Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

20

Konsekvenser

Mange av muskel- og skjelettplagene er uspesifikke, og sammenhengen mellom symptomer og såkalte

objektive funn ved undersøkelser er svak [9]. Pasientene klager over smerter og nedsatt funksjon som

tilskrives smerter eller frykt for å forverre smerten (fear-avoidance) [11].

Korsryggsplager er den hyppigste årsaken til sykefravær (11 %) og uførhet (9 %) blant muskel- og

skjelettplagene. Nakke- og skulderplager er også vanlige årsaker til sykefravær [12]. Grad av utbredthet og

samlet symptombelasting, for eksempel målt ved antall smerteområder eller antallet symptomer, er en viktig

risikofaktor for funksjonstap og uførhet [13].

Utbredte og uspesifikke muskel- og skjelettsmerter er en viktig risikofaktor for uførhet [14], men de fleste

med slike plager forblir i arbeid over lang tid. Det er derfor slik Waddell og Burton påpeker: ”Spørsmålet er

ikke hva som fører til at noen blir langtidssykmeldte (og uføre), men hvorfor noen mennesker med vanlige

helseproblemer ikke blir friske (og arbeidsdyktige). Det er allment akseptert at biopsykososiale faktorer

bidrar til utvikling og opprettholdelse av kroniske smerter og uførhet. Dessuten kan slike faktorer hindre

at personer blir friske og kommer tilbake i arbeid. Istedenfor å se mest på funksjonssvikt bør man se på de

biopsykososiale faktorene som forsinker eller hindrer tilfriskning” [15;16]. På dette området kan det være

betydelige potensial for å forebygge unødig uførhet.

En ny norsk kvalitativ undersøkelse som ser på psykososiale årsaker til sykmelding for psykiske plager viser

at menn opplever mest psykisk konflikt på jobben, mens kvinner opplever mest konflikt i forhold til familie

og omsorgsoppgaver. Spissformulert kan man da si at mennene sykmeldes vekk fra konfliktene og kvinner

sykmeldes til mer tid i konfliktsonen [17].

Årsaker, risikofaktorer og forløp

De aller fleste smerteområder rapporteres hyppigere av kvinner enn menn, og har høyest forekomst i

aldersgruppen 40-60 år. Nakkesmerter er vanligst blant yngre kvinner, mens knesmerter er like vanlig hos

begge kjønn og rapporteres oftest blant yngre menn og eldre kvinner. Kronisk utbredte smerter er klart mest

vanlig hos middelaldrende kvinner.

Ettersom det er et stort overlapp mellom ulike smerteområder (ved at mange har plager fra flere områder)

er det også mange felles risikofaktorer for de ulike smertene.

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er plager som enten er forårsaket eller forverret av arbeid og

arbeidsmiljø [16]. Det er uklart hvor stor andel av muskel- og skjelettplager som faktisk er forårsaket av

arbeid. Imidlertid er det en stor del av personer med for eksempel smerter i nakke, arm og rygg som selv anser

at plagene er arbeidsrelaterte. I Helseundersøkelsen i Oslo angav 74 % av de som hadde nakkesmerter at de

mente smertene var arbeidsrelaterte. 72 % som rapporterte armsmerter og 50 % som hadde korsryggssmerter

tilskrev også arbeidsforhold som årsak [18].

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har gjort en grundig kunnskapsoversikt om sammenhengen mellom

arbeid og muskel- og skjelettplager [19]. Det er ulike sammenhenger for akutte plager og vedvarende

Similar magazines