Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

Error! Style not defined.

4 Spesifisering av nytte- og kostnadsvirkninger

Trinn 3 i analysen er på mange måter det viktigste, men også det mest utfordrende. Her drøftes hvilke

grupper som ventes å bli berørt av tiltakene og hvilke fordeler (nytte) og ulemper (kostnader) det forventes å

medføre for dem. Både nytte- og kostnadsvirkningene kvantifiseres og verdsettes så langt det er mulig. For

virkninger hvor dette ikke er mulig, benytter vi den metoden som Finansdepartementet anbefaler for ikkeverdsatte

virkninger.

Gitt at man er i en tidlig fase av prosjektet, vil anslagene nødvendigvis være nokså grove og usikre.

Anslagene vil reflektere såkalte forventningsverdier 8 , og usikkerheten rundt disse drøftes nærmere i kap. 6.

Vi tar kun for oss de antatt mest sentrale virkningene. Det samme metodeverket kan imidlertid også brukes i

senere faser av prosjektet, når virkningene kan spesifiseres langt mer detaljert.

Alle virkningene sammenholdes med basisalternativet.

4.1 Hvilke grupper blir berørt

Tiltakene som skal vurderes er satt opp med utgangspunkt i målet som ble foreslått i avsnitt 2.2. I henhold til

dette vil den primære målgruppen som man ønsker skal få effekter av tiltakene, være KOLS-pasienter i 3. og

4. stadium med et langvarig behov for oksygentilførsel, men som i hovedsak bor hjemme??. Indirekte vil

også pasientenes pårørende og omgangskrets kunne påvirkes i betydelig grad.

Andre grupper som vil bli, direkte eller indirekte, påvirket av tiltakene er:

- Spesialisthelsetjenesten/sykehus

- Primærhelsetjenesten, herunder fastlege, hjemmesykepleie mv.

- Bedrifter som utvikler og produserer hjelpemidler for KOLS-pasienter, til bruk i behandling og

rehabilitering. Skille mellom (norske) bedrifter som vil kunne få støtte av InnoMed i forbindelse med

produktutvikling, og andre konkurrenter som ikke får tilsvarende bistand.

- Aktører som bidrar med støttetjenester i forhold til leveranse av produktene (transport av mobile

oksygenenheter mv.)

- Skattebetalerne

I tillegg vil helsemyndighetene, ved HOD og SH-direktoratet, kunne bli involvert i arbeidet.

Helsemyndighetene har utviklet ”Nasjonal strategi for KOLS 2006-2011”, som først og fremst fokuserer på

forebygging, men også på behandling og økt livskvalitet. I tillegg til at InnoMed vil ha en viktig rolle overfor

bedriftene, kan også andre aktører som Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd spille komplementære

roller med sine støttetiltak.

4.2 Virkning på pasientenes helserelaterte livskvalitet

Et svært viktig formål med de foreslåtte tiltakene er å medvirke til helsemessige forbedringer for pasienten, i

form av redusert fare for komplikasjoner/forverringer og forbedring i livskvalitet i hverdagen mer generelt. I

avsnitt 4.2.1. nedenfor (InnoMed) gis en beskrivelse og drøfting av de helsemessige nyttevirkningene for

pasientene. I avsnitt 4.2.2. tar vi dette et skritt videre og beregner hvordan de kan oppsummeres i

kvalitetsjusterte leveår (QALYs).

4.2.1 Beskrivelse av helsemessige nyttevirkninger

Bør finne en god måte å inndele helsemessige nyttevirkninger som er aktuelle (punktene nedenfor er kun et

forslag), og deretter beskrive og tallfeste disse så detaljert som mulig.

• Redusert fare for fallulykker, herunder frykt for slike ulykker

8 Forventningsverdien er gjennomsnittet av alle mulige verdier, vektet med respektive sannsynligheter. Dersom f.eks.

produktutviklingskostnadene kan bli 1 mill. kroner med 80 % sannsynlighet og 5 mill. kroner med 20 % sannsynlighet,

er forventningsverdien 1 mill. kr*0,8 + 5 mill. kr*0,2 = 1,8 mill. kroner. Dette illustrerer viktigheten av å korrigere

”mest sannsynlige verdi” for å hensynta mindre sannsynlige, men mulige utfall som evt. kan slå ut i en ”ekstrem”

retning. Mest mulig realistiske anslag på forventningsverdier er en viktig forutsetning for en god samfunnsøkonomisk

analyse.

Analyse hjelpemidler for KOLS-pasienter Side 12

More magazines by this user
Similar magazines