Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

For kostnadsvurdering av behandlinger på sykehus, har vi tatt utgangspunkt i den innsatsstyrte

finansieringen for sykehusene (ISF). I ISF-systemet knyttes deler av finansieringen til sykehusets

aktivitet som antall behandlede personer. Klassifisering av aktiviteter og beregning av ISF-refusjon tar

utgangspunkt i diagnoserelaterte grupper (DRG). DRG-systemet består av omlag 900 ulike DRG-grupper

for somatiske innleggelser, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner. Både somatiske innleggelser og

dagbehandlinger er kategorisert ut fra om dette er en medisinsk eller kirurgisk DRG.

Hver DRG- gruppe er tillagt en kostnadsvekt som sier noe om hvor ressurskrevende denne behandlingen

er i forhold til en gjennomsnittlig pasient. I 2009 var det en egen DRG-vekt for somatiske innleggelser

og dagbehandlinger og én for polikliniske konsultasjoner5 . En gjennomsnittlig DRG for innleggelser

og dagbehandling var 35 968 kroner i 2009, mens for polikliniske konsultasjoner var den 1 066 kroner.

I motsetning til somatiske innleggelser og dagbehandlinger var det en egenandel for polikliniske

konsultasjoner på 295 kroner i 2009. For estimering av DRG-vekt benyttes en top-down tilnærming med

utgangspunkt i faktiske kostnader som fremkommer fra sykehusets årsregnskap. Ut fra regnskapstallene blir

kostnadene fordelt til ulike tjenester ved hjelp av fordelingsnøkler til den enkelte behandling.

Eksempel 1. Kostnad for primær proteseoperasjon i hofte/kne/ankel med en DRG 209A

En gjennomsnittlig DRG-kostnad for innleggelse 35 968 kroner

Kostnadsvekt for DRG 209A 3,953

Kostnad for DRG 209A 142 182 kroner (35 968 * 3,953)

Eksempel 2. Kostnad for poliklinisk konsultasjon for begrenset prosedyre på bevegelsesapparatet og

bindevev med en DRG 808O

En gjennomsnittlig DRG-kostnad for poliklinikk 1 066 kroner

Kostnadsvekt for DRG 808O 0,27

Egenandel 295 kroner

Kostnad for DRG 808O 582 kroner (1 066*0,27 + 295)

De totale årlige kostnadene for sykehusbehandling ved MUSSP er estimert til om lag 7 700 millioner

kroner, hvorav somatiske innleggelser, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner utgjør henholdsvis

5 985, 1 259 og 456 millioner kroner. Klart største gruppe representerer ortopediske inngrep ved somatiske

sykehusinnleggelser. Bare DRG-refusjon til primære proteseoperasjoner i hofter, knær og ankler utgjorde i

overkant av 2,5 milliarder kroner. Tar vi med alle MUSSP-relaterte kirurgiske inngrep, blir summen rundt 5

milliarder kroner.

5 For senere år er det kun en vekt for alle behandlinger. Se mer i Regelverk for innsatsstyrt finansiering, www.helsedirektoratet.no

47

Similar magazines