Last ned - Kreftforeningen

kreftforeningen.no

Last ned - Kreftforeningen

Innhold

”Kreft og fordøyelsesplager”

er utgitt av Kreftforeningen.

FaglIgE KONSulENtEr

Overlege prof. dr. med. Stig Ottesen

Seksjon lindrende behandling (SlB),

avd. for kreftbehandling

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken,

Oslo universitetssykehus, ullevål

Overlege are Normann

Hospice lovisenberg

lovisenberg Diakonale Sykehus

IlluStraSjONEr

lasse Nilsen

2

3 forord

5 Innledning

6 Kvalme og oppkast

16 dyspepsi

24 hikke

28 Munntørrhet og andre plager i munn og svelg

40 obstipasjon

50 diaré

56 Malign obstruksjon av mage-tarmkanalen

66 Kakeksi

74 Væske til alvorlig syke og døende

79 stikkordsregister

85 Kreftforeningens fem innsatsområder

86 tilbud over hele landet

88 Kreftforeningen har kontorer i følgende byer

89 Kreftlinjen – noen å snakke med

90 foreninger som vi samarbeider med

graFISK DESIgN

Fuel reklamebyrå as

www.fuelreklamebyra.no

FOtO

Scanpix Creative

PrODuKSjON

Nordby grafisk aS

OPPlag

7. opplag: 2 000 eks mars 2012

< Forord

Forord

When working with patients dying of cancer, remember that of

the ten most common complaints five of them refer to the bowels.

(Cicely Saunders).

Det hun mente var kvalme, oppkast, forstoppelse, appetittløshet og

diaré. Ikke sjelden har den syke mange av disse plagene samtidig. De kan

skyldes sykdommen, men de kan ofte være bivirkninger til behandlingen

– eller begge deler. Noen ganger kan det være vanskelig å finne lindring

for disse plagene. Munntørrhet, svelgvansker, hikke og dyspepsi er andre

eksempler på plager som ubehandlet kan ha alvorlige konsekvenser for

pasientens livskvalitet i en fase i livet da hver dag ofte teller mer enn

tidligere i livet. Det gjøres behandlingsforsøk, men resultatet er ofte

utilfredsstillende. En viktig årsak til dette er at helsepersonell ofte har

mangelfull kunnskap om de ulike plagers patofysiologiske bakgrunn. Valg

av middel blir ofte tilfeldig. I denne brosjyren er det derfor lagt stor vekt

på å bidra til slik kunnskap.

Verdens Helseorganisasjon har gjennom sin definisjon av palliativ medisin

understreket at målet med all palliativ behandling er å lindre plager og

ikke forlenge lidelse unødig. En slik målsetting setter store krav til helsepersonell

om at deres behandlingsstrategier er gjennomtenkte og baserte

på gode kunnskaper og ferdigheter innen lindrende behandling. Vi håper at

denne brosjyren kan bidra til at disse valgene blir riktigst mulig.

Vi håper også at brosjyren vil nå et stort antall leger og annet helsepersonell

som arbeider med kreftsyke.

Dette er 7. utgave av Kreft og fordøyelsesplager. Kreftforeningen vil

herved takke for det gode samarbeidet vi har hatt med overlege prof. dr.

med. Stig Ottesen. Han har vært faglig ansvarlig ved alle utgivelsene.

Oslo, mars 2012

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

3

More magazines by this user
Similar magazines