Norsk Hotellnæring 2005 - Horwath Consulting

horwath.no

Norsk Hotellnæring 2005 - Horwath Consulting

6 Horwath Consulting

Kapasitetsutnyttelse 1992-2004Kilde: SSB

I 2004 så vi for første gang siden 1998 en økning i kapasitetsutnyttelsen

som endte på 50%, opp 1,8%-poeng fra året før.

Kapasitetsutnyttelsen er imidlertid fortsatt betydelig lavere enn

ønskelig. Byhotellene har høyere kapasitetsutnyttelse enn distriktshotellene,

og drar opp gjennomsnittet.

Kapasitetsutnyttelsen er lav i alle de skandinaviske land, men i

Norge er den høyere enn i Sverige (46%) og i Danmark (49%).

For 1. halvår 2005 var kapasitetsutnyttelsen på rom 50%. Dette

innebærer en økning fra samme periode i fjor på 2,2%-poeng

(fra 47,8%).

Tall for juli viser at kapasitetsutnyttelsen på rom har ligget relativt

stabilt (60,0% i 2004 mot 59,9% i 2005). Aust-Agder har

hatt en nedgang i kapasitetsutnyttelse i juli på 6,3%-poeng

mens Oslo og Rogaland har hatt en økning på ca. 5,4%-poeng i

samme periode.

2.2 Pris

Hotellene hadde en samlet losjiinntekt (oppnådd rompris x

antall solgte rom) på nær 7,3 milliarder kroner i 2004. Dette

utgjorde en økning på ca. 4,5% i forhold til året før.

Oppnådd romprisKilde: SSB
Gjennomsnittlig oppnådd rompris (dvs. losjiinntekt fratrukket

inntektsreduksjoner/rabatter delt på solgte romdøgn) ble redusert

med kr. 3,- eller knapt 0,5% fra 2003, og endte på kr. 701,-.

For byhoteller var reduksjonen kr. 2,- eller knapt 0,3% og endte

på kr. 700,- i 2004. Helt siden 1999 har prisstigningen vært

lavere enn infl asjonen.

Avstanden i oppnådd pris mellom by- og distriktshotell har blitt

mindre år for år. Byhotellene ligger under gjennomsnittstallene

for andre år på rad. Liten prisforskjell til tross for betydelig forskjell

i kapasitetsutnyttelse mellom by og land kan ha sammenheng

med at byhotellene i mindre grad selger pensjonsopphold

(i pensjonspris inkl. måltider er hotellpriselementet mindre synlig).

Prissammenligninger viser at norske hotellpriser gjennomgående

er konkurransedyktige i det europeiske markedet. Jfr.

avsnitt 2.7.

I løpet av 1. halvår 2005 gikk gjennomsnittlig rompris opp med

kr. 15,- sammenlignet med samme periode året før (fra kr. 709,-

til kr. 724,-), mens losjiomsetningen økte med 7,4% som følge

av bedret kapasitetsutnyttelse.

Gjennomsnittspris i juli var kr. 651,- (opp kr. 2,- fra 2004). Med

samme inntjening resten av året vil gjennomsnittsprisen for

2005 havne på ca. kr. 715,-.

2.3 RevPar

RevPar benyttes ofte som målebegrep innen hotellnæringen, og

er en forkortelse for ”revenue per available room”, dvs. inntekt

per tilgjengelig rom. RevPar kombinerer målebegrepene gjennomsnittlig

oppnådd rompris og kapasitetsutnyttelse, og fremkommer

ved å multiplisere disse to. Nøkkeltallet er viktig som

et enkelt mål for mulighet til å oppnå lønnsomhet.

Som det fremgår av tabellen nedenfor er det stadig betydelige

distriktsmessige forskjeller på hvilken RevPar som oppnås

i Norge. Oslos RevPar er nær 40% høyere enn RevPar for

Oppland, og 33% over landsgjennomsnittet. Dette innebærer

at det med gjennomsnittlig god hotelldrift er lettest å oppnå

lønnsomhet i Oslo (selv om dette naturligvis påvirkes noe av

konsept og at kostnadsnivået kan være høyere i Oslo).

Gjennomsnittlig RevPar var kr. 350,- i 2004 for alle hoteller, for

byhoteller kr. 402,-. Byhotellene har øket sin RevPar fra kr. 388,-

i 2003; dvs. en økning på 3,6%. Utviklingen for Norge samlet og

for de fl este fylkene (blant annet Oslo) har vært negativ i fl ere

år, for de fl este fylker er denne utviklingen imidlertid snudd til

en oppgang i 2004. 2

2) En RevPar på kr. 350,- betyr at et norsk 100-romshotell som drives gjennomsnittlig godt forventes å få en losjiinntekt på ca 12,7 mill . kr. (350x100x365).

More magazines by this user
Similar magazines