Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

60

Norges forskningsråd (NFR)

NFRs Porteføljeanalyse over helseforskning for 2011 viser at bare 2,9 % av den totale ressursinnsatsen på 677

millioner kroner gikk til forskning på muskel- og skjelettlidelser [209].

Videre viser rapporten at av de 20 millionene som gikk til forskning på MUSSP, gikk 25 % til forskning

knyttet til årsaker, risiko og utvikling av sykdom, 22 % til forskning på behandlingseffekter, 20 % til

behandlingsutvikling, 20 % til forskning som kan underbygge forskning på muskel- og skjelettlidelser, 11

% til forskning knyttet til pasientbehov og håndtering av sykdom og 2 % til helsetjenesteforskning. Det var

ingen midler i 2011 som ble bevilget til forskning på forebygging, og heller ikke innen utvikling og evaluering

av diagnostiske, prognostiske eller prediktive markører.

Helseforetakene

I oversikten over tildelte forskningsmidler fra Helse Nord for 2012 gikk 6,2 % til muskel- og skjelettfeltet. Til

sammenligning var bevilgningen til kreftforskning 24 %, til psykiske lidelser 13,4 % og 10,7 % til hjerte- og

karsykdommer.

Helse Vest hadde i 2012 ingen nye tildelinger til forskning på muskel- og skjelettlidelser, men i 2011 utgjorde

midler til prosjekter omkring disse lidelsene 2,7 % av den totale porteføljen. Forskning på kreft utgjorde 21,8

%, psykiske lidelser 23,1 % og 6,1 % til hjerte- og karlidelser i 2011 i Helse Vest.

Helse Sør Øst brukte i 2011 4,8 % av den totale forskningsbevilgningen på 104 millioner til prosjekter som

omhandlet MUSSP. Til sammenligning gikk 32,8 % til kreftforskning, 12,1 % til hjerte- og karsykdommer og

9,8 % til forskning på rus- og psykiatrifeltet.

Helse Midt brukte i 2011 9,85 millioner kroner til muskel- og skjelettfeltet og som utgjorde 4 % av hele

forskningsbevilgningen. Til psykiatri var andelen 8,5 %, til kreft 12,4 % og til hjerte- og karsykdommer 14,7 %.

Extrastiftelsen

Extrastiftelsen fordeler overskuddet fra TV-spillet Extra. Oversikten over innvilgede nye forskningsprosjekter

for 2010 viser at av de 29 prosjektene som fikk støtte var det kun ett prosjekt som omhandlet muskel- og

skjelettlidelser. Av den totale summen på 17,4 millioner innvilget til nye prosjekter utgjorde denne ene

bevilgningen 3,5 %.

Andre ressurser

Det finnes en rekke private fond, legater og stiftelser som bevilger forskningsmidler, blant annet Fondet for

etter- og videreutdanning av fysioterapeuter som i stor grad har gitt midler til MUSSP-feltet. Hva som finnes

for øvrig, og hvor mye de bevilger, har vi ingen oversikt over.

Similar magazines