Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

eller hender av en lege eller ved røntgenundersøkelse. Samlet rapporterte 12,8 % av befolkningen artrose i

minst ett ledd. Artrose var vanligere hos kvinner (14,7 %) enn hos menn (10,5 %) [137;138].

Artrose i kne ble rapportert av 7,1 % [137;138]. Kvinner (7,9 %) har noe oftere artrose i kneet enn menn (6,1

%). Forekomsten øker sterkt med alder, fra omtrent 1,5 % av befolkningen i 35-års alderen til omtrent 15 %

av befolkningen i 70-års alderen.

Artrose i hofte hadde 5,5 % i undersøkelsen fra Ullensaker [137;138], 6,2 % blant kvinnene og 4,6 % av

mennene. Hofteartrose er sjeldent forekommende før 40-års alder, og stiger deretter raskt til omtrent 20 %

hos 75-åringer.

Håndartrose ble rapportert av 4,3 % [137;138]. Håndartrose er vanligst hos kvinner (5,8 % mot 2,5 % hos

menn). Nesten ingen har håndartrose før 40-års alder, mens 12 % av kvinner og 6 % av menn i alderen 65-75

år har håndartrose.

1,0 % hadde artrose i både hofte, kne og hånd, mens 3,1 % hadde artrose i minst to av disse tre leddene.

Generalisert artrose (polyartrose) øker sterkt med alderen og er vanligere hos kvinner enn menn.

Man vet lite om endringer over tid i forekomst av artrose, men svenske studier viser ingen vesentlig endring

i forekomst over en 40-års periode [139].

Konsekvenser

Også ved artrose er det store individuelle variasjoner i symptomenes alvorlighetsgrad og konsekvenser for

funksjonsevne. Mange kan ha lite symptomer til tross for store forandringer på røntgenbilder, mens andre

kan ha mye smerter selv om forandringene på røntgen er moderate.

Ved mer alvorlige plager vil fysioterapi og hjelpemidler være aktuelt. I en god del tilfeller vil alvorlig artrose

i de store leddene bli behandlet med leddproteser. Det blir innsatt vel 10 000 leddproteser i Norge hvert

år [140]. Omtrent to tredjedeler av protesene er hofteproteser, og nær en tredjedel er proteser i kneet.

Proteseinnsetting i skuldre og andre ledd er foreløpig ikke vanlige operasjoner. Både for hofte- og kneproteser

er det personer i aldersgruppen 70-79 år som klart hyppigst opereres.

Artrose kan ofte gi sykmelding og uførhet. Artrose gir lengre varighet på sykmeldingsperiodene enn noen

annen muskel- og skjelettlidelse [141]. Artrose gir også ofte uførhet når den oppstår i yrkesaktiv i alder. Det er

vist klar sammenheng mellom tungt fysisk arbeid og uførepensjon hos pasienter med artrose, noe som tyder

på at det er vanskelig å tilrettelegge denne typen arbeid ved artrose [142].

Årsaker, risikofaktorer og forløp

Familiær disposisjon har stor betydning for utviklingen av artrose, og tvillingstudier tyder på at 40-60 % av

alle tilfeller av primær artrose kan forklares av arvelige faktorer [136].

Overvekt er en kjent risikofaktor for artrose. Overvekt er særlig knyttet til artrose i kneet, mens sammenhengen

mellom overvekt og artrose i hoften er mer usikker. På den annen side er det holdepunkter for at overvekt

39

Similar magazines