Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

26

helsetilstand etter ulykken, 2,7 % at de hadde vært sykmeldt i perioden etter ulykken og 5 % hadde krevet

erstatning [54]. Det er også rapportert høyere forekomst av angst og depresjon hos personer som har

opplevd nakkesleng, enn hos normal befolkningen [55]. Det er vist at pasienter med WAD som har høy grad

av subjektive helseplager også rapporter større funksjonstap, tar mer medisiner, har redusert optimisme

om framtiden og helserelatert livskvalitet [52]. De bør forstås i lys av å ha et komplekst og sammensatt

symptombilde og ikke bare en nakkeskade. Den faglige uenigheten og sprik i dokumentasjonen hvorvidt

nakkesleng er årsaken til de kroniske plagene kan lettere innebære at plagene tilskrives skaden [43;53].

I en undersøkelse av pasienter med nakkeslengskade på Oslo legevakt fant man at 12 % hadde hatt nakkeplager,

23 % hodepine og 11 % søvnproblemer også før ulykken [56]. Dette samsvarer med at symptomer og spesifikke

plager for kronisk WAD ikke ser ut til å ha blitt påvist [41-43;50;52]. En forklaring kan være sentral og perifer

sensitivisering med økt signaloverføring i synapsene hos individer med økt sårbarhet [20;52].

Årsaker, risikofaktorer og prognose

Som beskrevet er det uenighet og sprikende dokumentasjon om det er en årsakssammenheng mellom påviste

ligamentskader på MR hos pasienter som har WAD [42-48]. Imidlertid synes det å herske bred enighet om at

akutt nakkeslengskade hos et stort flertall av pasientene er en selvbegrensende tilstand med god prognose,

og at årsaker og risikofaktorer for utvikling av kronisk nakkeslengskade er mange og sammensatte, som for

mange andre grupper av pasienter med kroniske smertesyndromer inklusiv nakken. Faktorer som går igjen

i litteraturen er grad av post-traumatiske smerter, tidligere nakkesmerter, hodepine, utbredte smerter, angst

og depresjon, dårlig selvopplevd helse, pessimistisk holdning vedrørende prognosen, lite fysisk aktivitet, økt

helsetjenesteforbruk, samt geografiske og kulturelle faktorer [42;44;46;49;57;58]. Sammenheng med faktorer

knyttet til selve kollisjonsskaden er usikker [52]. Pågående eller uavklarte forsikrings- og trygdesaker er

assosiert med dårligere prognose for tilfriskning og effekt av behandling [36;37].

Kapittel 6:

Ryggplager

De klart vanligste ryggplagene er i form av korsryggsmerter, det vil si smerter i området mellom nederste

ribbein og seteballfoldene [28]. Stråler smertene nedenfor kneet kan det være isjias (5-10 %), vanligvis på

grunn av prolaps i en mellomvirvelskive eller trang nerverotkanal.

Ryggsmertene kalles akutte ved varighet under 3 måneder og kroniske når smerteepisoden har vart i mer

enn 3 måneder. I mellomperioden fra 6 til 12 uker er det vanlig å bruke betegnelsen subakutte plager. I

pasientkommunikasjon anses det hensiktsmessig å bruke betegnelsen langvarige fremfor kroniske, fordi

man ønsker å bryte forestillingen om at dette er ryggsmerter som ikke kan gå over [28;59].

Similar magazines