Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

Error! Style not defined.

3 Spesifisering av tiltak

På trinn 2 i en samfunnsøkonomisk analyse vil man spesifisere det eller de tiltakene som det skal gjøres en

analyse av. De tiltak som settes opp, må være relevante i forhold til angitte behov, mål og krav jf. trinn 1.

Hvor detaljert tiltakene kan spesifiseres, vil avhenge av hvor langt man har kommet i

produktutviklingsprosessen.

På nåværende tidspunkt eksisterer det ikke noen helt konkret beskrivelse av tekniske løsning for hjelpemidler

til bruk for KOLS-pasienter i hjemmet. I det følgende vil vi derfor fokusere mest på de funksjoner og

effekter produktene skal gi.

Vi omtaler de fire forbedringsområdene fra avsnitt 2.1.3. hver for seg nedenfor. Til sammen utgjør de nye

produktene på de fire områdene en ”pakke” av tiltak, og produktutvikling innen de ulike områdene er altså

ikke å betrakte som gjensidig utelukkende tiltak. Det er likevel interessant å skille områdene i den videre

analysen, for å kunne peke på deres respektive bidrag til de ulike nytte- og kostnadsvirkningene.

Det er ønskelig at InnoMed tar et ansvar for å spesifisere omtalen av de fire punktene nærmere:

1. O2 system – nye konsepter for oksygenproduksjon. Her er det foreløpig utviklet fire ideer, som skiller

seg noe fra hverandre, men som likevel ikke er å anse som forskjellige konsepter. Er dette riktig tolket,

eller er det slik at man ønsker en analyse av disse fire ideene opp mot hverandre??

• A: Konsentrator med selvbetjent flaskepåfylling. Pasienten bruker flasker både hjemme og ute,

hhv små og noe større flasker.

• B: Konsentrator med distribuert flaskepåfylling. Pasienten bruker flaske som han/hun kan fylle

på i definerte soner i hjemmet. (Samme flaske brukes også ute?)

• C: Konsentrator med distribuert slangekoblinger. Pasienten bruker tilførsel med slanger som før

hjemme, men flasker ute. Selvbetjent påfylling fra konsentrator.

• D: Bruk av bærbar konsentrator hele tiden (mer driftssikker enn dagens løsning), men hjemme

kan denne stå til lading og være tilkoblet pasienten med en lang slange.

2. O2 innpakning – ny løsning for transport av oksygen utenfor hjemmet: Utvikling av nye, ergonomiske,

og mindre synlige varianter med tanke på transport av utstyret.

3. O2 tilførsel – ny løsning for tilføring av oksygen til bruker (slanger og nesekateter): Redusert synlighet,

bl.a. integrasjon med brille. Mykere materiale, og halskanyle som ikke trenger rengjøring.

4. O2 regulering – ny løsning som sikrer riktig dosering av oksygen i fht behandlingsbehov: Automatisk

registrering av behov og dermed regulering av oksygeninntak. På kort sikt en løsning med oximeter på

øret som registrerer O2-behovet. På noe lengre sikt kan man tenke seg utvikling av et plaster med denne

funksjonen.

NB. Noen flere stikkord mht hva beskrivelsene bør inneholde:

- hvilken definert pasientgruppe hjelpemidlet skal rettes mot, hva som skal være kriterium for å

kunne få tildelt hjelpemidlet

- praktisk bruk, herunder opplæring, brukervennlighet, behov for bistand fra helsepersonell eller

andre,

- hvor ofte må apparat e.l. skiftes ut

- behov for endring i regelverk e.l.

- når kan man forvente at produktet er tilgjengelig i markedet

- sentrale forutsetninger/risikofaktorer, f.eks. formell godkjenning, hvem er beslutningstaker

(helsepersonell, sykehusledelse, pasienten selv)

Utfallsrommet bør helst også spennes ut langs to andre dimensjoner (InnoMed vurdere dette):

- Ulike typer virkemidler/stimulering overfor privat sektor. Det vil også i praksis være et spørsmål om

InnoMed skal rette sine støttetiltak mot gitte segmenter i markedet. (Følg opp dette i virkningskapitlet.

Kan også ha betydning for konkurransen i markedene)

- Valg av finansieringsmodell, hvor full skattefinansiering, egenandel og full brukerfinansiering vil være

de tre hovedalternativene. (Utbredelse av løsningene, og dermed effektene jf. neste kap., kan være sterkt

avhengig av dette)

Analyse hjelpemidler for KOLS-pasienter Side 10

More magazines by this user
Similar magazines