09.02.2013 Views

Klik hier voor de Isabella voortenten brochure - Gelderse Caravan ...

Klik hier voor de Isabella voortenten brochure - Gelderse Caravan ...

Klik hier voor de Isabella voortenten brochure - Gelderse Caravan ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nieuwe horizon<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

2011<br />

nL


inhoudsopgave<br />

uw venster naar een nieuwe horizon ......................2-3<br />

isabella is kwaliteit tot in het kleinste <strong>de</strong>tail ...........4-5<br />

Voortenten met leefruimte<br />

Penta Concept & Penta ...................................8-9<br />

Forum ............................................................10-11<br />

Commodore Concept ..................................12-13<br />

Commodore royal ............................................ 14<br />

opus 300 ............................................................ 15<br />

reizen is leven<br />

Ambassador ....................................................... 16<br />

Ambassador Moonlight ...............................18-19<br />

Capri & Capri Lux .........................................20-21<br />

Magnum ............................................................. 22<br />

Minor .................................................................. 23<br />

Kamperen door het gehele jaar heen<br />

Snowboy Lux ...................................................... 24<br />

universal 420, 360 & 300 ..............................26-27<br />

Verruim uw mogelijkhe<strong>de</strong>n ....................................... 28<br />

Typen tentframe ......................................................... 29<br />

Details en materialen ...........................................30-31<br />

zonluifels<br />

eclipse <strong>voor</strong>tentluifel ......................................... 32<br />

Sun Blue ............................................................. 33<br />

Shadow ............................................................... 34<br />

windschermen ........................................................... 35<br />

Accessoires ............................................................36-39<br />

Voortenttapijt ............................................................. 40<br />

Vloeren en on<strong>de</strong>rlagen ............................................. 41<br />

Afmeting, gewicht en prijsgroep .............................. 42<br />

Dochteron<strong>de</strong>rnemingen en importeurs .................. 43<br />

uw venster naar een<br />

nieuwe horizon<br />

De <strong>voor</strong>tent is <strong>de</strong> plek waar men tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> kampeervakantie het meest<br />

vertoeft. Alle dagelijkse maaltij<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent gebruikt<br />

en als vrien<strong>de</strong>n en familie op bezoek komen, is dit <strong>de</strong> gezellige ontmoetingsplaats.<br />

Daarom is uw keuze van <strong>de</strong> juiste <strong>voor</strong>tent een hele<br />

serieuze zaak - hij moet functioneel, aantrekkelijk en uitnodigend zijn.<br />

wij vin<strong>de</strong>n het belangrijk dat, <strong>de</strong>genen die in <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent verblijven,<br />

het gevoel van vrijheid van het kampeerleven ervaren. Dat zij als het<br />

ware één wor<strong>de</strong>n met het leven in <strong>de</strong> natuur en zich naar behoefte<br />

kunnen terugtrekken in een comfortabel on<strong>de</strong>rkomen. u als kampeerliefhebber<br />

bent onze belangrijkste inspiratiebron. Door uw ervaringen<br />

en i<strong>de</strong>ën kunt u erin bijdragen dat isabella producten van <strong>de</strong> hoogste<br />

klasse vervaardigt. De ontwikkeling staat nooit stil, maar is een<br />

continue reis naar een nieuwe horizon. Met isabella zit u op <strong>de</strong> eerste<br />

rang en geniet u van het beste uitzicht.<br />

isabella is sinds 1957 gespecialiseerd in het produceren van<br />

<strong>voor</strong>tenten en is altijd een stap vóór in <strong>de</strong> ontwikkeling van nieuwe<br />

concepten. een originele isabella <strong>voor</strong>tent herkent men aan <strong>de</strong><br />

patrijspoortraam in <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur. het gegaran<strong>de</strong>er<strong>de</strong> merkteken <strong>voor</strong><br />

onovertroffen kwaliteit sinds meer<strong>de</strong>re generaties.<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

3


Pictogram-overzicht<br />

IsaTex<br />

Isacryl<br />

xxx g/m 2<br />

IsaTex (bijzon<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rhoudsvrien<strong>de</strong>lijk materiaal), 240 g/m 2<br />

Isacryl (bijzon<strong>de</strong>r a<strong>de</strong>mend materiaal), g/m 2 is in het pictogram<br />

bij het mo<strong>de</strong>l aangegeven<br />

IsaLite<br />

PVC<br />

Polyester<br />

IsaLite (bijzon<strong>de</strong>r licht en on<strong>de</strong>rhoudsvrien<strong>de</strong>lijk materiaal)<br />

PVC/Polyester (zeer sterk en absoluut waterdicht materiaal)<br />

Carbon<br />

X<br />

Zinox<br />

CarbonX lichtgewicht frame naar keuze<br />

robuust Zinox staalbuis frame naar keuze<br />

Technische afbeeldingen<br />

TeKeninGen FronT en zijDeLen<br />

Ro<strong>de</strong> streep<br />

ritssluiting <strong>voor</strong> uitneembare en neerrolbare<br />

tent<strong>de</strong>len<br />

Grijs venster<br />

insectenhor met folie vensterflappen<br />

PLATTeGronDen<br />

Pijlen boven en bene<strong>de</strong>n + getal<br />

Diepte van het vloeroppervlak<br />

Pijlen links en rechts<br />

Breedte van het vloeroppervlak (alleen bij <strong>de</strong>eltenten<br />

aangegeven)<br />

Ro<strong>de</strong> streep<br />

uitneembare en neerrolbare tent<strong>de</strong>len<br />

Gestippel<strong>de</strong> buitenlijnen<br />

Petluifel<br />

Zwarte hoekjes<br />

Deuropeningen<br />

380<br />

300 230<br />

isabella is kwaliteit tot<br />

in het kleinste <strong>de</strong>tail<br />

Vele functionele <strong>de</strong>tails die o.a. het opbouwen vereenvoudigen<br />

Aantrekkelijk eindresultaat<br />

hoog serviceniveau - ook na <strong>de</strong> aankoop<br />

Gebruiks<strong>voor</strong>lichting en handleiding<br />

Veelomvatten<strong>de</strong> website met producten en adviezen<br />

een isabella <strong>voor</strong>tent straalt een warme atmosfeer en functionele<br />

kwaliteit tot in het kleinste <strong>de</strong>tail uit - belangrijke elementen die er<strong>voor</strong><br />

zorgen dat u zich direct in uw <strong>voor</strong>tent thuis voelt.<br />

De kenmerken van topkwaliteit, innovatief <strong>de</strong>sign en functionaliteit zijn<br />

in onze producten verenigd. wij verdiepen ons ook tot in <strong>de</strong> kleinste<br />

<strong>de</strong>tails - zij maken namelijk het grote on<strong>de</strong>rscheid wanneer u van uw<br />

kostbare vrije tijd geniet. op <strong>de</strong> pagina’s 30 en 31 presenteren wij u<br />

enige <strong>de</strong>tails die een isabella <strong>voor</strong>tent tot een klasse apart maakt.<br />

isabella stelt zich niet tevre<strong>de</strong>n met het leveren van een product. De<br />

naam heeft dui<strong>de</strong>lijke verplichtingen. een <strong>voor</strong>tent is een investering -<br />

en bij isabella helpen wij u <strong>de</strong>ze investering optimaal te beschermen,<br />

ook na <strong>de</strong> aankoop. Dit doen wij door ons uitgebreid <strong>de</strong>alernet, een<br />

professionele serviceaf<strong>de</strong>ling en een veelomvatten<strong>de</strong> website waar <strong>de</strong><br />

caravanner adviezen en tips vindt.<br />

Bij onze <strong>de</strong>alers zijn <strong>de</strong> diverse <strong>voor</strong>tentmo<strong>de</strong>llen in <strong>de</strong> showroom<br />

opgesteld en vlot leverbaar.<br />

A<br />

B<br />

A. Kijk <strong>voor</strong> goe<strong>de</strong> adviezen, tips en inspiratie op isabella’s website<br />

www.isabella.nl<br />

B. in geval van een serviceaanvraag of bij veran<strong>de</strong>ringen aan uw<br />

<strong>voor</strong>tent bent u bij onze ervaren en <strong>de</strong>skundige serviceaf<strong>de</strong>ling<br />

aan het goe<strong>de</strong> adres. <strong>hier</strong> wordt gebruik gemaakt van <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

machines en materialen als bij <strong>de</strong> productie. Lever uw <strong>voor</strong>tent<br />

eenvoudig af bij uw isabella <strong>de</strong>aler - <strong>de</strong> rest verzorgen wij <strong>voor</strong> u.<br />

zie ook www.isabella.net/nl/support/<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

5


Goe<strong>de</strong> inrichtingsmogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

een diepte van 3,50 meter en <strong>de</strong> vijfhoekige vorm<br />

(zie afbeelding <strong>hier</strong>boven) bie<strong>de</strong>n een veelvoud aan<br />

inrichtingsmogelijkhe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> seizoentent Penta,<br />

in tegenstelling tot <strong>de</strong> gebruikelijke diepte van 2,50<br />

meter. zie ook Forum (pagina 10-11).<br />

een 3 meter diepe <strong>voor</strong>tent biedt rijkelijk plaats aan<br />

een tafel en stoelen. De mo<strong>de</strong>llen met <strong>de</strong>ze diepte,<br />

zoals bij<strong>voor</strong>beeld <strong>de</strong> Commodore Concept, zijn<br />

<strong>voor</strong>al vanwege hun simpele frameconstructie en<br />

toepassing van het CarbonX fiberframe ook i<strong>de</strong>aal<br />

<strong>voor</strong> gebruik als reistent.<br />

PenTA<br />

3,50 meter diep<br />

CoMMoDore & oPuS 300<br />

3,00 meter diep<br />

Voortent en leefruimte<br />

om het meest prettige on<strong>de</strong>rkomen <strong>voor</strong> een vakantie<br />

met het gehele gezin te creëren, is het belangrijk dat u<br />

goed na<strong>de</strong>nkt over <strong>de</strong> grootte van <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent.<br />

hij moet plaats bie<strong>de</strong>n aan een eethoek, een speelplek<br />

en een opbergruimte - kortom: levensruimte.<br />

isabella beidt u <strong>de</strong> keuze uit meer<strong>de</strong>re grote mo<strong>de</strong>llen<br />

met individuele inrichtingsmogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

Seizoen<br />

7


Penta Concept: GorDijnen KLeurCoMBinATie<br />

Penta: GorDijnen<br />

Casa<br />

Chalk<br />

Slate Coal<br />

Frame<br />

KLeurCoMBinATie<br />

Dot Sky<br />

IsaTex Zinox<br />

Tweed<br />

A<br />

C<br />

Technische specificatie<br />

DiePTe (CM)<br />

TenTDoeK<br />

C<br />

isaTex isacryl<br />

ronDoMLoPenDe<br />

PeTLuiFeL<br />

•<br />

B<br />

LiChTSeCTie in<br />

heT DAK<br />

•<br />

Penta Concept<br />

Penta<br />

B<br />

Penta Concept Penta<br />

350 350<br />

oMLooPMAAT<br />

900-1225<br />

(A-MAAT) VAn T/M (CM)<br />

950-1225<br />

uiTneeMBAre/<br />

neerroLBAre DeLen<br />

Front-, zij- en hoek<strong>de</strong>len<br />

AAnTAL Deuren 2<br />

inSeCTenhor<br />

A<br />

Aan bei<strong>de</strong> Aan een<br />

zij<strong>de</strong>len zij<strong>de</strong><br />

SLiKrAnDen Binnen<br />

GorDijnen Casa Frame<br />

VerAnDASTAnG V.<br />

neerGeroLDe DeLen •<br />

TenTFrAMe zinox-staalbuis frame<br />

eXTrA ACCeSSoireS Annex 220 aanbouw,<br />

<strong>de</strong>urmarkies<br />

G 16-18 G 19-21 G 22-23<br />

G 18 G 19-21 G 22-23<br />

Penta Concept & Penta<br />

De juiste keuze <strong>voor</strong> seizoenkamperen (krachtige constructie)<br />

Bijzon<strong>de</strong>r ruimtelijk (diepte 3,50 m)<br />

Aangename atmosfeer in het interieur (Transparante lichtsecties in<br />

het dak en insectenhor in <strong>de</strong> zijwand / in <strong>de</strong> zijwan<strong>de</strong>n)<br />

rondomlopen<strong>de</strong> petluifel<br />

Een “zee” aan leefruimte<br />

De populaire vakantiewoning van seizoenkampeer<strong>de</strong>rs is er in twee uitvoeringen:<br />

<strong>de</strong> Penta Concept, zoals we onze nieuwe aanwinst noemen,<br />

is van uiterst on<strong>de</strong>rhoudsvrien<strong>de</strong>lijk gelaagd polyester vervaardigd,<br />

dat tot in lengte van jaren bestand is tegen wind en weer. Bei<strong>de</strong> Penta<br />

mo<strong>de</strong>llen hebben een rondomlopen<strong>de</strong> petluifel die tij<strong>de</strong>ns regen<br />

<strong>voor</strong>komt dat verontreinigingen <strong>de</strong> tentwan<strong>de</strong>n vervuilen. u hoeft<br />

zich dus tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> vakantie niet bezig te hou<strong>de</strong>n met schoonmaak en<br />

reinigingswerk.<br />

het verpozen in <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent zal ook tij<strong>de</strong>ns warme dagen aangenaam<br />

zijn. een zeer prettig binnenklimaat wordt gegaran<strong>de</strong>erd door <strong>de</strong> insectenhorren<br />

(in bei<strong>de</strong> zijwan<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> Penta Concept, in één van <strong>de</strong><br />

zijwan<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> Penta) en <strong>de</strong> grote raampartijen maken bovendien<br />

<strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent tot een lichtrijke leefruimte. De markant vijfhoekige vorm<br />

en <strong>de</strong> 3,50 m diepte bie<strong>de</strong>n rijkelijk veel plaats <strong>voor</strong> tal van bezighe<strong>de</strong>n<br />

en een sfeervol bijeenzijn van het gezin.<br />

Penta<br />

1<br />

1. Deurmarkies (accessoire) (zie pagina 39).<br />

De vele openings- en ventilatiemogelijkhe<strong>de</strong>n, alsme<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> transparante bovenlichtsecties maken bei<strong>de</strong><br />

Penta mo<strong>de</strong>llen tot een aangenaam vakantieverblijf.<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

Isacryl<br />

295 g/m 2<br />

Seizoen<br />

Zinox<br />

9


GorDijnen<br />

Dot honey<br />

KLeurCoMBinATie<br />

Tweed<br />

Isacryl<br />

295 g/m 2<br />

Moonlight<br />

Carbon<br />

X<br />

Zinox<br />

A<br />

C<br />

Technische specificatie<br />

DiePTe (CM)<br />

oMLooPMAAT<br />

(A-MAAT) VAn T/M (CM) 900-1225<br />

uiTwiSSeLBAre<br />

•<br />

FronTDeLen<br />

C TenTDoeK isacryl<br />

A<br />

inSeCTenhor Aan bei<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>len<br />

FronTVerAnDA •<br />

SLiKrAnDen Binnen<br />

GorDijnen Dot honey<br />

VerAnDASTAnG V.<br />

neerGeroLDe DeLen •<br />

TenTFrAMe naar keuze<br />

CarbonX glasfiber- of<br />

zinox-staalbuis tentframe<br />

eXTrA ACCeSSoireS Annex 250 aanbouw, front<strong>de</strong>el,<br />

<strong>de</strong>urmarkies, zij<strong>de</strong>el<br />

van gaas, scheidingswand,<br />

eclipse, regengoten<br />

G 16-19 G 20-23<br />

B<br />

250<br />

100<br />

B uiTneeMBAre/<br />

neerroLBAre DeLen<br />

Front- en zij<strong>de</strong>len<br />

AAnTAL Deuren 5<br />

250<br />

100<br />

250<br />

100<br />

Forum<br />

zeer ruimtelijk (Diepte 3,50 meter)<br />

erker mogelijkheid<br />

Flexibele frontin<strong>de</strong>ling<br />

Lichtere frameconstructie bij <strong>de</strong> keuze van het CarbonX frame<br />

Flexibele tentstokkenset, die ook geschikt is <strong>voor</strong> een zonluifel<br />

Afwisseling schept levensvreug<strong>de</strong><br />

Als u van afwisseling houdt, dan is Forum <strong>de</strong> juiste keuze. u zult verheugd<br />

zijn over <strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re erkeroplossing: eén of bei<strong>de</strong> front<strong>de</strong>len<br />

kunt u in <strong>de</strong> tent naar achteren verplaatsen, zodat u een over<strong>de</strong>kte<br />

veranda over <strong>de</strong> volle of halve breedte van <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent creëert. De<br />

front<strong>de</strong>len laten zich ook omwisselen, zodat u <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur op een door u<br />

gewenste plek kunt plaatsen. ook is het mogelijk om door aanschaf<br />

van een bijpassend front<strong>de</strong>el een kleine entreehal in te richten zodat<br />

uw <strong>voor</strong>tent over nog meer flexibiliteit beschikt.<br />

De Forum is een grote seizoentent die men ook op een reis naar het<br />

zui<strong>de</strong>n meenemen kan. Met het lichtgewicht CarbonX tentframe is hij<br />

op elke gewenste plek gemakkelijk op te zetten. De insectenhor <strong>voor</strong><br />

extra ventilatie in het rechter zijvenster zorgt <strong>voor</strong> een aangenaam<br />

binnenklimaat.<br />

Met zijn diepte van 3,50 meter over <strong>de</strong> volle breedte is dit mo<strong>de</strong>l één<br />

van onze ruimste <strong>voor</strong>tenten. Dat geeft u <strong>de</strong> mogelijkheid hem geheel<br />

naar wens tot een praktische en elegante vakantiewoning in te richten.<br />

De vele openingsmogelijkhe<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> flexibele<br />

front<strong>de</strong>len laten u <strong>de</strong> vrije hand bij het inrichten van<br />

<strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent.<br />

1. een bijpassend front<strong>de</strong>el (accessoire) biedt u nog<br />

meer variatiemogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

1<br />

Seizoen<br />

11


GorDijnen<br />

Casa<br />

KLeurCoMBinATie<br />

Chalk<br />

IsaTex Carbon Zinox<br />

X<br />

Slate Coal<br />

A<br />

C<br />

Technische specificatie<br />

DiePTe (CM)<br />

D<br />

TenTDoeK isaTex<br />

A<br />

inSeCTenhor Aan bei<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>len<br />

C<br />

inSTeLBAre<br />

•<br />

FronTVenTiLATie<br />

SLiKrAnDen Binnen<br />

GorDijnen Casa<br />

VerAnDASTAnG V.<br />

neerGeroLDe DeLen<br />

B<br />

•<br />

TenTFrAMe naar keuze<br />

CarbonX glasfiber- of<br />

zinox-staalbuis tentframe<br />

eXTrA ACCeSSoireS Annex 300 aanbouw,<br />

<strong>de</strong>urmarkies, zij<strong>de</strong>el van<br />

gaas, scheidingswand,<br />

eclipse, regengoten<br />

B<br />

D<br />

300<br />

oMLooPMAAT<br />

(A-MAAT) VAn T/M (CM) 900-1225<br />

uiTneeMBAre/<br />

neerroLBAre DeLen<br />

Front- en zij<strong>de</strong>len<br />

AAnTAL Deuren 6<br />

G 16-18 G 19-20 G 21-23<br />

Commodore Concept<br />

Van gelaagd materiaal - isaTex<br />

Diepte 3 meter<br />

Allround <strong>voor</strong>tent<br />

uitsteken<strong>de</strong> ventilatie<br />

Bijzon<strong>de</strong>r bre<strong>de</strong> front<strong>de</strong>uren<br />

Seizoen- en reistent in één<br />

Dankzij zijn 3 meter diepte biedt <strong>de</strong> nieuwe Commodore Concept<br />

<strong>voor</strong>tent een zee aan ruimte <strong>voor</strong> het gehele gezin. Door <strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>r<br />

bre<strong>de</strong> <strong>de</strong>uropeningen in het front<strong>de</strong>el laat <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>rwagen (of rolstoel)<br />

zich probleemloos in en uit <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent rij<strong>de</strong>n.<br />

het mo<strong>de</strong>l is van gelaagd polyester vervaardigd, zodat vuil en mod<strong>de</strong>r<br />

eenvoudig met water kunnen wor<strong>de</strong>n verwij<strong>de</strong>rd. het materiaal heeft<br />

bovendien een structuurpatroon dat een mooie uitstraling aan het<br />

tentdoek geeft. Dankzij <strong>de</strong> grote raampartijen kunt u met volle teugen<br />

van een lichtrijk en vrien<strong>de</strong>lijk tentinterieur genieten.<br />

Geïntegreer<strong>de</strong> ventilatieopeningen in het front en <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> zijvensters<br />

garan<strong>de</strong>ren een optimaal binnenklimaat - waarheen uw reis ook voert.<br />

De Commodore Concept is <strong>voor</strong> zowel seizoensgebruik geschikt als<br />

<strong>voor</strong> een kort weekend kamperen of een lange vakantiereis. Bent<br />

u vaak on<strong>de</strong>rweg, dan adviseren wij u te kiezen <strong>voor</strong> het ultralichte, stabiele<br />

CarbonX tentframe.<br />

1<br />

De talrijke openings- en ventilatiemogelijkhe<strong>de</strong>n maken<br />

<strong>de</strong> Commodore Concept tot een attractief verblijf.<br />

1. De aanschaf van een aanbouw maakt uw vakantieverblijf<br />

nog ruimer (zie pagina 28).<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

Seizoen<br />

Touring<br />

13


A B<br />

GorDijnen<br />

hyacinth<br />

Technische specificatie<br />

DiePTe (CM)<br />

oMLooPMAAT<br />

(A-MAAT) VAn T/M (CM) 850-1225<br />

300<br />

B<br />

uiTneeMBAre/<br />

neerroLBAre DeLen<br />

Front- en zij<strong>de</strong>len<br />

AAnTAL Deuren 6<br />

TenTDoeK isacryl<br />

inSeCTenhor Aan een zij<strong>de</strong><br />

inSTeLBAre<br />

FronTVenTiLATie<br />

•<br />

SLiKrAnDen Binnen<br />

GorDijnen hyacinth<br />

VerAnDASTAnG V.<br />

neerGeroLDe DeLen<br />

A<br />

•<br />

TenTFrAMe naar keuze<br />

CarbonX glasfiber- of<br />

zinox-staalbuis tentframe<br />

eXTrA ACCeSSoireS Annex 300 aanbouw,<br />

<strong>de</strong>urmarkies, zij<strong>de</strong>el van<br />

gaas, scheidingswand,<br />

eclipse, regengoten<br />

G 14-16 G 18-23<br />

KLeurCoMBinATie<br />

royal Blue<br />

Flax<br />

Commodore royal<br />

De klassieke Commodore royal <strong>voor</strong>tent nodigt zijn bewoners uit <strong>voor</strong> mooie<br />

uren vol gezelligheid in <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent en heeft het juiste formaat en constructie<br />

<strong>voor</strong> gebruik als zowel reis- als seizoentent. het mo<strong>de</strong>l heeft een insectenhor<br />

met een folie vensterflap in het zijraam en instelbare ventilatiekolommen in<br />

het front. Dat biedt uitsteken<strong>de</strong> doorluchting in <strong>de</strong> tent tij<strong>de</strong>ns warme dagen.<br />

Isacryl<br />

295 g/m 2<br />

Carbon<br />

X<br />

Aangename diepte (3 meter)<br />

Klassiek isabella <strong>de</strong>sign<br />

instelbare ventilatiekolommen in het front<br />

insectenhor met een folie vensterflap<br />

in <strong>de</strong> zijwand<br />

Seizoen<br />

Touring<br />

Zinox<br />

A<br />

GorDijnen<br />

Dot honey<br />

Technische specificatie<br />

DiePTe (CM)<br />

KLeurCoMBinATie<br />

Tweed<br />

oMLooPMAAT<br />

(A-MAAT) VAn T/M (CM) 900-1225<br />

300<br />

A<br />

uiTneeMBAre/<br />

neerroLBAre DeLen<br />

Front- en zij<strong>de</strong>len<br />

AAnTAL Deuren 6<br />

TenTDoeK isacryl<br />

B<br />

inSeCTenhor Aan bei<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>len<br />

inSTeLBAre<br />

FronTVenTiLATie<br />

•<br />

SLiKrAnDen Binnen<br />

GorDijnen Dot honey<br />

VerAnDASTAnG V.<br />

neerGeroLDe DeLen •<br />

TenTFrAMe naar keuze<br />

CarbonX glasfiber- of<br />

zinox-staalbuis tentframe<br />

eXTrA ACCeSSoireS Annex 300 aanbouw,<br />

<strong>de</strong>urmarkies, zij<strong>de</strong>el van<br />

gaas, scheidingswand,<br />

eclipse, regengoten<br />

G 16-18 G 19-20 G 21-23<br />

B<br />

ice Blue Pearl Blue<br />

opus 300<br />

De opus 300 – een 3 meter diepe <strong>voor</strong>tent – <strong>voor</strong> kampeer<strong>de</strong>rs die een<br />

wat grotere <strong>voor</strong>tent wensen, geschikt <strong>voor</strong> zowel seizoen- als reistent. het<br />

behou<strong>de</strong>n van een prettig binnenklimaat is bij <strong>de</strong> opus 300 geen enkel<br />

probleem, dankzij <strong>de</strong> insectenhorren met folie vensterflappen in bei<strong>de</strong> zijramen<br />

en <strong>de</strong> geïntegreer<strong>de</strong> instelbare ventilatiekolommen is het front<strong>de</strong>el.<br />

Isacryl<br />

295 g/m 2<br />

Binnenklimaat van uitzon<strong>de</strong>rlijke klasse<br />

insectenhorren met folie vensterflappen<br />

in bei<strong>de</strong> zijramen<br />

Stabiliseringsvleugel van netmateriaal<br />

Praktische kleurkeuze<br />

Carbon<br />

X<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

Seizoen<br />

Touring<br />

Zinox<br />

15


A B<br />

GorDijnen KLeurCoMBinATie<br />

Casa Chalk Slate Coal<br />

Technische specificatie<br />

DiePTe (CM)<br />

oMLooPMAAT<br />

(A-MAAT) VAn T/M (CM)<br />

B<br />

A<br />

850-1175<br />

uiTneeMBAre/<br />

neerroLBAre DeLen<br />

Front- en zij<strong>de</strong>len<br />

AAnTAL Deuren 6<br />

TenTDoeK isaTex<br />

inSeCTenhor Aan bei<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>len<br />

inSTeLBAre<br />

FronTVenTiLATie<br />

•<br />

SLiKrAnDen<br />

Binnen<br />

GorDijnen Casa<br />

VerAnDASTAnG V.<br />

neerGeroLDe DeLen •<br />

TenTFrAMe naar keuze<br />

CarbonX glasfiber- of<br />

zinox-staalbuis tentframe<br />

eXTrA ACCeSSoireS Annex 250 aanbouw,<br />

<strong>de</strong>urmarkies, zij<strong>de</strong>el van<br />

gaas, scheidingswand,<br />

eclipse, regengoten<br />

G 14-18 G 19-20 G 21-22<br />

250<br />

Ambassador<br />

De Ambassador is een tent van 250 cm diep in een trendy uitvoering. Deze tent<br />

spreekt een grote groep kampeer<strong>de</strong>rs aan <strong>voor</strong> zowel seizoensgebruik, maar ook<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> reizen<strong>de</strong> kampeer<strong>de</strong>r is een het een i<strong>de</strong>ale metgezel die op alle campings<br />

past. De wan<strong>de</strong>n van <strong>de</strong>ze tent zijn gemaakt van het speciaal <strong>voor</strong> isabella ontwikkel<strong>de</strong><br />

isaTex gecoate doek.<br />

nieuw mo<strong>de</strong>l<br />

uniek isaTex wandmateriaal<br />

Past op alle campings<br />

uitsteken<strong>de</strong> ventilatie<br />

Bre<strong>de</strong> front<strong>de</strong>uren<br />

nieuw<br />

Seizoen<br />

Touring<br />

IsaTex Carbon Zinox<br />

X<br />

zekerheid op reis<br />

een trekvakantie vereist een betrouwbare, krachtige<br />

en stabiele <strong>voor</strong>tent die bestand is tegen steeds<br />

weer opbouwen en afbreken, zon<strong>de</strong>r daarbij beschadigd<br />

te raken.<br />

Tegelijkertijd moet het opbouwen snel en ongecompliceerd<br />

kunnen plaatsvin<strong>de</strong>n. hij moet makkelijk en<br />

handzaam te vervoeren zijn - het gewicht is daarbij<br />

ook van grote betekenis.<br />

isabella biedt een breed programma van <strong>voor</strong>tenten<br />

die bijzon<strong>de</strong>r geschikt zijn <strong>voor</strong> een trekvakantie en<br />

aan alle eisen voldoen. De sleutelwoor<strong>de</strong>n zijn kracht<br />

en eenvoud, gecombineerd met functionele <strong>de</strong>tails<br />

die het opbouwen nog makkelijker maken.<br />

Bij alle isabella <strong>voor</strong>tenten wordt een stevige tas<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent meegeleverd, die het vervoeren<br />

aanmerkelijk handzamer maakt.<br />

reizen is leven<br />

een oud spreekwoord zegt: “een 1.000 kilometer lange reis<br />

begint met een eerste stap...”<br />

om zijn doel te bereiken moet men in ie<strong>de</strong>r geval <strong>de</strong> richting<br />

weten - an<strong>de</strong>rs loopt men gevaar een omweg te maken of<br />

erger nog: men bereikt zijn doel nooit.<br />

Met een isabella <strong>voor</strong>tent staat <strong>de</strong> koers naar een comfortabele<br />

en zekere kampeervakantie al bij <strong>voor</strong>baat vast.<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

Touring<br />

17


GorDijnen<br />

Domus<br />

KLeurCoMBinATie<br />

Tweed<br />

Isacryl<br />

260 g/m 2<br />

Stone<br />

Carbon<br />

X<br />

Zinox<br />

A<br />

C<br />

Technische specificatie<br />

DiePTe (CM)<br />

C<br />

TenTDoeK isacryl<br />

A<br />

inSeCTenhor Aan bei<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>len<br />

SLiKrAnDen Binnen<br />

B<br />

GorDijnen Domus<br />

VerAnDASTAnG V.<br />

neerGeroLDe DeLen •<br />

TenTFrAMe naar keuze<br />

CarbonX glasfiber- of<br />

zinox-staalbuis tentframe<br />

eXTrA ACCeSSoireS Annex 250 aanbouw,<br />

<strong>de</strong>urmarkies, zij<strong>de</strong>el van<br />

gaas, scheidingswand,<br />

eclipse, regengoten<br />

G 14-18 G 19-20 G 21-22<br />

B<br />

250<br />

oMLooPMAAT<br />

(A-MAAT) VAn T/M (CM) 850-1175<br />

uiTneeMBAre/<br />

neerroLBAre DeLen<br />

Front- en zij<strong>de</strong>len<br />

AAnTAL Deuren 6<br />

OLYCMG<br />

Ambassador Moonlight<br />

De beste keuze in <strong>de</strong> 2,50 meter klasse<br />

Gemakkelijk opbouwen<br />

Lichtrijke sfeer in het interieur<br />

Ventilatiesecties in het front en insectenhor in bei<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>len<br />

Lichter tentdoek - i<strong>de</strong>aal bij het reizen<br />

Functionele vormgeving <strong>voor</strong> <strong>de</strong> reisvakantie<br />

Met <strong>de</strong> 2,50 meter diepe Ambassador Moonlight bent u <strong>voor</strong> alle<br />

situaties het beste uitgerust. Seizoen- of reiskamperen – met zijn<br />

kwaliteit en functionele vormgeving is hij steeds uw trouwe metgezel.<br />

De Ambassador Moonlight is bijzon<strong>de</strong>r geschikt <strong>voor</strong> reiskamperen,<br />

omdat het tentdoek licht van gewicht is en het mo<strong>de</strong>l bovendien in<br />

bei<strong>de</strong> zijramen insectenhorren heeft. De folie vensterflappen laten zich<br />

eenvoudig sluiten als <strong>de</strong> horren niet in gebruik zijn. Vooral tij<strong>de</strong>ns warme<br />

omstandighe<strong>de</strong>n zorgen <strong>de</strong> talrijke ventilatiemogelijkhe<strong>de</strong>n (A en<br />

o) <strong>voor</strong> een aangenaam binnenklimaat. De extra bre<strong>de</strong> <strong>de</strong>uren in het<br />

front<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> nieuwe Ambassador Moonlight vereenvoudigen het<br />

manoeuvreren met een kin<strong>de</strong>rwagen of rolstoel in en uit <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent.<br />

1 2<br />

De Ambassador Moonlight heeft uitneembare en neerrolbare<br />

front- en zij<strong>de</strong>len.<br />

1. Bijpassen<strong>de</strong> <strong>de</strong>urmarkiezen (accessoire) (zie pagina 39).<br />

2. Future Annex (accessoire) (zie pagina 28).<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

Touring<br />

19


Capri: GorDijnen KLeurCoMBinATie<br />

Capri Lux: GorDijnen<br />

Bowline Grey<br />

Antracit<br />

Abricot Grey<br />

hyacinth<br />

IsaLite Carbon Zinox<br />

X<br />

KLeurCoMBinATie<br />

Sky Blue<br />

oxford Blue<br />

A<br />

C<br />

Technische specificatie<br />

DiePTe (CM)<br />

Capri<br />

Capri Lux<br />

G 14-22<br />

B<br />

G 14-18 G 19-20<br />

Capri Capri Lux<br />

250<br />

oMLooPMAAT<br />

850-1175<br />

(A-MAAT) VAn T/M (CM)<br />

850-1075<br />

uiTneeMBAre/<br />

neerroLBAre DeLen<br />

Front- en zij<strong>de</strong>len<br />

AAnTAL Deuren 4<br />

TenTDoeK isaLite isacryl<br />

B VenSTerFoLie Getint hel<strong>de</strong>r<br />

A<br />

inSeCTenhor Aan bei<strong>de</strong> Aan een<br />

zij<strong>de</strong>len zij<strong>de</strong><br />

SLiKrAnDen Binnen<br />

C GorDijnen Bowline<br />

Grey<br />

hyacinth<br />

VerAnDASTAnG V.<br />

neerGeroLDe DeLen •<br />

TenTFrAMe naar keuze<br />

CarbonX glasfiber- of<br />

zinox-staalbuis tentframe<br />

eXTrA ACCeSSoireS Annex 250 aanbouw,<br />

zij<strong>de</strong>el van gaas,<br />

scheidingswand, eclipse<br />

250<br />

Capri & Capri Lux<br />

Makkelijke opbouw<br />

Licht gewicht<br />

Kan als zonluifel wor<strong>de</strong>n gebruikt (uitneembare front- en zij<strong>de</strong>len)<br />

nieuwe Capri in gelaagd materiaal<br />

nieuwe Capri met bre<strong>de</strong> <strong>de</strong>uren in het front<br />

Perfect <strong>voor</strong> het reiskamperen<br />

het nieuwe Capri mo<strong>de</strong>l is <strong>de</strong> perfecte hele <strong>voor</strong>tent <strong>voor</strong> het reiskam-<br />

peren. het gelaag<strong>de</strong> materiaal is eenvoudig te reinigen en qua ge-<br />

wicht makkelijk te hanteren. Vooral bij een reis naar het zui<strong>de</strong>n bewijst<br />

Capri zijn waar<strong>de</strong>, omdat <strong>de</strong> insectenhor met uitwendige folie vensterflappen<br />

in bei<strong>de</strong> zijwan<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> een uitsteken<strong>de</strong> doorluchting zorgen.<br />

Tegelijkertijd <strong>de</strong>mpt het getinte vensterfolie het scherpe zonlicht en<br />

maakt <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent zo tot een aangename verblijfsruimte. Capri heeft<br />

standaard het nieuwe, frisse gordijn<strong>de</strong>ssin Bowline Grey. Daarnaast is<br />

het dak aan <strong>de</strong> binnenzij<strong>de</strong> <strong>voor</strong>zien van een patroon, waardoor eventueel<br />

dakvervuiling min<strong>de</strong>r zichtbaar is.<br />

De Capri Lux is een reismo<strong>de</strong>l vervaardigd van a<strong>de</strong>mend acryl dat zich<br />

zowel qua prijs als gewicht in een lichtere klasse bevindt. een goe<strong>de</strong><br />

keuze <strong>voor</strong> zowel <strong>de</strong> ervaren als <strong>de</strong> beginnen<strong>de</strong> kampeer<strong>de</strong>r.<br />

Capri Lux<br />

Isacryl<br />

260 g/m 2<br />

De Capri mo<strong>de</strong>llen kunnen ook dienen als zonluifel,<br />

omdat front- en zij<strong>de</strong>len uitneembaar zijn.<br />

nieuw<br />

Carbon<br />

X<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

Touring<br />

Zinox<br />

21


A B<br />

GorDijnen<br />

Casa<br />

Technische specificatie<br />

BAnDBreeDTe x<br />

DiePTe (CM)<br />

KLeurCoMBinATie<br />

Chalk<br />

340<br />

230<br />

GeBruiKSPerioDe Van het vroege <strong>voor</strong>jaar<br />

tot in <strong>de</strong> late herfst<br />

uiTneeMBAre/<br />

neerroLBAre DeLen<br />

Front en zij<strong>de</strong>len<br />

AAnTAL Deuren 4<br />

TenTDoeK isaTex<br />

B<br />

inSeCTenhor Aan bei<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>len<br />

SLiKrAnDen Binnen<br />

GorDijnen Casa<br />

VerAnDASTAnG V.<br />

neerGeroLDe DeLen •<br />

TenTFrAMe CarbonX glasfiber<br />

A<br />

eXTrA ACCeSSoireS Annex 220 aanbouw,<br />

eclipse speciale <strong>voor</strong>tentluifel<br />

Slate Coal<br />

Magnum is een <strong>de</strong>eltent met een hoogte van 240<br />

cm, geschikt <strong>voor</strong> caravanhoogtes tussen <strong>de</strong> 235 en<br />

250 cm.<br />

Magnum<br />

Magnum is een reisvrien<strong>de</strong>lijke <strong>de</strong>eltent, uitgerust met het extreem lichte<br />

CarbonX glasfiberframe. De grote Magnum tent is vanaf nu in isaTex met<br />

insectenhorren in bei<strong>de</strong> zijwan<strong>de</strong>n leverbaar. Magnum past ook uitstekend aan<br />

kleine caravans - en als er meer ruimte gewenst is, dan kan er een aanbouw<br />

en/of een <strong>voor</strong>zonluifel (eclipse) aan wor<strong>de</strong>n toegevoegd (accessoires).<br />

Makkelijk op te zetten<br />

Snelle reistent<br />

Past aan <strong>de</strong> meeste caravans<br />

Gelaagd materiaal<br />

Gering gewicht<br />

nieuw<br />

Touring<br />

IsaTex Carbon<br />

X<br />

A<br />

GorDijnen<br />

Frame<br />

Technische specificatie<br />

BAnDBreeDTe x<br />

DiePTe (CM)<br />

KLeurCoMBinATie<br />

Tweed<br />

260<br />

A<br />

TenTFrAMe CarbonX glasfiber<br />

B<br />

200<br />

Moonlight<br />

GeBruiKSPerioDe Van het vroege <strong>voor</strong>jaar<br />

tot in <strong>de</strong> late herfst<br />

B uiTneeMBAre/ Front<br />

neerroLBAre DeLen (verandastang: accessoire)<br />

AAnTAL Deuren 2<br />

TenTDoeK isacryl<br />

inSeCTenhor Aan een zij<strong>de</strong><br />

SLiKrAnDen Binnen<br />

GorDijnen Frame<br />

Minor Moonlight is een <strong>de</strong>eltent met een hoogte<br />

van 240 cm, geschikt <strong>voor</strong> caravanhoogtes tussen <strong>de</strong><br />

235 en 250 cm.<br />

Minor Moonlight<br />

het Minor mo<strong>de</strong>l wordt met CarbonX glasfiberframe geleverd waardoor<br />

<strong>de</strong> opbouw nog makkelijker wordt. het ruime uitzicht door het<br />

panoramaraam in het front en een insectenhor in <strong>de</strong> zijwand maakt<br />

hem tot een aangenaam on<strong>de</strong>rkomen <strong>voor</strong> twee.<br />

Tent <strong>voor</strong> twee<br />

Panoramaraam<br />

Past aan <strong>de</strong> meeste caravans<br />

A<strong>de</strong>mend materiaal<br />

Makkelijk op te zetten<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

Isacryl<br />

260 g/m 2<br />

Touring<br />

Carbon<br />

X<br />

23


Snowboy Lux<br />

wintertent van topklasse<br />

Polyester/PVC (on<strong>de</strong>rhoudsvrien<strong>de</strong>lijk)<br />

Deur in bei<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>len<br />

Ventilatiesysteem met ritssluitingen<br />

oersterk tentframe<br />

PVC<br />

Polyester<br />

Zinox<br />

Sterke materialen, een bijzon<strong>de</strong>re dakhelling die het opeenhopen van<br />

sneeuw <strong>voor</strong>komt, een extra bre<strong>de</strong> slikrand, een oersterk tentframe, flexibele<br />

afspanning en een raamfolie dat bestand is tegen extreme temperatuur on<strong>de</strong>r<br />

het vriespunt. Al <strong>de</strong>ze zaken zorgen er<strong>voor</strong> dat <strong>de</strong> isabella winter<strong>voor</strong>tent<br />

Snowboy zelfs tegen een krachtige sneeuwstorm is opgewassen.<br />

GorDijnen<br />

Firenze<br />

Technische specificatie<br />

BAnDBreeDTe x<br />

DiePTe (CM)<br />

B<br />

Marine<br />

240<br />

A<br />

KLeurCoMBinATie<br />

180<br />

GeBruiKSPerioDe het gehele jaar door<br />

AAnTAL Deuren 2<br />

TenTDoeK PVC/Polyester<br />

A<br />

SLiKrAnDen Buiten<br />

GorDijnen Firenze<br />

TenTFrAMe zinox-staalbuis frame<br />

B<br />

eXTrA ACCeSSoireS Tenthemel,<br />

winterzekeringsset<br />

B<br />

Grey<br />

Snowboy Lux is een <strong>de</strong>eltent met een hoogte van<br />

240 cm, geschikt <strong>voor</strong> caravanhoogtes tussen <strong>de</strong> 235<br />

en 250 cm.<br />

het gehele jaar kamperen<br />

het leven in een caravan tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> winter is een fantastische belevenis.<br />

Dankzij het comfort die <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne caravan tegenwoordig biedt,<br />

is winterkamperen geen vervelen<strong>de</strong> noch een kou<strong>de</strong> aangelegenheid.<br />

De <strong>voor</strong>tent dient als <strong>voor</strong>portaal, beschermt tegen <strong>de</strong> wind, en is een<br />

i<strong>de</strong>ale bergruimte <strong>voor</strong> uw ski-uitrusting. <strong>hier</strong> kunt u ook uw skikleding<br />

uittrekken zodat u geen sneeuw mee naar binnen neemt in <strong>de</strong> caravan.<br />

De speciale dakhelling laat <strong>de</strong> sneeuw beter afglij<strong>de</strong>n. <strong>hier</strong>door wordt<br />

een te zware belasting van <strong>de</strong> tentconstructie <strong>voor</strong>komen.<br />

De extra bre<strong>de</strong> naar buiten liggen<strong>de</strong> slikstrook is perfect geschikt<br />

<strong>voor</strong> sneeuwrijke gebie<strong>de</strong>n. De sneeuw vormt een hoop op <strong>de</strong><br />

slikrand en verhin<strong>de</strong>rt daardoor tocht binnen in <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent.<br />

All-year<br />

De raamfolie is tot min 24˚C vorstbestendig<br />

Bre<strong>de</strong> naar buiten liggen<strong>de</strong> slikstrook<br />

Speciale dakhelling <strong>voor</strong>komt het ophopen van sneeuw<br />

Dichtere aansluiting met <strong>de</strong> caravanwand<br />

Sterke, duurzame materialen<br />

25<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl


A B<br />

GorDijnen<br />

Casa<br />

BAnDBreeDTe x<br />

DiePTe (CM)<br />

KLeurCoMBinATie<br />

Chalk<br />

Technische specificatie<br />

UNI 420<br />

440<br />

B<br />

inSTeLBAre<br />

FronTVenTiLATie<br />

•<br />

SLiKrAnDen Buiten<br />

GorDijnen Casa<br />

VerAnDASTAnG V.<br />

neerGeroLDe DeLen •<br />

230<br />

GeBruiKSPerioDe het gehele jaar door<br />

uiTneeMBAre/<br />

neerroLBAre DeLen<br />

Front- en zij<strong>de</strong>len<br />

AAnTAL Deuren 3<br />

TenTDoeK isaTex<br />

Slate Coal<br />

TenTFrAMe zinox-staalbuis frame<br />

A<br />

eXTrA ACCeSSoireS Annex 220, <strong>de</strong>urmarkies,<br />

tenthemel,<br />

winterzekeringsset<br />

universal 420 is een <strong>de</strong>eltent met een hoogte van<br />

240 cm, geschikt <strong>voor</strong> caravanhoogtes tussen <strong>de</strong> 235<br />

en 250 cm.<br />

universal 420<br />

het nieuwe universal 420 mo<strong>de</strong>l is <strong>voor</strong> wat betreft <strong>de</strong>sign, functionaliteit<br />

en materialen verbeterd. het gelaag<strong>de</strong> materiaal maakt het schoonmaken<br />

nog eenvoudiger. in <strong>de</strong> zijwand kan een aanbouw <strong>voor</strong> meer ruimte of aan<br />

<strong>de</strong> ingang een <strong>de</strong>urmarkies met windbeschutting wor<strong>de</strong>n gemonteerd<br />

(accessoires). Bijzon<strong>de</strong>r prettig in <strong>de</strong> randseizoenen met wisselvallig weer.<br />

nieuw<br />

oersterk tentframe<br />

Kan het gehele jaar door wor<strong>de</strong>n gebruikt<br />

Knik in het dak / dakhelling<br />

naar buiten liggen<strong>de</strong> slikran<strong>de</strong>n<br />

uniek aansluitsysteem <strong>voor</strong> aan <strong>de</strong> caravan<br />

All-year<br />

GorDijnen<br />

Firenze<br />

Technische specificatie<br />

BAnDBreeDTe x<br />

DiePTe (CM)<br />

UNI 360 UNI 300<br />

KLeurCoMBinATie<br />

Sky Blue<br />

UNI 360 UNI 300<br />

380<br />

230<br />

320<br />

GeBruiKSPerioDe het gehele jaar door<br />

uiTneeMBAre/<br />

neerroLBAre DeLen Front<br />

AAnTAL Deuren 4<br />

TenTDoeK isacryl<br />

SLiKrAnDen Buiten<br />

GorDijnen Firenze<br />

VerAnDASTAnG V.<br />

neerGeroLDe DeLen •<br />

Tweed<br />

TenTFrAMe zinox-staalbuis frame<br />

eXTrA ACCeSSoireS Tenthemel,<br />

winterzekeringsset<br />

230<br />

De universal mo<strong>de</strong>llen zijn 240 cm hoge <strong>de</strong>eltenten,<br />

geschikt <strong>voor</strong> caravanhoogtes tussen <strong>de</strong> 235 en<br />

250 cm.<br />

universal 360 & 300<br />

IsaTex Zinox Isacryl<br />

295 g/m 2<br />

Kamperen in het <strong>voor</strong>jaar en <strong>de</strong> herfst wordt steeds populair<strong>de</strong>r. Deze<br />

drie mo<strong>de</strong>llen voldoen aan <strong>de</strong> eisen van elk jaargetij<strong>de</strong> <strong>voor</strong> wat betreft<br />

<strong>de</strong> duurzaamheid en stabiliteit en verlengen het kampeerseizoen<br />

aanmerkelijk <strong>voor</strong> <strong>de</strong> seizoenkampeer<strong>de</strong>r.<br />

De twee meegelever<strong>de</strong> steunstangen drukken <strong>de</strong> vastgenaai<strong>de</strong> sluitkussens<br />

zeer vast aan <strong>de</strong> caravanwand, zodat er geen kieren ontstaan.<br />

De bijzon<strong>de</strong>r bre<strong>de</strong> naar buiten liggen<strong>de</strong> slikrand is wel net zo plezierig<br />

als u het gehele jaar door gaat kamperen.<br />

Zinox Isacryl<br />

295 g/m 2<br />

uitgerust met een winterzekeringsset en een thermo<br />

tenthemel zijn <strong>de</strong>ze tenten ook in <strong>de</strong> winter een<br />

comfortabel on<strong>de</strong>rkomen. Bei<strong>de</strong> zijn als accessoire<br />

leverbaar (zie pagina 39).<br />

oersterk tentframe<br />

Kan het gehele jaar door wor<strong>de</strong>n gebruikt<br />

Knik in het dak / dakhelling<br />

naar buiten liggen<strong>de</strong> slikran<strong>de</strong>n<br />

uniek aansluitsysteem <strong>voor</strong> aan <strong>de</strong> caravan<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

All-year<br />

Zinox<br />

27


1<br />

2<br />

4 5<br />

3<br />

1. AnneX 300 - TALL (hoog)<br />

Past aan: Commodore Concept, Commodore royal & opus 300,<br />

alsme<strong>de</strong> enkele ou<strong>de</strong>re mo<strong>de</strong>llen.<br />

Bo<strong>de</strong>mmaat: 280 x 130 cm · Materiaal: Gelaagd polyester · Kan door<br />

mid<strong>de</strong>l van ritssluitingen aan het bestaan<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>el wor<strong>de</strong>n bevestigd ·<br />

Slikstroken, front<strong>de</strong>el met ventilatie, twee <strong>de</strong>uren, uitneembaar front.<br />

2. AnneX 250 - TALL (hoog)<br />

Past aan: Forum, Ambassador Moonlight, Capri, Capri Lux, alsme<strong>de</strong><br />

enkele ou<strong>de</strong>re mo<strong>de</strong>llen · Bo<strong>de</strong>mmaat: 230 x 130 cm<br />

AnneX 220 - TALL (hoog)<br />

Past aan: Penta Concept, Penta, Magnum en universal 420<br />

Bo<strong>de</strong>mmaat: 200 x 130 cm<br />

Materiaal: Gelaagd polyester · Kan door mid<strong>de</strong>l van ritssluitingen aan<br />

het bestaan<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>el wor<strong>de</strong>n bevestigd · Slikstroken, insectenhor met<br />

folie vensterflap en een <strong>de</strong>ur in het front.<br />

3. AnneX 300 - FuTure<br />

Past aan: Commodore Concept, Commodore royal & opus 300,<br />

alsme<strong>de</strong> enkele ou<strong>de</strong>re mo<strong>de</strong>llen · Bo<strong>de</strong>mmaat: 280 x 135 cm<br />

AnneX 250 - FuTure<br />

Past aan: Forum, Ambassador Moonlight, Capri, Capri Lux, alsme<strong>de</strong><br />

enkele ou<strong>de</strong>re mo<strong>de</strong>llen · Bo<strong>de</strong>mmaat: 230 x 135 cm<br />

AnneX 220 - FuTure<br />

Past aan: Penta Concept, Penta, Magnum en universal 420.<br />

Bo<strong>de</strong>mmaat: 200 cm x 135 cm<br />

Lichtgewicht aluminium stokken - makkelijker opbouw! · Materiaal:<br />

Gelaagd polyester · Kan door mid<strong>de</strong>l van ritssluitingen aan het bestaan<strong>de</strong><br />

zij<strong>de</strong>el wor<strong>de</strong>n bevestigd · Slikstroken, insectenhor met folie<br />

vensterflap aan bei<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>len · Binnentent met ventilatieopeningen aan<br />

bei<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>n wordt standaard bij <strong>de</strong> Future aanbouwen meegeleverd.<br />

Bij uw bestelling a.u.b. mo<strong>de</strong>l en bouwjaar van <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent opgeven.<br />

4. Scheidingswand <strong>voor</strong> <strong>de</strong> aanbouw<br />

Materiaal: Katoen · Bij uw bestelling a.u.b. <strong>voor</strong>tentmo<strong>de</strong>l opgeven.<br />

5. Binnentent<br />

Bo<strong>de</strong>mmaat: 200 cm x 130 cm (ruimte <strong>voor</strong> een klein tweepersoons<br />

luchtbed) · Materiaal: Katoen met een vaste PVC bo<strong>de</strong>m. · Binnentent<br />

kan ook in <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent wor<strong>de</strong>n aangebracht.<br />

Breid uw mogelijkhe<strong>de</strong>n uit<br />

Meer bergruimte of extra slaapplaatsen. iabella biedt verschillen<strong>de</strong> typen<br />

aanbouwen aan. De “Standard” mo<strong>de</strong>llen hebben bei<strong>de</strong> een maximale<br />

hoogte, terwijl het “Future” mo<strong>de</strong>l wat lager is en min<strong>de</strong>r tentstokken<br />

heeft, hetgeen het opbouwen aanmerkelijk makkelijker maakt.<br />

A<br />

B C<br />

handige hulpmid<strong>de</strong>len<br />

A.<br />

iSAFiX stangklemmen. rust <strong>hier</strong>mee uw CarbonX<br />

frame uit! het nieuwe isaFix is eenvoudig aan te<br />

brengen aan alle isabella tentframes en vervangt<br />

telescoopverbindingen en vleugelmoeren. het makkelijk<br />

en efficiënt afspannen van <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent wordt<br />

nu een fluitje van een cent.<br />

B.<br />

FiXon ii - schroefloos dakstang oog. wordt bij<br />

alle isabella <strong>voor</strong>tenten en zonluifels meegeleverd.<br />

Maakt, ongeacht het type caravan, het optimaal<br />

plaatsen van <strong>de</strong> dakstangen mogelijk en bevor<strong>de</strong>rt<br />

zo een betere afspanning en daardoor een vermin<strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

slijtage.<br />

C.<br />

herCuLeS Twin - het ultieme gereedschap<br />

(accessoire) <strong>voor</strong> het afspannen van <strong>de</strong> tentframe.<br />

in een handomdraai te gebruiken en zon<strong>de</strong>r enige<br />

krachtsinspanning! instelbaar 22-26 mm.<br />

Gepatenteerd.<br />

Stabiele constructie<br />

Carbon-X glasfiber frame Zinox staalbuis frame<br />

Carbon<br />

X<br />

Dit unieke tentframe is ontwikkeld in samenwerking met <strong>de</strong> fabrikant<br />

exel. het met koolvezels versterkte glasfiber frame is bijzon<strong>de</strong>r geschikt<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> rondtrekken<strong>de</strong> caravanner, maar ook <strong>voor</strong> <strong>de</strong> seizoenkampeer<strong>de</strong>r,<br />

omdat het licht en volledig corrosievrij is. Alle CarbonX tentframes<br />

wor<strong>de</strong>n met isaFix stangklemmen geleverd. Door <strong>de</strong> ingebouw<strong>de</strong> isaFix<br />

behoudt elke stang zijn positie. na één druk op <strong>de</strong> handgreep verraadt<br />

een zachte “klik” dat isaFix <strong>de</strong> stang geborgd heeft. ongeacht<br />

temperatuur of spanning ervaart u door één druk op <strong>de</strong><br />

handgreep een volledige zekere stop.<br />

1. Glas- en koolvezels in<br />

lengterichting<br />

2. Kruislingse wikkeling<br />

3. Glasvezels in <strong>de</strong><br />

lengterichting<br />

4. Kruislingse wikkeling<br />

(met <strong>de</strong> klok mee)<br />

5. Kruislingse wikkeling<br />

(tegen <strong>de</strong> klok in)<br />

6. Beschermen<strong>de</strong> laklaag<br />

Tentframes<br />

het zinox staalbuis frame bestaat uit iSo gecertificeerd hoogwaardig<br />

staal. het frame heeft zowel in- als uitwendig een heetzink-behan<strong>de</strong>ling<br />

gekregen <strong>voor</strong> een extra lange levensduur en<br />

een optimale mechanische belastbaarheid. Door zijn bijzon<strong>de</strong>re<br />

sterkte is het zinox staalbuis frame bij uitstek geschikt <strong>voor</strong> het<br />

seizoenkamperen. het wordt bij alle universal mo<strong>de</strong>llen en wintertenten<br />

meegeleverd, omdat het kamperen in het naseizoen<br />

met weersomstandighe<strong>de</strong>n zoals storm en sneeuwval hoge<br />

eisen stelt aan <strong>de</strong> stabiliteit van <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent.<br />

OPBOUW VAN EEN CARBON-X STANG OPBOUW VAN EEN ZINOX-STAALBUIS STANG<br />

1. Doorzichtige lak 4. Aluminium/zink<br />

2. Aluminium/zink<br />

3. Staal<br />

5. Transparante lak<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

Zinox<br />

29


B<br />

L<br />

C<br />

A<br />

P<br />

R<br />

F<br />

D<br />

Kwaliteit openbaart<br />

zich in het <strong>de</strong>tail<br />

E<br />

we herkennen het allemaal: het zijn <strong>de</strong> “extra’s” die <strong>de</strong> kwaliteit van een hoogwaardig<br />

product bepalen. wij noemen u enkele <strong>de</strong>tails die isabella <strong>voor</strong>tenten tot<br />

I<br />

H<br />

N<br />

een klasse apart maken...<br />

J<br />

M<br />

K<br />

Q<br />

O<br />

G<br />

1 2 3<br />

Materiaal en<br />

Materiaalgewicht (g/m<br />

A<br />

J<br />

B<br />

K<br />

C<br />

L<br />

D<br />

M<br />

E<br />

N<br />

F<br />

O<br />

G<br />

P<br />

H<br />

Q<br />

I<br />

R 31<br />

2 Details en materialen<br />

A. Typhoon stormlijnen wor<strong>de</strong>n bij enkele mo<strong>de</strong>llen<br />

standaard meegeleverd.<br />

B. DropStop afdichtringen zijn geschikt <strong>voor</strong> alle<br />

ogen in het dak.<br />

C. Dankzij <strong>de</strong> standaard meegelever<strong>de</strong> Fixon ii<br />

schroefloze dakstangogen <strong>voor</strong> aan <strong>de</strong> caravanwand,<br />

laten <strong>de</strong> dakstangen van <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent of<br />

zonluifel zich moeiteloos plaatsen.<br />

D. Min<strong>de</strong>r slijtage door extra krachtige versterkingsstukken<br />

(op sommige plekken zelfs dubbel).<br />

E. Alle isabella <strong>voor</strong>tenten zijn <strong>voor</strong>zien van <strong>de</strong>urbin<strong>de</strong>rs<br />

met drukknopen.<br />

F. ophanging van gordijnen. isabella heeft een<br />

speciaal systeem ontwikkeld <strong>voor</strong> het makkelijk<br />

ophangen en afhalen van gordijnen.<br />

Details en materialen<br />

G. uiterst duurzame en veerkrachtige isaFlex rubber<br />

tentringen behoren standaard bij alle isabella<br />

Sterke, slijtvaste materialen<br />

Doordachte, bruikbare <strong>de</strong>tails<br />

<strong>voor</strong>tenten en luifels.<br />

H. De gelaste raamsponningen aan <strong>de</strong> binnenzij<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong> vensters bevor<strong>de</strong>ren <strong>de</strong> duurzaamheid en<br />

1. in alle isabella <strong>voor</strong>tenten met front- en zij<strong>de</strong>len van<br />

Acryl wordt door en door gekleurd (d.w.z. tot in <strong>de</strong><br />

exclusieve afwerking<br />

weer en wind bestendig<br />

Functioneel<br />

eenvoudige opbouw<br />

<strong>voor</strong>komen vervuiling.<br />

I. De variabele aansluitdriehoek met extra passtrook<br />

zorgt er<strong>voor</strong> dat <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent praktisch aan elk<br />

type caravan past.<br />

J. De exclusieve opberg- en transporttas <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>voor</strong>tent alsme<strong>de</strong> het foedraal <strong>voor</strong> <strong>de</strong> tentstok-<br />

vezels gekleurd), structuur geweven materiaal in een<br />

krachtige kwaliteit gebruikt – wij noemen het isacryl.<br />

isacryl beschikt door <strong>de</strong>ze kleurbehan<strong>de</strong>ling over <strong>de</strong><br />

hoogst bereikbare lichtechtheid. het dichte weefsel en<br />

<strong>de</strong> intensieve impregnering verhin<strong>de</strong>ren het binnenken<br />

en haringen zijn standaard. Alle isabella<br />

<strong>voor</strong>tenten wor<strong>de</strong>n met gordijnen, caravan-tochtstrook<br />

en standaard wielkastaf<strong>de</strong>kking met drukdringen<br />

van water. isacryl is echter tegelijkertijd ook<br />

een a<strong>de</strong>mend materiaal dat <strong>voor</strong> het beste binnenknopen,<br />

alsme<strong>de</strong> een uitvoerige gebruiksaanwijzing<br />

en ge<strong>de</strong>tailleer<strong>de</strong> tentframe afbeelding<br />

klimaat in <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent zorgt.<br />

geleverd.<br />

2. in <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> Concept mo<strong>de</strong>llen, Magnum en universal<br />

K. in alle afspanringen zijn inwendige PVC versterking<br />

genaaid om <strong>de</strong> trekkracht van <strong>de</strong> rubberen<br />

spanners probleemloos te weerstaan.<br />

420, is <strong>voor</strong> het front en <strong>de</strong> zij<strong>de</strong>len een sterk gelaagd<br />

polyestermateriaal met een aantrekkelijk structuurop-<br />

L. een speciale snit in <strong>de</strong> dakrondingen minimalipervlak<br />

gebruikt. Dit materiaal werd in samenwerking<br />

seert vouwen in het dak en vereenvoudigt het<br />

afspannen van <strong>de</strong> tent.<br />

met een <strong>voor</strong>aanstaan<strong>de</strong> europese textielfabrikant<br />

M. Aan <strong>de</strong> PVC stormafspanningsdriehoek kunnen<br />

exclusief <strong>voor</strong> isabella ontwikkeld - wij noemen het<br />

<strong>de</strong> isaLink stormlijnen wor<strong>de</strong>n bevestigd, zodat<br />

isaTex. De <strong>voor</strong><strong>de</strong>len van isaTex zijn on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re dat<br />

<strong>de</strong> tent optimaal bestand is tegen krachtige wind.<br />

het uiterst slijtvast en (niet op <strong>de</strong> laatste plaats) heel<br />

N. De stevige, afge<strong>de</strong>kte ritssluitingen laten absoluut<br />

geen regenwater doordringen.<br />

)<br />

on<strong>de</strong>rhoudsvrien<strong>de</strong>lijk is, omdat het materiaal mak-<br />

O. De naar binnen liggen<strong>de</strong> tochtstrook verhin<strong>de</strong>rt<br />

Dak (A) · Doek (B)·Sokkel (C) A B B+C B A A B C A C<br />

kelijk afwasbaar is.<br />

het tochten in <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent. Als het tapijt over <strong>de</strong><br />

PenTA ConCePT 240 285<br />

tochtstrook wordt gelegd, kan <strong>de</strong> wind van buiten<br />

PenTA 295 285 380<br />

3. in alle isabella <strong>voor</strong>tenten wordt <strong>voor</strong> het dak een<br />

geen kant uit. Tegelijkertijd wordt <strong>hier</strong>mee <strong>de</strong><br />

juiste rek van <strong>de</strong> rubberen spanners bereikt.<br />

P. Voor een goe<strong>de</strong> ventilatie en het reduceren<br />

van con<strong>de</strong>nswater is in alle isabella <strong>voor</strong>tenten<br />

gezorgd. ook insectenhorren bij diverse typen<br />

dragen daartoe bij.<br />

Q. Door het voetje van <strong>de</strong> staan<strong>de</strong>r te plaatsen in<br />

het regelsnoer, verkrijgt <strong>de</strong> tent een gelijkmatige<br />

afspanning en wordt slijtage <strong>voor</strong>komen.<br />

R. De met een automaat genaai<strong>de</strong> daknaad is<br />

<strong>voor</strong>zien van een dubbele zoom en is 100% nauwkeurig<br />

geplaatst.<br />

ForuM<br />

CoMMoDore<br />

CoMMoDore roYAL<br />

oPuS 300<br />

AMBASSADor ConCePT<br />

AMBASSADor MoonLiGhT<br />

CAPri<br />

CAPri LuX<br />

MAGnuM & uniVerSAL 420<br />

Minor<br />

uniVerSAL 360, 300<br />

SnowBoY LuX<br />

Sun BLue<br />

240<br />

240<br />

240<br />

195<br />

240<br />

240<br />

240<br />

195<br />

195<br />

295<br />

295<br />

295<br />

260<br />

260<br />

260<br />

295<br />

285<br />

285<br />

285<br />

285<br />

285<br />

285<br />

285<br />

285<br />

325 335<br />

350<br />

350<br />

520<br />

380<br />

380<br />

380<br />

380<br />

380<br />

380<br />

380<br />

krachtige, acrylaat gelaagd polyesterdoek gebruikt dat<br />

ter verhin<strong>de</strong>ring van het aankoeken van vuil met een<br />

laklaag is afgewerkt. het dakdoek is volledig geïmpregneerd<br />

en met kapna<strong>de</strong>n gestikt, zodat het bestand<br />

is tegen <strong>de</strong> zwaarste vorm van neerslag. De binnenzij<strong>de</strong><br />

is <strong>voor</strong>zien van een patroon, waardoor er in het interieur<br />

een gezellige sfeer ontstaat. Tegelijkertijd wor<strong>de</strong>n<br />

onreinhe<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> buitenzij<strong>de</strong> min<strong>de</strong>r zichtbaar.<br />

100%<br />

polyester<br />

100% acryl<br />

65% polyester<br />

35% PVA<br />

28% polyester<br />

72% PVC<br />

23% polyester<br />

77% PVC<br />

20% polyester<br />

80% PVC<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl


A B<br />

uitrusting en <strong>de</strong>tails<br />

A. een zij<strong>de</strong>el (accessoire) <strong>voor</strong> <strong>de</strong> eclipse wordt eenvoudig<br />

met klikprofielen aan het frame gemonteerd.<br />

het zij<strong>de</strong>el is zowel links als rechts te gebruiken. het<br />

zij<strong>de</strong>el is niet geschikt <strong>voor</strong> <strong>de</strong> eclipse Magnum of bij<br />

bevestiging van <strong>de</strong> eclipse direct aan <strong>de</strong> caravan.<br />

B. Tectum Pro is een revolutionaire nieuw koppelingssysteem<br />

dat het verbin<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> tentstokken<br />

vereenvoudigt (met één simpele klik).<br />

C. De F-Link wordt aan <strong>de</strong> dakstang van <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent<br />

bevestigd.<br />

B C<br />

Technische specificatie<br />

DiePTe (CM) 225 / Magnum: 216<br />

GrooTTe VAn - ToT G14-G21<br />

TYPe Voortentluifel<br />

MATeriAAL isaLite<br />

TenTSToKKen CarbonX met Tectum Pro<br />

systeem en F-Link<br />

ACCeSSoire zij<strong>de</strong>el (links/rechts), niet<br />

<strong>voor</strong> mo<strong>de</strong>l Magnum<br />

eclipse<br />

isabella presenteert een nieuw type <strong>voor</strong>tentluifel: De eclipse. Gebruikersvrien-<br />

<strong>de</strong>lijkheid staat daarbij <strong>voor</strong>op: <strong>de</strong> luifel wordt bevestigd aan <strong>de</strong> meegelever<strong>de</strong><br />

CarbonX tentstokken die <strong>voor</strong>zien zijn van nieuwe elementen, waardoor <strong>de</strong>ze<br />

probleemloos aan <strong>de</strong> dakstangen van <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent geklikt kunnen wor<strong>de</strong>n. het<br />

doek zelf wordt met het aangenaai<strong>de</strong> klittenband bevestigd. Snel en makkelijk.<br />

nieuw<br />

Voortentluifel<br />

IsaLite Carbon<br />

X<br />

eenvoudig, licht tentstoksysteem<br />

revolutionair koppelingselement<br />

Makkelijke, gebruikersvrien<strong>de</strong>lijke montage<br />

Past aan alle isabella <strong>voor</strong>tenten vanaf 2000<br />

(m.u.v. <strong>de</strong> Penta mo<strong>de</strong>llen)<br />

A<br />

Details<br />

A.<br />

De zonluifel is met afspanogen aan <strong>de</strong> <strong>voor</strong>ste<br />

hoeken uitgerust, om <strong>de</strong> stabiliteit nog extra te<br />

verhogen.<br />

B.<br />

een kanaal met ritssluitingen aan <strong>de</strong> zijstaan<strong>de</strong>rs<br />

zorgt <strong>voor</strong> een strakke stand van <strong>de</strong> luifel, zodat<br />

<strong>de</strong>ze niet in <strong>de</strong> wind “flad<strong>de</strong>rt”.<br />

Technische specificatie<br />

DiePTe (CM) 250<br />

oMLooPMAAT<br />

(A-MAAT) VAn T/M (CM) 800-1175<br />

TYPe zonluifel<br />

MATeriALe isaLite<br />

STAnDAArD zij<strong>de</strong>el (rechts en links)<br />

TenTFrAMe naar keuze<br />

CarbonX glasfiber- of<br />

zinox-staalbuis tentframe<br />

Sun Blue<br />

we hou<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> zon, maar op hete dagen is een beetje schaduw best<br />

wel zo aangenaam. en soms is ook een windscherm welkom. De Sun Blue<br />

zonluifel voldoet met zijn twee meegelever<strong>de</strong> inritsbare zij<strong>de</strong>len aan bei<strong>de</strong><br />

wensen. het kanaal met ritssluitingen rond <strong>de</strong> zijstaan<strong>de</strong>rs zorgt er<strong>voor</strong> dat<br />

<strong>de</strong> luifel niet in <strong>de</strong> wind “flad<strong>de</strong>rt”.<br />

Zonluifel<br />

IsaLite Carbon Zinox<br />

X<br />

rechter en linker zij<strong>de</strong>el zijn standaard meegeleverd<br />

Kanaal met ritssluitingen rond <strong>de</strong> zijstaan<strong>de</strong>rs<br />

Afspanogen <strong>voor</strong> bevestiging van scheerlijnen<br />

on<strong>de</strong>rhoudsvrien<strong>de</strong>lijk materiaal<br />

Frisse zomerkleuren<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

33


A<br />

B<br />

uitrusting en <strong>de</strong>tails<br />

A. Voor meer wind- en zonbescherming kan een<br />

front<strong>de</strong>el van gaasdoek wor<strong>de</strong>n aangebracht (accessoire).<br />

het gaasdoek heeft aan <strong>de</strong> buitenzij<strong>de</strong> een<br />

zonreflecterend oppervlak, terwijl u van binnenuit vrij<br />

naar buiten kunt kijken. het front<strong>de</strong>el van gaasdoek<br />

is in diverse breedtes leverbaar en kan ook aan <strong>de</strong><br />

meeste uitdraailuifels wor<strong>de</strong>n gebruikt.<br />

B. Voor extra bescherming kan een linker of rechter<br />

zij<strong>de</strong>el van gaasdoek gekocht wor<strong>de</strong>n (accessoire).<br />

het zij<strong>de</strong>el is met bevestigingsmateriaal uitgerust.<br />

C. het zij<strong>de</strong>el wordt geleverd met Fixon beslag en<br />

het “Tectum” systeem. Dit systeem bestaat uit een<br />

dakstang met een multikoppeling <strong>voor</strong> een snelle en<br />

eenvoudige montage.<br />

Technische specificatie<br />

DiePTe (CM) 200<br />

BreeDTeS 500, 400, 360, 300 of<br />

240 cm<br />

TYPe reiszonluifel<br />

MATeriAAL isaLite<br />

TenTSToKKen Krachtig CarbonX glasfiber<br />

(bij <strong>de</strong> breedtes 240 /<br />

300 cm: 2 stuks, bij <strong>de</strong><br />

breedtes 360, 400 en 500<br />

cm: 3 stuks)<br />

C<br />

Shadow<br />

De Shadow beschikt over tal van gebruiksmogelijkhe<strong>de</strong>n en is in 5<br />

breedtes leverbaar. De kleinste uitvoering kan met behulp van een<br />

dubbelprofiel bij <strong>de</strong> meeste isabella <strong>voor</strong>tenten ook als zijmarkies<br />

wor<strong>de</strong>n gemonteerd. Voor meer wind- en zonbescherming kan een<br />

front<strong>de</strong>el en/of zij<strong>de</strong>el van gaasdoek wor<strong>de</strong>n aangeschaft (accessoire).<br />

Reiszonluifel<br />

IsaLite Carbon<br />

X<br />

zeer snelle opbouw<br />

Verkrijgbaar in vijf breedtes<br />

ook als zijmarkies in <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent te gebruiken<br />

Front- en zij<strong>de</strong>el van gaasdoek (accessoire)<br />

Licht, gelaagd materiaal<br />

Windschermen<br />

Alle isabella windschermen wor<strong>de</strong>n standaard geleverd<br />

met staan<strong>de</strong>rs en bovenleggers, scheerlijnen,<br />

haringen en het Stabilo-grondanker-systeem.<br />

A. Crystal vier<strong>de</strong>lig. Maat: 460 x 120 cm · Materiaal:<br />

PVC / gaasmateriaal · Kleur: tweed · Standaard:<br />

CarbonX stokken.<br />

B. Armour vier<strong>de</strong>lig. Maat: 460 x 120 cm · Materiaal:<br />

gelaagd polyster / gaasmateriaal · Kleur: antraciet<br />

· Standaard: CarbonX stokken.<br />

C. Sun drie<strong>de</strong>lig. Maat: 460 x 130 cm · Kleur: grijs ·<br />

Materiaal: gelaagd polyester · Standaard: zinox<br />

staalbuis stokken.<br />

D. Acryl drie<strong>de</strong>lig. Maat: 460 x 130 cm · Kleur: tweed<br />

· Materiaal: acryl · Standaard: zinox staalbuis<br />

stokken.<br />

E. Flex drie<strong>de</strong>lig. · Basismaat: 460 x 140 cm · Kleur:<br />

staalblauw / ijsblauw · Materiaal: gelaagd polyester<br />

· Standaard: zinox staalbuis stokken.<br />

F. extra scherm<strong>de</strong>len <strong>voor</strong> Flex. het basismo<strong>de</strong>l kunt<br />

u grenzeloos uitbrei<strong>de</strong>n met diverse scherm<strong>de</strong>len<br />

(accessoires). · Deel als mid<strong>de</strong>n<strong>de</strong>el van het<br />

basismo<strong>de</strong>l (2), met een diagonaal venster (3, 5)<br />

of van gelaagd polyester (4) · Maat: 154 x 140 cm ·<br />

Standaard: zinox staalbuis stokken.<br />

het Stabilo-grondankersystem<br />

bestaat uit<br />

losse grondpennen en<br />

driehoekige voetplaten.<br />

het systeem garan<strong>de</strong>ert<br />

een volledige stabiliteit<br />

en wordt bij alle isabella<br />

windschermen meegeleverd.<br />

het Stabilo-grondanker-systeem<br />

is eveneens los verkrijgbaar en kan ook<br />

gebruikt wor<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> <strong>de</strong> staan<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent.<br />

A<br />

C<br />

E<br />

B<br />

D<br />

F<br />

2<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

4<br />

3<br />

5


A<br />

A. nieuw! exclusieve gestoffeer<strong>de</strong> stoelkussens van<br />

sterk acryl, passend in <strong>de</strong> meeste kampeerstoelen.<br />

Door <strong>de</strong> dwars verlopen<strong>de</strong> na<strong>de</strong>n zijn <strong>de</strong> stoelkussens<br />

flexibel en tevens makkelijk op te rollen<br />

waardoor <strong>de</strong>ze ruimtebesparend kunnen wor<strong>de</strong>n<br />

opgeborgen. Kleuren: zand, steen en blauw, afgestemd<br />

op <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tenten. Maat: 120 x 48,5 cm.<br />

B. De luxe isabella fleece <strong>de</strong>ken heeft een zachte<br />

binnenzij<strong>de</strong> en een buitenzij<strong>de</strong> van wildle<strong>de</strong>r look.<br />

De <strong>de</strong>ken meet 180 x 130 cm en is vervaardigd van<br />

vuilafstotend microvezel materiaal met omgestikte<br />

ran<strong>de</strong>n.<br />

C. Glad<strong>de</strong> lampenkap <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent is in drie <strong>de</strong>ssins<br />

leverbaar: ilumi (geheel rechts op <strong>de</strong> pagina),<br />

Frame en hyacint. Tafelkle<strong>de</strong>n van isabella hebben<br />

een vuil- en waterafstotend oppervlak. Dessins:<br />

Frame en hyacint. Maat: 110 x 160 cm.<br />

B<br />

De finishing touch…<br />

Bijpassen<strong>de</strong> toebehoren<br />

isabella voert een groot assortiment bijpassen<strong>de</strong> tex-<br />

tielproducten die ertoe bijdragen <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent tot een<br />

uitnodigen<strong>de</strong>, gezellige oase te maken. Daarnaast<br />

biedt isabella een breed programma praktische,<br />

functionele accessoires <strong>voor</strong> nog meer kampeercomfort<br />

tij<strong>de</strong>ns uw vakantie.<br />

C<br />

Stoelkussens, tafelkle<strong>de</strong>n, lampenkappen<br />

organizer<br />

raam- en <strong>de</strong>urmarkiezen<br />

winterzekeringsset<br />

en nog heel veel meer...<br />

LAMPenKAPPen en TAFeLKLeDen:<br />

Frame<br />

hyacinth<br />

Lampenkap ilumi<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

Toebehoren<br />

37


A<br />

A. Met <strong>de</strong> organizer Tall (hoog) krijgen alle kleine zaken een eigen<br />

plekje en blijven ze tevens on<strong>de</strong>r handbereik. het materiaal bestaat<br />

uit gelaagd polyester met diverse vakken die <strong>voor</strong>zien zijn van<br />

transparante folie opdat <strong>de</strong> inhoud zichtbaar is. De organizer Tall<br />

wordt met ThermoFix beslag aan <strong>de</strong> Fixon pees bevestigd. Maten:<br />

B 80 x h 215 cm.<br />

B. Toporganizer is een praktisch bagagenet dat op een willekeurige<br />

plek aan een dwarsstang (eventueel extra aanschaf) kan wor<strong>de</strong>n<br />

bevestigd. het verstelbare net is vervaardigd van zwart polyester<br />

weefsel en heeft een draagvermogen van 5 kilo. een i<strong>de</strong>ale opbergplek<br />

<strong>voor</strong> allerlei dingen die u bij <strong>de</strong> hand wilt hebben, zoals<br />

zonnecrème, handdoek, speelkaarten, etc.<br />

C. De organizer Low (laag) is een praktisch en handig opbergsysteem<br />

<strong>voor</strong> bij<strong>voor</strong>beeld tijdschriften, schoenen en diverse kleine<br />

zaken. hij wordt eenvoudig aan <strong>de</strong> caravanwand aangebracht en is<br />

vervaardigd van gelaagd polyester.<br />

D. een stormzekeringsset zekert <strong>voor</strong>tenten uitstekend tij<strong>de</strong>ns krachtige<br />

windvlagen en <strong>voor</strong>komt het verslijten van het tentdak. Sterke<br />

stormban<strong>de</strong>n. Kan ook aan <strong>de</strong> binnenkant bevestigd wor<strong>de</strong>n.<br />

E. Alpha 123 tentreiniger verhelpt watervlekken, algen, en reinigt<br />

daken en tent<strong>de</strong>len. Daarna is het impregneren met AquaTex aan<br />

te bevelen.<br />

B<br />

C<br />

F. AquaTex impregnering. Leverbaar als spray of vloeibaar<br />

in 2,5 liter kannen. het is raadzaam om <strong>de</strong> tent <strong>voor</strong> het<br />

impregneren eerst te reinigen met Alpha 123. AquaTex<br />

dient als vochtafstotend mid<strong>de</strong>l <strong>voor</strong> <strong>de</strong> tent, maar kan<br />

ook in <strong>de</strong> tentrail wor<strong>de</strong>n gesproeid, waardoor <strong>de</strong><br />

tentpees makkelijker door <strong>de</strong> rail glijdt.<br />

G. isabella haringtrekker. Met dit kleine werktuig<br />

(accessoire) trekt u snel en moeiteloos <strong>de</strong><br />

haringen uit <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m. een i<strong>de</strong>aal hulpmid<strong>de</strong>l<br />

bij het afbreken van <strong>de</strong> tent.<br />

H. hercules Twin - het ultieme<br />

hulpwerktuig (accessoire) <strong>voor</strong> het<br />

afspannen van het tentframe. in een<br />

handomdraai en zon<strong>de</strong>r extra kracht<br />

te gebruiken! instelbaar 22-26 mm.<br />

Gepatenteerd.<br />

D<br />

Breed accessoireprogramma<br />

F<br />

H G<br />

E<br />

Met <strong>de</strong> Band-it Softgrip<br />

handgreep monteert<br />

u snel en eenvoudig <strong>de</strong><br />

raammarkiezen. Band-it<br />

is van onverwoestbaar<br />

materiaal vervaardigd,<br />

dat <strong>de</strong> handgrepen van<br />

<strong>de</strong> caravan niet beschadigt.<br />

ook afzon<strong>de</strong>rlijk<br />

verkrijgbaar <strong>voor</strong> het<br />

toepassen op alle ou<strong>de</strong>re<br />

raammarkies stangen.<br />

J. raammarkies met zonnefilter, houdt het zonlicht<br />

tegen terwijl u vrij zicht naar buiten behoudt. De<br />

markies is in twee breedtes leverbaar: 190 cm of<br />

215 cm in <strong>de</strong> kleur antraciet. het meegelever<strong>de</strong><br />

frame is makkelijk te plaatsen en past op praktisch<br />

elke caravan. Met het nieuwe Band-it Softgriphandgreep<br />

systeem is <strong>de</strong> raammarkies snel en<br />

eenvoudig aan te brengen.<br />

K. De raammarkies van gelaagd polyester heeft een<br />

breedte van 190 cm en is in twee kleurcombinaties<br />

leverbaar: Grijs met een <strong>voor</strong>zij<strong>de</strong> in marine of antraciet.<br />

De Markies heeft een eenvoudig frame dat<br />

op praktisch elke caravan past en is uitgerust met<br />

het nieuwe Band-it Softgrip-handgreep systeem.<br />

L. Aluminium regengoten met afvoer. Voor het monteren<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> zijmarkiezen van <strong>de</strong> meeste mo<strong>de</strong>llen;<br />

<strong>voor</strong>komt dat vuil en water langs <strong>de</strong> zij<strong>de</strong>len<br />

stromen. in 300, 350 of 400 cm lengte leverbaar.<br />

M. nieuw! Scheidingswand van gelaagd polyester<br />

en <strong>voor</strong>zien van twee ramen. Leverbaar in twee<br />

groottes die passen in alle isabella <strong>voor</strong>tenten met<br />

een diepte van 250 of 300 cm. het aanbrengen<br />

van gordijnen d.m.v. gordijnklemmen direct aan <strong>de</strong><br />

scheidingswand is mogelijk (extra accessoire).<br />

N. nieuw! een zij<strong>de</strong>el van gaas <strong>voor</strong> montage aan <strong>de</strong><br />

zijdakstang. Dit maakt het mogelijk het bestaan<strong>de</strong><br />

zij<strong>de</strong>el in het geheel te vervangen door een insectenhor<br />

over <strong>de</strong> volle breedte. een echte uitkomst<br />

in een warm klimaat waar goe<strong>de</strong> doorluchting<br />

een must is. het zij<strong>de</strong>el van gaas is leverbaar <strong>voor</strong><br />

tenten met een zijdiepte van 3 of 2,50 m.<br />

O. een binnenhemel minimaliseert <strong>de</strong> con<strong>de</strong>nsvorming.<br />

Aan te bevelen <strong>voor</strong> het kamperen in het<br />

<strong>voor</strong>- en naseizoen. Montage met ThermoFix<br />

beslag. Leverbaar <strong>voor</strong> alle universal mo<strong>de</strong>llen en<br />

wintertenten.<br />

P. een <strong>de</strong>urmarkies beschermt <strong>de</strong> toegangs<strong>de</strong>ur<br />

tegen wind en is leverbaar in bijpassen<strong>de</strong> kleuren<br />

van <strong>de</strong> isabella <strong>voor</strong>tenten (afbeelding links Ambassador<br />

Moonlight, rechts Penta).<br />

Q. Als u gaat van winterkamperen, ra<strong>de</strong>n wij u een<br />

winterzekeringsset aan, die uw <strong>voor</strong>tent en het<br />

frame tegen grote sneeuwmassa’s beschermt. het<br />

bestaat uit twee extra dakstangen, Fixon ii en drie<br />

steunstangen (blauw gemerkt). Leverbaar <strong>voor</strong> alle<br />

universal mo<strong>de</strong>llen en <strong>de</strong> wintertenten.<br />

J K<br />

M<br />

N<br />

P P Q<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

L<br />

O


iSABeLLA-Line<br />

nieuw! PreMiuM<br />

BohuSLÄn PLuS<br />

nieuw! BASiC<br />

eCo<br />

FrienDLY<br />

VerY<br />

CoMForTABLe<br />

CuTS w/o<br />

FrAYinG<br />

wATer<br />

reSiSTAnT<br />

FLAMe<br />

reTArDAnT<br />

eASY<br />

To hAnDLe<br />

Low<br />

weiGhT<br />

hiGh<br />

DeSiGn<br />

Glitter 2,5-3,0-3,5 m<br />

navy 2,5-3,0 m<br />

Coal 2,5-3,0-3,5 m<br />

Dis 2,5-3,0 m<br />

Trut 2,5-3,0 m<br />

Mussla 2,5-3,0 m<br />

Vik 2,5-3,0 m<br />

hALLAnD <strong>voor</strong> zonluifels en markiezen<br />

Storm 2,5 m<br />

uV<br />

reSiSTAnT<br />

eASY<br />

To CLeAn<br />

Grey 2,5 m<br />

isabella - ma<strong>de</strong> by Bolon<br />

in samenwerking met Bolon hebben wij een uitgebrei<strong>de</strong> collectie<br />

<strong>voor</strong>tenttapijt ontworpen. Alle tapijten zijn vervaardigd van een soepel<br />

geweven combinatie van een met PVC omwon<strong>de</strong>n nylon draad en is in<br />

een warmtepers nabehan<strong>de</strong>ld. het tapijt is zon<strong>de</strong>r te rafelen op maat<br />

te snij<strong>de</strong>n.<br />

Campingtapijt<br />

isabellaLine - uniek <strong>de</strong>ssin exclusief <strong>voor</strong> isabella<br />

Premium - nieuw! Chique <strong>de</strong>ssin in <strong>de</strong> topklasse<br />

Bohuslän Plus - grote keuze in <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>nprijs klasse<br />

Basic - nieuw! economietapijt in <strong>de</strong> topklasse<br />

halland - Speciale open poriën tapijt<br />

A<br />

Laag op laag<br />

A.<br />

eerst legt u GroundCover als on<strong>de</strong>rlaag uit om vuil<br />

tegen te gaan.<br />

Daarna brengt u isabellaFloor aan in <strong>de</strong> gehele <strong>voor</strong>tent.<br />

Voor <strong>de</strong> ingangen zijn drempels en hoekstukken<br />

verkrijgbaar.<br />

een ComfortCarpet houdt warmte vast, is zacht en<br />

heeft een aangenaam loopcomfort.<br />

Tenslotte wordt het fraaie <strong>voor</strong>tenttapijt aangebracht,<br />

dat nu makkelijk schoon te hou<strong>de</strong>n is.<br />

isabellaFloor heeft een vernuftig verbindingssysteem.<br />

De verschillen<strong>de</strong> typen drempels en hoekstukken die<br />

<strong>voor</strong> isabellaFloor leverbaar zijn, geven <strong>de</strong> vloer een<br />

fraaie finishing touch.<br />

Comfortabele on<strong>de</strong>rlagen<br />

GroundCover & ComfortCarpet <strong>Isabella</strong>Floor<br />

GroundCover<br />

ComfortCarpet<br />

om u extra comfort te kunnen bie<strong>de</strong>n tij<strong>de</strong>ns het kamperen, heeft<br />

isabella samen met <strong>de</strong> fabrikant Fibertex twee producten ontwikkeld:<br />

GroundCover en ComfortCarpet.<br />

GroundCover is een perfect grondtapijt - het beschermt <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent<br />

tegen opspatten<strong>de</strong> grond<strong>de</strong>eltjes tij<strong>de</strong>ns regen en vereenvoudigt het<br />

schoonmaken van <strong>de</strong> slikran<strong>de</strong>n aanmerkelijk. Leverbaar in rollen van<br />

2 x 18 meter (36 m²).<br />

ComfortCarpet is een zacht verend, isolerend on<strong>de</strong>rtapijt dat, aangebracht<br />

on<strong>de</strong>r het <strong>voor</strong>tenttapijt, <strong>de</strong> kou<strong>de</strong> en vochtigheid tegengaat.<br />

Leverbaar in rollen van 1,5 x 15 meter (22,5 m²).<br />

Vloeren en on<strong>de</strong>rlagen<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent<br />

Brengt men veel tijd door in <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tent,dan is het prettig<br />

als <strong>de</strong> vloer egaal is en het tapijt mooi strak ligt. isabellaFloor<br />

biedt talrijke <strong>voor</strong><strong>de</strong>len. het is zon<strong>de</strong>r gereedschap makkelijk<br />

te leggen, omdat <strong>de</strong> elementen zijn uitgerust met een kliksysteem<br />

waarmee zij simpel aan elkaar verbon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n. De<br />

elementen zijn bijzon<strong>de</strong>r duurzaam en makkelijk op te slaan.<br />

isabellaFloor heeft bovendien het <strong>voor</strong><strong>de</strong>el dat men er drempels<br />

en hoek<strong>de</strong>len kan aanbrengen. Dat geeft <strong>de</strong> vloer niet<br />

alleen een fraai aanzicht, maar is ook bijzon<strong>de</strong>r praktisch <strong>voor</strong><br />

rolstoelgebruikers en gezinnen met een kin<strong>de</strong>rwagen.<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

41


Afmeting<br />

heLe TenT<br />

ALS KLeine DeeLTenT<br />

Minor<br />

ALS GroTe DeeLTenT<br />

MAGnuM<br />

in<strong>de</strong>ling in prijsgroepen<br />

PRIJSGROEP ISABELLA GROOTTE<br />

12 750, 775<br />

13 800, 825<br />

14 850, 875<br />

16 900, 915, 925, 940<br />

18 950, 962, 975, 989<br />

19 1000, 1015, 1025<br />

20 1050, 1075<br />

21 1100, 1125<br />

22 1150, 1175<br />

23 1200, 1225<br />

De juiste maat<br />

Tips <strong>voor</strong> het opmeten van <strong>de</strong> caravan<br />

Ca.-Gewicht (kg)<br />

800·825 cm<br />

G 13<br />

850·875<br />

G 14<br />

900·925·940 cm<br />

G 16<br />

950·975·989<br />

G 18<br />

Afmeting, gewicht en prijsgroep<br />

om <strong>de</strong> juiste maat <strong>voor</strong>tent te bepalen, dient u <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

gegevens te weten: mo<strong>de</strong>l, bouwjaar en <strong>de</strong> A maat (omloopmaat)<br />

van <strong>de</strong> caravan. Plaats <strong>de</strong> caravan op een vlakke on<strong>de</strong>rgrond.<br />

Meet <strong>de</strong> lengte vanaf <strong>de</strong> grond, door <strong>de</strong> caravanrail<br />

heen en weer rechtstreeks terug naar <strong>de</strong> grond (ca. 30 cm<br />

van <strong>de</strong> zijkant). Dit gaat heel eenvoudig met behulp van een<br />

koord (zie <strong>de</strong> schets). Voor <strong>de</strong> universal mo<strong>de</strong>llen en <strong>de</strong> wintertenten<br />

is <strong>de</strong> tentrailhoogte bepalend. <strong>hier</strong> heeft <strong>de</strong> A-maat<br />

geen betekenis.<br />

Alle hele tenten van isabella kunnen ook als <strong>de</strong>eltent wor<strong>de</strong>n<br />

toegepast (bij<strong>voor</strong>beeld bij een grotere caravan). in dat geval<br />

verkrijgt u met behulp van een steunstang met schuimrubber<br />

sluitkussen en twee klikprofielen een optimale aansluiting van<br />

<strong>de</strong> tent met <strong>de</strong> caravanwand. De set is als accessoire leverbaar.<br />

Inclusief. Zinox (Z)/CarbonX (C) frame Z C Z C Z C Z C Z C Z C Z C Z C Z C<br />

PenTA ConCePT 61,5 68,6 69,7 82,5 83,7 94,8 95,9<br />

PenTA 71,0 72,1 85,4 86,6 98,1 99,3<br />

ForuM 63,9 50,9 71,4 56,4 78,3 60,9 84,7 66,5 91,1 71,6 92,3 72,8 106,6 84,8<br />

CoMMoDore ConCePT 48,5 40,5 53,6 44,6 59,2 48,3 60,7 49,9 68,4 54,5 69,6 55,7 78,1 61,9<br />

CoMMoDore roYAL 50,2 41,1 52,2 43,1 57,7 47,4 63,7 51,4 65,3 53,0 73,6 58,0 74,9 59,3 84,1 65,8<br />

oPuS 300 52,5 44,0 58,6 48,5 64,5 51,6 66,9 54,0 74,1 59,6 75,0 60,5 85,8 69,5<br />

AMBASSADor MoonLiGhT 40,9 33,8 42,0 34,9 47,9 39,4 52,5 43,3 54,3 45,1 60,7 50,8 61,8 51,8<br />

CAPri 41,1 34,0 42,2 35,1 47,9 39,9 53,5 43,0 55,5 45,0 61,0 50,8<br />

CAPri LuX 39,2 32,6 40,1 33,5 45,7 38,0 51,1 41,9 55,5 45,0 63,4 52,2<br />

Sun BLue 20,7 15,6 21,9 16,1 22,4 16,6 22,9 18,7 26,6 19,2 26,9 19,5 27,9 21,8 28,3 22,2<br />

eCLiPSe 10,1 10,3 10,5 10,9 11,0 11,3<br />

DeeLTenT (z) universal 420: 53,7/360: 43,7/300: 42,5 Magnum (C) 34,4 Minor (C) 24,1 (z) Snowboy Lux 29,0<br />

ShADow 240 cm: 3,6 - 300 cm: 3,7 - 360 cm: 4,5 - 400 cm: 4,8 - 500 cm: 5,3<br />

1000·1025 cm<br />

G 19<br />

1050·1075 cm<br />

G 20<br />

1100·1125 cm<br />

G 21<br />

1150·1175 cm<br />

G 22<br />

1200·1225 cm<br />

G 23<br />

isabella - dochteron<strong>de</strong>rnemingen en importeurs<br />

DeuTSChLAnD/ÖSTerreiCh/SChweiz<br />

isabella Vorzelte Deutschland Gmbh<br />

Max-Planck-Str. 4<br />

De-34253 Lohfel<strong>de</strong>n<br />

Tel. +49 (0561) 51 20 33,<br />

info@isabella-vorzelte.<strong>de</strong><br />

neDerLAnD<br />

isabella ne<strong>de</strong>rland BV<br />

Postbus 90<br />

nL-3870 CB hoevelaken<br />

Tel. +31 (033) 2541100<br />

info@isabella.nl<br />

norGe<br />

norsk isabella A/S<br />

Postboks 57<br />

no-1740 Borgenhaugen<br />

Tel. +47 69 127575,<br />

info@isabella.no<br />

uniTeD KinGDoM<br />

isabella international Camping Limited,<br />

Drakes Drive, Long Crendon ind. est.,<br />

Buckinghamshire hP18 9BA, uK<br />

Tel. +44 (01844) 20 20 99<br />

info@isabella.co.uk<br />

oTher CounTrieS: Please contact isabella A/S in Denmark. Details on the back page of this catalogue.<br />

hoofdleveranciers<br />

LEVERANCIER VAN SOKKELWAAR<br />

LEVERANCIERS VAN TENTDOEK<br />

Productgarantie<br />

op fabrieksnieuwe producten van isabella geldt bij normaal en zorgvuldig<br />

gebruik een garantietermijn van 24 maan<strong>de</strong>n.<br />

BeLGiuM/FrAnCe/LuXeMBourG<br />

Camping Distribution<br />

rue <strong>de</strong> Baronhaie, 63<br />

Be-4682 heure-le-romain<br />

Tel. +32 (04) 227 46 32<br />

info@camping-distribution.com<br />

iTALiA<br />

essebi s.a.s.<br />

Via Giotto 12/A<br />

iT-39100 Bolzano<br />

Tel. +39 0471 205117<br />

essebi.camp@yahoo.it<br />

rzeCzPoSPoLiTA PoLSKA<br />

Pro Camp<br />

ul. Krotoszynska 43<br />

PL-51-009 wroclaw<br />

Tel. +48 (71) 352 47 75<br />

info@procamp.pl<br />

SVeriGe<br />

Copyright © 2011 <strong>Isabella</strong> A/S<br />

op alle informatie, beel<strong>de</strong>n en teksten in <strong>de</strong>ze <strong>brochure</strong> rusten auteursrechten.<br />

zon<strong>de</strong>r schriftelijke toestemming van iSABeLLA A/S mogen <strong>de</strong>ze<br />

niet wor<strong>de</strong>n aangehaald of gekopieerd.<br />

Kama Fritid AB<br />

Box 114<br />

Se-560 27 Tenhult<br />

Tel. +46 (036) 353700,<br />

info@kamafritid.se<br />

SuoMi<br />

oY Kama Fritid Ab<br />

Polunmäenkatu 35<br />

Fi-33720 Tampere<br />

Tel. +358 (0)10 2399666<br />

kama-fritid@kotiposti.net<br />

Kehä <strong>Caravan</strong> Tukku oy<br />

Koskelontie 15, Kehä iii, Koskelo<br />

Fi-02920 espoo<br />

Tel. +358 (09) 849 4300<br />

palaute@caravantukku.fi<br />

LEVERANCIERS VAN GORDIJNENSTOFFEN LEVERANCIER VAN NAAIGAREN<br />

LEVERANCIERS VAN RITSSLUITINGEN<br />

LEVERANCIERS VAN VENSTERFOLIE<br />

LEVERANCIER VAN FRAMES<br />

LEVERANCIER VAN KANTEN- EN SPECIAALBAND<br />

Flexible by the metre…<br />

www.elas.dk<br />

LEVERANCIER VAN KANTENBAND<br />

<strong>Isabella</strong> A/S behoudt zich het recht <strong>voor</strong> om tussentijdse verbeteringen of<br />

wijzigingen aan te brengen aan <strong>de</strong> producten. Voor eventuele drukfouten<br />

zijn wij niet aansprakelijk. wij maken u erop attent dat er door druktechnische<br />

re<strong>de</strong>nen kleurverschillen kunnen ontstaan in <strong>de</strong> afbeeldingen.<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl


isabella A/S · isabellahøj 3 · P.o.Box 587 · DK 7100 Vejle · Tel. +45 75 82 07 55 · Fax +45 75 82 06 93 · info@isabella.net<br />

www.isabella.net<br />

uw isabella <strong>de</strong>aler<br />

Uw <strong>de</strong>aler: www.gel<strong>de</strong>rsecaravancentrale.nl<br />

Copyright © 2011 isabella A/S. All rights reserved.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!