D1a presentasjon | juni -08 - Fjordbyen - Kommune

prosjekt.fjordbyen.oslo.kommune.no

D1a presentasjon | juni -08 - Fjordbyen - Kommune

Illustrasjon: LPO/MIR arkitektur

- D1a

presentasjon | juni -08


Salgsobjekt s. 4

Utbyggingsvolum s. 6

Forhold til øvrige områder s. 8

Tilstøtende arealer s. 10

Kvartalet s. 12

Bolig s. 14

Næring s. 16

Premisser s. 18

Viktige punkter for utbygging | D1a

3


4

Salgsobjekt

Del av gnr 234 bnr 29 i Oslo

kommune.

Selger

HAV Eiendom AS,

org. nr. 985 627 134.

Regulering

Reguleringsbestemmelser for

Bjørvika, Bispevika og Lohavn

vedtatt 27-08-2003.

Bebyggelsesplan

er under behandling.

Totalareal

Tomteareal på 6,2 dekar.

Utnyttelse

20.000 m 2 BRA,

herav minimum 15.000 m 2 BRA

boligareal og maksimalt

5.000 m 2 BRA næring.

Tidsplan

Bud ønskes primo september

i hht egen budinvitasjon.

Kontraktsforhandlinger i

september/oktober 2008.

Selgers styre planlegger

behandling av endelige bud i

oktober/november 2008.

Tidsplanen kan endres.


Salgsobjekt | D1a

5


6

Utbyggingsvolum

Sørenga felt D1a utgjør et fullstendig kvartal i Bjørvika. D1a er svært sentralt plassert i forhold til adkomst, parkdrag, sjøen og

øvrig utbygging i Bjørvika. Samlet utbyggingsvolum for Sørenga felt D1a er 20.000 m 2 BRA, hvorav min. 15.000 m 2 BRA av

totalvolumet er regulert til boligformål. Tomtens plassering og den planlagte kvartalsstruktur gir svært gode sol- og boforhold i felt

D1a. Videre tillates etablering av maks. 5.000 m 2 BRA næringsareal i kvartalet. Tatt i betraktning Sørenga felt D1a sin sentrale

plassering, vil næringsetablering her være naturlig og attraktivt.

Illustrasjon: LPO/MIR arkitektur


• Tomtestørrelse:

6,2 daa

• Totalt utbyggingsvolum:

20.000 m 2 BRA herav:

15.000 m 2 BRA bolig

5.000 m 2 BRA næring

• Regulerte høyder:

5-7 etasjer

75 % boligformål

20 % forretning

5 % bevertning/kontor

Utbyggingsvolum | D1a

7


8

D1a - sentral del av Bjørvika og Fjordbyen

Kvartalet D1a vil oppleves som et knutepunkt mellom sentrum- og boligområdet som etableres på naboeiendommen

Sørengutstikkeren. D1a vil også kunne tjene som nærsenter for planlagt boligbebyggelse på Grønlia. D1a-kvartalet ligger ved

sjøkanten med Middelalderparken i ”ryggen”. Praktbygget og det nye samlingsstedet Den Norske Opera ligger tett på tomten.

Nylands Allè og den planlagte Barcode-bebyggelsen, det planlagte Munch-museet og Deichmanske bibliotek vil ligge i umiddelbar

nærhet til kvartalet.


Området Sørengutstikkeren

er under privat utvikling til

bolig, næring og

rekreasjon/kultur.

Den Norske Opera er åpnet

(april 2008).

Munch-museet, Stenersenmuseet

og Deichmanske

bibliotek er planlagt fl yttet til

Bjørvika.

Øvrig veisystem er under

oppbygging, herav er

planlagt åpning av senketunnelen

medio 2010.

Dagens motorvei/

trafi kkmaskin skal

erstattes med lokalveinett.

1

Forhold til øvrige områder | D1a

5

6

4

2

1 Den Norske Opera

2 Nylands Alle

3 Middelalderparken

4 Grønlia

5 Sørengutstikkeren

6 Mulig broforbindelse

3

9


10

Tilstøtende arealer

Kvartalet D1a er omkranset av attraktive utearealer. I tre himmelretninger grenser kvartalet til friområder. I nordvestlig retning

er havnepromenaden og sjøen (overtas av Oslo kommune som offentlig område etter opparbeidelse). I sørvestlig retning

etableres en kanal mellom kvartalet D1a og Sørengutstikkeren. I nordlig retning etableres Kongsbakken med kontakt til

Middelalderparken. Kongsbakken er under prosjektering og vil bli et attraktivt parkareal med mulig etablering av sandstrand mot

sjøen. Øst for kvartalet D1a skal skoletomten bebygges med skoletilbud (trinn ikke avklart). Det planlegges en bro-overgang fra

havnepromenaden utenfor D1a til Paulsenkaia. Dersom denne godkjennes etablert vil den fungere som enkel adkomst til Oslos

øvrige sentrumsområder og planlagte kulturinstitusjoner.


1 Kongsbakken

2 Skoletomt

3 Vei/adkomst

4 Promenade vest

5 Broforbindelse (antatt)

5

Tilstøtende arealer | D1a

4

2

1

3

11


12

Kvartalet

Bebyggelsesplanen legger opp til en todeling av kvartalet med gang- og siktlinje fra adkomstvei og ned mot havnepromenaden.

Byggehøydene er foreslått med en variasjon mellom 5-7 etasjer. De høyeste delene av bebyggelsen er lagt til nordøstre del av

byggefeltene for å sikre gode utsikts- og solforhold både for leilighetene og takterassene. I tillegg vil dette sikre lavere bebyggelse

ut mot havnepromenaden. Parkering er foreslått delvis nedgravet under hele kvartalet. Hele 1. etasje kan utnyttes som

gjennomgående næringsarealer med god kontakt mot promenaden, Kongsbakken og adkomstveien. Boliger er planlagt i øvrige

etasjer med mulighet for større felles grøntarealer hevet opp et nivå fra gateplan. Kvartalet er inndelt i to byggefelt. Parkering er

foreslått under bakken og næringsarealer i høy etasje på plan 1.

Illustrasjon: LPO/MIR arkitektur


c+2,9


2 Totalt areal: 20.000 m BRA.

Kvartalsstrukturen bygget opp av to

byggefelt med gjennomgående gangog

siktlinje mot havnepromenaden.

Felles uteareal (opphevet) /privat

uteareal (balkonger).

Nærsenter/næring på bakkeplan.

Parkering under bakken.

5,2 m

næring

c+8,4

parkering

c+1,2

bolig

næring

Kvartalet| D1a

4,15 m

c+4,0

c+26,0

c+23,0

c+20,0

13


14

Bolig

Det legges opp til en variert, moderne og miljøvennlig boform i kvartalet D1a. Leilighetene vil variere i størrelse og uttrykk. Det

legges opp til maksimale solforhold og utsikt for leilighetene. Kvartalets hovedstruktur og uttrykk er basert på LPO arkitektur og

design as sitt vinnerutkast i konkurransen om utvikling av Sørenga. Vinnerutkastet er grunnlag for foreliggende bebyggelsesplan.
Utbyggingspotensialet for

boligetablering er minimum

15.000 m2 BRA.

Boligkvartalet er planlangt over 5-7

etasjer i ulike sprang med et indre

gårdsrom som anlegges på et

plan høyere enn selve

havnepromenaden.

Kvartalets indre gårdsrom beskyttes

fra de ytre omgivelsene.

Bolig | D1a

15


16

Næring

Med sine 5.000 m 2 BRA næringsarealer vil kvartalet D1a utgjøre et nærings- og forretningsmessig tyngdepunkt på Sørenga.

Konsentrasjonen av næringsarealer i kvartalet og dets sentrale beliggenhet vil medføre at D1a vil være et naturlig sted for handel

og servicetilbud. De vestvendte fasadearealene langs havnepromenaden vil fremstå som attraktive for servicefunksjoner og

bevertning.

Utbyggingspotensialet for

næringsarealer er inntil 5.000 m2 BRA.

2 Det legges opp til ca. 4.000 m BRA

forretningsareal og ca.1.000 m2 BRA

kontor, bevertnings- og serviceareal.

Etableringen av næringsareal vil i

hovedsak være på gateplan.

Næring | D1a

17


18


Regulering for Bjørvika, Bispevika og Lohavn vedtatt 27. august 2003.

Bebyggelsesplan er under utarbeidelse.

Utbyggingsavtalen – Det er inngått en avtale mellom Oslo kommune og Bjørvika

Infrastruktur AS per juni 2003 som del av større avtalekompleks. Omtalt som

avtale nr 3 og/eller Utbyggingsavtalen.

Teknisk infrastruktur A, B og C – er den infrastrukturutbygging som skal gjøres

som del av Utbyggingsavtalen. Utbyggingsavtalen defi nerer hhv Teknisk

infrastruktur A, B og C.

Teknisk infrastruktur B - er i Utbyggingsavtalen defi nert som offentlige veier,

broer, gang- og sykkelveier, parker, allmenninger, kaifronter m.v, med unntak av

riksveianlegg og øvrige veier som bygges av Statens Vegvesen.

Kjøper skal, i tillegg til kjøpesummen, betale for Teknisk infrastruktur, et bidrag på

NOK 2.500 per/m2 BRA.

Premisser | D1a


Bebyggelsesplan | D1a

19


20

”Informasjonen i denne brosjyren er kun av orienterende art og kan ikke påberopes som et juridisk

bindende dokument for selger, eller selgers representanter.” Dette dokumentet er følgelig ikke del av

salgsprospektet og/eller kjøpekontrakt. Informasjonen som er avgitt her må videre ikke forstås som

endelig og/eller fullstendig, men skal kun fungere som et forenklet bilde av eiendommen og dens

omliggende forhold.”

Informasjon| D1a

For utfyllende informasjon:

HADRIAN EIENDOM AS

tlf: 22 01 40 40
Årstein D. Holthe

aarstein.holthe@hadrian.no

Øivind Solbakken

oivind.solbakken@hadrian.no

Nina Cathrin Hage

nina.hage@hadrian.no

Illustrasjoner: LPO/MIR arkitektur

More magazines by this user
Similar magazines