Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

Error! Style not defined.

til pasient via slanger fra oksygenenhet til nesekateter som sikrer oksygentilførsel gjennom nesen. Fire klare

forbedringsområder er identifisert:

1. O2 system – behov for nye konsepter for oksygenproduksjon.

Pasientene har en stasjonær konsentrator i hjemmet, som produserer oksygen ved å trekke denne ut fra

lufta, og som er tilkoblet 220 V spenning. Mange opplever at konsentrator gir liten bevegelsesfrihet –

pasienten må være tilkoblet slanger på 7-15 meter for å kunne forflytte seg rundt i boligen. Dermed blir

man lite fysisk og sosialt aktiv, og ofte svært avhengig av andre. Det medfører også bl.a. fare for fall,

spesielt ved forflytning mellom etasjer. Kan vi si noe om antall fallulykker per år? Konsentrator er

dessuten nokså støyende og må derfor i mange tilfeller plasseres i et annet rom enn pasienten oppholder

seg.

Til bruk utenfor hjemmet har pasientene mobile oksygenenheter (flasker) som varer til noen timers bruk.

Den vanligste varianten er enheter som pasienten bestiller etter behov og får levert til hjemmet. Dette er

en kostbar løsning, da fylling skjer ved at flaskene sendes til Oslo (kun en bedrift i Norge som tilbyr

dette). Mange brukere (hvor mange, hva er dette utsagnet basert på?) finner de mobile flaskene altfor

tunge og lite hensiktsmessige å bære med seg. Det er også tungvint å måtte ”plugge om” mellom fast og

mobil enhet bare man skal ut og hente posten e.l. Det finnes også en type bærbar konsentrator som

trekker oksygen ut av lufta, og som derfor kan brukes også på lengre reiser, men denne har for dårlig

driftssikkerhet.

2. O2 innpakning – behov for nye løsninger for transport av oksygen utenfor hjemmet. De mobile

oksygenenhetene transporteres i ryggsekk, trilleveske e.l. når pasienten er ute på tur. De

transportenhetene som finnes er lite ergonomiske, de fleste er også lite pene, og det er ikke plass til andre

eiendeler enn oksygenflasken. Pasientene (hvor mange, hva er dette utsagnet basert på?) ser det også

som problematisk at utstyret, sammen med nesekateteret, gjør sykdommen så ”synlig” for andre

mennesker.

3. O2 tilførsel – behov for nye løsninger for tilføring av oksygen til bruker (slanger og nesekateter). Som

nevnt er synlighet et problem for mange pasienter. I tillegg er dagens kateter laget av hardt materiale som

lett skaper sår i nesegang. (Noe om omfang av sårdannelser og hvor stort problemet er) Det er også

ønske om halskanyle som ikke behøver rengjøring.

4. O2 regulering – behov for nye løsninger som sikrer riktig dosering av oksygen i forhold til

behandlingsbehov. Det er et generelt behov for enklere brukergrensesnitt, og spesielt er det behov for en

enklere (helst automatisk) løsning for å regulere dosering etter behov hos bruker. Behovet for oksygen

kan forandres raskt etter hva pasienten foretar seg (hvile versus gange osv) og hvilket terreng han

beveger seg i.

Vi bør si noe om regelverket – hva har de krav på fra det offentlige.

2.1.4 Forventet utvikling

I Norge lider mer enn 250 000-300 000 personer i Norge lider av KOLS, herunder 45-50 000 i stadium 3 og

4 7 . Minst 9 000 nye nordmenn får sykdommen hvert år, og det er grunn til å tro at utbredelsen vil øke i årene

fremover (mener å huske at Walstad hadde en tabell med prognose over sykdomstilfeller i årene fremover?),

som følge av at befolkningen eldes og spesielt at flere kvinner i risikoalder har røyket i mange år. Mange

kaller KOLS for ”den nye kvinnesykdommen”, og det viser seg at kvinner har en større sårbarhet for

sykdommen enn menn. KOLS er en av de raskest voksende sykdommene i verden, og er i dag den sjette

hyppigste dødsårsak globalt. Hva med Norge?

Det er imidlertid et økende fokus på KOLS fra leger og annet helsepersonell, og med dagens restriktive

røykelov samt omfattende informasjon om sigarettrøykens skadevirkninger, er det sannsynlig at mange i

risikogruppen eller med mildere stadier av KOLS vil slutte å røyke i tide, slik at utviklingen mot stadium 3

over tid vil kunne utsettes???? Det antas også at færre unge begynner å røyke og at antall som utvikler på

KOLS på lang sikt dermed vil falle. ???

Når det gjelder hjelpemidler til bruk i hjemmet, finnes det to store, internasjonale leverandører av oksygent

utstyr: Sunrise Medical (en av verdens største produsenter av hjelpemidler for funksjonshemmede) og

PolarMed (med i ResMed gruppen og markedsledende i Norge på oksygenutstyr).

7 83 prosent av pasientene er i stadium 1-2, 13 prosent er i stadium 3 og kun 4 prosent er i stadium 4.

Analyse hjelpemidler for KOLS-pasienter Side 7

More magazines by this user
Similar magazines