Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

56

Antallet tapte dagsverk ved legemeldt sykefravær på grunn av rygglidelser hadde i disse årene en nedgang

på 3,9 %. Nakke-, skulder- og armlidelser hadde en økning i samme størrelsesorden, og likeså gruppen med

alle andre muskel- og skjelettlidelser. Denne sistnevnte gruppen inneholder inflammatoriske sykdommer,

artrose/degenerative sykdommer, osteoporose og skader i muskel- og skjelettsystemet.

Tabell 8. Antall og andel tapte dagsverk ved sykefravær i 2007 og 2011 etter utvalgte

diagnosegrupper, med prosentvis endring i antall 2007-2011. Kilde: NAV

2007 2011 Endring i antall

Antall % andel Antall % andel 2007-2011 (%)

Allment og uspesifisert 1 335 552 5,4 1 527 225 6,0 +14,4

Rygglidelser 2 678 975 10,9 2 574 041 10,1 -3,9

Nakke-/skulder-/armlidelser 2 438 408 9,9 2 528 506 10,0 +3,7

Andre muskel- og skjelettlidelser 4 878 708 19,8 5 062 821 19,9 +3,8

Lettere psykiske lidelser 1 857 450 7,6 2 411 230 9,5 +29,8

Angst og depressive lidelser 2 273 285 9,2 2 222 430 8,8 -2,2

Andre psykiske lidelser 1 89 699 0,8 2 21 390 0,9 +16,7

Alle andre lidelser 8 938 638 36,3 8 844 103 34,8 -1,1

Totalt 24 590 715 100,0 25 391 745 100,0 +3,3

Den mest påfallende endringen er den kraftige og raske økningen med nesten 30 % i «lettere psykiske

lidelser». Denne gruppen domineres helt av lettere og symptompreget psykisk ubehag, der sykmeldende

lege har valgt ikke å bruke en psykisk sykdom som sykmeldingsdiagnose [195]. I tillegg kommer en økning på

vel 16 % i andre psykiske lidelser.

Endringer i diagnosefordelingen

Det er tidligere vist at den relative andelen av rygglidelser ved sykefravær har vist en tydelig nedgang siden

slutten av 1990-årene [198]. Det kan være flere medvirkende årsaker til dette, men spesielt har det vært

fremholdt at både helsetjenesten og NAV legger vekt på tidlig rehabilitering, rask tilbakegang til arbeid

og at personer med ryggplager skal prøve å holde seg lengst mulig i arbeid. Den økte bruken av graderte

sykepenger, rehabiliteringspenger og uførepensjon har også hatt betydning. Bruken av graderte sykepenger

har blitt fordoblet etter 2004. Graderte ytelser er forholdsvis hyppige blant personer med muskel- og

skjelettlidelser [195].

En lignende nedgang har ikke vært observert for nakke- og skulderlidelser eller andre muskel- og

skjelettlidelser. Her har det isteden vært en økning i antall sykefraværstilfeller, og relativt sett den samme

som for det totale sykefraværet.

Similar magazines