Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

Høy kroppsmasseindeks og lav grad av fysisk aktivitet kan gi økt risiko for å utvikle kroniske nakkesmerter.

Viktigste arbeidsrelaterte faktorer inndeles i fysiske, individbaserte og psykososiale/organisatoriske.

De fleste som rammes av nakkeplager blir bra av den første episoden. Mellom 50 og 85 % får ett eller

flere residiver1 . Unge har bedre prognose, mens generelt opplevd dårlig helse, tidligere nakkesmerter,

psykiske lidelser/psykososiale problemer er assosiert med dårligere prognose. Optimistisk holdning, god

mestringsevne og fysisk aktivitet på fritiden bedrer prognosen.

Nakkeslengskader/Whiplash associated Disorders, (WAD)

Nakkeslengskader eller WAD er nakkeplager som følge av en rask bevegelse i nakken, enten langt bakover,

forover eller til siden med påfølgende rask tilbakebøyning, eventuelt rotasjon. Dette kan føre til skader på

en rekke strukturer i nakken og den forlengede ryggmarg og gi et bredt spekter av symptomer. De vanligste

symptomene oppstår umiddelbart eller kort tid etter ulykken i form av smerter i nakken med stivhet i

musklene, hodepine, svimmelhet, smerter som stråler ut i kjeve, skuldre og armer, synsforstyrrelser, engstelse

og depresjon.

Varer symptomene over 6 måneder brukes betegnelsen kronisk nakkeslengsyndrom. Det er stor faglig

uenighet om lidelsen både vedrørende kriterier for diagnosen og hvorvidt kronisk nakkeslengsyndrom

representerer en egen enhet, eller bare er et kronisk smertesyndrom uten sammenheng med skaden.

Generelt varierer forekomsten av WAD mye fra land til land og med etnisitet. I Norge påregnes årlig over

2 000 nye tilfeller av nakkeslengskader forårsaket av biluhell. Hos 3-5 % vil det utvikle seg symptomer innen

tre dager. Hos et mindretall av disse igjen blir plagene kroniske. Livstidsprevalensen er rundt 3 %. Bare 10 %

av skadene medfører medisinsk invaliditet på mer enn 10 %.

Kronisk nakkeslengsyndrom er karakterisert av høy forekomst av komorbiditet med multiple symptomer og

funksjonsforstyrrelser fra en rekke organer. En forklaring kan være sentral og perifer sensitivisering med

økt signaloverføring i synapsene hos individer med økt sårbarhet. Det synes å herske bred enighet om at

akutt nakkeslengskade hos et stort flertall av pasientene er en selvbegrensende tilstand med god prognose.

Årsaker og risikofaktorer for utvikling av kronisk nakkeslengsyndrom synes å være mange og sammensatte.

Ryggplager

De vanligste ryggplager er i form av korsryggsmerter som er smerter i området mellom nederste ribbein

og setemuskulaturen. Stråler smertene nedenfor kneet er det ofte isjias. Livstidsprevalensen er på rundt

60-80 %. Halvparten av befolkningen har hatt vondt siste år og cirka 40 % siste måned. Til enhver tid

opplever 15-20 % å ha plager. Hos det store flertallet kommer og går ryggsmertene, og med varierende

intensitet. Variasjoner i forekomsten avhenger blant annet av alder, utdanning, yrke, kultur/etnisitet,

livsstils- og psykologiske forhold. Forekomsten av selvrapporterte korsryggsmerter har generelt endret seg

lite de siste par tiår. I global sammenheng er korsryggsmerter viktigste enkeltårsak til antall år med redusert

funksjonsevne, med nesten 11 %.

1 Residiv er tilbakevendende episoder av sykdom, plager eller skader med symptomfrie intervaller av minst 3 måneders varighet

13

Similar magazines