Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

46

Kvantifisering og datakilder

For å si noe om omfanget eller antallet av ulike typer behandlinger, har vi kvantifisert antall behandlinger i

spesialisthelsetjenesten ut fra antall:

- Sykehusinnleggelser

- Dagbehandlinger

- Polikliniske konsultasjoner

- Bildediagnostiske undersøkelser

For primærhelsetjenesten har vi sett på antall:

- Konsultasjoner hos fastlege

- Konsultasjoner hos fysioterapeut

- Konsultasjoner hos kiropraktor

Vi har i tillegg sett på legemiddelbruk i form av definerte døgn-doser (DDD). For bruk av hjelpemidler har vi

ikke kvantum tilgjengelig, bare totalt forbruk.

Følgende datakilder har vært benyttet:

- Norsk pasientregister (www.helsedirektoratet.no) for sykehusinnleggelser, dagbehandlinger og

polikliniske konsultasjoner

- Reseptregisteret ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (www.registregisteret.no) for legemiddelbruk

- Helsetjenesteforvaltningen (www.helfo.no) for bruk av bildediagnostikk, fastlege og fysioterapi

- Norsk Kiropraktorforening for bruk av private kiropraktorer

- Norsk Fysioterapeutforbund for opplysninger vedrørende refusjons –og oppgjørsordninger

- Arbeids- og velferdsforvaltningen (www.nav.no) for hjelpemidler

Kostnadsvurdering

Behandlinger ved sykehus

I rapporten har vi inkludert antall behandlinger for personer diagnostisert med hoveddignose (HDG)

8 (sykdommer i muskel- og skjelettsystem og bindevev) og HDG 21 (behandlinger knyttet til skader i

muskel- og skjelettsystemet, for eksempel brudd og proteser). Alle tall er for 2009. Kostnader knyttet til

sykehusbehandlinger er fordelt i følgende undergrupper:

- Somatiske innleggelser

- Dagbehandling

- Polikliniske konsultasjoner

Similar magazines