Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse

Sammendrag...................................................................................................................................................... 1

1 Innledning ................................................................................................................................................. 2

1.1 Bakgrunn for analysen ..................................................................................................................... 2

1.2 Bidragsytere ..................................................................................................................................... 2

1.3 Metode for samfunnsøkonomiske analyser...................................................................................... 2

1.4 Disposisjon....................................................................................................................................... 3

2 Problem- og målbeskrivelse...................................................................................................................... 5

2.1 Beskrivelse av problemstilling og basisalternativ............................................................................ 5

2.2 Målet med tiltak på området ............................................................................................................ 8

3 Spesifisering av tiltak...............................................................................................................................10

4 Spesifisering av nytte- og kostnadsvirkninger.........................................................................................12

4.1 Hvilke grupper blir berørt ...............................................................................................................12

4.2 Virkning på pasientenes helserelaterte livskvalitet .........................................................................12

4.3 Velferdsgevinster for pårørende......................................................................................................15

4.4 Sparte kostnader til behandling, pleie og medisiner .......................................................................15

4.5 Produksjonsgevinster og tidsbesparelser.........................................................................................16

4.6 Kostnader til utvikling samt økte kostnader til drift av løsning......................................................16

4.7 Skattekostnad ..................................................................................................................................17

4.8 Datakilder........................................................................................................................................17

5. Sammenstilling av virkningene ...............................................................................................................18

5.1. Verdsatte virkninger – beregning av netto nåverdi .........................................................................18

5.2. Oppsummering av ikke-verdsatte virkninger..................................................................................18

6. Vurdering av usikkerhet og fordelingsvirkninger....................................................................................19

6.1. Usikre forutsetninger.......................................................................................................................19

6.2. Følsomhetsanalyse ..........................................................................................................................19

6.3. Risikoreduserende tiltak..................................................................................................................19

6.4. Fordelingsvirkninger.......................................................................................................................19

7. Beslutningsgrunnlag og sentrale forutsetninger for realisering av gevinstene ........................................20

8. Referanser ................................................................................................................................................21

9. Vedlegg. Forutsetninger for analysen......................................................................................................22

More magazines by this user
Similar magazines