verkeerslichten voor<br />

binnenkomst Middelburg gaat u rechtdoor.<br />

U volgt de Sandberglaan, die overgaat in de Seissingel.<br />

Over het bruggetje gaat u linksaf Klein Vlaanderen<br />

in.<br />

Bij het eerstvolgende verkeerslicht gaat u rechts,<br />

daarna net voor de brug links en u bent op de<br />

Herengracht. Halverwege is nr. 74.<br />

Vanuit Goes / Bergen op Zoom:<br />

A58 richting Vlissingen, afslag Middelburg.<br />

Volg de Schroeweg, neem de brug over het kanaal,<br />

daarna linksaf en direct rechtsaf.<br />

U komt nu langs de Albert Hein. Blijf de weg volgen.<br />

Na drie verkeerslichten rechtsaf, daarna net voor de<br />

brug linksaf. U bent nu op de Herengracht.<br />

Halverwege is nr. 74.<br />

Bankgegevens:<br />

Rekeningnummer: 38.53.69.212<br />

IBAN: NL 49 RABO 0385 3692 12<br />

BIC / SWIFT: RABO NL 2U<br />

VEILINGDATA EN VEILVOLGORDE<br />

Dinsdag 24 mei <strong>2011</strong>, aanvang 13.30 uur<br />

Nrs. 3001 t/m 3047 Europees keramiek - European Ceramics pag. 57<br />

Nrs. 3501 t/m 3700 Aziatica - Asian art pag. 63<br />

Nrs. 7001 t/m 7051 Meubelen - Furniture pag. 126<br />

Nrs. 7501 t/m 7531 Klokken - Clocks pag. 129<br />

Dinsdag 24 mei <strong>2011</strong>, aanvang 19.00 uur<br />

Nrs. 1001 t/m 1122 Varia - Various pag. 4<br />

Nrs. 1401 t/m 1412 Ikonen - Icons pag. 17<br />

Nrs. 2401 t/m 2447 Oudheden - Ancient art pag. 34<br />

Nrs. 4001 t/m 4018 Art-Deco / Jugendstil pag. 87<br />

Nrs. 6001 t/m 6139 Schilderijen - Paintings pag. 94<br />

Woensdag 25 mei <strong>2011</strong>, aanvang 13.30 uur<br />

Nrs. 6501 t/m 6536 Indonesische kunst - Indonesian art pag. 114<br />

Nrs. 5001 t/m 5043 Boeken en prenten - Books and prints pag. 89<br />

Nrs. 8000 t/m 8150 (ca.) Munten - Coins (zie separate muntenbijlage)<br />

Woensdag 25 mei <strong>2011</strong>, aanvang 19.00 uur<br />

Nrs. 2001 t/m 2161 Zilver- Silver pag. 19<br />

Nrs. 2501 t/m 2731 Juwelen en horloges - Jewellery and watches pag. 38<br />

KIJKDAGEN<br />

Vrijdag 20 mei 10.00 - 17.00 uur<br />

Zaterdag 21 mei 10.00 - 16.00 uur<br />

Maandag 23 mei 10.00 - 17.00 uur<br />

Dinsdag 24 mei 10.00 - 12.00 uur<br />

Woensdag 25 mei 10.00 - 12.00 uur *<br />

* Let op: een deel is dan reeds geveild<br />

AFHALEN Na afloop van iedere zitting en tevens:<br />

Donderdag 26 mei 09.00 - 17.00 uur<br />

Vrijdag 27 mei 09.00 - 17.00 uur<br />

Zaterdag 28 mei 09.00 - 12.00 uur<br />

Maandag 30 mei 09.00 - 17.00 uur<br />

Bezoek onze website voor aanvullende informatie: www.zeeuwsveilinghuis.nl.<br />

Hier kunt u tevens de complete catalogus (incl. foto’s van ieder kavel) bezichtigen.


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN<br />

ZEEUWS VEILINGHUIS<br />

Artikel 1 toepasselijkheid<br />

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle<br />

onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de koper<br />

waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling,<br />

waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring.<br />

Onder koper wordt mede de aspirant koper verstaan die deelneemt<br />

aan de veiling.<br />

1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien<br />

en voorzover uitdrukkelijk schriftelijk door de veilinghouder aanvaard.<br />

1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de<br />

veilingbezoekers kenbaar gemaakt door publicatie in de catalogus<br />

voorafgaande aan de veiling en/of mededeling voorafgaand aan de<br />

veiling. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te<br />

kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.<br />

Artikel 2 informatie / onderzoeksplicht<br />

2.1 Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge<br />

inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn personeel naar<br />

beste weten verstrekt. 2.2 De koper dient vóór de koop de staat<br />

en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of kavellijst<br />

ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren<br />

en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp<br />

overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs<br />

nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen<br />

in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in de catalogus<br />

dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden<br />

zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet<br />

uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.<br />

2.2 De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de<br />

juistheid van de beschrijving in de catalogus of op andere wijze kenbaar<br />

gemaakt, van materialen zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen,<br />

legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met<br />

uitzondering van edele metalen. De veilinghouder aanvaardt alleen<br />

aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien<br />

in artikel 6 van deze voorwaarden.<br />

Artikel 3 bieden<br />

3.1 De koper kan in persoon bieden. Tevens is het de koper mogelijk<br />

per telefoon te bieden, of door achterlating van een schriftelijke<br />

biedopdracht. Andere biedmethoden, bijvoorbeeld elektronische<br />

of door middel van het internet of mondelinge biedop- drachten,<br />

staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door de veilinghouder<br />

worden aange- boden.<br />

3.2 Schriftelijke biedopdrachten dienen ondubbelzinnig en duidelijk te<br />

zijn en naar het oordeel van de veilinghouder tijdig genoeg voor<br />

de aanvang van de veilingzitting door de veilinghouder te zijn ontvangen.<br />

Indien er meerdere schriftelijke biedopdrachten door de<br />

veilinghouder worden ontvangen waarbij de te bieden bedragen<br />

gelijk zijn en deze biedingen ter veiling de hoogste biedingen op het<br />

voorwerp zijn, wordt het voorwerp verkocht aan de persoon wiens<br />

bieding door de veilinghouder het eerst is ontvangen.<br />

3.3 Biedopdrachten hoeven slechts te worden uitgevoerd indien de<br />

veilinghouder redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft en de veilinghouder<br />

heeft te allen tijden het recht van het voeren van een<br />

biedopdracht af te zien.<br />

3.4 Indien koper telefonisch wil bieden, dient dit uiterlijk een dag voor<br />

de veiling schriftelijk met de veiling- houder te worden overeengekomen.<br />

3.5 De veilinghouder sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter zake van<br />

het om welke redenen dan ook niet slagen van een telefonische bieding<br />

uit, evenals het om welke redenen dan ook niet slagen van een<br />

schriftelijke bieding, elektronische bieding of bieding door middel<br />

van het internet.<br />

Artikel 4 totstandkoming koopovereenkomst<br />

4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve<br />

toewijzing is sprake wanneer de veilinghouder het bod van de koper<br />

heeft geaccepteerd dan wel het voorwerp aan de koper heeft toegeslagen.<br />

4.2 Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op<br />

het ogenblik van toewijzing bevinden.<br />

4.3 De kavels worden in vrijwel alle gevallen ter veiling ingebracht door<br />

particuliere verkopers, dus niet handelend in het kader van de uitoefening<br />

van hun beroep of bedrijf. Tenzij ter veiling bij een specifiek<br />

kavel uitdrukkelijk anders wordt aangegeven is er bij de verkoop<br />

via de veilinghouder, die slechts optreedt als tussenpersoon, dan<br />

ook geen sprake van consumentenkoop in de zin van artikel 7:5,<br />

eerste lid BW, althans wordt de veilinghouder geacht op te treden<br />

namens een verkoper die niet handelt in het kader van zijn beroep<br />

of bedrijf.<br />

Artikel 5 verplichtingen koper<br />

5.1 De koper dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren.<br />

5.2 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk<br />

voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.<br />

5.3 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en<br />

deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en<br />

kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.<br />

Artikel 6 terugnameverplichting veilinghouder<br />

6.1 Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus of<br />

kavellijst uitgesloten, is – onverminderd de artikelen 2 en 4.2 – de<br />

veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie<br />

van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug<br />

te nemen, indien de koper binnen een periode van drie weken na<br />

de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde<br />

zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte<br />

omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste<br />

omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend<br />

waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen<br />

een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet<br />

indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen<br />

(zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties). Aangezien het <strong>Zeeuws</strong><br />

<strong>Veilinghuis</strong> een snelle uitbetaling aan de inbrengers wil garanderen,<br />

is VANAF DRIE WEKEN NA DE VEILINGDATUM GEEN<br />

ENKEL BEROEP OP EEN TERUGNAMEREGELING MO-<br />

GELIJK.<br />

6.2 De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving<br />

in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd<br />

herroepen en de juiste omschrijving mondeling of schriftelijk aan<br />

het publiek werd medegedeeld.<br />

6.3 De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde<br />

niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing<br />

bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder.<br />

Artikel 7 rechten veilinghouder en veilingmeester<br />

7.1 De veilinghouder en de veilingmeester behouden zich de volgende<br />

rechten voor:<br />

a. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;<br />

b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;<br />

c. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen;<br />

d. kopen te combineren of te splitsen;<br />

e. kopen niet te gunnen of op te houden;<br />

f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop<br />

ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik<br />

mag maken en zich in dat geval op een totstandgekomen koopovereenkomst<br />

mag beroepen;<br />

g. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen,<br />

terwijl bij weigering of onmacht van betaling de veilinghouder<br />

en de veilingmeester het recht hebben de koopovereenkomst ongedaan<br />

te maken en daarna het betreffende voorwerp te herveilen en<br />

het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen;<br />

h. indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres<br />

aan de veilinghouder bekend te maken en daarop betrekking hebbende<br />

legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en<br />

te herveilen;<br />

i. voorwerpen niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke<br />

koper op die van een ander;<br />

j. gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven;<br />

k. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen;<br />

l. voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen<br />

is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst<br />

te ontbinden.<br />

Artikel 8 betaling/eigendomsoverdracht<br />

8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd met<br />

veilingkosten van 25% (ook het opgeld genoemd), moet vóór de<br />

aflevering van de gekochte voorwerpen plaatsvinden, binnen drie<br />

dagen na de veiling, zonder dat korting of verrekening is toegestaan,<br />

een en ander tenzij anders is overeengekomen.<br />

8.2 De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledige<br />

betaling van de koopsom en in geval van niet-tijdige betaling<br />

niet eerder dan na volledige betaling van de koopsom inclusief de in<br />

artikel 9 genoemde kosten.<br />

8.3 Betaling met cheques wordt alleen van vaste klanten geaccepteerd,<br />

daar een cheque in feite geen gegarandeerd betaalmiddel is.<br />

8.4. Bankkosten welke voortvloeien uit het gebruik van cheques of creditcards<br />

worden bij de koper in rekening gebracht.<br />

Artikel 9 niet-tijdige betaling<br />

9.1 Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in<br />

rekening mogen brengen gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met<br />

3% dan wel – naar keuze van de veilinghouder – 1% per maand, te<br />

rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken.<br />

Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor<br />

rekening van de nalatige koper, welke kosten worden begroot op<br />

15% van de koopsom vermeerderd met de veilingkosten met een<br />

minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig Euro), onverminderd<br />

het recht om de werkelijke kosten te verhalen.<br />

9.2 De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper de<br />

betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim<br />

is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventuele<br />

gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze<br />

van vergoeding van schade aan de veilinghouder die tevens het recht<br />

heeft de volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten<br />

op de koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen<br />

of uit de hand te verkopen. De nalatige koper kan geen aanspraak<br />

maken op een eventuele meeropbrengst.<br />

Artikel 10 ophaaltermijn<br />

10.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen<br />

en af te (laten) halen op de volgende tijden: direct na de veiling, de<br />

vrijdag na de veiling (9.00 - 17.00) of de zaterdagmorgen na de veiling<br />

(9.00 tot 12.00). Behoudens het recht van de veilinghouder een<br />

kortere of langere termijn aan te geven geldt als uiterlijke ophaal-<br />

termijn, een termijn van vijf werkdagen na de laatste veilingdag.<br />

10.2 Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te<br />

(laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper van rechtswege<br />

in verzuim en is het gestelde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing.<br />

Tevens heeft de veilinghouder het recht het gekochte voor<br />

rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten<br />

en het daaraan verbonden risico eveneens ten laste van de<br />

koper komen.<br />

10.3 <strong>Het</strong> eigendomsrecht vervalt indien de koper na 2 maanden het<br />

gekochte nog niet heeft afgehaald, ongeacht of het verschuldigde<br />

aankoopbedrag is voldaan, tenzij met de veilinghouder anders is<br />

overeengekomen.<br />

Artikel 11 onverkochte voorwerpen<br />

11.1 Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft, heeft de veilinghouder<br />

het recht doch nimmer de plicht het onverkochte voorwerp<br />

alsnog te verkopen tenzij anders overeengekomen met de inbrenger.<br />

11.2 De veilinghouder zal een dergelijke verkoop na veiling (“aftersale”)<br />

alleen aangaan indien die verkoop kan geschieden voor een prijs<br />

die resulteert in een bedrag dat minimaal gelijk is aan de netto verkoopopbrengst<br />

waarop de verkoper recht zou hebben gehad indien<br />

het voorwerp voor de voor deze veiling geldende limiet zou zijn<br />

verkocht, zulks tenzij een andere regeling met verkoper wordt overeengekomen.<br />

11.3 Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel geldt als aankoop<br />

ter veiling waarop deze algemene voorwaarden onverkort van<br />

toepassing zullen zijn.<br />

Artikel 12 aansprakelijkheid veilinghouder<br />

12.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan<br />

schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt<br />

zoals glasplaten, passe-partouts etc., behoudens het geval dat<br />

de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van<br />

de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of<br />

personeelsleden.<br />

12.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-,<br />

vermogens- en/of indirecte schade.<br />

12.3 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of<br />

enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen<br />

of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging,<br />

waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden<br />

afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door<br />

opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door<br />

hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens<br />

voor zover door een verzekering van de veilinghouder gedekt.<br />

12.4 <strong>Het</strong> betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.<br />

12.5 Na toewijzing is de koper verantwoordelijk voor het gekochte<br />

voorwerp. De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor eventuele<br />

schade welke na toewijzing optreedt. Na toewijzing zijn de<br />

gekochte voorwerpen ook niet meer door het <strong>Zeeuws</strong> <strong>Veilinghuis</strong><br />

verzekerd.<br />

Artikel 13 foto’s en illustraties<br />

13.1 De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden voorwerpen<br />

te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen<br />

en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor,<br />

tijdens als na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke<br />

bepalingen. De veilinghouder behoudt het auteursrecht op al deze<br />

afbeeldingen.<br />

Artikel 14 diversen<br />

14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen<br />

van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige<br />

bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig,<br />

vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen koper en veilinghouder<br />

vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn<br />

en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde<br />

of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.<br />

14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van<br />

toepassing.<br />

14.3 Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verbandhoudende<br />

met een tussen de veilinghouder en de koper gesloten koopovereenkomst,<br />

de totstandkoming van een koopovereenkomst of deze algemene<br />

voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd<br />

aan de bevoegde rechter te Middelburg, behoudens het recht van de<br />

veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde<br />

rechter in het arrondissement van de koper.


1001<br />

Beschilderde smeedijzeren kist, Lod. XVI, ca. 1800.<br />

HxBxD: 27 x 33,5 x 31 cm.<br />

300-400<br />

1002<br />

Iepenhouten orgelgebogen miniatuur drieladenkastje,<br />

18e eeuw. HxBxD: 25 x 22 x 16,5 cm. Twee<br />

pootjes van latere datum.<br />

300-400<br />

1003<br />

Lamp van een zoeklicht van een schip, ca. 1920.<br />

80-100<br />

1004<br />

Bronzen buste van Ambroise Paré, gesigneerd<br />

E. Picault, staande op sokkel. H. 38 cm.<br />

500-700<br />

1005<br />

Kleed voor een lessenaar met Gotische letters,<br />

17e/18e eeuw. Afm. 27 x 47 cm.<br />

200-300<br />

Varia<br />

1006<br />

Stel groengeschilderde kastanjevazen, overgang<br />

Lod. XVI / Empire, ca. 1810. H. 32 cm.<br />

500-600<br />

1007<br />

Vierkante doek zgn. kelkvelum, met floraal decor,<br />

een lam in weide en tekst: ‘<strong>Het</strong> Lam Gods,<br />

Ecce Agnus Dei’, 19e eeuw. Afm. 20 x 21 cm.<br />

200-300<br />

1008<br />

Gestoken eikenhouten voorstelling van Christus in<br />

de hof aan de voet van de Olijfberg (Getsémané),<br />

17e/18e eeuw. Afm. 33 x 29 cm. Met restauratie.<br />

600-800<br />

1009<br />

Sabel met enkelsnijdige kling, met aan beide kanten<br />

een geul over 3/4 van de kling. Kling versierd met<br />

voorstellingen van een kanon, wapenschilden en een<br />

harnas. Met initialen WC. Gemerkt op rug, F.W.<br />

Höller-Solingen, Germany. Greep van roggenhuid<br />

met metalen ribben. Gevest versierd met een kroon<br />

met daaronder een hoorn hangend aan een strik in<br />

ovale cartouche, periode 1900-1950. L. kling. 83<br />

cm. Met metalen schede.<br />

150-200<br />

1010<br />

Geelkoperen zakkompas, achtkantig model,<br />

Butterfield, Parijs, 18e eeuw. LxB: 7 x 6 cm.<br />

600-800<br />

1011<br />

Geelkoperen schijfkandelaar, Holland, 17e eeuw.<br />

H. 17,5 cm. Gering defectje bobeche.<br />

200-250<br />

1012<br />

Percussie handvuurwapen met Damascus-loop.<br />

Handvat met zilver inlegwerk met florale motieven.<br />

Met zilveren floraal versierd mechanisme. Haan in<br />

de vorm van een dolfijn. Met vaste stamper en draagclip.<br />

Gardner Newcastle, 19e eeuw. L. 20 cm.<br />

300-500<br />

1013<br />

Gepolychromeerd houten en smeedijzeren wagenschot,<br />

met in het smeedwerk gepolychromeerde<br />

gezichten, topbekroning in de vorm van een ruiter te<br />

paard, onderzijde met twee cherubijntjes met<br />

wapenschild, 19e eeuw.<br />

400-600<br />

1014<br />

Houten tondeldoosje met inlegwerk van koper en<br />

parelmoer, 19e eeuw. Twee stukjes manco.<br />

100-125<br />

1015<br />

Micro mozaiek met voorstelling van vier duiven op<br />

een kom, Italië, 19e eeuw. Afm. 4,5 x 7 cm. Deze<br />

voorstelling is naar een mozaiek welke zich in de<br />

Villa Hadriana, de residentie van de Romeinse keizer<br />

Hadrianus (76-138) bevond. Momenteel bevindt<br />

dit werk zich in het Museo Capitolino te Rome. Dat<br />

werk is overigens een Romeinse kopie van een bij<br />

Plinius vermelde Griekse schildering door Sosus van<br />

Pergamum.<br />

300-500<br />

1016<br />

Kavel bestaande uit twee pistolen w.o. een penvuurrevolver<br />

(6 patronen), 19e eeuw. En een percussiepistool,<br />

enkelloops, met florale versieringen, 19e eeuw.<br />

Haan met restauratie.<br />

150-200<br />

6 7


1017<br />

Eikenhouten miniatuur linnenpers, Holland,<br />

ca. 1840. H. 47,5 cm.<br />

150-200<br />

1018<br />

Kavel bestaande uit een merklap met initialen E.S.<br />

(Evertje Swaen) en gedateerd 1763, afm. 48 x 49,5<br />

cm. Hieraan toegevoegd twee stoplapjes, 19e eeuw.<br />

500-600<br />

1019<br />

Micro mozaiek van een landschap met waterval,<br />

Italië, 19e eeuw. Afm. 4,5 x 6,5 cm.<br />

300-500<br />

1020<br />

Spanen doos met polychrome beschildering van een<br />

verliefd paar en tekst: ‘Ach wie wird mein schätzchen<br />

lachen wenn wir beide Hochzeit machen’, 18e eeuw.<br />

Afm. 48 x 29 x 21 cm. Met beschadiging en restauratie.<br />

1200-1400<br />

1021<br />

Scheepsmodel van een driemaster in vitrine,<br />

19e eeuw. Met defect.<br />

500-800<br />

1022<br />

Geadapteerd pistool, 18e eeuw. L. 28 cm.<br />

800-1000<br />

1019 1023<br />

1023<br />

Vuursteen pistool, 18e/19e eeuw. L. 49 cm.<br />

400-500<br />

1024<br />

Gepatineerde bronzen inktpot met vuurvergulde ornamenten<br />

van o.a. een strijdwagen, Empire,<br />

ca. 1810. Afm. 11,5 x 8 cm.<br />

1000-1500<br />

1025<br />

Bronzen grape, gemerkt Neurenberg, 16e eeuw.<br />

Diam. 17,5 cm. Koperen hengsel van latere datum.<br />

400-500<br />

1026<br />

Ovale geelkoperen tabaksdoos met gravering van<br />

Sint Antonius van Padua, met op het deksel O.L.V.<br />

van Kevelaer, Holland, 18e eeuw. L. 12,5 cm.<br />

150-200<br />

1027<br />

Ovale geel- en roodkoperen tabaksdoos met voorstelling<br />

en tekst: Jacob ontmoet zijn broeder Esau,<br />

Holland, 18e eeuw. L. 17 cm.<br />

150-200<br />

1028<br />

Overgeschilderd houten beeld, zgn. poupée de<br />

Maliné, Mechels, vermoedelijk 16e eeuw.<br />

H. 40,5 cm. Linkerarm en staf niet origineel.<br />

200-300<br />

1029<br />

Kavel bestaande uit zeven tinnen eikeltjeskannen,<br />

18e/19e eeuw. H. 15 - 29 cm. Hieraan toegevoegd<br />

een eikenhouten tinbuffet, HxBxD: 76 x 66 x 29 cm.<br />

300-400<br />

1030<br />

Bronzen vijzel met stamper, met dubbele fries en<br />

randtekst: Arend Molner, Ano 1640. H. 13 cm.<br />

600-1200<br />

1031<br />

Set van vijf jeneverglazen met meervoudige opaak<br />

witte slingers, 18e eeuw, toegevoegd een dito glas.<br />

Diverse met kleine chips.<br />

100-150<br />

8 9


1032<br />

Stel gestoken en gepolychromeerde houten consoles<br />

in de vorm van putti’s, 17e eeuw, staande op sokkels.<br />

HxB: 33 x 18,5 cm.<br />

800-1000<br />

1033<br />

Bronzen beeld, getiteld ‘Bokspringers’, gemaakt door<br />

Marian van Puyvelde, beeldhouwer te<br />

Nieuw-Haamstede. H. 52 cm.<br />

200-300<br />

1034<br />

1034<br />

Opengewerkte geelkoperen tabaksdoos met op het<br />

deksel een gegraveerde tekst: ‘Ik hoop door het Geloof<br />

en Liefde, Kragtig het fortuyn dat komt van<br />

God Almagtig 1781?’. Tekst aan de onderkant: ‘Daar<br />

vreede is woond God, hebt Vreede in u gemoet gey<br />

word uyt Haare schoot gezeegent met veel goet’.<br />

Holland, 18e eeuw. L. 15,5 cm.<br />

1500-2000<br />

1035<br />

Beschilderde glazen hanglamp, Art Deco, ca. 1920.<br />

Enig verfverlies.<br />

150-200<br />

1036<br />

Portretminiatuur van een man op ivoor,<br />

gemonogrammeerd, 18e eeuw. Afm. 9 x 7 cm.<br />

200-250<br />

1037<br />

Kavel bestaande uit een rond doosje met portretminiatuur<br />

van een vrouw op ivoor omgeven door een<br />

14-kt gouden rand, Frankrijk Lod. XVI, 18e eeuw.<br />

Diam. 8 cm. Hieraan toegevoegd een ivoren doosje,<br />

19e eeuw. Diam. 7 cm, met defect.<br />

200-250<br />

1038<br />

Set van zes vergulde koperen gordijnhaken,<br />

Lod. XV stijl, 19e eeuw.<br />

200-300<br />

10 11<br />

1039<br />

Kruisboog.<br />

250-350<br />

1040<br />

Gepolychromeerd houten beeld van een heilige met<br />

reliekhouder met kroon, mogelijk Zuid-Frankrijk of<br />

Noord-Spanje, ca. 1600. H. 73 cm.<br />

1250-1500<br />

1041<br />

Bronzen haak in de vorm van een mansfiguur,<br />

Duitsland Neurenberg, 15e eeuw. H. 8,5 cm.<br />

Bodemvondst Valkenisse. Oogjes gerestaureerd.<br />

250-300<br />

1042<br />

Geelkoperen knoopkandelaar, Zuidelijke<br />

Nederlanden, 16e eeuw. H. 17,5 cm. Stukje uit voet.<br />

500-700<br />

1043<br />

Palmhouten pijpenkast met koperen monturen,<br />

Zeeland, 19e eeuw.<br />

250-350<br />

1044<br />

Kavel bestaande uit een gietijzeren raamwerk, 19e<br />

eeuw, een tafeltje, een mahoniehouten dienblad en<br />

etagèretafel, 19e eeuw en een gravure, 18e eeuw.<br />

100-150<br />

1045<br />

Portretminiatuur van Samuel Kretschmer, geboren te<br />

Zutphen in 1789. In 1809 trouwde hij met<br />

Catharina Beeldsnijder. Aan de achterzijde nadere<br />

informatie.<br />

175-225<br />

1046<br />

Kavel bestaande uit een ovale geelkoperen tabaksdoos<br />

met gravering, Holland, 18e eeuw en een geelkoperen<br />

tabaksdoos met gravering, Holland,<br />

18e eeuw. Met reparatie.<br />

200-250


1047<br />

Bronzen grape, Holland, 15e-17e eeuw. H. 25 cm,<br />

diam. 32 cm.<br />

400-600<br />

1048<br />

Kavel bestaande uit twee tinnen kannen met roosmerk,<br />

18e/19e eeuw. H. 17 cm (met tekst ‘G. Coldewey<br />

zetel’) en H. 25 cm.<br />

250-350<br />

1049<br />

Twee portretminiaturen, H. ca. 50 mm (beide),<br />

19e eeuw.<br />

150-200<br />

1050<br />

Bronzen kandelaar, 17e/18e eeuw. H. 18 cm.<br />

200-250<br />

1051<br />

Viool, met etiket: Fachschule Mittenwald, 1916,<br />

Duitsland. Koffer en twee strijkstokken.<br />

Taxatierapport van Max Möller en Zn.<br />

1500-2000<br />

1052<br />

Portretminiatuur van een vrouw, H. ca. 70 mm.<br />

18e/19e eeuw.<br />

250-350<br />

1053<br />

Scheepsmodel van de Blankenbergse vissersschuit<br />

‘Bl. 4’. H. 76 cm.<br />

250-350<br />

1054<br />

Vier glazen flessen met daarin bootjes.<br />

100-150<br />

1055<br />

Geelkoperen kandelaar, 17e/18e eeuw. H. 12 cm.<br />

100-150<br />

1056<br />

Twee geelkoperen kandelaars met gravering,<br />

18e eeuw. H. 23 cm.<br />

200-300<br />

1057<br />

Palissander- en vogeloog-esdoornhouten theekist<br />

met koperen monturen en pootjes, Engeland,<br />

Empire. Mengkom manco.<br />

100-150<br />

1058<br />

Scheepsmodel van walvisvaarder ‘De Arend’,<br />

ca. 1870. HxB: 135 x 190 cm.<br />

2500-3000<br />

1059<br />

Rosenthal Jahrestellers: 1978, porselein, Eduardo<br />

Paolozzi, 2492/3000, 1980, glas, prof. Ernst Fuchs,<br />

1878/3000, 1981, glas, HAP Grieshaber, 1021/3000.<br />

300-500<br />

1060<br />

Gepolychromeerd houten sculptuur van Madonna<br />

met kind, vermoedelijk Zuid-Duitsland, 18e eeuw.<br />

H. 77 cm. Restauratie.<br />

700-900<br />

1061<br />

Kavel bestaande uit een ovaal porseleinen miniatuur<br />

met decor van een rivier met bergen, Duitsland, 19e<br />

eeuw. Hieraan toegevoegd een sepia met decor van<br />

een riviergezicht, 19e eeuw. Afm. 17 x 12 cm.<br />

100-150<br />

1062<br />

Bronzen beeld, ‘Sanderijn’, gemaakt door Carla<br />

Rump, beeldhouwer te Bussum.<br />

H. 40 cm, excl. sokkel.<br />

400-600<br />

1063<br />

Scheepsmodel van een 18e eeuws fregat (driemaster),<br />

20e eeuw. HxB: 140 x 160 cm.<br />

1500-2000<br />

1064<br />

13 diverse ijzeren sleutels, 17e-19e eeuw, een ijzeren<br />

slotplaat, 17e eeuw en een koperen deurklopper.<br />

100-150<br />

1065<br />

Bronzen en ivoren beeld, ‘Oude vrouw met stok’, gesigneerd<br />

Paul d’ Aire, Frankrijk, ca. 1920. H. 21 cm.<br />

Literatuur: Brian Catley, ‘Art-Deco & other figures’,<br />

2003, blz. 124.<br />

500-700<br />

1066<br />

Zeven stuks divers koperwerk w.o. kandelaars, grape<br />

en wijwaterbakjes, 18e-20e eeuw.<br />

150-200<br />

1067<br />

Lederen bestekschede met florale versiering en initialen<br />

SL en datering 1793. L. 22 cm.<br />

150-200<br />

1068<br />

Twee meisjespoppen w.o. één van Armand Marseille<br />

en één van Simon & Halbig K+R. S&H met mammageluid,<br />

paar tandjes manco. H. 30 cm en 37 cm.<br />

150-200<br />

1069<br />

Eikenhouten koekplank met gestoken voorstellingen<br />

van een kat en een hond, ca. 1800. Afm. 35 x 24 cm.<br />

150-200<br />

12 13


1070<br />

Twee ivoren reliëfs met gestoken voorstellingen van<br />

een man met een hond en een soldaat met een hert,<br />

19e eeuw. Afm. 5,5 x 5,5 cm en 6 x 6 cm.<br />

150-200<br />

1071<br />

Twee geitijzeren vuurbokken met afbeeldingen van<br />

puttihoofden. 17e/18e eeuw.<br />

200-300<br />

1072<br />

Vijf diverse slingerglazen, 18e eeuw. Enkele met<br />

kleine defecten.<br />

150-200<br />

1073<br />

Twee pijpaarden beeldjes van Maria met kind.<br />

16e/17e eeuw. Gevonden in Delft en Haarlem.<br />

Eén op sokkel.<br />

150-200<br />

1074<br />

Gestoken eikenhouten kistje met kerfsnee decor.<br />

Holland 18e eeuw. Afm. 15 x 29 x 17 cm. Met slot,<br />

sleutel manco.<br />

250-300<br />

1075<br />

Kruisboog.<br />

250-350<br />

1076<br />

Scheepsmodel, ‘Noorse leeuw’, 20e eeuw. H. 91 cm.<br />

200-300<br />

1077<br />

<strong>Mei</strong>sjespop met porseleinen hoofdje, bruine oogjes<br />

en open mondje met tandjes, Limoges, 1910-1920.<br />

H. ca. 70 cm.<br />

250-300<br />

1078<br />

Zeven diverse gestoken houten koek/suikerplanken,<br />

19e/20e eeuw.<br />

100-150<br />

1079<br />

Ovale geelkoperen tabaksdoos met gravering en<br />

tekst, 18e eeuw.<br />

100-150<br />

1080<br />

Glazen parfumfles van Ysatis de Givenchy Paris.<br />

H. 40 cm.<br />

100-150<br />

1081<br />

Zes diverse slingerglazen, 18e eeuw. Enkele met<br />

kleine defecten.<br />

250-350<br />

1082<br />

Twee geelkoperen tabaksdozen met graveringen en<br />

teksten, 18e eeuw.<br />

150-200<br />

1083<br />

Glazen fles met Eau de Toilette Cacharel pour<br />

l’ Homme. H. 33 cm.<br />

100-150<br />

1084<br />

<strong>Mei</strong>sjespop met porseleinen hoofdje, slaapoogjes,<br />

open mondje met tandjes en lederen lijfje, Armand<br />

Marseille 1910-1920. H. 60 cm.<br />

200-250<br />

1085<br />

Stel verguld koperen kandelaars, Empire, ca. 1810.<br />

H. 24,5 cm.<br />

150-200<br />

1086<br />

Bronzen vijzel met stamper, 18e eeuw. H. 17 cm.<br />

200-300<br />

1087<br />

Aardewerken tabakspot, voorstellende Paul Kruger,<br />

polychroom beschilderd, ca. 1900. H. 30 cm.<br />

Correspondentie met het Krugermuseum te Pretoria<br />

ter inzage aanwezig.<br />

150-200<br />

1088<br />

Twee verschillende koperen schijfkandelaars, beide<br />

gegraveerd, 18e eeuw. H. 24 en 23 cm.<br />

200-250<br />

1089<br />

Stel gestoken houten wandlampen in de vorm van<br />

een mannenhoofd en bladmotieven, 19e eeuw. H. 75<br />

cm.<br />

150-200<br />

1090<br />

Ronde koperen zonnewijzer op betonnen sokkel,<br />

diam. 29,5 cm.<br />

100-150<br />

1091<br />

Polychrome beschilderde gildekan, Beieren, gedateerd<br />

1893. H. 53,5 cm. Knop deksel afgebroken.<br />

150-200<br />

1092<br />

Kavel bestaande uit een geïriseerd cilindrisch glazen<br />

flesje, Holland, 17e eeuw. H. 9,5 cm. Hieraan<br />

toegevoegd een geïriseerd glazen flesje, bol model,<br />

Holland, 17e eeuw. H. 6 cm. Bodemvondst<br />

Wittenburgerstraat Amsterdam.<br />

200-300<br />

1093<br />

IJzeren schaar, 15e/16e eeuw. Bodemvondst<br />

Oosterdokseiland Amsterdam.<br />

100-150<br />

1094<br />

Kavel bestaande uit twee benen rinkelaars, hieraan<br />

toegevoegd een botfragment waar kralen uitgesneden<br />

zijn, alle 17e/18e eeuw. Bodemvondsten.<br />

100-125<br />

1095<br />

Kavel bestaande uit een glazen wijnfles zgn.<br />

kattekop, Holland, 17e eeuw. halsbeschadiging.<br />

Hieraan toegevoegd een olijfgroen glazen wijnfles<br />

zgn. kattekop, Holland, 18e eeuw.<br />

150-200<br />

1096<br />

Divers aardewerk w.o. zeven zalfpotjes, een aardbeienbakje,<br />

een inktpot, een schenkkannetje, etc.<br />

125-150<br />

1097<br />

Glas in lood raam met voorstelling van dansers met<br />

florale versieringen en tekst: Aangeboden door leerlingen<br />

en oudleerlingen op de Soirée de Woël 18 December<br />

1937 in het muziek centrum te Amsterdam,<br />

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het<br />

dans instituut Oostervink op 1 september 1937. Gesign.<br />

Georg Rueter 1875 - 1966 ontwerp en uitvoering.<br />

Afm. 68 x 115 cm. Eén raampje met barstjes.<br />

500-700<br />

1098<br />

Porseleinen meisjespop met porseleinen hoofdje,<br />

slaapoogjes en open mondje met tandjes.<br />

Unis France 301, ca. 1925. H. 86 cm.<br />

300-400<br />

1099<br />

Lindenhouten putti, ca. 1800. H. 50 cm.<br />

Op plexiglazen voet, vleugeltje manco.<br />

14 15<br />

200-300<br />

1100<br />

Polychroom houten sculptuur ‘Madonna met kind’,<br />

Mechelen, 16e/17e eeuw. H. 77 cm (incl. kroontje).<br />

Staf deels vernieuwd.<br />

8000-10000<br />

1101<br />

Gestoken eikenhouten console met hartmotief,<br />

18e/19e eeuw. Afm. 27 x 60 x 30 cm.<br />

200-250<br />

1102<br />

Bronzen tafelbel, voorzien van vier appliques, 17e<br />

eeuw. H. 33 cm (incl. handvat). Oorspronkelijk een<br />

kerkbel welke vermaakt is.<br />

300-400<br />

1103<br />

Terracotta buste, 17e eeuw, naar Romeins voorbeeld.<br />

H. 25 cm.<br />

150-200


1104<br />

Bronzen knoopkandelaar, 19e eeuw. H. 24,5 cm.<br />

500-600<br />

1105<br />

Bronzen kandelaar met decor van een putti op een<br />

dolfijn, Grand Tour, 19e eeuw. H. 24 cm.<br />

400-500<br />

1110 1107<br />

1106<br />

Dolk met op de schede ingelegd zilver, Marokko,<br />

Rifgebergte. L. 38 cm.<br />

100-150<br />

1107<br />

Bronzen vijzel met randtekst: ‘Lyefde - ferwijndt -<br />

alle - dynck - Ao 1608’. H. 15 cm.<br />

2000-2500<br />

1108<br />

Gietijzeren haardplaat met decor van een herder,<br />

Holland. Afm. 82 x 54 cm.<br />

100-150<br />

1109<br />

Serie van zeven calvados maatkannen, gemerkt Lesigneur<br />

a Caen Normandie, medio 19e eeuw. H. 5,5<br />

- 21 cm.<br />

500-700<br />

1110<br />

Bronzen vijzel met randtekst:<br />

‘Lof - Godt - van - al - Ao 1644’. H. 11 cm.<br />

1500-1700<br />

1111<br />

Bronzen rokkandelaar, Zuidelijke Nederlanden,<br />

17e eeuw. H. 15 cm.<br />

600-800<br />

1112<br />

Tinnen klepkan, Silezië, Breslau, eind 17e eeuw.<br />

H. 36 cm.<br />

600-800<br />

1113<br />

Bronzen bustes van een jongen en een meisje, gesigneerd<br />

Dimanche, Frankrijk, ca. 1900. H. 14 cm.<br />

700-900<br />

1114<br />

Ivoren Corpus Christi, vermoedelijk 19e eeuw.<br />

H. 51 cm.<br />

500-600<br />

1115<br />

Ivoren plaquette, ‘Maria met kind’, Ille de France,<br />

17e eeuw. HxB: 7,5 x 5 cm.<br />

300-500<br />

16 17


1116<br />

Bronzen beeld van een jongen met krans staande bij<br />

een vaas op sokkel, met in de sokkel een portretminiatuur<br />

van een vrouw, 19e eeuw. H. 20 cm.<br />

600-800<br />

1117<br />

Gestoken houten beeld met resten van polychromie,<br />

voorstellende een vrouw met cape, 18e eeuw.<br />

H. 33 cm. Met kaarshouder.<br />

200-300<br />

1118<br />

Koperen zandloper armatuur, ca. 1700.<br />

Diam. 20 cm.<br />

200-250<br />

1119<br />

Bronzen sculptuur van een scharensliep, 19e eeuw.<br />

HxB: 16 x 17 cm.<br />

700-800<br />

1120<br />

Micrometer-sextant in houten kist.<br />

Gemaakt door N.V. Observator.<br />

150-200<br />

1121<br />

Plaatstalen beeld van Sancho Panza, gemaakt door<br />

André Verschelden (1936). HxB: 143 x 140 cm.<br />

Sancho Panza is een personage uit het boek De vernuftige<br />

edelman Don Quichot van La Mancha van<br />

Cervantes. Hij is de realistische tegenhanger van de<br />

dromende Don Quichot.<br />

600-800<br />

1122<br />

Palmhouten sculptuur van ‘Madonna met kind’,<br />

Neo-Gothiek, ca. 1880.<br />

1750-2250<br />

1401<br />

Houten ikoon met afbeelding van o.a. Maria met<br />

Kind, Rusland, 18e eeuw. Afm. 35,5 x 30 cm.<br />

400-500<br />

1402<br />

Houten ikoon met afbeelding van Sint Joris en de<br />

draak, Rusland, 19e eeuw. Afm. 22,5 x 18 cm.<br />

150-200<br />

1403<br />

Houten ikoon met afbeelding van Johannes de<br />

Doper, Rusland, 18e eeuw. Afm. 35,5 x 30 cm.<br />

200-250<br />

Ikonen<br />

1404<br />

Houten ikoon met afbeelding van de Moeder Gods<br />

en twee apostelen, Rusland, 19e eeuw.<br />

Afm. 17,5 x 15 cm.<br />

150-200<br />

1405<br />

Houten ikoon met afbeelding van Maria met kind en<br />

vier apostelen, Rusland, 18e/19e eeuw.<br />

Afm. 29 x 24 cm.<br />

200-250<br />

1406<br />

Houten ikoon met afbeelding van Maria voor Sergius,<br />

Noord-Rusland, 17e eeuw. Afm. 30 x 24,5 cm.<br />

Inclusief certificaat. Verfbeschadiging.<br />

1000-1250<br />

18 19


1407<br />

Feestdagen-ikoon met polychrome beschildering,<br />

18e/19e eeuw, afm. 31,5 x 26,5 cm.<br />

500-600<br />

1408<br />

Ikoon, met voorstelling van drie heiligen, Rusland,<br />

18e/19e eeuw. Afm. 26 x 20 cm.<br />

200-250<br />

1409<br />

Ikoon met polychrome beschildering van Jakobus,<br />

18e/19e eeuw, afm. 45 x 39 cm.<br />

1000-1500<br />

1410<br />

Ikoon met polychrome beschildering van de kruisiging,<br />

Neogotiek, 19e eeuw. Afm. 44,5 x 38 cm.<br />

300-500<br />

1411<br />

Geelkoperen reisikoon zgn. vierluik, Rusland 18e-<br />

19e eeuw.<br />

200-300<br />

1412<br />

Zes diverse geelkoperen ikonen, 19e/20e eeuw.<br />

150-200<br />

2001<br />

Zilveren olie- en azijnstel, versierd met duivelmaskers<br />

en voluten. Handgrepen met bladmotief. Mt. onbekend,<br />

Amsterdam, Jl. 1762. L. 22,5 cm. H. 22,5 cm.<br />

1200-1400<br />

2002<br />

Zilveren koektrommel met reliëfdecor van bloemen,<br />

mt. P. Zoller, Oud-Beijerland, Jl. 1858.<br />

400-600<br />

2003<br />

Kristallen botervloot met zilveren monturen en<br />

zilveren knop in de vorm van een bloem,<br />

Hollands gekeurd, Biedermeier, 19e eeuw.<br />

200-300<br />

2004<br />

Zilveren kluwenmandje met ajour gezaagd<br />

bladmotief, Hollands gekeurd, 19e eeuw.<br />

175-225<br />

2005<br />

Zilveren rammelaar met bloedkoralen handvat,<br />

Engeland, 19e eeuw.<br />

150-200<br />

2006<br />

Zilveren koffiekan met florale versieringen, mogelijk<br />

Rusland, 19e eeuw. H. 28,5 cm.<br />

500-600<br />

2007<br />

Kristallen karaf met zilveren monturen en met decor<br />

van de inname van Hoorn, ca. 1890. H. 29,5 cm.<br />

125-150<br />

2008<br />

Missaal met zilveren sloten en zilveren monturen met<br />

florale motieven. Op de rug de tekst: ‘Missel’. Met<br />

gekroond monogram, 19e eeuw. Met familiewapen.<br />

500-600<br />

2009<br />

Rond filigrain zilveren doosje op pootjes, 19e eeuw.<br />

Diam. 9 cm.<br />

400-500<br />

20 21<br />

Zilver


2010<br />

Zilveren kluwenmandje met ajour gezaagd bladmotief,<br />

Hollands gekeurd, Jl. 1815.<br />

300-400<br />

<strong>2011</strong><br />

Zilveren inktstel, een zgn. raadsheertje, Frankrijk<br />

Empire, ca. 1810.<br />

200-250<br />

2012<br />

Zilveren olie- en azijnstel, Empire, Frankrijk, ca.<br />

1810, met twee kristallen karaffen van latere datum.<br />

H. 31,5 cm.<br />

800-1000<br />

2013<br />

Zilveren theedoos met gravering op het deksel van<br />

twee springende paarden, Oostenrijk, 19e eeuw.<br />

300-500<br />

2014<br />

Zilveren bonbonmandje met parelrand, Hollands gekeurd,<br />

19e eeuw.<br />

175-225<br />

2015<br />

Zilveren rammelaar met bloedkoralen handvat,<br />

Engeland, 19e eeuw.<br />

150-200<br />

2016<br />

Boheemse kristallen parfumflacon met glazen stopje<br />

en zilveren dopje, Hollands gekeurd, Biedermeier,<br />

19e eeuw. Dopje gedeukt.<br />

150-200<br />

2017<br />

Zilveren koffiepot met schenktuit in de vorm van een<br />

man met verentooi, Frankrijk, 19e eeuw.<br />

800-1000<br />

2018<br />

Zilveren peper-, zout- en mosterdstel met blankglazen<br />

binnenbakjes, Parijs 1803-1809, 1e gehalte<br />

gekeurd.<br />

500-600<br />

2019<br />

Kristallen schenkkan met zilveren monturen en met<br />

gegraveerd decor van o.a. een molen, een boot en een<br />

kasteel, Duitsland, 19e eeuw. H. 28 cm.<br />

175-225<br />

2020<br />

Ronde zilveren koektrommel, Hollands gekeurd,<br />

Jl. 1855. Gew. 350 gr.<br />

400-500<br />

2021<br />

Boheemse rood-wit kristallen parfumflacon met<br />

glazen stopje en zilveren dopje, Hollands gekeurd,<br />

Biedermeier, 19e eeuw. Scharnier dopje defect.<br />

150-200<br />

2022<br />

Geen kavel.<br />

-<br />

2023<br />

Kavel bestaande uit zes zilveren vorkjes, uiteinden<br />

versierd met rocaille-ornament, Mt. HF (Hendrik<br />

Fortman), Leiden, Jl. 1762. Hieraan toegevoegd vijf<br />

zilveren lepeltjes, Jacobus Fasseur (1716 - 1774),<br />

Willem van de Goorberg (1779 - 1811) en Hendrik<br />

Fortman (1740 - 1807). Zie boek Leids zilver voor<br />

vergelijkbare modellen, blz. 69.<br />

100-150<br />

2024<br />

Kavel bestaande uit een rond zilveren dienblad staande<br />

op drie krulpoten en rand versierd met krulmotieven,<br />

Birmingham Barker Brothers, 1898, diam.<br />

31,5 cm en een zilveren melkkan en suikerpot met<br />

krulmotieven en florale versieringen. Gorham & Co.<br />

Rhode Island, 1896.<br />

700-800<br />

2025<br />

Zilveren bakje, mt. M. v.d. Pol, Middelburg, 1838.<br />

Diam. 16,5 cm (excl. oren).<br />

200-250<br />

2026<br />

Verzilverd peper-, zout-, olie-, azijn- en mosterdstel,<br />

Engeland, 19e eeuw.<br />

250-350<br />

2027<br />

Cornalijnen handgreep met zilveren stempelvlak met<br />

monogram VC. Zijkanten floraal versierd. 19e eeuw.<br />

150-200<br />

2028<br />

Kavel bestaande uit acht diverse kristallen voorwerpen<br />

w.o. een stolp, karaffen met stop (w.o. zilver),<br />

suikerpotjes etc., hieraan toegevoegd een porseleinen<br />

paraplu-bakje.<br />

150-200<br />

2029<br />

Zilveren bowllepel, mt. Baksteen & Middendorp te<br />

Rotterdam, Jl. 1862. L. 50 cm.<br />

250-350<br />

2030<br />

Twee kristallen schaaltjes met zilveren hengsels, Hollands<br />

gekeurd, Biedermeier, 19e eeuw. B. 17 cm,<br />

schilfers.<br />

125-150<br />

22 23<br />

2031


2031<br />

Kavel bestaande uit een bergkristallen handgreep met<br />

verguld en geëmailleerd stempelvlak, toegevoegd een<br />

handgreep welke belijmd is met diverse soorten halfedelstenen<br />

en metalen stempelvlak, incompleet.<br />

150-200<br />

2032<br />

Kavel bestaande uit een zilveren boerenjongenslepel,<br />

mt. G. van den Broek te Amsterdam, Jl. 1864. En<br />

een zilveren aspergetang, mt. Wed. Bernardus Gillis<br />

te Den Bosch, Jl. 1839.<br />

150-200<br />

2033<br />

Zilveren zoutvat met parelrand en blauwglazen binnenbak,<br />

mt. Jan Anthonis de Haas, Amsterdam. Jl.<br />

1804. B. 12 cm, minieme schilfers binnenbak.<br />

250-300<br />

2034<br />

Zilveren olie- en azijnstel, toegeschreven aan<br />

Lucas Oling, Leeuwarden 1790.<br />

800-1000<br />

2035<br />

Zilveren slacouvert met gravering,<br />

mt. Jac. van Wijk jr. te Amsterdam, Jl. 1858.<br />

250-350<br />

2036<br />

Zilveren strooier, mt. J.L. Kroymans, Oss/Schijndel.<br />

Jl. 1846.<br />

200-250<br />

2037<br />

Vierdelig zilveren theeservies met parelrand, bestaande<br />

uit een theepot, een melkkannetje, een bonbonmandje<br />

en een lepelvaasje, Hollands gekeurd,<br />

19e eeuw.<br />

300-400<br />

2035 2038<br />

2038<br />

Groot zilveren dienblad, Sint Eloy, 2e gehalte<br />

gekeurd. L. 54 cm. Gew. 2118 gr.<br />

1000-1250<br />

2039<br />

Drie zilveren sigarenpijpjes, Holland, 19e eeuw.<br />

150-200<br />

2040<br />

Zilveren stuiverdoosje, 18e/19e eeuw.<br />

24 25<br />

175-225<br />

2041<br />

Vierdelig zilveren specerijenset bestaande uit een<br />

mosterdpotje, een peperstrooier en twee zoutvaatjes<br />

met blauwglazen binnenbakjes, in Lod. XVI stijl,<br />

Hollands gekeurd.<br />

200-250<br />

2042<br />

Zilveren dienblad, Duitsland, 19e eeuw. L. 33 cm.<br />

Gew. 473 gr.<br />

250-300<br />

2043<br />

Zilveren theedoosje, Hollands gekeurd, 20e eeuw.<br />

100-125<br />

2044<br />

Kristallen suikerbakje met zilveren hengsel, Hollands<br />

gekeurd, Biedermeier, 19e eeuw. Schilfertjes.<br />

Toegevoegd een kristallen lepelvaasje, 19e eeuw.<br />

100-125<br />

2045<br />

Kavel bestaande uit een schildpad lepeldoosje, Holland<br />

Biedermeier, 19e eeuw, een zilveren bonbonmandje,<br />

Hollands gekeurd, 20e eeuw en acht zilveren<br />

apostellepeltjes, Hollands gekeurd, 20e eeuw.<br />

125-150<br />

2046<br />

Kavel bestaande uit een set van zes zilveren ijscoupes<br />

en zes zilveren likeurglaasjes. 19e/20e eeuw.<br />

80-100<br />

2048 2047 2049<br />

2047<br />

Geëmailleerde zilveren kovsh met floraal decor en<br />

blauwe achtergrond. Rusland, mogelijk Maria<br />

Vasilbevna Semenova, 20e eeuw.<br />

200-300<br />

2048<br />

Geëmailleerd zilveren ei met florale versieringen en<br />

bezet met halfedelsteen. Rusland, Moskou. Mogelijk<br />

Ivan Khlebnikov. Op zilveren onderstel met dierenpoten,<br />

20e eeuw.<br />

250-350<br />

2049<br />

Geëmailleerd zilveren ei met florale decors, versieringen<br />

van zwanen en bezet met halfedelstenen.<br />

Rusland, Moskou. Mogelijk Gustav Gustavovich<br />

Klingert. Op zilveren onderstel met dierenpoten,<br />

20e eeuw.<br />

200-300<br />

2050<br />

Miniatuur zilveren wandolielamp, mt. toegeschreven<br />

aan Frederik van Strant, Amsterdam, 18e eeuw.<br />

H. 2,5 cm. Gerepareerd.<br />

600-800


2055 2054 2050 2053 2057<br />

2051<br />

Kavel bestaande uit 14 diverse zilveren pillendoosjes<br />

bezet met halfedelstenen, 20e eeuw.<br />

150-200<br />

2052<br />

Zilveren loddereindoosje met stippeltjesversiering,<br />

gedateerd DdB 1873. Jl. 1844.<br />

100-125<br />

2053<br />

Miniatuur zilveren koorddanser, Londen, Jl. 1887.<br />

L. 6,5 cm.<br />

500-600<br />

2054<br />

Miniatuur zilveren dekselterrine, deksel dubbel gekeurd,<br />

17e eeuw. Diam. 5 cm (incl. oren).<br />

Deuk in deksel.<br />

600-800<br />

2055<br />

Zilveren miniatuur blik, mt. Arnoldus van Geffe,<br />

Amsterdam, Jl. 1769. L. 5 cm.<br />

400-600<br />

2056<br />

Zilveren snuifdoos. Jl. 1864.<br />

100-125<br />

2057<br />

Stel miniatuur zilveren kandelaartjes, mt. Bonket,<br />

Amsterdam, Jl. 1751. H. 4,5 cm.<br />

1500-2000<br />

2058<br />

Bijbel, Nieuwe Testament 1844, in lederen band met<br />

gouden slot met voluten versiering.<br />

150-200<br />

2059<br />

Twee zilveren tasbeugels met kralentassen,<br />

Holland, 19e eeuw.<br />

100-150<br />

2060<br />

Zilveren châtelaine met wapenschild, met daaraan<br />

een zilveren cachet versierd met florale motieven en<br />

letters HA. 19e eeuw.<br />

200-250<br />

2061<br />

Zilveren châtelaine met daaraan een opwindsleutel<br />

met blauwglazen middenstuk met florale versiering,<br />

Hollands gekeurd, 19e eeuw.<br />

175-225<br />

2062<br />

Zilveren châtelaine met daaraan twee cachets en een<br />

opwindsleutel. Hollands gekeurd, 19e eeuw.<br />

200-250<br />

2063<br />

Zilveren châtelaine met zesrijige ketting versierd met<br />

florale motieven en met daaraan een gegoten cachet<br />

en opwindsleutel met florale motieven. Holland,<br />

19e/20e eeuw.<br />

200-250<br />

2064<br />

Zilveren châtelaine met bijbelse voorstellingen met<br />

daaraan vier kleine en een grote hanger in de vorm<br />

van dieren. Holland, 19e eeuw.<br />

400-500<br />

2065<br />

Zilveren châtelaine versierd met mand met bloem,<br />

daaraan twee zilveren cachets en een opwindsleutel.<br />

Mt. J. Jonker, Meppel, 1890-1893.<br />

200-250<br />

2066<br />

Zilveren châtelaine met twee zilveren cachets.<br />

Holland, 19e eeuw.<br />

175-225<br />

2067<br />

Zilveren châtelaine met twee cachets en een opwindsleutel,<br />

Holland 19e/20e eeuw.<br />

200-250<br />

2068<br />

Zilveren châtelaine met twee cachets en een opwindsleutel,<br />

Holland, 19e eeuw. Ketting deels vernieuwd.<br />

175-225<br />

2069<br />

Zilveren châtelaine met versiering van een paard.<br />

Holland 19e eeuw.<br />

150-200<br />

2070<br />

Zilveren châtelaine met twee opwindsleutels, één met<br />

reliëfversiering van een paard en een koe. De ander<br />

met landschap met koe voor een huis en twee harten<br />

op een zuil. Holland, 19e eeuw. Eén sleutel defect.<br />

200-250<br />

2071<br />

Zilveren châtelaine met twee cachets en een opwindsleutel.<br />

Van der Meulen en Zn., 1926-1958.<br />

175-225<br />

2072<br />

Zilveren châtelaine met twee cachets en een opwindsleutel<br />

met florale motieven. Mt. J. van Halteren,<br />

Schoonhoven 1895-1908. Eén cachet met defect.<br />

175-225<br />

2073<br />

Zilveren châtelaine met cachet met wapen.<br />

Holland 19e eeuw.<br />

150-200<br />

26 27<br />

2063<br />

2062<br />

2061<br />

2060<br />

2067<br />

2064<br />

2065<br />

2068<br />

2069<br />

2070<br />

2076<br />

2072<br />

2071<br />

2074


2074<br />

Kavel bestaande uit twee zilveren châtelaines waarvan<br />

één met cachet. Holland, 19e/20e eeuw.<br />

150-200<br />

2075<br />

Zilveren châtelaine met twee cachets en een opwindsleutel,<br />

Jl. 1825.<br />

175-225<br />

2076<br />

Zilveren châtelaine met twee cachets en opwindsleutel.<br />

Holland, 19e/20e eeuw.<br />

150-200<br />

2077<br />

Kavel bestaande uit acht stuks divers zilverwerk w.o.<br />

een armband, een doosje, twee suikerschepjes, twee<br />

sauslepels, een broche en een haaknaald, w.o. met<br />

kornalijn. 19e/20e eeuw.<br />

100-150<br />

2078<br />

Twee zilveren lepels met aan de achterkant een rattestaart,<br />

inscriptie achterkant steel HKGJ. Mt. vermoedelijk<br />

Arnoldus de Lepo, Den Bosch 1759-1809.<br />

100-150<br />

2079<br />

2080<br />

2079<br />

Gelobde zilveren brandewijnkom met aan de voorkant<br />

een heraldisch wapen met datering 1793. Mt.<br />

Pieters Jacobs Kleiwert, Groningen, Jl. 1697/98.<br />

600-800<br />

2080<br />

Zilveren broodmand in gevlochten motief, wand met<br />

gegraveerde strepen. Bovenrand, onderrand en handgrepen<br />

als takken met blaadjes. In het midden aan de<br />

bovenrand versierd met twee bloemen.<br />

Mt. L. Potmans, Middelburg, Jl. 1773.<br />

HxBxD: 8 x 34 x 19,5 cm.<br />

15000-20000<br />

2081<br />

Zilveren hoeflepel met voluut als uiteinde. Gemerkt<br />

met T met een punt daarboven. Holland, 17e eeuw.<br />

Reparatie bak.<br />

200-300<br />

2082<br />

Zilveren mes met florale versieringen met voluten,<br />

met als topbekroning een hond. Holland 18e eeuw.<br />

Lemmet niet origineel.<br />

100-150<br />

2083<br />

Zilveren doosje met crèmekleurig emaille en op het<br />

deksel een afbeelding van een poes, ca. 1900. Emaille<br />

defect.<br />

300-400<br />

2084<br />

Zilveren doosje met groen geëmailleerd deksel en<br />

staande op drie pootjes. Mt. Sydney & Co., Brimingham.<br />

Jl. 1910. Emaille defect.<br />

200-250<br />

2085<br />

Zilveren kraantjeskan met ebbenhouten handgreep<br />

en pootjes. Kan versierd met gegraveerde florale motieven<br />

en gegraveerde acanthusbladeren. Voeten uitlopend<br />

in een krul. Mt. toegeschreven aan Hermanus<br />

Nieuwenhuyse, Amsterdam, Jl. 1745. H. 31 cm.<br />

Ex-collectie Anton Phillips.<br />

10000-15000<br />

2086<br />

Zilveren briefopener met buste van een putti als<br />

handgreep. Mt. Georg Adam Scheid, Wenen,<br />

ca. 1880. L. 11,5 cm. Met doosje.<br />

150-200<br />

2087<br />

Zilveren tafelbel, handgreep met volutenversiering<br />

en monogram in bel AJ. Mt. G. Glazenier,<br />

Rotterdam. Jl. 1849. H. 11 cm.<br />

1000-1500<br />

2088<br />

Zilveren strooibus. Mt. Adie Brothers Ltd.<br />

Birmingham. Jl. 1935. H. 18,5 cm.<br />

28 29<br />

300-400<br />

2089<br />

Zilveren graanmaatje, met inscriptie en datering<br />

1792. Mt. Edward Barnard & sons, London.<br />

Jl. 1915. Diam. 5 cm.<br />

100-125


2090<br />

Zilveren dienblad op een standring, met deels gewelfde<br />

rand. Mt. Bastiaan Havelaar, Den Haag.<br />

Jl. 1734. Diam. 29,5 cm.<br />

2500-3000<br />

2091<br />

Zilveren tasbeugel, Holland 18e eeuw. B. 16 cm.<br />

175-225<br />

2092<br />

Zilveren zoutvat met vergulde binnenkant. Versierd<br />

met florale motieven, voluten en leeuwenmaskers,<br />

staande op drie leeuwenpootjes. Mt. John Mc. Kay,<br />

Edinburgh. Jl. 1819. Diam. 8 cm.<br />

250-300<br />

2093<br />

Filigrain zilveren knottenkistje op pootjes, 19e eeuw.<br />

Afm. 6 x 6 x 4 cm. Klein stukje filigrain manco.<br />

300-400<br />

2094<br />

Filigrain zilveren foudraal, 18e eeuw. H 5,5 cm.<br />

200-250<br />

2095<br />

Stel zilveren zoutvaten met randen van voluten en<br />

blauwglazen binnenbakjes. Mt. Van Goorberg,<br />

Delft, ca. 1760.<br />

2000-2500<br />

2096<br />

Zilveren zakmesje, Holland. Jl. 1846.<br />

100-125<br />

2097<br />

Zilveren zgn. rattestaartlepel met initialen WHD.<br />

Mt. onduidelijk, Rotterdam. Jl. 1711.<br />

150-200<br />

2098<br />

Zilveren tabaksdoos met reliëfdecor van bijbelse<br />

scenes op het deksel en reliëfdecor van een landschap<br />

op de onderzijde. Mt. Christoffel Woortman, Amsterdam.<br />

Jl. 1773. L. 15,5 cm.<br />

Ex-collectie B.W.G. Wttewaall.<br />

1500-2000<br />

2099<br />

Zilveren soeplepel, België 18e eeuw. L. 35 cm.<br />

175-225<br />

2100<br />

Zilveren doosje in de vorm van een ei, met florale<br />

versieringen. Mt. J. van Halteren, Schoonhoven<br />

1895-1908.<br />

150-200<br />

2101<br />

Zilveren pepermuntdoosje, geribt model. Mt. J.P.<br />

Messee, Amsterdam, 1812/1813.<br />

Ex-collectie B.W.G. Wttewaall.<br />

200-250<br />

2102<br />

Rechthoekig zilveren loddereindoosje, geribt model.<br />

Mt. M. van Leeuwen, Amsterdam. Jl. 1844.<br />

Ex-collectie B.W.G. Wttewaall.<br />

150-200<br />

2103<br />

Zilveren snuifdoos met florale versiering. Mt. Pieter<br />

Geiskes, Jl. 1810. Afm. 6,5 x 4 x 1,8 cm. Binnenzijde<br />

gerestaureerd. Ex-collectie B.W.G. Wttewaall.<br />

300-400<br />

2104<br />

Ovaal zilveren loddereindoosje met florale versiering.<br />

Mt. Pieter Geiskes, Schoonhoven. Jl. 1795. Ex-collectie<br />

B.W.G. Wttewaall.<br />

350-400<br />

2113 2106 2121<br />

2105<br />

Ovaal zilveren loddereindoosje met florale versieringen.<br />

Mt. C. Keppel, Schoonhoven. Jl. 1818.<br />

Ex-collectie B.W.G. Wttewaall.<br />

300-350<br />

2106<br />

Zilveren loddereindoosje in de vorm van een urn,<br />

met florale versiering. Mt. J. Kuilenburg, Schoonhoven.<br />

Jl. 1821. Ex-collectie B.W.G. Wttewaall.<br />

350-400<br />

2107<br />

Ovaal zilveren loddereindoosje met florale versieringen.<br />

Mt. Pieter Geijskes, Schoonhoven. Jl. 1821.<br />

Ex-collectie B.W.G. Wttewaall.<br />

300-350<br />

2108<br />

Zilveren loddereindoosje in de vorm van een mand<br />

met reliëfversiering van fruit op het deksel. Mt. J.D.<br />

de Vries, Scheemda. Jl. 1834.<br />

175-225<br />

2109<br />

Zilveren snuifdoosje in de vorm van een kist, met florale<br />

versiering. Mt. Andries Gravers, Schoonhoven.<br />

Jl. 1795. Afm. 6 x 3 x 3,5 cm. Klein scheurtje.<br />

Ex-collectie B.W.G. Wttewaall.<br />

400-500<br />

2110<br />

Zilveren loddereindoosje in de vorm van een mandje<br />

met florale versieringen. Mt. J. kooiman, Schoonhoven.<br />

Jl. 1850. Ex-collectie B.W.G. Wttewaall.<br />

125-150<br />

2111<br />

Ovaal zilveren loddereindoosje met florale versiering.<br />

Mt. A. van Willemswaard, Schoonhoven. Jl. 1827.<br />

Ex- collectie B.W.G. Wttewaall.<br />

300-350<br />

2111 2108 2112 2114 2105 2107 2110<br />

30 31


2104<br />

2103<br />

2102<br />

2112<br />

Ovaal zilveren loddereindoosje met florale versiering.<br />

Mt. Pieter Keppel, Schoonhoven. Jl. 1776.<br />

Ex-collectie B.W.G. Wttewaall.<br />

300-350<br />

2113<br />

Zilveren loddereindoosje in de vorm van een urn met<br />

florale versieringen. Mt. onduidelijk. Jl. 1818. Voetjes<br />

met deukjes. Ex-collectie B.W.G. Wttewaall.<br />

300-350<br />

2114<br />

Zilveren loddereindoosje met aan de onderkant de<br />

initialen MT. Holland 18e eeuw. Ex-collectie B.W.G.<br />

Wttewaall.<br />

200-250<br />

2115<br />

Verguld zilveren snuifdoosje met tussendeksel, met<br />

romantische scene op het deksel en versierd met voluten<br />

in reliëf. Vermoedelijk Frankrijk, ca. 1750.<br />

Ex-collectie B.W.G. Wttewaall.<br />

600-700<br />

2116<br />

Zilveren tabaksdoos met parelmoeren deksel met romantische<br />

scène en parelmoeren bodem.<br />

Holland 18e eeuw. Bodembarstjes.<br />

800-1000<br />

2119<br />

2117<br />

2118<br />

2109<br />

2119<br />

2117<br />

Zilveren tabaksdoos met florale randgravering.<br />

Londen, Jl. 1930.<br />

175-225<br />

2118<br />

Zilveren snuifdoosje met florale versiering met<br />

voluten. Frankrijk, 19e eeuw.<br />

125-150<br />

2119<br />

Zilveren snuifdoos, Mt. Mappin & Webb Ltd.<br />

Birmingham. Jl. 1936.<br />

175-225<br />

2120<br />

Zilveren ciborie met een kruis als topbekroning.<br />

Londen, Jl. 1931.<br />

250-300<br />

2121<br />

Zilveren loddereindoosje in de vorm van een urn met<br />

florale versieringen. Holland, 19e eeuw.<br />

300-350<br />

2122<br />

Stel zilveren zoutlepeltjes. Mt. Thomas Barker,<br />

London. Jl. 1808.<br />

175-225<br />

2123<br />

Stel zilveren zoutschepjes, Holland, 18e eeuw.<br />

200-250<br />

2124<br />

Twee zilveren couverts. Mt. Jan Luiting, Haarlem.<br />

Jl. 1759 (1x) en 1762 (3x).<br />

200-250<br />

2125<br />

Zilveren tasbeugel met haak, met decor van personages,<br />

urnen en voluten. Mt. W.N. Ernens, Hoorn.<br />

Jl. 1814. Ex-collectie B.W.G. Wttewaall.<br />

300-350<br />

2126<br />

Vijf theologische boekjes met zilveren beslag,<br />

w.o. defecten.<br />

200-250<br />

2127<br />

Zilveren châtelaine met daaraan twee cachets.<br />

Holland, 19e eeuw.<br />

200-250<br />

2128<br />

77-delig zilveren bestek met Haags Lofje<br />

(groot en klein).<br />

1500-2000<br />

2129<br />

Kavel bestaande uit een zilveren en kristallen strooibus,<br />

een mosterdpot en een zoutvat, Empire.<br />

Mt. Chr. Olifiers, Waarborgsdistrict Rotterdam.<br />

Jl. 1834. H. 14,5, 15 en 8,5 cm.<br />

300-400<br />

2130<br />

Twee zilveren gespen, 19e eeuw.<br />

50-60<br />

2131<br />

Zilveren theepot met ebbenhouten greep, 19e eeuw.<br />

Deukje.<br />

150-200<br />

2132<br />

Zilveren tafelschuiver met monogram M.P.<br />

Hollands gekeurd, Biedermeier, 19e eeuw.<br />

100-150<br />

2133<br />

Zilveren broekstukken vermaakt tot gesp,<br />

Walcheren. Diam. 5 cm.<br />

100-150<br />

2134<br />

Drie diverse kristallen flacons met zilveren deksels<br />

met schildpad ingelegd, Engeland, 19e eeuw.<br />

175-225<br />

2135<br />

Drie diverse zilveren doosjes ingelegd met schildpad,<br />

Engeland, 19e eeuw.<br />

250-350<br />

2136<br />

Twee schildpad doosjes, waarvan één met zilveren<br />

monturen, beide Holland Biedermeier, 19e eeuw.<br />

Eén met scheurtje.<br />

200-250<br />

2137<br />

Zilveren theepot met ebbenhouten greep, 1e gehalte,<br />

Mt. E.H. de Haas, Amsterdam, Jl. 1839.<br />

Met winkeliersmerk G. Verschuur.<br />

500-600<br />

2138<br />

Rechthoekige zilveren koektrommel met bovenop<br />

een florale versiering met voluten. Mt. Van Kempen<br />

en Zn. Voorschoten. Jl. 1861.<br />

500-600<br />

32 33


2139<br />

Zilveren dekselbokaal met repoussé en gedreven decor<br />

van wijnranken en eikebladeren, met op de voet<br />

de inscriptie: Dem Volksfreunde A. Ellissen - Die<br />

Bürger Göttingens 1848. H. 37,5 cm. Dr. Adolf<br />

Ellissen (1815-1872) was een liberale politicus die<br />

actief was tussen 1854-1872.<br />

300-400<br />

2140<br />

Rechthoekig geribbeld zilveren loddereindoosje.<br />

Mt. M. Rood, Amsterdam. Jl. 1839.<br />

150-200<br />

2141<br />

Rond geribbeld zilveren pillendoosje met scharnier.<br />

Mt. C. Oostrum, Schoonhoven. Jl. 1837.<br />

125-150<br />

2142<br />

Rond geribbeld zilveren pillendoosje. Mt. C. Keppel,<br />

Schoonhoven. Jl. 1819.<br />

125-150<br />

2143<br />

Zilveren loddereindoosje met op het deksel een afbeelding<br />

van een melkende boerin, op de zijkanten<br />

afbeeldingen van personages en dieren. Mt. Andries<br />

Graves Kooyman, Schoonhoven. Jl. 1785.<br />

400-500<br />

2144<br />

Zilveren loddereindoosje met op het deksel een afbeelding<br />

van een muzikant met een hond, op de zijkanten<br />

portretten. Mt. Dirk Hoep, Hoorn. Jl. 1781.<br />

400-500<br />

2145<br />

Zilveren loddereindoosje in de vorm van een kabinet,<br />

met tekst: ‘He dat is lief’. Mt. P. Geyskes,<br />

Amsterdam. Jl. 1804.<br />

350-450<br />

2146<br />

Zilveren loddereindoosje met op het deksel een afbeelding<br />

van een zwaan en op de zijkanten<br />

afbeeldingen van personages. Mt. Dirk Goedhart,<br />

Amsterdam. Jl. 1788.<br />

400-500<br />

2147<br />

2145<br />

2146<br />

2148<br />

2143<br />

2147<br />

Zilveren loddereindoosje in de vorm van een kabinet.<br />

Mt. J. v. Eck, Schoonhoven. Jl. 1796.<br />

350-400<br />

2148<br />

Zilveren loddereindoosje in de vorm van een mandje,<br />

met op het deksel de tekst: ‘Lekker van reuk’.<br />

Hollands, 19e eeuw.<br />

200-250<br />

2149<br />

Zilveren tafelborstel met florale versieringen en voluten.<br />

Mt. Andries Akersloot, Haarlem. Jl. 1729.<br />

400-500<br />

2150<br />

Zilveren kurkentrekker, Lod. XVI, 18e eeuw.<br />

L. 8 cm.<br />

200-250<br />

2144<br />

2142<br />

2141<br />

2140<br />

2152 2151<br />

2151<br />

Miniatuur zilveren dambord met ophangoogje,<br />

mt. Frederik van Strant, Amsterdam. Jl. 1738.<br />

Afm. 5 x 5 cm.<br />

600-800<br />

2152<br />

Zilveren loddereindoosje, 18e eeuw.<br />

200-250<br />

2153<br />

Zilveren loddereindoosje in de vorm van een<br />

bureautje, Utrecht, eerste helft 19e eeuw. H. 4 cm.<br />

175-225<br />

2154<br />

Zilveren dienblad, mt. H.S. de Leeuw, ‘s-Hertogenbosch.<br />

Jl. 1853. Gew. 707 gr., afm. 25,5 x 32,5 cm.<br />

300-400<br />

2155<br />

Kavel bestaande uit een zilveren theepot met ebbenhouten<br />

greep met gegraveerd wapenschild en een<br />

dito melkkannetje, beide met winkeliersmerk Bonebakker<br />

& Zoon, eerste gehalte gekeurd, mt. F.G.<br />

Bentveld, 1812-1853. Tot.gew. 677 gr.<br />

400-600<br />

2156<br />

Kavel bestaande uit een zilveren couvert met dubbel<br />

lof, een zilveren lepel en twee zilveren vorken w.o.<br />

één tand krom, w.o. Leeuwarden, Dordrecht en<br />

Den Haag, alle 18e eeuw.<br />

150-200<br />

2157<br />

Diverse goederen w.o. een zilveren poederdoos, een<br />

zilveren tasbeugeltje en zilveren schepjes, alle<br />

Hollands gekeurd, een zilveren wolhouder, ca. 1830,<br />

een gouden broche bezet met halfedelsteen en een<br />

vergulde armband met cachet.<br />

150-200<br />

2158<br />

Zilveren peper-, zout- en mosterdstel op houten<br />

basement. Biedermeier 19e eeuw.<br />

100-150<br />

2159<br />

Zilveren snuifdoos met op de deksel een reliëfdecor<br />

voorstellende koning Ahasveros en koningin Esther<br />

in cartouche met florale motieven en voluten. Zijkanten<br />

met florale versieringen. Mt. onduidelijk,<br />

Amsterdam. Jl. 1755.<br />

350-450<br />

2160<br />

Zilveren bekertje op voet. Birmingham, Jl. 1934.<br />

125-150<br />

2161<br />

Zilveren centimeter, met gravering.<br />

Holland 19e eeuw. Lint manco.<br />

100-150<br />

34 35<br />

2155


2401<br />

Kralenketting met gouden monturen en twee<br />

gouden bedels uit de Oudheid. Bodemvondst.<br />

400-500<br />

2402<br />

Bronzen paardje met opgetrokken rechter voorbeen,<br />

hoofd met halster, licht naar rechts kijkend,<br />

gedetailleerde manen en lange dikke staart. Mooie<br />

groene patina. 4e eeuw voor Christus. H. 5,4 cm.<br />

Provenance: Ex-collectie Kunsthandel M. Zilverberg.<br />

800-1000<br />

2403<br />

Hartscarabee, beige speksteen bedekt met een bruine<br />

tot zwarte kleur. Aan de onderkant zes lijnen met<br />

hierogliefen in zwarte inkt van het Boek der doden<br />

(Book of the dead) hoofdstuk XXX: “Godfather of<br />

Amun-Ipet, Djet Khonsu…”. L. 5 cm.<br />

21e-24e dynastie, 900-700 BC. Provenance: ex-collectie<br />

Kunsthandel M. Zilverberg.<br />

600-800<br />

Oudheden (w.o. sieraden)<br />

2404<br />

Vijf diverse bodemvondsten w.o. drie fibula’s; een<br />

p-shaped model, een composiet model met gelijke<br />

zijden en een zaagvismodel, een messing munt van<br />

Dupondius Domitianus 90/91 na Chr., met waterpatina<br />

en een ijzeren sleutel, alle gevonden in het<br />

centrum van Alphen aan den Rijn in het Romeins<br />

castellum Albaniana.<br />

400-600<br />

2405<br />

Romeins bronzen beeldje, voorstellende Mars.<br />

H. 6,5 cm. Bodemvondst Utrecht.<br />

100-125<br />

2406<br />

Tinnen mantelhaak, Holland, 13e eeuw. L. 8 cm.<br />

Bodemvondst Dam Amsterdam.<br />

100-125<br />

2407 2430 2431<br />

2407<br />

Stel gouden Romeinse creool oorbellen, getorst<br />

model, 100-300 AC.<br />

300-400<br />

2408<br />

2408<br />

Grote Romeinse fles op voet, bolle buik met glaskabels<br />

verwerkt tot vakverdeling. Lange hals met trechtermonding,<br />

met deksel. Deels geïriseerd. 200-400<br />

AC. H. 27 cm. Vindplaats Jordanië.<br />

1800-2000<br />

2409 2416<br />

2409<br />

Gouden ring met daarin een steen waarin het boze<br />

oog, aan de zijkanten met florale versieringen. Mogelijk<br />

Romeins. Tot. gew. 8,1 gr. Maat 19-1/2 en 62.<br />

400-500<br />

2410 2426<br />

2410<br />

Byzantijnse gouden hanger in de vorm van een kruis,<br />

bezet met drie rode en twee blauwe stukjes glas/<br />

emaille. 400-600 AC. Gew. 2,7 gr. L. 3,1 cm.<br />

800-1000<br />

2411<br />

Gouden Byzantijnse kinderring met afbeelding van<br />

een blad. 400-600 AC. Vindplaats Duitsland.<br />

200-250<br />

2412<br />

Paar gouden oorbellen, bestaande uit een schild met<br />

granulatie en een kabelrand in het midden bezet met<br />

een cabochon geslepen granaat, met daaronder hangend<br />

een druiventros, 300 BC. - 300 AC. L. 4,4 cm.<br />

Tot. gew. 11 gr. Vindplaats: Jordanië. Voor sieraad<br />

van vergelijkbare leeftijd en versiering zie<br />

Victorian & Albert Museum London,<br />

museumnummer M. 11&A-1966.<br />

900-1100<br />

2413<br />

Romeinse glazen schaal met irisatie, 100-300 AC.<br />

Diam. 19,5 cm. H. 7 cm. Vindplaats Jordanië.<br />

800-1000<br />

2414<br />

Gouden Romeinse kinderring met cabochon<br />

geslepen granaat. 100-300 AC.<br />

250-300<br />

2414 2415 2419<br />

2415<br />

Gouden Romeinse ring bezet met een intaglio met<br />

afbeelding van een Romeinse keizer. 100-300 AC.<br />

Tot. gew. 6,7 gr. Maat 19 en 59,5. Vindplaats Jordanië.<br />

Met defect.<br />

1200-1400<br />

2416<br />

Gouden Romeinse ring met carneool intaglio met<br />

voorstelling van een gevleugelde heilige. 100-300<br />

AC. Tot. gew. 4,8 gr. Maat 18,5 en 58.<br />

Vindplaats Jordanië.<br />

800-1000<br />

2417<br />

Romeinse glazen unguentarium met korte buik,<br />

lange hals en irisatie. H. 14 cm.<br />

200-250<br />

36 37<br />

2412


2418<br />

Gouden Romeinse hanger met een halve maan, centraal<br />

bezet met een amethist met daaromheen een<br />

rand van granulatie. 0-100 AC. Vindplaats Jordanië.<br />

700-800<br />

2419<br />

Romeinse gouden kinderring ingelegd met een intaglio<br />

met afbeeling van een gevleugeld persoon.<br />

200-300 AC. Maat 13 en 41.<br />

400-500<br />

2420<br />

Romeinse gouden oorbellen in de vorm van een<br />

schild, versierd met granulatie. Bezet met glas, deels<br />

geïriseerd. 200-400 AC.<br />

300-400<br />

2421<br />

Byzantijnse gouden ring met afbeelding van een<br />

kruis bezet met een cabochon geslepen granaat.<br />

300-500 AC. Tot. gew. 6,8 gr. Maat 18-1/2 en 58.<br />

Vindplaats Jordanië.<br />

600-800<br />

2422<br />

Romeinse gouden oorbellen in piramidevorm,<br />

versierd met goudbolletjes. 100-300 AC.<br />

400-500<br />

2423 2428<br />

2423<br />

Romeinse gouden ring bezet met een intaglio met<br />

afbeelding van een Romeinse keizer. 300-500 AC.<br />

Tot. gew. 7,6 gr. Maat 18 en 56,5.<br />

900-1100<br />

2424<br />

Grote bronzen drieknoppen fibula, 200-300 AC. L.<br />

9 cm.<br />

100-150<br />

2425<br />

Romeinse gouden ring in de vorm van een slang versierd<br />

met golfmotief en granulatie. 200-400 AC.<br />

Tot. gew. 13 gr. Maat 16-1/2 en 52.<br />

1200-1400<br />

2426<br />

Byzantijns gouden kruis o.a. versierd met granulatie.<br />

H. 4,2 cm. Tot. gew. 6,4 gr. Vindplaats Jordanië.<br />

800-1000<br />

2427<br />

Bronzen ring met bloemversiering, laat<br />

Romeins-Byzantijns. Maat 19 en 60.<br />

100-150<br />

2428<br />

Romeinse gouden ring met carneolen intaglio met<br />

afbeelding van een heilige met stok bij een boom met<br />

wandelend dier. Ring in gevlochten motief met granulatie.<br />

300-500 AC. Tot. gew. 5,5 gr.<br />

Maat 18-3/4 en 59. Vindplaats Jordanië.<br />

1000-1200<br />

2429<br />

Romeins bronzen beeldje van een man met cape en<br />

een stok. 100-300 AC. H. 6,5 cm.<br />

500-700<br />

2430<br />

Romeinse gouden oorbellen in de vorm van creolen,<br />

versierd met bolletjes. 100-400 AC.<br />

250-300<br />

2431<br />

Romeinse gouden oorbellen in de vorm van creolen,<br />

100-400 AC.<br />

200-250<br />

2432<br />

Twee glazen flesjes met irisatie. 100-300 AC.<br />

H. 7 cm.<br />

100-150<br />

2433<br />

Romeins glazen schenkkannetje met oor en irisatie.<br />

H. 12,5 cm.<br />

150-200<br />

2434<br />

Romeins glazen unguentarium met korte buik, lange<br />

hals en irisatie. 100-300 AC. L. 17,5 cm.<br />

Vindplaats Jordanië.<br />

250-300<br />

2435<br />

Romeins glazen fles met bolle buik, lange hals en<br />

irisatie. H. 16,5 cm.<br />

400-500<br />

2436<br />

Twee glazen Romeinse flesjes met irisatie.<br />

100-300 AC. H. 6 en 7 cm.<br />

100-150<br />

2437<br />

Romeins glazen flesje met verticale glasribben en ingedrukte<br />

hals. 100-300 AC. Vindplaats Jordanië.<br />

100-150<br />

2438<br />

Glazen beeldje in de vorm van een hoofd van een<br />

afgod, met irisatie. 0 - 100 AC. H. 3 cm.<br />

Vindplaats Jordanie.<br />

300-400<br />

2439<br />

Bodemvondst van een gouden tonnetje versierd met<br />

bolletjes, als hanger. 17e eeuw.<br />

300-400<br />

2440<br />

Bronzen Romeinse sleutelring, 100 - 200 AC.<br />

L. 4,3 cm.<br />

100-150<br />

2441<br />

Carneolen amulethanger met intaglio met afbeelding<br />

van een krijger. L. 3,5 cm. Vindplaats Jordanie.<br />

150-200<br />

2442<br />

Glazen polychroom versierde vis. L. 11,5 cm.<br />

Vindplaats Jordanie.<br />

400-600<br />

2443<br />

Terracotta beeld in de vorm van een stier, met bruine<br />

beschildering. Ca. 0 - 100 AC. L. 9,5 cm. H. 8 cm.<br />

100-150<br />

2444<br />

Twee bronzen fibula’s in de vorm van een paard en<br />

een vogel. Bodemvondst.<br />

150-200<br />

2445<br />

Romeins bronzen beeld in de vorm van een paard.<br />

200 - 400 AC. L. 4,3 cm.<br />

500-600<br />

2446<br />

Romeins bronzen beeldje, voorstellende een persoon<br />

op sokkel. 200 - 400 AC. H. 5,5 cm.<br />

300-400<br />

2447<br />

Twee miniatuur zilveren dieren, paard en hond.<br />

200 - 400 AC. Vindplaats Jordanie.<br />

200-250<br />

2436 2434 2417 2435 2437 2433 2432<br />

38 39


2501<br />

Gouden ring met daaraan twee gouden cachets en<br />

een gouden opwindsleutel, 19e eeuw. Gew. 33,8 gr.<br />

250-300<br />

2502<br />

Zilveren zakhorloge, gemaakt door Samson London<br />

en genummerd 2789. Jl. 1780. Met witte emaille<br />

wijzerplaat met Romeinse uuraanduiding en<br />

Arabische minuutaanduiding. In zilveren horlogekast<br />

met mythologische voorstelling. Reparaties.<br />

300-400<br />

2503<br />

Gouden montuur met kristallen cachet, gedateerd<br />

1690. Met afbeelding van ruiter te paard.<br />

200-250<br />

2504<br />

Juwelen & horloges<br />

2504<br />

14-kt gouden vestzakhorloge van het merk International<br />

Watch Co. Witte wijzerplaat met Arabische cijfers,<br />

sec. op 6 uur. Handopwind uurwerk. Uurwerknummer<br />

646094 H6, Kaliber 55231. ca. 1920/1930.<br />

Case Nr. 704058. Met origineel International Watch<br />

Co. Doosje en briefje met het uurwerknr. en case nr.<br />

400-600<br />

2505<br />

Gouden met zilveren collier versierd met florale motieven,<br />

bezet met vier roosgeslepen diamanten en 66<br />

kleine diamanten, ca. 1900. Hanger niet origineel.<br />

L. 43 cm. Tot. gew. 19,7 gr.<br />

600-800<br />

2506<br />

Zilveren broekstukken met leeuwen met wapenschild<br />

en tekst, Walcheren, midden 19e eeuw. Diam. 7,9<br />

cm. Afwijkende rand met vier toegevoegde bolletjes.<br />

150-200<br />

2507<br />

14-kt gouden ring met rechthoekig bovenvlak bezet<br />

met 15 diamanten. Maat 16-1/2 en 52.<br />

Tot. gew. 15,3 gr.<br />

200-250<br />

2508<br />

14-kt gouden broche in de vorm van een tak versierd<br />

met bloemen en zaadpareltjes. L. 5,5 cm.<br />

Tot. gew. 10 gr.<br />

100-150<br />

2509<br />

2509<br />

14-kt witgouden ring bezet met een centrale briljant<br />

van ca. 0.52 ct., met aan weerskanten drie diamanten.<br />

Art Deco. Maat 17 en 53. Tot. gew. 4,3 gr.<br />

400-600<br />

2510<br />

Zilveren broche versierd met blauw emaille en met in<br />

het midden een vrouwenportret geschilderd op been,<br />

Jugendstil. Georg Adam Scheid, Wenen Oostenrijk.<br />

L. 3,8 cm.<br />

200-300<br />

2511<br />

14-kt witgouden ring bezet met een centrale robijn<br />

met daaromheen 12 robijnen en 32 diamanten.<br />

Maat 16-3/4 en 53. Tot. gew. 4 gr.<br />

350-400<br />

2512<br />

14-kt gouden ring met aan de zijkanten versierd met<br />

florale motieven en bovenop een zegelstempel met<br />

een heraldisch wapen. Maat 20-1/2 en 64,5.<br />

Tot. gew. 13,7 gr.<br />

150-200<br />

2513<br />

14-kt witgouden ring bezet met vijf saffieren en 14<br />

diamanten. Maat 17 en 54. Tot. gew. 3,1 gr.<br />

250-300<br />

2514<br />

14-kt gouden ring bezet met een centrale saffier, geflankeerd<br />

door 16 diamanten. Maat 17-3/4 en 56,5.<br />

Tot. gew. 8 gr.<br />

150-200<br />

2515<br />

14-kt gouden ring bezet met een centrale topaas geflankeerd<br />

door 12 briljanten. Maat 17-3/4 en 56.<br />

Tot. gew. 8,7 gr.<br />

150-200<br />

2516<br />

Zilveren armband met in het midden een portret van<br />

een dame op been, geflankeerd door 82 zaadpareltjes.<br />

Diam. 5,6 cm. Met veiligheidsketting.<br />

100-150<br />

2517<br />

14-kt witgouden ring bezet met een centrale saffier<br />

met daaromheen 12 saffieren en 58 diamanten. Maat<br />

17-1/4 en 54,5. Tot. gew. 4,1 gr.<br />

350-450<br />

2518<br />

14-kt gouden ring bezet met een centrale robijn geflankeerd<br />

door vier briljanten en aan weerszijden een<br />

saffier. Maat 19 en 60. Tot. gew. 5,4 gr.<br />

200-300<br />

40 41<br />

2513


2519<br />

Stalen polshorloge van het merk Omega, model<br />

Speedmaster Professional. Zwarte wijzerplaat met<br />

streepindices, stopwatch functie, automatisch uurwerk.<br />

Met speedmaster achterplaat en de tekst: Flight<br />

qualified by NASA for all manned space Missions.<br />

En The first watch worn on the moon. Met originele<br />

Speedmaster band. Met doos en boekjes.<br />

1600-1800<br />

2520<br />

18-kt witgouden ring bezet met acht briljanten tot.<br />

ca. 0.40 ct. en tien markies geslepen saffieren in<br />

bloemvorm. Maat 14-1/2 en 46. Tot. gew. 5,6 gr.<br />

300-400<br />

2521<br />

18-kt witgouden ring bezet met 19 diamanten met<br />

daaromheen een afbakening van matgoud.<br />

Maat 17-1/2 en 55. Tot. gew. 13,5 gr.<br />

500-600<br />

2522<br />

Twee 14-kt gouden ringen versierd met florale motieven<br />

en bezet met een amethist. Maat 20-3/4 en 65<br />

en maat 19 en 60. Tot. gew. 16 gr.<br />

150-200<br />

2523<br />

Collier bestaande uit polychrome glaskralen.<br />

18e/19e eeuw. L. 66 cm.<br />

100-150<br />

2524<br />

Platina solitaire ring bezet met een briljant van<br />

ca. 0.75 ct. Maat 18-1/4 en 57,5. Tot. gew. 6,9 gr.<br />

400-500<br />

2525<br />

Stel 14-kt witgouden oorstekers ieder bezet met 20<br />

diamanten en 16/18 onyxen. Tot. gew. 3,6 gr.<br />

550-650<br />

2526<br />

18-kt gouden damesarmband bezet met zeven saffieren,<br />

Gesigneerd Cartier en genummerd.<br />

Diam. 5,7 cm. Tot. gew. 15,4 gr.<br />

300-400<br />

2527<br />

18-kt witgouden ring rijgezet met vijf diamanten,<br />

tot. ca. 1.00 ct. Maat 17-1/4 en 54,5. Tot. gew. 10 gr.<br />

900-1100<br />

2528<br />

14-kt gouden dasspeld met aan de bovenkant een<br />

versiering van een zwart geëmaileerde Moor met wit<br />

geëmaileerde tulband, tulband bezet met een turqoise,<br />

zgn. Blackamoor. L. 6,3 cm. Tot. gew. 4,2 gr.<br />

200-300<br />

2529<br />

Platina ring rijgezet met zes diamanten tot. ca. 2.00<br />

ct. Maat 17-1/2 en 55,5. Tot. gew. 11,7 gr.<br />

3500-4000<br />

2530<br />

Gouden en zilveren damesremontoir met aan de<br />

voor- en achterzijde een ring van paars emaille, achterzijde<br />

tevens met florale motieven en een vogel .<br />

150-200<br />

2531<br />

Zilveren en gouden hanger in florale motieven, bezet<br />

met een centrale diamant geflankeerd door<br />

16 kleinere diamanten, 19e eeuw. L. 5 cm.<br />

200-250<br />

2532<br />

14-kt gouden damespolshorloge van het merk Omega,<br />

gouden wijzerplaat met streepindices.<br />

Tot. gew. 26 gr.<br />

250-300<br />

2533<br />

14-kt gouden toi et moi ring bezet met twee grotere<br />

diamanten en acht kleinere. Maat 16-1/4 en 51.<br />

Tot. gew. 3,2 gr.<br />

350-400<br />

2534<br />

14-kt witgouden ring bezet met drie briljanten tot.<br />

ca. 1,05 ct. Maat 18 en 57. Tot. gew. 3,8 gr.<br />

400-500<br />

2535<br />

Stel 14-kt witgouden oorbellen bezet met een centrale<br />

robijn geflankeerd door 30 robijnen en<br />

22 diamanten. Tot. gew. 9 gr.<br />

600-800<br />

2536<br />

14-kt gouden ring bezet met een centrale saffier met<br />

aan weerskanten een diamant. Maat 18 en 57.<br />

Tot. gew. 4 gr.<br />

300-400<br />

2537<br />

14-kt witgouden ring bezet met een centrale briljant<br />

van ca. 0.35 ct. Met daaromheen 42 saffieren en 18<br />

briljanten. Maat 17 en 53,5. Tot. gew. 3,5 gr.<br />

800-1000<br />

2538<br />

18-kt rood-, wit- en geelgouden puzzelring van Cartier,<br />

Les must de Cartier. Maat 17 en 53.<br />

Tot. gew. 7,7 gr.<br />

350-400<br />

2539<br />

14-kt witgouden ring bezet met een centrale smaragd<br />

met daaromheen 47 diamanten. Maat 17 en 54.<br />

Tot. gew. 3,7 gr.<br />

600-800<br />

2540<br />

22-kt gouden ring met filigrain versieringen en granulatie<br />

op de uiteinden, bezet met een robijn, saffier<br />

en smaragd. Maat 17-3/4 en 56. Tot. gew. 11,6 gr.<br />

250-300<br />

42 43<br />

2536


2541<br />

Ronde 14-kt gouden broche met florale motieven, in<br />

het midden versierd met een krul, bezet met zaadpareltjes<br />

en turquoise en onderaan hangend vijf pampels.<br />

Diam. 4,4 cm. Tot. gew. 19,2 gr.<br />

200-300<br />

2542<br />

Ronde 14-kt gouden broche in het midden bezet met<br />

vijf parels, diamanten en robijnen in de vorm van een<br />

kroon. In de rand bezet met zes zaadparels. Praag,<br />

19e eeuw. Diam. 3,1 cm. Tot. gew. 10,1 gr.<br />

150-200<br />

2543<br />

14-kt gouden zakhorloge met op de voorkant een<br />

geëmailleerde afbeelding van een hond. Witte wijzerplaat<br />

met Arabische cijfers, sec. op 6 uur.<br />

200-250<br />

2544<br />

2544<br />

18-kt witgouden ring bezet met een centrale saffier<br />

met daaromheen 36 saffieren en 20 diamanten. Maat<br />

17-1/4 en 54,5. Tot. gew. 6,4 gr.<br />

400-500<br />

2545<br />

Platina ring bezet met een grote centrale smaragd geflankeerd<br />

door acht briljanten en 16 baguet geslepen<br />

diamanten. Maat 17-1/4 en 54,5. Tot. gew. 11,5 gr.<br />

1800-2000<br />

2546<br />

14-kt witgouden ring bezet met een grote centrale<br />

saffier geflankeerd door 28 saffieren en 24<br />

diamanten. Maat 17 en 53,5. Tot. gew. 3 gr.<br />

400-500<br />

2547<br />

14-kt gouden ring bezet met een centrale diamant<br />

met daaromheen 18 diamanten en acht saffieren. Art<br />

Deco. Maat 18 en 57. Tot. gew. 2,4 gr.<br />

150-200<br />

2548<br />

14-kt gouden ring bezet met een centrale diamant,<br />

geflankeerd door twee grote diamanten. Maat 17-1/4<br />

en 54. Tot. gew. 2,8 gr.<br />

500-600<br />

2549<br />

14-kt gouden ring met versiering van een leeuwenkop<br />

met glazen oogjes en smaragd in de mond. Maat<br />

18-1/4 en 57,5. Tot. gew. 7,7 gr.<br />

100-150<br />

2550<br />

2550<br />

Stel 14-kt witgouden oorhangers bezet met een cabochon<br />

geslepen onyx, geflankeerd door drie onyx en<br />

29 diamanten. L. 5 cm. Tot. gew. 9,4 gr.<br />

750-850<br />

2551<br />

14-kt gouden hanger, voorstellende het gezicht van<br />

een vrouw in een bloem, bezet met twee diamantjes.<br />

Art-Nouveau. Gew. 4,5 gr. Diam. 3 cm.<br />

100-150<br />

2552<br />

14-kt gouden ketting met daaraan een hanger van de<br />

Brabantse dracht.<br />

150-200<br />

2553<br />

Bergkristallen broche in de vorm van een strik, gezet<br />

op een 14-kt witgouden plaatje met daaraan de speld<br />

en onderaan hangend twee pampels ieder bezet met<br />

een briljantje. L. 3,5 cm.<br />

100-150<br />

2554<br />

14-kt gouden ring bezet met een centrale diamant<br />

met daaromheen zes diamantjes. Art Deco.<br />

Maat 19 en 60. Tot. gew. 3,4 gr.<br />

100-150<br />

2555<br />

Kavel bestaande uit drie diverse gouden broche’s w.o.<br />

bezet met robijnen, diamanten, amethist, parels en<br />

turquoise.<br />

150-200<br />

2556<br />

14-kt witgouden broche bezet met een centrale briljant<br />

van ca. 0.20 ct. Geflankeerd door 32 briljanten<br />

tot. ca. 0.96 ct en 19 diamanten. L. 5,5 cm.<br />

Tot. gew. 8,1 gr.<br />

500-600<br />

2557<br />

14-kt gouden ring bezet met een saffier en 16 diamanten,<br />

ca. 1910-1920. Maat 18-3/4 en 59.<br />

Tot. gew. 3,6 gr.<br />

200-250<br />

2558<br />

14-kt witgouden ring bezet met 18 robijnen, 18 saffieren<br />

en 34 diamanten. Door klapmechanisme te<br />

dragen op verschillende manieren. Maat 17 en 54.<br />

Tot. gew. 5 gr.<br />

500-600<br />

2559<br />

Vier diverse gouden sieraden w.o. een staafbroche,<br />

een dasspeld en twee broches. W.o. bezet met diamant,<br />

robijn en parels. Art-Nouveau en<br />

Art-Nouveau stijl. Tot. gew. 13,8 gr.<br />

150-200<br />

2560<br />

14-kt gouden ring bezet met een centrale briljant van<br />

ca. 0.63 ct. Met daaromheen 11 briljanten.<br />

Tot. ca. 0.66 ct. In de vorm van een kroon.<br />

Maat 16-1/2 en 52. Tot. gew. 4 gr.<br />

900-1000<br />

2561<br />

14-kt gouden ring bezet met een centrale diamant<br />

met daaromheen een onyx met in twee hoeken nog<br />

bezet met drie diamantjes. Art Deco. Maat 18 en 57.<br />

Tot. gew. 5 gr.<br />

100-150<br />

2562<br />

Schelpcamee met een portret van een vrouw in een<br />

14-kt gouden montuur met florale motieven en<br />

filigrain puntjes, 19e eeuw. L. 3,7 cm.<br />

100-150<br />

44 45<br />

2556


2563<br />

18-kt geel- en witgouden schakelring van Bvlgari.<br />

Maat 16-1/4 en 51. Tot. gew. 14,2 gr.<br />

500-600<br />

2564<br />

Metalen met 14-kt gouden ring bezet met een intaglio<br />

met afbeelding van een soldaat. Maat 17 en 54.<br />

175-225<br />

2565<br />

18-kt gouden ring bezet met een centrale parel met<br />

daaromheen 12 briljanten in de vorm van een bloem.<br />

Maat 18-1/4 en 57. Tot. gew. 4,3 gr.<br />

100-150<br />

2566<br />

14-kt gouden slagring bezet met een grote centrale<br />

diamant met daaromheen 17 diamanten.<br />

Maat 17-1/4 en 54,5. Tot. gew. 4,6 gr.<br />

400-500<br />

2567<br />

14-kt gouden ring met daarin een portret van een<br />

dame geschilderd op been, 19e eeuw.<br />

Maat 19-1/2 en 62. Tot. gew. 4,7 gr.<br />

100-150<br />

2568<br />

14-kt gouden ring bezet met een briljant van ca. 0.10<br />

ct. met daaromheen 12 kleinere diamanten,<br />

Art Deco. Maat 17-1/2 en 55,5 cm. Tot. gew. 2,3 gr.<br />

100-150<br />

2569<br />

Stel 14-kt gouden oorbellen, bezet met roosdiamant.<br />

100-150<br />

2570<br />

2570<br />

14-kt gouden armband versierd met florale motieven<br />

en op het slot een afbeelding in reliëf van een liggende<br />

hond met een tas in zijn bek. L. 16,6 cm.<br />

Tot. gew. 19,4 gr.<br />

200-250<br />

2571<br />

14-kt gouden en zilveren hanger in de vorm van een<br />

bloem, bezet met 106 diamanten, 19e eeuw. L. 5 cm.<br />

Tevens te dragen als broche.<br />

1600-1800<br />

2572<br />

Twee 14-kt gouden ringen w.o. één met florale motieven<br />

en de andere met emaille en bezet met diamanten.<br />

Beide ringen hebben een dekseltje wat open<br />

kan. Tot. gew. 5,5 gr. Met defecten.<br />

100-150<br />

2573<br />

Gouden damesremontoir met aan de achterzijde een<br />

florale afbeelding met emaille. Jugendstil. Hangend<br />

aan een gouden ketting. Emaille met defecten.<br />

200-250<br />

2574<br />

Vier diverse sieraden met emaille, bestaande uit twee<br />

broche’s en twee hangers w.o. bezet met diamanten.<br />

Met beschadigingen.<br />

100-150<br />

2575<br />

Platina collier met platina en gouden hanger in strikvorm,<br />

bezet met een hangende briljant en<br />

32 diamanten. Tot. gew. 6,5 cm.<br />

1000-1100<br />

2576<br />

14-kt witgouden oorringen bezet met zes briljanten.<br />

200-250<br />

2577<br />

14-kt gouden broche in de vorm van een schelp,<br />

bezet met 15 groene agaten, waarvan drie een<br />

intaglio zijn met afbeeldingen van een anker, hart<br />

met vlam en een kruis. Versierd met gouden bolletjes<br />

en florale motieven. Diam. 3,6 cm. Tot. gew. 7,8 gr.<br />

100-150<br />

2578<br />

Kavel bestaande uit een gouden hanger met mozaiek<br />

in de vorm van een vogel, toegevoegd een gouden<br />

medaillonhanger bezet met robijn en twee smaragden.<br />

Tot. gew. 7 gr.<br />

100-150<br />

2579<br />

14-kt rood- en witgouden ringenset bestaande uit<br />

drie ringen van Diamonde, bezet met 23 briljanten.<br />

Maat 17-1/4 en 54. Tot. gew. 7,8 gr.<br />

250-300<br />

2580<br />

Drie gouden sieraden met geëmailleerde afbeeldingen,<br />

w.o. een ring met afbeelding van een ruiter te<br />

paard, een hanger met afbeelding van een klavertje<br />

vier met een lieveheersbeestje en een broche met afbeelding<br />

van een roodborstje op een tak onder een<br />

bergkristallen bol zgn. Reverse crystal of Essex crystal.<br />

Oostenrijk, 19e/20e eeuw.<br />

200-300<br />

2581<br />

18-kt gouden damespolshorloge van het merk Ebel,<br />

gele wijzerplaat met streepindices en twee Arabische<br />

cijfers. Tot. gew. 49,3 gr. Band verlengd. In doos.<br />

1000-1200<br />

2582<br />

14-kt gouden herenpolshorloge van het merk Alpina,<br />

handopwind uurwerk en blauwlederen band.<br />

150-200<br />

2583<br />

14-kt gouden damespolshorloge van het merk Omega.<br />

Witte wijzerplaat met streepindices.<br />

Handopwind uurwerk. Met 14-kt gouden band in<br />

boomschors motief. Tot. gew. 29,5 gr.<br />

175-225<br />

2584<br />

14-kt gouden damespolshorloge van het merk<br />

Omega, model Ladymatic. Handopwind uurwerk.<br />

Tot. gew. 27,3 gr. Met boekje en doosje.<br />

200-250<br />

2585<br />

Drie diverse 14-kt gouden ringen w.o. één bezet met<br />

bloedkoraal de andere twee bezet met halfedelstenen.<br />

Tot. gew. 13,6 gr.<br />

100-150<br />

2586<br />

Broche, bestaande uit onyx met in het midden bezet<br />

met een diamant met daaromheen een ingelegde ster,<br />

in 14-kt gouden montuur, 19e eeuw.<br />

Tot. gew. 13,6 gr.<br />

100-150<br />

46 47


2587<br />

14-kt gouden horlogeketting. L. 27,5 cm.<br />

Gew. 20,4 gr.<br />

200-250<br />

2588<br />

Zilveren en gouden hanger bezet met diamanten,<br />

ca. 1910. Hangend aan een zilveren ketting.<br />

100-150<br />

2589<br />

14-kt witgouden herenpolshorloge van het merk<br />

IWC. Blauwe wijzerplaat met streepindices,<br />

dag- en datum aanduiding. Electronic.<br />

900-1100<br />

2590<br />

14-kt gouden ring bezet met 19 diamanten. Maat<br />

17-1/4 en 54,5. Tot. gew. 7,1 gr.<br />

450-500<br />

2591<br />

Zilveren en gouden hanger, bezet met twee roosdiamanten.<br />

Hangend aan een zilveren collier. L. 38,5<br />

cm. Tot. gew. 2,6 gr.<br />

100-125<br />

2592<br />

14-kt witgouden ring bezet met een centrale robijn<br />

met daaromheen vier robijnen en acht diamanten.<br />

Maat 17-3/4 en 56. Tot. gew. 2,9 gr.<br />

300-400<br />

2593<br />

14-kt gouden ketting met daaraan hangend een gouden<br />

hanger met een centrale spinel. L. 50,5 cm.<br />

Tot. gew. 9,7 gr.<br />

125-150<br />

2594<br />

22-kt gouden ketting met daaraan een 22-kt gouden<br />

ronde hanger. L. ketting 66 cm. Tot. gew. 21,4 gr.<br />

200-300<br />

2595<br />

14-kt gouden toi et moi ring bezet met een parel<br />

(diam. 6,9 mm) en een briljant van ca. 0.90 ct. Versierd<br />

met acht kleine diamantjes.<br />

Maat 19-1/4 en 60,5. Tot. gew. 3,3 gr.<br />

500-600<br />

2596<br />

14-kt witgouden ring bezet met een centrale saffier<br />

met daaromheen 34 saffieren en 54 diamanten.<br />

Maat 17-1/4 en 54,5. Tot. gew. 3,8 gr.<br />

400-500<br />

2597<br />

18-kt witgouden ring bezet met een centrale saffier<br />

met daaromheen tien diamanten. Maat 19 en 60.<br />

Tot. gew. 4 gr.<br />

100-150<br />

2598<br />

14-kt gouden herenpolshorloge van het merk Tissot.<br />

Witte wijzerplaat met streep en puntindices, sec. op<br />

6 uur. Handopwind uurwerk. Aan de achterkant de<br />

inscriptie: “Philips” 1927 23/11 1952 E. Wever.<br />

100-125<br />

2599<br />

14-kt witgouden ring bezet met een centrale briljant<br />

van ca. 0.35 ct. Geflankeerd door 26 robijnen en 13<br />

diamanten. Maat 17 en 53,5. Tot. gew. 2,8 gr.<br />

700-800<br />

2600<br />

14-kt witgouden ring bezet met een centrale diamant<br />

met daaromheen 20 saffieren en 26 diamanten. Maat<br />

17 en 54. Tot. gew. 3,3 gr.<br />

800-1000<br />

2601<br />

Jade armband met gouden monturen. Diam. 9 cm.<br />

100-125<br />

2602<br />

18-kt geel- en witgouden ring met schubmotief, bezet<br />

met 34 briljanten. Maat 16 en 50 tot. gew. 8 gr.<br />

600-800<br />

2603<br />

14-kt witgouden ring bezet met een centrale briljant<br />

van ca. 0.30 ct. Met daaromheen 32 diamanten.<br />

Maat 16-3/4 en 53. Tot. gew. 3,4 gr.<br />

500-600<br />

2604<br />

14-kt gouden ring bezet met een diamant in witgoud.<br />

Maat 18-1/4 en 57,5. Tot. gew. 7,6 gr.<br />

300-400<br />

2605<br />

Diverse gouden en zilveren sieraden w.o.<br />

polshorloges, ringen, hangers etc.<br />

200-250<br />

2606<br />

Kavel bestaande uit een takjesbloedkoralen collier,<br />

zonder slotje, een gouden slotje met twee rijen met<br />

bloedkoraal, een bloedkoralen snoer met gouden<br />

slotje en een armbandje met gouden slotje en vier<br />

rijen met bloedkoraal, 19e eeuw.<br />

125-175<br />

2607<br />

14-kt gouden ring versierd met oranje emaille en bezet<br />

met een halfedelsteen. Maat 17-3/4 en 56.<br />

Tot. gew. 4,4 gr.<br />

125-150<br />

2608<br />

14-kt gouden damespolshorloge van het merk Omega.<br />

Witte wijzerplaat met streepindices. Handopwind<br />

uurwerk. Met 14-kt gouden band. Tot. gew. 23,2 gr.<br />

175-225<br />

2609<br />

Gouden slot met daaraan vijf rijen met bloedkoralen,<br />

Walcheren. L. 44 cm.<br />

250-300<br />

2610<br />

14-kt witgouden ring bezet met een centrale briljant<br />

van ca. 0.40 ct. Met daarnaast twee saffieren en<br />

36 diamanten. Maat 17 en 54. Tot. gew. 4 gr.<br />

700-800<br />

2611<br />

18-kt gouden en platina ring bezet met drie grote<br />

diamanten met daaromheen tien kleinere<br />

diamanten. Maat 19-1/4 en 61. Tot. gew. 4,3 gr.<br />

600-800<br />

2612<br />

14-kt geel- en witgouden schakelarmband.<br />

L. 20.5 cm. Tot. gew. 25,8 gr.<br />

200-250<br />

48 49<br />

2613


2613<br />

14-kt gouden toi et moi ring bezet met twee<br />

briljanten tot. ca. 0.30 ct. en negen diamanten.<br />

Maat 17 en 54. Tot. gew. 3,4 gr.<br />

300-400<br />

2614<br />

14-kt gouden zevenrijig collier waarvan het slot is<br />

bezet met een grote rozekwarts ca. 56 ct.<br />

Tot. gew. 87,2 gr.<br />

600-800<br />

2615<br />

14-kt gouden ketting met 18-kt gouden hanger bezet<br />

met een centrale briljant van ca. 0.55 ct. en<br />

17 briljanten. Tot. gew. 4,8 gr.<br />

550-600<br />

2616<br />

18-kt witgouden collier met geelgouden hanger in<br />

strikvorm bezet met 17 diamanten. Tot. gew. 4,5 gr.<br />

300-350<br />

2617<br />

Diverse sieraden w.o. zilveren. W.o. armbanden, kettingen,<br />

broches etc.<br />

150-200<br />

2618<br />

14-kt witgouden ring bezet met een centrale briljant<br />

van ca. 0.45 ct. en zes briljantjes.<br />

Maat 17 en 53,5. Tot. gew. 5,4 gr.<br />

350-450<br />

2619<br />

14-kt gouden zakhorloge, Chronometre Vista.<br />

Zilveren wijzerplaat met Arabische cijfers,<br />

sec. op 6 uur. Handopwind uurwerk. In doosje.<br />

100-140<br />

2620<br />

14-kt witgouden hanger, bezet met 74 diamanten en<br />

30 smaragden. L. 4 cm. Tot. gew. 3,6 gr.<br />

400-500<br />

2621<br />

14-kt gouden horlogeketting. Tot. gew. 8,5 gr.<br />

100-140<br />

2622<br />

Stel 14-kt witgouden oorbellen bezet met<br />

19 saffieren en 48 briljanten. Tot. gew. 8 gr.<br />

600-800<br />

2623<br />

18-kt witgouden ketting met daaraan een witgouden<br />

hanger in de vorm van een sneeuwvlok bezet met<br />

15 briljanten en onderaan hangend een parel.<br />

Diam. 1,27 cm. Tot. gew. 12 gr.<br />

650-750<br />

2624<br />

Kavel bestaande uit drie diverse 14-kt gouden ringen<br />

en één 18-kt gouden ring, w.o. bezet met diamant.<br />

Tot. gew. 9,7 gr.<br />

125-175<br />

2625<br />

Kavel bestaande uit 11 diverse broches en een<br />

medaillon, w.o. goud, zilver en verzilverd, w.o. bezet<br />

met diamanten.<br />

200-300<br />

2626<br />

14-kt gouden en zilveren broche bezet met<br />

25 diamanten, 19e eeuw. L. 6,2 cm.<br />

350-400<br />

2627<br />

14-kt gouden ring bezet met een diamant van<br />

ca. 0.40 ct. Maat 17 en 54. Tot. gew. 5,3 gr.<br />

400-500<br />

2628<br />

14-kt gouden slavenarmband met inscriptie:<br />

26 <strong>Mei</strong> 1960. Diam. 6,4 cm. Tot. gew. 17,2 gr.<br />

100-150<br />

2629<br />

14-kt gouden ketting met daaraan een gouden en<br />

zilveren hanger bezet met 20 diamanten.<br />

Tot. gew. 7,4 gr.<br />

500-600<br />

2630<br />

Diverse gouden sieraden w.o. veel hangertjes, een<br />

dasspeld en een medaillon.<br />

250-300<br />

2631<br />

14-kt gouden broche/hanger waarin een<br />

beschilderde porseleinen plaquette met voorstelling<br />

van een vrouw. 19e eeuw.<br />

100-150<br />

2632<br />

Platina damespolshorloge van het merk Benson,<br />

witte wijzerplaat met Arabische cijfers, kast bezet met<br />

38 diamanten. Met 14-kt witgouden band. L. 16 cm.<br />

400-500<br />

2633<br />

Stel 14-kt witgouden oorstekers van turquoise in<br />

bloemvorm, bezet met 15 briljanten.<br />

250-300<br />

2634<br />

Diverse gouden sieraden w.o. een glazen armband<br />

met gouden slot bezet met granaten, een ring met<br />

diamant, oorbellen en hangers.<br />

150-200<br />

2635<br />

Diverse gouden sieraden w.o. vier ringen, een ketting<br />

en ketting met hanger. Tot. gew. 33,5 gr.<br />

200-250<br />

2636<br />

Stel 14-kt witgouden oorbellen bezet met een<br />

centrale briljant met daaromheen één diamant en<br />

12 onyx. Tot. gew. 2,8 gr.<br />

400-500<br />

2637<br />

Kavel bestaande uit een gouden broche met in het<br />

midden bezet met een zaadpareltje. Toegevoegd een<br />

gouden hanger bezet met een granaat.<br />

100-150<br />

2638<br />

14-kt gouden broche in de vorm van een keltisch<br />

kruis, met keltische motieven en bezet met een grote<br />

centrale citrine. Tot. gew. 14,7 gr.<br />

200-300<br />

2639<br />

14-kt gouden getordeerde ketting. L. 48 cm.<br />

Tot. gew. 12,1 gr.<br />

100-150<br />

2640<br />

14-kt gouden schakelarmband. L. 20,5 cm.<br />

Gew. 23,2 gr.<br />

250-300<br />

2641<br />

14-kt gouden zakhorloge van het merk Zenith.<br />

Witte wijzerplaat met Arabische cijfers en streepindices,<br />

sec. op 6 uur. Handopwind uurwerk. Met 14-kt<br />

gouden horlogeketting. Gew. ketting 14 gr.<br />

300-400<br />

2642<br />

14-kt gouden schakelarmband. L. 20 cm.<br />

Tot. gew. 10,4 gr.<br />

125-150<br />

2643<br />

Kavel bestaande uit een gouden hanger aan ketting,<br />

een broche en een ring, alle bezet met camee.<br />

Tot. gew. ca. 28,6 gr.<br />

200-300<br />

2644<br />

Gouden damespolshorloge van het merk Certina.<br />

Goudkleurige wijzerplaat met streepindices.<br />

Handopwind uurwerk. Met lederen bandje.<br />

100-150<br />

2645<br />

Parelcollier met gouden slotje, bezet met één grote<br />

centrale diamant met daaromheen 12 kleinere<br />

diamanten. L. 47,5 cm.<br />

250-350<br />

50 51


2646<br />

Zilveren broche met zwart emaille met ingelegde<br />

afbeelding van een vogel met een tak in zijn mond,<br />

bezet met drie pareltjes. Georg Adam Scheid,<br />

Wenen, ca. 1880.<br />

100-150<br />

2647<br />

Zilveren bolhorloge met blauw emaille en<br />

gouden versieringen. Witte wijzerplaat met streepen<br />

puntindices, handopwind uurwerk.<br />

150-200<br />

2648<br />

Zilveren bolhorloge met rood emaille. Witte wijzerplaat<br />

met Arabische cijfers, handopwind uurwerk.<br />

Defect emaille.<br />

150-200<br />

2649<br />

Zilveren herenvestzakhorloge, gemerkt Longines,<br />

ca. 1912. Defect. In houten foudraal.<br />

150-200<br />

2650<br />

Kavel bestaande uit acht diverse 14-kt gouden<br />

kettingen. Verschillende lengtes. Tot. gew. 41,2 gr.<br />

200-250<br />

2651<br />

18-kt gouden zakhorloge, witte wijzerplaat met Arabische<br />

cijfers, sec. op 6 uur. Handopwind uurwerk.<br />

Uurwerk gesigneed Movado sûreté. Kast met florale<br />

versieringen en blauw emaille en op de voorkant monogram<br />

AL. Met 14-kt gouden horlogeketting.<br />

Gew. 24,3 gr. Met beschadigingen.<br />

1500-2000<br />

2652<br />

Zilveren damesremontoir met metalen horlogeketting.<br />

Toegevoegd een zilveren herenvestzakhorloge<br />

met metalen horlogeketting.<br />

100-150<br />

2653<br />

Gouden herenvestzakhorloge met witte wijzerplaat<br />

met Romeinse uren en Arabische minuten, sec. op<br />

6 uur. Handopwind uurwerk. Met gouden ketting.<br />

Gew. ketting. 13,2 gr.<br />

200-300<br />

2654<br />

14-kt gouden zakhorloge van het merk A.W.W. co.<br />

Waltham mass. Witte wijzerplaat met Romeinse cijfers,<br />

sec. op 6 uur. Handopwind uurwerk. Met 14-kt<br />

gouden horlogeketting. Gew. 12,8 gr. Met defecten.<br />

200-250<br />

2655<br />

14-kt gouden slavenarmband met in bloemvorm<br />

bezet zes smaragden en een centrale briljant van ca.<br />

0.10 ct. Diam. 5,5 cm. Tot. gew. ca. 5 gr.<br />

175-225<br />

2656<br />

Gouden slot met daaraan vijf rijen met bloedkoralen,<br />

Walcheren. L. 36 cm.<br />

700-900<br />

2657<br />

Acht diverse gouden sieraden w.o. een hanger aan<br />

ketting, drie herenzegelringen, twee damesringen<br />

(één defect) en twee gouden tien gulden munten<br />

(één vermaakt tot hanger).<br />

300-400<br />

2658<br />

Gouden broche bezet met amethist en zaadpareltjes,<br />

19e eeuw.<br />

150-200<br />

2659<br />

14-kt gouden schakelarmband. L. 18,5 cm.<br />

Tot. gew. 21,2 gr.<br />

250-300<br />

2660<br />

14-kt gouden herenvestzakhorloge van het merk Ancre<br />

Suisse. Gouden wijzerplaat met Arabische cijfers,<br />

sec. op 6 uur. Handopwind uurwerk.<br />

125-175<br />

2661<br />

14-kt gouden polshorloge, grijze wijzerplaat met romeinse<br />

cijfers, handopwind uurwerk.<br />

Tot. gew. 52,8 gr.<br />

500-600<br />

2662<br />

Verguld kruis bezet met parels en amethist, 19e eeuw.<br />

In foudraal.<br />

100-150<br />

2663<br />

18-kt witgouden damespolshorloge van het merk<br />

Ebel, witte wijzerplaat met streepindices,<br />

handopwind uurwerk. Tot. gew. 38,3 gr.<br />

500-700<br />

2664<br />

Bolle zilveren broekstukken met reliëfdecor van<br />

Salomons oordeel, 19e eeuw. Diam. 5 cm.<br />

200-250<br />

2665<br />

14-kt gouden damespolshorloge van het merk<br />

Omega, model Ladymatic. Gele wijzerplaat met<br />

streepindices. Handopwind uurwerk. Tot. gew. 26 gr.<br />

250-350<br />

2666<br />

14-kt gouden herenpolshorloge van het merk Universal,<br />

creme wijzerplaat met punt- en streepindices<br />

en Arabische 12 uur. Sec. op 6 uur. Handopwind<br />

uurwerk. Met hagedissen band.<br />

150-200<br />

2667<br />

Acht diverse gouden munten/penningen vermaakt<br />

tot hangers. Tot. gew. 28,6 gr.<br />

250-300<br />

2668<br />

14-kt gouden damesschakelarmband met verguld zilveren<br />

penning met voorstelling van de vier<br />

prinsessen.<br />

200-250<br />

2669<br />

Witgouden damesring bezet met drie centrale<br />

briljanten tot. ca. o.30 ct. Geflankeerd door<br />

28 diamanten. Maat 20-1/4 en 64. tot. gew. 4,7 gr.<br />

500-600<br />

2670<br />

18-kt gouden bicolor collier van getorsde schakel.<br />

L. 100 cm. Gew. 56,3 gr.<br />

800-1000<br />

2671<br />

Cultivé parelcollier met gouden slot bezet met roosdiamant<br />

en centrale smaragd welke rondom is bezet<br />

met vier smaragdjes.<br />

200-250<br />

52 53


2672<br />

Gouden collier met cultivéparels. L. 95 cm.<br />

175-225<br />

2673<br />

Drie diverse cultivéparelcolliers w.o. één met gouden<br />

slotje bezet met roosdiamant.<br />

100-150<br />

2674<br />

18-kt gouden vestzakhorloge met witte wijzerplaat<br />

met Arabische cijfers, sec. op 6 uur en repetitie,<br />

19e eeuw. Minieme deukjes.<br />

500-600<br />

2675<br />

18-kt gouden vestzakhorloge met witte wijzerplaat<br />

met Romeinse cijfers, sec. op 6 uur en repetitie,<br />

19e eeuw.<br />

600-800<br />

2676<br />

Zilveren vestzakhorloge in gedreven kast met afbeelding<br />

van personages. Witte wijzerplaat met Romeinse<br />

cijfers, handopwind uurwerk, gesigneerd Worke<br />

London, gedateerd 1609.<br />

800-1000<br />

2677<br />

18-kt gouden damesremontoir van het merk Elgin,<br />

USA. Witte wijzerplaat met Romeinse cijfers, sec. op<br />

6 uur. Handopwind uurwerk.<br />

175-225<br />

2678<br />

18-kt gouden ring in hoefijzervorm, bezet met zes<br />

briljantjes. Maat 15-1/4 en 48. Tot. gew. 9,2 gr.<br />

160-180<br />

2679<br />

Platina hanger bezet met een centrale diamant van<br />

ca. 0.30 ct. Omringd door 58 diamanten. Belle-Epoque.<br />

Aan 14-kt witgouden ketting. Vermaakt.<br />

Tot. gew. 5,6 gr.<br />

500-700<br />

2680<br />

18-kt witgouden ring bezet met een centrale parel<br />

met daaromheen acht diamantjes. Maat 16-1/4 en<br />

51. Tot. gew. 3,8 gr.<br />

80-100<br />

2681<br />

Stalen damespolshorloge van het merk Rolex, model<br />

Oyster Perpetual Datejust Superlative Chronometerofficially<br />

certified. Gele wijzerplaat met diamanten<br />

als puntindices en datumaanduiding. Bezet met 40<br />

briljanten tot. ca. 0.80 ct. Met origineel stalen en<br />

gouden horlogebandje.<br />

3000-4000<br />

2682<br />

14-kt gouden ring bezet met twee centrale briljanten<br />

van tot. ca. 0.32 ct. Met daaromheen 16 briljanten.<br />

Tot. ca. 1.10 ct. Maat 16-1/4 en 51,5.<br />

Tot. gew. 3,2 gr.<br />

600-800<br />

2683<br />

14-kt witgouden ring bezet met een centrale diamant<br />

van ca. 2,60 ct. Omringd door 24 saffieren en 40 diamanten.<br />

Maat 16-3/4 en 53. Tot. gew. 5,7 gr.<br />

5500-6500<br />

2684<br />

14-kt gouden ring in ruitvorm, bezet met negen diamanten.<br />

Tot. ca. 0.65 ct. Maat 17-1/4 en 54,5.<br />

Tot. gew. 1,6 gr.<br />

250-300<br />

2685<br />

14-kt witgouden ring bezet met drie centrale briljanten<br />

tot. ca. 0.36 ct. Met daaromheen 12 diamanten.<br />

Maat 16-1/4 en 51. Tot. gew. 3 gr.<br />

250-300<br />

2686<br />

18-kt gouden ring bezet met een centrale robijn van<br />

ca. 1.60 ct. Met daaromheen tien diamanten tot. ca.<br />

1.60 ct. Maat 17 en 54. Tot. gew. 5 gr.<br />

1500-2000<br />

2687<br />

14-kt gouden ring in blad model bezet met 15 diamanten.<br />

Maat 16 en 50. Tot. gew. 7,2 gr.<br />

100-150<br />

2688<br />

14-kt witgouden ring bezet met een centrale diamant<br />

van ca. 1.25 ct. Geflankeerd door 28 robijnen en 14<br />

diamanten. Maat 16-3/4 en 53. Tot. gew. 2,7 gr.<br />

3000-4000<br />

2689<br />

14-kt gouden ring in krulvorm bezet met 29 briljantjes.<br />

Maat 16-1/4 en 51,5. Tot. gew. 8 gr.<br />

100-150<br />

2690<br />

14-kt geel- en witgouden collier bezet met een briljant<br />

van ca. 0.50 ct. L. 48,5 cm. Tot. gew. 8,4 gr.<br />

700-900<br />

2691<br />

14-kt gouden broche in de vorm van grote schakels.<br />

L. 6 cm. Tot. gew. 6,1 gr.<br />

80-100<br />

2692<br />

18-kt gouden ring met in het midden rijgezet met zes<br />

briljanten, geflankeerd door tien pear-shaped robijnen.<br />

Maat 17-1/2 en 55. Tot. gew. 7 gr.<br />

300-400<br />

2693<br />

18-kt gouden broche in bloemmotief, bezet met zes<br />

briljanten. Toegevoegd een stel bijpassende oorbellen,<br />

ieder bezet met één briljant, gesigneerd ESHA.<br />

Tot. gew. 14 gr.<br />

200-300<br />

2694<br />

Kavel bestaande uit een stel 14-kt gouden manchetknopen<br />

en een gouden dasspeld met parel.<br />

125-150<br />

54 55<br />

2690


2695<br />

Stel 18-kt witgouden oorbellen ieder bezet met een<br />

briljant van ca. 0.45 ct. per stuk.<br />

600-800<br />

2696<br />

14-kt gouden ring in vierkante vorm bezet met negen<br />

diamanten. Maat 17-1/2 en 55. Tot. gew. 6,2 gr.<br />

150-200<br />

2697<br />

BWG ring bezet met een centrale briljant van ca.<br />

1.33 ct. Met daaromheen 20 robijnen.<br />

Maat 17-1/2 en 55. Tot. gew. 7,6 gr.<br />

2500-3000<br />

2698<br />

Parelcollier met gouden slot bezet met een centrale<br />

diamant met daaromheen 24 diamanten. Toegevoegd<br />

een parelarmband met gouden slot bezet met<br />

drie centrale diamanten met daaromheen<br />

40 diamanten. Mt. Jan Roozendaal.<br />

500-700<br />

2699<br />

14-kt witgouden solitaire ring met briljant van ca.<br />

0.20 ct. Maat 16-1/2 en 52. Tot. gew. 2,1 gr.<br />

100-150<br />

2700<br />

18-kt witgouden alliance ring bezet met 20 briljanten<br />

tot. ca. 2.00 ct. Maat 17 en 54. Tot. gew. 4,2 gr.<br />

1750-2250<br />

2701<br />

18-kt gouden ring bezet met een centrale briljant van<br />

ca. 0.85 ct. Geflankeerd door acht baguet geslepen<br />

diamanten. Maat 15-3/4 en 50. Tot. gew. 5,6 gr.<br />

1500-2000<br />

2702<br />

14-kt gouden schakelarmband met extra schakel.<br />

L. 17 cm. Tot. gew. 26,8 gr.<br />

250-350<br />

2703<br />

2703<br />

18-kt witgouden ring bezet met een centrale briljant<br />

van ca. 0.70 ct. Geflankeerd door 12 briljanten en 12<br />

saffieren. Maat 18-1/4 en 57,5. Tot. gew. 4 gr.<br />

1500-2000<br />

2704<br />

Vijf paar diverse gouden oorbellen w.o. met diamant<br />

en met parel. Tot. gew. 11,5 gr.<br />

160-180<br />

2705<br />

14-kt witgouden ring bezet met een centrale briljant<br />

van ca. 0.60 ct. Geflankeerd door 28 saffieren en 102<br />

diamanten. Maat 17 en 54. Tot. gew. 5,3 gr.<br />

1000-1200<br />

2706<br />

14-kt witgouden broche bezet met drie centrale blauwe<br />

topazen, geflankeerd door 26 diamanten.<br />

L. 6,2 cm. Tot. gew. 12,5 gr.<br />

2000-2500<br />

2707<br />

Parelcollier met 14-kt gouden slot met diamanten.<br />

L. 59,5 cm.<br />

100-150<br />

2708<br />

Parelcollier met gouden tussenstukken, w.o. bezet<br />

met diamanten. L. 112 cm.<br />

600-800<br />

2709<br />

14-kt witgouden armband bezet met drie centrale<br />

diamanten tot. ca. 0.50 ct. Geflankeerd door tien diamanten.<br />

L. 18 cm. Tot. gew. 8,2 gr.<br />

600-800<br />

2710<br />

Gouden herenpolshorloge van het merk Zenith.<br />

Witte wijzerplaat met streepindices, datum op 6 uur.<br />

Automatisch uurwerk. Zonder bandje.<br />

100-150<br />

2711<br />

Stel 14-kt witgouden oorhangers bezet met een centrale<br />

topaas, geflankeerd door 81 briljanten tot. ca.<br />

1.15 ct., per stuk. L. 6,7 cm. Tot. gew. 12,1 gr.<br />

1200-1400<br />

2712<br />

14-kt gouden solitaire ring bezet met een briljant.<br />

Maat 16 en 50. Tot. gew. 3,7 gr.<br />

150-200<br />

56 57<br />

2707


2713<br />

Kavel bestaande uit drie diverse gouden ringen w.o.<br />

met diamant, parel en onyx. Tot. gew. 10,4 gr.<br />

125-175<br />

2714<br />

14-kt witgouden ring bezet met een parel geflankeerd<br />

door acht diamanten en vier baguet geslepen<br />

diamanten. Maat 15-3/4 en 50. Tot. gew. 3 gr.<br />

250-300<br />

2715<br />

Vier diverse gouden sieraden w.o. een broche met<br />

<strong>Zeeuws</strong>e knop, twee ringen en een hanger.<br />

Tot. gew. 14,8 gr.<br />

200-300<br />

2716<br />

Twee vergulde aanstekers van het merk SZ. Dupont.<br />

80-100<br />

2717<br />

14-kt witgouden oorhangers bezet met een centrale<br />

briljant van ca. 0.14 ct. Geflankeerd door 23 saffieren<br />

en 27 diamanten. L. 3,1 cm. Tot. gew. 4,6 gr.<br />

800-1000<br />

2718<br />

18-kt gouden broche in de vorm van een tak met<br />

twee bloemen, bezet met 15 robijnen en vijf parels.<br />

Tot. gew. 11,3 gr.<br />

300-400<br />

2719<br />

18-kt witgouden ketting met daaraan een hanger bezet<br />

met een centrale briljant van ca. 0.35 ct. Geflankeerd<br />

door 26 diamanten. Tot. gew. 7,5 gr.<br />

800-1000<br />

2720<br />

Gouden slot bezet met bloedkoraal met daaraan drie<br />

rijen met bloedkoralen, toegevoegd een armbandje<br />

met gouden slot bezet met bloedkoraal en met daaraan<br />

twee rijen met bloedkoralen. L. 36,5 en 16 cm.<br />

200-250<br />

2721<br />

Stel 14-kt witgouden oorbellen bezet met een centrale<br />

robijn, omringd door 16 briljantjes.<br />

Tot. gew. 3,5 gr.<br />

450-550<br />

2722<br />

14-kt witgouden ring, rijgezet met vijf smaragden<br />

met daartussen acht briljantjes. Maat 17 en 54.<br />

Tot. gew. 2,1 gr.<br />

250-300<br />

2723<br />

18-kt witgouden collier met daaraan een hanger<br />

bezet met een centrale briljant van ca. 0.20 ct. Met<br />

daaromheen 17 briljanten. L. 47 cm.<br />

Tot. gew. 2,4 gr.<br />

450-550<br />

2724<br />

18-kt geel- en witgouden ring bezet met vijf<br />

diamanten. Maat 17-1/2 en 55,5. Tot. gew. 14,8 gr.<br />

600-800<br />

2725<br />

Parelcollier met 14-kt gouden tussenschakels.<br />

L. 121 cm.<br />

250-300<br />

2726<br />

18-kt gouden ring bezet met 13 diamanten.<br />

Maat 18-3/4 en 59. Tot. gew. 9,6 gr.<br />

400-500<br />

2727<br />

14-kt gouden ring bezet met 48 briljanten tot.<br />

ca. 0.96 ct. Maat 19-1/4 en 60,5. Tot. gew. 8 gr.<br />

500-600<br />

2728<br />

18-kt gouden damesremontoir, gesign. Auguste<br />

Mellet horloger de S.M. le Roi la Haye. Half-hunter<br />

met witte wijzerplaat met Romeinse cijfers. Handopwind<br />

uurwerk.<br />

200-300<br />

2729<br />

Drie rijige parelarmband met gouden tussenstukken<br />

bezet met diamanten. L. 20 cm. Defect.<br />

150-200<br />

2730<br />

Kavel bestaande uit twee roodglazen kralencolliers<br />

met 14-kt gouden slotjes.<br />

125-150<br />

2731<br />

Bloedkoralen collier met gouden slot. Toegevoegd<br />

een glazen collier met zilveren slot.<br />

100-150<br />

3001<br />

Porseleinen terrine met floraal decor, <strong>Mei</strong>ssen,<br />

19e eeuw. Afm. 14 x 22 cm.<br />

100-150<br />

3002<br />

Kavel met ca. 50 tegels zgn. ‘witjes’.<br />

125-175<br />

3003<br />

Stel porseleinen ‘hoornvazen’, onderkant van de<br />

hoorn in de vorm van een zwaan, met polychrome<br />

florale versieringen op zwart fond, ca. 1850.<br />

H. 25 cm.<br />

500-600<br />

Europees keramiek<br />

3004<br />

Een zestegeltableau met polychrome voorstelling van<br />

een klok, Holland, 18e eeuw.<br />

400-500<br />

3005<br />

Stel porseleinen vazen, verguld en met bloemguirlandes<br />

in biscuit en met grepen in de vorm van hondenkoppen,<br />

Empire, ca. 1810. H. 37 cm. Guirlandes<br />

met beschadigingen.<br />

200-300<br />

3006<br />

Steengoed baardmankruik met drie medaillons,<br />

Duitsland Frechen, 17e eeuw. H. 22,5 cm.<br />

Bodembarst.<br />

500-600<br />

3007<br />

Steengoed kruikje, Duitsland, Raeren, 16e eeuw.<br />

H. 15 cm.<br />

100-150<br />

3008<br />

Een polychroom dertigtegeltableau met voorstelling<br />

van een gezicht op een kerk, boerderijen en koeien,<br />

Holland, 18 eeuw. Vijf tegels gerestaureerd.<br />

1400-1500<br />

58 59<br />

3004


3009<br />

Porseleinen vaas met goudglazuur en groen fond met<br />

decor van drie spelende personages,<br />

Empire, ca. 1810. H. 27 cm.<br />

700-800<br />

3010<br />

Veld bestaande uit tegels, w.o. tegeltableau<br />

‘Kanarie in een kooi’, drie polychrome bloemtegels,<br />

drie schepen, twee ruiters, etc. Holland,<br />

17e/18e eeuw, met defectjes.<br />

500-600<br />

3011<br />

Tegel met een polychroom decor van een fruitschaal,<br />

Holland, 17e eeuw. Hoekschilfer.<br />

100-125<br />

3012<br />

Blauw aardewerken plaquette met voorstelling van<br />

bedrijvigheid rond de stadsgracht, Makkum,<br />

19e eeuw. Afm. 36,5 x 33 cm.<br />

300-400<br />

3013<br />

Stel polychrome koetjes, Delft, 18e eeuw. H. 10 cm.<br />

Met defecten.<br />

3300-400<br />

3014<br />

Tegel met een polychroom decor van een saraceen,<br />

17e eeuw. Schilfers aan de rand.<br />

Gevonden op Noord-Beveland.<br />

800-1200<br />

3015<br />

Tegel met een polychroom decor van een vliegende<br />

vogel, Holland, 17e eeuw.<br />

150-200<br />

3016<br />

Aardewerken plaquette met blauw decor van een<br />

vrouw en man rustend bij een boom, Makkum,<br />

Tijmen Hiemstra (1886-1915). Afm. 36,5 x 33 cm.<br />

300-400<br />

3017<br />

Kavel bestaande uit vier mangaankleurige twaalftegeltableau’s<br />

met voorstellingen van de geboorte, het<br />

laatste avondmaal, de kruisiging en de opstanding,<br />

Holland, 18e eeuw. Twee tegels met defect.<br />

1750-2250<br />

3018<br />

Tien tegels met een blauw decor van personages,<br />

Holland, 17e eeuw, met gebreken.<br />

80-120<br />

3019<br />

Zestegeltableau met randtegels en mangaankleurig<br />

decor van een classicistische vaas, Holland, 18e eeuw.<br />

Met gebreken.<br />

250-300<br />

3020<br />

Vier aardewerken vazen met blauw floraal decor,<br />

gemerkt APK en De Clauw, Delft, 18e eeuw, hieraan<br />

toegevoegd een polychrome aardwerken vaas met<br />

decor van een kasteel. Met defecten.<br />

100-150<br />

3021<br />

Drie Delftse aardewerken borden met floraal decor,<br />

w.o. één polychroom, 18e eeuw.<br />

100-150<br />

3022<br />

Porseleinen theeservies, bestaande uit zes kop en<br />

schotels, een theepot, melkkannetje, suikerpot en<br />

schaal, Vieux de Bruxelles, 19e eeuw.<br />

100-150<br />

3023<br />

Aardewerken plooischotel met polychroom floraal<br />

decor. Delft, 17e eeuw. Diam. 21 cm. Haarscheur.<br />

175-225<br />

60 61<br />

3017a<br />

3017b<br />

3017c<br />

3017d


3026 3023 3024 3027<br />

3024<br />

Wit aardewerken bord met blauwe florale<br />

randversiering en in het midden decor van de letters<br />

IHS. Haarlem, 17e/18e eeuw. Diam. 18 cm.<br />

Randschilfers.<br />

175-225<br />

3025<br />

Tegel met een polychroom decor van een ooievaar<br />

met een worm, Holland, 17e eeuw. Gerestaureerd.<br />

300-400<br />

3026<br />

Delfts blauwe aardewerken papkom met floraal<br />

decor, ca. 1690. B. 22 cm. Bodembarst.<br />

500-700<br />

3027<br />

Aardewerken plaquette met polychroom chinoiserie<br />

decor van personages. Frankrijk, 19e eeuw. B. 22 cm.<br />

200-250<br />

3028<br />

Kavel bestaande uit drie groenglazen flessen, Holland<br />

18e eeuw.<br />

125-150<br />

3029<br />

Tegel met een blauw decor van een vogel op een tak,<br />

Holland, 17e eeuw. Scheurtje gerestaureerd.<br />

80-100<br />

3030<br />

Porseleinen schoteltje met floraal decor, Dresden,<br />

19e eeuw. Diam. 12 cm.<br />

80-100<br />

3031<br />

Randtegel met polychroom floraal decor. Holland<br />

17e eeuw. Randschilfers.<br />

80-100<br />

3032<br />

Mangaankleurig twaalftegeltableau met afbeelding<br />

van de opstanding, ca. 1800.<br />

400-500<br />

3033<br />

Mangaankleurig twaalftegeltableau met afbeelding<br />

van het laatste avondmaal, ca. 1800.<br />

Vier tegels gebroken.<br />

400-500<br />

3034<br />

Mangaankleurig vierentwintigtegeltableau met afbeelding<br />

van een bloemenvaas, ca. 1800.<br />

Vier tegels gebroken.<br />

1500-2000<br />

3035<br />

Vier tegels met een mangaankleurig decor van<br />

pauwen bij een boom, onderdeel van een pilaster,<br />

18e eeuw.<br />

100-150<br />

3036<br />

12 tegels met een blauw decor van o.a. kinderspelen,<br />

Holland, 17e/18e eeuw, w.o. gerestaureerd. Hieraan<br />

toegevoegd een tegel met een polychroom decor van<br />

een bloem, Holland, 17e/18e eeuw.<br />

150-200<br />

3037<br />

Aardewerken bord met polychroom decor en<br />

initatialen W.C.H.F. (Willem Karel Hendrik Friso<br />

= Willem IV van Oranje-Nassau), Delft, 18e eeuw.<br />

Diam. 31 cm. Gaatje en randrestauraties.<br />

200-300<br />

3038<br />

Hispano Moresque schotel, Spanje, 17e eeuw,<br />

diam. 39 cm. Haarscheuren en restauratie.<br />

500-700<br />

3039<br />

Stel Delfts blauwe pannekoekborden, diam. 22 cm<br />

en een Delfts blauwe schotel (defect), diam. 34 cm.<br />

Alle met decor van een wandelend stelletje, 18e eeuw.<br />

150-200<br />

3040<br />

Stel Delfts blauwe borden met decor van de hoorn<br />

des overvloeds, 18e eeuw. Diam. 22 cm.<br />

100-125<br />

62 63


3041<br />

Vier aardewerken borden met floraal decor, Delft,<br />

ca. 1780. Drie met blauw decor, diam 23 cm en één<br />

met polychroom decor, diam. 31 cm.<br />

125-175<br />

3042<br />

Grote Hollands porseleinen schaal met reliëfdecor in<br />

de rand en versierd met korenbloemen.<br />

Amstel (1784-1809). Diam. 49 cm.<br />

400-500<br />

3043<br />

Twee Hollands porseleinen borden met decor van<br />

korenbloemen. Amstel (1784-1809). Diam. 25 cm.<br />

200-300<br />

3044<br />

Twee Hollands porseleinen borden met reliefdecor in<br />

de rand en met strooibloemen. Amstel (1784-1809).<br />

Diam. 25,5 cm.<br />

200-300<br />

3045<br />

Stel Delfts blauwe vazen met decor van huizen en<br />

bootje, ca. 1780. H. 18,5 cm. Schilfers aan de hals.<br />

70-90<br />

3046<br />

Twee ovale porseleinen notenmanden met onderschotels,<br />

alle met een polychroom floraal decor<br />

afgewisseld met gouden eikenblaadjes.<br />

Onderschotels zijn gemerkt: Nich 348, Niderviller,<br />

18e eeuw. Afm. mand 10 x 26 x 17 cm. Eén mand en<br />

onderschotel met randrestauratie.<br />

1000-1500<br />

3047<br />

Twee ronde porseleinen notenmanden met een polychroom<br />

floraal decor, gemerkt met dubbele C en<br />

kroontje 348, Niderviller, 18e eeuw. H. 10 cm, diam.<br />

25,5 cm. Bij één van de manden is een bakfoutje gedecoreerd<br />

met een blaadje (uit de tijd van productie).<br />

800-1200<br />

Periodes Chinees porselein<br />

Ming 1368-1644<br />

Wanli 1573-1620<br />

Kangxi 1662-1722<br />

Yongzheng 1723-1735<br />

Qianlong 1736-1795<br />

Guangxu 1875-1908<br />

Imari 18e eeuw<br />

3501<br />

Kavel bestaande uit een Imari porseleinen scheerbekken<br />

met decor van een sierpot met bloemen, Japan,<br />

18e eeuw, diam. 26 cm, schilfers. Hieraan toegevoegd<br />

een Chinees blauwe schotel met decor van een<br />

personage in een landschap, Qianlong.<br />

Diam. 34,5 cm, frittings.<br />

150-200<br />

3502<br />

Porseleinen vaas met iron red decor van spelende<br />

mannen. China, 19e eeuw. H. 40 cm.<br />

300-500<br />

Aziatica<br />

3503<br />

Poseleinen sprenkelvaas in de vorm van een lotusbloem<br />

met polychrome florale versieringen.<br />

China, 19e eeuw. H. 22 cm.<br />

300-400<br />

3504<br />

Set van vijf Chinees blauwe borden met floraal decor,<br />

Qianlong, 18e eeuw. Diam. 23,5 cm.<br />

150-200<br />

3505<br />

29-delig porseleinen servies met floraal decor en een<br />

duif op een tak, Lowestoft 18e eeuw. Met defecten.<br />

300-400<br />

64 65


3506<br />

Amsterdams bont trekpotje met decor van hanen,<br />

China, 18e eeuw. H. 12 cm. Schilfers aan het deksel.<br />

200-250<br />

3507<br />

Chinees blauwe vaas met decor van een draak,<br />

19e eeuw, met zegelmerk. H. 42 cm. Bodembarst.<br />

800-1000<br />

3508<br />

Set van vijf kop en schotels met Amsterdams bont<br />

decor, China, 18e eeuw. Eén met haarlijn en frittings.<br />

200-300<br />

3509<br />

Kavel bestaande uit een stel polychrome Kantonese<br />

vazen, China, 19e eeuw. H. 35 cm, met gebreken.<br />

Hieraan toegevoegd een kleinere polychrome<br />

Kantonese vaas, China, 19e eeuw. H. 18 cm.<br />

200-300<br />

3510<br />

Powder blue vaas met goudkleurig decor en<br />

karakters, China, 19e eeuw. H. 34 cm.<br />

200-300<br />

3511<br />

Stel bronzen kandelaars op houten basement,<br />

China, 19e eeuw. H. 27,5 cm.<br />

400-500<br />

3512<br />

Gestoken ebbenhouten netsuke met voorstelling van<br />

een Hollandse koopman, ingelegd met o.a. ivoor en<br />

andere materialen, uitgevoerd in de Shibayama stijl,<br />

eind 18e eeuw. H. 10 cm. Met herstelling, nieuwe<br />

stolp.<br />

300-400<br />

3513<br />

Stel Chinees blauwe dekselpotten met decor van pioenrozen<br />

en dekselknop in de vorm van een<br />

Fo-hond, Qianlong. H. 63 cm. Staande op houten<br />

basement, één vaas met stukje uit de hals, deksel<br />

hersteld, pootje manco.<br />

1500-2000<br />

3514<br />

Celadon schaal met florale versieringen, China, 17e<br />

eeuw. Diam. 34 cm. Gebroken en gelijmd. Op gestoken<br />

houten basement en de vorm van drie bladeren.<br />

150-200<br />

3515<br />

Jade kistje met reliëfdecor van draken en koperen beslag,<br />

China, ca. 1900. Afm. 10,5 x 24 x 14 cm.<br />

1000-1500<br />

3516<br />

Aquarel, ‘Mannen in een boot’, China, afm. 34 x 33<br />

cm.<br />

400-600<br />

3517<br />

Aquarel, ‘Boom met insect’, China, afm. 34 x 27 cm.<br />

150-200<br />

3518<br />

Set van zes Chinese iron red gelobde borden met<br />

decor van lange lijzen, Qianlong. Diam. 22 cm,<br />

frittings, één met haarscheur.<br />

400-500<br />

66 67<br />

3514<br />

3519


3519<br />

Set van vijf Chinees blauwe kopjes en zeven<br />

schoteltjes met blauw floraal decor, 18e/19e eeuw.<br />

100-125<br />

3520<br />

Aquarel op waaier met decor van vruchten,<br />

China. Afm. 32 x 65 cm.<br />

200-300<br />

3521<br />

Stel Chinees blauwe vazen met decors van een strijdtafereel,<br />

19e eeuw. H. 44,5 cm. Eén met<br />

halsbeschadiging, andere met schilfers aan de hals.<br />

600-800<br />

3522<br />

Chinees blauw bord met floraal decor, Kangxi.<br />

Diam. 36 cm. Schilfer aan de rand en haarlijn.<br />

300-400<br />

3523<br />

Chinees blauw theepotje met floraal decor,<br />

Qianlong, eind 18e eeuw. H. 10,5 cm.<br />

200-300<br />

3524<br />

Chinees blauwe vaas met floraal decor, gemerkt met<br />

dubbele cirkel, Qianlong, 18e eeuw. H. 25 cm.<br />

400-600<br />

3525<br />

Stel Imari porseleinen vazen met decor van vogels en<br />

bloemen, Japan, 19e eeuw. H. 21,5 cm.<br />

150-200<br />

3523 3526<br />

3526<br />

Stel porseleinen vazen met decor van vogels en<br />

bloemen, Japan, Kutani, 19e eeuw. H. 30 cm.<br />

100-150<br />

3527<br />

Spekstenen beeldje van een zittende Chinese man,<br />

18e/19e eeuw. H. 15,5 cm.<br />

150-200<br />

3528<br />

Kavel bestaande uit 11 stuks divers keramiek w.o.<br />

vaasjes en potjes. China, 18e/19e eeuw.<br />

Met restauraties.<br />

100-125<br />

3529<br />

Porseleinen kop en schotel met mandarijn decor,<br />

China, 18e eeuw. Minieme schilfers aan het kopje.<br />

100-125<br />

3530<br />

Stel gestoken schelpcamee’s met decor van strijdtaferelen,<br />

China 19e eeuw, afm. 22 x 19 cm. Staande op<br />

houten sokkels, geringe restauratie.<br />

800-1200<br />

3531<br />

Stel Chinese famille rose vazen met koperen<br />

monturen, 19e eeuw. H. 28 cm.<br />

200-300<br />

3532<br />

Chinees blauwe kraakporseleinen kom met decor<br />

van personages en florale motieven in vakverdeling,<br />

Wanli Ming, Jingdezhen 1635-1650, diam. 35 cm.<br />

Met defecten. Voor een vergelijkbaar exemplaar zie<br />

het boek ‘Kraak Porcelain, A moment in the history<br />

of trade’, door Maura Rinaldi, blz. 164, afb. 203.<br />

500-700<br />

68 69<br />

3529


3533<br />

Set van drie Chinees blauwe borden met floraal<br />

decor, Qianlong. Diam. 22 cm, één met bodembarst,<br />

frittings.<br />

150-200<br />

3534 3551<br />

3534<br />

Chinese famille verte bourdalou, 18e eeuw. L. 21 cm.<br />

Haarscheur, deksel manco.<br />

175-225<br />

3535<br />

Groot kavel porselein, ca. 28 stuks, China<br />

18e/19e eeuw.<br />

100-150<br />

3536<br />

Twee bronzen wierookbranders met decor van meanders<br />

en karakters, China 19e eeuw. H. 16 cm.<br />

100-125<br />

3537<br />

Groot kavel porselein, ca. 23 stuks, China 18e eeuw.<br />

100-150<br />

3538<br />

Drie Chinees blauwe borden met floraal decor,<br />

Qianlong. Diam. 21,5 cm. Schilfers en één met haarscheur.<br />

150-200<br />

3539<br />

Drie porseleinen trekpotjes, China 18e eeuw.<br />

Met defecten.<br />

150-200<br />

3540<br />

3540<br />

Chinese famille rose vaas met decor van antiquiteiten,<br />

gemerkt met zegelmerk aan de onderzijde,<br />

19e eeuw. H. 38 cm, met restauratie.<br />

400-600<br />

3541<br />

Twee Chinese famille rose borden met decor van<br />

kraanvogels en bloemen, Qianlong. Diam. 28,5 cm,<br />

w.o. één met haarscheur.<br />

500-600<br />

3542<br />

Chinees blauwe kom met floraal decor in<br />

vakverdeling, 18e eeuw. Diam. 17 cm, haarscheur.<br />

175-225<br />

3543<br />

Chinees blauw vaasje met floraal decor, Kangxi,<br />

vermaakt tot strooier, H. 13,5 cm. Schilfer aan de<br />

voet. Met zilveren monturen, Hollands gekeurd,<br />

Biedermeier, 19e eeuw.<br />

175-225<br />

3544<br />

Twee Chinees blauwe capucijner borden met floraal<br />

decor en in het centrum een landschap, Qianlong.<br />

Diam. 22 cm.<br />

80-100<br />

3545<br />

Set van drie Chinese iron red borden met decor van<br />

personages, 18e eeuw. Diam. 27,5 cm, frittings.<br />

400-500<br />

3546<br />

Twee Chinees blauwe borden met decor van een<br />

Chinese man op een os, Qianlong. Diam. 22 cm,<br />

haarscheurtje.<br />

150-200<br />

3543 3547<br />

70 71


3547<br />

Chinese famille rose schotel met floraal decor,<br />

Qianlong. Diam. 31,5 cm, haarscheurtje.<br />

125-175<br />

3548<br />

Chinese famille rose schotel met floraal decor en<br />

vogels, Qianlong. Diam. 31,5 cm, schilfertjes.<br />

175-225<br />

3549<br />

Twee porseleinen onderschotels van vergieten met<br />

blauw decor van jachtscene’s, China Qianlong.<br />

L. 45 cm, frittings, incompleet.<br />

400-600<br />

3550<br />

Twee houten stoelen met in de rug afbeeldingen van<br />

personages. China, 19e/20e eeuw.<br />

80-120<br />

3551<br />

Chinees famille verte bordje met decor van een lange<br />

lijs, 19e eeuw. Diam. 23,5 cm. Kopie naar Kangxi<br />

model.<br />

150-200<br />

3552<br />

Chinese famille rose kom met floraal decor,<br />

Qianlong. Diam. 23 cm.<br />

300-500<br />

3553<br />

Kavel bestaande uit twee porseleinen vazen met geel<br />

fond en polychroom decor van draken, China, 19e<br />

eeuw. H. 30 cm. Hieraan toegevoegd twee dito kop<br />

en schotels, China, 19e eeuw. H. 30 cm.<br />

150-200<br />

3554<br />

Porseleinen Wucai dekselpot, met decor van<br />

personages, China, 19e eeuw. H. 37 cm, frittings aan<br />

het deksel. Kopie naar 17e eeuws model.<br />

300-500<br />

3555<br />

Jade dekselpotje in de vorm van een wierookvat,<br />

China, 19e eeuw. H. 9 cm.<br />

200-250<br />

3556<br />

Chinees blauwe onderschotel van een vergiet met<br />

floraal decor, Qianlong. Diam. 45 cm.<br />

200-250<br />

3557<br />

Peking glazen dekselvaas, ca. 1920. H. 27 cm.<br />

300-500<br />

3558<br />

Aquarel op zijde met afbeelding van twee Chinese<br />

vrouwen, 19e eeuw. Afm. 21 x 25 cm.<br />

150-200<br />

3559<br />

Stel porseleinen <strong>Mei</strong>ping-vazen, fond in ‘sang de<br />

boeuf’-kleur. China 18e/19e eeuw. H. 22 cm.<br />

Provenance: collectie Fam. den Beer Poortugael.<br />

2000-2500<br />

3560<br />

Chinees blauw vaasje met floraal decor, 18e eeuw,<br />

met zilveren monturen en gegraveerde dop, Hollands<br />

gekeurd, Biedermeier, 19e eeuw. H. 13 cm.<br />

100-125<br />

3561<br />

Gestoken en gepolychromeerd houten beeldje van<br />

een Chinese man, 18e/19e eeuw. H. 24 cm.<br />

Met defecten.<br />

150-200<br />

3562<br />

Twee Chinese boeken, met o.a. aquarellen van vogels<br />

en insecten, in het Chinees gedateerd 1951.<br />

200-300<br />

72 73<br />

3558


3563<br />

Zeven stuks Chinees porselein w.o. twee famille rose<br />

bordjes, drie blauwe schoteltjes met decor van een<br />

landschap, alle 18e eeuw. Toegevoegd een dekselkom<br />

met onderschotel, China Kanton, 19e eeuw.<br />

W.o. met schilfers.<br />

200-250<br />

3564<br />

Twee Imari porseleinen borden, China, 18e eeuw.<br />

Diam. 28 cm.<br />

400-500<br />

3565<br />

Drie gelobde famille verte bordjes, Canton,<br />

19e eeuw. Diam. 25 cm.<br />

200-300<br />

3566<br />

Gestoken ivoren bal op sokkel, China, 19e eeuw.<br />

H. 16,5 cm. Incompleet.<br />

100-150<br />

3567<br />

Twee aquarellen met hofscènes en o.a. olifanten,<br />

India, beide afm. 37 x 69 cm.<br />

200-300<br />

3568<br />

Twee bronzen vazen, China, H. 18 cm.<br />

150-200<br />

3569<br />

Drie houtsnede’s, Japan, 19e eeuw. Afm. 35 x 25 cm.<br />

150-200<br />

3570<br />

Chinees blauwe schaal met decor van lange lijzen aan<br />

de rand en in het centrum hoogwaardigheidsbekleders,<br />

Kangxi. Diam. 34 cm. Frittings aan de rand.<br />

Gekocht op de antiekbeurs te Delft bij Beeling,<br />

Leeuwarden.<br />

600-800<br />

3571<br />

3571<br />

Chinees blauwe vaas met decor van een vogel in een<br />

boom en twee Chinezen staande bij een dekselvaas,<br />

gemerkt met 4-karaktermerk, 19e eeuw. H. 25,5 cm.<br />

150-200<br />

3572<br />

Aquarel op rol, met voorstelling van een perzikboom,<br />

China, 20e eeuw. LxB: 198 x 46 cm.<br />

400-600<br />

3573<br />

Porseleinen bordje met Imari decor van de parasoldames,<br />

naar ontwerp van Cornelis Pronk (1691-1754)<br />

in opdracht van de VOC. De oorspronkelijke tekening<br />

met dit ontwerp bevindt zich in het<br />

Rijksprentenkabinet te Amsterdam. China,<br />

Qianlong, ca. 1740. Diam. 23,5 cm.<br />

Ex-collectie W.H. Bal, Middelburg.<br />

800-1000<br />

3574<br />

Set van negen porseleinen kopjes en 15 schoteltjes<br />

met polychroom banderol-decor van berglandschappen,<br />

China, Qianlong.<br />

200-300<br />

3575<br />

Chinees blauwe gemberpot met decor van leeuwen<br />

en draken, Kangxi. H. 21,5 cm. Houten deksel van<br />

latere datum. Ex-collectie W.H. Bal.<br />

500-600<br />

3576<br />

Kavel bestaande uit twee Chinees blauwe borden<br />

met floraal decor, Kangxi. Diam. 20,5 cm. Hieraan<br />

toegevoegd zeven kopjes, zes diverse schoteltjes, een<br />

schaaltje en een bord, alle China, 18e/19e eeuw.<br />

150-200<br />

3577<br />

Vier Chinees blauwe borden met in het midden het<br />

decor van drie bloemen en daaromheen in vakverdeling<br />

bloemen op stengels, gemerkt met 6-karaktermerk<br />

en dubbele cirkel, Kangxi. Diam. 15,5 cm.<br />

200-300<br />

3578<br />

Aquarel op rol, met voorstelling van een bananenblad<br />

met drie vogels, China, 20e eeuw.<br />

LxB: 200 x 58 cm.<br />

400-600<br />

74 75


3579<br />

Divers Chinees blauw porselein met o.a. decors van<br />

lange lijzen. W.o. een set van zes octagonale kop en<br />

schotels, drie borden, twee kopjes en een schoteltje,<br />

Kangxi. Met gebreken.<br />

200-300<br />

3580<br />

Porseleinen bordje met blauw decor van het Prieel,<br />

naar ontwerp van Cornelis Pronk (1691-1754) in<br />

opdracht van de VOC. De oorspronkelijke tekening<br />

met dit ontwerp bevindt zich in het Rijksprentenkabinet<br />

te Amsterdam. China, Qianlong, ca. 1740.<br />

Diam. 20 cm. Ex collectie W.H. Bal, Middelburg.<br />

800-1000<br />

3581<br />

Set van vijf Chinees blauwe borden met Willow pattern<br />

decor, Qianlong. Diam. 23 cm. Eén defect, één<br />

met haarscheur en drie met schilfers.<br />

150-200<br />

3582<br />

Porseleinen doppotje met blauw floraal decor, China,<br />

Kangxi. H. 13,5 cm.<br />

200-300<br />

3583<br />

Stel Chinees blauwe flesvormige vaasjes met decor<br />

van een draak, Kangxi. H. 15 cm, fritting aan de<br />

standring.<br />

300-400<br />

3584<br />

Kavel bestaande uit acht Chinees blauwe porseleinen<br />

poppenhuisvaasjes, Kangxi, w.o. met defecten,<br />

hieraan toegevoegd een aardewerken miniatuurvaasje<br />

met blauw decor, 19e eeuw.<br />

150-200<br />

3585<br />

Aquarel op zijde met afbeelding van een hofscene,<br />

India, 19e eeuw. Afm. 117 x 88 cm.<br />

400-600<br />

3586<br />

Reiskoffer, China, ca. 1900. L. 111 cm.<br />

76 77<br />

300-400<br />

3587<br />

Porseleinen vaas met blauw floraal decor, China<br />

19e eeuw, H. 31 cm.<br />

200-300<br />

3588<br />

Jade paard, China, 20e eeuw. H. 15 cm.<br />

100-150<br />

3589<br />

Porseleinen vaas met polychroom decor van een sage,<br />

China 19e eeuw. Houten deksel. H. 35 cm<br />

(excl. deksel).<br />

600-800<br />

3590<br />

Porseleinen cachepot, zeskantig, met famille Rose<br />

decor van personages, China, 19e eeuw. H. 20,5 cm,<br />

diam. 30 cm. Onderschotel manco.<br />

400-600<br />

3591<br />

Zhuang Hong Yi (geb. 1962), ‘Moderne compositie’,<br />

zeefdruk 48/100. Afm. 210 x 100 cm.<br />

150-200<br />

3592<br />

Porseleinen bord met polychroom floraal decor,<br />

China 18e/19e eeuw, diam. 27,5 cm. Schilfer en<br />

twee haarscheuren.<br />

80-100<br />

3593<br />

Porseleinen bord in de vorm van een vis, Japan,<br />

Imari, 19e eeuw. Afm. 31 x 46 cm.<br />

500-600<br />

3594<br />

Drie steengoed martavanen, China 17e eeuw,<br />

H. 21, 28, en 32 cm.<br />

150-200


3595<br />

Porseleinen puntflesje met blauw decor van Phoenix,<br />

gemerkt met 2-karaktermerk. China, 19e eeuw.<br />

H. 15 cm. Schilfer aan de voet.<br />

150-200<br />

3596<br />

Kavel: jade Pi, jade kommetje (diam. 10 cm, barstjes)<br />

en een spekstenen doos met zes binnenbakjes, alle<br />

China.<br />

200-250<br />

3597<br />

Houten gepolychromeerde kapspiegel, China 19e<br />

eeuw. Hieraan toegevoegd gestoken dito onderstel.<br />

150-200<br />

3598<br />

Twee steengoed martavanen, waarvan één gemerkt,<br />

China 17e eeuw. H. resp. 36 en 53 cm.<br />

150-200<br />

3608<br />

3599<br />

Bronzen vaas met aan weerszijden olifantenkoppen<br />

als oren en daar doorheen twee ringen. China,<br />

19e eeuw. H. 32 cm.<br />

150-200<br />

3600<br />

Twee steengoed martavanen, China 17e eeuw,<br />

H. resp. 23 en 24 cm.<br />

150-200<br />

3601<br />

Kavel bestaande uit 13 stuks divers porselein, w.o.<br />

grafkeramiek, o.a. Sawankhalok, Swatow, etc.<br />

15e - 18e eeuw.<br />

200-300<br />

3602<br />

Crèmekleurige steengoed Cizhou voorraadpot met<br />

bruine slib beschildering, bedoeld als voorraadpot<br />

voor o.a. wijn, China Ming Dynastie, 15e eeuw.<br />

H. 59 cm.<br />

200-300<br />

3603<br />

Porseleinen beeldje, ‘Wijsgeer’, China/Japan,<br />

19e eeuw. H. 29 cm. Gerestaureerd.<br />

100-150<br />

3604<br />

Divers porselein (11 stuks), China, 18e-20e eeuw.<br />

Met gebreken.<br />

100-150<br />

3605<br />

Kavel bestaande uit 14 porselein rijstkommetjes met<br />

blauw floraal decor, China, ca. 1800, met kleine<br />

defecten.<br />

80-120<br />

3606<br />

Ca. 59 porseleinen kopjes, een penselenvaasje en een<br />

vaasje, China 18e/19e eeuw. Kleine gebreken.<br />

400-500<br />

3607<br />

Porseleinen knobbelvaas met fam. rose decor van o.a.<br />

vogels en bloemen. Tevens voorzien van Chinese<br />

karakters. China, 20e eeuw. H. 55,5 cm.<br />

200-300<br />

3608<br />

Drie pentekeningen op zijde, met voorstellingen<br />

van o.a. wijsgeren en een landschap, China 19e/20e<br />

eeuw, afm. 22,5 x 18 cm.<br />

600-800<br />

3609<br />

Celadon schaal op drie pootjes met houten deksel<br />

en basement, China 17e eeuw, diam. 32 cm. Schaal<br />

met haarscheuren. Provenance: Frans Willem Roijen<br />

(1890 Magelang – 1941 Djokjakarta), lijfarts van<br />

de sultan van Djokjakarta. Een interieurfoto uit ca.<br />

1924 van zijn huis waarin dit kavel te zien is<br />

(en ook enkele volgende kavels) is aanwezig.<br />

300-400<br />

78 79<br />

3594 (3)<br />

3600 (2)<br />

3618<br />

3598 (2)


3610<br />

Porseleinen vaas met fond in zgn. ‘sang de boeuf’kleur,<br />

China, 18e eeuw. H. 35,5 cm. Hals<br />

beschadigd. Provenance: zie 3609.<br />

200-250<br />

3611<br />

Celadon vaasje, China 17e eeuw, H. 7 cm.<br />

Provenance: zie 3609.<br />

100-150<br />

3612<br />

Steengoed vaas, China, 18e eeuw. H. 25,5 cm.<br />

Schilfers aan de hals. Provenance: zie 3609.<br />

100-150<br />

3613<br />

Steengoed vaas, witgeglazuurd, China, 18e / 19e<br />

eeuw. H. 23,5 cm. Buikbarst. Provenance: zie 3609.<br />

100-150<br />

3614<br />

Steengoed schenkkan, witgeglazuurd, China,<br />

18e eeuw. H. 21 cm. Schilfers aan de hals.<br />

Provenance: zie 3609.<br />

100-150<br />

3615<br />

Porseleinen schaal, groengeglazuurd, China 18e/19e<br />

eeuw, diam. 27 cm.<br />

200-300<br />

3616<br />

3616<br />

Bruin geglazuurd aardewerken veldflesje met meanderversiering<br />

zgn. ‘Seto ware’, Japan, Edo periode.<br />

H. 15 cm.<br />

150-200<br />

3617<br />

Twee porseleinen vaasjes, w.o. één met floraal decor<br />

en één met vijfklauwige draak, China, 18e/19e eeuw.<br />

H. 14 en 12 cm. Met defecten.<br />

125-175<br />

3618<br />

Auberginekleurige geglazuurde aardewerken<br />

martavaan voorzien van vier oortjes, Zuid-China,<br />

begin 17e eeuw. H. 36 cm.<br />

300-400<br />

3619<br />

Drie porseleinen miniatuurvaasjes,<br />

H. 6,5 - 7,5 en 9 cm. Eén met fritting.<br />

150-200<br />

3620<br />

Zgn. ‘zeesculptuur’ afkomstig uit het scheepswrak<br />

van de Diana Cargo.<br />

300-400<br />

3621<br />

Kavel porselein: twee kommen en twee schotels met<br />

blauw floraal decor, China 1816, afkomstig uit het<br />

scheepswrak van de Diana Cargo.<br />

250-350<br />

3622<br />

Set van vier porseleinen kop en schotels met blauw<br />

Willow pattern decor, China 1816, afkomstig uit het<br />

scheepswrak van de Diana Cargo.<br />

200-250<br />

3623<br />

Set van twee porseleinen kop en schotels met blauw<br />

decor van een boompje, China 1750, afkomstig uit<br />

het scheepswrak van de Nanking Cargo.<br />

100-125<br />

3624<br />

Kraakporseleinen bordje met blauw decor van vogel<br />

op de rots, China, Wanli Ming, ca. 1600.<br />

Diam. 20,5 cm. Defect.<br />

100-125<br />

3625<br />

Porseleinen bord met blauw decor van hoogwaardigheidsbekleders,<br />

China, Qianlong, diam. 27 cm.<br />

Randschilfers.<br />

200-300<br />

3626<br />

Set van drie porseleinen kop en schotels met capucijnerdecor,<br />

China 1750, afkomstig uit het<br />

scheepswrak van de Nanking Cargo.<br />

100-150<br />

3627<br />

Aardewerken Sino-Thai vaas, in diabolo vorm.<br />

1000 BC. H. 13 cm. Diam. 13,5 cm.<br />

100-150<br />

3628<br />

Stel porseleinen vazen met blauw decor van teksten<br />

en antiquiteiten, gemerkt met vier karakter merk.<br />

China 19e eeuw. H. 30,5 cm.<br />

200-250<br />

3629<br />

Aardewerken guan vaas, met groen en bruin glazuur.<br />

Han dynastie. Diam. 14,5 cm.<br />

100-150<br />

3630<br />

Porseleinen vaas in HU-vorm met ‘sang de boeuf’fond,<br />

China 18e/19e eeuw. H. 25 cm.<br />

300-500<br />

80 81


3631<br />

Drie porseleinen borden met blauw decor, China<br />

Qianlong. Met defecten.<br />

80-100<br />

3632<br />

Een bijzondere geëmailleerde dubbele snuffbottle<br />

met aan de ene kant afbeeldingen van twee mannen<br />

en aan de andere kant een afbeelding van een<br />

man met een drietand. Aan de zijkanten een boom<br />

en Chinese karakters. Gesigneerd aan de onderzijde.<br />

China 18e/19e eeuw.<br />

300-500<br />

3633<br />

Aardewerken pot, versierd met een bruin groen<br />

glazuur. Song dynastie. H. 8,5 cm.<br />

150-200<br />

3634<br />

Barnstenen snuffbottle, met reliëf afbeeldingen van<br />

vogels geflankeerd door florale motieven.<br />

China 18e/19e eeuw. Enkele schilfers.<br />

150-200<br />

3635<br />

Groene porseleinen schaal, Song dynastie, met<br />

zegelmerk. Diam. 13 cm.<br />

100-125<br />

3636<br />

Jade netsuke in de vorm van een sprinkhaan.<br />

China 19e eeuw. L. 7 cm.<br />

100-150<br />

3637<br />

Twee aardewerken bordjes met blauw en zwart floraal<br />

decor. China, Qing dynastie. Diam. 15,5 en 16 cm.<br />

50-60<br />

3638<br />

Ivoren okimono in de vorm van een luit spelende<br />

vrouw. China ca. 1900. In originele doos.<br />

150-200<br />

3639<br />

Porseleinen dekselpot met polychroom floraal decor<br />

en op het deksel als knop een zgn. Fo-hond, China,<br />

19e eeuw. H. 64 cm. Op houten basement. Deksel<br />

met restauraties, pot met frittings aan de hals.<br />

Provenance: Ir. W. Oosten, adjunct directeur van<br />

Shell te Balek Papan op Borneo en Palembang op<br />

Sumatra, periode 1920-1930.<br />

1000-1500<br />

3641 3640 3642<br />

3640<br />

Porseleinen trekpotje met blauw decor van antiquiteiten,<br />

gemerkt met dubbele cirkel en F merk,<br />

China, Kangxi, met zilveren monturen, Hollands gekeurd,<br />

Biedermeier jaarletter 1856, H. 11 cm.<br />

900-1100<br />

3641<br />

Porseleinen trekpotje, gelobd model, China, Imari<br />

Qianlong, H. 10 cm, scheurtje in het oor.<br />

150-200<br />

3642<br />

Porseleinen trekpotje, achtkantig, China, Imari<br />

Qianlong. H. 10 cm, frittings aan het deksel.<br />

200-250<br />

3643<br />

Kavel bestaande uit zeven porseleinen poppenhuisvaasjes,<br />

alle met blauw decor, China Kangxi, waarvan<br />

twee met frittings. Toegevoegd zes diverse kopjes en<br />

drie schoteltjes, China, 18e eeuw, wo. Defecten.<br />

200-250<br />

3644<br />

Okimono, ‘Man met bijl en mand’, gesigneerd,<br />

Japan, 19e eeuw, H. 14 cm.<br />

150-200<br />

3645<br />

Kavel bestaande uit vijf diverse ivoren Okimono’s<br />

China, Japan 19e eeuw, waarvan vier defect.<br />

150-200<br />

3646<br />

Porseleinen dekselkom met polychroom decor van<br />

draken, op verguld koperen voet in de vorm van<br />

mensen. Kom voorzien van verguld koperen rand<br />

en grepen. China, 19e eeuw. H. 20 cm, B. 25,5 cm.<br />

Deksel gerestaureerd.<br />

250-350<br />

3647<br />

Twee lakpanelen, met benen versieringen van<br />

bloemen en een vlinder, China, 19e eeuw.<br />

Afm. 53 x 36 cm.<br />

150-200<br />

3648<br />

Porseleinen vergiet met blauw floraal decor, China<br />

Qianlong, diam. 42 cm. Frittings.<br />

200-250<br />

3649<br />

Terracotta beeldje van een krijger, groen-geel-oranje<br />

geglazuurd, China. H. 26 cm.<br />

150-200<br />

3650<br />

Porseleinen sauskom met famile Rose decor, Samson,<br />

Parijs, 19e eeuw.<br />

100-125<br />

82 83


3651<br />

Porseleinen vaas met blauw floraal decor van o.a. lotussen.<br />

De vaas heeft een zeldzame zgn. Archaïsche<br />

Hu vorm met twee ornamenten van olifantskoppen<br />

met ringen. China, Qianlong zegelmerk, vermoedelijk<br />

Jiaqing periode (1796-1821). H. 54 cm. Drie<br />

haarscheurtjes in de hals, bodembarst, één ornament<br />

(slurf) hersteld. Meer dan 70 jaar geleden verworven.<br />

4000-6000<br />

3652<br />

Houten gepolychromeerd huisaltaar, China<br />

19e eeuw, Afm. 82 x 77 x 40 cm.<br />

500-600<br />

3653<br />

Houten gepolychromeerde gestoken kamferkist,<br />

China 19e eeuw, Afm. 48 x 80 x 43 cm.<br />

250-350<br />

3654<br />

Stel Imari schotels met decor van vogels bij een<br />

boom, gelobde rand, Japan, ca. 1700. Diam. 24 cm.<br />

150-200<br />

3655<br />

Porseleinen schaal met blauw decor van een waterlandschap,<br />

China, Qianlong. L. 33 cm.<br />

70-90<br />

3656<br />

Vier prenten, ‘Landschappen’, Japan, 19e eeuw.<br />

Afm. 19,5 x 27 cm.<br />

250-350<br />

3657<br />

Bronzen leeuw, China, afm. 8 x 10 cm.<br />

150-200<br />

3658<br />

Gestoken witjade plaquette met decor van twee personages,<br />

China, afm. 8 x 5 cm.<br />

150-200<br />

3659<br />

Twee gekleurde tekeningen op ivoor, ‘Ruitergevechten’,<br />

Perzië, 19e eeuw. Afm. 12,5 x 23,5 cm.<br />

400-500<br />

3660<br />

Porseleinen kom, Japan Imari, 19e eeuw. H. 18 cm.<br />

150-200<br />

3661<br />

Groengeglazuurd aardewerken schenkkannetje,<br />

China. H. 13 cm.<br />

100-150<br />

3662<br />

Porseleinen vaas met in vakverdeling decor van<br />

hofscènes, Kanton, China, 19e eeuw. H. 32,5 cm.<br />

Bodembarst en scheur in de voet.<br />

200-300<br />

3663<br />

Celadon: 9 potjes, schaal en twee schaaltjes, China.<br />

150-200<br />

3664<br />

Porseleinen dekselpotje met blauw decor van<br />

symbolen, China, Kangxi. H. 17 cm. Met zilveren<br />

dop, Holland, Biedermeier, 19e eeuw.<br />

175-225<br />

3665<br />

Porseleinen servies, Japan, gemerkt Noritaké.<br />

400-500<br />

3666<br />

Set van vier porseleinen borden met fam. verte<br />

decor, China, 18e eeuw, diam. 22,5 cm. Drie met<br />

haarscheur.<br />

300-500<br />

3667<br />

Spekstenen beeldje voorstellende een man, China.<br />

H. 12 cm.<br />

100-150<br />

3668<br />

Porseleinen bord met fam. rose decor van bloemen<br />

en twee krabben, China Qianlong, diam. 26 cm.<br />

Gerestaureerd.<br />

175-225<br />

3669<br />

Set van drie porseleinen borden, octagonaal, met<br />

fam. rose decor, China, Qianlong, Diam. 22,5 cm.<br />

1 x defect, 1x bodembarst, 1x schilfers.<br />

100-150<br />

3670<br />

Divers porselein en aardewerk, China, 18e/19e eeuw.<br />

W.o. met defecten.<br />

200-250<br />

3671<br />

11 diverse spekstenen sculpturen, China,<br />

19e/20e eeuw.<br />

200-250<br />

3672<br />

Schildpad koker met gestoken benen monturen,<br />

China, 19e eeuw. Schildpad beschadigd.<br />

100-150<br />

84 85


3673<br />

Porseleinen kom met blauw decor, China,<br />

Transition, 6-karaktermerk aan binnen- en onderzijde.<br />

Gebroken en gelijmd, diam. 22 cm.<br />

100-150<br />

3674<br />

Porseleinen vaas met blauw decor van vogel op de<br />

rots, China, Qianlong, H. 38,5 cm.<br />

600-800<br />

3675<br />

Stel porseleinen schotels met bloemenmanddecor,<br />

China, Kangxi, diam. 31 cm.<br />

500-600<br />

3676<br />

Stel porseleinen borden met fam. rose decor, China,<br />

18e eeuw. Diam. 22,5 cm.<br />

150-200<br />

3677<br />

Drie porseleinen kommen met fam. rose decor,<br />

China, 18e eeuw. Diam. 14 cm.<br />

150-200<br />

3678<br />

Stel porseleinen borden met Imari-decor, China,<br />

18e eeuw, diam. 22 cm. Schilfers en haarscheuren.<br />

100-150<br />

3679<br />

Divers porselein, China, 18e eeuw: kop en schotels,<br />

trekpotje, kom, etc. W.o. met defecten.<br />

175-225<br />

3680<br />

3680<br />

Porseleinen vaas met blauw decor, China, 18e eeuw.<br />

H. 21 cm. Vermaakt tot lamp, barst.<br />

100-150<br />

3681<br />

Vijf Chinees blauwe bordjes met floraal decor,<br />

Qianlong. Diam. 22 cm. Met defecten.<br />

150-200<br />

3682<br />

Chinees blauw vaasje met floraal decor, Kangxi. Met<br />

zilveren montuur met florale versiering. 19e eeuw.<br />

H. 11 cm.<br />

125-175<br />

3683<br />

Porseleinen bord met blauw ‘Willow pattern’ decor,<br />

China 19e eeuw. Diam. 29 cm.<br />

100-150<br />

3684<br />

Porseleinen vaasje met blauw floraal decor. China,<br />

Kangxi. Met zilveren montuur met florale versiering,<br />

Mt. Van Lier en Bauer, utrecht, Jl. 1859.<br />

400-500<br />

3685<br />

Stel porseleinen gemberpotten met decor van krijgers,<br />

China, ca. 1900. H. 36,5 cm<br />

(incl. houten sokkels).<br />

400-500<br />

3686<br />

Stel porseleinen vazen met floraal decor en vruchten<br />

in reliëf en diverse tuinscènes in cartouches. China.<br />

H. 90,5 cm (excl. sokkels). Met twee houten sokkels,<br />

H. 45,5 cm.<br />

3000-4000<br />

3687<br />

Stel porseleinen vazen met floraal decor en in cartouches<br />

diverse interieurscènes, China, 19e eeuw.<br />

H. 63 cm.<br />

3000-4000<br />

3688<br />

Kavel bestaande uit drie Chinees blauwe schalen met<br />

floraal decor, Qianlong. B. 45, 43 en 37 cm.<br />

300-400<br />

3689<br />

Chinees blauwe terrine met floraal decor, Qianlong.<br />

B. 19 cm.<br />

200-250<br />

86 87


3690<br />

Twee Chinees blauwe borden met floraal decor,<br />

gemerkt met dubbele cirkel en symbool, Kangxi.<br />

Diam. 27 en 27,5 cm, met schilfers.<br />

175-225<br />

3691<br />

Chinees famille rose trekpotje, 18e eeuw. H. 10 cm,<br />

barstje in het dekseltje.<br />

175-225<br />

3692<br />

Chinees Imari trekpotje, 18e eeuw. H. 10 cm,<br />

frittings aan het deksel.<br />

175-225<br />

3693<br />

Kavel bestaande uit een Chinees blauwe schotel met<br />

floraal decor, gemerkt met dubbele cirkel en<br />

6-karaktermerk, Kangxi. Diam. 36 cm, schilfer aan<br />

de rand en frittings. Hieraan toegevoegd een Chinees<br />

blauw bord met floraal decor in het centrum en rand<br />

floraal gedecoreerd in vakverdeling afgewisseld met<br />

vliegende vogels, Kangxi. Diam. 26,5 cm, haarscheur<br />

en frittings.<br />

300-400<br />

3694<br />

Kavel divers porselein, w.o. zes borden, 30<br />

schoteltjes, 47 kopjes, vier poppenhuisvaasjes, twee<br />

dekselvaasjes, een bekervaasje en twee kommen, alle<br />

China, 18e eeuw, w.o. defecten.<br />

300-500<br />

3695<br />

Chinees porseleinen zoutvat met famille verte decor,<br />

Kangxi. H. 5,5 cm.<br />

500-600<br />

3696<br />

Verguld houten beeldje voorstellende een Chinees op<br />

een hond, 19e eeuw. H. 13,5 cm.<br />

100-150<br />

3697<br />

Bronzen spiegel, China, mogelijk Archaïsche periode,<br />

diam. 22 cm. Incl. houten standaard. Provenance:<br />

Koninklijke Kunstzaal Kleykamp, Den Haag.<br />

300-400<br />

3698<br />

Bronzen spiegel, geschulpt model, China, mogelijk<br />

Archaïsche periode, diam. 18 cm. Incl. houten standaard.<br />

Provenance: Koninklijke Kunstzaal<br />

Kleykamp, Den Haag.<br />

300-400<br />

3699<br />

Stel houten panelen (beschilderd met goudverf) met<br />

gestoken decor van o.a. karakters en personages,<br />

China, 19e/20e eeuw. H. 239 x 37 cm.<br />

300-500<br />

3700<br />

Koloniaal tafeltje, gemaakt van tropisch hout,<br />

H. 79 cm.<br />

80-120<br />

4001<br />

Persglazen coupe met decor van vogeltjes op takken,<br />

Frankrijk, Lalique, 20e eeuw. H. 13,5 cm.<br />

200-250<br />

4002<br />

Vrij geblazen vaasje, groenachtig en geel met een<br />

kleurloze buitenlaag, gemerkt: Leerdam Unica<br />

F. Meydam, 1957. Hoogte: 9 cm.<br />

250-300<br />

4003<br />

Jugendstil vaas met lusterdecor, vermoedelijk Loetz.<br />

H. 29 cm.<br />

250-300<br />

Art-Deco<br />

4004<br />

Aardewerken vaas met blauwe, groene en turqoise<br />

reliëfversieringen in de vorm van golven en krullen.<br />

Ontwerp W.H. v. Norden voor Distel Holland 6313,<br />

Model G313, ca. 1915. H. 15 cm.<br />

800-1000<br />

4005<br />

Glazen object, gesigneerd Kosta Boda, editie 1992,<br />

unica, Bertil Vallien (geb. 1938). Genummerd 8015-<br />

061 11/25. H. 27 cm. Schilfer.<br />

1000-1500<br />

4006<br />

Aardewerken vaas met reliëfdecor van bloemen en<br />

een vogel, gemerkt Amphora Czechoslovakia<br />

nr. 689, ca. 1920. H. 52 cm.<br />

150-200<br />

4007<br />

Bronzen sculptuur voorstellende een springende bok.<br />

Op houten basement.<br />

Gesigneerd A.V. Bokhoven C.R. H 16,5 cm.<br />

300-400<br />

4008<br />

Bruine glazen kom, Johansfors Zweden,<br />

ontwerp Bengt Orup. H. 20 cm.<br />

100-150<br />

88 89


4009<br />

Blauwe aardewerken kan. V.H. Amstelhoek,<br />

Amsterdam. 1023. H. 18,5 cm.<br />

100-150<br />

4010<br />

Stel witplatelen boekensteunen in de vorm van een<br />

kalkoen, gesigneerd Janle. Art-Deco, ca. 1920.<br />

H. 16 cm.<br />

500-600<br />

4011<br />

Oranje-bruine cameoglazen vaas, gesigneerd<br />

Daum Nancy France, ca. 1920. H. 59,5 cm.<br />

200-300<br />

4012<br />

Twee glazen serica schalen in groen en oranje, met<br />

luster. Gerrit de Blanken. Diam. 22 cm.<br />

50-60<br />

4013<br />

Gipsen sculptuur van een aapje, met inscriptie<br />

‘Heimwee’, Art-Deco, ca. 1920. H. 13,5 cm.<br />

200-250<br />

4014<br />

Eikenhouten leunstoel met armleuningen met rode<br />

bekleding. Brandmerk voor Jac v.d. Bosch<br />

(1868 - 1948). Bekleding latere datum.<br />

100-150<br />

4015<br />

4015<br />

Tegeltableau met polychrome voorstelling van een<br />

Oosterse scène en tekst: ‘Koffie’, te dateren 1920-<br />

1940, zeer waarschijnlijk geproduceerd door<br />

Plateelbakkerij Zuid-Holland. Afm. 135,5 x 196,5<br />

cm (9 x 13 tegels). Drie tegels gescheurd. Vergelijkbare<br />

exemplaren met andere voorstellingen bevinden<br />

zich in het Nederlands Tegelmuseum. Afkomstig uit<br />

een voormalige vestiging van de Gruyter.<br />

5000-7000<br />

4016<br />

Eikenhouten stoel met rode bekleding en pen- en<br />

gatverbinding als versiering. Mogelijk Berlage.<br />

Bekleding latere datum.<br />

200-250<br />

4017<br />

Eikenhouten tafel, mogelijk Wouda.<br />

Afm. 80 x 80 x 65 cm.<br />

100-150<br />

4018<br />

Platelen hengselvaas met polychrome florale versiering<br />

op wit fond. Zuid-Holland, Gouda. H. 23,5 cm.<br />

100-150<br />

5001<br />

Diverse boeken w.o. Germanicus 1779, Dr. Fred.<br />

Hasselquist’s, Reize naar Palestina, of het H. Land,<br />

2e deel, P.J. Beronici, Poëmata, gedichten van P.J.<br />

Beronicius 1766, Atlas der Oude Wereld door C.Ph.<br />

Funke 1825, banden met defecten.<br />

100-150<br />

5002<br />

Boek, ‘Zeelandse Kerkelijke Oudheden’, twee delen<br />

in één perkamenten band, te Leiden by Christiaan<br />

Vermey, 1722. Met gravures, één kaart manco.<br />

150-200<br />

5003<br />

Handgekleurde gravure van de plundering van het<br />

huis Leeuwenburg te Middelburg van de<br />

patriottische dokter Lucas van Steveninck 1787,<br />

door J. Arends. Afm. 33,5 x 37 cm.<br />

150-200<br />

5004<br />

Negen-delige serie boeken, ‘Natuurlijke Historie van<br />

Holland’, door J. le Frana van Beskhey, met gravures<br />

w.o. gekleurd, gebonden in twaalf halflederen banden,<br />

te Amsterdam by Yntema en Tieboel, 18e eeuw.<br />

1000-1250<br />

Boeken, prenten en medailles<br />

5005<br />

Vijf delen van een serie van zes boeken, ‘Artseny -<br />

Gewassen’, met handgekleurde gravures, gebonden<br />

in halflederen banden, te Amsterdam by J.C. Sepp<br />

en Zoon, 1796. Deel 5 manco.<br />

1500-2000<br />

5006<br />

Boek, ‘Jesuiten-Kost of de Maaltyd der Jesuiten’, in<br />

perkamenten band, gedrukt in de Kook-keuken der<br />

Jesuiten Ao 1726.<br />

100-125<br />

5007<br />

Hollandse School 19e eeuw, ‘Aan de Rijn’, sepia,<br />

20,5 x 28 cm.<br />

125-175<br />

5008<br />

Giovanni Antonio Magini (1555-1617), plattegrond<br />

‘Liguria, o stato della republica di Genova’, kopergravure,<br />

gekleurd, afm. 36 x 51 cm. Wormgaatjes.<br />

600-800<br />

90 91


5009<br />

Album Amicorum, Empire, ca. 1820.<br />

100-150<br />

5010<br />

‘Nieuwe Plattegrond Der Stad Rotterdam, Gelegen<br />

Aan De Rivieren De Maas En De Rotte, Met Al<br />

De Publique- En Kerkelijke Gebouwen Binnen De<br />

Zelve Staande, Als Mede Deszelfs Havens, Vaarten,<br />

Straaten, Steegen En Gangen, (…)’. oudgekleurde<br />

wandkaart van Rotterdam door A. Munro, 1800.<br />

Afm. 1663 x 1267 mm.<br />

4000-5000<br />

5011<br />

24-delige serie boeken en twee bijvoegsels van de<br />

‘Vaderlandsche Historie’, door: Jan Wagenaar, te<br />

Amsterdam by Johannes Allart, 1790. In vernieuwde<br />

band.<br />

500-700<br />

5012<br />

Poster met afbeelding werk Kees van Dongen,<br />

‘Les peintres témoins de leur temps’, Parijs 1964,<br />

afm. 77 x 52 cm.<br />

400-600<br />

5013<br />

Boek, Johann Hermann Knoop, ‘Beschrijving en<br />

afbeeldingen van de beste soorten van Appelen en<br />

Peeren’, met eene voorreden van Johannes Florentius<br />

Martinet, te Amsterdam en Dordrecht; bij Allart,<br />

Holtrop, de Leeuw en Krap, 1790. In vernieuwde<br />

band.<br />

800-1000<br />

5014<br />

Kavel bestaande uit vier opticaprenten: Delft (2x),<br />

Zeist en het Huys Hondsholredyk, 18e eeuw.<br />

200-250<br />

5015<br />

Boek, ‘Des Cruydt-Boecks’, door Rembertus<br />

Dodonaeus, eerste deel, 17e eeuw. In vernieuwde<br />

band, incompleet.<br />

800-1000<br />

5016<br />

Kavel bestaande uit twee gravures, ‘Zeelandia’ en<br />

‘Middelburg’, 17e/18e eeuw. Toegevoegd twee reproducties,<br />

w.o. kaart van Middelburg.<br />

200-250<br />

5017<br />

Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944), ‘Gans’,<br />

gemonogrammeerd en gedateerd 1916, ets, afm. 25<br />

x 30 cm.<br />

150-200<br />

5018<br />

Oude kaart van Nederland, Abraham Ortelius<br />

(1527-1598). Afm. 36 x 49 cm.<br />

500-600<br />

5019<br />

Gravure ‘<strong>Het</strong> kasteel Rammekens’, gedateerd 1781,<br />

afm. 25 x 35 cm.<br />

60-80<br />

5020<br />

Handvest van George the Third, by the grace of God,<br />

King of Great Britain, France and Ireland, enz. Afm.<br />

65 x 81 cm. Aan de onderzijde een waszegel (diam.<br />

11 cm). George III leefde van 1738 tot 1820.<br />

600-800<br />

5021<br />

Engelina Reitsma-Valenca (1889-1981), ‘Portret van<br />

de heer Wibaut’, gesigneerd en gedateerd 1922, ets,<br />

afm. 28 x 38 cm.<br />

80-120<br />

5022<br />

Kaart van Nederland en Duitsland, ‘Carte de la confederation<br />

Germanique’, 19e eeuw, afm. 31 x 42 cm.<br />

80-120<br />

5023<br />

Vier gekleurde gravures door Charles Hunt,<br />

19e eeuw, ‘Vossenjacht’. Fraai gelijst met corromandelhout.<br />

Afm. 46 x 72 cm.<br />

700-900<br />

5024<br />

Heberer, Michael. ‘Ongelukkige Voyagie’ van<br />

Michiel Heberer van Bretten door verscheyde Gedeeltens<br />

van Asia en Africa, in het Jaar 1582, en vervolgens.<br />

(…). Leiden, P. van der Aa. 1706. Octavo.<br />

Papieren band. Met de uitvouwbare landkaart en alle<br />

vier de uitvouwbare gravures, 245 Pagina’s.<br />

175-225<br />

5025<br />

Fokke, S. ‘Amsteldam en zijne Geschiedenissen…’,<br />

Amsterdam, J. Allart, 1788-1792. Zes delen in drie<br />

banden. Met uitvouwbare stadsplattegrond en diverse<br />

gravures w.o. diverse uitvouwbaar.<br />

200-250<br />

5026<br />

Boek in perkamenten band: ‘Gedichten van Hubert<br />

Korneliszoon Poot’, te Delft by Reinier Boitet, 1722.<br />

70-90<br />

5027<br />

Album met foto’s van een voorname familie<br />

(vermoedelijk <strong>Zeeuws</strong>) o.a. met foto’s te Domburg.<br />

Ca. 1908-1915.<br />

500-600<br />

5028<br />

Verzameling postzegels, w.o. Nederland, Duitsland,<br />

veel postfris, etc.<br />

400-500<br />

5029<br />

Boek: ‘Manier van procederen civile en criminele<br />

saaken’, door Mr. Simon van Leeuwen,<br />

R.G. Tot Leyden. Rotterd. By de Hackens, 1666.<br />

In perkamenten band.<br />

100-150<br />

5030<br />

Kavel bestaande uit tien old master prints door<br />

Philips Galle (1537-1612) naar Johannes Stradanus,<br />

1578. Holl. 528 - 567.<br />

1000-1200<br />

5031<br />

Gekleurde kaart van Schouwen en Duiveland, I. Tirion<br />

1753, afm. 31,5 x 61 cm. Toegevoegd plattegrond<br />

van een deel van Amsterdam met o.a. het ‘grav<br />

Monikenklooster’, 17e/18e eeuw, afm. 28 x 30 cm.<br />

80-100<br />

92 93


5032<br />

Boeken in lederen gestempelde banden, ‘Trophées<br />

tant sacrés que prophanes du duche de Brabant’,<br />

door F. Christophre Butkens, deel I en II, 1724.<br />

800-1000<br />

5033<br />

Kaart ‘Generale Caarte van den lande van Voorne<br />

aan de oostzyde van Flaquee’, gekleurd, door<br />

Heyman van der Dyck, 1701. Afm. 50 x 71 cm.<br />

250-350<br />

5034<br />

Kavel bestaande uit 18 old master prints door Jan<br />

Baptist Collaert (1566-1628), naar Johannes Stradanus.<br />

Holl. 129 - 148 en 149 - 172.<br />

1800-2000<br />

5035<br />

Kaart, ‘Generale caarte van den lande van Voorne in<br />

den lande van over Flaquee’, gekleurd, door Heyman<br />

van der Dyck, 18e eeuw. Afm. 51 x 72 cm.<br />

250-350<br />

5036<br />

Kaart, ‘Caarte van de polder van den nieuwen<br />

Hoorn’, gekleurd, door Heyman van der Dyck,<br />

1695. Afm. 52 x 65,5 cm.<br />

250-350<br />

5037<br />

Kaart, ‘Caarte van de polder van Swarte Waal’, gekleurd,<br />

door Heyman van der Dyck, 1697.<br />

Afm. 51 x 68 cm.<br />

250-350<br />

Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael (1832-1913)<br />

5038<br />

Zilveren ridderorde van het Keizerrijk Perzië in de<br />

vorm van een ster met acht punten, De Keizerlijke<br />

Orde van de Leeuw en de Zon. Deze onderscheiding<br />

betreft de Ridder 1e (hoogste) graad, of Grootkruis.<br />

Net als de Franse Legioen van Eer was deze orde ingedeeld<br />

in vijf graden. Provenance: Jacobus<br />

Catharinus Cornelis den Beer Poortugael<br />

(1832-1913). Hij was o.a. Minister van Oorlog en<br />

kolonel van de Generale Staf.<br />

1250-1500<br />

5039<br />

Zilveren ridderorde van het Keizerrijk Perzië in de<br />

vorm van een ster met zes punten, De Keizerlijke<br />

Orde van de Leeuw en de Zon. Deze onderscheiding<br />

betreft vermoedelijk de Ridder 3e graad, of Commandeur.<br />

Zie kavel 5038, ook voor de provenance.<br />

500-700<br />

5040<br />

Zilveren kruis met acht punten van de Orde van Sint<br />

Anna, Rusland, 19e eeuw. Met rood kruis en rondom<br />

twee engeltjes welke de tsarenkroon omhoog houden<br />

en de tekst: Aman - Just - Piet - Fid, de afkorting<br />

voor: AMANTIBUS JUSTITIAM PIETATEM FI-<br />

DEM, Latijn voor: vrienden van recht, vroomheid<br />

en geloof. Provenance: zie 5038.<br />

500-700<br />

5041<br />

Zgn. regeringsmedaille van het Rode Kruis met vergulde<br />

rand en een rood-wit lintje, gedragen op de<br />

Conferentie van Genève in 1906.<br />

Provenance: zie 5038.<br />

150-200<br />

5042<br />

Onderscheiding, Commandeur in de Orde van de<br />

Nederlandse Leeuw, 19e eeuw. Provenance: zie 5038.<br />

500-700<br />

5043<br />

Drie albums met oude ansichtkaarten: ca. 146x<br />

Rotterdam (gereproduceerd), ca. 72x Middelburg,<br />

ca. 36x Zeeland.<br />

100-125<br />

5038 5039 5040<br />

94 95


6001<br />

Jan Heyse (1882-1954), ‘Zelfportret?’, gesigneerd,<br />

potlood op papier op karton, afm. 24 x 9 cm.<br />

400-500<br />

6002<br />

Hollandse School, ‘Landschap met graanvelden’,<br />

onduidelijk gesigneerd en gedateerd 1935, doek,<br />

afm. 40 x 75 cm.<br />

200-250<br />

6003<br />

Jacob Henricus Maris (1837-1899), ‘<strong>Mei</strong>sje in de<br />

duinen’, atelierstempel, gedoubleerd, afm. 26 x 34<br />

cm.<br />

600-800<br />

6004<br />

Schilderijen en aquarellen<br />

6005<br />

6004<br />

John Holland (1831-1879), ‘Landschap (Golden<br />

Clough Derbyshire, Engeland) met figuren’, gesigneerd<br />

en gedateerd 1870, doek, afm. 59 x 88 cm.<br />

600-800<br />

6001<br />

6005<br />

Peter van de Velde (1634 –na 1722), toegeschreven<br />

aan, ‘Zeeslag te Gibraltar’, niet gesigneerd, paneel,<br />

afm. 55 x 150 cm. Provenance: al 100 jaar in de familie<br />

van H.W.J. den Breejen Van Den Bout, Nijmegen.<br />

Met dank aan Dr. M.C. de Kinkelder van het<br />

RKD voor de toeschrijving op basis van foto’s.<br />

6000-8000<br />

6006<br />

Reimond Kimpe (1885-1970), ‘Veere in de winter’,<br />

gemonogrammeerd, houtskooltekening,<br />

afm. 45 x 60 cm.<br />

500-700<br />

6007<br />

Hubertus van Hove (1814-1865), ‘Interieur met<br />

moeder en kind’, gesigneerd aan voor- en achterzijde,<br />

paneel, afm. 24 x 18,5 cm.<br />

800-1000<br />

6008<br />

Elias Pieter van Bommel (1819-1890), ‘Stadsgezicht<br />

te Alkmaar met Accijnstoren’, gesigneerd,<br />

gedoubleerd, afm. 41 x 60 cm.<br />

1000-1500<br />

6009<br />

Carl Jutz (1916-1960), ‘Gevogelte aan de waterkant’,<br />

gesigneerd, board, afm. 17,5 x 21 cm.<br />

500-600<br />

96 97<br />

6007<br />

6008


6010<br />

Albert Zwartjes (1902-1976), ‘Amsterdamse gracht<br />

met binnenvaartschip’, gesigneerd, doek,<br />

afm. 60 x 81 cm, in originele lijst.<br />

800-1200<br />

6011<br />

Bernardus Cornelis Noltee (1903-1967), ‘Scheepssloperij<br />

in Hendrik Ido Ambacht’, gesigneerd, doek,<br />

afm. 47 x 30 cm.<br />

400-600<br />

6012<br />

6010<br />

6012<br />

Herman Jozef Wijngaard (geb. 1922), ‘Stilleven met<br />

witte en blauwe druiventros’, gesigneerd, doek,<br />

afm. 36 x 30 cm.<br />

1500-2000<br />

6013<br />

Reinier Craeyvanger (1812-1880), ‘Boereninterieur’,<br />

gesigneerd en gedateerd 1873, gedoubleerd, afm. 62<br />

x 75 cm. Provenance: in 1944 bij kunsthandel P.A.<br />

Scheen Den Haag. Veiling 378-A Sotheby’s Mak van<br />

Waay Amsterdam 15-05-1984, nr. 88 (afgebeeld).<br />

1000-1500<br />

6014<br />

Heertje van Doornik (1880-1936), ‘Gracht met<br />

boot’, gesigneerd, doek, afm. 47,5 x 61 cm.<br />

500-600<br />

6015<br />

Alphonsus Josephus van Dijk (1894-1979), ‘Moeder<br />

en kind’, gesigneerd, ca. 1925, marouflé,<br />

afm. 110 x 78 cm.<br />

800-1000<br />

6016<br />

Joannes Westerwoudt (1849-1906), ‘Strandgezicht<br />

te Bergen’, gesigneerd, marouflé, afm. 17 x 31 cm.<br />

200-300<br />

6017<br />

Jacob Nieweg (1877-1955), ‘Stilleven met bloesemtakjes<br />

in een glazen schoolmelkflesje’, gemonogrammeerd<br />

en gedateerd 1947, doek, afm. 40,5 x 30,5<br />

cm. Hieraan toegevoegd het glazen schoolmelkflesje<br />

dat is afgebeeld op het schilderij.<br />

1000-1500<br />

6018<br />

16e/17e eeuw, ‘Scène met bisschop en hofdames en<br />

op de achtergrond een ommuurde stad’,<br />

gedoubleerd, afm. 70 x 93 cm.<br />

1000-1500<br />

98 99<br />

6019


6019<br />

Jan Christian Poortenaar (1886-1958), ‘Uitzicht op<br />

de Westertoren in Amsterdam’, gesigneerd, doek,<br />

afm. 78 x 100 cm. Kleine perforatie.<br />

1000-1500<br />

6020<br />

George Pletser (1871-1942), ‘Chinese schaal met<br />

fruit’, gesigneerd, doek, afm. 45 x 69 cm.<br />

500-700<br />

6021<br />

Onbekend, ‘Dromend meisje’, niet gesigneerd, doek,<br />

afm. 60 x 50 cm.<br />

700-900<br />

6022<br />

6022<br />

Gerhardus Jan Adema (1898-1981), ‘<strong>Het</strong> paard<br />

Dagon’, gesigneerd, board, afm. 69 x 54 cm.<br />

Dit paard heeft voor de Koninklijke koets gelopen.<br />

500-600<br />

6023<br />

Hollandse School 19e eeuw, ‘Portret van een vrouw’,<br />

niet gesigneerd, paneel, afm. 17,5 x 15,5 cm. Aan de<br />

achterzijde de tekst: H.M. v. Dusseldorp.<br />

100-150<br />

6024<br />

Leo Gestel (1881-1941), ‘Dorpsgezicht’, gesigneerd<br />

en gedateerd ‘Regen N. Bayern 1923’, gemengde<br />

techniek, afm. 60 x 45 cm. Met herstellingen.<br />

300-500<br />

6025<br />

Albertus Verhoesen (1806-1881), ‘Koeien en<br />

schapen’, gesigneerd, paneel, afm. 21,5 x 27,5 cm.<br />

2000-2500<br />

6026<br />

Abraham Hulk (1813-1897), pendanten, ‘Schepen<br />

op woelige zee’, één gesigneerd, aquarellen,<br />

afm. 9,5 x 14,5 cm. <strong>Het</strong> niet gesigneerde exemplaar<br />

heeft enig verfverlies.<br />

700-900<br />

6027<br />

Charles Verlat (1824-1890), ‘Twee jachthonden met<br />

o.a. een vlaamse gaai’, gesigneerd, marouflé,<br />

afm. 44 x 55 cm. Was directeur van de Antwerpse<br />

Academie en leraar van o.a. Vincent van Gogh.<br />

500-700<br />

6028<br />

Dirk Jan Koets (1895-1956), ‘Paard en wagen van<br />

de schillenboer’, gesigneerd, doek, afm. 50 x 60 cm.<br />

700-900<br />

6029<br />

Isaac Lazarus Israels (1865-1934), ‘Koffie met een<br />

koekje’, gesigneerd, ets, afm. 22 x 14 cm. Twee collectiestempels:<br />

Vattier Kraane en van Doorne.<br />

300-400<br />

6030<br />

Sárika Góth (1900-1991), ‘Sárika’s tuin te Veere’, gesigneerd<br />

en gedateerd 1951, doek, afm. 77 x 100 cm.<br />

700-900<br />

6031<br />

Bas van der Veer (1887-1941), ‘Dame in interieur’,<br />

gesigneerd, pastel, afm. 60 x 50 cm (ovaal).<br />

500-700<br />

6032<br />

Pieter Pietersz. Barbiers (1749-1842), toegeschreven<br />

aan, ‘Landschap met personages’, niet gesigneerd,<br />

aquarel, afm. 33 x 41 cm.<br />

200-250<br />

100 101


6033<br />

Hollandse School, 19e eeuw, ‘Sint Nicolaasavond’,<br />

niet gesigneerd, gedoubleerd, afm. 70 x 58 cm. Dit<br />

werk is een oude kopie naar het origineel van Jan<br />

Steen welke zich in Museum Boijmans van Beuningen<br />

bevindt. Tevens bevindt zich een werk van Jan<br />

Steen met hetzelfde onderwerp in het Rijksmuseum.<br />

2000-3000<br />

6034<br />

Hendrik Frauenfelder (1885-1922), ‘Riviergezicht<br />

met bootje en waterlelies’, gesigneerd, marouflé,<br />

afm. 15 x 27,5 cm.<br />

150-250<br />

6035<br />

Christiaan Cornelis Kannemans (1812-1884), ‘<br />

Zeegezicht met zeilboten en stoomboot’, gesigneerd<br />

en gedateerd 1881, doek, afm. 59,5 x 109 cm.<br />

2000-2500<br />

6035<br />

6036<br />

Hollandse School 18e eeuw, ‘De tocht van de vloot<br />

van Michiel de Ruyter naar Chatham, 1667’,<br />

niet gesigneerd, paneel, afm. 25 x 31,5 cm.<br />

2000-2500<br />

6037<br />

Onbekend, ‘Portretten van het echtpaar Kannemans’,<br />

onduidelijk gesigneerd, pendanten op doek,<br />

afm. 60 x 49 cm. Met beschadiging.<br />

800-1200<br />

6038<br />

Henriëtte Ronner-Knip (1821-1909),<br />

‘Friese honden’, gesigneerd, gedateerd 1849,<br />

afm. 40 x 32 cm. Literatuur: Pieter Scheen, ‘Lexicon<br />

Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1880’,<br />

afb. 275. Tevens ex collectie Pieter Scheen.<br />

5000-7000<br />

102 103


6039<br />

Evert Moll (1878-1955), ‘Moeder en kind in het<br />

bos’, gesigneerd, paneel, afm. 30,5 x 20,5 cm.<br />

Krasjes.<br />

200-300<br />

6040<br />

Herman Henry op den Heyde (1813-1857), ‘Zeilschepen<br />

op woelige zee’, gemonogrammeerd H.H.O.<br />

gedateerd 1852, paneel, afm. 19,5 x 25,5 cm.<br />

300-400<br />

6041<br />

Hendrick Gerrit Kate (1803-1856), ‘Galant paar in<br />

17e eeuwse kledij met kind’, gesigneerd,<br />

gedateerd 1830, afm.<br />

300-400<br />

6042<br />

Geen kavel.<br />

6043<br />

Piet van den Bergh (1865-1950), ‘Boerenkar en<br />

molen’, gesigneerd, paneel, afm. 51 x 80 cm.<br />

250-350<br />

6044<br />

Egbert Lievenszoon van der Poel (1621-1664), toegeschreven<br />

aan, ‘Interieur met vrouw’, paneel in<br />

imitatie schildpad lijst, afm. 35 x 26 cm.<br />

1000-1500<br />

6045<br />

Albert Jan Neuhuys (1895-1968), ‘Zittend naakt’,<br />

gesigneerd, gedateerd 1928, doek, afm. 100 x 70 cm.<br />

800-1200<br />

6046<br />

Hollandse School 17e eeuw, ‘Riviergezicht’,<br />

tekening, afm. 18 x 32 cm.<br />

300-500<br />

6047<br />

Hollandse School 16e/17e eeuw, ‘Portret van Willem<br />

Jan Reyerszoon van Heemskerck, burgemeester van<br />

Leiden van 1564 tot 1591 en zijn vrouw Margaretha<br />

Ramp (Margriete Engbrechtsdochter)’, doek, afm.<br />

52,5 x 46 cm. Van deze pendanten zijn vier soortgelijke<br />

exemplaren bekend. Deze bevinden zich onder<br />

andere in de Lakenhal en het Frans Hals Museum.<br />

2000-3000<br />

6048<br />

Jacob Nieweg (1877-1955), ‘Stilleven met perzikken<br />

en klimop’, gemonogrammeerd en gedateerd ‘41,<br />

doek, afm. 30,5 x 40 cm.<br />

2000-2500<br />

6049<br />

Cornelis Rudolf H. Spoor (1867-1928), toegeschreven<br />

aan, ‘Bloemstilleven’, paneel, afm. 60 x 50 cm.<br />

Kras in paneel.<br />

2000-3000<br />

104 105<br />

6047


6050<br />

Gerhard Arij Ludwig Morgenstjerne Munthe (1875-<br />

1927), ‘Bomschuit in de branding’, gesigneerd, doek,<br />

afm. 62 x 97 cm.<br />

5000-7000<br />

6051<br />

Onbekend, ‘Vrouw in klederdracht op de boulevard<br />

te Katwijk’, gesigneerd, doek, afm. 41 x 28 cm.<br />

500-700<br />

6052<br />

Arthur Feudel (1857-1929), ‘De uitwatering van de<br />

Rijn in de Noordzee te Katwijk 1921’, gesigneerd,<br />

board, afm. 32 x 40 cm.<br />

600-800<br />

6053<br />

Joop Kropff (1892-1979), ‘Havengezicht te<br />

Rotterdam’, gesigneerd, doek, afm. 30 x 50 cm.<br />

500-600<br />

6054<br />

Gerardus Johannes Delfgaauw (1882-1947), ‘Rotterdamse<br />

haven’, gesigneerd, doek, afm. 60 x 100 cm.<br />

2000-2500<br />

6055<br />

Ary Johannes Lamme (1812-1900), ‘<strong>Het</strong> wiegeliedje’,<br />

gemonogrammeerd, paneel, afm. 65 x 51,5 cm.<br />

2000-3000<br />

6056<br />

Hollandse School 17e eeuw, ‘Interieur’, onduidelijk<br />

gesigneerd, paneel, afm. 30,5 x 42,5 cm.<br />

1500-2000<br />

6057<br />

Edmond Bellefroid (1893-1971), ‘Limburgs<br />

landschap in de zomer’, gesigneerd en gedateerd<br />

1937, paneel, afm. 50 x 60 cm.<br />

800-1200<br />

6058<br />

Hollandse School 17e eeuw, ‘Portret van een man<br />

met molensteenkraag’, gedoubleerd,<br />

afm. 75 x 63,5 cm.<br />

500-600<br />

6059<br />

Hollandse School, ‘Boerderij met molen en vee’ en<br />

‘Boerderij met paard en wagen’, gesigneerd<br />

D. Wyngaarden en gedateerd 1815, pendanten op<br />

paneel, afm. 27,5 x 21 cm. Scheurtjes in paneel.<br />

300-500<br />

106 107


6060<br />

Johannes Jacobus Berkman (1776-1834), ‘Vrouw en<br />

kind met wasmand’ en ‘Vrouw met vijzel en kind’,<br />

gesigneerd en gedateerd 1820 en 1826, paneel,<br />

afm. 35 x 45 cm en 32 x 40 cm.<br />

1000-1500<br />

6061<br />

Engelse School 18e eeuw, ‘The Choice’, pendanten<br />

in eglomisé, afm. 23 x 31 cm.<br />

500-600<br />

6062<br />

Lucie van Dam van Isselt (1871-1949), ‘Portret van<br />

Hinke van de Hamme’, gesigneerd, gedoubleerd,<br />

afm. 43,5 x 40 cm. Zie boek: ‘Lucie van Dam van<br />

Isselt, een leven in stilleven 1871-1949’, door<br />

Wim Blok, afb. blz. 30.<br />

1500-2000<br />

6063<br />

Alphonsus Josephus van Dijck (1894-1979),<br />

‘Campveerse Toren’, gesigneerd en gedateerd aan de<br />

achterzijde 1953, board, afm. 28 x 33 cm.<br />

500-700<br />

6064<br />

Laurentius Heijmans (1890-1977), ‘Brug te Brugge’,<br />

gesigneerd, doek, afm. 75 x 91 cm.<br />

300-400<br />

6065<br />

Gerhard Arij Ludwig Morgenstjerne Munthe<br />

(1875-1927), ‘Bomschuit op het strand’, gesigneerd<br />

en gedateerd 1912, aquarel, afm. 48 x 31 cm.<br />

600-800<br />

6066<br />

Jurriaan Andriessen (1742-1819), ‘Landschap met<br />

reizigers’, gemonogrammeerd en gedateerd 1813,<br />

aquarel, afm. 44 x 60 cm.<br />

500-600<br />

6067<br />

H.H. Ros, ‘Gezicht op de hofvijver in Den Haag’,<br />

gesigneerd, doek, afm. 60 x 80,5 cm.<br />

Inclusief restauratierapport.<br />

100-125<br />

6068<br />

Johannes Cornelis de Bruyn (1802-1844)’,<br />

‘Aardewerken pot met bloemen’, gesigneerd, paneel,<br />

afm. 38,5 x 28,4 cm.<br />

1750-2250<br />

6069<br />

Onbekend, ‘Clown’, niet gesigneerd, paneel,<br />

afm. 28 x 22,5 cm.<br />

100-125<br />

6070<br />

Juriaen Marinus van Beek (1879-1965), ‘Italiaans<br />

landschap bij (Garda?)meer’, gesigneerd, doek,<br />

afm. 70 x 100 cm. Scheurtje in doek.<br />

400-600<br />

6071<br />

Petrus van Schendel (1806-1870), ‘Vrouw bij kaarslicht’,<br />

gesigneerd, paneel, afm. 21,5 x 18,5 cm.<br />

3000-4000<br />

6072<br />

Hollandse School 19e eeuw, ‘Maria’ en ‘Jezus’, niet<br />

gesigneerd, pendanten op paneel, afm. 22 x 17 cm.<br />

100-150<br />

6073<br />

Onbekend, ‘Koeien in de wei’, niet gesigneerd,<br />

gedoubleerd, afm. 45 x 57 cm.<br />

100-150<br />

6074<br />

Onbekend, ‘Boerenfamilie’, niet gesigneerd, doek,<br />

afm. 44,5 x 58 cm.<br />

100-150<br />

6075<br />

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669),<br />

‘Drie Oosterlingen aan de deur’, 18e eeuwse ets,<br />

afm. 14,5 x 11 cm.<br />

500-600<br />

108 109


6076<br />

Jan Mankes (1889-1920), ‘Schreeuwende kraai’,<br />

gesigneerd, linoleumsnede, afm. 18 x 24 cm.<br />

300-400<br />

6077<br />

Twee niet gesigneerde werken: ‘Stadsgezicht’, paneel,<br />

afm. 19,5 x 15 cm en ‘IJsgezicht’, paneel,<br />

afm. 19 x 23 cm.<br />

100-150<br />

6078<br />

Jacobus Augustinus de Rijk (1831-1897), ‘Een<br />

kasteel in een bosrijk rivierlandschap bij zonsondergang’,<br />

gesigneerd, paneel, afm. 30 x 41 cm.<br />

600-800<br />

6079<br />

René Clarot (1882-1972), ‘Zeegezicht voor Blankenberge’,<br />

gesigneerd, doek, afm. 50 x 90 cm.<br />

300-500<br />

6080<br />

Waalko Jans Dingemans (1873-1925), ‘Rustende<br />

boer bij span paarden met ploeg’, gemonogrammeerd,<br />

zwart krijt tekening, afm. 34 x 50 cm.<br />

Met tekst: Prosper Coppens, vermoedelijk de<br />

afgebeelde persoon.<br />

125-175<br />

6081<br />

Johannes J. H. Van Leeuwen (geb. 1962), ‘Spelende<br />

kinderen op het strand’, gesigneerd, paneel,<br />

afm. 24 x 18 cm.<br />

250-300<br />

6082<br />

Johannes ‘Georg’ Ruijter (1913-1982), ‘Landschap<br />

met koeien en molen’, gesigneerd, doek,<br />

afm. 31 x 41 cm.<br />

100-150<br />

6083<br />

Reimond Jozef Peter Kimpe (1885-1970),<br />

‘Haven van Veere met de Schotse Huizen’, gesigneerd<br />

en gedateerd 1934, crayon, afm. 40 x 20 cm.<br />

1200-1400<br />

6084<br />

Twee niet gesigneerde werken: ‘Kabbelend beekje’,<br />

doek, afm. 48 x 66 cm en ‘Zeegezicht’, paneel,<br />

afm. 42 x 62 cm.<br />

100-150<br />

6085<br />

Théophile de Bock (1851-1904), ‘Bosgezicht’,<br />

gesigneerd, paneel, afm. 47,5 x 38,5 cm.<br />

250-350<br />

6086<br />

Johannes Gerardus den Hengst (1904-1982),<br />

‘Gracht te Amsterdam’, gesigneerd, gemengde<br />

techniek, afm. 30 x 47 cm.<br />

200-300<br />

6087<br />

Jaap Nefkens (1926-1999), ‘Boerderij in de winter’,<br />

gesigneerd, doek, afm. 49 x 69 cm.<br />

250-350<br />

6088<br />

Toegeschreven aan Jan Anthonie Langendyk (1780-<br />

1818), ‘Engelse vloot voor Vlissingen’, aquarel, afm.<br />

23 x 30 cm. Vermoedelijk stelt dit de Engelse aanval<br />

van 1809 voor waarbij het Vlissingse stadhuis werd<br />

verwoest.<br />

1000-1250<br />

6089<br />

Jan Heyse (1882-1954), ‘Panoramisch gezicht op<br />

Veere’, gesigneerd, handdruk, afm. 14,5 x 25,5 cm.<br />

150-200<br />

6090<br />

Wim Bos (1906-1977), ‘Havengezicht te<br />

Rotterdam’, gesigneerd, doek, afm. 60 x 100 cm.<br />

800-1000<br />

6091<br />

Maurice Góth (1873-1944), ‘Garnalenvissers met<br />

vuurtje aan boord in de haven van Veere’, gesigneerd,<br />

doek, afm. 55 x 45 cm.<br />

800-1000<br />

6092<br />

Jan van der Zee (1898-1988), ‘Korenschoven’, gesigneerd,<br />

gedateerd 1934, doek, afm. 44,5 x 60 cm.<br />

8000-12000<br />

6093<br />

Johannes Wouterus van Trirum (1924), ‘Eenden bij<br />

de waterkant’, gesigneerd, doek, afm. 36 x 40 cm.<br />

400-600<br />

110 111<br />

6092<br />

6094


6094<br />

Hermanus Adrianus Charles Bogman (1890-1975),<br />

‘Campveerse Toren’, gesigneerd, doek,<br />

afm. 30 x 40 cm.<br />

500-600<br />

6095<br />

C.C. van Trigt - Hoevenaar, ‘Havengezicht’,<br />

gesigneerd, aquarel, afm. 38 x 53 cm.<br />

70-90<br />

6096<br />

Hollandse School 19e eeuw, ‘Gezicht op een weiland<br />

met koeien’, onduidelijk gesigneerd (W. ?), paneel,<br />

afm. 13,5 x 20 cm.<br />

300-400<br />

6097<br />

Jan Willem Nortier (1864-1931), ‘Bloemstilleven’,<br />

gesigneerd, gedateerd 1926, achterglas-schildering,<br />

afm. 41 x 59 cm.<br />

300-400<br />

6098<br />

Rex Vicat Cole (1870-1940), ‘Landschap op<br />

Littleton (Middlesex)’, gesigneerd en gedateerd<br />

1890, paneel, afm. 26,5 x 35,5 cm.<br />

500-700<br />

6099<br />

Henk Jan ten Cate (1867-1955), ‘Bospad met rijtuig’,<br />

gesigneerd, houtskooltekening,<br />

afm. 37 x 56 cm.<br />

300-400<br />

6100<br />

6100<br />

Sarika Goth (1900-1991), ‘Porseleinen pop’, gesigneerd<br />

en gedateerd 1974, paneel, afm. 48,5 x 38 cm.<br />

500-600<br />

6101<br />

Gerard Gustaaf Muller (1861-1929), ‘<strong>Zeeuws</strong> meisje<br />

te Veere’, gesigneerd, gemengde techniek,<br />

afm. 33 x 49 cm.<br />

300-500<br />

6102<br />

Herbert James Draper (1864-1920), ‘Studie voor het<br />

schilderij Flying fish’, gedateerd 31-12-’27,<br />

afm. 31,5 x 19,5 cm.<br />

1500-2000<br />

6103<br />

Hollandse School 19e eeuw, ‘Herberg in het bos’, gesigneerd<br />

J.E. Morel, aquarel, afm. 9 x 15,5 cm.<br />

250-350<br />

6104<br />

Omgeving Balthasar van der Ast (1593/94-1657),<br />

‘Anjers, diverse andere bloemen en een schaal met<br />

een rups op een stenen richel, een vlinder, libellen en<br />

een lieveheersbeestje’, paneel, afm. 25,3 x 32,4 cm.<br />

Provenance ex-collectie Julius Böhler, Berlin.<br />

3000-4000<br />

6105<br />

Herbelot, ‘Notre-Dame te Parijs’, gesigneerd,<br />

gemengde techniek, afm. 20,5 x 25 cm.<br />

150-200<br />

6106<br />

Theo van Wijngaarden (1874-1952), ‘Interieur met<br />

handwerkende vrouw’, gesigneerd, paneel,<br />

afm. 34 x 26 cm.<br />

200-300<br />

6107<br />

Jan Kagie (1907-1991), ‘Leekstermeer’, gesigneerd,<br />

aquarel, afm. 47 x 107 cm.<br />

200-250<br />

6108<br />

Petrus Paulus Schiedges jr. (1860-1922), ‘Boererf<br />

met boerin’, gesigneerd, gedateerd 1897, aquarel,<br />

afm. 35 x 43 cm.<br />

300-400<br />

6109<br />

Frans Willem Erkelens (geb. 1937), ‘Clown’, gesigneerd,<br />

gedateerd 3-10-2004, board, afm. 39 x 59 cm.<br />

150-200<br />

6110<br />

C. de Zeeuw, ‘Dorpsgezicht met personages’,<br />

gesigneerd, doek, afm. 35 x 51 cm.<br />

200-300<br />

6111<br />

Geen kavel.<br />

-<br />

6112<br />

P.L. Kluyver (1816-1900), ‘Bosgezicht met koeien’,<br />

gesigneerd, paneel, afm. 9 x 14 cm.<br />

200-250<br />

6113<br />

Adrianus Johannes Zwart (1903-1981), ‘Gezicht op<br />

St. Tropez’, gesigneerd, doek, afm. 40 x 60 cm.<br />

700-900<br />

6114<br />

Francois Xavier Bricard (1881 - 1935) ‘Straatjongen’,<br />

doek, gesigneerd, afm. 53 x 26,5 cm.<br />

500-700<br />

6115<br />

Gesigneerd Alice, ‘Stilleven met o.a. druiven’,<br />

gedateerd 1924, aquarel, afm. 38 x 57 cm.<br />

100-150<br />

6116<br />

Evert Moll (1878-1955), ‘Driemaster in de haven’,<br />

gesigneerd, doek, afm. 40 x 50 cm.<br />

700-900<br />

6117<br />

Marinus Johannes de Jongere (1912-1978), ‘Gezicht<br />

op een gracht te Rotterdam’, gesigneerd, doek,<br />

afm. 61 x 100 cm.<br />

2500-3000<br />

112 113<br />

6118


6118<br />

Maurice Goth (1873-1939), ‘Gezicht op een park’,<br />

gesigneerd, doek, afm. 45 x 55 cm. Enkele gaatjes.<br />

1500-2000<br />

6119<br />

Willy Sluiter (1873-1949), ‘Katwijkse vissersvrouw’,<br />

gesigneerd, pastel op karton, afm. 24,5 x 24,5 cm.<br />

2000-2500<br />

6120<br />

Onduidelijk gesigneerd, ‘Dame in kunstgallerie’,<br />

pastel, afm. 38 x 30 cm.<br />

300-400<br />

6117<br />

6121<br />

Sarika Goth (1900-1991), ‘Portret van een vrouw’,<br />

gesigneerd, gedateerd 2 juni 1923, houtskool op<br />

papier, afm. 47 x 33 cm.<br />

300-500<br />

6122<br />

Naar Cigoli, 18e/19e eeuw, ‘Ecce Homo’, niet gesigneerd,<br />

koper, afm. 34 x 27 cm. In vergulde gestoken<br />

houten lijst. <strong>Het</strong> origineel van Cigoli (1559-1613)<br />

bevindt zich in de Galleria Palatina te Florence.<br />

2000-2500<br />

6123<br />

Maurice Goth (1873-1944), ‘Bloemstilleven’, gesigneerd,<br />

gedateerd 1932, board, afm. 76 x 58 cm.<br />

500-700<br />

6124<br />

Louis Heymans (1890-1977), ‘Zomers straatje te<br />

Brugge’, gesigneerd, doek, afm. 48 x 60 cm.<br />

300-400<br />

6125<br />

Louis Heymans (1890-1977), ‘Interieur van een boerenschuur<br />

met waterpomp’, gesigneerd, board,<br />

afm. 40 x 50 cm.<br />

200-250<br />

6126<br />

Louis Heymans (1890-1977), ‘Interieur van een<br />

bijkeuken met pomp in een boerderij’, gesigneerd,<br />

doek, afm. 60 x 50 cm.<br />

250-350<br />

6127<br />

Louis Heymans (1890-1977), ‘Boerenschuur met<br />

rieten dak’, gesigneerd, aquarel, 39 x 49 cm.<br />

80-120<br />

6128<br />

Niet gesigneerd, 19e eeuw, ‘Voorname vrouw’,<br />

paneel, afm. 17 x 11,5 cm.<br />

100-150<br />

6129<br />

Hollandse School ca. 1900, ‘Vrouw’, niet gesigneerd,<br />

doek, afm. 23 x 15,5 cm.<br />

100-150<br />

6130<br />

Engelse School 19e eeuw, ‘Portret van een vrouw’,<br />

gesigneerd Hodges, doek, afm. 16 x 13,5 cm.<br />

500-600<br />

6131<br />

Henk Helmantel (geb. 1945), ‘Stilleven met flessen,<br />

celadonschaal en citroenen’, gesigneerd, gedateerd<br />

<strong>2011</strong>, board, afm. 41 x 54,5 cm.<br />

20000-25000<br />

114 115<br />

6131


6132<br />

Vlaamse School, 16e/17e eeuw, ‘Laatste Avondmaal’,<br />

niet gesigneerd, paneel, afm. 31 x 42 cm.<br />

1000-1500<br />

6133<br />

Adrianus Johannes Zwart (1903-1981), ‘Boerderij<br />

aan het water’, gesigneerd, doek,<br />

afm. 53,5 x 64,5 cm.<br />

500-700<br />

6134<br />

Charles Leickert (1816-1907), ‘Winters rivierlandschap’,<br />

gesigneerd, aquarel, afm. 22,5 x 33,5 cm.<br />

Gerestaureerd.<br />

400-600<br />

6135<br />

School van Rembrandt 17e/18e eeuw, ‘Oude man’,<br />

niet gesigneerd, paneel, afm. 20,5 x 17 cm.<br />

2000-2500<br />

6136<br />

Drie tekeningen van Marinus Johannes de Jongere<br />

(1912-1978), ‘Rotterdamse haven’, gesigneerd.<br />

Alle afm. 22 x 31 cm.<br />

100-150<br />

6137<br />

Drie tekeningen van Marinus Johannes de Jongere<br />

(1912-1978), ‘Zeilschepen (twee- en driemasters)’,<br />

gesigneerd. Alle afm. 22 x 31 cm.<br />

100-150<br />

6138<br />

Vier tekeningen van Marinus Johannes de Jongere<br />

(1912-1978), ‘Zeilschepen, w.o. VOC schepen en<br />

een zeeslag’, gesigneerd. Alle afm. 22 x 31 cm.<br />

100-150<br />

6139<br />

Pieter Gerardus Sjamaar (1819-1876) , ‘Gezelschap<br />

luisterend naar een voorlezende man’ gesigneerd,<br />

paneel, afm. 15 x 19 cm.<br />

1000-1200<br />

Indonesische kunst<br />

6501<br />

Vier zgn. Ikat-kleden. Indonesië, ca. 1920.<br />

200-300<br />

6502<br />

Niet gesigneerd, ‘Indonesische vrouw’, doek,<br />

afm. 41 x 32 cm.<br />

100-150<br />

6503<br />

Hal Wichers (1893-1968), ‘Zonnebloemen’, gesigneerd,<br />

gedateerd 1929, board, afm. 40,5 x 30,5 cm.<br />

700-900<br />

6504<br />

Gestoken houten beeld van een moeder met<br />

kinderen, Bali, jaren ‘40/’50. H. 43 cm.<br />

600-800<br />

Indonesische kunst<br />

6505<br />

Auke Sonnega (1910-1963), ‘Ceremonie te Bali’, gesigneerd en gedateerd 1949, doek, afm. 61 x 70 cm.<br />

Provenance: Dhr. R. Claessens (1906-1992), directeur van SIPEF Indonesië, kocht dit schilderij<br />

(en ook 6506 en 6507) van de kunstenaar. SIPEF, producent van onder andere rubber, palmolie en thee was<br />

destijds één van de grootste buitenlandse bedrijven in Indonesië.<br />

15000-20000<br />

Mevrouw Claessens in haar huis met op de achtergrond de schilderijen 6505, 6506 en 6507.<br />

116 117


6506<br />

Auke Sonnega (1910-1963), ‘Man gestileerd als wajangfiguur in een bos’, gesigneerd en gedateerd 1943, doek,<br />

afm. 60 x 51 cm. Bijzonder is dat dit werk gemaakt moet zijn in een Japans interneringskamp.<br />

Voor zover ons bekend is, is er geen ander schilderij van hem uit deze periode bekend.<br />

Provenance: Dhr. R. Claessens (1906-1992), zie 6505.<br />

15000-20000<br />

6507<br />

Auke Sonnega (1910-1963), ‘Balinese vrouw’, gesigneerd en gedateerd 1952, doek, afm. 51,5 x 43,5 cm.<br />

In originele gestoken lijst. Provenance: Dhr. R. Claessens (1906-1992), zie 6505.<br />

4000-6000<br />

118 119


6508<br />

Auke Sonnega (1910-1963), ‘Portret van I. Wajan Parsa’, gesigneerd, gedateerd Ubud ‘56, doek, afm. 43.5 x 35.5<br />

cm.<br />

5000-7000<br />

6509<br />

Tentoonstellingsbrochure van Kunstzaal van Lier<br />

‘Auke Sonnega’, 1953. Afm. 25 x 16,5 cm.<br />

150-200<br />

6510<br />

Rudolf Bonnet (1895-1978), ‘Priesterzoon’, gesigneerd, gedateerd Bali 1929 en tekst ‘Priesterzoon, Hindou, Tampaksiring’,<br />

pastel op papier, afm. 58 x 63 cm. De afgebeelde persoon is een zoon van een Hindoe-priester, behorend<br />

tot de hoogste kaste op Bali, de Brahmaanse kaste. Tampaksiring is een district op Bali. Verworven in de jaren ‘50.<br />

6000-8000<br />

120 121


6511<br />

Rudolf Bonnet (1895-1978), ‘Mohammed Ben Sala Ben Abd el Kader Kairouan 1928’, gesigneerd,<br />

pastel op papier, afm. 74 x 107 cm.<br />

Provenance:<br />

6000-8000<br />

Gerard Anthonius van Putten (1873, Semarang Ned. Indië - 1956, den Haag), directeur van de Firma<br />

G.A. van Putten en Co, een agentschap dat namens uiteenlopende firma’s optrad, zoals de Rotterdamse Lloyd en<br />

de Mercantile Bank of India Ltd. <strong>Het</strong> bedrijf het vestigingen te Cheribon, Tegal en Pekalongan. Met deze firma<br />

was hij zo succesvol dat hij op veertigjarige leeftijd kon terugkeren naar Nederland om te rentenieren.<br />

In 1914 liet hij de beroemde Villa Maarheze te Wassenaar bouwen door architect Co Brandes.<br />

Uit familie-overlevering is bekend dat hij dit werk (en ook 6512) direct kocht van Rudolf Bonnet.<br />

Vermoedelijk was dat op één van de tentoonstellingen welke Bonnet in 1928 hield. In dat jaar waren die er bij<br />

Kleykamp, de Pulchri Studio en in de Rotterdamse Kunstkring.<br />

Beide werken zijn gemaakt te Kairouan, ca. 160 km ten zuiden van Tunis. Bonnet was daar overigens tijdelijk<br />

met de beroemde graficus Escher.<br />

6512<br />

Rudolf Bonnet (1895-1978), ‘Portret van een Tunesische man’, gesigneerd en gedateerd Kairoan 1928, pastel op<br />

papier, afm. 68,5 x 46,5 cm. Provenance: zie 6511.<br />

2000-3000<br />

6514<br />

Rudolf Bonnet (1895-1978), ‘Indonesische vrouw’,<br />

gesigneerd en gedateerd 1930 en ‘Weltevreden?’,<br />

houtskooltekening, afm. 29 x 27 cm.<br />

500-700<br />

6513<br />

Rudolf Bonnet (1895-1978), ‘Antonietta’,<br />

gesigneerd, tekening, afm. 26,5 x 19,5 cm.<br />

122 123<br />

300-400<br />

6515<br />

Rudolf Bonnet (1895-1978), ‘Figuurstudie’,<br />

gesigneerd, tekening, afm. 24 x 34 cm.<br />

500-700


6516<br />

Legong danskroon gemaakt van bamboe, buffelleer<br />

en spiegelglas. Gemaakt op Bali voor de populaire<br />

legong dans, jaren ‘50.<br />

100-150<br />

6517<br />

Danshoed gemaakt van bamboe, buffelleer en<br />

spiegelglas. Gemaakt op Bali voor de Ardja dans,<br />

jaren ‘30/’40.<br />

150-200<br />

6518<br />

Frits Lucien Ohl (1904-1976), ‘Chinese jonk’,<br />

gesigneerd, board, afm. 50 x 40 cm. Provenance:<br />

Kunsthandel Gebroeders Koch Den Haag.<br />

1500-2000<br />

6519<br />

Han Snel (1925-1998), ‘Portret van zijn vrouw<br />

I. Made Siti’, gesigneerd en gedateerd 1956, Bali.<br />

Afm. 45 x 40 cm.<br />

2000-2500<br />

6520<br />

Willem Dooijewaard (1892-1980), ‘Balinese<br />

danseressen’, gesigneerd, paneel, afm. 31 x 39,5 cm.<br />

2000-3000<br />

6521<br />

Indonesische School, ‘Bananenverkoper bij flamboyantboom’,<br />

gesigneerd Swoto, doek, afm. 60 x 92 cm.<br />

100-125<br />

6522<br />

Soewardja (geb. 1930), ‘Indonesisch straattafereel’,<br />

gesigneerd, aquarel, afm. 23,5 x 27 cm.<br />

100-150<br />

6523<br />

Menno van Meeteren Brouwer (1882-1974), ‘Blinde<br />

man met kind en hond’, gesigneerd, gedoubleerd,<br />

afm. 75 x 55 cm.<br />

300-400<br />

6524<br />

Ernst Agerbeek (1904-1945), ‘Mariaprocessie’, gesigneerd, gedateerd 1926, doek, afm. 105 x 132 cm. Mogelijk<br />

betreft dit een afstudeerwerk van de Académie Royale des Beaux-Arts te Brussel.<br />

3000-5000<br />

Ernst Agerbeek werd geboren in Indonesië en leefde ook daar, maar studeerde in Brussel en was lid van de<br />

Vereeniging van Beeldende Kunstenaars te Jakarta. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd hij door de<br />

Japanners vermoord. Familie van de kunstenaar vertelde ons dat hij in het verzet had gezeten.<br />

Werk van Agerbeek is vrij zeldzaam. De laatste 15 jaar zijn wereldwijd ca. 15 werken van hem geveild. Met name<br />

is hij bekend om zijn genreschilderijen met Chinezen. In het tijdschrift Elsevier (7-1930, ‘Indië in de schilder-<br />

en teekenkunst’) wordt vermeld dat zijn invloeden met name komen van Van Konijnenburg, Toorop, Breughel en<br />

Jacovleff (een Russische schilder). Deze zijn in het bovenstaande werk goed terug te zien.<br />

Provenance van alle werken van Agerbeek in deze veiling: familie van de kunstenaar.<br />

124 125


6525<br />

Ernst Agerbeek (1904-1945), ‘De kruisafname’,<br />

gesigneerd, tekening, afm. 25,5 x 24 cm.<br />

100-150<br />

6526<br />

Ernst Agerbeek (1904-1945), ‘Christus en de<br />

Emmaüsgangers’, gesigneerd, gedateerd 22-5-1926,<br />

aquarel, afm. 73 x 90 cm.<br />

1000-1200<br />

6527<br />

Ernst Agerbeek (1904-1945), ‘De begrafenis’, gesigneerd,<br />

gedateerd 7-2-1926, aquarel, afm. 76 x 93 cm.<br />

1000-1200<br />

6528<br />

6528<br />

Ernst Agerbeek (1904-1945),<br />

‘Zaterdagavondgenoegens’, gesigneerd,<br />

gedateerd 1928, pentekening, afm. 22 x 27 cm.<br />

200-300<br />

6529<br />

Ernst Agerbeek (1904-1945), ‘Have you bananas?’,<br />

gesigneerd, gedateerd 1928, pentekening,<br />

afm. 22 x 27 cm.<br />

200-300<br />

6530<br />

Ernst Agerbeek (1904-1945), ‘Hooge nood in de<br />

dessa’, gesigneerd, gedateerd 1928, pentekening,<br />

afm. 22 x 27 cm.<br />

200-300<br />

6531<br />

Abdullah Soedjono (1911-1991), ‘Indonesisch berglandschap<br />

met sawa’s’, gesigneerd, doek,<br />

afm. 123 x 83 cm.<br />

1000-1200<br />

6532<br />

Lee Man Fong (1913 - 1988), ‘Fruitverkoopster’,<br />

Chinees gesigneerd en gestempeld, olieverf op board,<br />

afm. 122 x 61 cm. Provenance: gekocht van de vrouw<br />

van de kunstenaar. Een foto van haar met dit<br />

schilderij is aanwezig.<br />

10000-12000<br />

6533<br />

Symbolistisch, ‘Landschap met wijsgeer’,<br />

niet gesigneerd, marouflé, afm. 18 x 32 cm.<br />

50-70<br />

6534<br />

Willem Imandt (1882-1967), ‘Berglandschap met<br />

Waringinbomen’, gesigneerd, doek, afm. 70 x 50 cm.<br />

800-1200<br />

6535<br />

Theo Steyaert (1922-1963), ‘Tropennacht’,<br />

gesigneerd, gedateerd 1933, doek, afm. 90 x 80 cm.<br />

500-700<br />

6536<br />

Theo Steyaert (1922-1963), ‘Langs de rivier in de<br />

tropen’, gesigneerd, gedateerd 1934, doek,<br />

afm. 70 x 60 cm.<br />

600-800<br />

6537<br />

Raden Basoeki Abdullah (1915-1993) ,<br />

‘Twee duiven’, gesigneerd, board, afm. 90 x 45 cm.<br />

Provenance: in 1971 gekocht in het atelier van de<br />

kunstenaar. Hij woonde toen met zijn Nederlandse<br />

vrouw in Bangkok.<br />

3000-4000<br />

126 127<br />

6534


7001<br />

Notenhouten drieladenkastje, Holland, Lod. XV,<br />

ca. 1760. HxBxD: 69 x 41 x 31 cm.<br />

800-1000<br />

7002<br />

Verzilverde godslamp, met koperen monturen en<br />

versierde appliques in de vorm van putti’s,<br />

Vlaanderen, 19e eeuw.<br />

300-500<br />

7003<br />

Spiegel in gestoken houten lijst, Louis XVI,<br />

18e eeuw. Afm. 78 x 47,5 cm.<br />

200-250<br />

7004<br />

Set van vier mahoniehouten stoelen, Holland,<br />

Lod. XVI, 18e eeuw.<br />

150-200<br />

7005<br />

Rozenhouten theestoof met inlegwerk, Holland,<br />

Lod. XVI, 18e eeuw. H. 51 cm.<br />

150-200<br />

Meubelen<br />

7006<br />

Spiegel in robbelijst, Holland, 17e/18e eeuw.<br />

Afm. 36,5 x 31,5 cm. Glas van latere datum.<br />

150-200<br />

7007<br />

Kavel bestaande uit een vijflichts geelkoperen kroonluchter,<br />

19e eeuw, H. 68 cm en een zeslichts<br />

geelkoperen kroonluchter, 19e eeuw, H. 61 cm.<br />

100-150<br />

7008<br />

Vijflichts messing kroonluchter met kristallen pegels,<br />

20e eeuw.<br />

50-60<br />

7009<br />

Mahoniehouten kussenrankenkast, Holland, 20e<br />

eeuw, naar oud model. HxBxD: 206 x 193 x 70 cm.<br />

200-250<br />

7010<br />

Koloniale teakhouten vitrinekast, 19e eeuw.<br />

HxBxD: 203 x 134 x 48 cm.<br />

200-250<br />

7011<br />

Mahoniehouten etage-tafeltje, Empire. HxB: 86 x 76<br />

cm.<br />

350-500<br />

7012<br />

Wortelnoten vitrinekast, Holland, 19e eeuw.<br />

HxBxD: 178x124x42 cm.<br />

700-900<br />

7013<br />

Eikenhouten zgn. joined stool, Engeland, William<br />

and Mary, eind 17e eeuw. HxBxD: 46 x 28 x 52 cm.<br />

800-1000<br />

7014<br />

Haltafeltje, gemaakt van diverse houtsoorten,<br />

B. 86 cm.<br />

350-500<br />

7015<br />

Mahoniehouten bureau, 19e eeuw. B. 133 cm.<br />

200-300<br />

7016<br />

Mahoniehouten damesbureau, 19e eeuw. B. 106 cm.<br />

300-400<br />

7017<br />

Slaapkamer ameublement, ca. 1900. H. kast 193 cm.<br />

100-150<br />

7018<br />

Set van vier houten uilenstoeltjes, 19e eeuw.<br />

200-300<br />

7019<br />

Mahoniehouten bankje, stoel met leuning en vijf<br />

eetkamerstoelen, Engeland, ca. 1900.<br />

500-600<br />

7020<br />

Zachthouten tafeltje met parelmoeren inleg met<br />

decor van bloemen en ijsvogels, Engeland, 19e eeuw.<br />

Diam. 83 cm.<br />

400-500<br />

7021<br />

Houten uitschuiftafel met drie bladen. Kleinste<br />

afmeting blad: 99 x 127 cm.<br />

400-600<br />

7022<br />

Eikenhouten bolpoottafel, 17e eeuw, met<br />

reconstructies. Afm. 77 x 154 x 76 cm.<br />

300-500<br />

7023<br />

Set van zes iepenhouten eetkamerstoelen met blauwe<br />

bekleding, w.o. één met leuningen, 19e eeuw.<br />

175-225<br />

7024<br />

Eikenhouten vitrinekast, Holland, ca. 1900.<br />

HxBxD: 228 x 88 x 57 cm.<br />

200-250<br />

7025<br />

Mahoniehouten meidenkastje, Biedermeier,<br />

19e eeuw. HxBxD: 185 x 126 x 50 cm.<br />

100-150<br />

7026<br />

Eikenhouten tweedeurskast staande op bolpoten,<br />

18e eeuw. HxBxD: 196 x 166 x 61 cm.<br />

300-400<br />

7027<br />

Spiegel in verguld houten lijst, 19e eeuw.<br />

Afm. 228 x 94 cm. Restauratieobject.<br />

200-300<br />

7028<br />

Eikenhouten bank, Spanje, 18e eeuw.<br />

HxBxD: 92 x 185 x 68 cm.<br />

150-200<br />

7029<br />

Eikenhouten meidenkastje, Holland, Biedermeier,<br />

19e eeuw. HxBxD: 167 x 111 x 44 cm.<br />

80-100<br />

7030<br />

Eikenhouten kist met ijzeren beslag, 18e eeuw.<br />

Afm. 76 x 126 x 62 cm.<br />

175-225<br />

7031<br />

Gietijzeren haardplaat met afbeelding van Neptunes,<br />

18e eeuw. Afm. 82 x 60 cm.<br />

100-150<br />

7032<br />

Mahoniehouten kabinet met tympaan en jalousiedeur,<br />

Zeeland, Lod. XVI, ca. 1790.<br />

HxBxD: 233 x 162 x 58 cm. Zeldzame uitvoering.<br />

2000-2500<br />

7033<br />

Mahoniehouten damesbureau, Frankrijk, Lod. XV<br />

model, 20e eeuw. HxBxD: 92 x 87 x 50 cm (dicht).<br />

100-150<br />

7034<br />

Grenen twee-deurskast, Duitsland, 19e eeuw.<br />

HxBxD: 181 x 112 x 59 cm.<br />

150-200<br />

7035<br />

Mahoniehouten damesbureau, Holland, Biedermeier,<br />

19e eeuw. HxBxD: 98 x 94 x 46 cm (dicht).<br />

100-150<br />

128 129


7036<br />

Mahoniehouten speeltafel, Holland, Biedermeier,<br />

19e eeuw. HxBxD: 75 x 82 x 80 cm.<br />

150-200<br />

7037<br />

Notenhouten schaaktafeltje, Holland, Biedermeier,<br />

19e eeuw. HxBxD: 70 x 83 x 41 cm.<br />

100-150<br />

7038<br />

Eikenhouten ronde bijzettafel, 19e eeuw,<br />

diam. 74 cm.<br />

100-125<br />

7039<br />

Gestoken houten fauteuil met lederen bekleding,<br />

ca. 1920.<br />

60-80<br />

7040<br />

Twee stoelen, Queen Anne, 19e eeuw.<br />

100-150<br />

7041<br />

Mahoniehouten toiletspiegel, Holland 19e eeuw.<br />

H. 68 cm. Bovenblad gescheurd.<br />

150-200<br />

7042<br />

7042<br />

Mahoniehouten theestoof, Holland 19e eeuw.<br />

100-150<br />

7043<br />

Smeedijzeren kerk- of kasteelkandelaar, 17e eeuw.<br />

H. 180 cm.<br />

1250-1750<br />

7044<br />

Grijsgeschilderde houten miniatuur consoletafeltje,<br />

19e eeuw, H. 49 cm.<br />

200-300<br />

7045<br />

Albasten wijwatervat, 17e eeuw. B. 40 cm.<br />

400-600<br />

7046<br />

Mahoniehouten kaptafeltje, Lod. XV. H. 51 cm.<br />

100-150<br />

7047<br />

Geëboniseerde spiegel, 18e eeuw, afm. 38 x 34,5 cm.<br />

150-200<br />

7048<br />

Diverse tapijtjes.<br />

60-80<br />

7049<br />

Mahoniehouten meidenkast, Holland, Biedermeier,<br />

19e eeuw. HxBxD: 182 x 125 x 44 cm.<br />

150-200<br />

7050<br />

Eikenhouten kast, Neo-Gothiek, 19e eeuw.<br />

HxBxD: 147 x 111 x 57 cm.<br />

100-150<br />

7051<br />

Zes-armige kristallen kroonluchter, Venetië<br />

19e eeuw. H. 85 cm.<br />

400-500<br />

7501<br />

Mahoniehouten pendule, gesigneerd Le Roy H. de<br />

Madame a Paris, Empire, H. 50 cm. Wijzerplaat met<br />

beschadiging.<br />

500-600<br />

7502<br />

Vuurvergulde bronzen pendule ‘Le Char du<br />

Telemaque’, met emaille wijzerplaat in het wiel van<br />

de strijdwagen waarin Telemachus en Athene zich<br />

bevinden, de hoeken versierd met zgn. fasces cum securibus<br />

(roedenbundels met pijlen), naar een model<br />

van Jean-Andre Reiche (1752-1817), Frankrijk,<br />

Empire 1810-1815. Afm. 45 x 50 x 12 cm.<br />

7000-8000<br />

Klokken<br />

7503<br />

Geelkoperen klok/barometer van het merk Aneroid,<br />

Engeland, ca. 1900. H. 19,5 cm.<br />

400-500<br />

7504<br />

Witmarmeren miniatuur pendule met vergulde koperen<br />

monturen, Frankrijk, 19e eeuw. H. 14 cm,<br />

schilfertjes aan de wijzerplaat.<br />

200-250<br />

130 131<br />

7502 detail


7505<br />

Notenhouten staand horloge met zevendaags uurwerk<br />

met hele en halve uren, twee bellen, maan- en<br />

dagaanduiding en verzilverde cijferring. Gesigneerd<br />

Gerrit Bramer Amsterdam, ca. 1720-1730. H. 237<br />

cm. Slinger met gedreven zilveren decor van een tuin<br />

met vrouwen.<br />

6000-8000<br />

7506<br />

Wortelnoten- op eikenhout gefineerd staand horloge,<br />

kap voorzien van bronzen beelden. Uurwerk<br />

met messing wijzerplaat en verzilverde cijferring.<br />

Dag-, datum-, maand- en 24-uurs aanduiding, slaan<br />

en niet-slaan, carillon met verschillende melodieën,<br />

scheepjesmechaniek. Gesigneerd Nicolaas Weylandt,<br />

Amsterdam, 18e eeuw. H. 300 cm. Carillon mogelijk<br />

van latere datum.<br />

7000-9000<br />

7507<br />

Driedelig marmeren klokstel met verguld koperen<br />

monturen, 19e eeuw.<br />

150-200<br />

7508<br />

Driedelig klokstel, Amsterdamse School, ca. 1920.<br />

H. 33 cm.<br />

150-200<br />

7509<br />

Meekrapkleurige Friese staartklok, 19e eeuw.<br />

300-400<br />

7510<br />

Mahoniehouten staand horloge met achtdaags<br />

uurwerk, gesigneerd John Bryson Dalkeith,<br />

Engeland, 19e eeuw. H. 203 cm.<br />

400-500<br />

7511<br />

Messing capucine klok, witte wijzerplaat.<br />

Met wekkerfunctie, circa 1780. H. 24,5 cm.<br />

3000-3500<br />

7512<br />

Gestoken en verguld houten barometer, gesigneerd<br />

Bernard Opten a Provins, 19e eeuw. H. 96 cm.<br />

300-500<br />

7513<br />

Stoelschippertje met wekker, 18e eeuw. H. 30 cm.<br />

4000-6000<br />

7514<br />

Bronzen atlasfiguur met uurwerk op de schouder,<br />

verzilverde wijzerplaat met gevleugelde engelenkopjes<br />

in de hoeken. Gaand werk met spillegang en snek<br />

met ketting. Slingerverklikker. Holland, ca. 1700. H.<br />

35 cm. Literatuur: Tardy III, pag. 771.<br />

2500-3000<br />

132 133


7515<br />

Wortelnotenhouten staand horloge met maan- en<br />

dagaanduiding en scheepjesmechaniek, 19e eeuw.<br />

H. 278 cm.<br />

4000-6000<br />

7516<br />

Wandklokje, Haute Maine, Frankrijk, ca. 1700.<br />

2500-3000<br />

7517<br />

Messing reiswekker met slagwerk, gesigneerd<br />

Drocourt, Frankrijk 19e eeuw. In lederen foudraal.<br />

1000-1250<br />

7518<br />

Messing reiswekker met slagwerk, gesigneerd<br />

L. Leroy & Cie. J.B. de la Madeleine Paris, 19e eeuw.<br />

Barstje en schilfer in het glas. H. 16,5 cm.<br />

600-800<br />

7519<br />

Messing reiswekker met slagwerk, Frankrijk<br />

19e eeuw. H. 16,5 cm.<br />

500-600<br />

7520<br />

Messing reiswekker met slagwerk en wekker,<br />

Frankrijk 19e eeuw. H. 16,5 cm.<br />

500-600<br />

7521<br />

Messing reiswekker met wekker, gesigneerd<br />

H. Dufrat Dax, Frankrijk, 19e eeuw. H. 15,5 cm.<br />

300-400<br />

7522<br />

Messing reiswekker, Frankrijk, 19e eeuw, H. 15 cm.<br />

300-400<br />

7523<br />

Messing reiswekker, Frankrijk, 19e eeuw,<br />

H. 14,5 cm.<br />

300-400<br />

7524<br />

Messing reiswekker, Frankrijk, 19e eeuw,<br />

H. 14,5 cm.<br />

300-400<br />

7525<br />

Messing reiswekker, Frankrijk, 19e eeuw,<br />

H. 14,5 cm.<br />

134 135<br />

300-400<br />

7526<br />

Messing reiswekker met slagwerk en wekker,<br />

Londen, 19e eeuw. Wijzerplaat gescheurd.<br />

300-400<br />

7527<br />

Palissanderhouten kolompendule, 19e eeuw.<br />

H. 50 cm.<br />

200-250<br />

7518<br />

7521<br />

7525<br />

7520<br />

7523 7524<br />

7528<br />

Stickbarometer, Engeland, 19e eeuw. L. 95 cm.<br />

150-200<br />

7529<br />

Mahoniehouten banjo-barometer met hygrometer,<br />

Engeland, 19e eeuw. L. 98 cm.<br />

150-200<br />

7530<br />

Stormglas barometer, Engeland, L. 49 cm.<br />

100-150<br />

7531<br />

Notenhouten staand horloge, wijzerplaat met seconden-,<br />

dag-, datum- en maanaanwijzing, kap met twee<br />

vergulde houten klosjes, Holland 18e/19e eeuw.<br />

H. 255 cm. Eén klosje manco.<br />

3000-4000<br />

7522<br />

7526<br />

7519


Naam : ..........................................................................................................................................<br />

Adres : ..........................................................................................................................................<br />

Postcode : ..........................Woonplaats : .........................................................................................<br />

Telefoon : ..........................................................................................................................................<br />

E-mail ( belangrijk i.v.m. snelle berichtgeving uitslag! ) : .........................................................................................<br />

Dit is een schriftelijke / telefonische bieding* (doorhalen wat niet van toepassing is).<br />

*Telefonisch bieden is mogelijk vanaf € 150.<br />

Ik verklaar hierbij bekend en akkoord te zijn met uw Algemene Verkoopvoorwaarden.<br />

Datum : ......................... Handtekening : .....................................................................................<br />

Veilinguitslagen (hamerprijzen) worden na de veiling op www.zeeuwsveilinghuis.nl in de catalogus weergegeven.<br />

Alleen schriftelijke bieders welke kavels toegewezen hebben gekregen zullen na de veiling op de hoogte worden gesteld.<br />

Correspondentie over biedingen, verzendingen, enz. liefst zoveel mogelijk via info@zeeuwsveilinghuis.nl.<br />

Kavelnummer Omschrijving<br />

Schriftelijk / Telefonisch Bieden<br />

Ondergetekende verzoekt het <strong>Zeeuws</strong> <strong>Veilinghuis</strong> hierbij te bieden op onderstaande kavels<br />

conform de Algemene Verkoopvoorwaarden van het <strong>Zeeuws</strong> <strong>Veilinghuis</strong>.<br />

Maximum bedrag<br />

(excl. veilingkosten)<br />

Schriftelijke en telefonische biedingen dienen uiterlijk de dinsdag voor de veiling te worden doorgegeven, anders kan verwerking<br />

niet worden gegarandeerd. De mogelijkheid tot schriftelijk of telefonisch bieden is een service van het veilinghuis.<br />

<strong>Het</strong> <strong>Zeeuws</strong> <strong>Veilinghuis</strong> zal nauwgezet uw biedingen verwerken, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet<br />

slagen van deze biedingen.<br />

<strong>Zeeuws</strong> <strong>Veilinghuis</strong>, Herengracht 74, 4331 PX Middelburg. Tel. 0118 – 650680, Fax 0118 – 650682.<br />

Aantekeningen


Volgende veiling:<br />

20 en 21 september <strong>2011</strong><br />

Foto achterzijde:<br />

6505


Herengracht 74, 4331 PX, Middelburg<br />

Tel. +31(0)118 650 680 Fax. +31(0)118 650 682<br />

www.zeeuwsveilinghuis.nl | info@zeeuwsveilinghuis.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!