Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

uførepensjon med MUSSP som medisinsk årsak. NAVs utgifter ved andre ytelser, slik som grunn- og

hjelpestønad er ikke beregnet. For å kunne sammenligne med helsetjenestekostnadene for MUSSP, har vi

kun benyttet trygdens utgifter for 2009 i regnskapet.

Beregningsgrunnlaget

De totale årlige utbetalingene (tabell 5) er hentet fra NAVs regnskapsstatistikk [194]. Diagnoseopplysninger

er hentet fra andre registre7 . Siden de forskjellige registrene inneholder ulik informasjon, ble dette gjort på

ulike måter:

For sykepenger brukte vi diagnosefordelingen av alle tapte dagsverk på grunn av legemeldt sykefravær 2007-

2011. For rehabiliteringspenger brukte vi diagnosefordelingen av alle pågående rehabiliteringstilfeller per

31. desember i årene 2007-2010.

For attføringspenger var diagnoseregistreringen tiltagende mangelfull etter 2002 og statistikken over

attføringsdiagnoser var ikke tilfredsstillende [195]. Muskel- og skjelettlidelsenes andel ble anslått til 35 % på

bakgrunn av tidligere statistikk og sammenligning med andre midlertidige ytelser.

For tidsbegrenset uførestønad ble diagnosefordelingen i 2007 brukt og fremskrevet til 2008-2009 da

diagnosefordelingen ikke er publisert senere. Den nye ytelsen arbeidsavklaringspenger fra 2010 er

spesielt vanskelig å anslå siden ingen diagnosestatistikk er publisert. Det er imidlertid grunn til å anta at

den er noe lavere enn for attføringspenger på grunn av den betydelige tilstrømningen av unge personer til

arbeidsavklaringspenger. MUSSP er relativt sett mindre vanlig blant unge personer på midlertidige ytelser

[195]. Vi anslo derfor andelen med MUSSP av alle med arbeidsavklaringspenger til 32 %. Det ble da tatt hensyn

til tidligere diagnosefordelinger av tidsbegrenset uførestønad, rehabiliteringspenger og attføringspenger.

For uførepensjon brukte vi diagnosefordelingen av alle kjente diagnoser blant uførepensjonister i 2007-2011.

Samlede trygdeutgifter

De samlede trygdeutgiftene til ytelsene nevnt ovenfor økte fra 100,9 milliarder kroner i 2007 til 126,7 milliarder

kroner i 2011 (tabell 5). Utgiftene til uførepensjon var 56,7 milliarder kroner, til arbeidsavklaringspenger 36

milliarder kroner og til sykepenger 34 milliarder kroner i 2011. Økningen var spesielt uttalt for de midlertidige

ytelsene, som økte fra 24 milliarder kroner i 2007 til 36 milliarder kroner i 2011. Utgiftene til sykepenger gikk

ned fra 2009.

MUSSP-andeler

Prosentandelen av de MUSSP-relaterte ytelsene lå i perioden 2007-2011 mellom 31 og 41 % (tabell 6). Andelen

var høyest for sykepenger der den stort sett lå like over 40 %, med en mindre økning i 2010. Ved midlertidige

ytelser og ved uførepensjon var andelen lavere. Det var en jevn og svak nedgang på andelen ved uførepensjon

fra 33,3 i 2007 til 32,3 % i 2011. Den gjennomsnittlige andelen for alle MUSSP-relaterte trygdeytelser i 2009

var 35 %.

7 Se Statens Legemiddelverk, www.legemiddelverket.no

53

Similar magazines