Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

54

Tabell 5. Totale utgifter til trygdeytelser 2007-2011 i milliarder kroner. Kilde: NAV

Ytelse 2007 2008 2009 2010 2011

Sykepenger 1

27,4 30,7 35,5 33,9 34,0

Rehabiliteringspenger 8,1 8,6 10,0 1,9 -

Attføringspenger 10,1 9,8 10,6 2,1 -

Tidsbegrenset uførestønad 6,0 7,5 9,1 1,6 -

Arbeidsavklaringspenger 2

- - - 27,5 36,0

Uførepensjon 49,3 49,0 51,3 53,8 56,7

Totalt 100,9 105,6 116,5 120,8 126,7

1 I NAVs regnskapsstatistikk er omsorgs- og pleiepenger og tilretteleggingstilskudd til IA-bedrifter inkludert i sykepengeutgiftene. Disse

postene er fjernet i tabellen og utgiftene til sykepenger inkluderer kun utbetalinger til sykmeldte og refusjon til arbeidsgivere.

2 Arbeidsavklaringspenger erstattet de tre tidligere ytelsene 1. mars 2010

Tabell 6. Prosentvis andel av trygdeytelser for MUSSP i 2007-2011. Kilde: NAV

Ytelse 2007 2008 2009 2010 2011

Sykepenger 40,6 40,5 39,9 40,9 40,0

Rehabiliteringspenger 35,6 35,6 36,1 36,1 -

1

Attføringspenger 35,0 35,0 35,0 35,0 -

Tidsbegrenset uførestønad 32,9 32,1 31,2 31,2 -

Arbeidsavklaringspenger - - - 32,0 32,0

Uførepensjon 33,3 33,1 32,8 32,5 32,3

1 Registreringen av diagnoser ved attføringspenger og arbeidsavklaringspenger er ufullstendig i NAVs registre. MUSSP-andelen av

attføringspenger er anslått til 35 % og av arbeidsavklaringspenger til 32 %.

Utgifter fra NAV på 41 milliarder for MUSSP i 2009

Ved å fordele utgiftene for trygdeytelsene etter diagnoseandel ble de totale utgiftene for NAV for MUSSP

beregnet til 43,4 milliarder kroner i 2011 (tabell 7). Utgiftene var størst for uførepensjon med 18,3

milliarder kroner, og noe mindre for sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Økningen fra 2007 til 2011 i

de tre ytelsene var prosentvis størst for arbeidsavklaringspenger med 37 %, mens økningen i sykepenger

og uførepensjon var henholdsvis 23 og 12 %. Hvis man i en slik beregning tar høyde for prisveksten i

perioden 2007-2011 ved å justere for økningen i konsumprisindeksen, reduseres økningen i alle utgiftene.

For uførepensjon har det vært en nedgang på 1 %. Dette tyder på at det er blitt færre med MUSSP på

uførepensjon, mens antallet som er på arbeidsrettede tiltak øker.

Similar magazines