Last ned - Kreftforeningen

kreftforeningen.no

Last ned - Kreftforeningen

FIg 35: MuNNHulE, SVElg Og SPISErØr

TUMORlOKAlISASjON SyMPTOMER BEHANDlING

Munnhulens organer Smerter Strålebehandling, kjemoterapi,

opioider, NSaID og paracetamol,

lokalbehandling

Spisevansker Sondeernæring, flytende

kosttilskudd

Hypersalivasjon Butylskopolamin

Seigt, slimete spytt acetylcystein

Foetor ex ore

talevansker

Munnpleie, antibiotika

Svelg Smerter Strålebehandling, kjemoterapi,

opioider, NSaID og paracetamol,

lokalbehandling

Svelgevansker Sondeernæring, flytende

kosttilskudd

Hypersalivasjon Butylskopolamin

Seigt, slimete spytt acetylcystein

Spiserør Smerter Subkutan smertepumpe,

epidural tilførsel av

analgetika

Svelgevansker Sonde-ernæring,

flytende kosttilskudd

Strålebehandling

laserreseksjon

Stent

Hypersalivasjon Butylskopolamin

gastroøsofageal refluks

(gØrS)

Se kapittel om dyspepsi

smerter, blant annet fordi svulsten kan

ødelegge nerver i omgivelsene eller

vokse inn i ryggraden.

BEHaNDlINg

I tidlig fase kan kirurgi være aktuelt.

Senere vil behandlingen nesten alltid

ha en palliativ målsetting.

StrÅlEBEHaNDlINg

alle pasienter med forholdsvis bra

allmenntilstand skal vurderes for palliativ

strålebehandling som kan gi god

symptomlindring hos 70-90 prosent

av pasientene. Ekstern strålebehandling

gis med opp til 20-25 fraksjoner

(enkeltbehandlinger) til pasienter med

best allmenntilstand, men betydelig

færre til de sykeste.

Ved bruk av endokavitær stråleteknikk,

plasseres strålekilden inne i

spiserøret den tiden svulsten skal

bestråles. alle kreftavdelinger i landet

har utstyr til å utføre de nevnte metodene

for bestråling.

laSErrESEKSjON

Ofte kan god palliasjon oppnås endoskopisk

ved at deler av svulsten som

vokser inn i lumen brennes bort med

en laserstråle.

StENt

I en del tilfeller kan man sette ned

en stent. Dette er et plastrør som

forhindrer at svulsten vokser inn i og

stenger lumen. Denne behandlingen

kan eventuelt suppleres med en eller

flere av de ovennevnte metodene.

Fig. 36: tumorobstruksjon av duodenum med

ventrikkelretensjon og sammenfall av distale

tynntarm-avsnitt.

Noen pasienter kan forbigående ha

nytte av kortikosteroider.

Spiserørskreft er lite kjemosensitiv.

Derfor har cytostatika liten plass

i lindrende behandling av denne

sykdommen.

MagESEKKEN

Vedrørende malign obstruksjon i

magesekken vises til kapittelet om

dyspepsi (side 20).

MalIgN OBStruKSjON aV tarMEN

FOrEKOMSt

Obstruksjon av tarmen kan oppstå

langs hele forløpet fra duodenum til

rectum og analregionen. tilstanden

forekommer hyppigst ved eggstokk- og

tykktarmkreft der 20-40% risikerer

malign obstruksjon i løpet av sykdommen.

Obstruksjonen kan være total

eller subtotal og kan resultere i ileus

eller subileus.

58 59

More magazines by this user
Similar magazines