Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

40

gir økt risiko for håndartrose [137;138]. Dette kan tyde på at det er noe mer enn vektbelastningen på leddene

som utgjør risikoen ved overvekt, og det er i dag stor interesse rundt hormonelle faktorer og fettstoffskifte

i forhold til risiko for artroseutvikling. Når artrose likevel omtales som en voksende epidemi av WHO har

det sammenheng med økende alder i befolkningen, samt økende forekomst av overvekt og inaktivitet [143].

Tungt fysisk arbeid er risikofaktor for artrose i kne og hofte. Derimot har man ikke holdepunkter for at

idrettsaktivitet eller fysisk aktivitet i fritiden generelt gir økt risiko for artrose. Imidlertid gir kneskader av

for eksempel korsbånd, meniskskade og andre leddskader økt risiko for utvikling av artrose i kneet enten de

blir operert eller ikke [144].

Kronisk utbredte muskelsmerter/fibromyalgi

Mange personer har kroniske smerter i store deler av muskel- og skjelettsystemet. Dette kan karakteriseres

som kronisk utbredte muskelsmerter (chronic widespread pain) eller diagnostiseres som fibromyalgi.

Fibromyalgidiagnosen har til nå blitt stilt ved bruk av den amerikanske revmatologiforeningen (ACR -

American College of Rheumatology) sine kriterier fra 1990 som stiller krav til smerteutbredelse og trykkømhet

på minst 11 av 18 anatomisk definerte punkter [145]. Det er nå foreslått nye diagnosekroneriterier for

fibromyalgi som er enklere å bruke og som kan gradere ulike alvorlighetsgrader av fibromyalgi [146]. De nye

kriteriene bruker ikke trykkømme punkter, men smerteregistrering sammen med utmattelse, søvnproblemer

og kognitive symptomer og grenser dermed langt opp mot det tidligere nevnte MUPS-begrepet

Det er imidlertid diskutabelt om fibromyalgi er en avgrenset tilstand, eller om det er en del av kroniske

utbredte muskelsmerter [147].

Forekomst

Sammenlignet med andre land er forekomsten av fibromyalgi i Norge høy. I Nord-Trøndelag fant man en

gjennomsnittlig prevalens på 3,2 %. Den var klart høyere blant kvinner (5 %) enn menn (1 %) [148]. I en

undersøkelse av middelaldrende kvinner i Arendal ble det funnet en prevalens på 10 % [149]. Av voksne

fibromyalgipasienter er cirka 90 % kvinner og den vanligste alderen er 40-50 år [23].

Konsekvenser

Kvinner med fibromyalgi rapporterer mer smerte og utmattelse ved trening og fysisk belastning [150]. De

rapporterer dårligere fysisk form enn andre kvinner, men ikke lavere fysisk aktivitetsnivå [151].

Utbredte muskel- og skjelettsmerter har, enten de er diagnostisert som fibromyalgi eller ikke, ofte betydelig

påvirkning av funksjonsevne og livskvalitet. Det er imidlertid også her betydelig variasjon i symptomenes

alvorlighetsgrad og deres innvirkning på funksjonsevne i dagligliv og arbeidsliv. Det er i nyere norsk forskning

vist en klar og sterk sammenheng mellom antall smerteområder i kroppen og uførepensjonering [14;16].

5 % av nye uføreytelser i 2006 hadde fibromyalgi som hoveddiagnose [12]. Dette utgjør 1 750 nye uføre på

landsbasis per år.

Similar magazines