Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

42

ned de senere år [164]. Tilsvarende reduksjon i risiko for brudd er rapportert nasjonalt, med en nedgang på

13 % hos kvinner og 5 % hos menn fra 1999 til 2008 [163].

Risikoen for brudd øker med alder [158;162]. Man antar at cirka 250-300 sykehussenger til enhver tid er belagt

med hoftebruddspasienter [155;165] og i følge tall fra Norsk Osteoporoseforbund er cirka 330 sykehussenger

i Norge til en hver tid belagt med osteoporose pasienter. Cirka 15 000 brekker årlig håndleddet og anslagsvis

140 000 kvinner og 90 000 menn over 50 år har forandringer i ryggen som kan skyldes kompresjonsbrudd

[155]. Forekomsten av ryggbrudd som fører til legekonsultasjon er blitt beregnet til cirka 5 200 personer årlig

i Norge og årlig er det cirka 1 400 pasienter som skrives ut fra sykehus for ryggbrudd [166].

Konsekvenser

Hoftebrudd kan få store konsekvenser i dagliglivet. Kvinnelige pasienter med osteoporose og ryggbrudd

rapporterte høye nivåer av smerte, angst og redusert fysisk funksjon sammenlignet med norm data [167]. I

en undersøkelse av norske pasienter over 50 år som ble lagt inn på Ullevål og Aker sykehus i Oslo fra 1996 til

1997, fant man at 17 % hadde måttet flytte på sykehjem etter hoftebruddet, 43 % kunne ikke lenger bevege seg

utendørs uten assistanse og mer enn en fjerdedel kunne ikke lenger lage sine egne måltider [168].

Sannsynligheten for funksjonstap øker med alderen, og det er rapportert at postoperativ kognitiv svikt

medfører høyere risiko for død, institusjonalisering og dårlig fysisk utfall etter hoftebrudd [169;170].

Konsekvensene av ryggbrudd er mer varierende, og avhengig av helsetilstand før bruddet. Ryggbrudd kan

medføre store smerter og funksjonshemming, men trenger ikke nødvendigvis å medføre kroniske plager. Når

man ser på nye tilfeller av ryggbrudd hos kvinner, finner man at det er mer ryggplager og smerter hos dem

som har hatt tidligere brudd og lav benmasse, enn blant andre grupper [166]. Gjentatte brudd i ryggsøylen

fører også til deformiteter som kan gi redusert livskvalitet på grunn av redusert plassforhold i bryst- og

mageregionen og endret utseende som igjen kan gi et lavere selvbilde.

Årsaker, risikofaktorer og forløp

Bortfall av østrogen, mangel på kalsium og D-vitamin, bruk av kortison preparater, lav kroppsvekt,

spiseforstyrrelser, røyking, lite mosjon, og alkoholmisbruk er risikofaktorer som kan lede til osteoporose

[155;171;172]. Genetiske faktorer er også involvert [173]. Stor kroppshøyde og lav kroppsmasseindeks hos

nordmenn i forhold til andre europeere har vært foreslått som forklaringer på den høye insidensen av

osteoporoserelaterte brudd i Norge [165] og fysisk aktivitet er vist å kunne redusere risiko for brudd [174].

Det kalde klimaet med snø og is i de skandinaviske land har også vært foreslått som en mulig medvirkende

faktor, og forekomsten av brudd i Norge er funnet å være høyest i vintermånedene [162;175;176].

Similar magazines