Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

Kapittel 10:

Skader

Skade kan defineres som en akutt eller plutselig påvirkning mot kroppen og som overskrider individets

toleranseevne.

Personskader er et alvorlig helseproblem, og muskel- og skjelettsystemet er svært utsatt for skader [177].

Muskel og skjelettskader utgjør 30 % av behandlingstrengende skader og 65 % av alvorlige skader [9].

Forekomst

I tabell 1 vises tall fra cirka 285 000 innrapporterte skader til Norsk pasientregister (NPR) i 2009. Disse

antas å utgjøre 55 % av de omlag 520 000 skadene som trolig blir legebehandlet hvert år i Norge [178]. Av

disse er cirka 94 % ulykkesskader, 4 % voldsskader og 2 % selvpåførte skader. De vanligste ulykkestypene

er hjemmeulykker (cirka 30 %), sport-, idretts-, og mosjonsulykker (cirka 16 %) og arbeidsulykker (cirka

14 %) [178]. De som ikke rapporteres til NPR blir ferdigbehandlet hos allmennleger, bedriftsleger og ved

kommunale legevakter, og de inneholder for en stor del småskader. Barn og ungdom i aldersgruppen 10-20

år er de som oftest skades og 28 % av alle dødsfall hos norske barn fra 1-17 år skyldes ulykker [178].

Tabell 1. Antall skadetilfeller relatert til muskel- og skjelettsystemet rapportert til Norsk

pasientregister (NPR) i 2009 fordelt på diagnosegrupper.

Diagnosegruppene i kursiv antar vi blir behandlet i spesialisthelsetjenesten.

Diagnosegrupper NPR – 2009 %

Brudd ben og fot 23 656 8,3

Brudd i håndledd 20 560 7,2

Forstuvning skulder, arm, hånd, finger 17 220 6,0

Forstuvning ankel, fot 17 114 6,0

Brudd krageben, skulder, over og underarm 16 625 5,8

Brudd i hånd, finger 13 372 4,7

Brudd bekken, hofte, lårhals 12 590 4,4

Brudd, forstuvning, whiplash rygg, nakke 7 527 2,6

Forstuvning hofte, kne 7 249 2,5

Brudd ribben, brystben 3 987 1,4

Ansiktsbrudd 3 273 1,1

Andre skader 14 1900 49,7

Totalt 28 5073 99,7

43

Similar magazines