Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

Årsaker, risikofaktorer og forløp

Både kronisk utbredte muskelsmerter og fibromyalgi er vanligst hos kvinner i 40-50-års alderen. Det er

et klinisk inntrykk at diagnosen fibromyalgi brukes mindre nå enn for 10-20 år siden, men det er ingen

undersøkelser som bekrefter en slik tendens i Norge.

Årsakene til kroniske muskelsmerter/fibromyalgi er i hovedsak ukjente men det antas at så vel biologiske,

psykologiske og kulturelle komponenter har betydning, og at slike plager best forstås i en biopsykososial

modell der både biologiske, psykologiske og sosiale forhold bidrar til å utløse og opprettholde symptomer og

funksjonssvikt [23;152].

Nyere tenkning om disse tilstandene skiller mer enn tidligere mellom utløsende og vedlikeholdende

faktorer ved kroniske smerter, og årsakene som utløser og vedlikeholder smertene kan være forskjellige og

rehabilitering etter slike prinsipper kan gi positive effekter [153].

Kapittel 9:

Osteoporose/benskjørhet

Osteoporose er definert som en systemisk muskel- og skjelettsykdom, karakterisert ved redusert

knokkelstyrke på grunn av redusert benmasse og/eller endret benkvalitet [154]. Osteoporosediagnostisering

skjer når målt benmineraltetthet er redusert til et nivå lik eller under 2,5 standardavvik under gjennomsnitt

for premenopausale kvinner [154]. Denne definisjonen gjelder bare for kvinner av kaukasisk opprinnelse

(kaukasoid rase tilsvarer den såkalte hvite rase).

Ofte stilles ikke diagnosen før pasienten har pådratt seg ett eller flere brudd som følge av den reduserte

benmassen, og tilstanden kalles da manifest osteoporose. Slik sett er ikke osteoporose i seg selv en

symptomgivende tilstand, men gir seg først til kjenne etter at det oppstår et brudd. For menn finnes det

ingen operasjonell definisjon på osteoporose, og man benytter derfor den generelle definisjonen ”en generell

forandring i benvevet som har ført til redusert benmasse og ødelagt mikroarkitektur med økt risiko for

benbrudd tilfølge” [154]. Samme definisjon benyttes også for kvinner som ikke er av kaukasisk opprinnelse.

Forekomst

I Norge regner man med at anslagsvis 240 000 nordmenn lider av osteoporose [155]. Insidensen av

osteoporoserelaterte brudd i Norge er den høyeste i verden [156-158]. Innen Norge er det funnet geografisk

variasjon i benmassen [159] og risiko for osteoporoserelaterte brudd er funnet høyere i urbane enn i rurale

strøk [160;161]. Cirka 9 000 voksne nordmenn opplever hoftebrudd hvert år, 70 % av disse er kvinner. I

HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) har man funnet en insidens på 13,1 per 1 000 for kvinner

over 65 år [162;163]. Den høyeste risikoen for hoftebrudd finner man i Oslo, selv om insidensen har gått noe

41

Similar magazines