Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

kroner per pasient på listen [189]. Totalt sett ble de MUSSP-relaterte utgiftene til fastlegene 1 410 millioner

kroner i 2009, hvorav refusjoner var på 779 millioner kroner (353 millioner kroner i ordinær refusjon, 127

millioner kroner i refusjon av egenandel og 299 millioner kroner i egenandel).

Fysioterapi

Kostnader for fysioterapeuter inklusive manuellterapeuter med og uten rammeavtale med kommunen

omfatter refusjon fra Helfo, egenandeler fra pasientene og driftstilskudd. 95 % av alle fysioterapeutene har

rammeavtale på hel- eller deltid og mottar driftstilskudd.

For alle diagnosegrupper var total refusjon i 2009 1 170 millioner kroner og egenandeler 556 millioner

kroner.

For MUSSP-relaterte diagnoser (L-diagnoser etter KOSTRA) var refusjonsbeløpet 797 millioner (68 %) og

egenandeler 508 millioner kroner (91 %), som gir et gjennomsnitt på 75 %. Samlet utbetaling fra kommunene

via rammeavtale og driftstilskudd ble estimert til 811 millioner kroner. Med utgangspunkt i at 75 % av alle

diagnosene er L-diagnoser, blir det 608 millioner kroner. Legger vi til 5 % (56 millioner) for fysioterapeuter

som driver helt privat, får vi en samlet sum på 2 039 millioner kroner [190].

Kiropraktorer

Ut fra informasjon fra Norsk Kiropraktorforening har vi utarbeidet et anslag for utgifter til

kiropraktorbehandling med utgangspunkt i tall fra 2011 som totalt var 725 millioner kroner. Ifølge

Norsk Kiropraktorforening har det vært en årlig vekst på om lag 10 %. Det vil si at totale utgifter til

kiropraktorbehandling i 2009 utgjorde 587 millioner kroner. Vi har valgt å ta med hele dette beløpet fordi

nesten alle kiropraktorbehandlinger er relatert til MUSSP.

Hjelpemidler

Hjelpemidler organisert under NAV er delt i fire undergrupper: Forflytningshjelpemidler, bolighjelpemidler,

kommunikasjonshjelpemidler og andre hjelpemidler (til behandling, trening, pleie også videre). I tillegg til

MUSSP-pasienter kommer personer med nevrologiske sykdommer, slag, blinde og synshemmede. Hvor

stor andel som tilfaller MUSSP-gruppen har vi ingen sikre tall for, men vi velger som for rehabilitering å ta

utgangspunkt i 36 % av totalsummen, som i 2009 tilsvarte 2 711 millioner kroner. Det vil si at 976 millioner

kroner kan relateres til MUSSP.

Medikamenter

I kostnadsvurdering knyttet til medikamenter benyttet vi i denne analysen apotekernes utsalgspris

(AUP) 6 per DDD. Medikamenter er en viktig del av behandlingen for personer med lidelser i muskelog

skjelettsystemet. I denne statistikken er det kun inkludert omsetning av legemidler som er dekket av

6 Se Statens Legemiddelverk, www.legemiddelverket.no

49

Similar magazines