Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

Dette viser som i 2004 en bemerkelsesverdig lav ressurstildeling til MUSSP-feltet og underbygger behovet

for et løft, ikke minst sett i relasjon til de betydelige helseøkonomiske konsekvensene, og potensialet for

forebygging og implementering av eksisterende evidensbasert kunnskap.

Men selv om de totale bevilgningene er små, vil vi understreke at det de siste 10-15 årene har blitt produsert

mye god forskning av miljøer som internasjonalt ligger i front blant annet innen ortopedi, revmatiske

sykdommer, ryggfeltet og fysioterapi. Den nylig oppstartede nasjonale forskningssatsningen, Muskel Skjelett

Satsningen (www.muss.no), innenfor rammene av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

anses i dette henseende å være en positiv opptakt.

Oppsummering og konklusjon

I diskusjonsdelen blir det drøftet at kostnadsestimeringen er den delen av rapporten som er mest endret

og sannsynligvis gir et mer korrekt bilde – sammenlignet med rapporten i 2004, der totalkostnadene ble

estimert til å ligge mellom 37-44 milliarder kroner. Med endret metode ble kostnadene i 2009 beregnet til

omlag 14 milliarder for helsetjenester, mellom 30-34 milliarder for sykefravær avhengig av hvilke av de to

beregningsmodellene man bruker og 27 milliarder i trygdeutgifter. Totale samfunnsøkonomiske kostnader

og trygdeutgifter i 2009 lå altså et sted mellom 69-73 milliarder kroner.

Det blir videre diskutert at utbredelsen av MUSSP synes å ha endret seg lite siden forrige rapport, bortsett

fra at flere unge sliter med smerter knyttet til muskel- og skjelettsystemet. Fortsatt kan vi konkludere med at

MUSSP er gruppen som ”plager flest og mest” og i enda sterkere grad, ”koster mest”. Det er god dokumentasjon

for at implementering av dagens kunnskap vedrørende forebyggelse og behandling av MUSSP vil gi betydelig

samfunnsøkonomisk besparelse og bedret helse for den enkelte. Dessverre synes det fortsatt vanskelig å få

denne kunnskapen implementert i alle ledd av helsetjenesten og i befolkningen generelt. Det finnes og

flere godt dokumenterte spesifikke terapitilbud innen blant annet ortopedi, revmatologiske sykdommer og

osteoporose.

Fortsatt finner vi imidlertid at MUSSP er et lavprioritert helsefelt både i helsepolitiske plandokumenter og

tildeling av forskningsmidler som i gjennomsnitt gikk ned fra 6 % i 2004 til 4,5 % i 2011.

17

Similar magazines