3/2012 9 2012 1475 kb - Kirkene i Harstad

kiha.no

3/2012 9 2012 1475 kb - Kirkene i Harstad

Informasjon

Kirkebladet

For Harstad Nr. 3 2012 - 13. årgang

Innhold bl.a:

- Carl-Ove reiser sørover side 3

- Minnetale til Johannes Sellæg side 4

- Trondenesdagene 2012 side 7

- “X-klubb” side 8-9

Foto: Geir Gabrielsen


Kirkebladet for Harstad 3/2012

Kirkebladet

Utgitt av Harstad Kirkelige Fellesråd,

for menighetene i Grytøy, Harstad,

Kanebogen, Trondenes og Sandtorg

Redaksjon:

Geir Gabrielsen

E-post: geir@gega.no

Carl - Ove Fæster

Tlf: 77016516

E-post: carl.ove.faester@kiha.no

Erik Vold

Tlf: 77016502

E-post: erik.vold@kiha.no

Henvendelser vedrørende

distribusjon og utgivelse rettes til kirkevergen

i Harstad.

Tlf: 77016500

Stoff til bladet sendes til:

Kirkevergen i Harstad, E-post adr:

erik.vold@kiha.no

Tekst og bilder til bladet må være

redaksjonen i hende tre uker før

utgivelsesdato, som er ca. 20. mars,

20. juni, 20. sept. og 1. desember.

Bladet distribueres til alle husstander i

Harstad kommune i et opplag på 10.000

eksemplarer.

Harstad menighet

Postboks 863, 9488 Harstad

Tlf: 77016500

Kanebogen menighet

Postboks 863, 9488 Harstad

Tlf: 77016500

Trondenes menighet

Postboks 863, 9488 Harstad

Tlf: 77016500

Sandtorg menighet

9419 Harstad

Tlf: 77040650

Kirkevergen i Harstad

Postboks 863, 9488 Harstad

Tlf: 77016500

Grafisk bearbeidelse:

Geir Gabrielsen

Trykk: Øystese Trykkeri A/S

Andakt - LIVETS HØST

Sogneprest Carl-Ove Fæster

LIVETS HØST

(sogneprest Carl-Ove Fæster)

Å bli eldre handler om å leve med flere og flere

savn. Jo eldre vi blir, dess mer mister og savner

vi. Det dreier seg om å leve med flere og flere

tap. Livets høst er god for noen, men ikke alle får

oppleve høstens klare luft og nydelige farger.

Alderdommen medfører for de fleste å miste

flere og flere faste holdepunkter i livet. Noen

mister ektefelle, andre mister venner og andre

viktige relasjoner. Noen mister med årene vitale

kroppsfunksjoner, og de kroppslige prosessene

er umulig å snu. Livsbegrensningene øker for

mange med alderen. Det å måtte forlate jobben på

grunn av alderdom kan også føre med seg tap av

relasjoner, innflytelse og posisjon for mange. En

god alderdom er å klare å leve godt på tross av

savn og tap, som kommer ubønnhørlig.

Det var i 1967 at den da 25-årige Beatlesstjernen,

Paul McCartney, skrev denne sangen

som er en av dette bandets mest kjente sanger;

«When I’m Sixty-Four». I teksten funderer han

over hvordan livet vil bli når han om lenge fyller

64. Han lurte på om han kom til å visne bort,

om håret vil være der, om han vil strikke genser

foran peisen, om han vil ha mat nok og om han

vil ha råd til å reise til Isle of Man. «Will you still

feed me, when I’m sixty-four»? Og nå har Paul

McCartney blitt over 70, og han har mer enn det

han drømte om.

Men den viktigste setningen i denne sangen er

ordene; «Will you still need me». Er det bruk for

meg selv om jeg er eldre? «Will you still need

me». Det er det viktigste uansett alder; om det

fortsatt er bruk for oss. Det verste vi kan oppleve

er at ingen trenger oss, at ingen har behov for oss.

Altfor mange eldre er i dag ensomme på tross

2

av at de har familie. Og de opplever at det er få

som har bruk for dem. Vi må ta vare på de viktige

relasjonene særlig til de som er gamle og de som

begynner å bli mett av dage.

I Salme 71 i Bibelens salmebok ber forfatteren til

Gud og sier; ”Støt meg ikke bort i min alderdom,

forlat meg ikke når kraften svinner” (v.9) og

”Forlat meg heller ikke, Gud, når jeg blir gammel

og grå. Så skal jeg tale om din mektige gjerning

til hele den kommende slekt” (v.18).

”Alt har sin tid”, står det i Bibelen. En tid til å

fødes og en til å dø. Like naturlig som at vi fødes

inn i denne verden – er at vi en dag skal vandre

ut av den. Da er det godt å søke trøst i Salme 31,

15-16a: Men jeg setter min lit til deg, HERRE,

jeg sier: ”Du er min Gud” Mine tider er i din

hånd.

I leve og dø i Herren handler å leve med en

Himmel over livet. At døden ikke har det siste

ordet. Jesus har ved sin seier over døden gitt

oss ett levende håp. ”Uten Jesus blir det ikke

noe ordentlig Himmel over livet”, har Rolv

Wesenlund en gang sagt. Det er sant.

Einar Skjæråsen har i sin salme ”Himlen blåner

for vårt øye” gitt oss en salme som viser at vi

har en Gud som gir oss nettopp en Himmel over

livet.

Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for

vår fot.

Bekken risler for vår tørste, korn og blomst og tre

slår rot.

Fugler spiller sine vinger, barnet pludrer med sin

mor.

Lovet være Han som skapte drømmen og det

første ord.

Vinden har sin sti å vandre, bølgen har sin vei å

gå,

Vår og sommer, høst og vinter skifter i det minste

strå,

Gledens tid og sorgens time har sin bolig i hvert

sinn.

Lovet være Han som åpnet første le og siste

grind.

Lyset stiger, lyset faller over alle dunkle fjell.

Morgensol og aftenstjerne viser dag og varsler

kveld.

Hjertet har sin lengsels høyde, hånden har sin

gjernings fred.

Lovet være Han som er og ånder over tid og sted.

Einar Skjæråsen

Ha en god og velsignet høst!

Vennlig hilsen

Carl-Ove Fæster

Sogneprest i Harstad


På flyttefot - Carl Ove reiser sørover

Undertegnede har sammen med Carl Ove på

fire Roser i Harstad og spiser lunsj sammen.

Folk kommer og går og Carl Ove hilser på

flere. Det er vel det han huskes for å være; en

folkekjær prest. Med 7 års tjeneste Harstad,

noen år i Sjømannskirka, og før det i Evenes ,

i tillegg til å komme fra Sandtorg har han blitt

kjent med mange mennesker.

Hvordan har det vært å være prest her?

Jeg har trivdes veldig godt. Harstad kirke er

en ung kirke, sammenlignet med Trondenes. Å

være i en ung kirke har gitt mulighet å møte en

levende historie. Kirken var 50 år i 2008 og da

møtte det opp folk som var med i byggeperioden

og kjente til historie omkring byggingen. Det er

en av Norges første arbeidskirke. Den har gitt et

godt grunnlag for arbeidet med Sjømannskirken

her i Harstad, et arrangement som særlig er

tilknyttet Festspillene, men som blir utvidet. I

tillegg har jeg fått være med på markeringen av

Hans Egede, 250 år sidne han døde. Hans Egede

har fått kallenavnet ”grønnlands apostel” og

er verdens mest kjente harstadværing. Han var

en sentral person i musikkstykket ”I himmelens

navn, skrevet av Ola Bremnes.

En åpen og tilgengelig kirke

Det har vært en sentral tanke i Carl Oves

prestetjeneste å gjøre kirken åpen og tilgjengelig

for folk. Jeg har tatt i bruk Sjømannskirkens

motto- Gi folk frimodighet til å tilhøre kirken.

Det er en et viktig fokus som Sjømannskirken

hadde og har, og som jeg jobbet for da jeg var

prest. Jeg ser det på verdifull lærdom å ta med

seg i prestetjenesten i hjemlandets menigheter.

3

Kirkebladet for Harstad 3/2012

På flyttefot: Carl-Ove reiser sørover

Sogneprest Carl-Ove Fæster

Møt Lisa Kristin Nielsen

VIKAR I TROSOPPLÆRINGEN

Navn: Lisa Kristin Nielsen

Alder: 28 år

Sivil status: Singel med katt

Oppvekst: Hønefoss

Interesser/hobby: Musikk. Kvinner og menn.

Si litt kort om deg selv. Hvem er Lisa ?

Jeg kommer fra Hønefoss – hvor jeg har

hatt min oppvekst. Har vært mest aktiv i

Metodistkirken, men har også vært engasjert

andre kirkesamfunn. Jeg er ganske økumenisk av

meg. Er glad i sang og musikk

Har bodd ulike steder og det har jeg opplevd

som verdifullt. Jeg har studert i Trondheim,

København og Sydney. Tok i Sydney i 2004

utdannelse ved Hillsong International

Leadership College. Fra 2006 og til 2009 tok jeg

barnevernspedagogutdannelsen i Trondheim. og

fra 2009 jobbet jeg i Ringerike kommune som

barnevernspedagog. I 2011 ble jeg utfordret til å

søke stilling i Nord-Norge..

Hvorfor valgte du å søke stillingen nord på ?

Jeg syntes det var spennende på bli utfordret til

å søke på en ”Ungdomsdiakonstilling” som er ett

samarbeid mellom Metodistkirken og Den norske

Terskelen blir lavere. Kirken skal være et hjem,

i både hverdag og fest. Kirken skal være et rom

som skal tørre å ta i bruk.

Med dette utgangspunktet reiser nå Carl

Ove, nærmere bestemt til Borre i vestfold,

Nord-Jarlsberg prosti, Tunsberg bispedømme.

Det er familiære årsaker som ligger til grunn

for det. Borre er en ny plass, et spennende

prestegjeld, tre sokn fordelt på to prester. De

skal tjenestegjøre i dem begge, men jeg skal

jobbe mest i Borre kirke, en middelalderkirke på

linje med Trondenes. I dette prestegjeldet ligger

også en ny arbeidskirke, så det blir nesten som

Trondenes og Kanebogen kirke. menigheten er

veldig varierte i sammensetning, men det gir en

god mulighet for å jobbe bredt. Men, det er rart

å flytte fra Harstad. Det har vært og er et godt

sted å være.

Vi som blir tilbake, takker for tjenesten som Carl

Ove har gjort her i Harstad og ønsker ham lykke

til og Guds velsignelse over arbeidet i Borre.

Hans Jørgen Nilsen

kirke i Skånland. Der har jeg jobbet

50 % og den andre halvdelen på Skånland

sentralskole.

Jeg liker nye utfordringer og det å oppleve

nye steder og nytt miljø. I tillegg liker jeg å

jobbe med ungdommer. Jeg har blitt tatt godt

imot – og opplever å fått god kontakt med

ungdommene.

Nå har jeg sluttet i stillingen på Skånland

sentralskole – og har begynt i en 50 % stilling i

Trosopplæringen i Trondenes prosti og er 20 %

vikar som konfirmantlærer i Skånland. Så nå går

det i 120 (J) – og jeg trives med det. Skal jobbe

med ungdommer fra hele prostiet – og det ser

jeg frem til !

Vi ønsker Lisa lykke til i arbeidet – og Guds

velsignelse over liv og tjeneste!

COF


Kirkebladet for Harstad 3/2012

Minnetale til Johannes Sellæg

Johannes ble født i Harstad den 25.juni i

1926. Han var sønn av Helma og Mathias

Sellæg - og Johannes var eldst av 2 brødre.

Bror Ivar var født i 1928 og dermed to år

yngre. De beholdt gjennom hele livet en

god og nær kontakt.

Johannes hadde en god barndom og

oppvekst her i Harstad. Mor Helma var

fra Kanebogen, og for Johannes var det

nok en del barndomsminner fra besøk i

Kanebogen. Johannes og Edna valgte etter

hvert å bygge hytte/landsted på det stedet

hvor mor Helma sitt barndomshjem hadde

stått.

I 1941 ble Johannes konfirmert. I 1945

–tok han artium her i byen. 6 år senere

tok Johannes juridisk embeds eksamen

ved Universitetet i Oslo med meget gode

resultater.

Etter fullført eksamen gikk turen tilbake

til Harstad. Her hadde han først en kort

konstitusjon som dommerfullmektig

ved Trondenes tingrett før han

begynte som advokatfullmektig hos

høyesterettsadvokat Sigurd Saue.

Han fikk advokatbevilling i 1954 og

arbeidet hos Sigurd Saue fram til 1955.

Deretter var han dommerfullmektig

ved Salten Sorenskriverembete, Bodø i

perioden 1955 til 1956

Etter tiden i Bodø var det naturlig for

Sellæg å vende tilbake til hjembyen og

starte egen praksis som advokat først i

eget firma. I 1971 fikk Johannes Sellæg

tittelen Høyesterettsadvokat etter

å ha fullført sin tredje prøvesak ved

Høyesterett.

Fra 1979 startet Johannes i kompaniskap

med Ottar Nilsen Advokatfirmaet Sellæg

og Nilsen. Dagens Advokatfirma Eurojuris

Harstad AS er en videreføring av dette

kompaniskap. Som en del av sin private

advokatpraksis var Johannes Sellæg i en

lang periode engasjert som Krigsadvokat

for landstridskreftene i Nord-Norge. Dette

engasjement varte fra 1965 og frem til han

gikk av ved oppnådd pensjonsalder.

På slutten av 50 tallet traff Johannes

gjennom kretsarbeidet iKFUK/KFUM sin

kjære Edna. Edna bodde i Tromsø - og

var medlem av kretsstyret. Du møtte

Johannes som var delegat fra Harstad

Ungdomsforening. Gjennom dette arbeidet

og iSkolelaget – ble Edna og Johannes godt

kjent: Det ble kjærlighet - og en sommerdag

i 1960 stod bryllupet i Tromsø Domkirke.

På begynnelsen av 70 tallet flyttet Johannes

og Edna inn i boligen på Gullhaugen - hvor

de de første årene bodde sammen med mor

Helma. Ho gikk bort i 1974. Hjemmet på

Gullhaugen ble deres hjem inntil for ett par

år siden.

Edna og Johannes fikk oppleve mye

sammen. Dere fikk en del reiser sammen.

Om sommeren hadde dere ofte fast base

ute på sommerstedet i Kanebogen. Han

Johannes var en ivrig bader - og meldte inn

badetempreturer fra Kanebogen camping

både til HT og NRK.

Dere likte å lytte til musikk sammen -

spesielt klassisk musikk. Johannes vant

noen ganger «Klar en klassiker», et

radioprogram i NRK P1. Johannes var veldig

stolt av det.

Johannes og du Edna var sammen om

det meste. Og for Johannes vet jeg at du

i de ulike engasjement han hadde, var til

stor støtte og hjelp. Alltid interessert og

engasjert ved hans side

Den dagen hadde dere snakket om.

Johannes og du hadde snakket om de salmer

og musikk skulle preget denne dagen. Så

gjennom salmene og tekstene og musikken

- tar Johannes farvel med det preget han har

satt på denne sermonien. Til og med fått en

prekentekst - som han ønsket presten skulle

preken over.

Edna tar i dag ett tungt farvel med sin kjære

og gode ektemann gjennom 52 år. Du Edna,

satte ved hans side da Johannes sovnet

stille og rolig inn på Slottet sykehjem

Johannes var ett engasjert menneske. Han

hadde ett stort nettverk rundt seg: Johannes

var et samfunnsengasjert menneske.

Han satte i flere perioder i Harstad

kommunestyre for Høyre.

Johannes hadde også ett stort hjerte for

4

Kirke og organisasjonslivet. Han var

engasjert i Mannsmøtene som begynte

på slutten av 50 tallet og som etter hvert

ble Harstad kirkeforum. Her var Johannes

primusmotor i nesten 50 år helt frem

til for ett par-tre år siden. Han har vært

med å engasjere uttalige spennende

temakvelder i regi av Harstad kirkeforum.

Johannes var engasjert og med stadig

nye ideer. Han hadde evnen til å tenke

nytt og kreativt. Han var også med på

internasjonale konferanser. Trivdes godt

i de sammenhenger - og spesielt når han

fikk snakkes fransk. Da var han i sitt ess.

Han satte også en periode i Harstad

menighetsråd - han har vært engasjert i

Harstad KFUK/KFUM og Soldathjemmet i

over en mannsalder. Engasjert i Harstad Y

Men Club. Satte i redaksjonskomiteen for

Kirkebladet i en årrekke.

Historie interesert. Med Harstad

historielag. Var interessert og

kunnskapsrik. Et levende leksikon. Han

Johannes var en ekte Harstadpatriot. Glad

og stolt over sin fødeby.

Johannes hadde ett godt humør - og

elsket den gode historien. I mange år

hadde han ansvar for Det muntre

hjørne i Kirkebladet. Fortalte historien

med stor innlevelse. Det fikk vi

merke vi som satte iredaksjon

sammen med Johannes. Han solgte

annonser til Kirkebladet - og det

gjorde han med stor suksess. Ingen

som så nei til Johannes. Da måtte du

ha meget gode argumenter

Johannes etterlater seg mange gode

minner som jeg vet vil leve videre.

Han er ett menneske som på mange

felt satt dype spor etter seg –og i dag

tar vi farvel med Johannes i

dyptakknemlig het for det han har

betydd.

I dyp takknemlighet lyser vi fred over

Johannes sitt gode minne.


Min

salme

Helge O. Aune

Avdelingsdirektør

Skatt Nord

5

”Min” salme:

Kirkebladet for Harstad 3/2012

”O-bli hos meg..”

Tekst: H.F Lyte 1847 Oversatt: Gustav Jensen 1913 Melodi: Willim Henry Monk 1861

Jeg vet ikke hvorfor denne salmen er blitt ”min”

salme, men trolig er dette den av salmene jeg

oftest kommer i befatning med ved kirkebesøk…

Salmen mener jeg har en god, om enn noe tung

tekst, og har en lett og optimistisk melodi.

Tar meg ofte i at jeg ”nynner” eller plystrer

denne når jeg er for meg selv i båten, opptatt

med diverse arbeidsoppgaver osv.

O bli hos meg! Nå er det aftentid,

og mørket stiger – dvel, o Herre blid!

Når annen hjelp blir støv og duger ei,

du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg!

2

Snart svinner livets dag, det kvelder fort,

og jordens lys alt mørkner og går bort,

forandrings skygge følger tro min vei -

o du som ei forandres, bli hos meg!

3

Hver time trenger jeg din sterke vakt,

kun for din nåde viker mørkets makt;

hvor skal jeg vandre trygt foruten deg?

I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg!

4

Når du velsigner, ei av frykt jeg vet,

sår gjør ei ondt, gråt har ei bitterhet.

Hvor er vel dødens brodd? Jeg frykter

ei.

Du som har seiret, Herre, bli hos meg!

5

O la meg se ditt kors i dødens gys,

driv mørket bort og vær meg livets lys!

Da skinner morgenrøden på min vei.

I liv og død, o Herre, bli hos meg

Søndag 16.september ble det delt ut 6 årsbok til disse 6 åringene. Foto: Tore Skadal


Kirkebladet for Harstad 3/2012

TROSUNDERVISNING OG TROSPRAKSIS

TROSUNDERVISNING OG TROSPRAKSIS

av vikarprest Jostein Skutlaberg

Vekstperioder i kirkens historie har vært tider

med vekt på trosundervisning. Oldkirken,

reformasjonen og pietismen er 3 eksempler.

Pietismens kristendoms-opplæring har formet

kristenlivet i Norge i over 250 år. Den har

fostret en kirke med stor misjonsvirksomhet

over hele verden. Den har gitt levende

bedehus-miljø, foreningsvirksomhet,

skolevirksomhet, diakonal innsats og

levende gudstjenesteliv i vårt land. Nå har

vi hatt flere tiår der bibelhistorie, salmer og

katekismeundervisning er fjernet fra skolen.

RLE-faget er kommet i stedet. Resultatet ser

vi: Kristendomskunnskapen er på kort tid blitt

dårligere. Også i aktive kristne miljø merker vi

dette.

Den norske kirke satser for tiden stort når det

gjelder trosundervisning. Planer er utarbeidet

sentralt og regionalt. Hver menighet skal ha sin

trosopplæringsplan. Og dette arbeidet skal nå

settes ut i livet i hver krok i vårt land. Det er et

viktig og spennende prosjekt.

Trondenes motettkor ønsker nye

og gamle sangere velkommen til

nytt sangerår!

Trondenes motettkor har hatt en velfortjent

sommerferie etter en hektisk vår med

gudstjenester, konserter, radiogudstjeneste

og tvsending i pinsen.

Koret, som teller 20 medlemmer, har nå

startet opp igjen og har tatt fatt på øvinger til

høstens prosjekt. Tidligere år har motettkoret

samarbeidet med Narvik kirkes kammerkor

om større kirkemusikalske prosjekter og

det skal vi gjøre også nå i høst. Også denne

gangen er det barokkmusikk som står på

repertoaret, denne gangen musikk av Johann

Sebastian Bach og Marc-Antoine Charpentier.

Marc-Antoine Charpentier var en av de store

Dåp og trosopplæring hører sammen.

Dåpsbefalingen/ misjonsbefalingen kobler dåp

og opplæring. Jesus sier: ”Jeg har fått all makt

i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle

folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og

Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem

å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er

med dere alle dager inntil verdens ende.” Matt

28,18-20

Kirkens kontinuerlige kall er ”å gjøre til disipler”.

Det skjer ved at mennesker møter Jesus Kristus.

Her er Bibelen, dåp og kirkens hele liv middelet.

Mennesker kalles og hjelpes til tro på Jesus som

Guds Sønn og vår Frelser. Dåpen er helt sentral.

Troslivet gis i dåpen. Men troen må få næring

og fostres. De døpte skal læres opp i kristent liv.

Denne prosess – fram mot dåp, og ikke minst

etter dåp – er i kirkens historie kalt katekese.

Ordet betyr ”undervisning”. Hele kirkens indre

vokster er avhengig av denne fostring i troen.

Trosopplæring er ikke pugg! At dette inntrykket

er blitt sittende fast er uheldig og ikke tilsiktet.

Jeg tenker at trosundervisning er praktisering.

”Luthers lille katekisme” ble først benyttet

som plakater til å henge opp i hjemmene og i

franske komponistene i barokken. Om navnet

ikke umiddelbart lyder kjent er det imidlertid

en komponist som alle har hørt musikk av på et

eller annet tidspunkt. Hans ”Te Deum” (”Til Guds

ære”) som starter med en flott trompetsolo er

nemlig kjenningsmelodien til Eurovisjonen, og

har man sett nyttårshopprenn, Melodi Grand Prix

eller andre europeiske sammesendinger på tv,

har man garantert hørt musikken til Charpentier.

Johann Sebastian Bach skrev en lang rekke

med kantater, som ble brukt under søndagens

gudstjeneste. Alle kantatene er tilpasset hver sin

søndag og kirkeårstid og Bach skrev så vidt man

vet en kantate hver uke gjennom en lang periode

av sitt liv.

De mest kjente av hans kantater er samlet til det

vi kjenner som juleoratoriet, som egentlig er en

samling av kantater for jul og nyttår.

6

kirkene. Og katekismen var utstyrt med billeder

fra bibelhistorien. Illustrasjoner hørte med.

Budene skulle ses og leses. Trosbekjennelsen

skulle ses hver dag og sies høyt sammen.

Fader Vår skulle bes i hjem, kirke og skole.

Praktisering gjør at disse bibelske kjernetekster

kommer under huden. Så kommer forklaringer i

neste omgang. Det er denne aktive praktisering

vi må legge hovedvekten på.

Det enkle er hovedfokus. Her kommer

illustrasjoner inn. Her kommer praktisering

og ”lek” inn. Det er stor hjelp i å praktisere

sammen. Bordbønn og kveldsbønn er

eksempel. Menigheter av kristne som ber

sammen, tror sammen, hører sammen, synger

sammen, gleder seg i troen sammen og bærer

det tunge sammen vil bære trosopplæringen

sammen. Hele menigheten trenges. La oss

praktisere og leve ut troen. Kirken vil vokse

i indre styrke om vi lykkes i å oppmuntre og

hjelpe hverandre til å leve troen i hverdagen.

Trondenes motettkor ønsker nye og gamle

sangere velkommen til nytt sangerår!

På konserten i Narvik kirke og Trondenens

kirke, henholdsvis 8 og 9 desember skal

korene, med solister og orkester, fremføre

en av Bach’s adventskantate ”Nun komm

der heiden Heiland” som er bygget opp

omkring salmen ”Folkefrelsar til oss kom” og

Charpentiers messe for julenatt ”Messe de

Menuit pour Noel”

Trondenens motettkor har stadig behov for

sangere og dersom man har lyst til å synge

kirkemusikk og har kor eller sangerfaring fra

før, kan man ta kontakt med koret enten via

våre nettsider eller på Facebook for å avtale

prøvesang. Herrestemmer og sopraner er

særlig velkommen.

Koret ledes av Kantor Harald Lind-Hanssen og

sangpedagog Dominique Guyot.


Et verdig farvel

Vi hjelper til med praktisk støtte, og alt som trenges

for å gjøre gravferden til et verdig farvel.

Seljestadv. 16 A - Tlf. 913 59 000 - www.nathanielsen.no

7

Kirkebladet for Harstad 3/2012

Trondenesdagene 2012

”Møter langs veien”

Søndag 28. oktober

til søndag 4.

november

Tema for Trondenesdagene 2012 er ”Møter

langs veien” der vi tar utgangspunkt i de

historiske handelsrutene som hanseatene

benyttet i middelalderen og som

Trondenes hadde tilknytning til gjennom

bergenshandelen. Ensembelet Heinavanker

kommer fra hansabyen Tallin i Estland og

vil fungere som festivalprofil gjennom hele

festivalen.

Heinavanker vil gjennom fire konserter få

vist seg fram både alene og i samarbeid med

elever fra musikklinja på Heggen videregående

skole, og også sammen med et sammensatt

festivalorkester.

Onsdagens konsert med Heinavanker, blir viet

koret alene. Der får vi stifte bekjentskap med

sangerne, og noe av deres repertoar.

”Es reisset euch ein schrecklich Ende”, er

tittelen på konserten torsdag

1. november. Vi har laget en musikalsk

dramaturgi som viser jordens elendighet,

og håpet som er lovprist i kantater og andre

verk. Det blir ingen fullstendige kantater, men

en rekke satser med både kor, sangsolister,

og instrumentalsolister fra Heinavanker og

festivalorkesteret. Et dramatisk og vakkert

repertoar er tema for denne konserten.

Fredag 2. november vil elevene ved Heggen

vg. skole, med sin lærer Arne Dagsvik, forberede

et repertoar som de vil øve og framføre med

koret Heinavanker. På programmet er blant

annet Heinrich Schütz verk ”Meine Seele erhebt

den Herren”.

Vi har i år to dager på Trondenes Historiske

Senter, hvor vi ønsker at publikum skal bruke

dagen til en sammensatt kulturopplevelse.

Søndag 28. oktober vil det tradisjonen tro

bli ”Høstmarked” for store og små, med salg

av høstens grøde, brukskunst, smykker, kjoler,

og demonstrasjon av smykkekunst, gamle

håndverkstradisjoner og flatbrødsteking.

Utstillingen i år er ved 3.klassinger fra Bergseng

Skole, og temaet er ”møter”. Denne utstillingen

vil henge i Svalgangen utenfor inngangen til

Trondenes Historiske Senter. Vi har også en

konsert på THS iløpet av dagen. Denne konserten

er med folkemusiker Sigrid Randers Persson, og

orkesteret Margfolk. Denne konserten blir oppe i

utstillingssalen og koster kr. 50,-

Lørdag 3. november begynner med et

foredrag, så er det muligheter for å få seg litt

varm mat i kaféen, før konsert med koret

Heinavanker og festivalorkesteret. Denne

konserten blir av en verdslig karakter, og vi vil

her vise en annen side av korets repertoar.

Foredraget er ved Harald Olsen som underviser

og forsker ved Institutt for religion, filosofi

og historie ved Universitetet i Agder. Harald

Olsen tar for seg pilegrimstradisjoner knyttet til

kysten og til de østlige pilegrimsrutene.

Søndag 4. november blir det høymesse i

Trondenes kirke

Gruppen HEINAVANKER begynte å spille

i Tallinn i 1988, i studiet Linnamuusikud.

Gruppen har interessert seg for liturgien bak de

historiske musikkspill og har prøvd å finne en

vei i datidens hellige ånd. De fleste konserter

inneholder gregorianske sanger, tidlige

polyfonier, og estiske religiøse folkeviser.

Årets sammensatte festivalorkester består av:

Sabine Cassola – Viola da Gamba

Turid Hofsø – Viola da Gamba

Elina Virtanen – Barokkbratsj

Anna Starr – Barokkobo

Ole Thomas Gjærum – Barokktrompet

Eric Cassola – Sackbut

Harald Lind-Hansen - orgelpositiv

Solstad

Begravelsesbyrå AS,

Storgata 33, 9406 Harstad

Tlf. 77 06 77 47

Når det er bruk for begravelsesbyrået…

kan du ringe oss og vi vil være

behjelpelig med informasjon,

råd og tilrettelegging med alt

det praktiske ved begravelse

og kremasjon.

Vi ordner også med:

Sorgbinderi, minnesamvær og gravminner.

Vi hjelper til med å gjøre

avskjeden til et verdig farvel.


Kirkebladet for Harstad 3/2012

Fra ”X-klubbens” 20 års Jubileum Harstad kirke, søndag 3.juni 2012

Fra ”X-klubbens” 20 års Jubileum

Harstad kirke, søndag 3.juni 2012

Ved Oddvar Larsen

Etter den forferdelige hendelsen 22.juli i fjor opplevde

vi at det norske folket i store mengder oppsøkte

kirkene, la ned blomster og sørget sammen. Alle

snakket om mer kjærlighet. I kristendommen lærer vi

at kjærlighet er en grensesprengende kraft. Kjærlighet

kan kun måles gjennom våre medmennesker. Det er

hva vi som enkeltindivider gjør i forhold til hverandre,

til samfunnet, ja til hele verden. Det diakonale

oppdraget er derfor uten grenser.

I ”X-klubben” er det mye kjærlighet. ”X-klubben”

ble dannet som et prosjekt i regi av de 2 ”Y`s M`s

klubbene” i Harstad, Harstad KFUK/KFUM og

menighetene i Trondenes, Harstad og Kanebogen.

Prosjektet fikk en ”flying start” og ble faktisk

presentert på en Verdenskonferanse for ”Y`s Men`s

Prosesjon i en fullsatt kirke.

Rockefår spiller flott musikk i kirka.

klubber” i Oslo 1992.

Målsettingen med prosjektet var å organisere og

integrere alle de nye medlemmene som kom til

menighetene i Trondenes, Harstad og Kanebogen pga.

HVPU-reformen, da bla. Trastad Gård ble lagt ned.

Prosjektet ble levedyktig og i år kan vi feire 20

årsjubileum. I dag er ”X-klubben” en handlekraftig

klubb som har funnet sin plass. Her er åpent for alle

som vil være der. Aktivitetene er basert på åpenhet, på

trygghet, på gjenkjennelighet, på omsorg og omtanke.

Programmet er enkelt med mye sang, bordfellesskap,

samtaler, utlodning og ord til ettertanke. En lang og god

pause med deilige, nystekte vafler hører også med. Alt

arbeid er basert på frivillige hender og motivasjonen

hentes fra gleden over å være der.

Klubbkveldene holdes en gang pr. måned i Bergseng

menighetshus hvor det kan være samlet opptil 30-50

8

personer. På det meste har vi faktisk vært over 60,

men da er det trangt. Til aktivitetene hører også med

deltakelse i forskjellige arrangement i menighetene,

leir på Grøtavær hver høst og deltakelse ved

mandagsklubben, en tilsvarende klubb i Kvæfjord.

Uten kjærlighet og omtanke for hverandre ville dette

arbeidet ikke fungere.

Mange av medlemmene i ”X-klubben” er også med

i ”Rockefår”, ”Harstad Tigers” og ”Torsdagklubben”.

Dette forteller at Harstad er en kommune med mye

omsorg for sine beboere. Ja, Harstad er i virkeligheten

en foregangskommune i dette arbeidet - en kommune

med mye kjærlighet som vi kan være meget stolte av.

I dagens Norge er vi svært opptatt av intelligens og

kompetanse, og dyrking av enerne. Oppe i dette blir

det fort å glemme at vi også skal være mennesker og

ha ansvar for hverandre.

”X-klubbens” definisjon på intelligens er evnen til å

gjøre andre glade!

Dagens preken var en dramatisering av Sakkeus, som klatret opp i et tre for å

møte jesus.


”X-klubben” historikk

Ved Oddvar Larsen

”X-klubben” startet i 1992 som et ”lavterskeltilbud” for de nye beboerne som kom

til Harstad som en følge av nedleggelsen av de store sentralinstitusjonene, bla.

Trastad gård i Kvæfjord. HVPU-reformen medførte at nå skulle alle flyttes tilbake

til sine hjemmekommuner. For mange ble dette en stor overgang, fra det ”trygge”

og oversiktlige til det ukjente. Botilbudene ble bedre, men hva med fritidstilbuds-

og aktiviseringstilbudene? Dette dannet grunnlaget for ”X-klubben” som startet

opp i ”Soldathjemmet” i regi av de 2 Y`s Men`s klubbene i Harstad og Harstad

KFUK/KFUM. Menighetene i Trondenes, Harstad og Kanebogen var også aktivt

med fra starten. De første årene ble det gitt støtte fra Harstad kommune og den

første klubblederen var Heidi Gabrielsen som virket i ett år til høsten 1993 hvor

Tone Drøsshaug ble engasjert i et timebasert opplegg som klubbleder. Dette varte

X-klubbens musikere i dag er Odd Hansen og Bjørn Erik Kråkenes.

Nå er det bare oppvasken igjen. Jenny Larsen, Gerd Mai Jenssen

og Anne-Lise Olsen.

Aktivitetskalender

SØNDAG 07.10 19. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

HARSTAD KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

TRONDENES KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

GRØTAVÆR KIRKE. kl. 12:00 HØYMESSE

SANDTORG KIRKE. kl. 17:00 FAMILIEGUDSTJENESTE

SØNDAG 14.10 20. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

KANEBOGEN KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

TRONDENES KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

LUNDENES KIRKE. kl. 12:00 HØYMESSE

SØNDAG 21.10 21. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

HARSTAD KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

KANEBOGEN KIRKE. kl. 11:00 FAMILIEGUDSTJENESTE

SANDTORG KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

TRONDENES KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

9

Kirkebladet for Harstad 3/2012

fram til høsten 1998. Fra 1999 har klubben i hovedsak vært ledet av diakonene

Tori Aas og Lars Martin Skipevåg. Støtten fra Harstad kommune var opphørt og

”X-klubben” drives nå på frivillig basis med støtte fra Nord-Norges Diakonistiftelse

og fra menighetsrådene i Trondenes, Harstad og Kanebogen. Viktige bidragsytere

er også Vekst Harstad, Johnsen Bil og Harstad Sparebank.

Sang og musikk har vært en viktig faktor i arbeidet. Arvid Strand kom tidlig med

i arbeidet og var klubbens første musiker. Med sitt trekkspill og gode humør var

han en stor inspirator i dette miljøet. Leif Davidsen kom også med og ledsaget

med gitar og jodlende sang. I dag er det Odd Hansen, Bjørn Erik Kråkenes og Karl

Johan Ellefsen som står for det musikale. Morten Norwich og Vegard Andersen har

hele tiden vært klubbens trofaste sjåfører og Oddvar Larsen har vært styreleder fra

begynnelsen.

Harstad Y`s Men`s Club SIGRID har stått for serveringen til samtlige møter. Gjennom

20 år er det blitt en stor mengde av ”verdens beste vafler”.

Fra våren 2006 har ”X-klubben” vært drevet fra Bergseng Menighetshus.

Tori Aas og Odd Hansen blir enige om sangene. Arvid Strand - klubbens første trubadur.

Fra en av de mange turene.

Fra en klubbkveld i Bergseng menighetshus.

SØNDAG 28.10 BOTS- OG BØNNEDAG

HARSTAD KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

KANEBOGEN KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

SANDTORG KIRKE. kl. 11:00 SKRIFTE OG NATTVERD

SANDSØY KIRKE. kl. 12:00 HØYMESSE

SØNDAG 04.11 ALLEHELGENSDAG

HARSTAD KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

KANEBOGEN KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

SANDTORG KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

TRONDENES KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

GRØTAVÆR KIRKE. kl. 12:00 HØYMESSE

BJARKØY KIRKE. kl. 18:00 HØYMESSE


Kirkebladet for Harstad 3/2012

Døpte

Harstad kirke

Aktivitetskalender forts.

SØNDAG 11.11 24. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

KANEBOGEN KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

TRONDENES KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

LUNDENES KIRKE. kl. 12:00 HØYMESSE

SØNDAG 18.11 25. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

HARSTAD KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

TRONDENES KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

SANDTORG KIRKE. kl. 12:00 HØYMESSE

SØNDAG 25.11 SISTE SØNDAG I KIRKEÅRET

KANEBOGEN KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

LUNDENES KIRKE. kl. 12:00 HØYMESSE

HARSTAD KIRKE. kl. 18:00 FAMILIEMESSE

KILBOTN BEDEHUS. kl. 18:00 HØYMESSE

SØNDAG 02.12 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN

HARSTAD KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

TRONDENES KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

BJARKØY KIRKE. kl. 18:00 HØYMESSE

SANDTORG KIRKE. kl. 18:00 LYSMESSE

SØNDAG 09.12 2. SØNDAG I ADVENTSTIDEN

TRONDENES KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

LUNDENES KIRKE. kl. 17:00 HØYMESSE

KANEBOGEN KIRKE. kl. 18:00 FAMILIEGUDSTJENESTE

SØNDAG 16.12 3. SØNDAG I ADVENTSTIDEN

HARSTAD KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

KANEBOGEN KIRKE. kl. 11:00 DØVEGUDSTJENESTE

SANDSØY KIRKE. kl. 12:00 HØYMESSE

SANDTORG KIRKE. kl. 18:00 VI SYNGER JULA INN

17.06.2012 Elise Vik Hagerupsen

17.06.2012 Iljen Brodtkorb

01.07.2012 Mille Helene Andersen

01.07.2012 Markus Arvid Gullholm

Christensen

01.07.2012 Sanna Gullholm Holte

15.07.2012 Sigrid Alise Bergheim Pedersen

15.07.2012 Sigrid Berg Ellingsen

15.07.2012 Fredrik Aasvik Kolby

15.07.2012 Alexander Aasvik Kolby

22.07.2012 Elias Sletten Lindahl

05.08.2012 Marie Schjelderup

12.08.2012 André Ruthenbeck

12.08.2012 Adrian Isak Arden

Slekters gang

12.08.2012 Axel Orlando Veliz Tennbakk

12.08.2012 Emil Vittrup Bowitz

26.08.2012 Peter Arntsen

26.08.2012 Victoria Sophie Ingebrigtsen

26.08.2012 Casper Thingstad Lagesen

02.09.2012 Amalie Dybvik Tjønsø

02.09.2012 Noah Lennardsønn Ekra

02.09.2012 Nils Fjellstad Kaarby

02.09.2012 Karina Karlsen

Kanebogen kirke

10.06.2012 Emilie Steen Pedersen

10.06.2012 Nanna Aalmen Aronsen

17.06.2012 Elise Isaksen Hay

08.07.2012 Milla Frønning Nygård Vibe

08.07.2012 Noel Andreas Mikalsen Yttervoll

08.07.2012 Inger Pauline Ørjansdatter Nilsen

08.07.2012 Falk Rogn

15.07.2012 Magnus Hellefossmo

29.07.2012 Isabell Mari Solheim

05.08.2012 Milian Risholt Rostadmo

10

SØNDAG 23.12 4. SØNDAG I ADVENTSTIDEN

HARSTAD SYKEHJEM. kl. 11:00 HØYMESSE

STANGNES SYKEHJEM. kl. 11:00 FORENKLET HØYMESSE

MANDAG 24.12 JULAFTEN

BJARKØY KIRKE. kl. 13:00 HØYMESSE

GAUSVIK KAPELL. kl. 14:00 FAMILIEGUDSTJENESTE

KANEBOGEN KIRKE. kl. 14:00 FAMILIEGUDSTJENESTE

TRONDENES KIRKE. kl. 14:00 HØYMESSE

HARSTAD KIRKE. kl. 15:00 HØYMESSE

KANEBOGEN KIRKE. kl. 16:00 FAMILIEGUDSTJENESTE

LUNDENES KIRKE. kl. 16:00 HØYMESSE

SANDTORG KIRKE. kl. 16:00 FAMILIEGUDSTJENESTE

TRONDENES KIRKE. kl. 16:00 HØYMESSE

TIRSDAG 25.12 JULEDAG

HARSTAD KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

KANEBOGEN KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

SANDTORG KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

TRONDENES KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

GRØTAVÆR KIRKE. kl. 12:00 HØYMESSE

ONSDAG 26.12 2. JULEDAG

KANEBOGEN KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

TRONDENES KIRKE. kl. 12:00 HØYMESSE

SØNDAG 30.12 SØNDAG ETTER JUL

HARSTAD KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

KANEBOGEN KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

TRONDENES KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

SØRVIK BO OG SERVICESENTER. kl. 18:00 HØYMESSE

TIRSDAG 01.01 NYTTÅRSDAG

TRONDENES KIRKE. kl. 11:00 HØYMESSE

Trondenes kirke

27.05.2012 Alexandra Pettersdatter Strande

Strømberg

27.05.2012 Leo Alexander Antonsen Wogtor

03.06.2012 Adrian Skretteberg Støle

03.06.2012 Benjamin Skretteberg Støle

03.06.2012 Kristoffer Mikkelsen

10.06.2012 Ida Bækkevoll Hagen

10.06.2012 Nora Bækkevoll Hagen

10.06.2012 Live Annie Andersen Lieng

10.06.2012 Mathea Abelsen Drøsshaug

01.07.2012 Agny Amalie Kind-Aarberg

01.07.2012 Stella Dale Akselsen

07.07.2012 Emil Nielsen Svaleng

08.07.2012 Mathilde Killengreen

08.07.2012 Selja Solvang Knudsen

08.07.2012 Sigrid Sagberg Henriksen

08.07.2012 Sander Sørensen

08.07.2012 Ailo Kulseng-Hansen

22.07.2012 Christoffer Berntsen

22.07.2012 Signe Antonie Johnsen


22.07.2012 William Olai Berg Dahl

22.07.2012 Amalie Rørdam

03.08.2012 Simen Gabrielsen

03.08.2012 Sander Gabrielsen

03.08.2012 Sarah Gabrielsen

12.08.2012 Sivert Emil Leier

12.08.2012 Amund Almå

12.08.2012 Nathalie Granbakk-Kanstad

19.08.2012 Sivert Haukebø Ellingsen

19.08.2012 Julie Bornø

19.08.2012 Lovise Nilsen Solheim

02.09.2012 Samuel Nielsen Helmersen

Sandtorg kirke

27.05.2012 Maylen Andreassen

10.06.2012 Ida Nordmo Trondsen

10.06.2012 Anna Dyrhaug Wikevand

08.07.2012 Lucah Matheo Grønning

Storhaug

05.08.2012 Viljar August Haukebøe Eikeland

26.08.2012 Kristine Nordahl Hartviksen

02.09.2012 Tuva Lovise Wiken

02.09.2012 Stine Hall Johnsen

Vigde

Trondenes kirke

02.06.2012 Tone Nilsen og

Bengt Hyllestad

02.06.2012 Susanne Helland og

Lars-Ivar Nilsen

08.06.2012 Gjørol Nyland og

Bernt Olav Dullum

16.06.2012 Nina Olsen og

Steve Andre Eriksen

16.06.2012 Oddrun Gerd Markussen og

Stian Strømmesen

16.06.2012 Lisa Skarsem Grønås og

Knut Skarsem Granås

23.06.2012 Catherine Barnes Hellings og

Reiner Josef Barnes Hellings

30.06.2012 Marita Markussen og

Paul Erik Markussen

30.06.2012 Tora Kaarbø og

Ole Kristian Skjegstad

30.06.2012 Senga Louise Halvorsen og

Rune Kristian Halvorsen

07.07.2012 Kristine Bøe Albrigtsen og

Ronny Mikkel Holm

07.07.2012 Bente Norhild Larsen og

Terje Andreas Larsen

07.07.2012 Siv Kristin Jensen Svaleng og

Even Østrem Nielsen

14.07.2012 Mia Jung Holm og

Vidar Storli Olsen

14.07.2012 Gunn Hilmarsen og

Simen Grøtting Husmoen

Slekters gang

27.07.2012 Christelle Muco og

Vegard Jensvold (kirkelig velsignelse)

28.07.2012 Henriette Misje Nilsen og

Bjørn Harald Hansen

28.07.2012 Gro Elin Sareussen og

Pål Steinar Størseth

28.07.2012 Merethe Aune Jensen og

Stein Ove Gjelberg

04.08.2012 Jeanette Schultz Johansen og

Terje Nilsen

04.08.2012 Lise Marie Bakke-Nesheim og

Sindre Jusnes Nesheim

11.08.2012 Anita Dominiques og

Noe Dominiques Linares (kirkelig velsignelse)

11.08.2012 Brita Lill Jacobsen og

Jørn-Robert Heggelund Jacobsen

11.08.2012 Helene Bornø Skeie og

Kristian Wilhelmsen Bjaaland

18.08.2012 Ellen Stokkan Lunde og

Einar Helge Lunde

18.08.2012 Iljen Helen Paulsen og

Hugo Nygård Pettersen

27.08.2012 Jane Louise Savage og

Roderick Hugh Brilliant

Sandtorg kirke

30.06.2012 Mona Helen Kampen og

Nils Agnar Både

07.07.2012 Cecilie Therese Olesdatter Hansen

og Stig Andrè Madsen

04.08.2012 Anita Bless og

Vidar Tobiassen

Harstad kirke

30.06.2012 Schalini Pedersen og

Kristian Hoyer Andreassen

04.08.2012 Anja Merete Storvoll Stenhaug og

Jonny Mikal Storvoll Stenhaug

11.08.2012 Eileen Mari Mikkelsen og

Bjørge Daniel Eilertsen

18.08.2012 Maria Serafia Fjellstad og

Martin Kaarby

Døde

Harstad menighet

30.05.2012 Per Arne Nesslund

03.06.2012 Magnhild Alise Klausen

05.06.2012 Mina Gjerde

08.06.2012 Snefrid Gunhilde Heitmann

19.06.2012 Svein Åke Olsson

22.06.2012 Rolf Jarl Vilhelm Kleiving

24.06.2012 Pauline Charlotte Kristoffersen

25.06.2012 Heldor Karolius Jensen

30.06.2012 Lilly Indine Pedersen

01.07.2012 Astrid Bolette Holm

11

Kirkebladet for Harstad 3/2012

01.07.2012 Unni Helene Bruun

14.07.2012 Trond Inge Fosshaug

15.07.2012 Loke Skoglund

25.07.2012 Johannes Sellæg

30.07.2012 Knut Øvreberg

07.08.2012 Johanna Karoline Davidsen

09.08.2012 Anette Oline Jacobsen

09.08.2012 Ann-Harrieth Soløy Rushfeldt

12.08.2012 Anne-Margrethe Moe

13.08.2012 Bodil Langaas Larsen

14.08.2012 Leif Gjermund Pettersen

17.08.2012 Edgar Johan Jørgensen

17.08.2012 Leif Edmund Johan Bjørklund

19.08.2012 Arild Gunnar Brekken

20.08.2012 Asbjørg Eline Brodtkorb

22.08.2012 Ragna Kaspara Hansen

Kanebogen menighet

26.05.2012 Are Kildal

31.05.2012 Arnhild Sigfrisa Hansen

31.05.2012 Friedrich Alois Utz

07.06.2012 Birgith Hansine Lunde Jacobsen

08.06.2012 Esther Jensine Kildal

09.06.2012 Per Kornelius Eklund

28.06.2012 Harald Johan Moe

04.07.2012 Marit Pettersen

02.08.2012 Knut Martin Berg

13.08.2012 Elsa Mary “Bitte” Strømmesen

19.08.2012 Alise Ignora Nilsen

Trondenes menighet

22.05.2012 Sigfrid Oliva Portvik Olsen

24.05.2012 Mary Annie Stenhaug

25.05.2012 Judith Kaspara Enoksen

15.06.2012 Kristine Fredrikke Steiro

21.06.2012 Dagny Andrea Stensen

22.06.2012 Gunvald Helge Jacobsen

29.06.2012 Gerd Granstrøm Sørensen

12.07.2012 Kirsten Josefine Kristiansen

13.07.2012 Helene Petrine Enoksen

18.07.2012 Liv Aud Thorbergsen

19.07.2012 Olaf Andreas Fagerås

25.07.2012 Per Bjørn Johannessen

26.07.2012 Arne Herman Nilsen

27.07.2012 Bjørg Paulsen

27.07.2012 Sigrid Bertelsen

01.08.2012 Bjørg Berg-Jacobsen

08.08.2012 Jens Nilsen

14.08.2012 Per-Helge Hansen

17.08.2012 Aud Helga Sundseth Kulseng

Sandtorg menighet

07.06.2012 Olaug Hanna Valberg Myhren

14.06.2012 Åse Hansen

15.06.2012 Kåre Valter Magnussen

27.06.2012 Karin Janny Einvold

06.07.2012 Borghild Gjevestad

20.07.2012 Irene Emilie Thomassen

20.07.2012 Mari Augusta Karlsen

15.08.2012 Aslaug Torbergsen

17.08.2012 Ruth Annie Mathisen

24.08.2012 Judith Marie Mikkelborg


Kirkebladet for Harstad 3/2012

Det muntre hjørne...

En eldre dame hadde en hund som

betydde mye for henne. En dag døde

hunden, og damen ville gjerne gi den en

skikkelig begravelse med gravsten. Men hva

skulle hun skrive på gravsten til en hund ?

Damen visste ingen annen råd enn å spørre

presten om råd, og denne svarte meget

alvorlig; «Jeg vil foreslå at det skal stå:

«Her ligger det en hund begravet.»

Menighetskoret var på besøk på

sykehjemmet for å holde andakt og

synge for pasientene. Da de var ferdige,

sa dirigenten: «og nå håper jeg dere alle

sammen er blitt bedre til neste gang vi

kommer på besøk» «Takk i like måte,»

svarte en av pasientene. .

Lise satt og så på oldemor.

«Hvor gammel er du, oldemor ?»

«92 år, barnet mitt»

«Å, er du født i Det gamle testamentet, da


Lille Knut Erling kom hjem fra

søndagsskolen. De hadde lært en ny sang,

fortalte han: ”ingen er som far til Trygve”

Menigheten hadde en distre sogneprest,

som ofte holdt svært lange taler. En

søndag, da han igjen hadde talt svært

lenge, mistet han tråden og sa: ”Hm, hva

var det nå jeg skulle si ?” ”Amen,” kom det

fra bakerste benk. Sognepresten har nå

reist fra Harstad.

En rørlegger fra Harstad kom til himmelen,

og St.Peter spurte: ”Hvor gammel er du ?”

”59 år”, var svaret. St.Peter så i en protokoll

og sa : ”Det kan ikke stemme! Bare ifølge

timelistene dine skulle du ha vært 85 ”

Den nye presten på Trondenes syntes det

var lite folk i kirken, og han uttrykte sin

frustrasjon overfor klokkeren.: ”Her sitter

det bare noen ganske få uinteresserte

mennesker, og organisten har heller ikke

kommet. Hvem er det som skal spille i dag

?” ”Norge-England”, svarte klokker Torill.

Barns forklaringer på ord og uttrykk

Måke:

En fugl som skiter i hodene våre.

Depresjon

Når man er lei seg. Tristhet. Pluss noe som

skjedde i 1930.

Ego

Når man bare bryr seg om seg selv. I fotball

er det når man aldri sentrer.

11-åring

Gutt eller jente som snart blir tenåring.

Vanligvis i godt humør.

Jeg

Meg selv. Bare meg.

12

B

Returadresse:

Postboks 863

9488 Harstad

Kjedsomhet

Når man ikke har noe å gjøre. Når alle vennene

er på ferie og pc’en er på reparasjon.

Kvise

Noe rødt og ganske stygt som man får i

fjeset som tenåring.

Lek

Noe alle egentlig trenger, men som har en

tendens til å forsvinne når man blir eldre.

Teori er når man vet alt, og ingenting

stemmer.

Praksis er når alt stemmer, og ingen vet

hvorfor.

Hos oss blir teori og praksis forent.

Ingenting stemmer, og ingen vet hvorfor!

More magazines by this user
Similar magazines