Views
5 years ago

Planføresegner - Ål kommune

Planføresegner - Ål kommune

5. Trafikkregulerende

5. Trafikkregulerende tiltak og parkering (§12-7 nr. 7) Regulerte vegtraséer skal gi helårlig atkomst til områdene. Det skal etableres 2 vinterbrøytede parkeringsplasser pr. hyttetomt. REGULERINGSBESTEMMELSER Områderegulering Nysetlie - Leveldåsen Ål kommune - PlanID 2011005 Vedtatt i Ål kommunestyre 20.12.2012, saknr. 82/12 6. Energiforsyning (§12-7 nr. 8) Utbyggere skal utrede energireduserende løsninger, alternative energikilder og vannboren varme før det blir gitt igangsettingstillatelser i de ulike delområdene (T1-T51, T52-T87, T88-T102, T103-T136, T137-T182). I nye hytter skal det være minst to oppvarmingssystem, der minst ett skal være basert på biobrensel eller geovarme. 7. Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak (§12-7 nr. 10) Før det gis brukstillatelser for bygg og anlegg skal det være etablert tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger i tråd med godkjent vann- og avløpsplan. Det skal også være etablert tilfredsstillende atkomst, parkering og tekniske anlegg. Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak iht angjeldende reguleringsplan skal det foretas arkeologisk utgraving av de berørte automatisk fredete kulturminner i planområdet (ID150824, ID25095, ID54769, ID60671, ID15757, ID157941). Det skal tas kontakt med Buskerud Fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes. 8. Arealformål og vilkår for bruk (§12-7 nr. 14) Eksisterende og nye regulerte veger og parkeringsplasser er private, men skal være tilgjengelig for allmennheten. 9. Tabellen under angir koordinatene for pelpunkt på tomtene (jf. pkt. 2.7) Tomt X Y 1 469917.084 6731467.076 2 469874.710 6731466.128 3 469831.632 6731467.114 4 469787.784 6731464.940 5 469743.013 6731476.668 6 469757.853 6731520.591 7 469797.683 6731509.522 8 469837.252 6731503.679 9 469878.394 6731510.196 10 469919.381 6731511.970 11 469990.666 6731513.473 4 av 8 Asplan Viak Pnr. 525810 cand.agric Eirik Øen

12 470024.871 6731497.121 17 470023.665 6731597.984 18 469970.257 6731595.415 19 469917.358 6731559.886 20 469876.371 6731558.111 21 469903.516 6731609.623 22 469805.446 6731563.662 23 469764.317 6731572.165 24 469783.860 6731609.609 25 469718.618 6731572.021 26 469673.913 6731576.366 27 469665.596 6731626.326 28 469705.427 6731615.257 29 469758.297 6731646.047 30 469729.559 6731677.804 31 469676.605 6731676.059 32 469666.748 6731709.767 33 469734.144 6731721.925 34 469779.028 6731710.866 35 469803.337 6731662.079 36 469828.092 6731698.742 37 469853.343 6731664.509 38 469903.981 6731648.481 43 469754.623 6731856.538 44 469717.089 6731875.381 45 469679.845 6731891.039 46 469640.846 6731904.924 47 469754.835 6731923.812 48 469709.168 6731932.479 49 469672.878 6731955.192 50 469628.549 6731968.754 51 469589.755 6731947.566 52 469122.066 6731653.066 53 469175.421 6731654.802 54 469144.723 6731691.307 55 469206.785 6731682.353 56 469172.019 6731724.662 57 469224.742 6731717.861 58 469282.803 6731691.012 59 469324.512 6731673.807 60 469369.157 6731685.351 61 469371.885 6731727.464 62 469339.905 6731712.774 REGULERINGSBESTEMMELSER Områderegulering Nysetlie - Leveldåsen Ål kommune - PlanID 2011005 Vedtatt i Ål kommunestyre 20.12.2012, saknr. 82/12 5 av 8 Asplan Viak Pnr. 525810 cand.agric Eirik Øen

Vedtatt handlingsprogram for 2013 - 2016 - Lier kommune
Strategisk Næringsplan 2013-2016 - Ål kommune
EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget MØTEINNKALLING Saksliste:
Byrapport for Tromsø, ss. 1-22 - Tromsø kommune
Forstudie for fremtidig transportsystem i Arendal - Arendal kommune
Forstudie for fremtidig transportsystem i Arendal - Arendal kommune
folkehelsemelding Porsgrunn - Porsgrunn Kommune
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 ... - Fjell kommune
BAMBLE KOMMUNE PLANSTRATEGI 2010 - 2012
Strategisk næringsplan - Asker kommune
Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger 2007-2015
KOMMUNEDELPLAN BERGSBYGDA - Porsgrunn Kommune
Temaplan for arbeid mot vold - Drammen kommune
Forvaltningsplan grågås Bamble og Kragerø kommuner ...
Stedsanalyse sentrumshalvøya - Stavanger kommune
Opptrappingsplan for psykisk helse 2007-2010 - Porsgrunn Kommune
strategi- og handlingsplan 2010-2013 - Stavanger kommune
landbruksmelding for gjøvik kommune 2013 - 2016 - BIRI.NO
Saksliste: EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget MØTEINNKALLING
Del 3 - Utvikling av Heggedal, Vollen, Dikemark ... - Asker kommune
Bjørn Veirud, avdelingsleder plan, Drammen kommune Byplan
Det som har vært – og det som kan bli - Bergen kommune