Views
5 years ago

Strategisk Næringsplan 2013-2016 - Ål kommune

Strategisk Næringsplan 2013-2016 - Ål kommune

2 Innhald 1.

2 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging 4 1.3 Plan for profil og omdømme 4 1.4 Kommuneplan for Ål 5 2. strategi 2.1 Strategiske mål 6 2.2 Overordna strategi 6 2.3 Handlingar, Innsats av økonomiske ressursar 7 3. satsingsomrÅde, strategiar og mÅl 3.1 Generelt 8 3.2 Satsingsområde 2013-2016 8 4. Virkemiddel og bruk aV desse 4.1 Planverk 14 4.2 Lover og regelverk 14 4.3 Kommunale tenester- 14 Ål ein næringsvennleg kommune 5. andre Viktige aktørar 5.1 Næringslivet 15 5.2 Ål Utvikling AS 15 5.3 Hallingdal Etablerarsenter 15 5.4 Papirbredden Innovasjon 15 5.5 Innovasjon Norge og Buskerud fylkeskommune 15 5.6 Regionrådet 15

1. Næringskommunen i Ål 1.1.strategisk næringsplan Den første strategiske næringsplanen for Ål kommune (SNP) gjaldt for perioda 2001-2004, dei neste for 2005- 2008 og 2009-2012. Denne planen er for perioda 2013-2016. Strategisk næringsplan skal vere eit styringsverktøy for ein heilskapleg næringspolitikk og vere grunnlag for dei prioriteringar kommunen gjer i planperioden. I tillegg gir det aktørane innafor næringslivet signal om kva for prioriteringar kommunen legg til grunn for vidare utvikling. Ål kommune definerer si rolle til å vera med å leggja til rette for næringsutvikling generelt og på dei områda som er vedtekne i planen spesielt. Dette vert gjort gjennom økonomisk støtte, rådgjeving, politisk arbeid, kommunale investeringar og sakshandsaming og plan- og rammeverk. Næringslivet har vore med på å leggja basis for SNP gjennom høyring. Ål Utvikling AS er den sentrale aktøren i møtet mellom næringsliv og kommune. Når det gjeld landbruket, som pr. i dag er lite med i Ål Utvikling, samarbeider kommunen med faglag og interesseorganisasjonar. Den strategiske delen av planen gjeld for 4 år, medan handlingsprogram skal reviderast årleg i samband med budsjetthandsaminga. Visjon og hovudmål kan reviderast samstundes med kommuneplanen, ein gong i kvar kommunevalperiode. Med ”strategisk” meiner me at planen har klart definerte mål og klare konkrete tiltak for å nå måla. Visjonen skal vera ei samlande og motiverande målsetjing me kan strekke oss etter. Hovudmålet skal gje retninga for kor me vil, det skal vera langsiktig og målbart med tanke på gjennomføring. Arbeidet med rullering av Strategisk Næringsplan har vorte leia av næringsstyret med følgjande medlemmer: Ivar Brevik, ordførar og styre leiar i næringsstyret Harald Varlid, kommunestyremedlem og styremedlem i næringsstyret Inge Løkensgard, representant frå næringslivet og styremedlem i næringsstyret Kari Grete Kleivstøl, representant frå næringslivet og styremedlem i næringsstyret Astrid Sonerud, representant frå næringslivet og styremedlem i næringsstyret Kjell Åge Sire, Innovasjon Norge og rådgjevar i næringsstyret Are Fosse, næringskonsulent Ål kommune. I tillegg har fungerande rådmann Karsten Dideriksen, leiar for utviklingsavdelinga Reidun Aaker, kultursjef Hilde L. Bjørnsvik og Jordbruksforvaltar Marit T. Nerol vore med frå administrasjonen. 3

Strategisk næringsplan - Asker kommune
Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013 - 2016 - Sarpsborg kommune
Forskningsplan del 1 2013-2016 - Forsvarets forskningsinstitutt
strategisk plan for perioden 2012 - 2015. - Fylkesmannen.no
Handlingsprogrammet 2013-2016 - Asker kommune
landbruksmelding for gjøvik kommune 2013 - 2016 - BIRI.NO
Vedtatt handlingsprogram for 2013 - 2016 - Lier kommune
Kommuneplanen - Herfra til 2016 - Bamble kommune
Presentasjon av handlings- og økonomiplan 2013-2016 - Stavanger ...
Årsmelding Sunndal kommune 2016
Arnstein Flaskerud Strategisk Forretningsutvikler, Fjordkraft
Strategisk plan 2010-2020 - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Rammeplan 2013-2016 - Politiske saker
Årsplan for Sentrum barnehage 2012 – 2013 - Kongsvinger Kommune
Folder Vanndagen 2013 - Tromsø kommune
Midtpunkt med mangfold - Løten kommune
BÃ¥tsaumen nr 3-2013 - Bindal kommune
Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 (pdf)
Sommerferieaktiviteter for børn og unge i Syddjurs Kommune 2013
Kulturhusprogrammet høsten 2013 - Lyngdal kommune
VÅREN 2012 VÅREN 2013 - Bærum kommune
Økonomiplan 2013 - 2016 vedtatt (pdf) - Drammen kommune
Èn av Skedsmos mange velgere... - Skedsmo kommunes forside
Vann, avløp, renovasjon, feiing 2013 - Ringsaker kommune
Årsplan Sjømannsbyen barnehage 2013 - Tromsø kommune