Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

Forord

Muskel og Skjelett Tiåret (MST) er den norske avdelingen av det internasjonale nettverket The Bone and

Joint Decade (BJD) – også kjent som ”Global alliance for musculoskeletal health”.

I Norge har MST 11 medlemsorganisasjoner hvor pasient-og helseprofesjonsorganisasjoner og sentrale

fagmiljøer alle er representert. Vårt hovedformål er nasjonalt, som internasjonalt, å øke oppmerksomheten

og stimulere til tiltak og økt kunnskap ved skader, sykdom og plager i muskel- og skjelettsystemet.

MST tok i tråd med dette initiativ til og har bidratt med økonomisk støtte til å utarbeide et oppdatert ”muskelog

skjelettregnskap” for å kartlegge forekomst og kostnader i Norge knyttet til feltet, noe vi som nasjon har

manglet siden rapporten ”Plager flest, koster mest” ble publisert av Nasjonalt Ryggnettverk i 2004.

Prosjektet er finansielt støttet av Helsedirektoratet som også har bidratt med bibliotekarhjelp og viktige

innspill til kapittelet om samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Vi er svært takknemlige for at professor Even Lærum, som også var med å utarbeide den forrige rapporten,

har vært villig til å påta seg den store og viktige oppgaven med å lede rapportarbeidet.

Vi gratulerer og retter en stor takk til Lærum og hans medarbeidere for å ha løst oppdraget med denne viktige

rapporten på en forbilledlig måte, og som utvilsomt vil være til stor nytte for alle våre medlemsorganisasjoner

og andre som befatter seg med å bedre muskel- og skjeletthelsen i Norge.

Det er vårt håp at rapporten vil bidra til økt og målrettet innsats mot vårt mest kostbare folkehelseproblem

og i tiden fremover.

Oslo, 13. mai 2013

Kiropraktor Jakob Lothe

Styreleder Muskel- og Skjelett Tiåret i Norge

3

Similar magazines