Views
5 years ago

Planskildring - Ål kommune

Planskildring - Ål kommune

Områderegulering

Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning .......................................................................................................................... 5 1.1 Formål ........................................................................................................................ 5 1.2 Oppdragsgiver og eiendomsforhold ........................................................................... 5 1.3 Planlegger .................................................................................................................. 5 2 Planområdet, eksisterende forhold ................................................................................... 6 2.1 Beliggenhet og størrelse ............................................................................................ 6 2.2 Forholdet til gjeldende planer ..................................................................................... 6 3 Planprosessen .................................................................................................................. 8 3.1 Historikk ..................................................................................................................... 8 3.2 Innkomne merknader ................................................................................................. 8 4 Metodikk ............................................................................................................................ 9 5 Konklusjoner fra temautredningene ................................................................................ 10 5.1 Landskapsvurdering ................................................................................................. 10 5.2 Konsekvensvurdering naturmiljø .............................................................................. 10 5.3 Kulturhistorisk registrering ....................................................................................... 11 5.4 Beiteressurser .......................................................................................................... 11 5.5 Trafikale konsekvenser ............................................................................................ 11 5.6 Vann og avløp .......................................................................................................... 12 6 Beskrivelse og konsekvenser av planforslaget ............................................................... 13 6.1 Planhierarki .............................................................................................................. 13 6.2 Plangrep og overordna struktur ............................................................................... 13 6.3 Byggeområder ......................................................................................................... 14 6.4 Utnyttingsgrad .......................................................................................................... 14 6.5 Grøntstruktur, løypenett og friluftsliv ........................................................................ 15 6.6 Vann og avløp .......................................................................................................... 15 6.7 Veg og trafikk ........................................................................................................... 16 6.8 Parkering .................................................................................................................. 16 6.9 Støy .......................................................................................................................... 16 6.10 Kulturminner ............................................................................................................. 16 Nystelie-Venehovda SA Asplan Viak AS

Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 4 6.11 Biologisk mangfold – Naturmangfoldloven ............................................................... 17 6.12 Klima og energi ........................................................................................................ 17 6.13 ROS-analyse ............................................................................................................ 17 Vedlegg: Temautredninger: 1) Landskapsanalyse 2) Kartlegging naturmiljø 3) Kulturminneregistrering 4) Beiteressurser 5) Trafikale konsekvenser som følge av utbygging, Nysetlie 6) Overordnet VA-plan 7) Suppleringsnotat VA Reguleringsplan: 1. Plankart i målestokk 1:2500 2. Reguleringsbestemmelser Nystelie-Venehovda SA Asplan Viak AS

Planskildring - Bergen kommune
Forstudie for fremtidig transportsystem i Arendal - Arendal kommune
Strategisk Næringsplan 2013-2016 - Ål kommune
Forstudie for fremtidig transportsystem i Arendal - Arendal kommune
EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget MØTEINNKALLING Saksliste:
Bjørn Veirud, avdelingsleder plan, Drammen kommune Byplan
Vedlegg 4 Konsekvensutredning - Alta kommune
Kommuneplan 09 for Skanderborg Kommune - Sjelle
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE ...
Kommuneplan for Asker 2014 – 2026 - Asker kommune
Samfunnsdel - utvikling av samfunn og tjenester - Sandnes Kommune
PLANBESKRIVELSE revidert 31.01.2013 - Bergen kommune
RÃ¥dmannens presentasjon - Bamble kommune
folkehelsemelding Porsgrunn - Porsgrunn Kommune
KOMMUNEDELPLAN BERGSBYGDA - Porsgrunn Kommune
Kommuneplan 2005-20 6 - Løten kommune
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 ... - Fjell kommune
Strategisk næringsplan - Asker kommune
Det som har vært – og det som kan bli - Bergen kommune