Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

Konsekvenser

Konsekvensene av leddgikt varierer sterkt fra minimalt til alvorlig funksjonstap. Revmatoid artritt kan føre

til mye smerte, søvnproblemer og redusert livskvalitet [98] og sykdommen kan ha konsekvenser i forhold

til psykososial helse [99]. Egen tro på mestring (self-efficacy) er vist å være en viktig faktor som påvirker

smerteoppfatning og aktiv involvering i behandling [100;101].

Det er beskrevet økt dødelighet hos personer med revmatoid artritt [94;102]. Det er økt hjertekar-sykelighet

hos leddgiktpasienter og muligens skyldes dette at inflammasjon (betennelse) er felles årsaksfaktor for

sykdom i både ledd og blodkar [103;104]. Epidemiologiske studier har anslått at forventet levealder forkortes

med i størrelsesorden 6-10 år ved revmatoid artritt [16].

Beregninger i rapporten ”Klar for jobb? Muskel- og skjelettsykdommer og det norske arbeidsmarkedet”

anslår at samlet samfunnsmessig kostnad for leddgikt i Norge er i overkant av 6 milliarder kroner årlig [16].

I en undersøkelse av pasienter med revmatoid artritt i Oslo-området hadde 40 % av de som var i yrkesaktiv

alder hel eller delvis uførepensjon [105]. Frem til de siste årene har nye tilfeller av uførepensjon ved leddgikt

vært nokså konstant, mens andelen av uførepensjoner som skyldes leddgikt i forhold til totalt antall nye

uførepensjonister har vist noe synkende tendens [106].

Det er imidlertid mye som tyder på at leddgikt er blitt en mindre alvorlig sykdom de siste tiårene, blant

annet på grunn av bedre behandling, spesielt på grunn av biologiske legemidler [107;108]. Det er viktig å

komme tidlig i gang med moderne sykdomsmodifiserende behandling ved leddgikt, og mulighet til og

oppmerksomhet på tidlig henvisning fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten er viktig.

I hovedkonklusjonen til ”Helseøkonomisk rapport” står følgende: ”De samfunnsøkonomiske kostnadene

knyttet til revmatoid artritt (RA) i Norge beløper seg til i overkant av 8,7 milliarder kroner årlig

[109]. Produktivitetstapet som oppstår som følge av at RA pasienter blir syke og arbeidsuføre er 5,5

milliarder og representerer den største samfunnsøkonomiske kostnaden ved sykdommen. De indirekte

samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av RA, definert som produktivitetstap ved bortfall av arbeid

og effektivitetstap i forbindelse med utbetalinger til sykepenger og uføretrygd er mer enn dobbelt så høye

som de direkte kostnadene til behandling av sykdommen. Med biologisk behandling vil en arbeidsfør

kvinne på 40 år som får RA være 3,3 år lengre i arbeid enn om hun ikke får biologisk behandling. Det er

en samfunnsøkonomisk gevinst ved å tilby kvinnen på 40 år biologisk behandling istedenfor ikke-biologisk

behandling. Gevinsten er beregnet til å være omtrent 680 000 kroner.”

Årsaker, risikofaktorer og forløp

Årsaken til leddgikt er ukjent, men trolig er det en kombinasjon av arv og miljø. Hypotesen er at en infeksjon

eller en miljøfaktor utløser en reaksjon i kroppens immunsystem hos disponerte individer, og denne

reaksjonen retter seg mot kroppens eget vev og skaper betennelser [110]. Dette kalles en autoimmun reaksjon.

Det er omtrent 2-4 ganger så mange kvinner som menn som får leddgikt [92;94]. Leddgikt kan oppstå når

som helst i livet, men vanligste alder for sykdomsdebut er cirka 60 år. Røyking ser ut til å gi økt risiko for

leddgikt og man tror at 20 % av nye tilfeller av revmatoid artritt kunne vært unngått dersom ingen røykte [111].

33

Similar magazines