ATT INDEXERA SKÖNLITTERATUR - Svensk Biblioteksförening

biblioteksforeningen.org.test.levonline.com

ATT INDEXERA SKÖNLITTERATUR - Svensk Biblioteksförening

Att indexera skönlitteratur - Litteratur för vuxna

Ämnesordslista

ISBN 91-971498-6-1

Arbetsgruppen för vuxenlitteratur: Eiler Jansson (samordnare),

Regionbibliotek Halland, Inga-Lill Ekvall, (redaktör), Mölndals stadsbibliotek,

Ute Hummel, Göteborgs stadsbibliotek, Sibyl Larsson,

Mölndals stadsbibliotek och Britt Svensson, Halmstads stadsbibliotek.

Arbetsgruppen för barn- och ungdomslitteratur: Lena Lundgren

(samordnare), Länsbiblioteket i Stockholms län, Anne-Marie Karlsson

(redaktör), Stockholms stadsbibliotek, Kerstin Lidman, Svenska barnboksinstitutet

och Lena Rolén, Flemingsbergs bibliotek, Huddinge.

© Svensk Biblioteksförening och författarna 2004

Grafisk form: Ann-Christin Reybekiel, www.reybekiel.se

Tryckt hos: Markaryds Grafiska

FÖRORD

Inom Svensk Biblioteksförening bildades 2001 en specialgrupp, Specialgruppen

för indexering av skönlitteratur, med uppgift att sammanställa två

ämnesordslistor, en för skönlitteratur för vuxna och en för barn- och ungdomslitteratur

samt en handledning i indexering av skönlitteratur. En styrgrupp

bildades och två arbetsgrupper formerades för det praktiska arbetet.

Projektet har finansierats av Svensk Biblioteksförening, BIBSAM och Statens

kulturråd och administrerats av Stockholms stads- och länsbibliotek.

Arbetet påbörjades sommaren 2001 och slutfördes under våren 2004.

Resultatet är en handledning i indexering och två ämnesordslistor. En ”lathund”

för indexering av barn- och ungdomslitteratur har också sammanställts.

Vid ett seminarium under Svensk Biblioteksförenings biblioteksdagar

i Stockholm den 8 – 10 maj 2003 presenterade specialgruppen en remissupplaga

som underlag för vidare diskussion. Remisstiden gick ut den 31

oktober 2003. Med utgångspunkt från remissvaren har arbetsgrupperna gått

igenom och justerat listor och handledning. Nya ämnesord har också tillkommit.

Vi vill härmed tacka särskilt de bibliotekarier som har hjälp oss med

provindexeringen och de två studenter, Cecilia Karlsson och Svante Kristensson,

som har skrivit sin magisteruppsats om ämnesordslistan för barn- och

ungdomslitteratur. Deras påpekanden har varit mycket värdefulla. Vi tackar

också alla dem som med erfarenheter, ämnesordslistor, synpunkter och stöd

av olika slag har möjliggjort att projektet har kunnat genomföras och bidragit

till att höja kvaliteten i arbetet.

Materialet är uppdelat på tre volymer: en handledning, en ämnesordlista

för vuxenlitteratur samt en ämnesordlista för barn- och ungdomslitteratur.

Den senare inleds med en förkortad handledning.

Vår förhoppning är att ämnesordslistorna och handledningen nu ska

användas av biblioteken och dels bidra till att sprida kunskaperna om

indexering av skönlitteratur, dels öka antalet indexerade böcker. På det

sättet förbättras möjligheterna att göra skönlitteraturen mera tillgänglig

för såväl användare som bibliotekspersonal.

Förslag till nya ämnesord kan lämnas på Svensk Biblioteksförenings hemsida

www.biblioteksforeningen.org eller per e-post till amnesord@biblioteksforeningen.org

Stockholm i juli 2004

Styrgruppen för indexering av skönlitteratur

Lena Lundgren

Ordförande i specialgruppen och projektledare

Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för indexering av skönlitteratur.

I styrgruppen har följande personer ingått: Lena Lundgren, Länsbiblioteket

i Stockholms län (ordf.), Ute Hummel, Göteborgs stadsbibliotek, Eiler

Jansson, Regionbibliotek Halland, Pia Leth, Kungl. biblioteket samt Christer

Larsson, Libris (adjungerad) och Ingrid Sjöberg-Thylander, Btj (adjungerad).

3

More magazines by this user
Similar magazines