Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

Forekomst

Ryggplager er svært vanlige i befolkningen. De fleste studier angir at cirka 60-80 % får ryggsmerter en

eller flere ganger i løpet av livet. Halvparten av befolkningen har hatt vondt siste år og cirka 40-50 % siste

måned, mens 2-ukers prevalens er rundt 30 %. Til enhver tid opplever 15-20 % at ”ryggen krangler”. Hos det

store flertallet er ryggsmerter noe som kommer og går og med varierende intensitet [9;28;60]. Variasjoner

i forekomsten kan være assosiert med faktorer som alder, utdanning, yrke, kultur/etnisitet, livsstils- og

psykologiske forhold. Kjønnsforskjellene er ikke store [2;7;9;28;61]. Tallene har endret seg lite de siste par

tiår.

I 2000 rapporterte 10 % av 11-åringer og 21 % av 15-åringer om ryggsmerter ukentlig eller oftere [30]. Jentene

rapporterte betydelig oftere om smerter enn guttene. Sjølie fant i sin studie fra 2004 at hele 58 % av norske

ungdomsskoleelever i 8. og 9. klasse rapporterte om ryggsmerter i løpet av siste år, og 32 % hadde hatt

ryggsmerter i løpet av siste 7 dager [62].

I to norske studier ble det funnet at selvrapporterte ryggplager var like hyppige i 1996 og 2003 med en 4-ukers

prevalens på henholdsvis 46 og 47 % [63]. I den store epidemiologiske HUNT-studien fra Nord-Trøndelag

fylke fra 1990-97 ble det funnet at 21 % av kvinnene og 26 % av mennene hadde kroniske korsryggsmerter

[61]. I befolkningsundersøkelsen i Ullensaker i 2004 rapporterte 34 % å ha opplevd korsryggsmerter og 18 %

smerter i øvre rygg i løpet av den siste uken [7]. Forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viste at

32 % av norske yrkesaktive rapporterte at de hadde hatt smerter i korsryggen i løpet av en måned, noe som

tilsvarer om lag 700 000 yrkesaktive [64].

Cirka 9 av 10 ryggpasienter i spesialisthelsetjenesten angav at de samtidig hadde vondt andre steder i kroppen

eller andre plager som for eksempel tretthet og fordøyelsesplager. Således viste en norsk undersøkelse fra

2006 at bare 7 av 457 personer som hadde vært sykmeldt i 8-12 uker for korsryggsmerter kun hadde plager

med ryggen, mens 450 også rapporterte nakkesmerter, smerter i føttene, hodepine, migrene, hetetokter,

angst og depresjon [65]. De rapporterte også høy forekomst av smerter i armer og skuldre. I tillegg slet

pasientgruppen med søvnproblemer, frykt og nedstemthet/depresjon. Høy frekvens av komorbiditet er og

nylig verifisert ved isjias i en norsk studie [66]. En norsk doktorgradsavhandling fra 2010 viste at nær en av

tre med langvarige ryggplager også hadde en depresjon [67].

Ullensaker-undersøkelsen verifiserte at de aller fleste med muskel- og skjelettsmerter hadde plager fra flere

områder i kroppen. Det var 11 % av befolkningen som hadde plager fra bare et kroppsområde, mens 39 %

hadde fra fem eller flere (av ti mulige) kroppsområder [7]. Det var vanligst å ha smerter fra korsryggen,

nakken og skuldrene. Mange hadde også smerter i hofter, bekken og knær [2].

Konsekvenser

Vond rygg er fortsatt den enkeltlidelsen i helsevesenet som ”plager flest og koster mest” [9], verifisert

i foreliggende rapport. Hvert år finner det sted rundt 2 millioner ryggrelaterte konsultasjoner i Norge,

og disse utgjør følgelig en stor utfordring i den kliniske hverdagen for leger, fysioterapeuter inklusive

manuellterapeuter, kiropraktorer og andre helseaktører [28]. I allmennlegetjenesten utgjør MUSSP-relaterte

konsultasjoner 18 % og er den største diagnosegruppen [68].

27

Similar magazines