Ju bileumn um m er - Rooilijn

rooilijn.nl

Ju bileumn um m er - Rooilijn

Rooilijn Jg. 40 / Nr. 4 / 2007 Waterbestendige locatiekeuzen

P. 278

Nota Ruimte (2006) is het “meebewegen

met en anticiperen op water” als beleid

vastgelegd. Ondanks deze beleidsverankering

en aandacht krijgt water slechts een

beperkte plaats bij ruimtelijke afwegingen

op het niveau van locatiekeuzen. Water

wordt nog onvoldoende benut als richtinggevend

principe in ruimtelijke plan- en

beleidsprocessen. We willen wel graag aan

het water wonen maar accepteren moeilijk

de beperkingen van bouwen in gebieden

met een hoog overstromingsrisico.

Dit blijkt onder andere uit de landelijke

evaluatie watertoets van het Ministerie

van Verkeer en Waterstaat (2006). Daarin

is geconstateerd dat ondanks de wettelijke

verplichting van de watertoets sinds

november 2003, in bijna de helft van

de gevallen de watertoets onvoldoende

invloed heeft gehad op de locatiekeuzen

van ruimtelijke ontwikkelingen. Bij de

afwegingen slaat de balans door in de

richting van andere belangen. Het blijkt

lastig om water sterk te positioneren in het

complexe krachtenveld van locatiekeuzeprocessen.

Overigens laat deze evaluatie

ook zien dat wateraspecten wel in behoorlijke

mate worden meegenomen bij de

inrichting van nieuwe ruimtelijke functies.

Sommige waterbeheerders menen dat de

nadelen van een niet optimale locatiekeuze

op inrichtingsniveau volledig afgezwakt

kunnen worden. Ongeacht de vraag of dat

wel correct is, is het maar de vraag of dat

ook kosten-effectief is. Dat er onvoldoende

aandacht is voor water bij locatiekeuzen

is concludeerde recentelijk eveneens

het Ruimtelijk Planbureau (2007). Als

oorzaken worden daarbij genoemd de

relatief korte planningshorizon van het

huidig ruimtelijk beleid en de nadruk op

civieltechnische maatregelen.

Het zwaartepunt van besluiten over locatiekeuzen

ligt op nationaal en provinciaal

niveau. In gemeentelijke ruimtelijke plannen

worden locatiekeuzen in de regel niet

gemaakt; ze worden er slechts vastgelegd.

Het Rijk heeft in de Nota Ruimte besloten

over locatiekeuzen van nationaal belang en

de provincies besluiten in streekplannen

op hoofdlijnen over nieuwbouwlocaties

voor verstedelijking. Een voorbeeld van

een locatiekeuze van nationaal belang is de

aanwijzing van een grootschalige verstedelijkingslocatie

in de Zuidplaspolder, een

droogmakerij gelegen tussen Moerkapelle,

Waddinxveen, Zevenhuizen, Gouda en

Nieuwerkerk aan de IJssel. Deze droogmakerij

bestaat nu nog voor het grootste

deel uit agrarisch gebied met een aantal

recreatiegebieden. De behoefte aan verstedelijking

en verbetering van de ruimtelijke

kwaliteit zijn voor het Rijk aanleiding

geweest om dit gebied aan te wijzen voor

verstedelijking. Bij deze locatieafweging op

nationaal en provinciaal niveau heeft het

waterbelang geen expliciete rol gespeeld.

More magazines by this user
Similar magazines