Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

Revmatiske sykdommer

Blant de revmatiske sykdommene skiller man mellom inflammatoriske (ikke-infeksiøse kroniske

betennelsessykdommer) og ikke-inflammatoriske. Blant de inflammatoriske er revmatoid artritt (leddgikt)

som rammer i overkant av 0,5 % av befolkningen den vanligste. Omtrent 1 250 nye tilfeller av revmatoid

artritt diagnostiseres hvert år i Norge. Revmatoid artritt kan ramme mennesker i alle aldre, men antall

nye tilfeller øker med alderen og når en topp ved 60-års alder. Kvinner får oftere leddgikt enn menn, og

kjønnsforskjellen i forekomst er størst før 50 års alder. Spondyloartritter (betennelse i ryggledd), inkludert

Bekhterevs sykdom, er vanligst hos menn, mens psoriasisartritt (leddbetennelse) er like vanlig hos kvinner

og menn. Den samlede forekomst av spondyloartritter er også i overkant av 0,5 %.

Mye tyder på at leddgikt er blitt en mindre alvorlig sykdom de siste tiårene, blant annet på grunn av bedre

behandling, spesielt på grunn av biologiske legemidler, men sykdommen gir fortsatt store problemer med

funksjonsevne for mange.

Blant de ikke-inflammatoriske er artrose, en degenerativ leddsykdom som tidligere ble kalt slitasjegikt

vanligst. Over 10 % av den voksne befolkningen har artrose i minst et ledd, oftest i kne, hofte eller hånd og

forekomsten av artrose øker med økende alder. Artrose kan ofte gi sykmelding og uførhet. Artrose gir lengre

varighet på sykmeldingsperiodene enn noen annen muskel-skjelettlidelse. Artrose gir også ofte uførhet når

den oppstår i yrkesaktiv i alder.

De som har kroniske og utbredte muskelsmerter får ofte diagnosen fibromyalgi og omtrent 3 % av voksne

kvinner i Norge har denne diagnosen.

Osteoporose/benskjørhet

Osteoporose er definert som en systemisk muskel- og skjelettsykdom, karakterisert ved redusert knokkelstyrke

på grunn av redusert benmasse og/eller endret benkvalitet. I Norge regner man med at anslagsvis 240 000

nordmenn lider av osteoporose. Forekomsten av osteoporoserelaterte brudd i Norge er en av de høyeste i

verden, men det kan se ut som risikoen for hoftebrudd er på vei ned. Hoftebrudd kan få store konsekvenser i

dagliglivet. Kvinnelige pasienter med osteoporose og ryggbrudd rapporterte høye nivåer av smerte, angst og

redusert fysisk funksjon sammenlignet med norm data. Bortfall av østrogen, mangel på kalsium og D-vitamin,

bruk av kortisonpreparater, lav kroppsvekt, spiseforstyrrelser, røyking, lite mosjon, alkoholmisbruk og

genetisk disposisjon er risikofaktorer som kan lede til osteoporose.

Skader

Personskader er et alvorlig helseproblem, og muskel- og skjelettsystemet er svært utsatt for skader. De

vanligste ulykkestypene er hjemmeulykker, sport-, idretts-, og mosjonsulykker og arbeidsulykker. Man regner

med at om lag 500 000 hvert år blir behandlet av lege for en ulykkesskade. Barn og ungdom i aldersgruppen

10-20 år er de som oftest skades. For personer under 45 år i Norge er ulykker den vanligste dødsårsaken og

skader etter ulykker forårsaker tap av flere leveår enn noen sykdom i aldersgruppen 15-60 år. Risikoen for

trafikkskader er halvert de siste 20 årene og også andelen yrkesrelaterte skader synes å gå ned. Idrettsulykker

er svært vanlig, og i 2002 ble om lag 60 800 skadet mens de deltok i idrettsaktiviteter. De vanligste årsakene

15

Similar magazines