Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

22

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerte tiåret 2000-2010 som The Bone and Joint Decade 2000-2010

(B&JD) [26]. En av gruppene som ble nedsatt for å gå igjennom eksisterende kunnskap om nakkesmerter,

var Task Force on Neck Pain and its Associated Disorders (her forkortet til Task Force on Neck Pain) [27].

Forskergruppen gjennomgikk 31 870 forskningsarbeider på nakkesmerter. Dette omfattet blant annet

epidemiologi, diagnostikk, prognose og kost-effektanalyser. Kun 552 studier ble vurdert til å ha god nok

kvalitet til å kunne innlemmes i sluttrapporten.

I Norge er det beskjeden forskning på nakkelidelser. Det som finnes, drives av små og sårbare miljøer,

uten nasjonal koordinering [25], og det finnes ikke nasjonale kliniske retningslinjer slik det gjør for

korsryggsmerter [28].

Forekomst

I ett av hovedarbeidene fra nevnte Task Force on Neck Pain, oppsummeres forekomsten av nakkesmerter

i den generelle befolkningen. Ett-årsprevalensen ble funnet å ligge mellom cirka 30 og 50 %. Den store

variasjonen i forekomsten henger sammen med blant annet ulikheter i definisjon og metode [25;27;29].

I den siste av to store befolkningsundersøkelser i Ullensaker kommune fra 2004 var det 36 % som rapporterte

å ha hatt nakkesmerter i løpet av siste uke, 43 % kvinner og 27 % menn [6;7]. Ett-årsprevalensen av nakkeplager

i Ullensaker er tidligere rapportert til å være 48 % [3]. I en senere undersøkelse av Norges befolkning hadde

29 % av mennene og 46 % av kvinnene erfart nakkeplager i varierende grad i løpet av siste måned [1].

Internasjonalt er det enda større variasjon i forekomsten. I Task Force on Neck Pain varierte ettårsprevalensen

av nakkesmerter fra 12,1 % til 71,5 % i den generelle befolkningen, og fra 27,1 % til 47,8 % hos

yrkesaktive. Årsprevalensen for nakkesmerter med funksjonshemming ble i en norsk studie funnet å variere

fra 1,7 % til 11,5 % i den generelle befolkningen. Hvert år rapporterte mellom 11 % og 14,1 % av den yrkesaktive

befolkningen begrensninger i dagligdagse aktiviteter på grunn av nakkesmerter [9].

I en studie av cirka 5 000 norske skolebarn oppgav 15 % av guttene og 18 % av jentene at de opplevde

nakkesmerter ukentlig eller oftere [30]. I HUNT 2 studien over ungdom i alderen 13-18 år rapporterte 33,4 %

om smerter i muskel- og skjelettsystemet minst en gang per uke i over 3 måneder. 25 % hadde smerter minst

to steder. Hyppigste lokalisasjon var nakke/skulder [31].

Nakkeplager forekommer hyppigst hos kvinner, yngre voksne og middelaldrende, og hos yrkesaktive

[10;31;32]. Vi vet ikke så mye om forekomst av kronisk nakkesmerte. Men andelen som daglig plages, eller

rapporterer om nakkesmerter av mer enn tre måneders varighet siste år, er omkring 20 %. En tidligere norsk

studie viste at cirka 14 % hadde hatt kroniske plager som varte i mer enn 6 måneder [33].

Også hos pasienter med nakkesmerter, særlig de med langvarige plager, sees høy forekomst av

multisymptomatologi med blant annet smerter fra andre kroppsdeler (widespread pain), tretthet,

mavetarmplager, svimmelhet, hjertebank, angst og depresjon [1;8], nokså likt det som gjelder for pasienter

som lider av langvarige ryggplager (se kapittel om ryggplager).

Similar magazines