Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

50

folketrygden. Det betyr at legemidler ved sykehjem ikke er inkludert, mens legemidler for sykehusbehandlinger

er inkludert i de enkelte DRG’ene. Det innebærer også at vi ikke har med utgifter til legemidler på hvit resept

eller de som er reseptfrie.

Alle legemidler i Norge er klassifisert etter det internasjonale ATC-systemet (anatomisk terapeutisk kjemisk

klassifikasjon). Det er et hierarkisk system ned til substansnivå med gruppering i forhold til organer de

påvirker og legemiddelets terapeutiske og kjemiske egenskaper. I denne rapporten inkluderes kun kostnader

ved bruk av medikamenter på blå resept utstedt til personer som faller inn under muskel og skjelett (M)

(Se tabell 3).

Angående legemiddelutgifter er det verdt å merke seg at det er blitt rundt en halvering i kostnadene fra rundt

700 millioner i 2004 til 294 millioner i 2009. I løpet av perioden har det nesten ikke vært noen nedgang i

henholdsvis antall brukere eller antall DDD (DefinerteDøgnDoser, se vedlegg 1). Forklaringen er overveiende

sannsynlig overgang til bruk av generiske legemidler og rimeligere preparater.

Tabell 3. Medikamenter på blå resept til personer med MUSSP. Tall for 2009.

Kode Navn på grupper Totalt

M01 Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler 201 095 424

M02 Topikale preparater ved muskel- og leddsmerter 4 008 016

M03 Muskelrelakserende midler 12 550 194

M04 Giktmidler 15 574 402

M05 Midler til behandling av bensykdommer 60 346 368

Total M Muskel og skjelettsystemet 293 574 404

Totale kostnader for helsetjenesten

Tabell 4 inkluderer alle kostnadsgruppene i analysen. Vi ser at det beløper seg til 14 253 millioner kroner

i 2009. Gitt at den norske befolkningen i 2009 bestod av 4,86 millioner personer, vil den årlige kostnaden

per person tilsvare rundt 3 000 kroner. De forskjellige kostnadskomponentene bidrar til ulike andeler av de

totale kostnadene, vist i tabell 4. Den største kostnadskomponenten er knyttet til innleggelser og utgjør 44 %

av de totale kostnadene, og til sammen utgjør sykehuskostnadene mer enn halvparten av alle kostnadene (56

%). Gitt de kostnadskomponentene som er inkludert i denne analysen, ser vi at kostnader til reseptbelagte

medikamenter kun utgjør 2 % av de totale kostnadene.

Kostnader ved sykefravær

Kostnadene ved sykefravær er samfunnsøkonomiske kostnader som følge av tapt arbeid/verdiskapning. Her

har vi tatt utgangspunkt i hvem som betaler for sykefraværet. For de første 16 dagene er det arbeidsgiverne

som dekker tapet ved sykefravær, mens sykefraværet utover de første 16 dagene dekkes av NAV.

Similar magazines