Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

32

Kapittel 8:

Revmatiske sykdommer

Revmatoid artritt – leddgikt

Revmatoid artritt 4 er en ikke-infeksiøs kronisk betennelsessykdom som forårsaker smerte, stivhet og

hevelse i leddene. Årsaken til sykdommen er ukjent, men er trolig en kombinasjon av arv og miljø. Forløpet

av revmatoid artritt viser stor individuell variasjon, men ofte blir bevegeligheten i leddene innskrenket,

og det kan bli feilstillinger og deformiteter i leddene. Alle ledd i kroppen kan rammes, men det er oftest

hendene, føttene og håndleddene som blir berørt. Det er ofte morgenstivhet i leddene som kan vare i flere

timer (lenger enn ved for eksempel artrose). Forløpet er ofte svingende med veksling mellom gode og dårlige

perioder, og årsakene til slike svingninger er ukjente. Man skiller mellom leddgikt hos voksne og hos barn

( juvenil revmatoid artritt).

Diagnosen stilles på bakgrunn av funn ved klinisk undersøkelse og kan understøttes av resultater fra

blodprøver og røntgenundersøkelser. De europeiske og amerikanske revmatologiorganisasjonene EULAR

og ACR har sammen utarbeidet nye internasjonale klassifikasjonskriterier for revmatoid artritt hos

voksne i 2010 [89;90]. Det var et stort behov for nye klassifikasjonskriterier som ville være til hjelp for å

stille leddgiktdiagnosen tidlig. De gamle kriteriene bygget på symptomer og funn som til dels kommer sent

i sykdomsforløpet. Tidlig behandling er vist å forebygge leddskade og tidlig diagnose er derfor viktig for

leddgiktspasienter.

Forekomst

I Norge er forekomsten av revmatoid artritt i befolkningen beregnet til 0,67 % [91]. Det vil si at det finnes

omtrent 31 000 leddgiktspasienter i Norge. Tidligere undersøkelser fra Oslo har vist noe lavere forekomst, i

underkant av 0,5 % hos voksne mellom 20 og 79 år [92].

Den årlige insidensen er registrert som 25 per 100 000 i Oslo [93] og 29 per 100 000 i Troms [94]. Det vil

si at 1 250 nye tilfeller av revmatoid artritt diagnostiseres hvert år i Norge. Revmatoid artritt kan ramme

mennesker i alle aldre, men antall nye tilfeller øker med alderen og når en topp ved 60-års alder [95]. Kvinner

får oftere leddgikt enn menn, og kjønnsforskjellen i forekomst er størst før 50-års alder [96]. I Norge ser

det ut til at en lavere andel av yngre personer med leddgikt forblir i arbeidslivet sammenlignet med andre

vestlige land. Kvinner under 45 år med revmatoid artritt har fire ganger så høy risiko for uførhet som menn

i samme alder, og andelen uføre øker også ved langvarig sykdom, lavt utdanningsnivå og redusert psykisk

helse [16;97].

4 Artritt betyr generelt inflammasjon eller betennelse i et ledd

Similar magazines