Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

48

Bildediagnostikk

Finansieringen av bildediagnostikk er basert på refusjonstakster, egenandeler og basistilskudd. Refusjon

og egenandeler utgjør 40 % av totale utgifter. Refusjonen er fordelt på computertomografi, magnetisk

resonanstomografi, røntgen og ultralyd. Magnetisk resonanstomografi utgjør den største andelen i både de

private og de offentlige institusjonene (henholdsvis 76 % og 45 %). De totale utgiftene til bildediagnostikk

var i 2009 783,1 millioner kroner, hvorav refusjonstakster og egenandeler var 313,3 millioner kroner (se tabell 2).

Private institusjoner stod for om lag 49 % av de totale utgiftene.

Tabell 2. Totale utgifter til privat og offentlig bildeddiagnostikk. Tall i millioner kroner for 2009.

Bilde-diagnostikk Refusjon Egenandel Basis-bevilgning Totale utgifter

Privat 104,2 48,1 228,3 380,6

Offentlig 76,5 84,5 241,5 402,5

Totalt 180,7 132,6 469,8 783,1

Rehabilitering

En del personer med MUSSP har behov for rehabilitering enten som opptrening etter skade eller sykdom. Vi

vet at det ved private rehabiliteringsinstitusjoner totalt sett i 2009 var 33 170 opphold. Median opphold var

21 dager. Gitt en døgnkostand på en rehabiliteringsinstitusjon, som eksempelvis Skogli, var i 2009 tilsvarende

1 851 kroner. Dette beløpet bestod av 1 728 kroner i tilskudd fra Helse Sør-Øst og 123 kroner i egenandel [188].

Hvis vi antar at alle private institusjoner har om lag den samme døgnkostnaden, vil de årlige totale utgiftene

til rehabilitering utgjøre 1 289 millioner kroner, det vil si omtrent på samme nivå som dagbehandling og

fastlege. Men ikke alle disse døgnene er knyttet til rehabilitering av personer med sykdommer i muskelog

skjelettsystemet, men også andre sykdommer som for eksempel kreft og slag. Antar vi at andelen for

rehabilitering, er som andelen som mottar rehabiliteringspenger i folketrygden (36 %), vil 464 millioner

kunne tilskrives MUSSP.

Fastlege

Finansiering av fastleger baserer seg på refusjonstakster, egenandeler og basistilskudd. Informasjon om

refusjonstakster for fastlegekonsultasjoner er hentet fra HELFO. Primærdiagnoser knyttet til muskelog

skjelettsystemet (kode L i ICPC-2) utgjør den største andelen av de totale legekontaktene (17 %) og

den største andelen av refusjonstakster og egenandel (16 %). Folketrygden dekker egenandeler som går

utover frikortgrensen (1780 kroner i 2009). Det betyr at for pasienter som har oversteget dette beløpet, vil

folketrygden kompensere fastlegen for refusjon tilsvarende egenandelen. I tillegg til refusjon og egenandeler

får fastlegene et årlig basistilskudd per pasient som står på fastlegens liste. I 2009 var basistilskuddet 380

Similar magazines