Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

2 Sykdommen KOLS

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er et samlebegrep for tilstander der kronisk innsnevring eller

sammenfall av mindre luftveier er årsak til økt luftveismotstand. Ved denne tilstanden er pasienten

tungpustet også i hvile. I endestadiet opptrer lungesvikt med kronisk surstoffmangel som kan gi

konsentrasjonsvansker, svimmelhet, brystsmerter og etter hvert hjertesvikt.

Hordalandsundersøkelsen (gjennomført 1996-97) viser at èn av 14 nordmenn i alderen 26-82 år har

KOLS. Hvis vi antar at forekomsten er den samme i resten av landet, innebærer det at om lag 200 000

voksne personer har KOLS (ref Folkehelseinstituttet). Tallet øker med 9000 pr år i Norge, og WHO

antar at innen år 2020 vil KOLS være den sjette til den tredje hyppigste dødsårsaken i verden.

Alvorlig KOLS kjennetegnes ved stadium 3 og 4, hvor målt FEV1 er 50 prosent eller dårligere. Dette i

følge GOLD kriteriene, som er en global metode for å dele inn sykdommen (ref Folkehelseinstituttet).

Beregninger fra Europa og Nord-Amerika tyder på at mellom fire og ti prosent av den voksne

befolkningen har KOLS i ulike land, dette samsvarer med undersøkelsen fra Hordaland (ref Halbert RJ

2003). Med utgangspunkt i folketallet på 300 millioner i USA, kan en anslå at 1.6 millioner har tilstanden

alvorlig KOLS, hvor det selges apparater for oksygenbehandling til hjemmebruk for over 2 milliarder

USD pr år. Dette gir en snittpris på 10 000 NKR pr pasient som har alvorlig KOLS.

Hordalandsundersøkelsen viser i tillegg at mer enn ni av ti har mild eller moderat KOLS i Norge. Dette

tilsier at av de 200 000 som en antar har KOLS i Norge i dag, vil snaut 20 000 ha alvorlig sykdom.

Regner en med at det selges tilsvarende oksygenapparatur i Norge som i USA, kan en forvente et totalt

salg på 200 millioner NKR. (20 000 pasienter * 10 000 NKR).

I Sverige er det beregnet at totale kostnader pga KOLS er om lag ni milliarder SEK i året. Alvorlige

symptomer står for 30 prosent av totalkostnadene. Dersom tilsvarende forhold gjelder for Norge, kan en

regne med at KOLS koster om lag 5 milliarder kr per år for det norske samfunn. Dette tilsvarer en

kostnad på 1,5 milliarder kr alene for alvorlig stadium av KOLS i Norge.

4

More magazines by this user
Similar magazines