Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

Det er stor faglig uenighet om lidelsen. Det gjelder både kriterier for diagnosen og hvorvidt kronisk

nakkeslengsyndrom representerer en egen enhet, eller om det bare dreier seg om et kronisk smertesyndrom

uten sammenheng med skaden [41-45]. Uenighet og sprikende dokumentasjon er også tilfellet for hvorvidt

MR-påviste ligamentforandringer har patogenetisk betydning [46-48].

Forekomst

Generelt varierer forekomsten av WAD fra land til land og med etnisitet. Noen steder rapporteres høy

forekomst, mens det andre i andre land nærmest er ukjent eller har et kortvarig og godartet forløp. Et eksempel

er Litauen der få eller ingen regner med muligheten for kroniske smerter og invaliditet etter nakkesleng. Ofre

etter trafikkulykker anser nakkesleng som en godartet skademekanisme som ikke nødvendiggjør kontakt

med helsevesenet [43].

I Norge regner vi med at det blir over 2000 nye tilfeller av nakkeslengskader forårsaket av biluhell hvert

år [41]. Hos 3-5 % av personer som har vært utsatt for påkjørsel som gir nakkesleng, vil det utvikle seg

symptomer innen tre dager. Et mindretall av disse vil igjen utvikle kroniske plager. I en nylig publisert studie

fra HUNT 2 ble det påvist en livstidsprevalens med 2,7 % hos kvinner og 3 % hos menn [49]. Dette er i tråd

med internasjonale tall [42;50].

Forsikringsselskapene tilknyttet Finansnæringens Fellesorganisasjon registrerer mellom 12 og 14 000

personskader årlig innenfor motorvognforsikring [51]. Rundt 40 % av disse melder fra om mulighet for

nakkeslengskade. Påkjørsel bakfra utgjør mer enn 40 % av alle trafikkulykker med personskade. Imidlertid

er det bare 10 % av skadene som medfører medisinsk invaliditet på mer enn 10 %.

De vanligste symptomene på nakkeslengassosiert skade er [41]: Smerter i nakken med stivhet i musklene,

hodepine, svimmelhet, smerter som stråler ut i kjeve, skuldre og armer, synsforstyrrelser, engstelse og

depresjon. Dette er symptomer som vanligvis oppstår umiddelbart eller kort tid etter ulykken.

Kronisk nakkeslengsyndrom er som langvarige rygglidelser karakterisert av høy forekomst av komorbiditet

med multiple symptomer og funksjonsforstyrrelser fra en rekke organer og organsystemer [8;50;52].

Vanlig er smerter med annen lokalisasjon enn nakken, hjertebank, svimmelhet, søvnproblemer og tretthet,

gastrointestinale plager, hetetokter og pustevansker.

Dette samsvarer med store epidemiologiske undersøkelser med tilsvarende subjektive helseplager i hele

befolkningsgrupper med nakkesmerter og uten nakkeslengskader [43;52;53]. Man oppfatter i henhold til

dette tilstanden som en funksjonell somatisk lidelse med attribusjon til skaden og ikke som en spesifikk

organisk sykdom [50]. I tråd med dette ble symptomprofilen ved WAD funnet mer lik den hos pasienter med

fibromyalgi enn hos dem med revmatoid artritt. En bio-psykososial helhetlig modell blir anbefalt for å tolke

og forstå pasienten [20;50].

Konsekvenser

Et mindretall av dem som får nakkeslengskade utvikler kroniske plager med redusert funksjonsnivå. I en

norsk studie av nakkeslengskadde pasienter, rapporterte 16 % at de hadde fått betydelig redusert generell

25

Similar magazines