Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

58

Andre kostnader

Denne kostnadsanalysen inkluderer viktige kostnadskomponenter, men er ikke komplett. Den

inkluderer blant annet ingen kostnader forbundet med pleie og omsorg i kommunene, som hjemmehjelp,

hjemmesykepleie, omsorgsboliger og sykehjem (se for øvrig diskusjonskapittelet). Hjelpemidler til bruk over

en begrenset periode og som organiseres fra kommunen, som dusjstoler, tilrettelegging av seng og krykker,

og behandlingshjelpemidler som organiseres ut fra sykehusene er ikke inkludert i denne analysen som følge

av mangel på datakilder.

Kostnader knyttet til uformell omsorg i hjemmet er heller ikke inkludert. Dette kan være hjelp av familie,

venner og/eller naboer, eller kostnaden ved at familie og pårørende følger som ledsagere til behandlinger

og undersøkelser. Pårørende må i slike tilfeller ta fri fra jobben, noe det vil knytte seg en kostnad til. Ei

medregnet er reelle kostnader forbundet med reiser til og fra behandlinger (sykebil, taxi, egentransport,

buss eller annen transport).

Som følge av at vi kun har inkludert kostnader for behandlere med refusjon fra det offentlige, har vi ikke

fanget opp all behandling som er privat drevet og fullt ut betalt av den enkelte. Dette kan være behandling

av fysioterapeut, kiropraktor og manuellterapeut. Vi fanger heller ikke opp kostnader til legemidler på hvit

resept og ikke-reseptbelagte medikamenter. Hvor store disse tallene kan være, har vi ikke gode nok data for

å estimere. Dette blir drøftet i diskusjonsdelen.

Estimerte kostnader for enkelte diagnoser

Tallene i denne analysen er på et aggregert nivå både når det gjelder type kostnader og grupper av pasienter

med MUSSP. Det finnes noen norske studier som har estimert kostnader for noen av pasientgruppene som

diskuteres i denne rapporten [198;202-205].

Her er en kort oppsummering av funnene i disse studiene:

I Fjalestad sin studie ble pasienter med kompliserte skulderbrudd analysert [198]. Målet var å se på effekten

av kirurgi sammenliknet med tradisjonell behandling som bestod av intensiv fysioterapi. Det ble samlet inn

kostnader for helsetjenesten, tidskostnader (fravær fra jobb) og for familie og pårørende (ved reise). Totale

12 måneders kostnader var ganske like mellom gruppene, og helsetjenestekostnadene varierte fra 83 040

kroner til 87 677, mens de totale kostnadene inklusive trygdeytelser og kostnader for familie var fra 175 243

kroner til 191 864 kroner.

Kostnader ved hoftebrudd har blitt estimert i en studie ved Oslo Universitetssykehus [202;203]. To

års kostnader blant 222 personer med hoftebrudd ble beregnet ved bruk av to ulike teknikker i form av

tradisjonelle skruer og hemiprotese. Analysen inkluderte kostnader ved behandling, rehabilitering, sykehjem

og hjemmetjenester. Behandlingen for selve bruddet kostet henholdsvis 81 594 kroner og 106 821 kroner for

skruer og hemiproteser. Når alle sykehuskostnader (også reoperasjoner) og rehabilitering ble inkludert, steg

kostandene til henholdsvis 195 165 kroner og 180 027 kroner. Inklusjon av kostnader i primærhelsetjenesten

(som sykehjem) medførte en ytterligere økning i kostnadene med henholdsvis 370 449 kroner og 347 760

kroner for skruer og hemiprotese. Dette viser at totalsummen i stor grad er påvirket av hvilke kostnader som

inkluderes.

Similar magazines