Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

18

Kapittel 3:

Metode

Det ble i arbeidsgruppen innledningsvis bestemt, ikke minst ut fra ressursmessig hensyn, at denne rapporten

skulle avgrenses til epidemiologiske data inklusiv insidens, prevalens, forløp/prognose og risikofaktorer/

årsaker. Konsekvenser i form av kostnader (direkte og indirekte) og konsekvenser med hensyn til livskvalitet

og funksjon er også inkludert.

Det ble bestemt at vi i hovedsak skulle bygge på norske studier og data og kun ta med informasjon fra

andre land dersom norske data var svært mangelfulle eller at det ble ansett spesielt relevant å inkludere

internasjonal litteratur, for eksempel innen forekomst.

Når det gjaldt inndelingen i hovedtemaer ble vi enige om å bygge på inndelingen valgt av den globale

paraplyorganisasjonen The Bone and Joint Decade (http://bjdonline.org/). Jamfør innholdsfortegnelsen.

Litteratursøk ble utført i samarbeid med Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus- Ullevål. Det ble

gjort ikke-systematisk litteratursøk i PubMed for muskel- og skjelettsykdommer og plager for tidsrommet

2003 til 2011. Det ble søkt etter oversiktsartikler med aktuelle emneord (Medical Subject Headings, MeSH)

for muskel- og skjelettlidelser generelt og for utvalgte undergrupper av muskel- og skjelettlidelser og

skader i nakke, rygg, bekken og ledd. Vi forsøkte å velge ut artikler basert på norske forhold og den språklige

begrensningen ble satt til engelsk og skandinaviske språk.

PubMed-søket ble avsluttet i 2011, men på grunn av at prosessen med utarbeidelsen av rapporten har blitt

forsinket, har vi valgt og ta med referanser fra 2012 som vi i arbeidsgruppen eller eksterne rådgivere har

funnet sentrale.

Det ble utført manuelle søk i BIBSYS Ask og Tidsskrift for Norsk Lægeforening. Enkelte artikler ble og

funnet via referanselister i andre artikler, og vi har også brukt artikler og statistikk fra Statistisk Sentralbyrå,

Nasjonalt folkehelseinstitutt og NAV.

Metodebeskrivelse for det økonomiske kapittelet er på grunn av dets omfang og kompleksitet lagt til det

kapittelet.

Referansene i teksten er nummerert og oppgitt fortløpende i klammer som korrelerer med nummeret i

referanselisten.

Similar magazines