Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

Error! Style not defined.

5. Sammenstilling av virkningene

(trenger trolig ikke bistand fra InnoMed til dette. Kapitlet skrives mer ut senere)

5.1. Verdsatte virkninger – beregning av netto nåverdi

Oversiktstabell som viser virkninger i X år fremover

5.1.1. Analyseperiode

Tidsperspektiv må tilsvare varighet på de viktigste konsekvensene. Foreslår 15-20 år

5.1.2. Kalkulasjonsrenten

Fremtidige nytte- og kostnadsvirkninger skal neddiskonteres med en kalkulasjonsrente slik at alle virkninger

måles i dagens verdi. Kalkulasjonsrenten kan tolkes som et avkastningskrav til prosjektet. ”Normal” rente er

4 prosent og kan trolig benyttes her

5.1.3. Nåverdi

Nedenfor vises metoden for beregning av netto nåverdi (mer om dette i vedlegg).

n U t

NNV0

= −I

0 + ∑ hvor I er samlede engangsvirkninger (typisk ”investeringskostnad”), U er

t

t=

1 ( 1+

k)

nettoverdien på de årlige virkningene, k er kalkulasjonsrenten og n er analyseperioden.

På grunnlag av de verdsatte virkningene, skattekostnad, valg av kalkulasjonsrente og antakelse om levetid,

kan vi beregne følgende netto nåverdi ved de ulike alternativene:

(Merknad. Drøft resultatet kort)

Vi understreker imidlertid at disse tallene er basert på en del skjønnsmessige forutsetninger og at de ikke

nødvendigvis er veldig informative alene, all den tid en rekke viktige virkninger ikke er verdsatt, samt at en

ikke har drøftet fordelingsvirkninger og usikkerhet/risiko.

5.2. Oppsummering av ikke-verdsatte virkninger

Sette opp oversikt over virkninger som ikke kan verdsettes i kroner

(----,0,++++) matrise

Analyse hjelpemidler for KOLS-pasienter Side 18

More magazines by this user
Similar magazines